Αποτελέσματα live αναζήτησης

Α.1079/2022 Σφράγιση και αποσφράγιση των εγκαταστάσεων κατόχων άδειας εμπορίας ή άδειας λιανικής εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων για νοθευμένα καύσιμα - Κωδικοποιημένη


Σχόλια: Όπως τροποποιήθηκε με την Α.1067/2023.Δημοσιεύθηκε στις : [ 18-06-2022 ]
Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικοί φόροι
Αφορά : Σφράγιση και αποσφράγιση των εγκαταστάσεων κατόχων άδειας εμπορίας ή άδειας λιανικής εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων σε περίπτωση που διαπιστώνεται κατοχή, διακίνηση και εμπορία νοθευμένων καυσίμων

Α.1079/2022
Καθορισμός της διαδικασίας, των οργάνων και του τρόπου επιβολής σφράγισης και αποσφράγισης των εγκαταστάσεων κατόχων άδειας εμπορίας ή άδειας λιανικής εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων, σε περίπτωση που διαπιστώνεται κατοχή, διακίνηση και εμπορία νοθευμένων καυσίμων, καθώς και καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για τη δημοσιοποίηση των στοιχείων των παραβατών, των παραβάσεων, των κυρώσεων, του τρόπου, του χρόνου και του μέσου δημοσιοποίησης, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 119 Α του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α' 265)


New Page 1

Αριθμ. Α 1079/2022

(ΦΕΚ Β' 3100/17-06-2022)

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. τις διατάξεις:
α) Της παρ. 1 του άρθρου 73, των παρ. 2 και 4 του άρθρου 119Α, της παρ. 2 του άρθρου 142, των άρθρων 155 επ. και ιδίως του άρθρου 164, 165, 166, της παρ. 1 του άρθρου 167 και της παρ. 1Α του άρθρου 171 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α' 265),
β) του Κεφ. Α' «Σύσταση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α' 94) και ειδικότερα περ. δ) της παρ. 2 του άρθρου 2, του άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού,
γ) των άρθρων 6 και 7 του ν. 3054/2002 «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις» (Α' 230),
δ) του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α' 137),
ε) του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, L 119),
στ) της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/ 23-10-2020 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) (Β' 4738).

2. Την υπ' αρ. 1 της 20.01.2016 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και την υπ' αρ. 39/3/ 30-11-2017 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689), καθώς και την υπ' αρ. 5294 ΕΞ 17-01-2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

3. Την υπ' αρ. 54/2015/12-02-2016 κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Διαδικασίες δειγματοληψίας, εξέτασης και γνωμοδότησης περί της κανονικότητας ή μη δειγμάτων υγρών καυσίμων» (Β' 462).

4. Την υπ' αρ. 78/2016/9.12.2016 κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, «Διαδικασίες δειγματοληψίας, εξέτασης και γνωμοδότησης περί της κανονικότητας ή μη δειγμάτων υγραερίου.» (Β' 3957).

5. Την υπ' αρ. 59555/2459/26-09-2000 απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών «Καθορισμός της διαδικασίας και του τρόπου σφράγισης των εγκαταστάσεων παροχής υγρών καυσίμων» (Β' 1261).

6. Την υπ' αρ. 29122/314/10-04-2019 απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Καθορισμός διαδικασίας και λοιπών προϋποθέσεων, καθώς και κάθε άλλη τεχνική λεπτομέρεια για τη σφράγιση των εγκαταστάσεων των πρατηρίων αμιγώς υγραερίου (LPG), αμιγώς πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG), καθώς και των μικτών πρατηρίων υγρών καυσίμων, υγραερίου (LPG) και πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG),un0 οποιονδήποτε συνδυασμό αυτών» (Β' 1485).

7. Την ανάγκη καθορισμού της διαδικασίας, των οργάνων και του τρόπου επιβολής της σφράγισης και αποσφράγισης των εγκαταστάσεων κατόχων άδειας εμπορίας ή άδειας λιανικής εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων, σε περίπτωση που διαπιστώνεται κατοχή, διακίνηση και εμπορία νοθευμένων καυσίμων, καθώς και την ανάγκη καθορισμού των όρων και των προϋποθέσεων για τη δημοσιοποίηση των στοιχείων των παραβατών, των παραβάσεων, των κυρώσεων, του τρόπου, του χρόνου και του μέσου δημοσιοποίησης, σε εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 119 Α του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α' 265).

8. Την ανάγκη λήψης μέτρων έναντι των παραβατών στο πλαίσιο καταπολέμησης της διακίνησης νοθευμένων καυσίμων και αντιμετώπισης του φαινομένου της λαθρεμπορίας, με σκοπό την προστασία των καταναλωτών.

9. Το γεγονός ότι με τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται, επιπλέον, δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Α.Α.Δ.Ε.,

αποφασίζουμε:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ-ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΝΟΘΕΙΑΣ - ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής - Ορισμοί

1. Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται σε εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 119Α του ν. 2960/2001:

α) η διαδικασία, ο τρόπος και τα όργανα επιβολής σφράγισης και αποσφράγισης εγκαταστάσεων,

β) οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη δημοσιοποίηση των στοιχείων των παραβατών, των παραβάσεων, των κυρώσεων, ο τρόπος, ο χρόνος και το μέσο δημοσιοποίησης, τηρουμένου του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, L 119) και του ν. 4624/2019 (Α' 137)

2. Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης εμπίπτουν τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία έχουν την ιδιότητα του κατόχου άδειας εμπορίας ή άδειας λιανικής εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων των άρθρων 6 και 7 του ν. 3054/2002, και τα οποία ελέγχονται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 119 A του ν. 2960/2001 από τις τελωνειακές υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. ή από οποιαδήποτε άλλη δημόσια ελεγκτική ή διωκτική αρχή και διαπιστώνεται ότι κατέχουν, διακινούν και εμπορεύονται νοθευμένα καύσιμα, με βάση την έκθεση ανάλυσης δείγματος των καυσίμων που εντοπίζονται στην εγκατάσταση, την οποία εκδίδει το Γενικό Χημείο του Κράτους (Γ.Χ.Κ.).

3. Για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης:

(α) Ως καύσιμα νοούνται τα ενεργειακά προϊόντα των περ. α), β), γ), δ), στ), ζ), η), θ), ι), ια), ιβ), ιγ), ιδ), ιε) και κστ) της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001.

(β) Ως εγκαταστάσεις κατόχων άδειας εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων νοούνται οι εγκαταστάσεις των νομικών προσώπων που προβλέπονται στο άρθρο 6 του ν. 3054/2002.

(γ) Ως εγκαταστάσεις κατόχων άδειας λιανικής εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων νοούνται οι εγκαταστάσεις των φυσικών και νομικών προσώπων που προβλέπονται στο άρθρο 7 του ν. 3054/2002.

4. Τα οριζόμενα στα άρθρα 2 έως 8 εφαρμόζονται, με την επιφύλαξη των ειδικότερων αναφερομένων στο άρθρο 8Α.

Άρθρο 2
Διαπίστωση νοθείας - Έκδοση αποφάσεων σφράγισης εγκατάστασης και δημοσιοποίησης στοιχείων - Δικαστική προστασία

1. Σε περίπτωση που, κατόπιν διενέργειας ελέγχου από τις Τελωνειακές Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, διαπιστωθεί στις ανωτέρω εγκαταστάσεις κατοχή, διακίνηση και εμπορία νοθευμένων καυσίμων:

α) σφραγίζεται η εγκατάσταση και

β) δημοσιοποιούνται τα στοιχεία των παραβατών, των παραβάσεων και των κυρώσεων.

Η νοθεία διαπιστώνεται, βάσει έκθεσης χημικής ανάλυσης. Ειδικότερα, για τη χημική ανάλυση λαμβάνεται δείγμα καυσίμων από την ελεγχόμενη εγκατάσταση, με πρωτόκολλο δειγματοληψίας, στο οποίο αναφέρεται η συνολική ποσότητα και το είδος των καυσίμων, από την οποία λαμβάνεται το δείγμα και εκδίδεται έκθεση χημικής ανάλυσης από το Γενικό Χημείο του Κράτους (Γ.Χ.Κ.), σύμφωνα με τις α) υπ' αρ. 54/2015/12-02-2016 κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Διαδικασίες δειγματοληψίας, εξέτασης και γνωμοδότησης περί της κανονικότητας ή μη δειγμάτων υγρών καυσίμων» και β) υπ' αρ. 78/2016/9.12.2016 κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, «Διαδικασίες δειγματοληψίας, εξέτασης και γνωμοδότησης περί της κανονικότητας ή μη δειγμάτων υγραερίου».

Για τη διαπίστωση της νοθείας, στο πλαίσιο εφαρμογής της παρούσας, λαμβάνεται υπόψη το αποτέλεσμα του κατ' έφεση δείγματος ή της σχετικής απόφασης του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου, σε περίπτωση που υπάρχει διαφορά μεταξύ της ανάλυσης του πρώτου και του κατ' έφεση δείγματος.

2. Για τη σφράγιση της εγκατάστασης και τη δημοσιοποίηση των στοιχείων, εκδίδονται από τον προϊστάμενο της ελέγχουσας τελωνειακής αρχής, σύμφωνα με τη διαδικασία, τους όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται στα κεφάλαια Β' και Γ', αντίστοιχα, της παρούσας:

α) απόφαση σφράγισης της εγκατάστασης και β) απόφαση δημοσιοποίησης των στοιχείων των παραβατών, των παραβάσεων και των κυρώσεων.

3. Κατά της απόφασης σφράγισης της εγκατάστασης, καθώς και κατά της απόφασης δημοσιοποίησης των στοιχείων των παραβατών, των παραβάσεων και των κυρώσεων, δύναται να ασκηθούν προσφυγές, ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Δικαστηρίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ν. 2717/1999, Α'97).

4. Οποιαδήποτε αλλαγή στη νομική μορφή ή στα πρόσωπα της παρ. 2 του άρθρου 1 της παρούσας ή διακοπή δραστηριότητας ή αναστολή λειτουργίας της εγκατάστασης, από την έναρξη του ελέγχου μέχρι το πέρας ολοκλήρωσής του, δεν κωλύει την εκτέλεση της σφράγισης της εγκατάστασης και της δημοσιοποίησης των στοιχείων των παραβατών, των παραβάσεων και των κυρώσεων, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρούσας για την επιβολή των μέτρων αυτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ

Άρθρο 3
Διαδικασία σφράγισης, όργανα και τρόπος επιβολής της

1. Όταν ελεγχόμενος κάτοχος άδειας εμπορίας ή άδειας λιανικής εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων, διαπιστώνεται ότι κατέχει, διακινεί και εμπορεύεται νοθευμένα καύσιμα, σφραγίζεται η εγκατάσταση από την τελωνειακή αρχή που διενεργεί τον έλεγχο για χρονικό διάστημα από δέκα (10) έως ενενήντα (90) ημέρες, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης.

Κριτήριο της βαρύτητας της παράβασης αποτελεί η ποσότητα των νοθευμένων καυσίμων, όπως αυτά χαρακτηρίζονται με βάση την έκθεση ανάλυσης του κατ' έφεση δείγματος του Γενικού Χημείου του Κράτους ή τη σχετική απόφαση του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου.

Ειδικότερα, οι ημέρες σφράγισης, ανάλογα με την ποσότητα των νοθευμένων καυσίμων, είναι οι ακόλουθες:

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΝΟΘΕΥΜΕΝΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΗΜΕΡΕΣ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ

ΜΕΧΡΙ 5.000 ΛΙΤΡΑ

10 ΗΜΕΡΕΣ

ΑΝΩ ΤΩΝ 5.000 ΛΙΤΡΩΝ ΜΕΧΡΙ 20.000 ΛΙΤΡΑ

30 ΗΜΕΡΕΣ

ΑΝΩ ΤΩΝ 20.000 ΛΙΤΡΩΝ ΜΕΧΡΙ 45.000 ΛΙΤΡΑ

50 ΗΜΕΡΕΣ

ΑΝΩ ΤΩΝ 45.000 ΛΙΤΡΩΝ

90 ΗΜΕΡΕΣ

Ο προσδιορισμός της ποσότητας των νοθευμένων καυσίμων για τον καθορισμό του χρόνου σφράγισης της εγκατάστασης, διενεργείται, με τον πλέον πρόσφορο τρόπο.

2. Κατά τη διαπίστωση των αναφερομένων στην παρ. 1, κατάσχονται τα νοθευμένα καύσιμα, σύμφωνα με τα άρθρα 164 επ. του ν.2960/2001, λόγω λαθρεμπορίας (παρ. 2 άρθρου 119Α, παρ. 2 άρθρου 142 και άρθρα 155 επ. του ίδιου νόμου) και συντάσσεται από την τελωνειακή αρχή που διενεργεί τον έλεγχο σημείωμα διαπιστώσεων ελέγχου εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από την παραλαβή της έκθεσης ανάλυσης του Γ.Χ.Κ. ή τη σχετική απόφαση του Α.Χ.Σ., κατά περίπτωση, ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1, με τα αποτελέσματα του ελέγχου, όπου αναγράφεται ότι οι συγκεκριμένες διαπιστώσεις επισύρουν την σφράγιση της εγκατάστασης και τη δημοσιοποίηση των στοιχείων των παραβατών, των παραβάσεων και των κυρώσεων, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 119 Α του ν. 2960/2001. Στο σημείωμα διαπιστώσεων ελέγχου καταγράφεται και η ποσότητα καυσίμων που εντοπίσθηκε, ανά δεξαμενή, απ' όπου λήφθηκε δείγμα καυσίμου, κατά τη διενέργεια του ελέγχου.

3. Ακολούθως, και εντός της ίδιας προθεσμίας της παρ. 2 του παρόντος, εκδίδεται απόφαση σφράγισης, ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2, όλων των δεξαμενών της εγκατάστασης από τον προϊστάμενο της ελέγχουσας τελωνειακής αρχής. Στην απόφαση σφράγισης αναφέρονται: α) τα στοιχεία της εγκατάστασης, β) τα στοιχεία των υπαλλήλων που θα προβούν στη διενέργειά της, οι οποίοι δεν δύναται να είναι λιγότεροι από δύο (2) άτομα, γ) οι δια-πιστωθείσες παραβάσεις, η ποσότητα των νοθευμένων καυσίμων και η χρονική διάρκεια της σφράγισης, δ) η σφράγιση δεξαμενών ή άλλων αποθηκευτικών χώρων, ε) η υποχρέωση του εκμεταλλευτή για απάντληση των νοθευμένων καυσίμων, τα οποία βρίσκονται στην εγκατάσταση τη στιγμή της σφράγισης και στ) η ημερομηνία και ώρα που θα πραγματοποιηθεί η σφράγιση.

Η απόφαση σφράγισης κοινοποιείται, αμελλητί, στον εκμεταλλευτή της εγκατάστασης, στην αδειοδοτούσα αρχή του άρθρου 4 του ν. 3054/2002 και στην εταιρία εμπορίας πετρελαιοειδών, τα προϊόντα της οποίας εμπορεύεται και διακινεί η εγκατάσταση.

4. Η σφράγιση της εγκατάστασης διενεργείται από την τελωνειακή αρχή που διενήργησε τον έλεγχο, με τη συνδρομή αστυνομικής ή λιμενικής αρχής, όπου απαιτείται κατά τις περιστάσεις, εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από την κοινοποίηση της απόφασης σφράγισης στον εκμεταλλευτή της εγκατάστασης, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα.

5. Κατά τη διαδικασία της σφράγισης λαμβάνεται νέο δείγμα καυσίμου από τις δεξαμενές της εγκατάστασης, για να εκδοθεί έκθεση χημικής ανάλυσης από το Γενικό Χημείο του Κράτους, ώστε να διαπιστωθεί η αναγκαιότητα ή μη απάντλησης των καυσίμων, σύμφωνα με τα ειδικότερα αναφερόμενα στο άρθρο 4. Αν το νέο δείγμα χαρακτηριστεί κανονικό, δεν υπάρχει υποχρέωση απάντλησης, εκτός εάν συντρέχουν λόγοι ασφάλειας. Σε περίπτωση που το νέο δείγμα χαρακτηριστεί ως μη κανονικό, ο εκμεταλλευτής της εγκατάστασης υποχρεούται σε απάντληση των καυσίμων, σύμφωνα με το άρθρο 4.

6. Κατά τη σφράγιση τοποθετούνται στην κεντρική είσοδο της εγκατάστασης και στις αντλίες διάθεσης καυσίμων, ταινίες με το λογότυπο της ΑΑΔΕ, καθώς και αυτοκόλλητες ετικέτες, με τις κατωτέρω ενδείξεις, στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα, ως τα συνημμένα Παραρτήματα 9 και 10:
«ΚΛΕΙΣΤΟ ΛΟΓΩ ΝΟΘΕΙΑΣ ΑΠΟ________________ΕΩΣ______ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠ'ΑΡ._____________/ ΑΠΟΦΑΣΗΣ»
«CLOSED DUE TO FUEL FRAUD FROM___________UNTIL__________ACCORDING TO DECISION NO_______________/ ».
Επίσης, τοποθετούνται ταινίες περιμετρικά του χώρου της εγκατάστασης που πιστοποιούν την παύση της λειτουργίας της. Για τη σφράγιση κάθε σημείου χρησιμοποιείται γαλβανισμένο σύρμα, σφραγίδες, καθώς και οποιοδήποτε άλλο μέσο σφράγισης διαθέτει η τελωνειακή αρχή που επιβάλλει τη σφράγιση. Η αποσύνδεση και η τοποθέτηση πωμάτων, κατά τη σφράγιση, δεν πραγματοποιείται στις σωληνώσεις εξαέρωσης.
Τα ανωτέρω μέσα σφράγισης και σήμανσης που χρησιμοποίησε η τελωνειακή αρχή που επέβαλε τη σφράγιση, πρέπει, με ευθύνη του κατόχου της άδειας εμπορίας ή άδειας λιανικής εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων, να παραμένουν, στο σύνολό τους, στην αρχική κατάσταση και θέση, όπως τοποθετήθηκαν, άθικτα και απαραβίαστα στην κοινή θέα και να μην παραποιούνται ή παραμερίζονται ή σκεπάζονται ή αποκρύπτονται, με οποιοδήποτε τέχνασμα ή μέθοδο για οποιοδήποτε λόγο, μέχρι την αποσφράγιση των εγκαταστάσεων και την απομάκρυνσή τους, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της παρούσας.
Σε περίπτωση που διαπιστώνεται από την τελωνειακή αρχή που επέβαλε τη σφράγιση, η μη τήρηση των ανωτέρω και ανεξάρτητα από τη διάρκεια σφράγισης, όπως ορίστηκε στην απόφαση σφράγισης, η αποσφράγιση δεν διενεργείται πριν το πέρας των ενενήντα (90) ημερών από την επιβολή της σφράγισης. Tα μέσα σφράγισης αποκαθίστανται στην αρχική τους κατάσταση ή, εφόσον αυτό δεν είναι εφικτό, τοποθετούνται, εκ νέου, από την τελωνειακή αρχή που επέβαλε τη σφράγιση. Τα μέσα σήμανσης που έχουν τοποθετηθεί από την τελωνειακή αρχή, κατά την επιβολή της σφράγισης, αντικαθίστανται από νέα μέσα σήμανσης, με αναγραφή επ' αυτών της τελικής ημερομηνίας αποσφράγισης.

7. Στην περίπτωση μικτού πρατηρίου, στην άδεια λειτουργίας του οποίου περιλαμβάνονται και λοιπά καύσιμα πλέον των υγρών καυσίμων, όπως υγραέριο (LPG) ή πεπιεσμένο φυσικό αέριο (CNG), η σφράγιση πραγματοποιείται και στις εγκαταστάσεις των καυσίμων αυτών.

8. Κατά τη διενέργεια της σφράγισης, συντάσσεται έκθεση σφράγισης, ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3, στην οποία αναφέρονται: α) τα στοιχεία της τελωνειακής αρχής που επιβάλλει τη σφράγιση, β) τα στοιχεία των υπαλλήλων αυτής που διενεργούν τη σφράγιση και των υπαλλήλων της αστυνομικής ή λιμενικής αρχής που τυχόν συνδράμουν για τη διενέργειά της, γ) τα στοιχεία της εγκατάστασης που σφραγίζεται, δ) τα στοιχεία της απόφασης για τη διενέργεια της σφράγισης ε) τα σημεία της εγκατάστασης που σφραγίσθηκαν στ) τα στοιχεία των σφραγίδων που τοποθετήθηκαν, ζ) η ημερομηνία και η ώρα διενέργειας της σφράγισης και η ποσότητα καυσίμου που βρέθηκε κατά τη σφράγιση και η) τα στοιχεία της έκθεσης κατάσχεσης των νοθευμένων καυσίμων.

Η έκθεση σφράγισης υπογράφεται από τους υπαλλήλους που τη διενήργησαν και τυχόν συνέδραμαν σε αυτή, καθώς και από τον παρευρισκόμενο εκμεταλλευτή της εγκατάστασης ή τον εκπρόσωπό του. Σε περίπτωση που οι τελευταίοι είναι απόντες, κατά τον χρόνο διενέργειάς της, γίνεται σχετική μνεία στην έκθεση. Επίσης, σχετική μνεία γίνεται σε περίπτωση που αυτοί αρνηθούν να προσυπογράψουν την έκθεση. Η σφράγιση διενεργείται καθ' όλη τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου και όλες τις ημέρες της εβδομάδας.

Αντίγραφο της έκθεσης σφράγισης παραδίδεται στον εκμεταλλευτή της εγκατάστασης ή εκπρόσωπό του ή θυροκολλείται, σε περίπτωση απουσίας τους ή άρνησης παραλαβής. Αντίγραφό της έκθεσης σφράγισης αποστέλλεται, επίσης στην αδειοδοτούσα αρχή του άρθρου 4 του ν. 3054/2002.

Από την ημέρα της σφράγισης των εγκαταστάσεων και για όσο χρόνο διαρκεί η σφράγιση, απαγορεύεται η είσοδος οχημάτων για ανεφοδιασμό όλων των τύπων καυσίμων.

Άρθρο 4
Τήρηση κανόνων ασφαλείας από τον εκμεταλλευτή της εγκατάστασης -Απάντληση καυσίμων

1. Ο εκμεταλλευτής της εγκατάστασης υποχρεούται, για όσο χρόνο διαρκεί η σφράγιση, να τηρεί τους προβλεπόμενους κανόνες ασφάλειας των εγκαταστάσεων.

2. Ο εκμεταλλευτής της εγκατάστασης, υποχρεούται να απαντλήσει από τις εγκαταστάσεις τα νοθευμένα και κατασχεμένα καύσιμα τα οποία βρίσκονται στην εγκατάσταση κατά τη σφράγιση, προς καταστροφή σε αδειοδοτημένο φορέα καταστροφής επικίνδυνων αποβλήτων, εντός του χρονικού διαστήματος της σφράγισης, υποβάλλοντας προς τούτο έγγραφη αίτηση προς την τελωνειακή αρχή που προέβη στη σφράγιση. Ειδικότερα: α) για τη μεταφορά προς καταστροφή, μαζί με την αίτηση συνυποβάλλεται και επιστολή της εταιρείας που θα προβεί στην καταστροφή, με την οποία δηλώνει ότι αποδέχεται τη μεταφορά των νοθευμένων και κατασχεμένων καυσίμων στις εγκαταστάσεις της προς καταστροφή,

β) για τη μεταφορά των νοθευμένων και κατασχεμένων καυσίμων από τις εγκαταστάσεις του εκμεταλλευτή, στις εγκαταστάσεις της εταιρείας καταστροφής, συντάσσεται άδεια μεταφοράς, ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4,

γ) η απάντληση των νοθευμένων και κατασχεμένων καυσίμων είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την αποσφράγιση και την εκ νέου λειτουργία των εγκαταστάσεων και προς τούτο, πριν την αποσφράγιση, διενεργείται σχετικός έλεγχος από το τελωνείο που προέβη στη σφράγιση, για τη διαπίστωση της πλήρους απομάκρυνσης των νοθευμένων και κατασχεμένων καυσίμων.

Μετά το πέρας του χρόνου σφράγισης και σε περίπτωση που δεν έχει πραγματοποιηθεί η απάντληση από τον υπόχρεο, κατά τα προαναφερόμενα, των νοθευμένων και κατασχεμένων καυσίμων, τα οποία βρίσκονται στην εγκατάσταση τη στιγμή της σφράγισης, διατηρείται η σφράγιση σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 119Α και την παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 2960/2001, κατά τη διαδικασία που προβλέπεται για τα κατασχεμένα αντικείμενα λαθρεμπορίας.

3. Μετά την έγγραφη έγκριση της απάντλησης για την απομάκρυνση των καυσίμων, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2, τα καύσιμα απαντλούνται και μεταφέρονται, με μέριμνα και δαπάνες του εκμεταλλευτή της εγκατάστασης, προς καταστροφή. Η απάντληση των καυσίμων διενεργείται παρουσία της τελωνειακής αρχής που επέβαλε τη σφράγιση και του εκμεταλλευτή της εγκατάστασης ή εκπρόσωπου του, με τη συνδρομή αστυνομικής ή λιμενικής αρχής, όπου απαιτείται κατά τις περιστάσεις. Η καταστροφή διενεργείται, αποκλειστικά, από αδειοδοτημένους φορείς διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων προς καταστροφή, σύμφωνα με την παρ. 1Α του άρθρου 171 του ν. 2960/2001.

4. Κατά την απάντληση των καυσίμων συντάσσεται έκθεση απάντλησης καυσίμων, ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5, στην οποία αναφέρονται: α) τα στοιχεία της τελωνειακής αρχής που επέβαλε τη κατάσχεση και τη σφράγιση και προβαίνει στην απάντληση των καυσίμων, β) τα στοιχεία των υπαλλήλων αυτής που παρίστανται στην απάντληση και τυχόν υπαλλήλων της αστυνομικής ή λιμενικής αρχής που συνδράμουν για τη διενέργειά της, γ) τα στοιχεία της εγκατάστασης, δ) τα στοιχεία της απόφασης σφράγισης, στην οποία προβλέπεται και η απάντληση των καυσίμων, ε) τα στοιχεία των σφραγίδων που απομακρύνθηκαν στ) τα είδη και οι ποσότητες των καυσίμων που απαντλήθηκαν, ζ) τα στοιχεία των νέων σφραγίδων που τοποθετήθηκαν, η) η ημερομηνία και η ώρα διενέργειά της, καθώς και τυχόν λοιπά στοιχεία κατά την κρίση της ελέγχουσας τελωνειακής αρχής.

Η έκθεση απάντλησης καυσίμων συνυπογράφεται από την ως άνω αρμόδια τελωνειακή αρχή και τον εκμεταλλευτή της εγκατάστασης ή από τον εκπρόσωπό του. Σε περίπτωση μη παρουσίας του εκμεταλλευτή της εγκατάστασης ή εκπρόσωπου του ή σε περίπτωση άρνησης υπογραφής, γίνεται σχετική μνεία στην εν λόγω έκθεση.

Αντίγραφο της έκθεσης απάντλησης καυσίμων παραδίδεται στον εκμεταλλευτή της εγκατάστασης ή στον εκπρόσωπό του ή θυροκολλείται, σε περίπτωση άρνησης παραλαβής. Αντίγραφο της έκθεσης αποστέλλεται, επίσης, στην αδειοδοτούσα αρχή του άρθρου 4 του ν. 3054/2002.

Άρθρο 5
Διαδικασία αποσφράγισης

1. Μετά το πέρας του χρόνου επιβολής σφράγισης και με την προϋπόθεση ότι έχει τηρηθεί η διαδικασία άρθρου 4 ή για την αποτροπή επικείμενου κινδύνου και για λόγους ανωτέρας βίας, διενεργείται από την τελωνειακή αρχή που επέβαλε την σφράγιση, αποσφράγιση, με τη συνδρομή της αστυνομικής ή λιμενικής αρχής, όπου απαιτείται, κατά τις περιστάσεις, κατόπιν έκδοσης απόφασης αποσφράγισης, ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6, από την ως άνω τελωνειακή αρχή. Στην απόφαση αποσφράγισης αναφέρονται: α) τα στοιχεία της απόφασης και της έκθεσης σφράγισης, β) τα στοιχεία των υπαλλήλων που θα προβούν στη διενέργειά της, καθώς και ο αριθμός αυτών που δεν δύναται να είναι κατώτερος των δύο (2) ατόμων, γ) ο λόγος αποσφράγισης και δ) η ημερομηνία και ώρα που αυτή θα πραγματοποιηθεί.

Η απόφαση αποσφράγισης κοινοποιείται στον εκμεταλλευτή της εγκατάστασης ή τον εκπρόσωπό του, στην αδειοδοτούσα αρχή του άρθρου 4 του ν. 3054/2002 και στην εταιρία εμπορίας πετρελαιοειδών, της οποίας τα προϊόντα εμπορεύεται η εγκατάσταση.

2. Κατά την αποσφράγιση απομακρύνονται οι ταινίες που είχαν τοποθετηθεί στην κεντρική είσοδο της εγκατάστασης με την ένδειξη της σφράγισης, καθώς και περιμετρικά του χώρου της εγκατάστασης, και αποκόπτεται το γαλβανισμένο σύρμα. Κατά τη διενέργεια της αποσφράγισης συντάσσεται έκθεση αποσφράγισης, ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7, στην οποία αναφέρονται: α) τα στοιχεία της τελωνειακής αρχής που προβαίνει στην αποσφράγιση, β) τα στοιχεία των υπαλλήλων αυτής που διενεργούν την αποσφράγιση και της αστυνομικής ή λιμενικής αρχής που τυχόν συνδράμουν για τη διενέργειά της, γ) τα στοιχεία της εγκατάστασης που αποσφραγίζεται, δ) τα στοιχεία της απόφασης για τη διενέργειά της ε) τα στοιχεία των σφραγίδων που απομακρύνθηκαν και στ) η ημερομηνία και η ώρα διενέργειά της. Σε κάθε περίπτωση, γίνεται μνεία περί του άθικτου ή μη των σφραγίδων που είχαν τεθεί.

Η έκθεση αποσφράγισης υπογράφεται από τους υπαλλήλους που τη διενήργησαν και τυχόν συνέδραμαν σε αυτή, καθώς και από τον παρευρισκόμενο εκμεταλλευτή της εγκατάστασης ή εκπρόσωπό του ή από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου. Σε περίπτωση που αυτοί είναι απόντες κατά τον χρόνο διενέργειά της, γίνεται σχετική μνεία στην έκθεση αποσφράγισης. Επίσης, σχετική μνεία γίνεται σε περίπτωση που αυτοί αρνηθούν να προσυπογράψουν την έκθεση αποσφράγισης. Στις περιπτώσεις απουσίας ή άρνησης υπογραφής, η έκθεση αποσφράγισης θυροκολλείται στην εγκατάσταση, ομοίως με σχετική μνεία επ' αυτής. Η αποσφράγιση διενεργείται καθ' όλη τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου και όλες τις ημέρες της εβδομάδας. Αντίγραφο της Έκθεσης Αποσφράγισης κοινοποιείται επίσης στην αδειοδοτούσα αρχή του άρθρου 4 του ν. 3054/2002.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ

Άρθρο 6
Προϋποθέσεις δημοσιοποίησης στοιχείων

Προϋποθέσεις για δημοσιοποίηση των στοιχείων των παραβατών, των παραβάσεων και των κυρώσεων, αποτελούν η διαπίστωση κατοχής, διακίνησης και εμπορίας νοθευμένων καυσίμων από εγκατάσταση κατόχου άδειας εμπορίας ή άδειας λιανικής εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων και η σφράγιση της εγκατάστασης, σύμφωνα με τα ειδικότερα αναφερόμενα στα άρθρα 2 και 3 της παρούσας.

Άρθρο 7
Όροι, τρόπος, χρόνος και μέσο δημοσιοποίησης

 
1. Σε περίπτωση που συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 6 της παρούσας, εκδίδεται απόφαση δημοσιοποίησης των στοιχείων των παραβατών, των παραβάσεων και των κυρώσεων, ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8, από τον προϊστάμενο της ελέγχουσας τελωνειακής αρχής. Η απόφαση δημοσιοποίησης κοινοποιείται με αποδεικτικό επίδοσης, άμεσα, στον εκμεταλλευτή της εγκατάστασης. Με την επιφύλαξη τήρησης των αναφερομένων στην παρ. 2 του παρόντος, ο προϊστάμενος της ελέγχουσας τελωνειακής αρχής καταρτίζει πίνακα με τα προς δημοσιοποίηση στοιχεία του άρθρου 8, ο οποίος αποστέλλεται, με εμπιστευτική διαδικασία, στην Διεύθυνση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων της Α.Α.Δ.Ε., προκειμένου να τον διαβιβάσει, κατόπιν επαλήθευσης, ομοίως, με εμπιστευτική διαδικασία, στην αρμόδια προς δημοσιοποίηση Υπηρεσία της Α.Α.Δ.Ε., Διεύθυνση Στρατηγικής Τεχνολογιών Πληροφορικής (ΔΙΣΤΕΠΛ).
 
2. Σε περίπτωση που ο εκμεταλλευτής της εγκατάστασης είναι φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο, η επωνυμία του οποίου αποτελείται από το ονοματεπώνυμο ενός ή περισσοτέρων φυσικών προσώπων:
α) Ο εν λόγω εκμεταλλευτής της εγκατάστασης ενημερώνεται, με την ανωτέρω απόφαση δημοσιοποίησης, κατ' άρθρα 13 και 14 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (Γ.Κ.Π.Δ. Κανονισμός ΕΕ 2016/679), για την επικείμενη δημοσιοποίηση των κατ' άρθρο 8 της παρούσας στοιχείων του στην ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ε. καθώς και για τα απορρέοντα από τον Γ.Κ.Π.Δ. δικαιώματά του, ως υποκείμενο των δεδομένων, σύμφωνα με το κεφάλαιο ΙΙΙ του Γ.Κ.Π.Δ. και τον ν.
4624/2019, τα οποία δύναται να ασκήσει εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της ανωτέρω απόφασης δημοσιοποίησης, ενώπιον του προϊσταμένου της ελέγχουσας τελωνειακής αρχής.
β) Ο Προϊστάμενος της ελέγχουσας τελωνειακής αρχής, απαντά στο αίτημα του εκμεταλλευτή που αφορά στην άσκηση δικαιωμάτων του που απορρέουν από τον Γ.Κ.Π.Δ., σύμφωνα με το κεφάλαιο ΙΙΙ του Γ.Κ.Π.Δ. και τον ν.
4624/2019, εντός πέντε (5) ημερών από την παραλαβή του αιτήματος.
γ) Μετά την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων και την εξέτασή τους από τον προϊστάμενο της ελέγχουσας τελωνειακής αρχής ή την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας των δέκα (10) ημερών για την άσκηση των δικαιωμάτων αυτών, ο προϊστάμενος της ελέγχουσας τελωνειακής αρχής υποχρεούται στην άμεση αποστολή των στοιχείων, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου.
 
3. Τα στοιχεία του άρθρου 8 δημοσιοποιούνται στο διαδίκτυο και συγκεκριμένα αναρτώνται στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ www.aade.gr.
 
4. Τα στοιχεία που δημοσιοποιούνται, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, παραμένουν σε δημοσιότητα για ένα (1) έτος από την ημερομηνία δημοσιοποίησης, με την ανάρτηση τους στην ανωτέρω ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ.
 
5. Σε περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεων του πέμπτου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 3 από τον κάτοχο της άδειας εμπορίας ή άδειας λιανικής εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων, τα δημοσιοποιούμενα στοιχεία παραμένουν αναρτημένα στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ, συνολικά, για δύο (2) έτη από την ημερομηνία ανάρτησής τους.
 
6. Σε περίπτωση που εκδοθεί από τα Διοικητικά Δικαστήρια προσωρινή διαταγή αναστολής ή δικαστική απόφαση αναστολής ή ακύρωσης της απόφασης δημοσιοποίησης ή της απόφασης σφράγισης, το πρόσωπο τα στοιχεία του οποίου έχουν δημοσιοποιηθεί, ενημερώνει τον προϊστάμενο της ελέγχουσας τελωνειακής αρχής, αποστέλλοντας σχετικό αντίγραφο των ανωτέρω. Κατόπιν της ενημέρωσης αυτής, ο προϊστάμενος της ελέγχουσας τελωνειακής αρχής αποστέλλει, αμελλητί, με εμπιστευτική διαδικασία, επικαιροποιημένο πίνακα, με αναφορά της προσωρινής διαταγής ή της δικαστικής απόφασης στην Διεύθυνση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων (ΔΣΤΕΠ), η οποία, κατόπιν επαλήθευσης, τα διαβιβάζει στη Διεύθυνση Στρατηγικής Τεχνολογιών Πληροφορικής (ΔΙΣΤΕΠΛ), προκειμένου η τελευταία να προβεί σε άρση της δημοσιοποίησης των σχετικών στοιχείων.
 
7. Σε περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεων του πέμπτου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 3 από τον κάτοχο της άδειας εμπορίας ή άδειας λιανικής εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων και προς εφαρμογή της παρ. 5 του παρόντος, ο προϊστάμενος της ελέγχουσας τελωνειακής αρχής αποστέλλει, με εμπιστευτική διαδικασία, στην Διεύθυνση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων (ΔΣΤΕΠ) επικαιροποιημένο πίνακα, τον οποίον η τελευταία διαβιβάζει, κατόπιν επαλήθευσης, ομοίως με εμπιστευτική διαδικασία, στη Δ/νση Στρατηγικής Τεχνολογιών Πληροφορικής (ΔΙΣΤΕΠΛ) για την αντίστοιχη επικαιροποίηση της σχετικής ανάρτησης στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ.
 
8. Αρμόδιος για την ορθότητα, την πληρότητα, την ακρίβεια και την επικαιροποίηση των στοιχείων που αποστέλλονται στη ΔΙ.Σ.ΤΕ.ΠΛ., μέσω της ΔΣΤΕΠ, είναι ο προϊστάμενος της ελέγχουσας τελωνειακής αρχής.


Άρθρο 8
Δημοσιοποιούμενα στοιχεία

 
Τα στοιχεία που δημοσιεύονται και αναρτώνται στην ως άνω ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ε., είναι τα ακόλουθα:
α) το ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο του φυσικού προσώπου ή επωνυμία νομικού προσώπου και ο διακριτικός τίτλος αυτού,
β) η πλήρης ταχυδρομική διεύθυνση της εγκατάστασης του φυσικού ή νομικού προσώπου, με δυνατότητα υπομνήματος χάρτη εντοπισμού στο διαδίκτυο,
γ) ο αριθμός και η ημερομηνία έκδοσης της απόφασης δημοσιοποίησης της παράβασης,
δ) η περιγραφή της παράβασης της
παρ. 4 του άρθρου 119Α του ν. 2960/2001,
ε) η ποσότητα των νοθευμένων καυσίμων που εντοπίσθηκε στην εγκατάσταση,
στ) το χρονικό διάστημα της σφράγισης της εγκατάστασης.

Άρθρο 8Α
Διαπίστωση κατοχής, διακίνησης και εμπορίας νοθευμένων καυσίμων από άλλη δημόσια ελεγκτική ή διωκτική αρχή - Αρμοδιότητα επιβολής σφράγισης και δημοσιοποίησης στοιχείων

 
1. Σε περίπτωση που ο έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 119 Α διενεργείται από άλλη, πλην των τελωνειακών υπηρεσιών της ΑΑΔΕ, δημόσια ελεγκτική ή διωκτική αρχή και διαπιστώνεται κατοχή, διακίνηση και εμπορία νοθευμένων καυσίμων, αρμόδια αρχή για την επιβολή σφράγισης και τη δημοσιοποίηση στοιχείων, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρούσα, είναι η τελωνειακή αρχή στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται η έδρα της ελεγχόμενης εγκατάστασης.
 
2. Στην περίπτωση αυτή:
α) αρμόδια για τη σύνταξη και την αποστολή στην ως άνω αρμόδια κατά τόπον τελωνειακή υπηρεσία του προβλεπόμενου στην παρ. 2 του άρθρου 3 σημειώματος διαπιστώσεων ελέγχου είναι η εκάστοτε δημόσια ελεγκτική ή διωκτική αρχή που διενήργησε τον έλεγχο,
β) αρμόδιος για την ορθότητα, την πληρότητα, την ακρίβεια και την επικαιροποίηση των στοιχείων που αποστέλλονται στη ΔΙ.Σ.ΤΕ.ΠΛ., μέσω της ΔΣΤΕΠ, είναι ο προϊστάμενος της τελωνειακής αρχής στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται η έδρα της ελεγχόμενης εγκατάστασης.


O browser δεν υποστηρίζει pdf viewεr. Κατεβάστε το έγγραφο από εδώ: Download PDF


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 9
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 15 Ιουνίου 2022

Ο Διοικητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Συνημμένα:

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης