Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΔΕΔ 2987/2021 ΦΠΑ - Μη αναγνώριση δικαιώματος έκπτωσης εισροών (δεδομένου ότι δεν προσκομίστηκε κανένα φορολογικό στοιχείο υποστηρικτικό των φορολογητέων εισροών)


Δημοσιεύθηκε στις : [ 17-06-2022 ]
Κατηγορία: Φ.Π.Α.

ΔΕΔ 2987/2021
ΦΠΑ - Μη αναγνώριση δικαιώματος έκπτωσης εισροών (δεδομένου ότι δεν προσκομίστηκε κανένα φορολογικό στοιχείο υποστηρικτικό των φορολογητέων εισροών)


Καλλιθέα, 11/10/2021
Αριθμός απόφασης: 2987


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Α2
   
Ταχ. Δ/νση: Αριστογείτονος 19
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - Καλλιθέα
Τηλέφωνο: 213 1604553
E-mail: [email protected]

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 63 του Ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α' 170), όπως ισχύει.
β. Του άρθρου 10 της Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 23-10-2020 Απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ (ΦΕΚ Β 4738/26.10.2020) με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)»
γ. Της ΠΟΛ.1064/2017 Απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
δ. Του άρθρου έκτου, παράγραφος 4, της από 30/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α' 75) όπως κυρώθηκε με το ν. 4684/2020 (ΦΕΚ Α' 86), καθώς και της υπ' αριθμ. Α.1049/2021 Απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ Β' 984/12-03-2021).

2. Την ΠΟΛ.1069/2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

3. Την υπ' αριθμ. ΔΕΔ 1126366 ΕΞ 2016/30.08.2016 (ΦΕΚ 2759/ τ. Β'/ 01.09.2016) Απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών.

4. Τη με ημερομηνία κατάθεσης 07/04/2021 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανή προσφυγή της εταιρείας με την επωνυμία ΑΦΜ με έδρα στα
, περιοχή κατά των υπ' αριθμόν:
• ./2021 Οριστικής Πράξης Διορθωτικού Προσδιορισμού Φ.Π.Α. φορολογικής περιόδου 01/01/2019-30/06/2019 του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΠΑΛΛΗΝΗΣ,
• ./2021 Οριστικής Πράξης Διορθωτικού Προσδιορισμού Φ.Π.Α. φορολογικής περιόδου 01/07/2019-30/04/2020 του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΠΑΛΛΗΝΗΣ,
• ./2021 Οριστικής Πράξης Επιβολής Προστίμου άρθρου 54 του Ν. 4174/2013 φορολογικού έτους 2020 του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΠΑΛΛΗΝΗΣ. 

5. Τις ως άνω πράξεις των οποίων ζητείται η ακύρωση, καθώς και τις οικείες Εκθέσεις Ελέγχου.

6. Τις απόψεις της Δ.Ο.Υ. ΠΑΛΛΗΝΗΣ.

7. Την εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του Τμήματος Α2 όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο της απόφασης.

Επί της με ημερομηνία κατάθεσης 07/04/2021 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανούς προσφυγής της εταιρείας με την επωνυμία, ΑΦΜ , η οποία υπεβλήθη εμπρόθεσμα, και μετά την μελέτη και την αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων στο σχετικό φάκελο εγγράφων και των προβαλλόμενων λόγων της ενδικοφανούς προσφυγής, επαγόμαστε τα ακόλουθα:

ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Με την υπ' αριθμ ./2021 Οριστική Πράξη Διορθωτικού Προσδιορισμού Φ.Π.Α. του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΠΑΛΛΗΝΗΣ, φορολογικής περιόδου 01/01/2019¬30/06/2019, επιβλήθηκε σε βάρος της προσφεύγουσας Φ.Π.Α. ύψους 22.912,26 €, πλέον προστίμου λόγω ανακρίβειας ύψους 11.456,13 €, ήτοι συνολικό ποσό για καταβολή 34.368,39 €.

Με την υπ' αριθμ ./2021 Οριστική Πράξη Διορθωτικού Προσδιορισμού Φ.Π.Α. του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΠΑΛΛΗΝΗΣ, φορολογικής περιόδου 01/07/2019¬30/04/2020, επιβλήθηκε σε βάρος της προσφεύγουσας Φ.Π.Α. ύψους 1.300.164,47 €, πλέον προστίμου λόγω ανακρίβειας ύψους 650.082,24 €, ήτοι συνολικό ποσό για καταβολή 1.950.246,71 €.

Οι ως άνω πράξεις εδράζονται επί της από 22/02/2021 Έκθεσης Μερικού Ελέγχου Φ.Π.Α. της Δ.Ο.Υ. ΠΑΛΛΗΝΗΣ, η οποία εκδόθηκε δυνάμει της υπ' αριθμ ./2020 εντολής ελέγχου του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΠΑΛΛΗΝΗΣ.

Με την υπ' αριθμ ./2021 Οριστική Πράξη Επιβολής Προστίμου άρθρου 54 του ν.4174/2013 του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΠΑΛΛΗΝΗΣ, φορολογικού έτους 2020, επιβλήθηκε σε βάρος της προσφεύγουσας πρόστιμο ύψους 500,00 €, επειδή δεν έθεσε στη διάθεση του ελέγχου τα τηρηθέντα βιβλία και στοιχεία των ετών 2019 και 2020 που ζητήθηκαν εγγράφως με το υπ' αριθμόν ./2020 αίτημα, καθώς και τα λοιπά προβλεπόμενα δικαιολογητικά έγγραφα και τα συνοδευτικά στοιχεία συναλλαγών, κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 13, 14 και 24 του ν. 4174/2013. Η ως άνω πράξη εδράζεται επί της από 22/02/2021 Έκθεσης Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (Ν. 4308/2014) και Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Ν. 4174/2013) της Δ.Ο.Υ.ΠΑΛΛΗΝΗΣ, η οποία εκδόθηκε δυνάμει της υπ' αριθμ ./2020 εντολής ελέγχου του
Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΠΑΛΛΗΝΗΣ.

Σύμφωνα με τις εν λόγω εκθέσεις, η προσφεύγουσα υπέβαλε αίτηση επιστροφής Φ.Π.Α. (υπ' αριθμόν ./2020) για τις κρινόμενες περιόδους 01/01/2019 - 30/06/2019 και 01/07/2019 - 30/04/2020, συνεπεία της οποίας εκδόθηκε σχετική εντολή ελέγχου (υπ' αριθμόν ./2020). Ο έλεγχος, σε εκτέλεση της ανωτέρω εντολής, μέσω του υπ' αριθμόν ./2020 αιτήματος του άρθρου 14 του ν. 4174/2013, ζήτησε από την προσφεύγουσα να θέσει στη διάθεσή του για τις ανωτέρω περιόδους:

• τα τηρούμενα βιβλία σε έντυπη και ηλεκτρονική επεξεργάσιμη μορφή και τα εκδοθέντα/ληφθέντα φορολογικά στοιχεία,
• παραστατικά μεταφοράς (φορτωτικές, δελτία αποστολής κλπ),
• παραστατικά εξόφλησης (αποδείξεις είσπραξης-πληρωμής, τραπεζικά παραστατικά εξόφλησης, επιταγές).

Η προσφεύγουσα ανταποκρίθηκε μόλις κατά το στάδιο της κοινοποίησης σε αυτήν του υπ' αριθμόν ./2020 Σημειώματος Διαπιστώσεων Ελέγχου και προσκόμισε στον έλεγχο σε ηλεκτρονική μη επεξεργάσιμη μορφή (pdf):

• Αναλυτικά Ημερολόγια μόνο της φορολογικής περιόδου 01/07/2019-30/04/2020,
• Ισοζύγια Λογαριασμών Γενικού-Αναλυτικών Καθολικών μόνο της φορολογικής περιόδου 01/07/2019-30/04/2020.

Συνεπεία των ανωτέρω, δεν κατέστη δυνατό στον έλεγχο να ελέγξει ποια ακαθάριστα έσοδα είναι απαλλασσόμενα του Φ.Π.Α. (με ή χωρίς δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών) και για ποιες εισροές στοιχειοθετείται δικαίωμα έκπτωσης του αναλογούντος φόρου και ως εκ τούτου, ο έλεγχος αφενός έκρινε το σύνολο των ακαθαρίστων εσόδων ως φορολογητέες εκροές, ήτοι:

• για τη φορολογική περίοδο 01/01/2019-30/06/2019: 95.467,76 €
• για τη φορολογική περίοδο 01/07/2019-30/04/2020: 5.417.351,96 €

και αφετέρου δεν αναγνώρισε δικαίωμα έκπτωσης για καμία από τις εισροές (δεδομένου ότι δεν προσκομίστηκε κανένα φορολογικό στοιχείο υποστηρικτικό των φορολογητέων εισροών).

Η προσφεύγουσα, με την υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή, ζητά την ακύρωση των ως άνω προσβαλλόμενων πράξεων, προβάλλοντας τους κάτωθι ισχυρισμούς:

1ος λόγος: Η ανωτέρω κρίση του ελέγχου είναι εντελώς αντίθετη με την αρχή της επιείκειας και της αναλογικότητας, δεδομένου ότι το 99% των εσόδων της προέρχεται από υπηρεσίες εκπαίδευσης (δραστηριότητα απαλλασσόμενη του Φ.Π.Α.).

2ος λόγος:
Μη ορθώς επεβλήθη το πρόστιμο 500,00 € λόγω μη επίδειξης βιβλίων, αφού αφενός αυτό έγινε άνευ υπαιτιότητας λόγω έκτακτων συνθηκών και αφετέρου έχει απεριόριστη διάθεση συνεργασίας.

Παράλληλα, με την υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή, δηλώνει ότι παραιτείται της υπ' αριθμόν ./2020 αίτησης επιστροφής Φ.Π.Α..
Δεδομένου ότι η προσφεύγουσα, με την υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή, προσκόμισε στην Υπηρεσία μας νέα στοιχεία (αναλυτικά ημερολόγια και ισοζύγια σε ηλεκτρονική επεξεργάσιμη μορφή (excel) και ενδεικτικό δείγμα λογιστικών εγγραφών εσόδων) προς επίρρωση του ισχυρισμού της περί απαλλαγής του 99% των εσόδων της από Φ.Π.Α., η Υπηρεσία μας εξέδωσε την υπ' αριθμόν ./2021 Πράξη Αναπομπής, την οποία απέστειλε με το υπ' αριθμόν ΔΕΔ ΕΞ 2021 ΕΜΠ/02-09-2021 έγγραφό της στη Δ.Ο.Υ. ΠΑΛΛΗΝΗΣ, προκειμένου η τελευταία να προβεί σε συμπληρωματικές ελεγκτικές επαληθεύσεις (ή έρευνες). Η Δ.Ο.Υ. ΠΑΛΛΗΝΗΣ, σε συνέχεια των ανωτέρω, απέστειλε στην Υπηρεσία μας την από 28-09- 2021Έκθεση Πρόσθετων Ελεγκτικών Επαληθεύσεων επί αναπομπής υποθέσεως, μέσω του υπ' αριθμόν ΔΕΔ ΕΙ 2021 ΕΜΠ/05-10-2021 εγγράφου της, από όπου προκύπτει ότι, αφού έλαβε υπόψη τα νέα στοιχεία που προσκομίστηκαν με την υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή, έκρινε ότι οι φορολογητέες εκροές της προσφεύγουσας ανέρχονται σε:

• για τη φορολογική περίοδο 01/01/2019-30/06/2019: 42.486,66 €
• για τη φορολογική περίοδο 01/07/2019-30/04/2020: 32.818,73 €

Ως προς τον 1ο ως άνω ισχυρισμό της ενδικοφανούς προσφυγής

Επειδή με την Έκθεση Πρόσθετων Ελεγκτικών Επαληθεύσεων του ελέγχου επί της αναπομπής, οι φορολογητέες εκροές την προσφεύγουσας περιορίζονται στα ως άνω ποσά ανά φορολογική περίοδο, ταυτιζόμενα με τα ποσά που περιλήφθηκαν στις υποβληθείσες δηλώσεις Φ.Π.Α..

Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 22, παρ. 1 του ν. 2859/2000 «Απαλλάσσονται από το φόρο:
ιβ) η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης γενικά και οι στενά συνδεόμενες με αυτή παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών, που παρέχονται από δημόσια εκπαιδευτήρια ή από άλλα πρόσωπα αναγνωρισμένα από την, κατά περίπτωση, αρμόδια αρχή.


Επειδή όπως έχει διευκρινιστεί με την 10/Π.4336/3162/1987, « Η απαλλαγή αυτή αφορά την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης γενικά και τις στενά συνδεόμενες με αυτή πράξεις από δημόσια ή ιδιωτικά εκπαιδευτήρια. Συνεπώς, σύμφωνα με τη διάταξη αυτή, απαλλάσσονται από το φόρο οι υπηρεσίες εκπαίδευσης που παρέχονται τόσο από τα δημόσια εκπαιδευτήρια, όσο και από ιδιωτικά.
Διευκρινίζεται ότι η έννοια των υπηρεσιών εκπαίδευσης πρέπει να εξετάζεται με ευρύτητα και συνεπώς στις υπηρεσίες αυτές πρέπει να περιλαμβάνεται κάθε είδος εκπαίδευσης. Ειδικότερα, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. ιγ' της παρ. 1 του άρθρου 18, απαλλάσσονται από το ΦΠΑ οι υπηρεσίες εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων, ανεξάρτητα αν η εκπαίδευση παρέχεται από δημόσια ή ιδιωτικά εκπαιδευτήρια που εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας. Έτσι, απαλλάσσονται από το ΦΠΑ τόσο η στοιχειώδης και μέση εκπαίδευση, όσο και η ανώτερη και ανώτατη ή Πανεπιστημιακή εκπαίδευση.
Επισημαίνεται, ότι στην απαλλαγή συμπεριλαμβάνεται και η προσχολική εκπαίδευση και αγωγή, δηλαδή δε θα υπαχθούν στο φόρο τα νηπιαγωγεία, οι παιδικοί καθώς και οι βρεφονηπιακοί σταθμοί, ανεξάρτητα με το πρόσωπο που παρέχει τις υπηρεσίες αυτές της προσχολικής εκπαίδευσης και αγωγής, με μόνη προϋπόθεση ότι εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας ή άλλο Υπουργείο π.χ. Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων».


Επειδή από τον έλεγχο που διενήργησε η Υπηρεσία μας και, λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω Έκθεση Πρόσθετων Ελεγκτικών Επαληθεύσεων του ελέγχου, κρίνεται ότι οι φορολογητέες εκροές της προσφεύγουσας ανά φορολογική περίοδο είναι οι ακόλουθες:

Φορολογική περίοδος 01/01/2019-30/06/2019Φορολογική περίοδος 01/07/2019-30/04/2020Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 32, παρ. 1 (β') του ν. 2859/2000 «Το δικαίωμα έκπτωσης του φόρου μπορεί να ασκηθεί, εφόσον ο υποκείμενος στο φόρο κατέχει νόμιμο τιμολόγιο ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο που επέχει θέση τιμολογίου, από τα οποία αποδεικνύονται οι παραδόσεις αγαθών και οι παροχές υπηρεσιών που γίνονται σε αυτόν και ο φόρος με τον οποίο επιβαρύνθηκαν».

Επειδή η προσφεύγουσα, τόσο κατά το στάδιο του ελέγχου όσο και με την υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή, δεν προσκόμισε κανένα φορολογικό στοιχείο υποστηρικτικό των φορολογητέων εισροών της, με αποτέλεσμα να μη δύναται να αναγνωριστεί η έκπτωση φορολογητέων εισροών.

Ως εκ τούτου, ο ισχυρισμός της προσφεύγουσας γίνεται μερικώς αποδεκτός.


Ως προς τον 2ο ως άνω ισχυρισμό της ενδικοφανούς προσφυγής Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 54 του ν. 4174/2013:
«1. Για καθεμία από τις παρακάτω παραβάσεις επιβάλλεται πρόστιμο στον φορολογούμενο ή οποιοδήποτε πρόσωπο, εφόσον υπέχει αντίστοιχη υποχρέωση από τον Κώδικα ή τη φορολογική νομοθεσία που αναφέρεται στο πεδίο εφαρμογής του:
δ) δεν ανταποκριθεί σε αίτημα της Φορολογικής Διοίκησης για παροχή πληροφοριών ή στοιχείων,
2. Τα πρόστιμα για τις παραβάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 καθορίζονται ως εξής:
δ) πεντακόσια (500) ευρώ, για κάθε παράβαση των περιπτώσεων β', γ', δ' και στ' της παραγράφου 1, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης βιβλίων και στοιχείων με βάση πλήρη λογιστικά πρότυπα.

Επειδή
όπως προκύπτει από την οικεία Έκθεση Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (Ν.4308/2014) και Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Ν. 4174/2013), η προσφεύγουσα δεν ανταποκρίθηκε στο υπ' αριθμόν ./2020 αίτημα του ελέγχου για προσκόμιση βιβλίων και στοιχείων κατά το άρθρο 14 του ν. 4174/2013.

Επειδή οι έκτακτες συνθήκες της πανδημίας του κορωνοϊού που επικαλείται η προσφεύγουσα, δεν αποτελούν αιτία για μη ανταπόκριση σε αίτημα του φορολογικού ελέγχου εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος.

Ως εκ τούτου, ο ισχυρισμός της προσφεύγουσας απορρίπτεται ως αβάσιμος.

Αποφασίζουμε

Την μερική αποδοχή της με ημερομηνία κατάθεσης 07/04/2021 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανούς προσφυγής της εταιρείας με την επωνυμία, ΑΦΜ κατά των υπ' αριθμ -- ./2021 Οριστικών Πράξεων του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΠΑΛΛΗΝΗΣ, σύμφωνα με το ως άνω σκεπτικό.

Α) /2021 Οριστική Πράξη Διορθωτικού Προσδιορισμού Φ.Π.Α. φορολογικής περιόδου 01/01/2019 - 30/06/2019

Οριστική φορολογική υποχρέωση του υπόχρεου - καταλογιζόμενο ποσό με βάση την παρούσα απόφαση:Β) ./2021 Οριστική Πράξη Διορθωτικού Προσδιορισμού Φ.Π.Α. φορολογικής περιόδου 01/07/2019 - 30/04/2020

Οριστική φορολογική υποχρέωση του υπόχρεου - καταλογιζόμενο ποσό με βάση την παρούσα απόφαση:Γ) /2021 Οριστική Πράξη Επιβολής Προστίμου άρθρου 54 του ν. 4174/2013 φορολογικού έτους 2020

Οριστική φορολογική υποχρέωση του υπόχρεου - καταλογιζόμενο ποσό με βάση την παρούσα απόφαση:
Πρόστιμο: Συνολικού ποσού 500,00 €

Εντελλόμεθα όπως αρμόδιο όργανο κοινοποιήσει με τη νόμιμη διαδικασία την παρούσα απόφαση στον υπόχρεο.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΤΙΜΟΛΕΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Ο/Η Υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης

Σημείωση: Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ενώπιον των αρμόδιων Διοικητικών Δικαστηρίων εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή της.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης