Δ12α/Γ.Π.οικ.55175/9.6.2022

Τροποποίηση της υπ' αρ. 28458/23.3.2022 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Υλοποίηση Πιλοτικού Προγράμματος “Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία”» (Β' 1427).

15 Ιούν 2022

Taxheaven.gr
Αριθμ. Δ12α/Γ.Π.οικ.55175

Τροποποίηση της υπ' αρ. 28458/23.3.2022 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Υλοποίηση Πιλοτικού Προγράμματος “Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία”» (Β' 1427).

(ΦΕΚ Β 3007/15.6.2022)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον ν. 4837/2021 «Πρόληψη και αντιμετώπιση περιστατικών κακοποίησης και παραμέλησης ανηλίκων, Πρόγραμμα ''Κυψέλη'' για την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, διατάξεις για την προώθηση της αναδοχής και της υιοθεσίας ''Προσωπικός Βοηθός για τα Άτομα με Αναπηρία'' και άλλες διατάξεις» (Α' 178) και ιδίως την παρ. 2 του άρθρου 39.

2. Τον ν. 4520/2018 «Μετεξέλιξη του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων σε Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) και λοιπές διατάξεις» (Α' 30).

3. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α' 133).

4. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 2).

5. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α' 119).

6. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 121).

7. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α' 123).

8. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α' 168).

9. Ιην υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β' 4805).

10. Την υπό στοιχεία 33168/Δ1.11369/25-07-2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δόμνα - Μαρία Μιχαηλίδου» (Β' 3053).

11. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α' 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α' 133).

12. Τον ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α' 184).

13. Την υπ' αρ. 28458/23-03-2022 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Υλοποίηση Πιλοτικού Προγράμματος “Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία”» (Β' 1427).

14. Τις υπό στοιχεία 36382 ΕΞ/170.03.2022 και 36402 ΕΞ/17.03.2022 αποφάσεις της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης του Υπουργείου Οικονομικών.

15. Την υπ' αρ. 44180/12 -05-2022 εισηγητική έκθεση οικονομικών επιπτώσεων σύμφωνα με την περ. ε') της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - Δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α' 88).

16. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο

1. Η υπ' αρ. 28458/24.3.2022 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονιμικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Υλοποίηση Πιλοτικού Προγράμματος “Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία” (Β' 1427) τροποποιείται ως εξής:

α. Στην περ. β') της παρ. 2 του άρθρου 6 προστίθενται δεύτερο, τρίτο και τέταρτο εδάφιο και η περ. β') διαμορφώνεται ως εξής:

«β) διαθέτουν Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας, από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (θ-Ε.Φ.Κ.Α.), με συνολικό ποσοστό αναπηρίας ίσο ή μεγαλύτερο του 67%, που είναι σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης. Αποκλειστικώς στην πρώτη φάση του πιλοτικού προγράμματος, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι δεν διαθέτουν πιστοποίηση ΚΕ.Π.Α., δύνανται να υποβάλουν αποφάσεις πιστοποίησης αναπηρίας που είχαν εκδοθεί από υγειονομικές επιτροπές των νομαρχιών που καταργήθηκαν με τον ν. 3863/2010 (Α' 115), εφόσον πρόκειται για πιστοποιήσεις εφ' όρου ζωής, ή ισχύουσες αποφάσεις πιστοποίησης αναπηρίας από τις Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές, Στρατού (Α.Σ.Υ.Ε.), και Ναυτικού (Α.Ν.Υ. Ε.), Αεροπορίας (Α.Α.Υ.Ε.). Σε όλες τις περιπτώσεις που οι ενδιαφερόμενοι διαθέτουν συγχρόνως και Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας από το ΚΕ.Π.Α. λαμβάνεται υπόψη μόνο η τελευταία. Ειδικώς για την πρώτη φάση του πιλοτικού προγράμματος, όπου γίνεται αναφορά στην παρούσα απόφαση σε γνωμάτευση ΚΕ.Π.Α. νοούνται και οι γνωματεύσεις που γίνονται δεκτές σύμφωνα με το παρόν άρθρο.».

β. Στην περ. γ') της παρ. 2 του άρθρου 6 μετά το δεύτερο εδάφιο προστίθενται τρίτο και τέταρτο εδάφιο και η περ. γ') διαμορφώνεται ως εξής:

«γ) έχουν την κύρια κατοικία τους εντός των ορίων της Περιφέρειας Αττικής όσον αφορά στην πρώτη φάση του Προγράμματος. Ως κύρια κατοικία λαμβάνεται υπόψιν η κατά δήλωση του Αιτούντος πραγματική κατοικία του, η οποία και θα αποτελέσει τον χώρο αξιολόγησης. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η αξιολόγηση δύναται να πραγματοποιείται μέσω τηλεδιάσκεψης. Εφεξής, όπου στην παρούσα γίνεται αναφορά σε κατ' οίκον αξιολόγηση νοείται και η αξιολόγηση μέσω τηλεδιάσκεψης. Σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης του Αιτούντος, θα αποκλείεται από το Πρόγραμμα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 8».

γ. Η παρ. 2 του άρθρου 7 τροποποιείται και διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Η Αίτηση υποβάλλεται ψηφιακά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Υποστήριξης, από τον Αιτούντα Ωφελούμενο. Εάν ο Αιτών είναι ανήλικος, η αίτηση υποβάλλεται υποχρεωτικώς από οποιονδήποτε έχει την επιμέλεια αυτού ή από Ανάδοχο αυτού. Εάν ο Αιτών είναι ενήλικος και τελεί σε δικαστική συμπαράσταση, η αίτηση υποβάλλεται είτε από τον ίδιο είτε από το Δικαστικό Συμπαραστάτη του. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση μπορεί να υποβληθεί και από υπάλληλο Κέντρου Κοινότητας ύστερα από προφορική εξουσιοδότηση και καθ' υπαγόρευση των προαναφερόμενων προσώπων.

Υπόδειγμα της Αίτησης και του Ερωτηματολογίου που τη συνοδεύει παρατίθενται στο Παράρτημα Ι της παρούσας. Με την υποβολή της αίτησης, αντλείται διαλειτουργικώς η ισχύουσα Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), άλλως συνυποβάλλεται από τον Αιτούντα. Στην περίπτωση που η αίτηση υποβάλλεται από Εκπρόσωπο, συνυποβάλλεται το δικαιολογητικό που αποδεικνύει τη σχέση αυτή.».

2. Αιτήσεις που υποβλήθηκαν έως την έναρξη ισχύος της παρούσας και είναι σύμφωνες με τους όρους της παρούσας, θεωρούνται εγκύρως υποβληθείσες.

3. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 9 Ιουνίου 2022

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός  Εργασίας και

Οικονομικών   Κοινωνικών Υποθέσεων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Υφυπουργός Εργασίας

και Κοινωνικών Υποθέσεων

ΔΟΜΝΑ - ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ


Taxheaven.gr