Αποτελέσματα live αναζήτησης

59869/10-06-2022 Τροποποίηση του άρθρου 66 «Ειδικότερες απαιτήσεις επισήμανσης λοιπών βιομηχανικών προϊόντων», της υπουργικής απόφασης υπ’ αρ. 91354/ 2017 “Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)” (Β’ 2983)


Δημοσιεύθηκε στις : [ 15-06-2022 ]
Κατηγορία: ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. - Κανόνες αγοράς

59869/10-06-2022
Τροποποίηση του άρθρου 66 «Ειδικότερες απαιτήσεις επισήμανσης λοιπών βιομηχανικών προϊόντων», της υπουργικής απόφασης υπ’ αρ. 91354/ 2017 “Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)” (Β’ 2983)


Αριθμ. 59869/2022

(ΦΕΚ Β' 3005/15-06-2022)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

Α. Τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).
2. Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).
3. Του άρθρου 13 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α’ 45).
4. Του ν. 4177/2013 «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α’ 173) και ιδίως του άρθρου 4 του ιδίου νόμου.
5. Του π.δ. 5/2022 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων» (Α’ 15).
6. Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός αρμοδιοτήτων τους. Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
7. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (Α’ 121).
8. Της υπουργικής απόφασης υπ’ αρ. 91354/24.8.2017 «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» (Β’ 2983)».
9. Του Κανονισμού (ΕΕ) 2020/740 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της 25ης Μαΐου 2020 σχετικά με τη σήμανση των ελαστικών επισώτρων όσον αφορά την εξοικονόμηση καυσίμου και άλλες παραμέτρους, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1369 και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1222/2009.
10. Του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1020 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της 20ής Ιουνίου 2019 για την εποπτεία της αγοράς και τη συμμόρφωση των προϊόντων και για την κατάργηση της οδηγίας 2004/42/ ΕΚ και των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 765/2008 και (ΕΕ) αριθ. 305/2011.
Β. 1. Την ανάγκη στήριξης της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς.
2. Την ανάγκη της αποτελεσματικής εποπτείας και παρακολούθησης της αγοράς προς όφελος των καταναλωτών και του ανταγωνισμού.
3. Την ανάγκη παροχής περισσότερων πληροφοριών στους καταναλωτές όταν επιλέγουν νέα ελαστικά για τα οχήματά τους, με τη χρήση ορατών και ενημερωτικών σημάνσεων για τα χαρακτηριστικά και τις επιδόσεις αυτών, λαμβάνοντας υπόψη χαρακτηριστικά, όπως η ασφάλεια, η προστασία της υγείας και η οικονομική και περιβαλλοντική αποδοτικότητα.
4. Την ανάγκη προώθησης οικονομικών σε καύσιμα και ασφαλών ελαστικών μεγάλης διάρκειας ζωής με χαμηλά επίπεδα θορύβου.
5. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με την υπό στοιχεία 58295/ο.ε.7.6.2022 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων,

αποφασίζουμε:

Στο άρθρο 66 «Ειδικότερες απαιτήσεις επισήμανσης λοιπών βιομηχανικών προϊόντων», της υπουργικής απόφασης υπ’ αρ. 91354/24.8.2017 «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» (Β’ 2983):
α) τροποποιείται το σημείο 38 του Πίνακα Β «ΜΗ ΕΞΑΝΤΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΕΝΩΣΙΑΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ»,
β) προστίθεται νέα παρ. 4 με αντίστοιχη αναρίθμηση της υφιστάμενης παρ. 4 σε 5 και, γ) προστίθεται στη νέα παρ. 5 περίπτωση Ε, και το άρθρο έχει ως εξής:

Άρθρο 66
Ειδικότερες απαιτήσεις επισήμανσης λοιπών βιομηχανικών προϊόντων

1. Α. ΜΗ ΕΞΑΝΤΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΩΣΙΑΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Α/Α

Κατηγορίες Προϊόντων

Σήμανση συμμόρφωσης προς Ενωσιακή νομοθεσία

Σχετική Ειδικότερη Νομοθεσία (όπως εκάστοτε ισχύει)

1

Μέσα Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.)

CE

ΚΥΑ 4373/1205 (ΦΕΚ 187/Β΄/1993) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2

Παιχνίδια

CE

ΚΥΑ 3669/194 (ΦΕΚ 549/Β΄/2011)

3

Προϊόντα δομικών κατασκευών

CE

ΠΔ 334/94 (ΦΕΚ 176/Α΄/1994), Κανονισμός (ΕΕ)305/2011 (ΕΕ L88/4.4.2011)
Με ειδικότερες διατάξεις (ΚΥΑ) και με αντίστοιχα ΕΛΟΤ ΕΝ πρότυπα ή ελλείψει εναρμονισμένων προτύπων με τις αντίστοιχες Κατευθυντήριες Γραμμές Ευρωπαϊκών Τεχνικών Εγκρίσεων έχουν καθορισθεί οι τεχνικές προδιαγραφές και οι ειδικές απαιτήσεις συμμόρφωσης για τα προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευών
Καν. 1907/2006/ΕΚ, Καν. 1272/2008/ΕΚ

4

Απλά Δοχεία Πίεσης

CE

ΥΑ 12479/Φ.17/414/1991, (ΦΕΚ 431/Β΄/1991)
ΥΑ 20769/6285 /94, (ΦΕΚ 977/Β΄/1994)
ΥΑ 14165/Φ17.4/ 373/1993, (ΦΕΚ 673/Β΄/1993)

5

Συσκευές αερίου (π.χ. συσκευές αερίων καυσίμων που χρησιμοποιούνται για μαγειρική, Θέρμανση κλπ)

CE

ΚΥΑ 15233/1991/ (ΦΕΚ 487/Β΄/1991) ΚΥΑ 3380/737/95 (ΦΕΚ 134/Β΄/95) ΥΑ 14165/Φ17.4/373

6

Ηλιακοί Θερμοσίφωνες

CE

ΚΥΑ 470/85, (ΦΕΚ 183/Β΄/1985) ΚΥΑ.Β6467/608, (ΦΕΚ 214/Β΄/1988) ΚΥΑ 27356/91, (ΦΕΚ 78/Β΄/1992) ΚΥΑ 16717/5052/94, (ΦΕΚ 992/Β΄/1994)
ΚΥΑ 6204 277Β/2001, (ΦΕΚ 1853/Β΄/2007)

7

Μηχανές

CE

Π.Δ. 57/2010, (ΦΕΚ 97/Α΄/2010) ΠΔ 81/2011, (ΦΕΚ 197/Α΄/2011)


Α/Α

Κατηγορίες Προϊόντων

Σήμανση συμμόρφωσης προς Ενωσιακή νομοθεσία

Σχετική Ειδικότερη Νομοθεσία (όπως εκάστοτε ισχύει)

8

Συσκευές αερολυμάτων (αεροζόλ)

Ανεστραμμένο έψιλον «3»

ΚΥΑ 20683/2134/ 1987, (ΦΕΚ 634/Β΄/1987) ΚΥΑ 3312/705 /1995, (ΦΕΚ 130/Β΄/1995) ΚΥΑ 3608/370/2010, (ΦΕΚ 398/Β΄/2010) Απ. ΑΧΣ 265/2002 (ΦΕΚ 1214/Β΄/2002), Καν. 1272/2008/ΕΚ

9

Εξοπλισμός υπό πίεση (π.χ. χύτρες ταχύτητος)

CE

ΚΥΑ 16289/330/99 (ΦΕΚ 987/Β΄/1999)

10

Πυροσβεστήρες

CE ή ανεστραμμένο έψιλον «3» για πυροσβεστήρες τύπου αεροζόλ

Νομοθεσία εξοπλισμού υπό πίεση και Νομοθεσία συσκευών αερολυμάτων για τους πυροσβεστήρες τύπου αεροζόλ

11

Μεταφερόμενος εξοπλισμός υπό πίεση (π.χ. φιάλες για γκαζάκια, φιάλες υγραερίου)

Π

ΚΥΑ 14132/618/2001 (ΦΕΚ 1626/Β΄/2001), ΚΥΑ 27120/1290 (ΦΕΚ 652/Β΄/2003) και ΚΥΑ ΟΙΚ.12436/706/2011 (ΦΕΚ 2039/Β΄/2011)

12

Ηλεκτρολογικό Υλικό Χαμηλής Τάσης

CE

ΚΥΑ 470/85, (ΦΕΚ 183/Β΄/1985) ΚΥΑ.Β6467/608, (ΦΕΚ 214/Β΄/1988) ΚΥΑ 27356/91, (ΦΕΚ 78/Β΄/1992)
ΚΥΑ 16717/5052/94, (ΦΕΚ 992/Β΄/1994) ΚΥΑ 6204 277Β/2001, (ΦΕΚ 1853/Β΄/2007)

13

Εκρηκτικά εμπορικής χρήσης

CE

ΠΔ 455/95 (ΦΕΚ 268/Α΄/1995) ΠΔ 2/2006 (1/Α΄/2006)
ΠΔ 76/2010 (ΦΕΚ140/Α΄/2010) ΠΔ 56/2012 (ΦΕΚ 108/Α΄/ 2012) Απ. ΑΧΣ 265/2002 (ΦΕΚ 1214/Β΄/2002), Καν. 1272/2008/ΕΚ

14

Είδη πυροτεχνίας

CE

ΚΥΑ 9104/440/2010 (ΦΕΚ 1159/Β΄/2010) Απ. ΑΧΣ 265/2002 (ΦΕΚ 1214/Β΄/2002), Καν. 1272/2008/ΕΚ

15

Ιατροτεχνολογικά προϊόντα (π.χ. ορθοπεδικά)

CE

ΚΥΑ ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130648/2009 (ΦΕΚ 2198/Β΄/2009)

16

Ραδιοεξοπλισμός και τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός

CE

ΠΔ 44/200, 2 (ΦΕΚ 44/Α΄/2002)

17

Λοιπές ηλεκτρονικές συσκευές

CE

ΚΥΑ 50268/5137/2007 (ΦΕΚ 1853/Β΄/2007)

18

Σκάφη αναψυχής

CE

ΚΥΑ 4841/Φ7Β/52/97 – (ΦΕΚ 111/Β΄/97) ΥΑ 4113.183/01 /2004 (ΦΕΚ 1613/Β΄/2004)


Β. ΜΗ ΕΞΑΝΤΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΕΝΩΣΙΑΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Α/Α

Κατηγορίες Προϊόντων

Προβλεπόμενη σήμανση συμμόρφωσης με εθνική νομοθεσία

Σχετική Ειδικότερη Νομοθεσία (όπως εκάστοτε ισχύει)

1

Έπιπλα και διακοσμητικά προϊόντα ξυλείας

Δεν προβλέπεται

ΚΥΑ Ζ3-5430/2009 (ΦΕΚ 746/Β΄/2009) και Ζ3-7835/2011 (ΦΕΚ 2650/Β΄/2011)

2

Είδη παιδικής φροντίδας

Δεν προβλέπεται

ΚΥΑ Ζ3-818/2009 (ΦΕΚ 1395/Β΄/2009) Καν. (ΕΚ) 1907/2006

3

Αναπτήρες ασφαλείας για τα παιδιά

Δεν προβλέπεται

ΚΥΑ Ζ3-4106/2006 (ΦΕΚ 1484/Β΄/2006) και Ζ3-922/2008 (ΦΕΚ 651/Β΄/2008)

4

Προϊόντα laser

Δεν προβλέπεται

ΥΑ Φ1-806/1998 (ΦΕΚ 921/Β΄/1998)

5

Διακοσμητικά είδη και κεριά

Δεν προβλέπεται

ΚΥΑ Ζ3-2810/2004 (ΦΕΚ 1885/Β΄/2004) και Απόφαση Απ. ΑΧΣ 265/2002 (ΦΕΚ 1214/Β΄/2002), Καν. 1272/2008/ΕΚ

6

Ηλεκτρονικό τσιγάρο (χωρίς νικοτίνη)

Δεν προβλέπεται

ΚΥΑ Ζ3-2810/2004 (ΦΕΚ 1885/Β΄/2004) και Κανονισμός 1907/2006 Απ. ΑΧΣ 265/2002 (ΦΕΚ 1214/Β΄/2002), Καν. 1272/2008/ΕΚ


Α/Α

Κατηγορίες Προϊόντων

Προβλεπόμενη σήμανση συμμόρφωσης με εθνική νομοθεσία

Σχετική Ειδικότερη Νομοθεσία (όπως εκάστοτε ισχύει)

7

Είδη ατομική υγιεινής

Δεν προβλέπεται

ΚΥΑ Ζ3-2810/2004, (ΦΕΚ 1885/Β΄/2004)

8

Μπαταρίες (ξηρά στοιχεία)

Δεν προβλέπεται

ΚΥΑ Ζ3-2810/2004, (ΦΕΚ 1885/Β΄/2004)

9

Συσσωρευτές μολύβδου - οξέως (μπαταρίες αυτοκινήτων)

Δεν προβλέπεται

ΚΥΑ 41625/2057 Ε103/2010 (ΦΕΚ 1625/Β΄/2010)

10

Ποδήλατα και μηχανοκίνητα δίκυκλα έως 50cc

Δεν προβλέπεται

ΚΥΑ Ζ3- 2810/2004, (ΦΕΚ 1885/Β΄/2004)

11

Ρευματοδότες και ρευματολήπτες

Προβλέπεται σήμα συμμόρφωσης σύμφωνα με πρότυπα

ΥΑ 529/2000 (ΦΕΚ 67/Β΄/2000) και ΥΑ 8991/2003 (ΦΕΚ 643/Β΄/2003), πρότυπα ΕΛΟΤ 294 και ΕΛΟΤ 1413-1 ή τα διεθνή ισοδύναμα CEE7 και IEC 884-1

12

Πυροσβεστήρες

Πινακίδα περιοδικού ελέγχου

ΚΥΑ 618/2005 (ΦΕΚ 52/Β΄/2005) και ΚΥΑ 17230/2005 (ΦΕΚ 1218/Β΄/2005)

13

Χαρτικά

Δεν προβλέπεται

Άρθρο 65

14

Εξοπλισμός για αναψυχή και άθληση

Δεν προβλέπεται

ΚΥΑ Ζ3-2810/2004, (ΦΕΚ 1885/Β΄/2004)

15

Απλά εργαλεία χειρός

Δεν προβλέπεται

ΚΥΑ Ζ3- 2810/2004, (ΦΕΚ 1885/Β΄/2004)

16

Αντικείμενα από πολύτιμα μέταλλα

Σήμανση τίτλου, ταυτότητας κατασκευαστή και επιμελητηρίου στο οποίο δραστηριοποιείται σύμφωνα με ΑΔ

Άρθρα 53-59

17

Ψευδοκοσμήματα

Απαγορεύεται κάθε είδους σήμανση που προβλέπεται για τα πολύτιμα μέταλλα

Άρθρο 50
Καν. (ΕΚ) 1907/2006

18

Επίχρυσα, επάργυρα αντικείμενα

Αναγραφή σε πινακίδα (ετικέτα), του όρου «επίχρυσο» ή «επάργυρο»

Άρθρα 57-58

19

Αντικείμενα επικαλυμμένα ή επιστρωμένα με φύλλο πολύτιμου μέταλλου

Αναγραφή σε πινακίδα (ετικέτα), του όρου «επικαλυμμένο», του χημικού συμβόλου και του βάρους (σε «g») του πολύτιμου μετάλλου

Άρθρα 57-58

20

Ορυκτέλαια και λιπαντικά

Δεν προβλέπεται

ΚΥΑ 526/2004 ΦΕΚ 630/Β΄/2005 Καν. (ΕΚ) 1907/2006 Καν. 1272/2008/ΕΚ

21

Προδιαγραφές, Απαιτήσεις, όροι κυκλοφορίας και μέθοδοι ελέγχου των λιπαντικών δίχρονων κινητήρων

Δεν προβλέπεται

ΚΥΑ 350/2012 (ΦΕΚ 2988/Β΄/2013) Καν. (ΕΚ) 1907/2006

22

Βαλβολίνες

Δεν προβλέπεται

Καν. 1272/2008/ΕΚ ΚΥΑ 12/95 (ΦΕΚ 471/Β΄/1995) Καν. (ΕΚ) 1907/2006

23

Προδιαγραφές υγρών φρένων του συστήματος πέδησης οχημάτων – Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμών

Δεν προβλέπεται

ΚΥΑ 430/2012 (ΦΕΚ 2988/Β΄/22.11.2013)


Α/Α

Κατηγορίες Προϊόντων

Προβλεπόμενη σήμανση συμμόρφωσης με εθνική νομοθεσία

Σχετική Ειδικότερη Νομοθεσία (όπως εκάστοτε ισχύει)

24

Προδιαγραφές υγρών κυκλώματος ψύξης μηχανών εσωτερικής καύσεως (ΜΕΚ) έτοιμων για χρήση και συμπυκνωμένων – Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμών

Δεν προβλέπεται

ΚΥΑ 349/2012 (ΦΕΚ 2988/Β΄/2013)

25

Πλαστικοί σωλήνες από σκληρό PVC

Δεν προβλέπεται

ΚΥΑ 14013/Φ.32/327/1993 (ΦΕΚ 597/Β΄/1993) ΚΥΑ 10347/Φ.32/176/93 (ΦΕΚ 432/Β΄/93)

26

Γράσα βαμβακοσυλλεκτών μηχανών, προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου

Δεν προβλέπεται

ΚΥΑ 201/2000 (ΦΕΚ 872/Β΄/2000)

27

Καθαριστικά και απορρυπαντικά

Δεν προβλέπεται

Κανονισμός ΕΚ 648 /2004 (ΕΕ L 104/8.4.2004), Καν. (ΕΚ) 1907/2006 Καν. 1272/2008/ΕΚ
Άρθρο 66 παρ. 2 έως και 5

28

Γράσα οχημάτων – Προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου

Δεν προβλέπεται

ΚΥΑ 322/2000 (ΦΕΚ 122/Β΄/2001)

29

Βιοκτόνα και απολυμαντικά προϊόντα

Δεν προβλέπεται

1. ΕΟΦ ΥΑ1β -7723-13.2.94 (ΦΕΚ 961/Β΄/23.12.94) και ΠΔ 205/9.7.2001 (ΦΕΚ 160/Α΄/2001)
2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ- (Οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρ. Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 16/2/1998 για τη διάθεση βιοκτόνων στην αγορά) Απ. ΑΧΣ 265/2002 (ΦΕΚ 1214/Β΄/2002), Καν. 1272/2008/ΕΚ

30

Χρώματα διακόσμησης, βερνίκια, προϊόντα διακόσμησης, βερνίκια προϊόντα επισκευαστικής βαφής αυτοκινήτων

Δεν προβλέπεται

ΚΥΑ 437/2005 (ΦΕΚ 1641/Β΄/2006) ΚΥΑ 287/2010 (ΦΕΚ 1726/Β΄/2010)

31

Υποδήματα

Δεν προβλέπεται

Άρθρα 63-64

32

Κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα

Δεν προβλέπεται

Άρθρα 61, 64

33

Στρώματα και παιδικά στρώματα

Δεν προβλέπεται

ΚΥΑ Ζ3-2810/2004 ( ΦΕΚ 1885/Β΄/2004 )- Άρθρα 61, 64 – Καν. 1272/2008/ΕΚ, Παράρτημα Ι, Μέρος 2, Παρ.2,1, - Καν 1907/2006 Παράρτημα XVII

34

Χημικές ουσίες Χημικά μείγματα και αντικείμενα

Δεν προβλέπεται

Καν. 1272/2008/ΕΚ (CLP)– Καν. 1907/2006 (REACH)

35

Χύμα χημικά προϊόντα

Δεν προβλέπεται

Καν. 1272/2008/ΕΚ, άρθρο 29, παρ.3

36

Δίκυκλα

Σήμα έγκρισης τύπου κατασκευαστικού στοιχείου και τεχνικής μονάδας δικύκλου, σύμφωνα με το προσάρτημα του Παραρτήματος V της ΚΥΑ περιλαμβάνει το διεθνές σύμβολο «e»)

ΚΥΑ 48145/2327/2003 (ΦΕΚ 1207/Β΄/2003), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει


Α/Α

Κατηγορίες Προϊόντων

Προβλεπόμενη σήμανση συμμόρφωσης με εθνική νομοθεσία

Σχετική Ειδικότερη Νομοθεσία (όπως εκάστοτε ισχύει)

37

Οχήματα (εκτός δικύκλων)

Σήμα έγκρισης τύπου κατασκευαστικού στοιχείου και τεχνικής μονάδας οχήματος, σύμφωνα με το προσάρτημα του Παραρτήματος VII της ΚΥΑ (περιλαμβάνει το διεθνές σύμβολο «e»)

ΚΥΑ 29949/1841/2009 (ΦΕΚ 2112/Β΄/2009) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

38

Ελαστικά επίσωτρα αυτοκινήτων

Σήμανση σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ του Κανονισμού (ΕΕ) 2020/740

Κανονισμός (ΕΕ) 2020/740


2. Ειδικά για τα απορρυπαντικά και τα προϊόντα καθαρισμού εν γένει, όπως αυτά ορίζονται σ το άρθρο 2 του Κανονισμού (ΕΚ) 648/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα απορρυπαντικά (ΕΕ L 104/8.4.2004) ως ισχύει, πέραν των διατάξεων που αναφέρονται στον Πίνακα Β του παρόντος άρθρου, προβλέπονται πρόσθετες διατάξεις επισήμανσης, όπως αυτές ορίζονται στην υπουργική απόφαση 381/2005 (ΦΕΚ 539/ Β΄/2.5.2006) και στην κοινή υπουργική απόφαση 129/2016 (Β΄ 1138), όπως ισχύουν. Με την επιφύλαξη των διατάξεων σχετικά με την ταξινόμηση, τη συσκευασία και την επισήμανση ουσιών και μιγμάτων, οι ακόλουθες πληροφορίες πρέπει να αναγράφονται τουλάχιστον στην ελληνική γλώσσα, με ευανάγνωστους, εμφανείς και ανεξίτηλους χαρακτήρες στις συσκευασίες εντός των οποίων τα απορρυπαντικά διατίθενται προς πώληση στους καταναλωτές:
Α. Η εμπορική ονομασία και το εμπορικό σήμα του προϊόντος.
Β. Η εμπορική επωνυμία ή εμπορικό σήμα και η πλήρης διεύθυνση και ο αριθμός τηλεφώνου του υπεύθυνου για τη διάθεση του προϊόντος στην αγορά. Η ένδειξη αυτή μπορεί να αναγράφεται στη γλώσσα του κράτους-μέλους της Ε.Ε. όπου είναι εγκατεστημένη η έδρα της επιχείρησης και καταχωρισμένα τα εμπορικά στοιχεία αυτής και του προϊόντος.
Γ. Η διεύθυνση, η ηλεκτρονική διεύθυνση, εφόσον υπάρχει και ο αριθμός τηλεφώνου από όπου μπορεί να αποκτηθεί το δελτίο στοιχείων του προϊόντος σύμφωνα με το άρθρο 9 του Κανονισμού (ΕΚ) 648/2004, ως ισχύει.
Δ. Η σύνθεση σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Παραρτήματος VII μέρος Α του Κανονισμού (ΕΚ) 648/2004, ως ισχύει, οδηγίες χρήσης και ειδικές προφυλάξεις, εφόσον απαιτείται.
Ε. Η διεύθυνση του ιστότοπου, όπου δημοσιεύεται ο κατάλογος των συστατικών στοιχείων σύμφωνα με το Παράρτημα VII μέρος Δ του Κανονισμού (ΕΚ) 648/2004, ως ισχύει.
ΣΤ. Η φράση «Μακριά από παιδιά».
Ζ. Η φράση «Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 2107793777.
Η. Επιπλέον των ανωτέρω, η συσκευασία των απορρυπαντικών που πωλούνται στο ευρύ κοινό και προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως απορρυπαντικά πλυντηρίων ρούχων και πλυντηρίων πιάτων πρέπει να αναγράφει τις πληροφορίες δοσολογίας, βάσει του άρθρου 6 της παρούσας συμφώνως με τον Κανονισμό (ΕΚ) 648/2004, όπως ισχύει.

3. Τα απορρυπαντικά και τα προϊόντα καθαρισμού, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 2 του Κανονισμού (ΕΚ) 648/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα απορρυπαντικά (EE L 104/8.4.2004) ως ισχύει, διατίθενται στην αγορά σύμφωνα με τις διατάξει ς των Κανονισμών (ΕΚ) 648/2004, (ΕΚ) 1272/2008 και 1907/2006/ΕΚ.

4. Ειδικά για τη σήμανση των επίσωτρων ελαστικών που διατίθενται στην αγορά, ισχύουν οι διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2020/740 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της 25ης Μαΐου 2020 σχετικά με τη σήμανση των ελαστικών επισώτρων όσον αφορά την εξοικονόμηση καυσίμου και άλλες παραμέτρους, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1369 και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1222/2009.

5. Στους παραβάτες του παρόντος άρθρου επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο, ως κάτωθι:
Α. Για μη ύπαρξη ενδείξεων, χίλια ευρώ (1.000€) ανά κωδικό προϊόντος.
Β. Για ελλιπείς ενδείξεις, πεντακόσια ευρώ (500€) ανά κωδικό προϊόντος.
Γ. Για ανακριβείς-παραπλανητικές ενδείξεις, δύο χιλιάδες ευρώ (2.000€) ανά κωδικό προϊόντος.
Δ. Για διάθεση ή/και διαθεσιμότητα στην αγορά απορρυπαντικών ή προϊόντων καθαρισμού τα οποία δεν έχουν συσκευασία ή/και επισήμανση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, δύο χιλιάδες ευρώ (2.000€) ανά κωδικό προϊόντος.
Ε. Για τη σήμανση, κατά την εμπορία και διακίνηση των επίσωτρων ελαστικών, σε ότι αφορά τις διοικητικές κυρώσεις, (κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 12 του Κανονισμού (ΕΚ) 740/2020 και του άρθρου 41 του Κανονισμού (ΕΕ) 1020/2019), ορίζεται ότι για παραβάσεις των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 2020/740, επιβάλλονται χρηματικά πρόστιμα από πεντακόσια ευρώ (500€) το ελάχιστο έως τριάντα χιλιάδες ευρώ (30.000€), το μέγιστο αθροιστικά ανά έλεγχο για διαπιστώμενες παραβάσεις, ως κάτωθι:
α) Δύο χιλιάδες ευρώ (2.000 €) ανά τύπο ελαστικού για κάθε μια από τις παραβάσεις των σημείων 1 έως και 7, του άρθρου 4 «Υποχρεώσεις των προμηθευτών ελαστικών» του Κανονισμού (ΕΕ) 2020/740.
β) Πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000 €) ανά τύπο ελαστικού για κάθε μια από τις παραβάσεις των σημείων 8, 9 και 10 του άρθρου 4 «Υποχρεώσεις των προμηθευτών ελαστικών» του Κανονισμού (ΕΕ) 2020/740.
γ) Πεντακόσια ευρώ (500 €) ανά τύπο ελαστικού για κάθε μια από τις παραβάσεις του άρθρου 6 «Υποχρεώσεις των διανομέων ελαστικών» του Κανονισμού (ΕΕ) 2020/740.
δ) Χίλια ευρώ (1.000 €) ανά τύπο ελαστικού για παράβαση των διατάξεων του άρθρου 7 «Υποχρεώσεις των προμηθευτών και των διανομέων οχημάτων» και του άρθρου 8 «Υποχρεώσεις των παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας», του Κανονισμού (ΕΕ) 2020/740.

2. Σε περίπτωση υποτροπής για την ίδια παράβαση εντός τριετίας, το ποσό του αντίστοιχου επιβαλλομένου χρηματικού προστίμου διπλασιάζεται και σε περίπτωση επανειλημμένης υποτροπής εντός του ίδιου χρονικού διαστήματος το ποσό του αντίστοιχου χρηματικού προστίμου τριπλασιάζεται.

3. Όταν ο προμηθευτής δεν είναι εγκατεστημένος στην Ελλάδα, οι διοικητικές κυρώσεις επιβάλλονται σε βάρος του υπευθύνου διάθεσης, όπως αυτός ορίζεται στην περ. ιζ του άρθρου 2 του ν. 4177/2013 «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α’ 173).

4. Οι ανωτέρω διοικητικές κυρώσεις επιβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 24, 25 και 26 του ν. 4177/2013 «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α’ 173) και κατ’ εφαρμογή των διαδικασιών ελέγχου του Κεφαλαίου 13 της παρούσας.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 10 Ιουνίου 2022

Ο Υπουργός
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ


 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης