Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΔΕΔ Α 96/2022 Εισιτήρια συναυλίας από πολιτιστικό σύλλογο - Μη χορήγηση απαλλαγής από ΦΠΑ για την έκδοση εισιτηρίων της συναυλίας


Δημοσιεύθηκε στις : [ 17-06-2022 ]
Κατηγορία: Φ.Π.Α.

ΔΕΔ Α 96/2022
Εισιτήρια συναυλίας από πολιτιστικό σύλλογο - Μη χορήγηση απαλλαγής από ΦΠΑ για την έκδοση εισιτηρίων της συναυλίας


Καλλιθέα, 14.01.2022
Αριθμός απόφασης: 96


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΥΠΟΔΙΕΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α4

Ταχ. Δ/νση: Αριστογείτονος 19
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - Καλλιθέα
Τηλέφωνο: 2131604526
E-mail: [email protected]

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπ' όψη:

1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α' 170), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
β. Του άρθρου 10 της Δ.ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/23.10.2020 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ Β 4738/26.10.2020) με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».
γ. Της ΠΟΛ.1064/2017 Απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ Β' 1440/27-04-2017) .

2. Την ΠΟΛ.1069/2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

3. Την αριθμ. Δ.Ε.Δ. 1126366 ΕΞ 2016/30.08.2016 (ΦΕΚ 2759 / τ. Β' / 01.09.2016) Απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών. «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής».

4. Την από 16.09.2021 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανή προσφυγή του Πολιτιστικού και Αθλητικού μη κερδοσκοπικού σωματείου με την επωνυμία « » και με διακριτικό τίτλο « » με Α.Φ.Μ , που εδρεύει στη , επί της οδού αρ , Τ.Κ και εκπροσωπείται νόμιμα, κατά της υπ. αριθμ ./2021 απόφασης απόρριψης απαλλαγής από τον ΦΠΑ για την έκδοση εισιτηρίων συναυλίας με τίτλο « » που πραγματοποιήθηκε στις στο στάδιο του Δήμου , του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Μυτιλήνης, και τα προσκομιζόμενα με αυτή σχετικά έγγραφα.

5. Την ως άνω πράξη της οποίας ζητείται η ακύρωση.

6. Τις απόψεις της Δ.Ο.Υ. Μυτιλήνης.

7. Την εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του Τμήματος Α4, όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο της απόφασης.

Επί της με ημερομηνία κατάθεσης 16.09.2021 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανούς προσφυγής, του Πολιτιστικού και Αθλητικού μη κερδοσκοπικού σωματείου με την επωνυμία « » και με διακριτικό τίτλο « » με Α.Φ.Μ , η οποία κατατέθηκε εμπρόθεσμα και μετά την μελέτη και την αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων στο σχετικό φάκελο εγγράφων και των προβαλλόμενων λόγων της ενδικοφανούς προσφυγής, επαγόμαστε τα ακόλουθα:

Ιστορικό

Ο προσφεύγων σύλλογος έκανε έναρξη την 08/05/2019 (αρ. καταστ ./2019 Πρωτοδικείο ) με ένταξη σε κατηγορία βιβλίων και ΦΠΑ απαλλασσόμενων, και υπέβαλε δήλωση φορολογίας εισοδήματος έτους 2019 με την οποία δηλώθηκαν έσοδα συνδρομών και επιδοτήσεων ποσού 15.730,00 ευρώ και σύνολο εξόδων 9.035,23 ευρώ.

Στις 16-08-2021, με την αρ. πρωτ ./2021 αίτησή του στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Μυτιλήνης ζητήθηκε η χορήγηση απαλλαγής από Φ.Π.Α. για την έκδοση εισιτηρίων συναυλίας με τίτλο « » που είχε προγραμματιστεί στις ημέρα , στο Δημοτικό Στάδιο και για την οποία θα εκδίδοντο 2.100 εισιτήρια για την κερκίδα αξίας 15,00 ευρώ και 300 προσκλήσεις για την εξέδρα αξίας 20,00 ευρώ, για την οικονομική ενίσχυση του συλλόγου.

Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ., αφού έλαβε υπόψη τα στοιχεία που προσκόμισε ο σύλλογος με την παραπάνω αίτηση, απέρριψε με την αρ. πρωτ ./2021 απόφαση του, την χορήγηση απαλλαγής από ΦΠΑ για την έκδοση εισιτηρίων της συναυλίας.

Ο προσφεύγων σύλλογος που εκπροσωπείται νόμιμα, με την υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή, ζητά την εφαρμογή της περίπτωσης ιθ' της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του Κώδικα ΦΠΑ περί απαλλαγής από τον ΦΠΑ στα έσοδα από ευκαιριακού χαρακτήρα εκδηλώσεις που οργανώνουν τα πρόσωπα των περιπτώσεων δ',ι',ιγ',ιε',ιστ' και ιζ' της παραγράφου αυτής για την οικονομική τους ενίσχυση, εφόσον οι εκδηλώσεις αυτές δεν ξεπερνούν τις (2) δύο κατ' ανώτατο όριο ανά έτος, προβάλλοντας συνοπτικά τους παρακάτω λόγους:

Δεν τεκμηριώνεται από την φορολογική αρχή ότι η αξία των παρεχόμενων υπηρεσιών είναι υψηλή κατά τρόπο που υπερβαίνει το σκοπό της οικονομικής ενίσχυσης ενός μη κερδοσκοπικού πολιτιστικού συλλόγου τοπικής εμβέλειας.


Η Φορολογική αρχή επικαλέστηκε ένα δελτίο τύπου με το οποίο μέρος των εσόδων θα διατεθεί για σκοπούς πέραν από την οικονομική ενίσχυση του συλλόγου.

Δεν υπήρχε συνδιοργάνωση της συναυλίας με τον Δήμο , ο οποίος παραχώρησε δωρεάν το γήπεδο για την διεξαγωγή της συναυλίας.

Επειδή
, με τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 1642/1986: ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ, ορίζεται ότι:
Άρθρο 18. Απαλλαγές στο εσωτερικό της χώρας. 1. Απαλλάσσονται από το φόρο:
" ιστ) Η παροχή υπηρεσιών και η στενά συνδεόμενη με αυτές παράδοση αγαθών προς τα μέλη τους, έναντι καταβολής συνδρομής από μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα και οργανισμούς, που επιδιώκουν στα πλαίσια του συλλογικού τους συμφέροντος σκοπούς πολιτικούς, συνδικαλιστικούς, θρησκευτικούς, φιλοσοφικούς, φιλανθρωπικούς ή εθνικούς, εφόσον δεν οδηγούν σε στρέβλωση των όρων του ανταγωνισμού".
ιζ) Η παροχή υπηρεσιών πολιτιστικής ή μορφωτικής φύσης και η στενά συνδεόμενη με αυτές παράδοση αγαθών, από νομικά πρόσωπα ή άλλους οργανισμούς ή ιδρύματα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τα οποία λειτουργούν νόμιμα και έχουν σκοπούς πολιτιστικούς ή μορφωτικούς, εφόσον δεν οδηγούν σε στρέβλωση των όρων του ανταγωνισμού."
Στις υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνονται ιδίως οι παρεχόμενες σε επισκέπτες μουσείων, αρχαιολογικών ή άλλων παρόμοιων χώρων, καθώς και η οργάνωση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, εκθέσεων και διαλέξεων,
ιη) ιθ) η παροχή υπηρεσιών και η παράδοση αγαθών από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις δ , ι' ιγ', ιε', ιστ' και ιζ' της παραγράφου αυτής, με την ευκαιρία εκδηλώσεων που οργανώνονται από αυτά για την οικονομική τους ενίσχυση,...».

Επειδή, με τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ.1 του ν. 2859/2000 (Α' 248-ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΠΑ., αντίστοιχο το άρθρο 18 του ν. 1642/1986), ορίζεται ότι:
«1. Απαλλάσσονται από το φόρο: ιε) η Παροχή υπηρεσιών και η στενά συνδεόμενη με αυτές παράδοση αγαθών προς τα μέλη τους, έναντι καταβολής συνδρομής, από μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα και οργανισμούς, που επιδιώκουν στα πλαίσια του συλλογικού τους συμφέροντος σκοπούς πολιτικούς, συνδικαλιστικούς, θρησκευτικούς, φιλοσοφικούς, φιλανθρωπικούς ή εθνικούς εφόσον δεν οδηγούν σε στρέβλωση των όρων του ανταγωνισμού,
ιστ) η Παροχή υπηρεσιών πολιτιστικής ή μορφωτικής φύσης και η στενά συνδεόμενη με αυτές Παράδοση αγαθών, από νομικά πρόσωπα ή άλλους οργανισμούς ή ιδρύματα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τα οποία λειτουργούν νόμιμα και έχουν σκοπούς πολιτιστικούς ή μορφωτικούς, εφόσον δεν οδηγούν σε στρέβλωση των όρων του ανταγωνισμού. Στις υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνονται ιδίως οι παρεχόμενες σε επισκέπτες μουσείων, μνημείων, αρχαιολογικών ή άλλων παρόμοιων χώρων, καθώς και η οργάνωση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, εκθέσεων και διαλέξεων, ιζ)
ιη) η Παροχή υπηρεσιών και η Παράδοση αγαθών από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις δ', θ , ιβ', ιδ' , ιε' και ιστ' της παραγράφου αυτής, με την ευκαιρία εκδηλώσεων που οργανώνονται από αυτά για την οικονομική τους ενίσχυση, ......


Επειδή,
στην εγκύκλιο ΠΟΛ.1071/1995 σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων των περιπτώσεων ιγ' και ιθ' της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του ν. 1642/86, ορίζεται ότι: «2.Επισης για την εφαρμογή της περίπτωσης ιθ' της παραγράφου 1 του άρθρου 18 διευκρινίζεται ότι, απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α. τα έσοδα από ευκαιριακού χαρακτήρα εκδηλώσεις, που οργανώνουν τα πρόσωπα των περιπτώσεων δ', ι', ιγ' ιε', ιστ' και ιζ' της παραγράφου αυτής για την οικονομική τους ενίσχυση, εφόσον οι εκδηλώσεις αυτές δεν ξεπερνούν τις (2) δύο κατ' ανώτατο όριο ανά έτος. Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι οδηγίες που δόθηκαν με την Π.6786/640/7-10-86 Α.Υ.Ο. για τη χορήγηση της ανωτέρω απαλλαγής μόνο από τον αρμόδιο προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. έδρας του αιτούμενου την απαλλαγή προσώπου».

Επειδή, στην εγκύκλιο ΠΟΛ.1156/1997 οδηγίες περι εφαρμογής Ν.2386, 2390, 2399/1996: Φ.Π.Α., ορίζεται ότι:
« ....Άρθρο 18 ν. 1642/1986 Γενικές Παρατηρήσεις: Επ' ευκαιρία σας επισημαίνουμε ότι, για τη χορήγηση της απαλλαγής από ΦΠΑ πράξεων που διενεργούν τα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και εμπίπτουν στις περιπτώσεις ι, ιε\ ιστν και ιζν της παρ. 1 άρθρου 18 του ν. 1642/1986, πρέπει να διερευνάται, εκτός της αναγνώρισης και εποπτείας που ασκείται επν αυτών από τον αρμόδιο δημόσιο φορέα, στις περιπτώσεις που αυτό προβλέπεται, η συνδρομή και των παρακάτω προϋποθέσεων:
α) Το νομικό πρόσωπο να μην έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα
Τα διενεργούντα αυτές τις πράξεις νομικά πρόσωπα δεν πρέπει να έχουν ως σκοπό τη συστηματική επιδίωξη του κέρδους, τα ενδεχόμενα δε κέρδη τους δεν πρέπει σε καμμία περίπτωση να διανέμονται άμεσα ή έμμεσα, αλλά να διατίθενται για τη διατήρηση ή τη βελτίωση των παραχομένων υπηρεσιών, δηλαδή να επιτελούν αυτά μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σκοπούς.
Όπως είναι γνωστό, στο εσωτερικό της χώρας, ως μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα πρόσωπο ο νόμος αναφέρει μόνο νομικά πρόσωπα και όχι ατομικές επιχειρήσεις (φυσικά πρόσωπα), ο κερδοσκοπικός ή μη χαρακτήρας των οποίων προκύπτει από τη συστατική τους πράξη (καταστατικό), οι δε δραστηριότητες των προσώπων αυτών σχετικά με το αν είναι σύμφωνες ή μη με τους σκοπούς τους ελέγχονται σε κάθε περίπτωση από την αρμόδια ΔΟΥ.
Στα προαναφερόμενα ερμηνευτικά πλαίσια, ήτοι της μη χορήγησης των σχετικών απαλλαγών από ΦΠΑ σε φυσικά πρόσωπα, που κατά τεκμήριο του νόμου επιδιώκουν σκοπούς κερδοσκοπικούς, εντάσσεται και η απόφαση της 11ης Αυγούστου 1995 του ΔΕΚ στην προδικαστική υπόθεση C - 453/93, με την οποία ερμηνεύθηκαν οι αντίστοιχες, περί καθορισμού των προϋποθέσεων για τη χορήγηση των εν λόγω απαλλαγών ΦΠΑ, διατάξεις του κοινοτικού δικαίου (άρθρο 13 παρ. 2 της έκτης οδηγίας).
β) Οι πραγματοποιούμενες πράξεις να μην προκαλούν στρέβλωση των όρων του ανταγωνισμού
Οι παροχές υπηρεσιών και οι παραδόσεις αγαθών που παρέχονται από τα προαναφερόμενα νομικά πρόσωπα και προορίζονται κυρίως να προσπορίσουν σ' αυτά συμπληρωματικά έσοδα, αποκλείονται από τις εν λόγω απαλλαγές από ΦΠΑ (αρ. 18 παρ. 1 περιπτ. ι , ιε', ισΓ και ιζ ), εφόσον πρόκειται για ταυτόσημες πράξεις που ανταγωνίζονται άμεσα τις πράξεις εμπορικών επιχειρήσεων που υπάγονται στο φόρο (π.χ. αθλητικές εκδηλώσεις από σωματείο με εισιτήριο, συντηρήσεις παραδοσιακών κτιρίων από μουσείο, η παροχή υπηρεσιών γυμναστικής από γυμναστήριο που έχει τυπικά το χαρακτήρα του Σωματείου έναντι καταβολής αμοιβής υπό μορφή συνδρομής των γυμναζόμενων προσώπων - μελών, ανεξάρτητα αν η αμοιβή - συνδρομή καταβάλλεται περιοδικά ή εφάπαξ κλπ.).
Με τη συμπλήρωση αυτής της προϋπόθεσης ενσωματώνεται στο εσωτερικό μας δίκαιο μια από τις βασικές αρχές του κοινοτικού δικαίου, ότι δηλαδή, για τη χορήγηση της απαλλαγής ΦΠA δεν πρέπει να επέρχεται στρέβλωση των όρων του ανταγωνισμού και να τίθενται, φορολογικά, σε μειονεκτικότερη θέση, με όμοιες δραστηριότητες, όταν αυτές ασκούνται κάτω από ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια (π.χ. εκμετάλλευση πρατηρίου πώλησης αγαθών από φιλανθρωπικό σωματείο, εκμετάλλευση κυλικείου - αναψυκτηρίου από Δήμο κ.λ.π.)....»


Επειδή, με το αριθ. πρωτ ./2016 έγγραφό της, η Διεύθυνση Εφαρμογής Έμμεσης Φορολογίας, σε σχετικό ερώτημα, γνωρίζει τα εξής:
Με τη διάταξη της περίπτωσης ιη' της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000), απαλλάσσονται από το ΦΠΑ η παροχή υπηρεσιών και η παράδοση αγαθών από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις δ', θ', ιβ', ιδ', ιε' και ιστ' της ίδιας παραγράφου, με την ευκαιρία εκδηλώσεων που οργανώνονται από αυτά για την οικονομική τους ενίσχυση. Με την απόφαση ΑΥΟ Π.6786/640/7.10.1986 με την οποία ρυθμίζεται η διαδικασία της ανωτέρω αναφερομένης απαλλαγής, καθώς επίσης και από τις διευκρινίσεις που δόθηκαν με την εγκύκλιο 10301141/1341/393/Α0014/ ΠΟΛ.1071/1995 προκύπτουν τα ακόλουθα συμπεράσματα:
- η εν λόγω απαλλαγή των ευκαιριακών εκδηλώσεων εφαρμόζεται για δύο, κατ' ανώτατο όριο, εκδηλώσεις ετησίως και παρέχεται στα πρόσωπα που τη δικαιούνται ύστερα από αίτησή τους που υποβάλλεται μόνο στον Προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. της έδρας του αιτούμενου την απαλλαγή προσώπου. Συνεπώς η μη υποβολή της αίτησης συνεπάγεται και τη μη χορήγηση της απαλλαγής.
- η απαλλαγή δεν αφορά μόνο την παροχή των υπηρεσιών αλλά και την παράδοση των αγαθών (παράδοση φαγητού, ποτών κ.λπ.) που πραγματοποιούνται στην εν λόγω εκδήλωση υπό την προϋπόθεση ότι στην αίτηση αναγράφονται το είδος των υπηρεσιών καθώς και το είδος και η ποσότητα των αγαθών των οποίων ζητείται η απαλλαγή από το ΦΠΑ.
- ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. εγκρίνει την απαλλαγή μετά από έλεγχο των απαραίτητων δικαιολογητικών (νομότυπη σύσταση, επιδιωκόμενος σκοπός κ.λπ.). Σε κάθε περίπτωση έχει τη διακριτική ευχέρεια να μην χορηγήσει την απαλλαγή εφόσον κρίνει από τα πραγματικά περιστατικά ότι προκύπτει καταστρατήγηση των διατάξεων του Κώδικα Φ.Π.Α.
Συνεπώς, η χορήγηση της απαλλαγής από το ΦΠΑ δίνεται μόνο στην περίπτωση που υποβληθεί η αίτηση προς τον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. από το νομικό πρόσωπο των περιπτώσεων δ', θ', ιβ', ιδ', ιε' και ιστ' της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του Κώδικα ΦΠΑ και δοθεί η έγκριση για το σκοπό αυτό. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, οι πράξεις που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης υπάγονται σε ΦΠΑ.

Επειδή, σύμφωνα με το με Αρ. Πρωτ.: 1033311/631/Α0012/5.9.2007 έγγραφο του Υπ.Οικ.: «4. Γίνεται επίσης δεκτό ότι, για να θεωρηθεί ένα νομικό πρόσωπο μη κερδοσκοπικό, απαιτείται κατ' αρχήν, να μην έχει κατά το καταστατικό του, ως σκοπό αυτού, την απόκτηση κερδών, εάν δε λειτουργεί πράγματι υπό όρους διαφόρους των οριζόμενων στο καταστατικό, απαιτείται επίσης να μην έχει ούτε κατά τους όρους αυτούς, ως σκοπό, την απόκτηση κέρδους. Εξάλλου, συντρεχουσών των ανωτέρω προϋποθέσεων, το νομικό πρόσωπο διατηρεί τον χαρακτήρα του, ως μη κερδοσκοπικού, και αν από τη δραστηριότητά του αποκομίζει έσοδα προς κάλυψη των δαπανών του και έχει ενδεχομένως περίσσευμα (κέρδος), που διατίθεται αποδεδειγμένως προς περαιτέρω ανάπτυξη της δραστηριότητάς του και προώθηση του σκοπού αυτού (ΣτΕ 1569/69, ΣτΕ 249/1975, ΣτΕ 3139/1971, ΣτΕ 3132/1981 κ.α., ΝΣΚ 373/2003) 5. Όπως έγινε δεκτό με την αρ.1018050/189/Α0012/ ΠΟΛ.1042/1993 διαταγή μας, η έννοια του κοινωφελούς σκοπού είναι αυτή που δόθηκε από τη νομολογία μέχρι σήμερα, κατά την έννοια του άρθρου 1 του αν.ν.2039/1939 και περιλαμβάνει κάθε κρατικό, φιλανθρωπικό, εθνωφελή, εκπαιδευτικό και γενικά επωφελή στο κοινό ολικά ή μερικά σκοπό.»

Επειδή, ο προσφεύγων σύλλογος, όπως αναφέρεται στην με αρ. πρωτ ./2021 απορριπτική απόφαση του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Μυτιλήνης, προσκόμισε στην Δ.Ο.Υ., με την με αρ. πρωτ ./2021 αίτηση περί χορήγησης απαλλαγής ΦΠΑ για την έκδοση εισιτηρίων συναυλίας που είχε προγραμματιστεί για τις 18-06-2021 στο Δημοτικό Στάδιο , τα παρακάτω:
- Υπεύθυνη δήλωση του εκπροσώπου του συλλόγου.
- Το με αρ. πρωτ ./2021 έγγραφο του Δήμου για την διάθεση του Δημοτικού Σταδίου
- Το πρακτικό 32 της 28/07/2021 για την πραγματοποίηση της συναυλίας
- Το πρακτικό 4 της 19-06-2019 των μελών του Δ.Σ.
- Το από 04-08-2021 ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ του πολιτιστικού συλλόγου και της επιχείρησης « » για την αμοιβή του σχήματος « » ποσού 8.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 1.360,00 ευρώ, πλέον των εξόδων διαμονής της ομάδας
- Κατάσταση συμφωνητικών παραγράφου 16 άρθρου 8 ν. 1882/1990 με ημερομηνία 17/8/2021
- Καταστατικό του σωματείου στο οποίο αναφέρονται οι σκοποί (άρθρο 2) και οι πόροι- έσοδα (άρθρο 3), μεταξύ άλλων, αναφέρονται και δ) κάθε άλλο έσοδο, νόμιμα περιερχόμενο στο ταμείο του σωματείου, δηλαδή έσοδα από χοροεσπερίδες, λαχνούς, πολιτιστικές εκδηλώσεις, λαχειοφόρους αγορές κτλ.
- Δελτίο τύπου με ημερομηνία 10-08-2021 του πολιτιστικού συλλόγου, σύμφωνα με το οποίο η συναυλία συνδιοργανώνεται με τον Δήμο και μέρος των εσόδων θα διατεθεί σε σκοπούς πέρα από την οικονομική ενίσχυση του συλλόγου
- Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2019, σύμφωνα με την οποία το σύνολο των εσόδων ανήλθε στο ποσόν των 15.730,00 ευρώ και το σύνολο των εξόδων στο ποσόν των 9.035,23 ευρώ.

Επειδή, από τα παραπάνω στοιχεία της υπόθεσης προκύπτει ότι ο προσφεύγων σύλλογος, διοργάνωσε μια συναυλία-εκδήλωση για το ευρύ καταναλωτικό κοινό με την συμμετοχή γνωστών καλλιτεχνών-μουσικών με συνολική δαπάνη για την συμμετοχή τους ύψους 9.360,00 ευρώ (αμοιβή πλέον ΦΠΑ), εξέδωσε μεγάλο αριθμό εισιτήριων, ήτοι 2.100 εισιτήρια στην κερκίδα αξίας 15,00 ευρώ και 300 προσκλήσεις αξίας 20,00 ευρώ, τα δε αναμενόμενα έσοδα της συναυλίας ανέρχονταν στο ποσόν των 37.500,00 ευρώ, ποσόν εσόδων το οποίο υπερβαίνει υπέρμετρα (υπερδιπλάσιο), τα έσοδα από συνδρομές και επιδοτήσεις που είχαν δηλωθεί το έτος 2019 ύψους 15.730,00 ευρώ, καθώς και το συνολικό ποσόν των δαπανών ύψους 9.035,23 ευρώ του ιδίου έτους που πραγματοποιήθηκαν και απαιτήθηκαν για την κάλυψη των λειτουργικών του αναγκών στα πλαίσια επίτευξης των σκοπών που επιδιώκει.

Περαιτέρω προκύπτει ότι μέρος από τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθεί στις πυρόπληκτες περιοχές και συνεπώς δεν θα διατεθούν για την ανάπτυξη της δραστηριότητας του και την προώθηση των σκοπών που επιδιώκει ως μη κερδοσκοπικό σωματείο.


Επειδή, ο προσφεύγων σύλλογος, όπως αναφέρεται στην με αρ. πρωτ ./2021 έκθεση πληροφοριών και στοιχείων επί της ενδικοφανούς προσφυγής, δεν προσκόμισε στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. την εκκαθάριση εσόδων-εξοδων της συναυλίας, ώστε να προκύπτει το οικονομικό αποτέλεσμα (περίσσευμα-πλεόνασμα), ούτε στην υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή επικαλείται και δεν προσκομίζει έγγραφα στοιχεία ώστε να προκύπτει το περίσσευμα-πλεόνασμα (κέρδος) από την συναυλία, ότι αυτό δεν έχει διανεμηθεί, ότι καλύπτονται δαπάνες του συλλόγου και διατίθεται αποκλειστικά για την προώθηση των σκοπών του, ως μη κερδοσκοπικό σωματείο.

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 ν.4174/2013 (ΚΦΔ) ορίζεται ότι:
«Άρθρο 65 Βάρος απόδειξης
Σε περίπτωση αμφισβήτησης πράξης προσδιορισμού φόρου στα πλαίσια ενδικοφανούς προσφυγής, ο φορολογούμενος ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που προβαίνει στην εν λόγω αμφισβήτηση φέρει το βάρος της απόδειξης της πλημμέλειας της πράξης προσδιορισμού του φόρου.».

Αποφασίζουμε

Την απόρριψη της με ημερομηνία κατάθεσης 16.09.2021 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανούς προσφυγής του Πολιτιστικού και Αθλητικού μη κερδοσκοπικού σωματείου με την επωνυμία « » και με διακριτικό τίτλο « » Α.Φ.Μ κατά της υπ. αριθμ ./2021 απόφασης απόρριψης απαλλαγής από τον ΦΠΑ για την έκδοση εισιτηρίων συναυλίας, του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Μυτιλήνης.

Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί από αρμόδιο όργανο με τη νόμιμη διαδικασία στον υπόχρεο.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΩ ΣΚΟΥΡΑ

Ακριβές Αντίγραφο
Ο/Η Υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης

Σημείωση: Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ενώπιον των αρμόδιων Διοικητικών Δικαστηρίων εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή της.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης