Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΔΕΔ Α 4613/2021 Εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης εισφοράς δακοκτονίας


Δημοσιεύθηκε στις : [ 26-05-2022 ]
Κατηγορία: Τέλη και Ειδικές Φορολογίες

ΔΕΔ Α 4613/2021
Εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης εισφοράς δακοκτονίας


Καλλιθέα, 22/12/2021
Αριθμός Απόφασης: 4613


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Α6

Ταχ. Δ/νση: Αριστογείτονος 19
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - Καλλιθέα
Τηλέφωνο: 2131604536
ΦΑΞ: 2131604567

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπ' όψη:

1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α' 170), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
β. του άρθρου 10 της Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23.10.2020 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ Β' 4738/26.10.2020) με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».
γ. Της ΠΟΛ.1064/2017 Απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ Β 1440/27-04-2017)

2. Την ΠΟΛ.1069/2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

3. Την αριθ. Δ.Ε.Δ. 1126366 ΕΞ 2016/30.08.2016 (ΦΕΚ 2759 / τ. Β'/01.09.2016) Απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής».

4. Την από 30.7.2021 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανή προσφυγή του του , με Α.Φ.Μ , κατοίκου , θέση κατά της με αριθμό ./2021 Πράξης επιβολής προστίμου άρθρου 54 ν.4174/2013, φορολογικού έτους 2019, του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ και τα προσκομιζόμενα με αυτήν σχετικά έγγραφα.

5. Την με αριθμό ./2021 Πράξη επιβολής προστίμου άρθρου 54 ν.4174/2013 του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Α' ΑΓΡΙΝΙΟΥ καθώς και την από 30.6.2021 έκθεση ελέγχου επί εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης, της Δ.Ο.Υ. Αγρινίου.

6. Τις απόψεις της ΔΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

7. Την εισήγηση το ορισθέντος υπαλλήλου του Τμήματος Α6 όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο της απόφασης. 

Επί της από 30.7.2021 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανούς προσφυγής του του , με Α.Φ.Μ , η οποία κατατέθηκε εμπρόθεσμα και μετά την μελέτη και την αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων στο σχετικό φάκελο εγγράφων και των προβαλλόμενων λόγων της ενδικοφανούς προσφυγής, επαγόμαστε τα ακόλουθα:

-Με την με αριθμό ./2021 Πράξη επιβολής προστίμου άρθρου 54 ν.4174/2013, φορολογικού έτους 2019 του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Αγρινίου επιβλήθηκε σε βάρος του προσφεύγοντος πρόστιμο ποσού 250,00 ευρώ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 54 §2 περ. γ του ν. 4174/2013 λόγω παράβασης των διατάξεων της παραγράφου 1 περ. β του ιδίου άρθρου και νόμου.

Συγκεκριμένα ο προσφεύγων, ο οποίος τυγχάνει επιτηδευματίας ασχολούμενος με το χονδρικό εμπόριο ελαιών, και τηρεί απλογραφικά βιβλία υπέβαλε εκπρόθεσμα στις 15-04-2020, την με αρ../2020 δήλωση για Εισφορά Δακοκτονίας για την χρονική περίοδο από 01-10-2019 έως 31-12-2019, κατά παράβαση της διάταξης της παραγρ. 1β του άρθρου 54 του Ν. 4174/2013.

Η προσβαλλόμενη πράξη εδράζεται επί της από 30-06-2021 Έκθεσης Ελέγχου του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Αγρινίου.

Ο προσφεύγων, με την υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή, ζητά να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη Πράξη επιβολής προστίμου Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Αγρινίου αποδεχόμενος καταρχήν ότι η ανωτέρω δήλωση υποβλήθηκε εκπρόθεσμα, ισχυριζόμενος όμως ότι αυτό συνέβη εκ παραδρομής, καθώς από εσφαλμένη ενημέρωση, που είχε, θεώρησε ότι η περιοδικότητα ήταν πλέον ετήσια και όχι τριμηνιαία.

Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2, 3 & 4 του Α.Ν. 112/1967 ορίζεται ότι:
«Άρθρον 2 - Επιβολή εισφοράς δακοκτονίας
1. Διά την κάλυψιν μέρους των πραγματοποιουμένων από του ελαιοκομικού έτους 1967-68 και εφεξής δαπανών ομαδικής καταπολεμήσεως του δάκου της ελαίας, της ενεργουμένης, συμφώνως προς τας διατάξεις του ν.δ. 2413/53 ως ετροποποιήθη και συνεπληρώθη μεταγενεστέρως και της καταπολεμήσεως του λεκανίου της ελαίας, της ενεργουμένης κατά τας διατάξεις του άρθρ.2 της υπν αριθ. 167/1966 Πράξεως του Υπουργικού Συμβουλίου, επιβάλλεται εισφορά επί του παραγομένου ελαιολάδου και των χονδρικώς πωλουμένων υπό των παραγωγών ή των εντολοδόχων τούτων ελαιών, προερχομένων εκ περιοχών εις τας οποίας ενεργήθη ομαδική καταπολέμησις του δάκου ή του λεκανίου. Η εισφορά ορίζεται σε ποσοστό 2% επί της αξίας του λαδιού που παράγεται, υπολογιζόμενης με τη μικρότερη τιμή συγκέντρωσης (παρέμβασης) μεταξύ εκείνων που καθορίζονται για τις ποιότητες των βρώσιμων λαδιών (τιμή παρέμβασης ποιοτικής κατηγορίας SEMI FINE ή CURANTE) κατά το χρόνο της παραγωγής και σε ποσοστό 2% επί της αξίας των ελιών που πωλούνται χονδρικά από τους παραγωγούς ή τους εντολοδόχους τους.

Επειδή κατ' εφαρμογή των ανωτέρω, εκδόθηκε η με αριθ. πρωτ.: Σ.4309/159/1.12.1983 και αρ.19/1983 Ερμηνευτική Εγκύκλιος, με την οποία ορίζεται ότι:

«1. Στην εισφορά δακοκτονίας που επιβάλλεται με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Α.Ν. 112/1967 υπόκειται το λάδι που παράγεται από την έκθλιψη των ελιών και οι ελιές που πωλούνται από τους παραγωγούς ή από τρίτους για λογαριασμό των παραγωγών. Το λάδι και οι ελιές υπόκεινται στην παραπάνω εισφορά μόνον όταν προέρχονται από περιοχές στις οποίες έγινε κατά το χρόνο της παραγωγής τους ομαδική καταπολέμηση του δάκου της ελιάς ή του λεκανίου της ελιάς ή και των δύο ασθενειών μαζί με δαπάνες του Δημοσίου. Η πιο πάνω εισφορά οφείλεται και για το λάδι που παράγεται από την έκθλιψη ελιών ίδιας παραγωγής του κάτοχου ή εκμεταλλευτή ελαιοτριβείου ή ελαιοπιεστηρίου φυσικού ή νομικού προσώπου...

2. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ. 4 του άρθρου 2 του Α.Ν. 112/1967, η εισφορά δακοκτονίας βαρύνει προκειμένου για λάδι εκείνον για λογαριασμό του οποίου γίνεται η έκθλιψη των ελιών, αδιάφορα από την ιδιότητα και τη νομική μορφή αυτού και προκειμένου για ελιές τον πωλητή αυτών παραγωγό. Η εισφορά αυτή προκειμένου για λάδι καταβάλλεται σε χρήμα από το πρόσωπο για λογαριασμό του οποίου γίνεται η έκθλιψη των ελιών στον ελαιοτριβέα. και όταν το πρόσωπο αυτό αρνείται, ο ελαιοτριβέας δικαιούται, να παρακρατήσει από το λάδι που παράχθηκε ποσότητα της οποίας η αξία υπολογιζόμενη με την τιμή χονδρικής πώλησης από τον παραγωγό κατά το χρόνο της έκθλιψης, στον τόπο αυτής, μειωμένη κατά το ποσό των τελών και εισφορών που βαρύνουν τον παραγωγό, είναι ίση με το ποσό της εισφοράς που οφείλεται.
Η εισφορά δακοκτονίας, προκειμένου για λάδι, αναγράφεται στην απόδειξη παροχής υπηρεσιών, η οποία κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παραγρ. 13 του άρθρου 13 του Κ.Φ.Σ. εκδίδεται από τον ελαιοτριβέα μόλις τελειώσει η έκθλιψη των ελιών και αμέσως μετά τη σχετική ζύγιση του λαδιού που παράχθηκε. Η αναγραφή στην απόδειξη αυτή της εισφοράς δακοκτονίας γίνεται κατά τρόπο, ώστε να προκύπτει αν αυτή καταβλήθηκε από το πρόσωπο που βαρύνει σε χρήμα ή παρακρατήθηκε από τον ελαιοτριβέα σε λάδι ίσης αξίας κατά τα παραπάνω αναφερόμενα. Προκειμένου όμως για ελιές η εισφορά δακοτονίας αναγράφεται στο τιμολόγιο αγοράς που εκδίδεται από τον αγοραστή κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 19 του Κ.Φ.Σ. ή στην εκκαθάριση που εκδίδεται κατ' εφαρμογή των διατάξεων των παραγρ. 1 ή 2 του άρθρου 23 του ίδιου Κώδικα, όταν πρόκειται για πώληση ελιών από επιτηδευματία για λογαριασμό του παράγωγου. Στις περιπτώσεις που ο πωλητής των ελιών παραγωγός έχει υποχρέωση από τις διατάξεις του Κ.Φ.Σ., έκδοσης του τιμολογίου, η εισφορά δακοκτονίας δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται σ' αυτό, γιατί βαρύνει τον ίδιο τον εκδότη του τιμολογίου.

Διευκρινίζεται ότι η εισφορά δακοκτονίας που επιβάλλεται στο λάδι που παράγεται και στις ελιές που πωλούνται χονδρικά από τους παραγωγούς αυτών οφείλεται ανεξάρτητα από την αναγραφή της ή μη στα παραπάνω στοιχεία και ανεξάρτητα ακόμη από έκδοση ή όχι των στοιχείων αυτών.

3. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ. 1 του άρθρου 3 του Α.Ν. 112/1967, για την καταβολή της εισφοράς δακοκτονίας στο Δημόσιο Ταμείο, υπόχρεος τυγχάνει προκειμένου για λάδι ο ελαιοτριβέας που ενήργησε την έκθλιψη των ελιών και προκειμένου για ελιές ο επιτηδευματίας που αγοράζει, αυτές χονδρικά από τους παραγωγούς ή που πωλεί τις ελιές για λογαριασμό των παραγωγών. Εάν όμως ο πωλητής των ελιών παραγωγός υποχρεούται στην έκδοση τιμολογίων χονδρικής πώλησης (Δήμος, Κοινότητα, Ιερά Μονή κλπ.), τότε στην περίπτωση αυτή υπόχρεος για την καταβολή της εισφοράς τυγχάνει ο παραγωγός αυτός.

4. Σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 30 του Κ.Φ.Σ. (Π.Δ.99/1977) ο ελαιοτριβέας και τα πρόσωπα που από τις διατάξεις του ίδιου Κώδικα υποχρεούνται στην έκδοση στοιχείων (τιμολογίων πώλησης, τιμολογίων αγοράς και εκκαθαρίσεων) οφείλουν να αποδίδουν στο Δημόσιο Ταμείο μέχρι 20 Φεβρουαρίου, 20 Μάιου, 20 Αυγούστου και 20 Νοεμβρίου κάθε χρόνου την εισφορά δακοκτονίας που αναλογεί στο λάδι που παράχθηκε μέσα στο προηγούμενο ημερολογιακό τρίμηνο και στις ελιές που πωλήθηκαν χονδρικά από τους παραγωγούς αυτών ή τους εντολοδόχους τους μέσα στο προηγούμενο ημερολογιακό τρίμηνο. Για το σκοπό αυτό συντάσσεται και υποβάλλεται τετραπλότυπη καρμπονιζέ δήλωση που περιέχει τα στοιχεία που ορίζονται από τις διατάξεις των παραγρ. 1 και 2 του άρθρου 30 του Κ.Φ.Σ. ανάλογα με την περίπτωση και σε έντυπο που χορηγείται απαραίτητα από την Υπηρεσία.

Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 54 §§ 1, 2 του ν.4174/2013 ορίζεται ότι: «1. Για καθεμία από τις παρακάτω παραβάσεις επιβάλλεται πρόστιμο στον φορολογούμενο ή οποιοδήποτε πρόσωπο, εφόσον υπέχει αντίστοιχη υποχρέωση από τον Κώδικα ή τη φορολογική νομοθεσία που αναφέρεται στο πεδίο εφαρμογής του: α) δεν υποβάλλει ή υποβάλλει εκπρόθεσμα ή υποβάλει ελλιπή δήλωση πληροφοριακού χαρακτήρα ή φορολογική δήλωση από την οποία δεν προκύπτει φορολογική υποχρέωση καταβολής φόρου, β) δεν υποβάλλει ή υποβάλλει εκπρόθεσμα φορολογική δήλωση, γ) δεν υποβάλλει ή υποβάλει εκπρόθεσμα δήλωση παρακράτησης φόρου, ...2. Τα πρόστιμα για τις παραβάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 καθορίζονται ως εξής:. γ) διακόσια πενήντα (250) ευρώ, για κάθε παράβαση των περιπτώσεων β', γ', δ' και στ' της παραγράφου 1, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης βιβλίων και στοιχείων με βάση απλοποιημένα λογιστικά πρότυπα.».

Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις της ΠΟΛ.1252/2015 «Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή των διατάξεων του Δέκατου Κεφαλαίου του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, άρθρα 53-62)» αναφέρεται ότι:

1. Με τις διατάξεις του Δέκατου Κεφαλαίου του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Ν. 4174/2013, εφεξής ΚΦΔ, άρθρα 53-62), θεσπίζεται ένα ενιαίο πλαίσιο διατάξεων σχετικά με την υποβολή των διοικητικών κυρώσεων και τον υπολογισμό τόκων, οι οποίες εφαρμόζονται από 1.01.2014, στις περιπτώσεις μη τήρησης, από την πλευρά των φορολογουμένων, των υποχρεώσεων που προβλέπονται στον ΚΦΔ και την κείμενη νομοθεσία που αφορά σε φόρους, τέλη εισφορές και πρόστιμα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 3. Βασικά σημεία των διατάξεων του Δέκατου Κεφαλαίου είναι τα εξής: α) επιβάλλονται κυρώσεις τόσο για διαδικαστικές (άρθρα 54 και 56) όσο και για ουσιαστικές παραβάσεις (άρθρα 58, 58 Α και 59). Οι διαδικαστικές παραβάσεις σχετίζονται με τη μη τήρηση των διαδικαστικών υποχρεώσεων που απορρέουν από τον ΚΦΔ ή τη λοιπή φορολογική νομοθεσία, και έχουν ως στόχο την ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης, ενώ οι ουσιαστικές παραβάσεις συνδέονται με τη μη τήρηση των ουσιαστικών υποχρεώσεων που απορρέουν από τη φορολογική νομοθεσία, έχουν ως συνέπεια τη μη καταβολή ή καταβολή μειωμένου φόρου ή την είσπραξη επιστροφής φόρου, και διαπιστώνονται πάντοτε κατόπιν ελέγχου.

2. Διαδικαστικές παραβάσεις (άρθρο 54) α)... β) Εκπρόθεσμη υποβολή ή μη υποβολή δηλώσεων από τις οποίες προκύπτει φόρος για καταβολή (παρ. 1 περ. β και γ) Για την εκπρόθεσμη υποβολή ή τη μη υποβολή δηλώσεων από τις οποίες προκύπτει φόρος γ ια καταβολή άρθρο 54 παρ. 1 περ. β), καθώς και δηλώσεων απόδοσης παρακρατούμενων φόρων (άρθρο 54 παρ. 1 περ. γ), επιβάλλεται, κατά περίπτωση, πρόστιμο εκατό (100) ευρώ, όταν ο φορολογούμενος δεν είναι υπόχρεος τήρησης λογιστικών βιβλίων, διακοσίων πενήντα (250) ευρώ όταν ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης βιβλίων και στοιχείων με βάση απλοποιημένα λογιστικά πρότυπα.»


Επειδή στην προκειμένη περίπτωση ο προσφεύγων υπέβαλε εκπρόθεσμα στις 15-04-2020 την με αριθμό ./2020 δήλωση εισφοράς δακοκτονίας, για την χρονική περίοδο από 01-10-2019 έως 31-12-2019 (Δ' Τρίμηνο), της οποίας η προθεσμία υποβολής έληγε την εικοστή ημέρα του μεθεπόμενου μήνα που ακολουθεί την περίοδο στην οποία αφορά, ήτοι την 20-02-2020, γεγονός το οποίο και ο ίδιος αποδέχεται, χωρίς περαιτέρω να επικαλείται και να αποδεικνύει κάποιο λόγο ανωτέρας βίας.

Συνεπώς ορθά επιβλήθηκε από την φορολογική αρχή σε βάρος του προσφεύγοντος, το προβλεπόμενο από τις διατάξεις του άρθρου 54 ν.4174/2013 πρόστιμο ποσού 250,00 ευρώ

Αποφασίζουμε

Την απόρριψη της από 30.7.2021 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανούς προσφυγής του του , με Α.Φ.Μ , και την επικύρωση της προσβαλλόμενης με αριθμό με αριθμό ./2021 Πράξης επιβολής προστίμου άρθρου 54 ν.4174/2013 του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Αγρινίου.

Οριστική φορολογική υποχρέωση του υπόχρεου - καταλογιζόμενο ποσό με βάση την παρούσα απόφαση:

Φορολογικό έτος 2019

Υπ' αριθμ ./2021 Πράξη Επιβολής Προστίμου πρόστιμο άρθρου 54 §§1 περ.β', 2 περ.γ ν.4174/2013
ποσό προστίμου: 250,00 ευρώ.

Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί από αρμόδιο όργανο με τη νόμιμη διαδικασία, στον υπόχρεο.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΩ ΣΚΟΥΡΑ

Ακριβές Αντίγραφο
Ο/Η Υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης

Σημείωση: Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ενώπιον των αρμόδιων Διοικητικών Δικαστηρίων εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή της.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης