Αποτελέσματα live αναζήτησης

Άρθρα Εφαρμογή της αρχής του δουλευμένου με τη χρήση μεταβατικών λογαριασμών - Λογιστική και φορολογική αντιμετώπιση. Πρακτικές εφαρμογές κατά περίπτωση (Μέρος Γ')


Δημοσιεύθηκε στις : [ 28-05-2022 ]
Κατηγορία: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, Φορολογία Εισοδήματος

Άρθρα
Εφαρμογή της αρχής του δουλευμένου με τη χρήση μεταβατικών λογαριασμών - Λογιστική και φορολογική αντιμετώπιση. Πρακτικές εφαρμογές κατά περίπτωση (Μέρος Γ')
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ Γ. ΜΠΑΤΣΙΝΙΛΑΣ
Συντονιστής- Εισηγητής Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών «Master» στο ΕΚΠΑ και I.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ. με κατεύθυνση στην «Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική»
ΑΝΤΩΝΙΟΣ Α. ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
Οικονομολόγος MSc – Φοροτεχνικός
Εισηγητής Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών «Master» στο ΕΚΠΑ και I.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ. με κατεύθυνση στην «Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική»Σε συνέχεια του άρθρου μας «Εφαρμογή της αρχής του δουλευμένου με τη χρήση μεταβατικών λογαριασμών. Λογιστική και φορολογική αντιμετώπιση. Πρακτικές εφαρμογές κατά περίπτωση (Μέρος Α', Β')» που δημοσιεύθηκε στις 18-03-2022 και 05-05-2022 στον κόμβο, σας παραθέτουμε το Γ' μέρος και τελευταίο της εργασίας.

2.4. Έννοια και λειτουργία των μεταβατικών λογαριασμών παθητικού

Ειδικότερα για τους μεταβατικούς λογαριασμούς παθητικού το Ε.Γ.Λ.Σ. αναφέρει ότι:  
«Όπως και οι μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού, έτσι  και οι μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού εξυπηρετούν τον σκοπό της αναμορφώσεως των λογαριασμών του  ισολογισμού στο  πραγματικό μέγεθός τους κατά  την ημερομηνία λήξεως της χρήσεως».

Σύμφωνα με το Ε.Γ.Λ.Σ., ορίζεται ότι στους μεταβατικούς λογαριασμούς παθητικού εμφανίζονται χωριστά:

• Τα έσοδα που εισπράχτηκαν μέσα στην κλειόμενη χρήση, αλλά αφορούν την επόμενη ή τις επόμενες χρήσεις (έσοδα προεισπραγμένα). Λογαριασμός 56.00 «Έσοδα επόμενων χρήσεων».

Στο παράρτημα Γ του Ν. 4308/2014 ο λογαριασμός αυτός κωδικοποιείται ως 56.02 με τον ίδιο τίτλο «Έσοδα επόμενων χρήσεων».

• Τα έξοδα που  πραγματοποιήθηκαν και αφορούν τη κλεισμένη χρήση, αλλά δεν πληρώθηκαν ή δεν πιστώθηκαν σε προσωπικούς λογαριασμούς μέσα σ’ αυτήν, ούτε είναι δυνατή η πίστωσή τους σε τέτοιους λογαριασμούς, επειδή δεν είναι απαιτητά κατά το τέλος της χρήσεως. Λογαριασμός 56.01 «Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)».
Στο παράρτημα Γ του Ν. 4308/2014 ο λογαριασμός αυτός κωδικοποιείται επίσης ως 56.01 με τον ίδιο τίτλο «Έξοδα χρήσεως δουλευμένα».

• Οι αγορές υπό τακτοποίηση με κωδικό λογαριασμού 56. 02 «Αγορές υπό τακτοποίηση».
Το παράρτημα Γ του Ν. 4308/2014 δεν προβλέπει τέτοιο λογαριασμό. Οι αγορές υπό τακτοποίηση παρακολουθούνται σε ιδιαίτερους υπολογαριασμούς των προμηθευτών (Λ/σμός 50).

• Οι εκπτώσεις επί πωλήσεων χρήσεως υπό διακανονισμό με κωδικό λογαριασμού 56.03 «Εκπτώσεις επί πωλήσεων χρήσεως υπό διακανονισμό».

Το παράρτημα Γ του Ν. 4308/2014 δεν προβλέπει τέτοιο λογαριασμό. Οι εκπτώσεις επί πωλήσεων χρήσεως υπό διακανονισμό παρακολουθούνται σε ιδιαίτερους υπολογαριασμούς των πελατών (Λ/σμός 30).

Τέλος, ανάλογα με την περίπτωση και τις ανάγκες πρόσθετης πληροφόρησης χρησιμοποιούνται και οι ακόλουθοι μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού:
• 56.70 «Έσοδα τόκων leasing επόμενων χρήσεων». Χρησιμοποιείται αντί του λογαριασμού 56.00 για λόγους πρόσθετης πληροφόρησης.
• 56.90 «Πωλήσεις ανεγειρόμενων οικοδομών υπό διακανονισμό». Ο λογαριασμός θεσμοθετήθηκε με τη Γνωμάτευση Ε.ΣΥ.Λ. 257/2257/1995 για να καλύψει ανάγκες λογιστικοποίησης προσυμφώνων πωλήσεως ακινήτων οικοδομικής οντότητας..
• 56.92 «Αναμενόμενα έσοδα από αποζημιώσεις ασφαλιστικών εταιρειών για ζημίες σε πάγια ή αποθέματα της οντότητας».

Οι μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού (Λογαριασμός 56) χρησιμοποιούνται στο  τέλος της χρήσεως.

Οι χρονικές τακτοποιήσεις των εξόδων, των εσόδων, των αγορών και των εκπτώσεων επί πωλήσεων στη  διάρκεια της χρήσεως για την κατάρτιση βραχυπρόθεσμων χρηματοοικονομικών καταστάσεων γίνονται, στα  πλαίσια της γενικής λογιστικής, με τη χρησιμοποίηση του λογαριασμού 58 «Λογαριασμοί περιοδικής κατανομής» και όχι των  μεταβατικών λογαριασμών.


2.4.1. Λογαριασμός 56.00 «Έσοδα επόμενων χρήσεων»

Στο λογαριασμό 56.00 εμφανίζονται τα  έσοδα που εισπράχθηκαν μέσα στην κλειόμενη χρήση, τα  οποία όμως αφορούν την επόμενη ή τις επόμενες χρήσεις. Συνήθεις περιπτώσεις τέτοιων εσόδων είναι τα προεισπραχθέντα ενοίκια ακινήτων ή δικαιωμάτων και γενικά τα πάσης φύσεως προεισπραχθέντα έσοδα.
Η ανάλυση του παρόντος λογαριασμού σε υπολογαριασμούς πρέπει να είναι  αντίστοιχη των αναλύσεων των λογαριασμών εσόδων, στους οποίους μεταφέρονται τα κονδύλια που αφορούν τη νέα (επόμενη) χρήση αμέσως μετά την έναρξή της.

Ο σχολιαζόμενος λογαριασμός είναι δυνατό να πιστωθεί:
• είτε απευθείας κατά την είσπραξη των εσόδων στη διάρκεια της  χρήσεως,

• είτε στο τέλος της χρήσεως με χρέωση των οικείων λογαριασμών εσόδων, που είχαν πιστωθεί κατά την είσπραξη των εσόδων, στη διάρκεια της χρήσεως,

Παράδειγμα


Την 01.11.20Χ0 η οντότητα «Χ» εισέπραξε από το μισθωτή της Δ. Δημητρίου τα ετήσια ενοίκια του  ακινήτου της €12.000.

Επίλυση

Ο σχολιαζόμενος λογαριασμός μπορεί να πιστωθεί:
α) Περίπτωση πίστωσης του λογαριασμού 56.00 απευθείας κατά την είσπραξη των εσόδων στη διάρκεια της χρήσεως.

β) Περίπτωση πίστωσης του λογαριασμού 56.00 στο τέλος της χρήσεως με χρέωση των οικείων λογαριασμών εσόδων, οι οποίοι είχαν πιστωθεί κατά την είσπραξη των εσόδων στη διάρκεια της χρήσεως

2.4.2. Λογαριασμός 56.01 «Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)»


Στον λογαριασμό 56.01 καταχωρίζονται τα έξοδα που αφορούν (είναι δουλευμένα) την κλειόμενη χρήση, που δεν καταβλήθηκαν (πληρώθηκαν) μέσα σ’ αυτήν και τα οποία, σύμφωνα π.χ. με τις σχετικές συμβάσεις, δεν  είναι  στο τέλος της χρήσεως απαιτητά από τους δικαιούχους και για τον λόγο αυτόν δεν κρίνεται ορθό ή σκόπιμο να φέρονται σε πίστωση των οικείων λογαριασμών υποχρεώσεων.

Τις υποχρεώσεις αυτές η πράξη εμφανίζει συνήθως με τον τίτλο «πληρωτέα (ή οφειλόμενα) έξοδα» (π.χ. λογισμός των μέχρι της ημερομηνίας λήξεως της  χρήσεως δουλευμένων τόκων ληφθέντων δανείων και πιστώσεων, λογισμός της αξίας του αναλωθέντος νερού, υπηρεσιών τηλεφωνίας, ρεύματος κ.λπ.). Την επόμενη χρήση, που τα  ποσά αυτά θα γίνουν απαιτητά, με την έκδοση του προσήκοντος παραστατικού, θα μεταφερθούν στην πίστωση των οικείων λογαριασμών υποχρεώσεων και έτσι ο άνω μεταβατικός λογαριασμός και οι υπολογαριασμοί του θα εξισωθούν.

Τονίζεται ότι τα ποσά που καταχωρίζονται στην πίστωση του σχολιαζόμενου λογαριασμού συνιστούν υποχρεώσεις της οντότητας οριστικές και εκκαθαρισμένες (οι τόκοι είναι δουλευμένοι και οριστικοί, το νερό και το ρεύμα της ΔΕΗ αναλώθηκαν, οι υπηρεσίες τηλεφωνίας χρησιμοποιήθηκαν κ.λπ.) και συνεπώς δεν πρόκειται για προβλέψεις εξόδων οι οποίες, όπως είναι γνωστό, περικλείουν αβεβαιότητα. Απλώς οι υποχρεώσεις αυτές δεν είναι στο τέλος της χρήσεως απαιτητές από τους δικαιούχους.

Τα μικροϋπόλοιπα που ενδεχομένως θα  απομείνουν στο λογαριασμό αυτόν, μεταφέρονται, αν είναι χρεωστικά, στο λογαριασμό 82.00.09, και αν είναι πιστωτικά, στο λογαριασμό 82.01.09 (Ε.ΣΥ.Λ. Γνωμ.176/2087/1993).

Σημείωση


Από την 01.01.2015 με την εφαρμογή των ΕΛΠ ο λογαριασμός του Ε.Γ.Λ.Σ. 82 «Έξοδα και έσοδα προηγούμενων χρήσεων» καταργείται, καθώς τα σχετικά ποσά αντιμετωπίζονται στο  πλαίσιο των Ε.Λ.Π. εφεξής είτε  ως  στοιχεία αποτελεσμάτων της περιόδου, με προσθήκη γνωστοποίησης στο  προσάρτημα όπου συντρέχει περίπτωση, είτε ως διόρθωση λαθών κατά το άρθρο 28 του νόμου. Επομένως, αντί των λογαριασμών 82.00.09 και  82.01.09 μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι λογαριασμοί 81.00.09 και 81.01.09, όπου ο πρωτοβάθμιος λογαριασμός 81 «Έκτακτα και ανόργανα αποτελέσματα» μετονομάζεται σε «Λοιπά μη συνήθη αποτελέσματα».

Παράδειγμα

Έστω ότι οι αμοιβές του ημερομίσθιου προσωπικού καταβάλλονται κάθε Σάββατο και ότι  η τελευταία ημέρα της χρήσεως (31.12.20Χ0) συμπίπτει να είναι Τετάρτη. Η μισθοδοτική κατάσταση θα εξοφληθεί το Σάββατο 03.01.20Χ1 και συνεπώς η δαπάνη των τριών ημερομισθίων (Δευτέρας, Τρίτης και Τετάρτης) πρέπει να βαρύνει τη χρήση 20Χ0, γιατί η εργασία προσφέρθηκε σε αυτή την περίοδο. Αν οι αποδοχές των τριών ημερών ανέρχονται σε €10.000 και οι ανάλογες εργοδοτικές εισφορές σε €2.000 (αγνοουμένων, για την απλούστευση, των κρατήσεων κ.λπ.), θα γίνουν οι εγγραφές:

Επίλυση
α) Κατά την τρέχουσα κλειόμενη χρήση την 31.12.20Χ0


β) Κατά την επόμενη χρήση την 03.01.20Χ1, γίνεται κανονική καταχώριση της μισθοδοτικής κατάστασης και ταυτόχρονα αντιλογισμός των υπολογαριασμών του μεταβατικού λογαριασμού 56.01, ως άνω.

2.4.3. Λογαριασμός 56.02 «Αγορές υπό τακτοποίηση»

Στον λογαριασμό 56.02 εμφανίζεται η οφειλόμενη συμφωνημένη με τους προμηθευτές αξία αγορασθέντων αγαθών τα οποία έχει παραλάβει η εταιρεία μέσα στη χρήση και συνεπώς έχει καταχωρίσει στους οικείους λογαριασμούς των αποθεμάτων, ενώ τα σχετικά δικαιολογητικά (τιμολόγια προμηθευτών κ.λπ.) δεν έχουν εκδοθεί από τους αντισυμβαλλόμενους με την εταιρεία προμηθευτές με ημερομηνία της κλειόμενης χρήσεως ή έχουν μεν εκδοθεί με αυτή την ημερομηνία, δεν έχουν όμως περιέλθει στην εταιρεία μέχρι το χρόνο ολοκληρώσεως της συντάξεως του ισολογισμού της.

Ως προς τον  τρόπο λειτουργίας του σχολιαζόμενου λογαριασμού το Ε.Γ.Λ.Σ. προβλέπει τα εξής:

Η χρέωση των λογαριασμών αποθεμάτων με την αξία των αγαθών που αγοράζονται γίνεται κατά την παραλαβή τους με βάση τα τιμολόγια και λοιπά δικαιολογητικά αγοράς.

Σε περίπτωση που τα  τιμολόγια ή τα  λοιπά δικαιολογητικά αγοράς  δεν περιέρχονται στην οικονομική μονάδα κατά την  παραλαβή των  αγαθών, χρεώνονται οι λογαριασμοί αποθεμάτων με τη συμφωνημένη αξία  των  αγαθών που παραλαμβάνονται με πίστωση του παραπάνω μεταβατικού λογαριασμού «Αγορές υπό τακτοποίηση».

Ο τελευταίος αυτός λογαριασμός χρεώνεται αμέσως μετά τη  λήψη του  οικείου στοιχείου (π.χ. τιμολογίου) με πίστωση του λογαριασμού του  προμηθευτή ή των λογαριασμών των χρηματικών διαθεσίμων ή των οικείων υπολογαριασμών του λογαριασμού «Παραγγελίες στο εξωτερικό». Ενδεχόμενη διαφορά μεταξύ της αξίας του τιμολογίου και εκείνης που λαμβάνεται υπόψη κατά  τη χρέωση των λογαριασμών των αποθεμάτων, καταχωρίζεται στους οικείους λογαριασμούς αυτών, εκτός αν η τακτοποιητική εγγραφή γίνεται έπειτα από το  κλείσιμο του ισολογισμού, οπότε η διαφορά αυτή καταχωρίζεται στον αποτελεσματικό λογαριασμό 81 «Λοιπά μη συνήθη αποτελέσματα»

Παράδειγμα

Εμπορεύματα αξίας €25.000 είχαν παραληφθεί στις 28.12.20Χ0, αλλά το τιμολόγιο του  προμηθευτή από τη Γερμανία παραλήφθηκε με ημερομηνία 07.01.20Χ1. Ποίες πρόσθετες εγγραφές θα ακολουθήσουν στην  επόμενη χρήση (07.01.20Χ1), όταν το παραληφθέν τιμολόγιο του προμηθευτή εξωτερικού εκδόθηκε για  €24.500 (α) ή €25.500 (β), αντίστοιχα;

Επίλυση


ή στην β) περίπτωση:

2.4.5. Λογαριασμός 56.03 «Εκπτώσεις επί πωλήσεων χρήσεως υπό διακανονισμό»


Στο λογαριασμό 56.03 εμφανίζονται οι οφειλόμενες από την εταιρεία προς τους πελάτες της εκπτώσεις επί των πωλήσεων της χρήσεως, το ακριβές ύψος των  οποίων δεν είναι γνωστό κατά το κλείσιμο του  ισολογισμού και για το λόγο αυτό δεν είναι δυνατή ή δεν κρίνεται σκόπιμη η πίστωση των λογαριασμών των πελατών με τα ποσά των εκπτώσεων αυτών.

Ο λογαριασμός πιστώνεται με αντίστοιχη χρέωση των οικείων αντίθετων λογαριασμών εσόδων (π.χ. των λογαριασμών 70.98 «Πωλήσεις εμπορευμάτων/εκπτώσεις πωλήσεων», ή 71.98 «Πωλήσεις προϊόντων έτοιμων και ημιτελών/εκπτώσεις πωλήσεων») με τα ποσά των εκπτώσεων που η εταιρεία υποχρεούται να χορηγήσει στους πελάτες της. Όταν κατά την επόμενη χρήση οι εκπτώσεις αυτές οριστικοποιηθούν, μεταφέρονται από το  σχολιαζόμενο λογαριασμό στους οικείους προσωπικούς λογαριασμούς των  δικαιούχων πελατών. Τα μικροϋπόλοιπα που ενδεχομένως θα απομείνουν στο  λογαριασμό  αυτό, μεταφέρονται, αν είναι  χρεωστικά, στο  λογαριασμό 82.00.10, και αν είναι πιστωτικά, στον  λογαριασμό 82.01.10 (Ε.ΣΥ.Λ. Γνωμ.176/2087/1993).

Για τη χρήση του λογαριασμού 82 (από την 01.01.2015 και μετά) βλέπε σχετική σημείωση στην παράγραφο 1.3.2. πιο πάνω.

Από  πλευράς φορολογίας εισοδήματος, εάν  η πωλούσα επιχείρηση εκδώσει πιστωτικό τιμολόγιο με ημερομηνία της χρήσεως στην οποία έγινε η πώληση, πιστώνει απευθείας τον λογαριασμό του πελάτη με χρέωση των οικείων υπολογαριασμών των λογαριασμών πωλήσεων «Εκπτώσεις πωλήσεων», οπότε δεν  απομένει έδαφος χρησιμοποιήσεως του σχολιαζόμενου μεταβατικού λογαριασμού 56.03.

Ο λογαριασμός 56.03 είναι  δυνατό να  χρησιμοποιηθεί στο  τέλος της χρήσεως, μόνο στην περίπτωση που, κατά παράβαση των διατάξεων περί φορολογίας εισοδήματος, η πωλήτρια επιχείρηση εκδώσει για  τις  εκπτώσεις πιστωτικό τιμολόγιο, όχι στη χρήση που έγιναν οι πωλήσεις, αλλά στην επόμενη χρήση.

Ο χειρισμός αυτός μπορεί να αντιμετωπισθεί φορολογικά, εφόσον οι καταχωρισμένες στον παρόντα λογαριασμό εκπτώσεις επί πωλήσεων αντιμετωπισθούν στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος της χρήσεως στην οποία έγιναν οι πωλήσεις ως λογιστική διαφορά προσαυξάνουσα τα φορολογητέα κέρδη της χρήσεως αυτής και στη  δήλωση φορολογίας της επόμενης χρήσεως, οπότε και θα εκδοθεί το πιστωτικό τιμολόγιο ως λογιστική διαφορά μειώνουσα τα φορολογητέα κέρδη της χρήσεως αυτής.

Στις  περιπτώσεις αυτές ο ΦΠΑ εκπίπτει κατά το χρόνο καταχωρίσεως στα βιβλία του πιστωτικού τιμολογίου, όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη παράγραφο 1.3.4.4.

Παράδειγμα

Η βιομηχανική οντότητα «Χ», με βάση τη σύμβαση που έχει υπογράψει με τον πελάτη «Ψ», υποχρεούται να χορηγήσει σε αυτόν έκπτωση λόγω τζίρου που πραγματοποίησε στη χρήση 20Χ0 ποσού €10.000. Για την έκπτωση αυτή η «X» εξέδωσε πιστωτικό τιμολόγιο με ημερομηνία της επόμενης χρήσης 20Χ1 (υπολογίζεται ΦΠΑ με συντελεστή 24%).  
Ζητούνται οι ημερολογιακές εγγραφές που πρέπει να απεικονισθούν στα βιβλία της «Χ» για τις χρήσεις 20Χ0 και 20Χ1.

Επίλυση

2.5. Παράδειγμα λογιστικού χειρισμού των μη δουλευμένων τόκων γραμματίων εισπρακτέων και πληρωτέων στο πλαίσιο της αρχής του δουλευμένου

Η βιομηχανική Α.Ε. «Χ» την 01.10.20Χ0 αποδέχτηκε συναλλαγματική ονομαστικής αξίας €6.050 λήξεως 30.06.20Χ2 για αγορά πρώτων υλών από τον προμηθευτή εσωτερικού «Ψ», τιμολογιακής αξίας €5.000 πλέον Φ.Π.Α. 24%.

Να απεικονισθούν οι προκύπτουσες ημερολογιακές εγγραφές από την 01.10.20Χ0 έως 30.06.20Χ2, α) στα βιβλία της βιομηχανικής Α.Ε. «Χ» και β) στα βιβλία του προμηθευτή εσωτερικού «Ψ».

Διευκρινίζεται, ότι ο Φ.Π.Α. της πιο πάνω πράξης καταβλήθηκε από την «Χ» με επιταγή, για τον υπολογισμό των τόκων συνομολογήθηκε σταθερό επιτόκιο και η λογιστική απεικόνιση γίνεται χωρίς προεξόφληση της απαίτησης ή υποχρέωσης.

Επίλυση

α) Ημερολογιακές εγγραφές στα βιβλία της «Χ»β) Ημερολογιακές εγγραφές στα βιβλία του προμηθευτή «Ψ»Αποποίηση Ευθύνης:


Το περιεχόμενο της στήλης, είναι καθαρά ενημερωτικό και πληροφοριακό και δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση επιχειρηματική συμβουλή, ούτε υποκίνηση για συμμετοχή σε οποιαδήποτε ενέργεια.
Οι αρθρογράφοι δεν ευθύνονται για τυχόν λοιπές αποφάσεις που θα ληφθούν με βάση τις πληροφορίες αυτές.

Πηγές:

• Νόμος ν. 4308/2014,Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις
Λογιστική Οδηγία εφαρμογής του νόμου 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις»
ΠΟΛ.1003/31.12.2014,Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4308/2014 (ΦΕΚ Α΄ 251) περί των «Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις»
• Σύγχρονη Λογιστική σύμφωνα με τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα και με αναφορά κατά θέμα στα διεθνή λογιστικά πρότυπα ,Μπατσινίλας Επαμεινώνδας, Πατατούκας Π. Κυριάκος, έκδοση 2021
• Λογιστικά Αρχεία και παραστατικά πωλήσεων / Ν. 4308/2013 , Νασόπουλος Α. Αντώνιος , A έκδοση,2016
• Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος ν.4172/2013 /Ανάλυση - Ερμηνεία Ν. 4172/2013, Νασόπουλος Α. Αντώνιος , ΄Β έκδοση.
•Εκπιπτόμενες δαπάνες επιχειρήσεων βάσει Κ.Φ.Ε. 4172/2013. Ανάλυση - Εκτενή παραδείγματα ,Νασόπουλος Α. Αντώνιος , ΄Α έκδοση,2021.


 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης