Αποτελέσματα live αναζήτησης

Άρθρα Παροχή υπηρεσιών σε πλοία σύμφωνα με την παρ. 1ε του άρθρου 27 του ν. 2859/2000


Δημοσιεύθηκε στις : [ 20-05-2022 ]
Κατηγορία: Φ.Π.Α.

Άρθρα
Παροχή υπηρεσιών σε πλοία σύμφωνα με την παρ. 1ε του άρθρου 27 του ν. 2859/2000


 
Αναδημοσίευση από το Ενημερωτικό Δελτίο Ιανουαρίου Φεβρουαρίου 2022 της ΣΟΛ Α.Ε.
www.solcrowe.gr

Παροχή υπηρεσιών σε πλοία σύμφωνα με την παρ. 1ε του άρθρου 27 του Ν. 2859/2000

του Τζιμούρτου Κωνσταντίνου
Ασκούμενου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Μέλους της ΣΟΛ α.ε.


1. Εισαγωγή


Αντικείμενο του παρόντος άρθρου αποτελεί η ανάλυση των αλλαγών που επέφερε το άρθρο 111 του ν. 4514/2018, με το οποίο αντικαταστάθηκε η περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 27 του Ν. 2859/2000 και εμμέσως άλλαξαν και οι προϋποθέσεις χορήγησης των απαλλαγών από το Φ.Π.Α. στις υπηρεσίες που παρέχονται για την εξυπηρέτηση των άμεσων αναγκών των πλοίων και των πλωτών μέσων, για τα οποία προβλέπεται απαλλαγή στην περίπτωση α΄ της παρ. 1, σύμφωνα με την παρ. 1ε του άρθρου 27 του ν. 2859/2000. Οι νέες διατάξεις του άρθρου 27 έχουν εφαρμογή από την 01/04/2018 σύμφωνα με την παρ. 3 του προαναφερόμενου άρθρου 111.

Με την αντικατάσταση της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 2859/2000 με το άρθρο 111 του ν. 4514/2018, επιτεύχθηκε η εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας Φ.Π.Α. με την αντίστοιχη διάταξη του άρθρου 148 της οδηγίας Φ.Π.Α. αριθ. 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου.

Σκοπός του συγκεκριμένου άρθρου είναι η αποσαφήνιση των διατάξεων της παρ. 1ε του άρθρου 27 του ν. 2859/2000, καθώς και η πρακτική αντιμετώπιση του θέματος σχετικά με τη διαδικασία χορήγησης των απαλλαγών.

2. Πεδίο εφαρμογής

Οι διατάξεις της παρ. 1ε του άρθρου 27, στις οποίες ορίζεται ότι: «ε) η παροχή υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση των άμεσων αναγκών των πλοίων, πλωτών μέσων και αεροσκαφών, για τα οποία προβλέπεται απαλλαγή στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου αυτής, όπως η ρυμούλκηση, η πλοήγηση, η πρόσδεση, η διάσωση, η πραγματογνωμοσύνη, η χρήση λιμανιών και αεροδρομίων. Η απαλλαγή επεκτείνεται και στην παροχή υπηρεσιών εξυπηρέτησης του φορτίου των μεταφορικών αυτών μέσων», έχουν εφαρμογή στις κάτωθι κατηγορίες πλοίων:

αα) Πλοία που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν στη ναυσιπλοΐα ανοικτής θαλάσσης και τα οποία εκτελούν μεταφορά επιβατών με κόμιστρο ή με τα οποία ασκείται εμπορική, βιομηχανική ή αλιευτική δραστηριότητα,

ββ) Πλοία παράκτιας αλιείας,

γγ) Πλοία που προορίζονται για διάλυση,

δδ) Πολεμικά πλοία και πλοία του Δημοσίου,

εε) Ναυαγοσωστικά και άλλα πλοία επιθαλάσσιας αρωγής.

Επίσης, στην παρ. 1α του άρθρου 27 του ν. 2859/2000 ορίζεται ότι:

«Για την εφαρμογή της απαλλαγής της υποπερίπτωσης αα', ως πλοία που προορίζονται για τη ναυσιπλοΐα ανοικτής θαλάσσης θεωρούνται τα πλοία που πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

(i) έχουν ναυπηγηθεί για την ανοικτή θάλασσα, ήτοι στα οποία το μέγιστο εξωτερικό μήκος του κύτους είναι ίσο ή ανώτερο των 12 μέτρων και τα οποία υπάγονται στις δασμολογικές διακρίσεις 8901 10 10, 8901 20 10, 8901 30 10, 8901 90 10, 8902 00 10, 8903 91 10, 8903 92 10, 8904 00 91 και 8906 90 10 του Κοινού Δασμολογίου της Ε.Ε. [Καν. (ΕΟΚ) αριθμ. 2658/87 του Συμβουλίου, όπως ισχύει] και

(ii) διενεργούν δραστηριότητα κυρίως στην ανοικτή θάλασσα.

Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων της ανωτέρω υποπερίπτωσης (ii).».

Από τα ανωτέρω, γίνεται αντιληπτό ότι οι κατηγορίες πλοίων που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 27, προσαρμόστηκαν στις διατάξεις της ενωσιακής δασμολογικής νομοθεσίας με απώτερο σκοπό την αποφυγή παρερμηνειών και τον περιορισμό του εύρους των απαλλαγών.

Οι κατηγορίες των πλοίων ββ΄ έως εε΄, τυγχάνουν καταρχήν της απαλλαγής από το Φ.Π.Α. χωρίς να τίθεται καμία προϋπόθεση από το νόμο σε αντίθεση με τα πλοία της κατηγορίας αα΄ όπου τίθενται περιοριστικά και σωρευτικά δύο νέες προϋποθέσεις.

Η πρώτη εξ’ αυτών σχετίζεται με τη δασμολογική κλάση των πλοίων και με το εξωτερικό τους μήκος, καθώς αυτό καθορίζει αν έχουν ναυπηγηθεί για την ανοικτή θάλασσα και η δεύτερη εξ’ αυτών σχετίζεται με το σκοπό της ναυπήγησης τους, ήτοι ότι διενεργούν δραστηριότητα στην ανοικτή θάλασσα.

Για την ερμηνεία του άρθρου 27 του κώδικα Φ.Π.Α., εκδόθηκαν οι παρακάτω αποφάσεις:

Η ΠΟΛ.1177/2018 (όπως ισχύει μετά την τροποποίηση της με την κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Οικονομικών Α.1272/2021), και η ΠΟΛ.1187/2018.

Επίσης εκδόθηκε η εγκύκλιος Ε.2100/2019.

Η πρώτη απόφαση ορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη διενέργεια δραστηριότητας κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα, ενώ η δεύτερη τη διαδικασία βάσει της οποίας χορηγούνται οι απαλλαγές από το Φ.Π.Α. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι παραπάνω αποφάσεις αφορούν τα πλοία της υποπερ. αα΄ της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 27 του Κώδικα Φ.Π.Α. Τέλος, η εγκύκλιος Ε. 2100/2019 , η οποία εκδόθηκε από τη Διεύθυνση Τελωνείων και Ε.Φ.Κ., παρέχει χρηστικές κατευθύνσεις επί του θέματος καθώς συσχετίζει τις ανωτέρω κατηγορίες πλοίων με δασμολογικές κλάσεις και αποσαφηνίζει ζητήματα σχετικά με τη αντιμετώπιση των αλιευτικών πλοίων.

2.1 Διενέργεια δραστηριότητας κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα

Όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, μία από τις αναγκαίες προϋποθέσεις για τη χορήγηση των απαλλαγών στα πλοία της κατηγορίας αα΄ είναι η διενέργεια δραστηριότητας κυρίως στην ανοικτή θάλασσα. Στο άρθρο 3 της ΠΟΛ.1177/2018, αναφέρονται ρητά ποια πλοία και υπό ποιες προϋποθέσεις θεωρείται ότι διενεργούν δραστηριότητα κυρίως στην ανοικτή θάλασσα και κατ’ επέκταση μπορούν να λάβουν τις υπηρεσίες της περ. 1ε του άρθρου 27, χωρίς η συναλλαγή να επιβαρυνθεί με τον αναλογούν Φ.Π.Α.

Για τη χορήγηση των απαλλαγών αυτών στα εν λόγω πλοία, απαιτείται η απόδειξη της διενέργειας δραστηριότητας κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 27 του Κώδικα Φ.Π.Α., σε συνδυασμό με την Κοινή Υπουργική απόφαση των Υπουργών Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Οικονομικών ΠΟΛ.1177/2018 (όπως ισχύει μετά την τροποποίηση της με την κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Οικονομικών Α.1272/2021).

Με βάση τις παρ. 1-4α, του άρθρου 3, της ΠΟΛ.1177/2018 τα πλοία που θεωρείται ότι διενεργούν δραστηριότητα κυρίως στην ανοικτή θάλασσα είναι τα εξής:

- Πλοία που εκτελούν προκαθορισμένες πλόες υπό την προϋπόθεση που αναφέρεται στην παρ. 1.
- Επαγγελματικά πλοία αναψυχής του Ν. 4256/2014 υπό τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παρ. 2.
- Πλοία που διενεργούν κυρίως διεθνής πλόες και αλιευτικά πλοία.
- Ημερόπλοια του Ν. 4256/2014 υπό τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παρ. 4α.

Δεν διενεργούν δραστηριότητα στην ανοιχτή θάλασσα και δεν δικαιούνται των απαλλαγών του άρθρου 27 του Κώδικα Φ.Π.Α τα πλοία που αναφέρονται στις περ. α΄ έως και θ΄ της παρ. 4 του άρθρου 3 της ΠΟΛ.1177/2018.

Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 3 της ανωτέρω απόφασης, τα πλοία που δεν θεωρείται ότι διενεργούν δραστηριότητα κυρίως στην ανοικτή θάλασσα και κατ’ επέκταση δεν δικαιούνται απαλλαγή από το Φ.Π.Α. είναι τα εξής:

- Ημερόπλοια του ν. 4256/2014 εφόσον δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παρ. 4α.
- Οι λέμβοι (λάντζες) του Γεν. Κανονισμού Λιμένα αρ. 17.
- Οι βυθοκόροι και τα συναφή με αυτά πλοία.
- Τα πλωτά εφοδιαστικά μέσα, ανεξαρτήτως χωρητικότητας, καυσίμων, λιπαντικών και πετρελαιοειδών αποβλήτων, που δραστηριοποιούνται εντός και πέριξ λιμένων.
- Τα θαλάσσια ταξί του Γεν. Κανονισμού Λιμένα αρ. 16.
- Τα πλοία που χρησιμοποιούνται σε λίμνες ή ποτάμια.
- Τα οστρακοκαλλιεργητικά πλοία καθώς και τα πλοία υποστήριξης ιχθυοκαλλιεργειών και βατραχοτροφίας.
- Τα φουσκωτά σκάφη ανεξαρτήτως μήκους, πλην των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής του ν. 4256/2014.
- Τα πλοία αναψυχής εκτός των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής του ν. 4256/2014, τα πλοία που χρησιμο­ποιούνται για αναψυχή ή αθλητισμό, τα εκπαιδευτικά πλοία που ανήκουν σε ναυτικούς ομίλους, ναυτικά σωματεία ή άλλες ενώσεις που προωθούν την ναυσιπλοΐα αναψυχής, καθώς και τα συναφή με αυτά.

3. Υποχρεώσεις συμβαλλόμενων μερών

Οι αλλαγές που επήλθαν με το Ν. 4514/2018 αναφορικά με τα πλοία της κατηγορίας της αα΄ και οι οποίες αναλύθηκαν ανωτέρω, δημιούργησαν πρόσθετες υποχρεώσεις στα εμπλεκόμενα μέρη. Οι υποχρεώσεις αυτές αναφέρονται στις αποφάσεις ΠΟΛ.1177/2018 και ΠΟΛ. 1187/2018 και διακρίνονται σε δύο κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία αφορά τις υποχρεώσεις των εκμεταλλευτών πλοίων έναντι των παρόχων υπηρεσιών και αντιστρόφως ενώ η δεύτερη κατηγορία αφορά τις υποχρεώσεις των εκμεταλλευτών πλοίων έναντι της Διοίκησης.

Οι νέες υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν και οι οποίες αναλύονται κατωτέρω στις ενότητες 3.1 και 3.2, έχουν να κάνουν κυρίως με έγγραφα τα οποία είναι απαραίτητα για τη διεξαγωγή και την ολοκλήρωση της διαδικασίας των απαλλαγών.

3.1 Πάροχοι υπηρεσιών

Η παρ. 1 του άρθρου 3 της ΠΟΛ.1187/2018 αναφέρει ότι «Οι απαλλαγές χορηγούνται βάσει της υποβληθείσας «Δήλωσης διενέργειας δραστηριότητας κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα» ανεξαρτήτως του εάν μέρος της επαγγελματικής δραστηριότητας δεν διενεργείται στην ανοιχτή θάλασσα». Από την εν λόγω διάταξη προκύπτει ότι οι απαλλαγές από το Φ.Π.Α. χορηγούνται καταρχήν με βάση τη δήλωση διενέργειας δραστηριότητας.

Από τις διατάξεις του άρθρου 1 της προαναφερόμενης απόφασης προκύπτει ότι για τη χορήγηση των απαλλαγών έχουν εφαρμογή και προγενέστερες αποφάσεις μεταξύ των οποίων και η Π. 8271/4879/18.12.1987 Α.Υ.Ο.

Συνεπώς κατά τη χορήγηση των απαλλαγών τα πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με την παρ. 1ε του άρθρου 27 θα πρέπει να έχουν στη διάθεση τους, κατά περίπτωση όπως παρατίθενται κατωτέρω στην ενότητα 3.3, τα κάτωθι δικαιολογητικά:

- Σχετική βεβαίωση του πλοιάρχου ή του κυβερνήτη του σκάφους, από την οποία προκύπτουν το είδος, ο τόπος, ο χρόνος, η αναγκαιότητα της παροχής των υπηρεσιών αυτών, τα στοιχεία του σκάφους και ο επαγγελματικός προορισμός αυτού.
- Δήλωση διενέργειας δραστηριότητας κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα.
- Άδεια αλιείας.

Τέλος, βασική υποχρέωση των παρόχων είναι η έκδοση του οικείου παραστατικού σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014, χωρίς Φ.Π.Α. και με σχετική αναφορά στις απαλλακτικές διατάξεις.

3.2 Εκμεταλλευτές πλοίων

Οι υποχρεώσεις των προσώπων που λαμβάνουν τις απαλλαγές από το Φ.Π.Α. καθορίζονται από τις διατάξεις που αναφέρθηκαν στην προηγούμενη ενότητα 3.1.

Συνεπώς για τη λήψη των απαλλαγών τα πρόσωπα που λαμβάνουν υπηρεσίες σύμφωνα με την παρ. 1ε του άρθρου 27 θα πρέπει να προσκομίζουν στους προμηθευτές τους, κατά περίπτωση όπως παρατίθενται κατωτέρω στην ενότητα 3.3, τα κάτωθι δικαιολογητικά:

- Σχετική βεβαίωση του πλοιάρχου ή του κυβερνήτη του σκάφους, από την οποία προκύπτουν το είδος, ο τόπος, ο χρόνος, η αναγκαιότητα της παροχής των υπηρεσιών αυτών, τα στοιχεία του σκάφους και ο επαγγελματικός προορισμός αυτού.
- Δήλωση διενέργειας δραστηριότητας κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα.
- Άδεια αλιείας.

Οι εκμεταλλευτές των πλοίων της κατηγορίας αα΄, έχουν άλλη μία υποχρέωση η οποία σχετίζεται με τη Διοίκηση και αφορά την υποβολή της δήλωσης επιβεβαίωσης της διενέργειας δραστηριότητας κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα.

Από την παρ. 1 του άρθρου 6 της ΠΟΛ.1177/2018 και την παρ. 3 του άρθρου 3 της ΠΟΛ.1187/2018, προκύπτει ότι η δήλωση επιβεβαίωσης, έχει απολογιστικό χαρακτήρα, με στόχο οι εκμεταλλευτές των πλοίων να αποδείξουν στη Διοίκηση ότι ορθώς έλαβαν τις απαλλαγές από το Φ.Π.Α. καθώς πραγματοποίησαν κατά κύριο λόγο δραστηριότητα στην ανοικτή θάλασσα.

3.3 Σύνοψη υποχρεώσεων ανά κατηγορία πλοίου

Βάσει όσων παρατέθηκαν ανωτέρω, τα οποία βασίζονται στις διατάξεις του άρθρου 27 του κώδικα Φ.Π.Α. και τις σχετικές αποφάσεις που έχει εκδοθεί επί του αναλυόμενου θέματος, οι υποχρεώσεις των παρόχων υπηρεσιών και των εκμεταλλευτών πλοίων συνοψίζονται, κατά περίπτωση, ως εξής:


Η άδεια αλιείας, επίσης προτείνεται να διατίθεται στους παρόχους υπηρεσιών, ώστε να εξακριβώνεται ότι τα αλιευτικά εργαλεία που αναφέρονται σε αυτή είναι τέτοια που χαρακτηρίζουν την παράκτια αλιεία και συνεπώς δεν απαιτείται η λήψη δήλωσης διενέργειας.

Πρακτικά ζητήματα

Από την πρακτική αντιμετώπιση του εν λόγω θέματος, έχουν εντοπιστεί διάφορα ζητήματα, τα οποία χρήζουν ιδιαίτερης αναφοράς. Τα ζητήματα αυτά, έχουν σχέση, τόσο με τις προϋποθέσεις, όσο και με τη διαδικασία απαλλαγής από το Φ.Π.Α.

4.1 Προϋποθέσεις απαλλαγής από το Φ.Π.Α.

Για την εφαρμογή της απαλλαγής της υποπερίπτωσης της υποπερ. αα΄ της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 27 του Κώδικα ΦΠΑ, ως πλοία που προορίζονται για τη ναυσιπλοΐα ανοικτής θαλάσσης θεωρούνται τα πλοία που πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

(i) έχουν ναυπηγηθεί για την ανοικτή θάλασσα, ήτοι στα οποία το μέγιστο εξωτερικό μήκος του κύτους είναι ίσο ή ανώτερο των 12 μέτρων και τα οποία υπάγονται στις δασμολογικές διακρίσεις 8901 10 10, 8901 20 10, 8901 30 10, 8901 90 10, 8902 00 10, 8903 91 10, 8903 92 10, 8904 00 91 και 8906 90 10 του Κοινού Δασμολογίου της Ε.Ε. [Καν. (ΕΟΚ) αριθμ. 2658/87 του Συμβουλίου, όπως ισχύει] και

(ii) διενεργούν δραστηριότητα κυρίως στην ανοικτή θάλασσα.

Σχετικά με την πρώτη προϋπόθεση που πρέπει να πληρούται, ώστε τα πλοία της κατηγορίας αα΄ να τυγχάνουν της απαλλαγής από το Φ.Π.Α., είναι η ένταξη τους στις δασμολογικές κλάσεις που αναφέρονται ανωτέρω.

Σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 2 της ΠΟΛ. 1187/2018 «Ο έλεγχος της δυνατότητας διενέργειας δραστηριότητας κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα πραγματοποιείται από την αρμόδια Φορολογική ή Τελωνειακή Αρχή. Ειδικά σε περίπτωση αμφιβολίας από την αρμόδια Φορολογική Αρχή για το εάν συγκεκριμένο πλοίο εντάσσεται στις δασμολογικές κλάσεις που ορίζονται στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του Κώδικα Φ.Π.Α., απαιτείται κατόπιν επικοινωνίας του Προϊσταμένου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. με την αρμόδια τελωνειακή αρχή, να χορηγείται σχετική βεβαίωση από την τελωνειακή αρχή».

Η καθημερινότητα έχει αποδείξει ότι πολλές φορές η Διοίκηση χορηγεί δηλώσεις διενέργειας δραστηριότητας σε εκμεταλλευτές πλοίων, χωρίς οι τελευταίοι να πληρούν τα απαραίτητα κριτήρια. Κατά την άποψη μου, θεωρώ πως μία τέτοια ενέργεια δεν δημιουργεί έλλειψη εγγράφων στον πάροχο των υπηρεσιών, καθώς κατά το χρόνο ολοκλήρωσης της υπηρεσίας έχει στην κατοχή του τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

4.2 Δήλωση διενέργειας δραστηριότητας κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα

Η δήλωση διενέργειας δραστηριότητας, η σημαντικότητα της οποίας όπως αναφέρθηκε ανωτέρω στην ενότητα 3.1, υποβάλλεται, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 2 της ΠΟΛ. 1187/2018, ηλεκτρονικά στο Taxisnet. Επίσης, η ίδια παράγραφος αναφέρει πως από την ημερομηνία υποβολής της το σύστημα χορηγεί αποδεικτικό υποβολής, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία καταχώρισης της καθώς και η πληροφορία για το εάν αυτή έχει ανακληθεί.

Επιπλέον, στην παρ. 2 του άρθρου 8 της ΠΟΛ.1187/2018 αναφέρεται ότι «Έως την 31.12.2018 η «Δήλωση διενέργειας δραστηριότητας κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα» συμπληρώνεται και υποβάλλεται κατά περίπτωση στις αρμόδιες Υπηρεσίες, όπου απαιτείται, σε έντυπη μορφή, κατά την χορήγηση κάθε απαλλαγής του άρθρου 1 της παρούσας. Έως την ίδια ημερομηνία υποβάλλεται σε έντυπη μορφή η ανάκληση της ανωτέρω δήλωσης».

Όσα αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, ισχύουν έως σήμερα καθώς δεν έχει τεθεί σε λειτουργία η σχετική εφαρμογή στον ιστότοπο της Α.Α.Δ.Ε. μέσω της οποίας θα υποβάλλονται οι δηλώσεις.

4.3 Δήλωση επιβεβαίωσης διενέργειας δραστηριότητας κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα

Η δήλωση επιβεβαίωσης διενέργειας δραστηριότητας, αποτελεί μία σημαντική υποχρέωση των εκμεταλλευτών πλοίων της κατηγορίας αα΄ προς τη Διοίκηση, καθώς η έγκαιρη υποβολή της οδηγεί στην οριστικοποίηση των απαλλαγών που τους χορηγήθηκαν.

Στην παρ. 4 του άρθρου 3 της ΠΟΛ.1187/2018 αναφέρεται ότι η δήλωση επιβεβαίωσης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Taxisnet, έως τη τελευταία εργάσιμη ημέρα του Φεβρουαρίου εκάστου έτους. Μαζί με την εν λόγω δήλωση οι εκμεταλλευτές των πλοίων θα πρέπει να προσκομίσουν στη Διοίκηση και τα αντίστοιχα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά τα οποία αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 6 της ΠΟΛ.1177/2018 και επιγραμματικά στο υπόδειγμα της σχετικής δήλωσης.

Μέχρι σήμερα η προαναφερόμενη διαδικασία δεν έχει ουσιαστικά ενεργοποιηθεί. Το γεγονός αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο στην τεχνική αδυναμία που αναφέρθηκε στην ενότητα 4.2. Σύμφωνα με το άρθρο 7 της ΠΟΛ.1177/2018 (όπως ισχύει μετά την τροποποίηση της με την κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Οικονομικών Α.1272/2021), μέχρι και την 31/12/2022 θεωρούνται ως πλοία που διενήργησαν δραστηριότητα κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα τα πλοία της κατηγορίας της περ. (i) της παρ. 1 του άρθρου 27 του Κώδικα Φ.Π.Α. Συνεπώς, μέχρι το τέλος του 2022 οι απαλλαγές που χορηγήθηκαν στους εκμεταλλευτές των εν λόγω πλοίων, κατά την προσωπική μου άποψη, θεωρούνται οριστικοποιημένες και δεν απαιτείται καμία ενέργεια από αυτούς προς τη Διοίκηση, πλην όμως υποχρεούνται να τηρούν στο αρχείο τους τα δικαιολογητικά για την απόδειξη της διενέργειας δραστηριότητας πλοίων στην ανοιχτή θάλασσα.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης