Αποτελέσματα live αναζήτησης

Άρθρα Χρήση 2021: Οδικός χάρτης για το κλείσιμο - Checklist και οδηγίες 120 σημείων


Δημοσιεύθηκε στις : [ 18-05-2022 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Άρθρα
Χρήση 2021: Οδικός χάρτης για το κλείσιμο - Checklist και οδηγίες 120 σημείων


Κωνσταντίνος Ιωαν. Νιφορόπουλος Ορκωτός ελεγκτής λογιστής BDO Επιστημονικός Συνεργάτης Taxheaven

Πίνακας Ενεργειών / Οδηγιών / Checklist


Α/Α Ενέργεια / Οδηγία Νομοθεσία - Εγκύκλιοι - Άρθρα Νομοθεσία - Εγκύκλιοι - Άρθρα

Κλείσιμο Ισολογισμού ( Γενικά )

1 Προετοιμασία Κλεισίματος Άρθρα Χρήση 2020: Οδικός χάρτης για το κλείσιμο - Checklist 67 σημείων (Κ. Νιφορόπουλος) Εγχειρίδιο εργασιών τέλους χρήσεως - Ενέργειες και χρονοδιάγραμμα σε 56 διαδοχικά «βήματα» (άρθρο του Φώτη Λώλα)
2 Πρακτική εφαρμογή Άρθρα - Κλείσιμο χρήσης βάσει Ε.Λ.Π. και Κ.Φ.Ε. - Πρακτική εφαρμογή ( Ε. Μπατσινίλας - Α. Νασόπουλος)
Συμφωνίες Λογαριασμών
3 Συμφωνία Γενικής λογιστικής (Γ.Λ.) και επιμέρους κυκλωμάτων της Λογιστικής Αφορούν κυρίως : 1. Συμφωνία Βιβλίου Αποθήκης με Γ.Λ., 2. Συμφωνία Ισοζυγίων εμπορικής διαχείρισης (Πελατών, Χρεωστών διαφόρων, Προμηθευτών και Πιστωτών διαφόρων) με την Γ.Λ., 3. Συμφωνία Αξιόγραφων εισπρακτέων (χαρτοφυλακίου, σε εγγύηση, για είσπραξη σε τράπεζα) και πληρωτέων μεταξύ εμπορικού και Γ.Λ..
4 Έλεγχος της ορθότητας των υπολοίπων Πελατών – Προμηθευτών και συμφωνία με την Γενική Λογιστική (Λογ. 30 και Λογ. 50). Διενέργεια αναγκαίων συμψηφισμών μεταξύ πελατών προμηθευτών/ Έλεγχος έκδοσης Πιστωτικών / Επιβεβαίωση/συμφωνία με τον αντισυμβαλλόμενο / Εντοπισμός ακίνητων υπολοίπων
5 Έλεγχος και συμφωνία των τραπεζικών λογαριασμών (καταθέσεων και δανείων) Συμφωνία με τα αντίστοιχα τραπεζικά αντίγραφα κινήσεων (extrait). Οριοθέτηση Δεδουλευμέων και μη Δεδουλευμενων Τόκων
6 Έλεγχος και συμφωνία των διάφορων δοσοληπτικών λογαριασμών ΔΕΔ 891/2020 Δοσοληπτικός λογαριασμός υπόκειται σε διαφορετικό ποσοστό χαρτοσήμου ανάλογα αν έχει κινηθεί. Αναγνώριση ποσού για αύξηση κεφαλαίου απαιτεί εγγραφή σε συγκεκριμένους λογαριασμούς ΕΛΠ καθώς και δημοσιότητα της απόφασης της αύξησης
7 Υπολογισμός της αξίας των παροχών σε είδος του άρθρου 13 του ν. 4172/2013. Άρθρα - Φορολογική μεταχείριση των παροχών σε είδος του άρθρου 13 του ν. 4172/2013 - ΣΟΛ ΑΕ ( Κωνσταντίνα Γιαννοπούλου) Άρθρα - Δικαιώματα προαίρεσης απόκτησης μετοχών και προγράμματα δωρεάν διάθεσης μετοχών (Λογιστική και φορολογική ανάλυση) - Αθανασόπουλος Κ. Λάμπρος
8 Έλεγχος και συμφωνία φόρων και ασφαλιστικών εισφορών προσωπικού (λογ. 54.03 και 55) Οι ασφαλιστικές εισφορές που έχουν καταβληθεί εμπρόθεσμα (εντός της νόμιμης προθεσμίας καταβολής τους ή τυχόν παράτασής της), ακόμη και σε επόμενο φορολογικό έτος, εκπίπτουν από τα έσοδα του φορολογικού έτους το οποίο αφορούν. Ασφαλιστικές εισφορές , οι οποίες καταβάλλονται εκπρόθεσμα, εκπίπτουν κατά το έτος καταβολής τους ανεξαρτήτως του έτους που αφορούν.
9 Διόρθωση τυχόν αποκλίσεων με βάση τα υποβληθέντα στοιχεία στην πλατφόρμα myDATA ( εφόσον αυτό είναι εφικτό πριν το ΄΄κλείσιμο΄΄ ) Συμφωνία Εσόδων : Λογιστικά Βιβλία και myDATA ( Προθεσμία διαβίβασης 27/5/2022 ) Συμφωνία Εξόδων/Αγορών : Λογιστικά Βιβλία και myDATA ( Προθεσμία διαβίβασης των αποκλίσεων 31/10/2022 )
10 Συμφωνία Δηλώσεων Φ.Π.Α και δεδομένων των Λογιστικών Βιβλίων

Οριοθέτηση των Χρήσεων
11 Μεταβατικοί Λογαριασμοί Εσόδων και εξόδων. ( Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε, Τόκοι, Ενοίκια, Τιμολόγια εσόδων που εκδόθηκαν έως 15/1/2021, αλλά αφορούν την Χρήση 2021, κ.λπ ) Άρθρα - Εφαρμογή της αρχής του δουλευμένου με τη χρήση μεταβατικών λογαριασμών - Λογιστική και φορολογική αντιμετώπιση. Πρακτικές εφαρμογές ( Ε. Μπατσινίλας - Α. Νασόπουλος) ΣΛΟΤ 3118/2019 Αρχή δεδουλευμένου σε συνεχιζόμενη παροχή (απλογραφικά βιβλία)
Πάγια και Αποσβέσεις
12 Πάγια και Αποσβέσεις (Γενικά) Πάγια και αποσβέσεις - Λογιστική και φορολογική βάση (Χρήση 2018) [Ανάλυση σε 13 ενότητες και σε 9 Πίνακες] ( Λίνα Μοντεσάντου) Πως διαχωρίζεται η αξία ενός ακινήτου σε αξία οικοπέδου και σε αξία κτιρίου (Ορέστης Σεϊμένης - Αλεξάνδρα Γεράγγελου)
13 Αποσβέσεις - Συντελεστές-Αποκτήσατε «Οικολογικά Οχήματα»; Εφαρμόστε τους αυξημένους συντελεστές αποσβέσεων [ Δείτε τον Πίνακα 1 ] E.2134/2019 - Συμπλήρωση της ΠΟΛ.1073/2015 εγκυκλίου αναφορικά με την απόσβεση των δαπανών ανάπτυξης
14 Αποσβέσεις - απογραφή παγίων και συμφωνία γενικής λογιστικής με το μητρώο παγίων (λογ. 10 – 16 ) • Καταρχήν γίνεται συμφωνία του μητρώου παγίων (προ της διενέργειας των ετήσιων αποσβέσεως) με την γενική λογιστική / • διενεργούνται οι αποσβέσεις χρήσης και γίνονται οι σχετικές λογιστικές εγγραφές των αποσβέσεων • γίνεται συμφωνία του μητρώου παγίων (μετά την διενέργεια των ετήσιων αποσβέσεων) με την γενική λογιστική / • συντάσσεται ο πίνακας παγίων που πρέπει να περιληφθεί στο προσάρτημα.
15 Καταβάλατε μισθώματα για Μηχανήματα ή Οχήματα (Ε.Ι.Χ., κ.λπ ) ; Εάν ναι, εξετάστε μήπως αφορούν «Χρηματοδοτική μίσθωση» (leasing) Χρηματοδοτικές μισθώσεις (Γιώτης Πολύκαρπος) Συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης: Φορολογικό και λογιστικό πλαίσιο από την πλευρά του μισθωτή που εφαρμόζει Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (άρθρο του Θεόδωρου Βλάχου)


ΣΛΟΤ 368/2019 - Αντιμετώπιση χρηματοδοτικών μισθώσεων (leasing) πολύ μικρών οντοτήτων ΣΛΟΤ 479/2019 - Αντικειμενικά κριτήρια ως προς την κατάταξη μίσθωσης ως χρηματοδοτικής
16 Υπάρχουν σημαντικές δαπάνες Επισκευών – Συντηρήσεων και προσθηκών βελτιώσεων ; Εάν ναι, ελέγξτε την ορθή καταχώρηση ( Πάγιο ή Έξοδο ) ΔΕΔ 3319/2019 - Λογιστικές διαφορές - Δαπάνες προσθηκών και βελτιώσεων έναντι δαπανών συντήρησης και επισκευής ΣΛΟΤ 1556/2021 - Λογιστική αντιμετώπιση μελετών κτηρίων και ελέγχου αυθαιρεσιών
17 Αποσβέσεις στην Εποχή του Covid-19 Ε.2110/2021 - Διενέργεια αποσβέσεων και φορολογική αντιμετώπιση δαπανών και ασφαλιστικών εισφορών πληττόμενων από την πανδημία COVID- 19 επιχειρήσεων)
18 Πάγια αξίας μικρότερη των 1.500 ευρώ - Επιλέξτε συντελεστή απόσβεσης ΔΕΔ Α 646/2019 - Το μοναδικό κριτήριο για την εφάπαξ απόσβεση κάθε τέτοιου παγίου είναι η αξία κτήσης του και μόνο. Η απόκτηση πολλών τέτοιων παγίων με ένα στοιχείο, δεν επηρεάζει τη δυνατότητα εφάπαξ απόσβεσης ΔΕΔ 68/2020 - Λογιστικές διαφορές: Καταχώρηση παγίων αξίας κάτω των 1500 ευρώ ως δαπάνες
19 Έχετε επιχορηγούμενα Πάγια; Εάν ναι, κάντε Απόσβεση των επιχορηγήσεων Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 2115 ΕΞ 24.10.2017 Επιδοτούμενα προγράμματα και λογιστικός χειρισμός ΣΛΟΤ 3382/2019 - Επιχορήγηση ΕΣΠΑ και λογιστικός χειρισμός
20 Έχετε υποχρέωση υποβολής Δήλωσης Ε.Φ.Α. ( Ειδικού Φόρου Ακινήτων ) https://www.aade.gr/epiheiriseis/forologikes-ypiresies/akinita/eidikos-foros-akiniton-efa Οι δηλώσεις υποβάλλονται μέχρι την 20η Μαϊου του έτους φορολογίας.
Συμμετοχές και Μερίσματα
21 Έλεγχος για καταχώρηση μερισμάτων από συμμετοχές και χρεόγραφα Μήπως έχουν εγκριθεί αλλά δεν σας τα έχουν καταβάλει ακόμα
22 Αποτίμηση Συμμετοχών και Χρεογράφων Ν. 4308/2014,Άρθρο 19. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
23 Μερίσματα : «Ενδοομιλικά» και «Μη ενδοομιλικά» Μερίσματα: «Ενδοομιλικά» και «Μη ενδοομιλικά» - Λογιστικός και Φορολογικός Χειρισμός – Συμπλήρωση εντύπου Ν (Κωνσταντίνος Αντ. Κουλογιάννης και Λάμπρος Αθανασόπουλος) Εγχειρίδιο : 1075662 ΕΞ 2019 Έκδοση του Εγχειριδίου απαντήσεων στα συνηθέστερα ερωτήματα, που αφορούν στα ενδοομιλικά μερίσματα», Μαΐου 2019
24 Αποκτήσατε εισόδημα από την υπεραξία μεταβίβασης τίτλων συμμετοχής σε νομικό πρόσωπο ; Εάν Ναι δείτε την δυνατότητα φορολογικής απαλλαγής Ε.2057/2021 - Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 48Α του ΚΦΕ, από τον φόρο υπεραξίας κατά τη μεταβίβαση τίτλων συμμετοχής Ε.2182/2019 - Φορολογική μεταχείριση πώλησης συμμετοχών με ζημία ή εκκαθάρισης αλλοδαπής εταιρείας, στην οποία συμμετέχει ημεδαπή εταιρεία, με ζημία
25 Μήπως τέθηκε σε Εκκαθάριση κάποια εταιρεία στην οποία συμμετέχετε ;;; Αριθμ. πρωτ.: ΔΕΑΦΒ 1139451 ΕΞ 2018 - Ζημία που προκύπτει για επιχείρηση από την εκκαθάριση εταιρείας στην οποία συμμετέχει
26 Δαπάνες συμμετοχών, που δεν αναγνωρίζονται ΔΕΔ Α 588/2020 - Μη έκπτωση δαπανών τόκων που εντάσσονται στις διατάξεις το άρθρου 48 - Στο πλαίσιο εντάσσονται και οι τόκοι δανείου για χρηματοδότηση θυγατρικής ΔΕΔ 638/2020 - Τόκοι δανείου για κάλυψη μερίσματος δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδά
Αποθέματα
27 Αποθέματα (Γενικά ) Φυσική απογραφή αποθεμάτων και διαφορές απογραφής Γνωμάτευση του ΣΛΟΤ 1059 ΕΞ/4.6.2019 Αποθέματα σύμφωνα με τα ΕΛΠ (Πολύκαρπος Γιώτης ))

ΠΟΛ.1075/2016 - Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 25 του ν. 4172/2013 ΔΕΔ Θ 612/2021 - Καταλογισμός διαφορών αποθήκης. Μη έκδοση φορολογικού στοιχείου Αλλαγή κατηγορίας βιβλίων ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρείας λόγω τζίρου (άρθρο του Κωνσταντίνου Δημ. Γραβιά)
28 Ελέγξτε τις τυχόν Απαλλαγές από την διενέργεια Απογραφής ΠΟΛ.1019/16.1.2015, οντότητες (που τηρούν απλογραφικό σύστημα), οι οποίες απαλλάσσονται από την τήρηση αρχείου αποθεμάτων και τη διενέργεια φυσικής απογραφής. «Όλα όσα μας χρειάζονται για την απογραφή των αποθεμάτων» - Ένας πρακτικός οδηγός (ΠΟΦΕΕ - Γ. Χριστόπουλος) - Έκδοση 2018
29 Είχατε Ελλείμματα ή Πλεονάσματα Αποθήκης ή Φύρα Παραγωγής ; Εάν Ναι, έχετε την απαιτούμενη ''Τεκμηρίωση΄΄ ; ΔΕΔ Α 3428/2021 - Λογιστικές διαφορές φύρα, παραγωγής. ΣΛΟΤ 1059/2019 - Λογιστικός χειρισμός διαφορών απογραφής αποθεμάτων
30 Προβήκατε σε Καταστροφές Αποθεμάτων ; Εάν Ναι, έχετε την απαιτούμενη ''Τεκμηρίωση΄΄ ; Άρθρα - Φορολογική αντιμετώπιση καταστροφής αποθεμάτων ( Γιώργου Δαλιάνη- Μαρίας Πουρνιά) ΔΕΔ Θ 612/2021 - Καταλογισμός διαφορών αποθήκης. Μη έκδοση φορολογικού στοιχείου
31 Έχετε Απαξιωμένα Αποθέματα ; Εάν Ναι, μπορείτε να κάνετε Απομειώσεις ΠΟΛ.1075/2016 ΔΕΔ 3357/2019 - Λογιστικές διαφορές - Μη τεκμηρίωση απομείωσης αποθεμάτων
32 Κοστολόγηση και αποτίμηση αποθεμάτων Βλέπε Λογιστική Οδηγία εφαρμογής (Άρθρο 20: Επιμέτρηση αποθεμάτων ) Αποθήκη - κοστολόγηση αποθήκης. Επιμέτρηση αποθεμάτων και υπηρεσιών (Γιώργος Νούσης - Δουκέρης Αναστάσιος)
Επισφαλείς απαιτήσεις
33 Άλλο "απομείωση'' απαιτήσεων σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π και άλλο Φορολογικές προβλέψεις Επισφαλών απαιτήσεων Απομείωση εμπορικών απαιτήσεων ( άρθρο του Πολύκαρπου Γιώτη ) Άρθρα - Διαγραφή εμπορικών απαιτήσεων ( Πολύκαρπος Γιώτης)
34 Έχετε Επισφαλείς απαιτήσεις ; Προβείτε σε κατάλληλες ενέργειες για την διασφάλιση του δικαιώματος είσπραξης, ώστε να αναγνωριστούν φορολογικά Λογιστική και φορολογική μεταχείριση των σχηματισμένων προβλέψεων, για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων. (Άρθρο 26 ν. 4172/2013-Κ.Φ.Ε.) [ΣΟΛ ΑΕΟΕ - Κωνσταντίνα Γιαννοπούλου ) Ε.2087/2019 - Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 234 του ν.4610/2019 (ΦΕΚ Α' 70) Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων για Πρακτορεία ΟΠΑΠ


Άρθρα - Η λύση και εκκαθάριση πελάτη με νομική μορφή Α.Ε., δεν αποτελεί στοιχείο που να δικαιολογεί από μόνο του την φορολογική έκπτωση της διαγραφείσας απαίτησης,- ΣΟΛ Α.Ε. ΔΕΔ 5180/2019 - Έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα ποσών διαγραφής απαίτησης - Προϋποθέσεις παρ.4 άρθρου 26 ΚΦΕ


ΔΕΔ Α 1773/2021 - Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων - Οι διατάξεις του ΚΦΕ δεν απαγορεύουν την διενέργεια πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις που κατέστησαν επισφαλείς σε προηγούμενα έτη ήτοι δεν καθορίζουν τον χρόνο σχηματισμού της πρόβλεψης - Κατάλληλες νομικές ενέργειες - Προϋποθέσεις αναγνώρισης της δαπάνης ΔΕΑΦ Β 1013611 ΕΞ 2021 - Επισφαλείς απαιτήσεις - Κατάλληλες ενέργειες για τη διασφάλιση δικαιώματος είσπραξης
35 Ελέγξτε την δυνατότητα Διαγραφής απαιτήσεων μικρού ύψους Ε.2205/2020 - Παροχή οδηγιών σχετικά με την για τη φορολογική μεταχείριση των επισφαλών απαιτήσεων.
36 Μπορείτε να κάνετε Διαγραφή με αμοιβαία συμφωνία Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων. Οριστική διαγραφή απαιτήσεων μικρής αξίας Χαρτοσήμανση διαγραφής απαιτήσεων (Τατιάνα Ψαριανού)
37 Εξέταση τυχόν παραγραφής αξίωσης επιστροφής ΦΠΑ και σχετικών τακτοποιήσεων Για πιστωτικό υπόλοιπο ΦΠΑ που δημιουργήθηκε μετά την 01/01/2014 η παραγραφή είναι πενταετής σύμφωνα με τα άρθρα 36 και 42 του ΚΦΔ. ν. 4174/2013. ΠΟΛ.1029/17.2.2006 Το πιστωτικό υπόλοιπο Φ.Π.Α. επιχείρησης για το οποίο συμπληρώθηκε ο χρόνος παραγραφής για επιστροφή του από το Ελληνικό Δημόσιο, δεν εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδά της. (1036359/10354/Β0012/10.6.1994).
Μετοχικό Κεφάλαιο
38 Μεταβολές και θέματα Φορολογική μεταχείριση δαπανών που σχετίζονται με την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ( Ε.2209/2021 ) Σε περίπτωση που μεταβληθεί η άμεση ή έμμεση συμμετοχή ή τα δικαιώματα ψήφου άνω του ποσοστού 33% και παράλληλα γίνει, μέσα στο ίδιο ή/και το επόμενο φορολογικό έτος, αλλαγή της δραστηριότητας της εταιρείας σε ποσοστό άνω του 50% του κύκλου εργασιών της, οι ζημιές δεν μεταφέρονται
Συναλλαγματικές διαφορές
39 Συναλλαγματικές διαφορές : α) Αποφύγετε ένα συχνό λάθος κατά την αποτίμηση στο τέλος της Χρήσης β) Καταγράψτε την διαφορά Λογιστικής και Φορολογικής Βάσης Συναλλαγματικές διαφορές (Σ.Δ) - Λογιστικός και φορολογικός χειρισμός (άρθρο του Λάμπρου Αθανασόπουλου ) Φορολογική αντιμετώπιση των συναλλαγματικών διαφορών, που προκύπτουν από την αποτίμηση καταθέσεων σε Ξένο Νόμισμα - ΣΟΛ Α.Ε.
Πρόβλεψης Αποζημίωσης Προσωπικού
40 Υπολογισμός Πρόβλεψης Αποζημίωσης Προσωπικού Δεν εκπίπτουν φορολογικά ( άρθρο 23 παρ. 1 περ. δ του ν.4172/2013). Εφόσον γίνουν καταχωρούνται και στον πίνακα Ε στη δήλωση Ε3 ως διαφορές λογιστικής και φορολογικής βάσης Άρθρα - Λογιστικός χειρισμός κατανομής του κόστους των προβλέψεων για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία, βάσει της απόφασης της IFRIC, ΔΛΠ 19 (Γιαννόπουλος Παναγιώτης)
Υπολογισμός τεκμαρτών εσόδων
41 Υπολογισμός τεκμαρτών εσόδων από την εκμίσθωση ή την ιδιοχρησιμοποίηση ή τη δωρεάν παραχώρηση χρήσης γης και ακινήτων. Ε.2156/2019 - Φορολογική μεταχείριση τεκμαρτού εισοδήματος και τεκμαρτής δαπάνης από ιδιοχρησιμοποίηση ακινήτου Περιπτώσεις : α) το τεκμαρτό εισόδημα (μίσθωμα) από ιδιοχρησιμοποίηση ακινήτου έχει καταχωρηθεί στα βιβλία της επιχείρησης, β) Δεν έχει καταχωρηθεί στα βιβλία


ΔΕΑΦ Α 1045832 ΕΞ 2021 - Φόρος ιδιόχρησης σε κλειστές ή πληττόμενες επιχειρήσεις ΔΕΔ Α 1697/2020 - Ενδείξεις μέτρησης του ΔΕΔΔΗΕ για την τεκμηρίωση ιδιοχρησιμοποίησης ή δωρεάν διάθεσης ακινήτου
Από το «Λογιστικό» στο «Φορολογητέο» Αποτέλεσμα
42 Οδηγός φορολογικής αναμόρφωσης-BDO «Tax Report» (τεύχος 4)(Επιμέλεια : Κωνσταντίνος Νιφορόπουλος )

43 Κατηγορίες Φορολογικών Προσαρμογών Έντυπο και Πίνακας Επίπτωση στα Φορολογητέα Κέρδη

Προσωρινές διαφορές μεταξύ ΕΛΠ - Φορολογικής Βάσης Έντυπο Ε3 - Πιν. Ε’ Αύξηση ή Μείωση

Κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης (κωδ.2100) Έντυπο Ε3 - Κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης Αύξηση

Αφορολόγητα έσοδα Έντυπο Ε3 - Πιν. ΣΤ’ Μείωση

Έκπτωση Δαπανών πλέον αυτών που έχουν καταχωρηθεί στα Λογιστικά Βιβλία ("Πριμοδότηση'') Έντυπο Ε3 - Πιν. ΣΤ’ Μείωση
Φορολογικές Αναμορφώσεις στα Έσοδα
44 Γενικά - Διαχωρισμός των Ενισχύσεων Λογιστικός και φορολογικός χειρισμός ενισχύσεων με βάση την παρ. 1 του άρθρου 47 του ΚΦΕ Άρθρα - Οδηγός μείωσης των φορολογητέων κερδών και του φόρου (χρήση 2021) - 7 κατηγορίες και 53 περιπτώσεις - επιδοτήσεις (έσοδα), που δεν φορολογούνται (Κωνσταντίνος Νιφορόπουλος)
Επιστρεπτέα προκαταβολή
45 Επιστρεπτέα προκαταβολή : α) Έχετε προβεί στον κατάλληλο Λογιστικό Χειρισμό β) Υπολογίσατε το ποσό που πρέπει να καταχωρηθεί ως έσοδο στη Χρήση 2021 Επιστρεπτέα προκαταβολή - Μια σύνοψη για τη φορολογική και λογιστική αντιμετώπιση ( Νικόλαος Καραδημήτρης ) Επιστρεπτέα προκαταβολή - Πίνακες για τον υπολογισμό του μη επιστρεπτέου ποσού και της ρήτρας απασχόλησης
Αφορολόγητα έσοδα - Πίνακας 10-Ν «Αφορολόγητα έσοδα από έκτακτα γεγονότα».
46 Κωδικός 513 -Ν . Υποπίνακας 10Α «Αφορολόγητα έσοδα για τα οποία έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ. 1 του αρ. 47 του ν. 4172/2013» [ Δείτε τον Πίνακα2 ]
47 Κωδικός 514 -Ν . Υποπίνακας 10Β «Αφορολόγητα έσοδα για τα οποία ΔΕΝ έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ. 1 του αρ. 47 του ν. 4172/2013» [ Δείτε τον Πίνακα 3 ]
48 Η φορολογία της μη επιστρεπτέας επιχορήγησης των περιφερειών Με το ΔΕΑΦ 1080132 ΕΞ 2015/2.6.2015 έγγραφο της ΑΑΔΕ διευκρινίστηκε ότι, οι επιδοτήσεις δεν εξαιρούνται από το σύνολο των εσόδων από επιχειρηματικές συναλλαγές αλλά προσμετρώνται στον υπολογισμό του εισοδήματος Για να μη φορολογηθεί η μη επιστρεπτέα επιχορήγηση που έχει χορηγηθεί το 2021 θα πρέπει να θεσπιστεί ειδική νομοθετική ρύθμιση.
49 Εισόδημα από ακίνητα Πως θα φορολογηθούν οι ιδιοκτήτες ακινήτων για το 2020 και το 2021 - Σε ποιες περιπτώσεις θα έχουν όφελος από τη μείωση των ενοικίων λόγω covid
Αφορολόγητα έσοδα - Ειδικές περιπτώσεις
50 Αντιστάθμισμα νησιωτικού κόστους (Α.ΝΗ.ΚΟ) Λογιστική απεικόνιση του αντισταθμίσματος νησιωτικού κόστους (Α.ΝΗ.ΚΟ) ν.4551/2018 και φορολογικός χειρισμός σε περίπτωση διανομής η κεφαλαιοποίησής του - ΣΟΛ ΑΕ
51 Υπάρχει τυχόν υπόλοιπο επενδύσεων παλιότερων αναπτυξιακών Νόμων [Το ποσό αφαιρείται από τα Κέρδη] Στους κωδικούς 046, 044, 045, 041 και 099 καταχωρούνται ποσά κινήτρων, είτε βάσει αναπτυξιακών νόμων, είτε βάσει ειδικών διατάξεων νόμων
52 Κέρδη των τεχνικών εταιρειών από εκτέλεση τεχνικού έργου στην αλλοδαπή - κωδικός 497 - Ν Ε. 2121/2021 εγκύκλιος ΑΑΔΕ
53 Ωφέλεια που προκύπτει υπέρ επιχείρησης από τη διαγραφή υποχρεώσεων στο πλαίσιο προπτωχευτικής διαδικασίας εξυγίανσης. Ε.2164/2020 - Η ωφέλεια που προκύπτει υπέρ επιχείρησης από τη διαγραφή υποχρεώσεων της δεν συνιστά εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα
54 Κέρδη από τη διάθεση παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας, Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 58 του ν. 4172/2013.
55 Υπερτίμηση που προκύπτει από τυχόν αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτου η οποία δεν υπόκειται σε φόρο εισοδήματος, ΠΟΛ.1059/2015
56 Αφορολόγητες Υπεραξίες και Τόκοι [ Κωδ. Εντύπου Ν-465, 466, 463, 467 ] Στον κωδικό 465 αναγράφεται η υπεραξία που προκύπτει από μεταβίβαση εταιρικών ομολόγων που έχουν εκδοθεί κατ' εφαρμογή του ν.3156/2003, καθώς και εταιρικών ομολόγων που έχουν εκδοθεί από εταιρείες με έδρα σε χώρες της Ε.Ε και του ΕΟΧ/ΕΖΕΣ, όπως έχει διευκρινισθεί με την ΠΟΛ.1032/2015 εγκύκλιο. Στον κωδικό 466 αναγράφεται η υπεραξία που προκύπτει από εκποίηση μεριδίων ΟΣΕΚΑ (ημεδαπών, Ε.Ε., ΕΟΧ/ΕΖΕΣ), όπως έχει διευκρινισθεί με την ΠΟΛ.1032/2015 εγκύκλιο, καθώς και τα διανεμόμενα κέρδη από μερίδια ΟΣΕΚΑ (ημεδαπών, Ε.Ε., ΕΟΧ/ΕΖΕΣ) με βάση τα αναφερόμενα στην ΠΟΛ.1042/2015 εγκύκλιο.
Φορολογικές Αναμορφώσεις στα Έξοδα
57 Προϋποθέσεις έκπτωσης των δαπανών α) πραγματοποιούνται προς το συμφέρον της επιχείρησης ή κατά τις συνήθεις εμπορικές συναλλαγές της, συμπεριλαμβανομένων και δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, β) αντιστοιχούν σε πραγματική συναλλαγή και η αξία της συναλλαγής δεν κρίνεται κατώτερη ή ανώτερη της αγοραίας, στη βάση των στοιχείων που διαθέτει η Φορολογική Διοίκηση, γ) εγγράφονται στα τηρούμενα βιβλία απεικόνισης των συναλλαγών της περιόδου κατά την οποία πραγματοποιούνται και αποδεικνύονται με κατάλληλα δικαιολογητικά. Αρθρο - Δαπάνες επιχειρήσεων - Αποφάσεις της ΔΕΔ που εκδόθηκαν το 2019 και αφορούν σε υποθέσεις με καταλογισμό λογιστικών διαφορών
58 «Τεχνική Διευθέτηση» - «Αδιόρατη» αλλά «Επικίνδυνη» Άρθρο 38 του ν.4174/2013 -Γενικός Αντικαταχρηστικός Κανόνας (GAAR) Ε.2167/2019 - Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 5 και 56 του ν.4172/2013, και του άρθρου 38 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν.4174/2013)


Το ζήτημα των αντικαταχρηστικών κανόνων στη φορολογία εισοδήματος ( Αντώνης Νασόπουλος )
59 Είχατε Δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ; Εάν ναι δείτε και τον κωδ. 2029 - Κ.Φ.Α Ε.2107/2021 - Έκπτωση δαπανών εταιρικής κοινωνικής ευθύνης
60 Τρόπος εξόφλησης δαπανών : α) Δαπάνες/αγορές άνω των 500 ευρώ , β) Δαπάνες στο πλαίσιο εργασιακής σχέσης, γ) Δαπάνες ενοικίων [ Δείτε τον Πίνακα 4 ]
61 Ασφαλιστικές Εισφορές Μισθωτών - Χρόνος πληρωμής για να εκπέσουν φορολογικά - Επαγγελματικά Ταμεία ΠΟΛ.1113/2015 Ε.2235/2021 - Φορολογική μεταχείριση ασφαλιστικών εισφορών που καταβάλλονται σε ημεδαπά Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Α.)
62 Ασφαλιστικές Εισφορές Μη Μισθωτών - Εκπίπτουν εφόσον καταβληθούν, δηλαδή κατά τον χρόνο που επιβαρύνουν ταμειακά την επιχείρηση ΠΟΛ.1219/2018 - Χρόνος έκπτωσης ασφαλιστικών εισφορών (Ε.Φ.Κ.Α) από τα ακαθάριστα έσοδα μη μισθωτών ΣΛΟΤ 338/2020 - Καταχώριση ασφαλιστικών εισφορών σε ατομική επιχείρηση με απλογραφικά βιβλία
63 Φορολογική αναμόρφωση του ''Τέλους Επιτηδεύματος''

64 Φόροι που εκπίπτουν και πότε Δεν εκπίπτουν: (περιοριστικά): αα) ο φόρος εισοδήματος, ββ) το τέλος επιτηδεύματος, γγ) οι έκτακτες εισφορές. δδ) ο φόρος προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) που αναλογεί σε μη εκπιπτόμενες δαπάνες, εφόσον δεν είναι εκπεστέος ως Φ.Π.Α. Εκπίπτουν (π.χ. ΕΝΦΙΑ, τέλη κυκλοφορίας, τέλη χαρτοσήμου, ανταποδοτικά τέλη υπέρ Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, κ.λπ.). Οι ανωτέρω φόροι - τέλη εκπίπτουν κατά το χρόνο που καταβάλλονται. Εξαίρεση αποτελούν τα τέλη κυκλοφορίας τα οποία προκαταβάλλονται και κατά συνέπεια εκπίπτουν το επόμενο φορολογικό έτος
65 Φορολογική αναμόρφωση προστίμων και προσαυξήσεων – Μια επισήμανση Διευκρινίζεται ότι στην έννοια των τόκων υπερημερίας που δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα μίας επιχείρησης περιλαμβάνονται μόνο εκείνοι που προκύπτουν λόγω οφειλής φόρων, τελών, δασμών, εισφορών, αμοιβών προς το Δημόσιο ή νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ( ΠΟΛ.1094/2016) Οι τόκοι υπερημερίας που καταβάλλονται στη Δ.Ε.Η. εκπίπτουν φορολογικά, με τους περιορισμούς που τίθενται στην περίπτωση α’ του άρθρου 23 του Ν.4172/2013
66 Έχετε τεκμηριώσει τη φορολογική αναγνώριση από «Κράτη μη συνεργάσιμα» και από «Κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς» ; ΠΟΛ.1197/2016 ΠΟΛ.1197/22-12-2016 Φορολογική μεταχείριση των δαπανών που καταβάλλονται σε οντότητα που είναι φορολογικός κάτοικος σε κράτος μη συνεργάσιμο ή που υπόκειται σε προνομιακό φορολογικό καθεστώς Κράτη μη συνεργάσιμα στο φορολογικό τομέα και κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς (Νασόπουλος Α. Αντώνιος)


Α.1186/2021 - Καθορισμός των κρατών που έχουν προνομιακό φορολογικό καθεστώς, με βάση τις διατάξεις των παρ. 6 και 7 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013, για το φορολογικό έτος 2020 ΔΕΔ Θ 1033 - Μη έκπτωση δαπανών από επιχείρηση σε κράτος με προνομιακό καθεστώς (Βουλγαρία)
67 Έχετε "Ελεγχόμενες Αλλοδαπές Εταιρείες" Άρθρα - Ελεγχόμενες αλλοδαπές εταιρείες ( Αθανασόπουλος Κ. Λάμπρος) Κανόνες για τις Ελεγχόμενες Αλλοδαπές Εταιρείες (άρθρο 66 ν. 4172/2013) (Νασόπουλος Α. Αντώνιος)
68 Προσοχή : Ποσά που είχαν υπαχθεί σε φορολογία τα προηγούμενα φορολογικά έτη με βάση τις διατάξεις του άρθρου 66 του ν. 4172/2013 (ελεγχόμενες αλλοδαπές εταιρείες – CFC) Ε.2018/2022 - Ελεγχόμενες Αλλοδαπές Εταιρείες - Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 66 του ν. 4172/2013.
69 Δαπάνες Διαφήμισης (διαφημίσεις που γίνονται με ημερολόγια, δώρα, έντυπα, κάθε είδους, κ.λπ ) Η επικίνδυνή παράλειψη της μη πληρωμής του 2%. α) ΠΟΛ.1113/2.6.2015 και β) Η απόδοση του τέλους, γίνεται μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Τέλος διαφήμισης υπέρ δήμων και κοινοτήτων: Πώς θα γίνεται η καταβολή του ηλεκτρονικά στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων
70 Έκπτωση διαφημιστικών δαπανών – Επιπλέον προϋποθέσεις, που πρέπει να υπάρχουν Οι δαπάνες των διαφημιζομένων που αφορούν σε πράξεις του άρθρου 12 του ν. 2328/1995 (Α΄ 159) εκπίπτουν μόνο εφόσον οι σχετικές πράξεις διενεργούνται κατά τις προβλέψεις του άρθρου 12 του νόμου αυτού. Ε.2033/2021 - Παροχή οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 22Γ , καθώς επίσης του άρθρου 22Δ και της περ. ιστ' του άρθρου 23 του ν. 4172/2013, σχετικά με την έκπτωση διαφημιστικών δαπανών
71 Τέλος καλλυντικών Ε.2037/2021 - Χρόνος έκπτωσης από τα ακαθάριστα έσοδα του τέλους καλλυντικών (άρθρο 88 του ν. 4600/2019 (Α΄ 43))
72 Δωρεές προς το Ελληνικό Δημόσιο και τους ΟΤΑ Ε.2106/2021 - Έκπτωση της δαπάνης των δωρεών σε χρήμα ή σε είδος προς το Ελληνικό Δημόσιο και τους ΟΤΑ
73 Αρνητική απόδοση επενδύσεων Ε.2008/2022 - Φορολογική μεταχείριση της απώλειας κεφαλαίου (ζημίας), λόγω αρνητικής απόδοσης επενδύσεων
74 Κανόνας περιορισμού τόκων - «υπερβαίνον κόστος δανεισμού» (Σας αφορά για ποσό άνω των 3.000.000 ευρώ) Άρθρα - Κανόνας περιορισμού των τόκων - Άρθρο 49 του ΚΦΕ (ν.4172/2013) [ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΣ. ΠΑΤΣΗΣ] Προσοχή : Δαπάνη τόκων προηγούμενων ετών που μεταφέρεται για έκπτωση στο τρέχον φορολογικό έτος, με βάση τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 49 του ν. 4172/2013 Κανόνας περιορισμού των τόκων
75 Χρόνος έκπτωσης των ποσών επιστροφής (rebate) καθώς και των ποσών της αυτόματης επιστροφής (clawback) των φαρμακευτικών εταιρειών Ε.2199/2021 - Φορολογική μεταχείριση των ποσών επιστροφής (rebate) και των ποσών της αυτόματης επιστροφής (clawback) για το φορολογικό έτος 2020 Ε.2198/2021 - Συμπλήρωση της ΠΟΛ.1113/2015 αναφορικά με τη φορολογική μεταχείριση των ποσών επιστροφής (rebate) και των ποσών της αυτόματης επιστροφής (clawback)
76 Ο φόρος εισροών που διακανονίζεται, εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων κατά το φορολογικό έτος του διακανονισμού Ε.2108/2021 - Έκπτωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 4172/2013 του Φ.Π.Α. που διακανονίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 του Κώδικα Φ.Π.Α.
Δαπάνες που ''πριμοδοτούνται'' φορολογικά
77 Α1. Δαπάνες Επιστημονικής και Τεχνολογικής Έρευνας [ Κωδ. 503-Ν ] ( άρθρο 22Α ν.4172/2013 ) Ε.2136/2020 - Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων τεσσαρακοστού έκτου και τεσσαρακοστού ενάτου του ν.4712/2020 (Α΄ 146) 100335/2019 - Κριτήρια χαρακτηρισμού δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας των επιχειρήσεων (Όπως τροποποιήθηκε με την 45821/11-05-2020 και την 79230/15.7.2021).


Αναπτυξιακά κίνητρα για δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας των επιχειρήσεων (Πέτρος Μενέξης)
78 Α.2 Χορήγηση προσαυξημένης έκπτωσης για συγκεκριμένες δαπάνες που αφορούν τους εργαζόμενους και την προστασία του περιβάλλοντος [ Κωδ. 504 -Ν ] (άρθρο 22Β ν.4172/2013 - Ε.2031/2021 εγκύκλιος ΑΑΔΕ ) [ Δείτε τον Πίνακα 5 ] Ε.2031/2021 - Παροχή οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 22Β, όπως τέθηκε με τον ν. 4646/2019 (Α' 201) και τροποποιήθηκε με τον ν.4710/2020 (Α' 142)
79 Α.3 Προσαυξημένη έκπτωση διαφημιστικής δαπάνης [ Κωδ. 508 -Ν ] (άρθρο 22Γ, ν.4172/2013 - Ε.2033/2021 εγκύκλιος ΑΑΔΕ ) Προσαυξημένη έκπτωση διαφημιστικής δαπάνης ( άρθρο 22Γ του ν. 4172/2013 ) – Ανάλυση και Επισημάνσεις (Κωνσταντίνος Ιωαν. Νιφορόπουλος ) Άρθρα - Στον υπολογισμό της προσαυξημένης έκπτωσης του άρθρου 22γ του ν. 4172/2013, δεν λαμβάνεται υπόψη η αμοιβή της διαφημιστικής εταιρείας που μεσολαβεί - ΣΟΛ ΑΕ
80 Α.4 Δαπάνη για την εφαρμογή ηλεκτρονικής τιµολόγησης [ Κωδ. 509 -Ν ] ( άρθρο 71ΣΤ, ν.4172/2013 ) Η δαπάνη για την αρχική προμήθεια τεχνικού εξοπλισμού και λογισμικού που απαιτείται για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, αποσβένεται πλήρως στο έτος πραγματοποίησής της, προσαυξημένη κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%). Η δαπάνη για την παραγωγή, διαβίβαση και ηλεκτρονική αρχειοθέτηση ηλεκτρονικών τιμολογίων για το πρώτο έτος έκδοσης των παραστατικών πώλησης, προσαυξάνεται κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%).
81 Α.5 Κίνητρα Απασχόλησης Προσωπικού [ Κωδ. 511 -Ν και 071 - Ν ] ( άρθρο 71Δ, ν.4172/2013, κ.λπ - ΠΟΛ.1244/2018 εγκύκλιος ΑΑΔΕ ) α) Προσαύξηση (εξωλογιστικά) κατά 50% εργοδοτικών εισφορών ΠΟΛ.1244/2018 - Καθορισμός των προϋποθέσεων, των όρων, της διαδικασίας, του τρόπου υπολογισμού τ β) Προσαύξηση (εξωλογιστικά) το ποσό των 1.500 ευρώ, για κάθε άτομο που απασχολούν μέσα στο φορολογικό έτος με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω. Ν. 3522/2006, άρθρο 4 , παρ.10
82 Α6. Προσαυξημένες αποσβέσεις [ Κωδ. 512 -Ν ] ( άρθρο 24 ν.4172/2013, κ.λπ - Ε. 2206/2020 εγκύκλιος ΑΑΔΕ ) [ Δείτε τον Πίνακα 6 ] ΠΟΛ.1221/2018 - Καθορισμός των προϋποθέσεων, των όρων, των διαδικασιών για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 10 του άρθρου 24 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α΄)
83 Φαρμακευτικές Εταιρείες : Συμψηφισμός αυτόματης επιστροφής clawback με ποσοστά επί των δαπανών έρευνας και ανάπτυξης και των δαπανών επενδυτικών ΓΠ.οικ. 80277/23-12-2021 - Διαδικασία, όροι και προϋποθέσεις συμψηφισμού αυτόματης επιστροφής clawback με ποσοστά επί των δαπανών έρευνας και ανάπτυξης και των δαπανών επενδυτικών σχεδίων
Κίνητρα Ευρεσιτεχνίας
84 Κίνητρα Ευρεσιτεχνίας [ Κωδ. 041 -Ν ] ( άρθρο 71Α, ν.4172/2013 ( ΠΟΛ.1145/2018 εγκύκλιος ΑΑΔΕ ) και 71Ε ν.4172/2013 ) Άρθρο 71Α :Τα κέρδη της επιχείρησης από την εκμετάλλευση ευρεσιτεχνίας διεθνώς αναγνωρισμένης στο όνομά της, που αναπτύχθηκε από την ίδια, απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος για έως τρεις (3) συνεχόμενες χρήσεις,. Άρθρο 71Ε. Κίνητρα για την ενίσχυση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων

Προσωρινές διαφορές - Πίνακας Ε του Ε3

85 Διαχωρισμός «Μόνιμων» και «Προσωρινών» Διαφορών - Έλεγχος για Προσωρινές διαφορές προηγούμενων ετών Ο «πίνακας Ε» του εντύπου Ε3 - Ανάλυση και παραδείγματα ( άρθρο των : α) Γιώργου Α. Κορομηλά και β) Κωνσταντίνου Ιωαν. Νιφορόπουλου ) Οι προσωρινές διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης (Πρακτικές εφαρμογές) (Βλάχος Θεόδωρος)
Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις'' και ''Ενδοομιλικές Συναλλαγές"
86 Σχετικά με τις ''Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις'' - Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων «συνδεδεμένο πρόσωπο»: Ν. 4172/2013 άρθρο 2 παρ.ζ Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων: Υπόχρεοι σε καταχώριση - Οδηγίες χρήσης για την εφαρμογή
87 Μήπως διενεργείτε ''Ενδοομιλικές Συναλλαγές;" Ενδοομιλικές συναλλαγές και φορολογικά έντυπα Ε3 και Ν - Συνοπτικός Οδηγός Ανάλυσης και Τεκμηρίωσης Transfer Pricing 2020 (Κωστής Ν. Ντρούκας) Άρθρα - Διορθωτικές ενέργειες ενδοομιλικής τιμολόγησης κατά το κλείσιμο της χρήσης (Κωστής Ν. Ντρούκας )
88 Υποβολή Συνοπτικού πίνακα πληροφοριών και Φάκελος Τεκμηρίωσης (αρ 21 ν.4172/2013) Άρθρα - Συμπεράσματα αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ) περί τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών Η ορθή επιλογή του ελεγχόμενου μέρους και της διαμέσου ως σημείο αναφοράς για τον προσδιορισμό της φορολογικής διαφοράς στις ενδοομιλικές συναλλαγές
Ειδικές Κατηγορίες Επιχειρήσεων
89 Μήπως ανήκετε σε Ειδικές Κατηγορίες Επιχειρήσεων ; Εγχειρίδιο απαντήσεων στα συνηθέστερα ερωτήματα που αφορούν στα Νομικά Πρόσωπα μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα Μάιος 2019 Ε.2027/2022 - Διευκρινίσεις και οδηγίες σχετικά με την έκπτωση δαπανών για τον προσδιορισμό του εισοδήματος νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα


Φορολογικές, ασφαλιστικές υποχρεώσεις και οργανωτικά ζητήματα Αθλητικών Σωματείων (Α. Νασόπουλος) Κοιν.Σ.Επ.: Φορολογικά, ασφαλιστικά και εργασιακά ζητήματα ( )Κωνσταντίνος Δημ. Γραβιάς)


Φορολογία εισοδήματος αγροτών (του Φώτη Τσιατούρα) Καθεστώς απαλλαγής από το ΦΠΑ μικρών επιχειρήσεων - Λογιστική και φορολογική αντιμετώπισή τους (του Φώτη Τσιατούρα)


Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για την Κοινωνική Οικονομία μετά το ν. 4430/2016 ΔΕΔ Α 559/2020 - Έσοδα που αποκτούν μη κερδοσκοπικά πρόσωπα από δραστηριότητα η οποία δε συνιστά άσκηση της μη κερδοσκοπικής αποστολής τους, αποτελούν αντικείμενο φορολογίας
90 Φορολογικές Αναμορφώσεις στα Έξοδα και στα Έσοδα ορισμένων κατηγοριών Επιχειρήσεων : Δείτε αν ανήκετε σε κάποια από αυτές [ Δείτε τον Πίνακα 7 ]
Φορολογική ζημιά που δικαιούται να μεταφέρει η επιχείρηση.
91 Γενικά Σύμφωνα με το Άρθρο 27 του ν.4172/2013 : η ζημία μεταφέρεται για να συμψηφισθεί με τα επιχειρηματικά κέρδη διαδοχικά στα επόμενα πέντε (5) φορολογικά έτη. Δεν απαιτείται η ζημία να έχει αναγραφεί στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος μέχρι το τέλος του οικείου οικονομικού έτους που προέκυψε, αλλά αυτή μπορεί να δηλωθεί οποτεδήποτε, μέσα στην πενταετία
92 Φορολογική μεταχείριση ζημιών που προκύπτουν στην αλλοδαπή Ε.2100/2021 - Φορολογική μεταχείριση ζημιών που προκύπτουν στην αλλοδαπή με βάση τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 27 του ν.4172/2013 (Α΄ 167)

Φορολογικοί Συντελεστές και Φόροι που μπορούν να συμψηφιστούν

93 Μισθωτοί, ελεύθεροι επαγγελματίες και επιχειρήσεις Πως θα φορολογηθούν οι μισθωτοί, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις για το 2021- Κλίμακες και συντελεστές φορολογίας, απαλλαγές εισφοράς αλληλεγγύης, κ.ά.
94 Μήπως έχετε δραστηριότητα στο Εξωτερικό; Άρθρα - Η έκπτωση του φόρου που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή ( Δ. Λεβεντάκης) Ε.2089/2021 - Έκπτωση φόρου που καταβάλλεται στην αλλοδαπή από τον συνολικό φόρο προσώπου του άρθρου 45 του ν. 4172/2013, κατ’ εφαρμογή των Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας
95 Επενδύσεις των αναπτυξιακών Νόμων 3908/2011 και 4399/2016 - Φορολογικό όφελος [Το ποσό αφαιρείται από το Φόρο] Οι κωδικοί 579, 574, 582 (Ν) συμπληρώνονται από τις επιχειρήσεις που έχουν κάνει χρήση των εν λόγω κινήτρων προκειμένου να αφαιρεθεί το ποσό της απαλλαγής από την καταβολή φόρου κατά το τρέχον φορολογικό έτος λόγω πραγματοποίησης παραγωγικών επενδύσεων, στο πλαίσιο των διατάξεων του ν.3908/2011 (φορολογική απαλλαγή ν.3908/2011), του ν.4399/2016 (φορολογική απαλλαγή ν.4399/2016), του ν.4608/2019 (φορολογική απαλλαγή ν.4608/2019), [Το ποσό αφαιρείται από το Φόρο] Κωδ. 575-Ν Το διπλάσιο ποσό του μισθώματος που καταβάλλεται για τη χρήση ακινήτου στην περιοχή Γεράνι - Μεταξουργείο, με βάση τις διατάξεις της παρ.Β2 των άρθρων 43 και 44 του ν.4030/2011 (φορολογικά κίνητρα αποκατάστασης κτιρίων στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας), αντίστοιχα.

Μεταβολή των λογιστικών πολιτικών και εκτιμήσεων καθώς και η διόρθωση των λαθών

96 "Λάθη από προηγούμενες Χρήσεις'' που θέλετε να διορθώσετε ή και αλλαγή Λογιστικών Πολιτικών Ε.2228/2021 - Χρόνος υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων σε περίπτωση διόρθωσης λάθους, κατά τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 4308/2014 (Α' 251) ή του ΔΛΠ 8, κατά περίπτωση Άρθρα - Διόρθωση λάθους βάσει του άρθρου 28 του ν. 4308/2014 και υποβολή τροποποιητικής δήλωσης φόρου εισοδήματος ( Γεωργίου Στ. Αληφαντή.)
Διανομή Κερδών
97 Κανόνες Διανομής [ Δείτε τον Πίνακα 8 ] Σύμφωνα με το άρθρο 160 «Καθαρά κέρδη – Διανομή κερδών» του Ν. 4548/2018 το μέρισμα καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης που αποφάσισε τη διανομή.
98 Συντελεστής παρακράτησης φόρου διανεμομένων Για μερίσματα πέντε τοις εκατό (5%).
99 Διανομή αφορολογήτων Διανομή αφορολόγητων ποσών που εμπίπτουν στο άρθρο 47 του ΚΦΕ από νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες που τηρούν απλογραφικά βιβλία (Κουλογιάννης Κων/νος) Μη αναληφθέντα μερίσματα (κέρδη) ομόρρυθμης εταιρείας με διπλογραφικά βιβλία
100 Τα έντυπα και οι Οδηγίες των Φορολογικών Δηλώσεων


Έντυπο Ε3 Οδηγίες - για τη συμπλήρωση του εντύπου Ε3 φορολογικού έτους 2021 Έντυπο E3 - Οι αλλαγές του εντύπου για το φορολογικό έτος 2021

Έντυπο Ν Ε.2040/2022 - Οδηγίες για τη συμπλήρωση και την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ν), φορολογικού έτους 2021 Έντυπο Ν - Οι αλλαγές του εντύπου για το φορολογικό έτος 2021

Έντυπο Ε2 Συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις (Ενημερωμένο) - Δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος - Έντυπα Ε1, Ε2 και Ε3

Έντυπο Ε1 Οδηγίες για τη συμπλήρωση της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων Φορολογικού Έτους 2020
Φορολογικοί Έλεγχοι - Έμμεσες Τεχνικές
101 Αν ελεγχθείτε, σε ποια σημεία θα ελεγχείτε Α.1293/2019 - Πρόγραμμα ελέγχου προσώπων που τηρούν απλογραφικά βιβλία, για φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2014 και μετά Εφαρμόζεται το Πρόγραμμα Ελέγχου του παραρτήματος ΙΙΙ της ΠΟΛ.1124/18.6.2015 (ΠΟΛ.1036/2017)
102 Πρόστιμα για παραβάσεις μη τήρησης λογιστικών αρχείων Ο. ΔΕΑΦ 1110885 ΕΞ 2021 - Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 2, 8, 19, 56 60, 72, 73, 89, 90, 91 και 97 του ν. 4864/2021 (Α 237)
103 Συντελεστής «Μικτού Κέρδους» : Υπολογίστηκε σωστά ; Βρίσκεται σε ''συνάφεια'' με τα άλλα μεγέθη και με τα προηγούμενα έτη ; Έμμεσες Τεχνικές Ελέγχου : α) Α.1008/2020 και β) Ε.2016/2020 ΔΕΔ Θ 1191/2020 - Έμμεσος προσδιορισμός φόρου άρθρου 28 λόγω μεταβολών στο μικτό περιθώριο κέρδους


Οι αποκλίσεις στους συντελεστές μικτού και καθαρού κέρδους επιχειρήσεων ως αιτία φορολογικού ελέγχου (του Γιώργου Δαλιάνη)

Σύνταξη Ισολογισμού και Κατάσταση Αποτελεσμάτων Λογιστική Οδηγία εφαρμογής του ν. 4308/2014) Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα( Ε.Λ.Π) – Σημειώσεις ( Κωνσταντίνος Νιφορόπουλος) https://www.taxheaven.gr/pagesdata/shmeiosis_niforopoulos.pdf
104 Ένταξη σε κατηγορία μεγέθους επιχειρήσεων και προσδιορισμός των απαιτούμενων υποχρεώσεων ν. 4308/2014, Άρθρο 2. Καθορισμός μεγέθους οντοτήτων ν. 4308/2014, Άρθρο 30. Απλοποιήσεις και απαλλαγές
105 Διαχωρισμός μακροπρόθεσμων - βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων και απαιτήσεων (λογ. 45) Μακροπρόθεσμες είναι οι υποχρεώσεις εκείνες για τις οποίες η προθεσμία εξοφλήσεώς τους λήγει μετά από το τέλος της επόμενης χρήσεως όπως ομολογιακά δάνεια, μακροπρόθεσμα δάνεια τραπεζών κτλ.
106 Λογιστική απεικόνιση του Φόρου Άρθρα - Η λογιστική του φόρου εισοδήματος ( Αθανασόπουλος Κ. Λάμπρος)
107 Απεικόνιση προκαταβολής φόρου στις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Α.Ε. Το Σ.ΛΟ.Τ. με την αριθμ. πρωτ.: 1153 ΕΞ της 1.6.2016 αναφέρει ότι η εγγραφή της προκαταβολής του φόρου εισοδήματος, γίνεται με την καταβολή της.
108 Από το Ισοζύγιο στον Ισολογισμό και τα Αποτελέσματα Χρήσης Νόμος 4308/2014 Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ:. ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤ/ΝΟΜΙΚΏΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις των προσωπικών εταιρειών - πολύ μικρών οντοτήτων (άρθρου 1 §2γ Ν. 4308/2014) ( άρθρο του Πολύκαρπου Γιώτη )
109 Β.2.1 Κατάστασης Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία Ή Β.2.2 Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατ’ είδος Νόμος 4308/2014 Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
110 Κατάρτιση Φύλλου Μερισμού Δαπανών Το «φύλλο μερισμού», είναι πια απαραίτητο και για την σύνταξη του εντύπου Ε3. Προσδιορισμός Μικτού Κέρδους
111 Μεταβολές Ιδίων Κεφαλαίων Άρθρα - Τα Ίδια Κεφάλαια της ανώνυμης εταιρείας και πως να οργανώσετε τις μεταβολές τους-ΣΟΛ Α.Ε.
112 Ταμειακές Ροές Άρθρα - Κατάσταση ταμειακών ροών (μεθοδολογία με την έμμεση και την άμεση μέθοδο) Βλάχος Θεόδωρος.

Χρήσιμα Υποδείγματα

113 Χρήσιμα Υποδείγματα : Προσάρτημα Υποδείγματα Προσαρτήματος για: (α) «Πολύ Μικρές οντότητες», με απλογραφικά βιβλία, (β) «Πολύ Μικρές οντότητες», με διπλογραφικά βιβλία και (γ) «Μικρές οντότητες» ( Κ. Νιφορόπουλος ) Υπόδειγμα Προσαρτήματος Ν. 4308/2014 - ΣΟΛ Α.Ε.
114 Χρήσιμα Υποδείγματα : Προσάρτημα Ενοποιημένου Υπόδειγμα Ενοποιημένου Προσαρτήματος Ν. 4308/2014 - ΣΟΛ Α.Ε.
115 Χρήσιμα Υποδείγματα : Έκθεση Δ.Σ Έκθεση διαχείρισης (ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ) και «υπόδειγμα» ( Κ. Νιφορόπουλος)
Εγκρίσεις και Δημοσιότητα των Οικονομικών Καταστάσεων
116 Έλεγχος των Οικονομικών Καταστάσεων από τους Ελεγκτές Υπόκεινται : Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις των οντοτήτων, όταν βάσει των κριτηρίων μεγέθους χαρακτηρίζονται ως μεσαίες και μεγάλες οντότητες. Εξακολουθούν να ισχύουν διατάξεις ειδικής νομοθεσίας που υπαγάγουν σε έλεγχο από νόμιμο ελεγκτή ειδικές κατηγορίες οντοτήτων.
117 Χρονοδιάγραμμα εγκρίσεων και υποβολών στο Γ.Ε.ΜΗ Η υποβολή των οικονομικών καταστάσεων στο ΓΕΜΗ για το 2020 - Πλήρης οδηγός Αρ. πρωτ.: 62784/2017 Εμπορική δημοσιότητα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων -Χρόνος και τρόπος σύγκλισης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και της Συνέλευσης των εταίρων
Ευθύνες
118 Ευθύνες Διοικούντων Ε.2173/2020 - Αλληλέγγυα ευθύνη διοικούντων του άρθρου 50 του ν.4174/2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Α.Ε. : Άρθρο 177. Παραβάσεις μελών διοικητικού συμβουλίου ( ν. 4548/2018)


Άρθρα - Αλληλέγγυα ευθύνη διοικούντων (Νένα Π. Διονυσοπούλου )
119 Ευθύνες Λογιστών Αργύρη Αργυριάδη: «Η ευθύνη του λογιστή – φοροτεχνικού έναντι του εντολέα του και έναντι του Δημοσίου για πράξεις και παραλείψεις στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων του». Ολόκληρη η μελέτη : https://www.alf.gr/wp-content/uploads/2018/04/DFN_1476a.pdf ) Ε.2176/2021 - Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 60 του ν.4174/2013 (Α' 170) ως προς τη συνέργεια
120 Ευθύνες Ορκωτών Λογιστών 4449/2017 Νόμος 4449/2017 Υποχρεωτικός έλεγχος των ετήσιων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, δημόσια εποπτεία επί του ελεγκτικού έργου και λοιπές διατάξεις Ν. 4174/2013, Άρθρο 65Α. Φορολογικό πιστοποιητικό

●●● Πίνακας 1: Συντελεστές Αποσβέσεων

Κατηγορία ενεργητικού επιχείρησης

Συντελεστής

Κτίρια, κατασκευές, εγκαταστάσεις, βιομηχανικές και ειδικές εγκαταστάσεις, μη κτιριακές εγκαταστάσεις, αποθήκες και σταθμοί, περιλαμβανομένων των παραρτημάτων τους (και ειδικών οχημάτων φορτοεκφόρτωσης)

4%

Κατασκευές και εγκαταστάσεις για τη φόρτιση οχημάτων μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλμ.

100%

Εδαφικές εκτάσεις που χρησιμοποιούνται σε εξόρυξη και λατομεία, εκτός αν χρησιμοποιούνται για τις υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης

5%

Αεροσκάφη, σιδηροδρομικοί συρμοί, πλοία και σκάφη εκτός από μέσα μαζικής μεταφοράς ατόμων μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλμ.

5%

Μηχανήματα, εξοπλισμός εκτός Η/Υ και λογισμικού

10%

Μέσα μεταφοράς ατόμων εκτός από τα μέσα μεταφοράς μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλμ.

16%

Μέσα μεταφοράς ατόμων μηδενικών ρύπων

50%

Μέσα μεταφοράς ατόμων χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλμ.

25%

Μέσα μεταφοράς εμπορευμάτων εκτός από μέσα μεταφοράς εμπορευμάτων μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλμ.

12%

Μέσα μεταφοράς εμπορευμάτων μηδενικών ρύπων

50%

Μέσα μεταφοράς εμπορευμάτων χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλμ.

25%

Μέσα μαζικής μεταφοράς ατόμων μηδενικών ρύπων

50%

Μέσα μαζικής μεταφοράς ατόμων χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλμ.

25%

Άυλα στοιχεία και δικαιώματα, έξοδα πολυετούς απόσβεσης

10%

Εξοπλισμός Η/Υ, κύριος και περιφερειακός, και λογισμικό

20%

Λοιπά πάγια στοιχεία της επιχείρησης

10%

Εξοπλισμός και όργανα, που χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες εκτέλεσης επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας.

40%

Επισημάνσεις
(1) Όπου ο συντελεστής του προηγούμενου πίνακα είναι πενήντα τοις εκατό (50%) ή εκατό τοις εκατό (100%), η επιχείρηση δικαιούται να χρησιμοποιήσει χαμηλότερο σταθερό συντελεστή για όλα τα έτη απόσβεσης.
(2) Ο συντελεστής φορολογικής απόσβεσης του ανωτέρω πίνακα για τα άυλα στοιχεία και δικαιώματα, καθώς και για τα έξοδα πολυετούς απόσβεσης ισχύει, εφόσον δεν προκύπτει συμβατικά από την αρχική συμφωνία διαφορετική των δέκα (10) ετών οικονομική διάρκεια ζωής, οπότε και ο συντελεστής διαμορφώνεται ως το πηλίκο «1 διά έτη διάρκειας ζωής δικαιώματος».
(3) Εάν η αποσβέσιμη αξία ενός περιουσιακού στοιχείου της επιχείρησης είναι μικρότερη από χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ, το εν λόγω στοιχείο μπορεί να αποσβεστεί εξ ολοκλήρου μέσα στο φορολογικό έτος που αποκτήθηκε το περιουσιακό στοιχείο.
(4) Οι νέες επιχειρήσεις δύνανται να αναβάλουν την φορολογική απόσβεση των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης κατά τα πρώτα τρία (3) φορολογικά έτη.

●●●

Πίνακας 2: Κωδικό 513 - Υποπίνακας 10Α «Αφορολόγητα έσοδα για τα οποία έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ. 1 του αρ. 47 του ν. 4172/2013»
Πίνακας 3: Κωδικό 514 - Υποπίνακας 10Β «Αφορολόγητα έσοδα για τα οποία ΔΕΝ έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ. 1 του αρ. 47 του ν. 4172/2013
»

Η Βασική αρχή είναι ότι: «Όλες οι επιδοτήσεις υπόκεινται κατ' αρχήν σε φορολόγηση, εκτός αν στην σχετική απόφαση χορήγησης της επιδότησης, αναφέρεται ρητά η εξαίρεση από την φορολόγηση».

Με το ΔΕΑΦ 1080132 ΕΞ 2015/2.6.2015 έγγραφο της ΑΑΔΕ διευκρινίστηκε ότι, οι επιδοτήσεις δεν εξαιρούνται από το σύνολο των εσόδων από επιχειρηματικές συναλλαγές αλλά προσμετρώνται στον υπολογισμό του εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 21 του Κ.Φ.Ε. (λογιστικός τρόπος προσδιορισμού).

Τα οριζόμενα ανωτέρω, αφορούν στον γενικό κανόνα αντιμετώπισης των επιδοτήσεων / επιχορηγήσεων και δεν αναφέρονται σε τυχόν ειδική αντιμετώπιση συγκεκριμένων κατηγοριών επιδοτήσεων / επιχορηγήσεων σύμφωνα με ειδικότερες νομοθετικές ρυθμίσεις.

Επισημαίνεται ότι σχεδόν όλες οι επιδοτήσεις που δόθηκαν λόγω του κορωνοϊού COVID 19, είναι αφορολόγητες, αλλά σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να αναφέρεται ρητά η σχετική απαλλαγή.

α) Στον κωδικό 513 καταχωρείται το άθροισμα του υποπίνακα 10Α «Αφορολόγητα έσοδα για τα οποία έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ. 1 του αρ. 47 του ν. 4172/2013» του Πίνακα 10 «Αφορολόγητα έσοδα από έκτακτα γεγονότα».

NIFORO_18_5_2022_1

β) Στον κωδικό 514 καταχωρείται το άθροισμα του υποπίνακα 10Β «Αφορολόγητα έσοδα για τα οποία δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 47 του ν. 4172/2013» του Πίνακα 10 «Αφορολόγητα έσοδα από έκτακτα γεγονότα».

NIFORO_18_5_2022_2 NIFORO_18_5_2022_3

●●● Πίνακας 4: Τρόπος εξόφλησης δαπανών

Συναλλαγές που πραγματοποιούνται μεταξύ επαγγελματιών/επιχειρήσεων

Ποσό συναλλαγής

Προβλεπόμενος τρόπος εξόφλησης

Κυρώσεις επί μη προβλεπόμενου τρόπου εξόφλησης

Σχετικές διατάξεις

Έως και 500,00€ (χωρίς Φ.Π.Α.)

Με οποιονδήποτε τρόπο

----

περ. β' άρθ. 23 ν.4172/2013
ΠΟΛ.1216/2014
ΠΟΛ.1079/2015
ΠΟΛ.1055/2016
ΠΟΛ.1158/2016
ΔΕΑΦ Β 1068191 ΕΞ 2016/26.4.2016
ΔΕΑΦ Β 1069397 ΕΞ 2016/26.4.2016

Από 500,01€ και πάνω (χωρίς Φ.Π.Α.)

Με τραπεζικά μέσα πληρωμής*

Δεν εκπίπτει η δαπάνη

Ε.2068/2019

Εξόφληση δαπάνης μισθοδοσίας, αποζημίωσης απόλυσης, αλλά και δαπανών στο πλαίσιο εργασιακής σχέσης των επαγγελματιών/επιχειρήσεων

Είδος δαπάνης

Προβλεπόμενος τρόπος εξόφλησης

Κυρώσεις επί μη προβλεπόμενου τρόπου εξόφλησης

Σχετικές διατάξεις

Δαπάνες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο εργασιακής σχέσης (παρ. 2 του άρθρου 12 του ν.4172/2013), ανεξαρτήτως ποσού πληρωμής ή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών.

α. Με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής

Δεν εκπίπτει η δαπάνη περ. ιδ' άρθ. 23 ν.4172/2013

β. Μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμής

ΠΟΛ.1061/2017

Δαπάνες ενοικίων (προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο)

Ανεξαρτήτως ποσού

Με τραπεζικά μέσα πληρωμής

Δεν εκπίπτει η δαπάνη

Ε.2109/2021 - Προϋπόθεση για την αναγνώριση δαπάνης ενοικίου

(*) [Αυτός ο τρόπος εξόφλησης δεν ισχύει: α) για τις δαπάνες προμήθειας ηλεκτρικού ρεύματος και νερού που εξοφλούνται στα ταμεία (γκισέ) των επιχειρήσεων καθώς και στα συμβεβλημένα καταστήματα που πραγματοποιούν εισπράξεις για λογαριασμό τους, εφόσον αποδεικνύονται από τα κατάλληλα δικαιολογητικά τα οποία φέρουν τα στοιχεία του πελάτη και β) για τις δαπάνες προμήθειας φυσικού αερίου που εξοφλούνται στα ταμεία (γκισέ) των επιχειρήσεων παροχής φυσικού αερίου, καθώς και στα συμβεβλημένα καταστήματα που πραγματοποιούν εισπράξεις για λογαριασμό τους, εφόσον αποδεικνύονται από τα κατάλληλα δικαιολογητικά τα οποία φέρουν τα στοιχεία του πελάτη].

Η «εργαλειοθήκη» του Taxheaven

(1) (Upd) Εξόφληση συναλλαγών μεταξύ επιχειρήσεων και ιδιωτών. Όλα όσα ισχύουν μέσα από χρηστικούς πίνακες
(2) ΔΕΔ Θ 1297/2020 - Εξόφληση παραστατικού άνω των 500 ευρώ από λογαριασμό τρίτου
(3) Ε.2066/2020 - Εξόφληση δαπανών για στοιχεία που εκδόθηκαν κατά το χρονικό διάστημα της τραπεζικής αργίας που ορίζεται από την Π.Ν.Π. «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ 65Α΄/28.06.2015) και κάθε παράταση αυτής.
(4) Ε.2068/2019 - Έκπτωση δαπανών που αφορούν σε εξόφληση συναλλαγών σε επιχειρήσεις για την προμήθεια φυσικού αερίου
(5) ΔΕΔ Α 590/2021 - Δαπάνες άνω των 500 ευρώ - Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό από την προμηθεύτρια εταιρία αφού είχε προηγηθεί εξόφληση με μετρητά
(6) Εκπίπτει η δαπάνη μισθοδοσίας και με κατάθεση μετρητών σε προσωπικούς λογαριασμούς εργαζομένων (Σ.Ο.Λ. Α.Ε.)
(7) Μισθώματα βραχυχρόνιων μισθώσεων και τρόπος εξόφλησής τους Κωνσταντίνος Δημ. Γραβιάς

●●●

Πίνακας 5: Χορήγηση προσαυξημένης έκπτωσης για συγκεκριμένες δαπάνες που αφορούν τους εργαζόμενους και την προστασία του περιβάλλοντος [Κωδ. 504 -Ν]

NIFORO_18_5_2022_4

Ειδικότερα:

(i) Στον κωδικό 001 του υποπίνακα συμπληρώνεται από τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, τα οποία έχουν πραγματοποιήσει δαπάνες αγοράς μηνιαίων ή ετήσιων καρτών διαδρομών ΜΜΜ, το ποσό της προσαυξημένης έκπτωσης από τα ακαθάριστα έσοδά τους (εξωλογιστικά), το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό ίσο με τριάντα τοις εκατό (30%) των δαπανών αυτών, με βάση τα οριζόμενα στην περ. α' του άρθρου 22Β του Κ.Φ.Ε.
«Ειδικότερα, διευκρινίζεται ότι στο πεδίο εφαρμογής αυτής εμπίπτει η αγορά όλων των ειδών καρτών απεριορίστων διαδρομών μέσων μαζικής μεταφοράς (μηνιαίων, τριμηνιαίων, εξαμηνιαίων και ετήσιων). Περαιτέρω, διευκρινίζεται ότι η δαπάνη προσαυξημένη κατά τριάντα τοις εκατό (30%) αναγνωρίζεται προς έκπτωση, είτε το σχετικό ποσό καταβάλλεται από την επιχείρηση απευθείας στον προμηθευτή για την αγορά των καρτών, είτε δίνεται ως αποζημίωση στους εργαζομένους της για την κάλυψη της σχετικής δαπάνης από τους ίδιους (βάσει των προσκομιζόμενων αποδεικτικών αγοράς). …. διευκρινίζεται ότι η χορήγηση καρτών στους εργαζομένους που έχουν αγορασθεί από την επιχείρηση δεν συνιστά παροχή σε είδος, μη εφαρμοζομένων των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 13 του ΚΦΕ.» (Ε.2031/2021 )

(ii) Στον κωδικό 002 του υποπίνακα συμπληρώνεται από τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, τα οποία έχουν πραγματοποιήσει δαπάνες μίσθωσης εταιρικού επιβατικού αυτοκινήτου μηδενικών ρύπων με μέγιστη Λιανική Τιμή Προ Φόρων (ΛΤΠΦ) έως τις σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ, το ποσό της προσαυξημένης έκπτωσης από τα ακαθάριστα έσοδά τους (εξωλογιστικά), το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό ίσο με πενήντα τοις εκατό (50%) των δαπανών αυτών και ποσοστό ίσο με εικοσιπέντε τοις εκατό (25%) για το υπερβάλλον ποσό, με βάση τα οριζόμενα στην περ. β του άρθρου 22Β του Κ.Φ.Ε.
«Προκειμένου να διαπιστωθεί εάν τα εταιρικά αυτοκίνητα είναι μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλμ, λαμβάνονται υπόψη τα αναγραφόμενα στην άδεια κυκλοφορίας των οχημάτων, ενώ η Λιανική Τιμή Προ Φόρων (Λ.Τ.Π.Φ.) οχήματος κατά μάρκα, μοντέλο, τύπο, παραλλαγή και έκδοση αυτού είναι η τιμή που προκύπτει από τους υποβαλλόμενους τιμοκαταλόγους στην Αρμόδια Τελωνειακή Αρχή από τους επίσημους αντιπροσώπους/διανομείς αυτοκινήτων ή άλλα υπόχρεα πρόσωπα, όπως αυτά ορίζονται στην Α.1203/2019 (Β' 1933) Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ, συμπεριλαμβανομένης και της αξίας του πρόσθετου/προαιρετικού (EXTRA) εξοπλισμού, προ Φ.Π.Α. και τέλους ταξινόμησης και αναγράφεται στη «Βεβαίωση Ανώτατης προτεινόμενης Λιανικής Τιμής προ Φόρων» που χορηγείται σχετικά από τους τελευταίους. Σε περίπτωση που τα πρόσωπα αυτά δεν δύναται να χορηγήσουν τη σχετική βεβαίωση, η ΛΤΠΦ λαμβάνεται εναλλακτικά από την αναγραφόμενη στα οικεία παραστατικά πώλησης αξία, προ Φ.Π.Α. και τέλους ταξινόμησης, μη συνυπολογιζόμενων τυχόν εκπτώσεων που έχουν χορηγηθεί. ….

Παράδειγμα


Ανώνυμη εταιρεία στο φορολογικό έτος 2020 μισθώνει εταιρικό επιβατικό αυτοκίνητο με εκπομπή ρύπων 20g CO2/Km με Λ.Τ.Π.Φ. 60.000 ευρώ, μηνιαίο μίσθωμα 1.000 ευρώ και διάρκεια μίσθωσης πέντε έτη (λειτουργική μίσθωση). Η εταιρεία εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδά της δαπάνη ύψους 12.000 ευρώ (1.000€ * 12 μήνες) και επιπλέον εξωλογιστικά με την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος συνολικό ποσό ύψους 3.000 ευρώ το οποίο προκύπτει ως εξής:
30% επί του ποσού της δαπάνης μίσθωσης που αναλογεί στη ΛΤΠΦ έως τις 40.000 ευρώ [(12.000*40.000/60.000)*30%=2.400] και επιπλέον 15% επί της ποσού της δαπάνης μίσθωσης που αναλογεί στις υπόλοιπες 20.000 ευρώ (υπερβάλλον των 40.000 ευρώ ποσό)[(12.000*20.000/60.000)*15%=600] δεδομένου ότι η ΛΤΠΦ υπερβαίνει το όριο των 40.000 κατά 20.000 ευρώ.
Επομένως, η επιχείρηση σε κάθε ένα από τα φορολογικά έτη μίσθωσης 2020 έως και 2024 θα εκπέσει από τα ακαθάριστα έσοδά της το ποσό (μίσθωμα) των 12.000 ευρώ και επιπλέον για κάθε ένα από τα πιο πάνω φορολογικά έτη θα εκπέσει εξωλογιστικά με την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος το ποσό των 3.000 ευρώ.» (Ε.2031/2021)


(iii) Στον κωδικό 003 του υποπίνακα συμπληρώνεται από τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, τα οποία έχουν πραγματοποιήσει δαπάνες μίσθωσης εταιρικού επιβατικού αυτοκινήτου χαμηλών ρύπων, με μέγιστη ΛΤΠΦ έως τις σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ, το ποσό της προσαυξημένης έκπτωσης από τα ακαθάριστα έσοδά τους (εξωλογιστικά), το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό ίσο με τριάντα τοις εκατό (30%) των δαπανών αυτών και ποσοστό ίσο με δεκαπέντε τοις εκατό (15%) για το υπερβάλλον ποσό, με βάση τα οριζόμενα στην περ. β του άρθρου 22Β του Κ.Φ.Ε.

(iv) Στον κωδικό 004 του υποπίνακα συμπληρώνεται από τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, τα οποία έχουν πραγματοποιήσει δαπάνες αγοράς, εγκατάστασης και λειτουργίας δημόσια προσβάσιμων σημείων φόρτισης οχημάτων, το ποσό της προσαυξημένης έκπτωσης από τα ακαθάριστα έσοδά τους (εξωλογιστικά), το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό ίσο με πενήντα τοις εκατό (50%) των δαπανών αυτών, με βάση τα οριζόμενα στην περ. γ' του άρθρου 22Β του Κ.Φ.Ε.
«Διευκρινίζεται ότι δαπάνες λειτουργίας είναι οι δαπάνες για την ηλεκτροδότηση των σημείων φόρτισης είτε αυτά είναι δημόσια ή ιδιωτικά προσβάσιμα, όπως αποδεικνύονται από τους λογαριασμούς των παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας και εκπίπτουν κατά τον χρόνο που αυτές αφορούν. Επισημαίνεται ότι για την εφαρμογή της προσαύξησης, η επιχείρηση θα πρέπει να αποδεικνύει με κάθε πρόσφορο τρόπο τη δαπάνη που αφορά στη λειτουργία των σταθμών φόρτισης.
Οι διατάξεις εφαρμόζονται για πάγια που αποκτώνται στα φορολογικά έτη 2020 και 2021, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.45 του άρθρου 72 του ΚΦΕ, όπως προστέθηκαν με το άρθρο 11 του ν.4710/2020.

Για την καλύτερη κατανόηση των ανωτέρω, παρατίθεται το ακόλουθο παράδειγμα:

Παράδειγμα

Ανώνυμη εταιρεία στο φορολογικό έτος 2020 προβαίνει στην αγορά και εγκατάσταση δημόσια προσβάσιμων σημείων φόρτισης οχημάτων μηδενικών ρύπων αξίας 50.000 ευρώ. Η εταιρεία θα εκπέσει από τα ακαθάριστα έσοδά της ποσό ύψους €50.000 για το έτος 2020 και επιπλέον για το ίδιο έτος θα εκπέσει εξωλογιστικά με την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος το ποσό των 25.000 ευρώ (50.000*50%). Στο υπόψη παράδειγμα, στην περίπτωση κατά την οποία η αγορά και η εγκατάσταση των σημείων φόρτισης διενεργούνταν αποκλειστικά για χρήση τους από τους εργαζομένους της επιχείρησης και συνεπώς δεν αφορούσε δημόσια προσβάσιμα σημεία φόρτισης, το ποσοστό προσαύξησης θα ανέρχονταν σε 30% αντί του 50%.» (Ε.2031/2021)


(v) Στον κωδικό 005 του υποπίνακα συμπληρώνεται από τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, τα οποία έχουν πραγματοποιήσει δαπάνες αγοράς, εγκατάστασης και λειτουργίας δημόσια προσβάσιμων σημείων φόρτισης οχημάτων σε νησιωτικούς δήμους, το ποσό της προσαυξημένης έκπτωσης από τα ακαθάριστα έσοδά τους (εξωλογιστικά), το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό ίσο με εβδομήντα τοις εκατό (70%) των δαπανών αυτών, με βάση τα οριζόμενα στην περ. γ' του άρθρου 22Β του Κ.Φ.Ε.

(vi) Στον κωδικό 006 του υποπίνακα συμπληρώνεται από τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, τα οποία έχουν πραγματοποιήσει δαπάνες αγοράς, εγκατάστασης και λειτουργίας δημόσια προσβάσιμων σημείων φόρτισης οχημάτων από ΑΠΕ, το ποσό της προσαυξημένης έκπτωσης από τα ακαθάριστα έσοδά τους (εξωλογιστικά), το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό ίσο με εβδομήντα τοις εκατό (70%) των δαπανών αυτών, με βάση τα οριζόμενα στην περ. γ' του άρθρου 22Β του Κ.Φ.Ε.

(vii) Στον κωδικό 007 του υποπίνακα συμπληρώνεται από τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, τα οποία έχουν πραγματοποιήσει δαπάνες αγοράς, εγκατάστασης και λειτουργίας δημόσια προσβάσιμων σημείων φόρτισης οχημάτων από ΑΠΕ σε νησιωτικούς δήμους, το ποσό της προσαυξημένης έκπτωσης από τα ακαθάριστα έσοδά τους (εξωλογιστικά), το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό ίσο με ενενήντα τοις εκατό (90%) των δαπανών αυτών, με βάση τα οριζόμενα στην περ. γ' του άρθρου 22Β του Κ.Φ.Ε.

(viii) Στον κωδικό 008 του υποπίνακα συμπληρώνεται από τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, τα οποία έχουν πραγματοποιήσει δαπάνες αγοράς, εγκατάστασης και λειτουργίας για τη χρήση σημείων φόρτισης από τους εργαζόμενους της επιχείρησης (μη δημόσια προσβάσιμα σημεία φόρτισης), το ποσό της προσαυξημένης έκπτωσης από τα ακαθάριστα έσοδά τους (εξωλογιστικά), το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό ίσο με τριάντα τοις εκατό (30%) των δαπανών αυτών, με βάση τα οριζόμενα στην περ. γ' του άρθρου 22Β του Κ.Φ.Ε.

(ix) Στον κωδικό 009 του υποπίνακα συμπληρώνεται από τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, τα οποία έχουν πραγματοποιήσει δαπάνες αγοράς ελαφρού επαγγελματικού ηλεκτρικού οχήματος (κατηγορία Ν1 μέχρι 3,5 τόνοι μικτό βάρος) μηδενικών ρύπων, το ποσό της προσαυξημένης έκπτωσης από τα ακαθάριστα έσοδά τους (εξωλογιστικά), το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό ίσο με πενήντα τοις εκατό (50%) των δαπανών αυτών, με βάση τα οριζόμενα στην περ. δ' του άρθρου 22Β του Κ.Φ.Ε.

(x) Στον κωδικό 010 του υποπίνακα συμπληρώνεται από τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, τα οποία έχουν πραγματοποιήσει δαπάνες αγοράς ελαφρού επαγγελματικού ηλεκτρικού οχήματος (κατηγορία Ν1 μέχρι 3,5 τόνοι μικτό βάρος) χαμηλών ρύπων, το ποσό της προσαυξημένης έκπτωσης από τα ακαθάριστα έσοδά τους (εξωλογιστικά), το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό ίσο με τριάντα τοις εκατό (30%) των δαπανών αυτών, με βάση τα οριζόμενα στην περ. δ' του άρθρου 22Β του Κ.Φ.Ε.

(xi) Στον κωδικό 011 του υποπίνακα συμπληρώνεται από τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, τα οποία έχουν πραγματοποιήσει δαπάνες αγοράς οχημάτων τύπου L, μοτοποδηλάτων και μοτοσυκλετών, οχημάτων παντός εδάφους και άλλων μικρών οχημάτων με τρεις ή τέσσερις τροχούς, μηδενικών ρύπων ή χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. 002,/χλμ., το ποσό της προσαυξημένης έκπτωσης από τα ακαθάριστα έσοδά τους (εξωλογιστικά), το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό ίσο με πενήντα τοις εκατό (50%) των δαπανών αυτών, με βάση τα οριζόμενα στην περ. δ' του άρθρου 22Β του Κ.Φ.Ε.

Επισημάνσεις


• Επισημαίνεται ότι οι διατάξεις έχουν εφαρμογή για τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, καθώς και τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που πραγματοποιούν τις πιο πάνω δαπάνες, ανεξάρτητα από τον τρόπο τήρησης των βιβλίων τους (απλογραφικά ή διπλογραφικά).
• Εφόσον πρόκειται για δαπάνες του άρθρου 22Β ΚΦΕ οι οποίες αφορούν πάγια της επιχείρησης τα οποία καλύπτονται και από το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 24 ΚΦΕ, διευκρινίζεται ότι η επιχείρηση δύναται είτε να εκπέσει τις δαπάνες αυτές κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 22Β είτε να διενεργήσει απόσβεση σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 24. Σε περίπτωση που η επιχείρηση επιλέξει την διενέργεια απόσβεσης, αυτή θα τηρείται μέχρι την πλήρη απόσβεση του παγίου.
• Η διενέργεια προσαυξημένης έκπτωσης με βάση το άρθρο 22Β ΚΦΕ παρέχεται για τις δαπάνες για τις οποίες πληρούνται οι προϋποθέσεις και εκπίπτουν σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 22 ΚΦΕ.
• Στην περίπτωση κατά την οποία μετά την αφαίρεση και του πιο πάνω ποσοστού προσαύξησης των δαπανών προκύψουν ζημίες, αυτές μεταφέρονται για συμψηφισμό με μελλοντικά κέρδη με βάση τις διατάξεις του άρθρου 27 του ΚΦΕ.

●●● Πίνακας 6: Προσαυξημένες αποσβέσεις [Κωδ. 512 -Ν]

NIFORO_18_5_2022_5

Ειδικότερα: (i) Ειδικότερα:

(i) Στον κωδικό 001 του υποπίνακα συμπληρώνεται από τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, τα οποία έχουν πραγματοποιήσει δαπάνες απόσβεσης εταιρικού επιβατικού αυτοκινήτου μηδενικών ρύπων, με μέγιστη Λιανική Τιμή Προ Φόρων (ΛΤΠΦ) έως τις 40.000 ευρώ, το ποσό της προσαυξημένης απόσβεσης από τα ακαθάριστα έσοδά τους (εξωλογιστικά), το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό ίσο με πενήντα τοις εκατό (50%) των δαπανών αυτών και σε ποσοστό εικοσιπέντε τοις εκατό (25%) για το υπερβάλλον ποσό, με βάση τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 24 του ν. 4172/2013.

(ii) Στον κωδικό 002 του υποπίνακα συμπληρώνεται από τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, τα οποία έχουν πραγματοποιήσει δαπάνες απόσβεσης εταιρικού επιβατικού αυτοκινήτου χαμηλών ρύπων, με μέγιστη Λιανική Τιμή Προ Φόρων (ΛΤΠΦ) έως τις 40.000 ευρώ το ποσό της προσαυξημένης απόσβεσης από τα ακαθάριστα έσοδά τους (εξωλογιστικά), το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό ίσο με τριάντα τοις εκατό (30%) των δαπανών αυτών και σε ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) για το υπερβάλλον ποσό, με βάση τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 24 του ν. 4172/2013.

(iii) Στον κωδικό 003 του υποπίνακα συμπληρώνεται από τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, τα οποία έχουν πραγματοποιήσει δαπάνες απόσβεσης εταιρικού επιβατικού αυτοκινήτου μηδενικών ρύπων από επιχειρήσεις που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα σε νησιωτικούς δήμους της ελληνικής επικράτειας, με μέγιστη Λιανική Τιμή Προ Φόρων (ΛΤΠΦ) έως τις 40.000 ευρώ, το ποσό της προσαυξημένης απόσβεσης από τα ακαθάριστα έσοδά τους (εξωλογιστικά), το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό ίσο με εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) των δαπανών αυτών και ποσοστό τριανταπέντε τοις εκατό (35%) για το υπερβάλλον ποσό, με βάση τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 24 του ν. 4172/2013.

(iv) Στον κωδικό 004 του υποπίνακα συμπληρώνεται από τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, τα οποία έχουν πραγματοποιήσει δαπάνες απόσβεσης εταιρικού επιβατικού αυτοκινήτου χαμηλών ρύπων από επιχειρήσεις που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα σε νησιωτικούς δήμους της ελληνικής επικράτειας, με μέγιστη Λιανική Τιμή Προ Φόρων (ΛΤΠΦ) έως τις 40.000 ευρώ, το ποσό της προσαυξημένης απόσβεσης από τα ακαθάριστα έσοδά τους (εξωλογιστικά), το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό ίσο με τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των δαπανών αυτών και ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) για το υπερβάλλον ποσό, με βάση τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 24 του ν. 4172/2013.

(v) Στον κωδικό 005 του υποπίνακα καταχωρούνται οι προσαυξημένες αποσβέσεις με βάση τις διατάξεις της περ. α' της παραγράφου 10 του άρθρου 24 του Κ.Φ.Ε. Τα ποσά των προσαυξημένων αποσβέσεων αφαιρούνται από τα καθαρά φορολογητέα αποτελέσματα των νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων (εξωλογιστικά), με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους το οποίο αφορούν. Για τον υπολογισμό των προσαυξημένων αποσβέσεων ισχύουν τα αναφερόμενα στην Ε.2065/2020 εγκύκλιο ΑΑΔΕ με την οποία δόθηκαν οδηγίες για την συμπλήρωση και την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων φορολογικού έτους 2019.
«23. Στον κωδικό 056 καταχωρούνται οι προσαυξημένες αποσβέσεις, με βάση τις διατάξεις της περ.α' της παραγράφου 10 του άρθρου 24 του ν. 4172/2013. Τα ποσά των προσαυξημένων αποσβέσεων αφαιρούνται από τα καθαρά φορολογητέα αποτελέσματα των νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων (εξωλογιστικά), με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους το οποίο αφορούν. Ο υπολογισμός τους άρχεται από τον επόμενο μήνα εντός του οποίου το πάγιο στοιχείο του ενεργητικού χρησιμοποιείται ή τίθεται σε υπηρεσία ως στοιχείο επί του οποίου έχουν πραγματοποιηθεί δαπάνες χαρακτηρισμένες από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ως συναφείς με ενεργειακή απόδοση ή εξοικονόμηση νερού. Σε περίπτωση που μετά την αφαίρεση των ως άνω αποσβέσεων προκύψουν ζημίες, αυτές μεταφέρονται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4172/2013. Επισημαίνεται ότι οι συντελεστές απόσβεσης των χαρακτηρισμένων ως συναφών με την ενεργειακή απόδοση ή εξοικονόμηση νερού δαπανών διπλασιάζονται, εφόσον οι δαπάνες αντιστοιχούν σε στοιχεία ενεργητικού του πίνακα της παρ.4 του άρθρου 24 του ν. 4172/2013 με συντελεστή έως 10% και ως εκ τούτου, οι συντελεστές της τελικής ετήσιας απόσβεσης αυτών διαμορφώνονται σε ποσοστό έως 20%, κατά περίπτωση.
Αντιθέτως, οι συντελεστές απόσβεσης των υπόψη δαπανών, των οποίων ο αρχικός συντελεστής υπερβαίνει το 10%, δεν διπλασιάζονται, ωστόσο, δύνανται να προσαυξηθούν έως 10 ποσοστιαίες μονάδες.
Στην περίπτωση που οι εν λόγω δαπάνες συνιστούν κόστη βελτίωσης, ανανέωσης και ανακατασκευής ή αποκατάστασης του περιβάλλοντος και πραγματοποιούνται με τη μορφή παρεμβάσεων σε υφιστάμενα πάγια στοιχεία της επιχείρησης, οι προσαυξημένες αποσβέσεις υπολογίζονται μόνο επί των συγκεκριμένων δαπανών και δε λαμβάνεται υπόψη η αναπόσβεστη αξία του παγίου επί του οποίου αυτές πραγματοποιούνται.
»
………….
ΠΟΛ.1221/2018. Καθορισμός των προϋποθέσεων, των όρων, των διαδικασιών και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 10 του άρθρου 24 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α')
Άρθρο 1

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. α’ της παραγράφου 10 του άρθρου 24 του ν. 4172/2013, το συναφές με την ενεργειακή απόδοση ή εξοικονόμηση νερού κόστος αποσβένυται με τους συντελεστές του πίνακα της παραγράφου 4 του ίδιου ως άνω άρθρου προσαυξημένους κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%), ενώ σε περίπτωση που ο αρχικός συντελεστής απόσβεσης είναι ανώτερος του 10%, ο προσαυξημένος συντελεστής δεν δύναται να υπερβαίνει τις 10 ποσοστιαίες μονάδες.
2. Για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 10 του άρθρου 24 του ν. 4172/2013 τα ποσά των προσαυξημένων αποσβέσεων αφαιρούνται από τα καθαρά φορολογητέα αποτελέσματα των νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων και των φυσικών προσώπων που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους εντός του οποίου αφορούν. Ειδικότερα, ο υπολογισμός τους άρχεται από τον επόμενο μήνα εντός του οποίου χαρακτηρίζονται ως υπαγόμενες στις διατάξεις αυτές οι συναφείς με την ενεργειακή απόδοση ή εξοικονόμηση νερού δαπάνες.
3. Σε περίπτωση που μετά την αφαίρεση των ως άνω αποσβέσεων προκύψουν ζημίες, αυτές μεταφέρονται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4172/2013.
Άρθρο 2
1. Για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 10 του άρθρου 24 του ν. 4172/2013, τα συναφή με τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στοιχεία ενεργητικού είναι:
α. από την κατηγορία «Κτίρια κατασκευές εγκαταστάσεις...» του Πίνακα του άρθρου 24 του ν. 4172/2013 τα εξής:
- θερμομόνωση / - αεροστεγάνωση /- κουφώματα /- υαλοπίνακες
β. από την κατηγορία «Μηχανήματα εξοπλισμός εκτός Η/Υ και λογισμικού» του Πίνακα του άρθρου 24 του ν. 4172/2013 τα εξής:
- αντικατάσταση συστήματος θέρμανσης/ ψύξης/κλιματισμού/μηχανικού αερισμού
- θερμοστατικές κεφαλές
- λέβητας συμπύκνωσης φυσικού αερίου (Φ.Α.)
- Συμπαραγωγή Ηλεκτρικής ενέργειας και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ)
- συστήματα παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για κάλυψη των αναγκών ενέργειας της επιχείρησης:
• αντλίες θερμότητας υψηλής απόδοσης
• ενεργειακά αποδοτικοί λέβητες βιομάζας
• ηλιοθερμικά συστήματα
• φωτοβολταϊκά και λοιπά συστήματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για ηλεκτροπαραγωγή, υπό σχήμα ενεργειακού συμψηφισμού ή αυτοπαραγωγής.
- φωτισμός (αναβάθμιση φωτισμού με αντικατάσταση λαμπτήρων υψηλής ενεργειακής απόδοσης (πχ. LED))
- Συστήματα και Αυτοματισμοί Διαχείρισης Ενέργειας (BEMS)
γ. λοιπές παρεμβάσεις που αφορούν εξοικονόμηση ενέργειας στις διεργασίες παραγωγής.
2. Τα τεχνολογικά χαρακτηριστικά των συστημάτων που εγκαθίστανται ή αναβαθμίζονται καθώς και η τεκμηρίωση της εξοικονόμησης ενέργειας γίνεται με έκθεση μηχανικού, από την ημερομηνία υπογραφής της οποίας οι σχετικές δαπάνες χαρακτηρίζονται ως υπαγόμενες στις διατάξεις της παρούσας απόφασης. Η επιχείρηση οφείλει να αποστείλει την έκθεση μηχανικού στη Διεύθυνση Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής Αποδοτικότητας του ΥΠΕΝ και να τηρεί τα παραστατικά των σχετικών δαπανών, την έκθεση μηχανικού και αποδεικτικό αποστολής αυτής.
Άρθρο 3
1. Για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 10 του άρθρου 24 του ν. 4172/2013, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 117 του ν. 4549/2018, τα συναφή με την εξοικονόμηση νερού στοιχεία ενεργητικού είναι:
α. από την κατηγορία «Κτίρια κατασκευές εγκαταστάσεις...» του Πίνακα του άρθρου 24 του ν. 4172/2013 τα εξής:
- εγκαταστάσεις συστημάτων συλλογής και χρήσης όμβριων υδάτων
- εγκαταστάσεις συστημάτων διαχείρισης υγρών αποβλήτων με σκοπό την επαναχρησιμοποίηση/ανακύκλωσή τους
- εγκαταστάσεις συστημάτων ποιοτικής αναβάθμισης νερού με σκοπό την εξοικονόμηση
- κατασκευή / αντικατάσταση δικτύων μεταφοράς νερού με σκοπό τη μείωση διαρροών (ή την εξοικονόμηση) νερού
- οποιαδήποτε άλλη εγκατάσταση εξυπηρετεί το σκοπό της εξοικονόμησης νερού
β. από την κατηγορία «Μηχανήματα εξοπλισμός εκτός Η/Υ και λογισμικού»
- μηχανολογικός ή άλλος εξοπλισμός ο οποίος συμβάλλει στην εξοικονόμηση νερού ή συνδέεται με τις εγκαταστάσεις της παραγράφου 1α.
- συστήματα ελέγχου και μείωσης των διαρροών.
γ. από την κατηγορία «Εξοπλισμός Η/Υ, κύριος και περιφερειακός και λογισμικό» του Πίνακα του άρθρου 24 του ν. 4172/2013, εξοπλισμός ο οποίος συμβάλλει στην εξοικονόμηση νερού ή συνδέεται με τις παραγράφους 1α και 1β.
δ. λοιπές παρεμβάσεις εξοικονόμησης νερού σε αντικατάσταση υφιστάμενων συστημάτων που βεβαιώνονται μέσω της τεχνικής έκθεσης εργασιών της παραγράφου 2.
2. Η υλοποίηση των έργων / παρεμβάσεων εξοικονόμησης του νερού βεβαιώνεται μέσω τεχνικής έκθεσης εργασιών που υπογράφεται από μηχανικό, γεωτεχνικό ή περιβαλλοντολόγο και το νόμιμο εκπρόσωπο της δραστηριότητας, η οποία περιγράφει τα τεχνολογικά χαρακτηριστικά των συστημάτων που εγκαθίστανται ή αναβαθμίζονται και τεκμηριώνει την εξοικονόμηση νερού. Η τεχνική έκθεση εργασιών τηρείται με τα παραστατικά των σχετικών δαπανών. Από την ημερομηνία υπογραφής της τεχνικής έκθεσης εργασιών, οι σχετικές δαπάνες χαρακτηρίζονται ως υπαγόμενες στις διατάξεις της παρούσα απόφασης.
………………….

Προκύπτουν από τα εξής:

Για τις επιχειρήσεις που υπάγονται στις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 24 του ν. 4172/2013, την έκθεση μηχανικού της παρ. 2 του άρθρου 2 της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1121/2018 (Β' 5597) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, καθώς και την τεχνική έκθεση εργασιών της παρ. 2 του άρθρου 3 της ίδιας απόφασης.
………………………….

(vi) Στον κωδικό 006 του υποπίνακα συμπληρώνεται από τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων και αγαθών ή ειδών σχετικών με τα ηλεκτρικά οχήματα στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και στην περιφερειακή ενότητα Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, το ποσό της προσαυξημένης απόσβεσης από τα ακαθάριστα έσοδά τους (εξωλογιστικά), το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό ίσο με δέκα πέντε τοις εκατό (15%) των δαπανών αυτών και ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) όταν πρόκειται για χρηματοδοτική μίσθωση κατά την έννοια του ν.4308/2014, με βάση τα οριζόμενα στην περ. α' της παραγράφου 3 του άρθρου 71Ζ του Κ.Φ.Ε. και τα αναφερόμενα στην Ε.2051/2021 εγκύκλιο ΑΑΔΕ.

(vii) Ο κωδικός 007 του υποπίνακα συμπληρώνεται από τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που έχουν ενταχθεί στις διατάξεις της περ. β' της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4608/2019.

(viii) Ο κωδικός 008 του υποπίνακα συμπληρώνεται από τις μεταποιητικές επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί στις διατάξεις της περ. β' της παρ. 2 του άρθρο 12 του ν. 4608/2019.
Ωστόσο, λόγω μη υπαγωγής επιχειρήσεων στο κίνητρο της επιτάχυνσης φορολογικών αποσβέσεων παγίων του ν. 4608/2019 εντός του φορολογικού έτους 2021, οι ως άνω κωδικοί 007 και 008 μένουν ανενεργοί για το έτος αυτό.

●●● Πίνακας 7: Φορολογικές Αναμορφώσεις στα Έξοδα και στα Έσοδα ορισμένων κατηγοριών Επιχειρήσεων

α/α

Είδος Επιχείρησης

Κωδικός Κ.Φ.Α

Κωδικός Έντυπου Ν

1

Εταιρείες που «συγχωνεύτηκαν» με βάση το άρθρο 52 του Ν. 4172/2013 ή το άρθρο 54 του Ν. 4172/2013. (δεν φορολογείται κατά τον χρόνο του μετασχηματισμού) και Μη εκπτιπτόμενες δαπάνες αποσβέσεων από υπεραξία λόγω συγχώνευσης

Κ.Φ.Α – 2016

Ν-463

2

Φορείς γενικής κυβέρνησης που είναι κεφαλαιουχικές εταιρείες και στις οποίες συμμετέχει το κράτος ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με ποσοστό 100%, προκειμένου τα υπόψη νομικά πρόσωπα να φορολογηθούν για το εισόδημά τους από κεφάλαιο και υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της περ. α' του άρθρου 46 του Κ.Φ.Ε - Δαπάνες φορέων Γενικής Κυβέρνησης που αφορούν έσοδα απαλλασσόμενα της φορολογίας

Κ.Φ.Α – 2017

Ν-468

3

Ναυτιλιακές επιχειρήσεις η φορολόγηση των οποίων διέπεται από τις διατάξεις του ν. 27/1975, κατ' εφαρμογή των διατάξεων των παρ.14 και 15 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013, ή των υπαγόμενων νομικών προσώπων/οντοτήτων στις διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 57 του ν. 4646/2019, περί προσδιορισμού και καταβολής τέλους ρυμουλκών και αλιευτικών πλοίων. Ταυτόχρονα, όμως, θα πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρωθεί και ο κωδικός 2018 της «Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης» με βάση τις αντίστοιχες δαπάνες που αφορούν στα απαλλασσόμενα έσοδα για λόγους εκκαθάρισης της δήλωσης.

Κ.Φ.Α – 2018

Ν-559

4

Νομικά πρόσωπα, που απαλλάσσονται της φορολογίας κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 46 «Απαλλασσόμενα νομικά πρόσωπα» του ν.4172/2013 (π.χ. Τράπεζα Ελλάδος) ή ειδικών διατάξεων νόμων (π.χ. απαλλασσόμενα έσοδα αεροπορικών εταιρειών κατ' εφαρμογή Σ.Α.Δ.Φ, απαλλασσόμενα έσοδα ανωνύμων εταιριών επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία του ν.2778/1999, απαλλασσόμενα έσοδα Ασιατικής Τράπεζας Υποδομών και Επενδύσεων του ν.4607/2019). Ταυτόχρονα, όμως, θα πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρωθεί και ο κωδικός 2019 της «Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης» με βάση τις αντίστοιχες δαπάνες των υπόψη προσώπων και οντοτήτων, προκειμένου να είναι εφικτή η εκκαθάριση των εισοδημάτων τους στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος.

Κ.Φ.Α – 2019

Ν- 469

5

Αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρίες. Στον κωδικό 471 αναγράφονται τα έσοδα των αστικών μη κερδοσκοπικών εταιρειών που αποτελούν εισροές κεφαλαιουχικού χαρακτήρα (π.χ. συνδρομές και εγγραφές των μελών, χορηγίες ή δωρεές προς τις εταιρείες, κ.λπ.) και τα οποία όπως έχει γίνει δεκτό με την ΠΟΛ.1059/2015 εγκύκλιο δεν εμπίπτουν στην έννοια των ακαθάριστων εσόδων και συνεπώς δεν φορολογούνται. Ταυτόχρονα, όμως θα πρέπει να συμπληρωθεί ο κωδικός 2021 της «Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης», με βάση τις αντίστοιχες δαπάνες που αφορούν στα πιο πάνω ποσά, προκειμένου να είναι εφικτή η εκκαθάριση των εισοδημάτων των υπόψη νομικών οντοτήτων στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος.

Κ.Φ.Α – 2021

Ν - 471

6

Εταιρείες Ανακύκλωσης που λειτουργούν με το σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ( ν. 2939/2001 )

Οι εν λόγω εταιρείες, προκειμένου να εκκαθαριστεί η δήλωση φορολογίας εισοδήματός τους κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 3220/2004, με βάση τις οποίες τα κέρδη τους απαλλάσσονται του φόρου εισοδήματος εφόσον εμφανισθούν σε λογαριασμό ειδικού αποθεματικού, θα πρέπει, εφόσον: α) εμφανίζουν φορολογικά κέρδη (κωδικός 016) ταυτόχρονα να καταχωρήσουν στον κωδικό 059 ποσό ίσο με αυτό του κωδικού 016, β) εμφανίζουν φορολογικές ζημίες (κωδικός 017) να καταχωρήσουν στον κωδικό 2024 της κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης ποσό ίσο με αυτό του κωδικού 017. Με τον ανωτέρω χειρισμό κατά την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος καταρχήν θα εφαρμοστούν οι διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3220/2004 και περαιτέρω θα υπαχθεί σε φορολόγηση τυχόν ποσό μη εκπιπτόμενων δαπανών, καθόσον αυτές δεν πρέπει να επηρεάζουν το σχηματισθέν αποθεματικό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3220/2004 και θα πρέπει να υπάγονται σε φορολόγηση στο φορολογικό έτος που αφορούν (αρ. Δ12Β 10301148 ΕΞ2011ΠΕ/23.02.2011 έγγραφό μας). Επίσης, στον κωδικό 059 καταχωρούνται τα κέρδη των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων που λειτουργούν με τη μορφή του Ευρωπαϊκού Ομίλου Οικονομικού Σκοπού, τα οποία φορολογούνται στο όνομα των μελών τους.

Κ.Φ.Α – 2024

Ν-059

7

Εταιρείες παραγωγής κινηματογραφικών έργων.

Ο κωδικός 072 συμπληρώνεται από τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες τα οποία είναι υπόχρεα να εγγράφουν σε ειδικό αφορολόγητο αποθεματικό το ποσό που οφείλουν να επενδύσουν για την παραγωγή κινηματογραφικών έργων, με βάση τις διατάξεις της παρ.7 του άρθρου 8 του ν.3905/2010. Επίσης, κατά το φορολογικό έτος πραγματοποίησης των δαπανών για την παραγωγή κινηματογραφικών έργων, θα πρέπει να συμπληρωθεί ο κωδικός 2026 της «Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης», μέχρι του ποσού του αποθεματικού που έτυχε απαλλαγής, προκειμένου να μη διενεργείται διπλή έκπτωση των σχετικών ποσών που πραγματοποιούνται κατά το έτος διάθεσης του σχετικού αποθεματικού, για την επένδυση της κινηματογραφικής παραγωγής, με βάση τις ίδιες διατάξεις.

Ο κωδικός 076 «Ποσό επένδυσης για την ενίσχυση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων άρθρου 71Ε ν.4172/2013» συμπληρώνεται από τα νομικά πρόσωπα ή τις νομικές οντότητες που επενδύουν σε παραγωγές οπτικοακουστικών έργων.

Κ.Φ.Α – 2026

Ν- 072 & 076

8

Αγροτικοί συνεταιρισμοί και ΕΚΕΣ

Αναγράφονται και τα ποσά των πλεονασμάτων των αγροτικών συνεταιρισμών του ν.4673/2020, διανεμηθέντων και μη, προκειμένου οι εν λόγω συνεταιρισμοί να τύχουν απαλλαγής από τον φόρο εισοδήματος, καθόσον τα ποσά αυτά δεν φορολογούνται στο όνομά τους αλλά στο όνομα των μελών τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν.4673/2020. Επίσης, στον κωδικό αυτό αναγράφονται τα μερίσματα από Εταιρείες Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών (Ε.Κ.Ε.Σ.) του ν.2367/1995, καθόσον για τα υπόψη ποσά η φορολόγηση έχει εξαντληθεί στο όνομα της Ε.Κ.Ε.Σ. με βάση τα οριζόμενα στις υπόψη διατάξεις (σχετ. η ΠΟΛ.1072/2016 εγκύκλιος).

.------

Ν - 474

9

Φορείς «Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας»

Στον κωδικό 053 καταχωρούνται τα κέρδη των Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις και Συνεταιρισμοί Εργαζομένων) τα οποία διανέμονται στους εργαζομένους τους, προκειμένου να αφαιρεθούν από τα κέρδη τους και να φορολογηθούν στο όνομα των εργαζομένων τους, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 72 του ν.4430/2016. Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω ισχύουν για όσους φορείς, μέσα στο έτος 2021, είναι εγγεγραμμένοι στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας του ν.4430/2016.

.------

Ν-053

10

Οικοδομικές Επιχειρήσεις

Ο κωδικός 100 συμπληρώνεται από τις οικοδομικές επιχειρήσεις, προκειμένου να προσδιορισθούν τα κέρδη τους τεκμαρτά. Για τη συμπλήρωσή του ισχύουν οι οδηγίες που έχουν δοθεί με την ΠΟΛ.1047/2017 εγκύκλιο.

.------

Ν - 100●●● Πίνακας 8: Κανόνες Διανομής

Είδος Επιχ/σης

1

2

3

4

5

Ατομική

Ο.Ε και Ε.Ε.

Ι.Κ.Ε

Ε.Π.Ε

Α.Ε

Γενικά

Όλα τα Κέρδη ανήκουν στον ιδιοκτήτη

Όλα τα Κέρδη ανήκουν στους Εταίρους

Οι εταίροι αποφασίζουν για τα κέρδη που θα διανεμηθούν.

Οι εταίροι αποφασίζουν για τα κέρδη που θα διανεμηθούν.

Οι μέτοχοι αποφασίζουν για τα κέρδη που θα διανεμηθούν.

Δυνατότητα διανομής Κερδών όχι με βάση τα ποσοστά συμμετοχής.

Όλα τα Κέρδη ανήκουν στον ιδιοκτήτη

Ναι, εφόσον υπάρχει σχετική συμφωνία.

Ναι. Για ορισμένο όμως χρόνο, που δεν θα υπερβαίνει τη δεκαετία

Ναι. Αν προβλέπεται στο καταστατικό.

Όχι.

Τακτικό Αποθεματικό

Όχι

Όχι

Ναι. 5% επί των Κερδών.

Ναι. 5% επί των Κερδών.

Ναι. 5% επί των Κερδών.

Πρόσθετα αποθεματικά

Όχι

Όχι

Πρόβλεψη στο καταστατικό ή απόφαση μετόχων.

Πρόβλεψη στο καταστατικό ή απόφαση μετόχων.

Πρόβλεψη στο καταστατικό ή απόφαση μετόχων.

Υποχρέωση ελάχιστης διανομής

Όλα τα Κέρδη ανήκουν στον ιδιοκτήτη

Όλα τα κέρδη θεωρούνται πως διανέμονται στους εταίρους στο τέλος της διαχειριστικής χρήσης εφόσον τηρείται απλογραφικό λογιστικό σύστημα.

Το καταστατικό μπορεί να ορίζει ελάχιστη υποχρεωτική διανομή κερδών.

Ελλείψει αντίθετου πρόβλεψης στο καταστατικό, όλα τα Κέρδη είναι διανεμητέα

(35%) των καθαρών κερδών . Δυνατότητα μη διανομής με πλειοψηφία 80%.


Με βάση τις προβλέψεις του καταστατικού (Διπλογραφικά)
Δυνατότητα προμερίσματος

Ναι. Προσωρινές απολήψεις.

Ναι. Προσωρινές απολήψεις.

Δεν δίδεται δυνατότητα από τον ν. 4072/2012.

Δεν δίδεται δυνατότητα από τον ν. 3190/1955.

Ναι. Υπό προϋποθέσεις.


(Από το άρθρο: Επιλογή νομικής μορφής επιχείρησης - 12 «συγκριτικοί πίνακες», με 58 σημεία σύγκρισης - Λίνα Μοντεσάντου)
Συνημμένα:

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης