Αποτελέσματα live αναζήτησης

104/7056 Εθνικές επιλογές, διοικητικά μέτρα και διαδικασίες εφαρμογής των άμεσων ενισχύσεων κατ' εκτέλεση του Καν.(ΕΕ) 1307/2013 και του Καν. (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.


Δημοσιεύθηκε στις : [ 21-01-2015 ]
Κατηγορία: Λοιπά

104/7056
Εθνικές επιλογές, διοικητικά μέτρα και διαδικασίες εφαρμογής των άμεσων ενισχύσεων κατ' εκτέλεση του Καν.(ΕΕ) 1307/2013 και του Καν. (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.


Αριθ. 104/7056

Εθνικές επιλογές, διοικητικά μέτρα και διαδικασίες εφαρμογής των άμεσων ενισχύσεων κατ' εκτέλεση του Καν.(ΕΕ) 1307/2013 και του Καν. (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) της παρ. 2 του αρ. 62 του Ν. 4235/2014 «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

β) των άρθρων 13 μέχρι και 29 του Ν. 2637/1998 (A'200) «Σύσταση Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων», όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το άρθρο 4 του Ν. 2732/1999 (ΦΕΚ 154 Α'), το άρθρο 24 του Ν. 2945/2001 (ΦΕΚ 223 Α') και το άρθρο 29 παρ. 1-8 του Ν. 3147/2003 (ΦΕΚ 135/Α'/03).

2. Τους Κανονισμούς (ΕΕ):

α. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (L347/608 της 20.12.2013) «περί θεσπίσεως κοινών κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της Κοινής γεωργικής πολιτικής και για την κατάργηση του Καν. (ΕΚ) αριθ. 637/2008 και του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου», όπως τροποποιημένος ισχύει

β. 639/2014 κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού της Επιτροπής (L181/1 της 20.06.2014) «για τη συμπλήρωση του Καν.(ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής και για την τροποποίηση του παραρτήματος Χ του εν λόγω κανονισμού», όπως τροποποιημένος ισχύει

γ. 641/2014 εκτελεστικού κανονισμού της Επιτροπής (L181/74 της 20.06.2014) «για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του Καν.(ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοι-

22 Ιανουαρίου 2015 νοβουλίου και του Συμβουλίου περί θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής», όπως τροποποιημένος ισχύει

δ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (L 347/549 της 20.12.2013) σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 352/1978, (ΕΚ) αριθ. 165/1994, (ΕΚ) αριθ. 2799/1998, (ΕΚ) αριθ. 814/2000, (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 και (ΕΚ) αριθ. 485/2008 του Συμβουλίου

ε. 640/2014 της Επιτροπής (L181/48 της 20.06.2014) «για τη συμπλήρωση του Καν.(ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου και τους όρους απόρριψης ή ανάκτησης πληρωμών καθώς και τις διοικητικές κυρώσεις που εφαρμόζονται στις άμεσες ενισχύσεις, τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή συμμόρφωση», όπως τροποποιημένος ισχύει

στ. 809/2014 εκτελεστικού κανονισμού (L227/69 της 31.07.2014) «για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του Καν. (ΕΕ) αριθ. 1306 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή συμμόρφωση», όπως τροποποιημένος ισχύει

ζ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (L 347/320 της 20.12.2013) σχετικά με το Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006.

3. Τις ανακοινώσεις, που απέστειλε το ΥΠΑΑΤ προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την 1η Αυγούστου 2014 σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης σε εθνικό επίπεδο, όπως τροποποιημένες ισχύουν.

4. Την επιστολή της Ε. Επιτροπής Ares (2014)2477689 -25/07/2014 περί διαχωρισμού των περιφερειών.

5. Τη σχετική εισήγηση του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν δημιουργείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1 Σκοπός

Με την παρούσα απόφαση θεσπίζονται:

1) Οι εθνικές επιλογές και οι διαδικασίες εφαρμογής των άμεσων ενισχύσεων κατ' εκτέλεση των κανονισμών υπ' αριθμό (ΕΕ) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου εφεξής «κανονισμός», (ΕΕ) 639/2014 κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού και (ΕΕ) 641/2014 εκτελεστικού Κανονισμού της Επιτροπής, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, με σκοπό τη χορήγηση των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης, τον υπολογισμό της αξίας και του αριθμού των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης, τη διαχείριση και την κοινοποίησή τους στους γεωργούς.

2) Οι διαδικασίες εφαρμογής για το καθεστώς της ενίσχυσης για γεωργικές πρακτικές επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον (Εφεξής «πράσινη ενίσχυση») .

3) Οι διαδικασίες εφαρμογής για το καθεστώς της ενίσχυσης για γεωργούς νεαρής ηλικίας.

4) Οι διαδικασίες εφαρμογής για το καθεστώς των μικροκαλλιεργητών.

5) Οι βασικές διατάξεις για την Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης- Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης.

6) Οι βασικές διατάξεις για τη χορήγηση συνδεδεμέ-νης στήριξης, σε εφαρμογή των άρθρων 52 και 53 του κανονισμού, καθώς και

7) οι βασικές διατάξεις για τη χορήγηση ειδικής ενίσχυσης για το βαμβάκι, σε εφαρμογή των άρθρων 56 ως 60 του κανονισμού.

Άρθρο 2 Ορισμοί

Για τις ανάγκες της παρούσας απόφασης ισχύουν οι ορισμοί του άρθρου 4 του κανονισμού, του άρθρου 2 του Καν. (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κατ' εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) 640/2014 της Επιτροπής, με την εξειδίκευση που ακολουθεί:

1. Ως «άμεσες ενισχύσεις» νοούνται το καθεστώς βασικής ενίσχυσης, η ενίσχυση για τις επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον πρακτικές, η ενίσχυση για νέους γεωργούς, η προαιρετική συνδεδεμένη στήριξη, η ειδική ενίσχυση για το βαμβάκι, το καθεστώς για τους μικροκαλλιεργητές και τα ειδικά μέτρα για τη γεωργία υπέρ των μικρότερων νησιών του Αιγαίου που αναφέρονται στο κεφάλαιο IV του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 229/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

2. Ως «γεωργός» νοείται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή η ομάδα φυσικών ή νομικών προσώπων, που διαθέτει εκμετάλλευση επί της ελληνικής επικράτειας και ασκεί γεωργική δραστηριότητα.

3. Ως «εκμετάλλευση» νοείται το σύνολο των παραγωγικών μονάδων που χρησιμοποιεί για γεωργικές δραστηριότητες και διαχειρίζεται ένας γεωργός στην ελληνική επικράτεια.

4. Ως «γεωργική δραστηριότητα» νοείται:

(α) η παραγωγή, η εκτροφή ζώων ή η καλλιέργεια γεωργικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων της συγκομιδής, της άμελξης, της αναπαραγωγής ζώων και της εκτροφής ζώων για γεωργική εκμετάλλευση,

(β) η διατήρηση της γης σε κατάσταση, που να την καθιστά κατάλληλη για βοσκή ή καλλιέργεια χωρίς προπαρασκευαστικές ενέργειες πέραν των συνήθων γεωργικών μεθόδων και μηχανημάτων ή

(γ) η άσκηση της ελάχιστης δραστηριότητας, για γεωργικές περιοχές εκ φύσεως κατάλληλες για βοσκή ή καλλιέργεια.

5. Ως «ελάχιστη δραστηριότητα» νοείται:

(α) για τις αρόσιμες εκτάσεις, ένα όργωμα ανά έτος, (β) για τις δενδρώδεις εκτάσεις καθαρισμός υποορό-φου ανά δύο έτη και

(γ) για τους βοσκοτόπους, η διατήρηση ζωϊκού κεφαλαίου 0,7 ΜΜΖ/εκτάριο.

6. Ως «γεωργικά προϊόντα» νοούνται τα προϊόντα, εξαιρουμένων των αλιευτικών προϊόντων, που απαριθ-μούνται στο Παράρτημα Ι των Συνθηκών, καθώς και το βαμβάκι.

7. Ως «γεωργική έκταση» νοείται οποιαδήποτε έκταση αρόσιμης γης, μόνιμων βοσκοτόπων και μόνιμων λειμώνων ή μόνιμων καλλιεργειών.

8. Ως «αρόσιμη γη» νοείται η γη που καλλιεργείται για φυτική παραγωγή ή εκτάσεις διαθέσιμες για φυτική παραγωγή, συμπεριλαμβανομένων των εκτάσεων υπό καθεστώς παύσης καλλιέργειας σύμφωνα με τα άρθρα 22, 23 και 24 του Καν. (ΕΚ) 1257/1999, με το άρθρο 39 του Καν. (ΕΚ) 1698/2005 και με το άρθρο 28 του Καν. (ΕΕ) 1305/2013, ανεξαρτήτως του αν πρόκειται για γη υπό θερμοκήπια ή υπό σταθερό ή υπό κινητό κάλυμμα.

9. Ως «μόνιμες καλλιέργειες» νοούνται οι μη εναλλασσόμενες καλλιέργειες, εκτός από τους μόνιμους βοσκότοπους και τους μόνιμους λειμώνες, οι οποίες καταλαμβάνουν τη γη για περίοδο τουλάχιστον πέντε ετών και αποδίδουν επαναλαμβανόμενες συγκομιδές, συμπεριλαμβανομένων των φυτωρίων καθώς και των πρεμνοφυών δασών μικρού περίτροπου χρόνου.

10. Ως «μόνιμος βοσκότοπος» νοείται η γη που χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη αγρωστωδών ή άλλων ποωδών κτηνοτροφικών φυτών με φυσικό τρόπο (αυτοφυή) ή με καλλιέργεια (σπαρμένα) και δεν έχει περιληφθεί στην αμειψισπορά επί πέντε έτη ή περισσότερο. Μπορεί να περιλαμβάνει άλλα είδη, όπως θάμνους και/ή δένδρα που προσφέρονται για βοσκή, υπό τον όρο ότι επικρατούν τα αγρωστώδη και λοιπά ποώδη κτηνοτροφικά φυτά, καθώς και γη που προσφέρεται για βοσκή και εντάσσεται σε καθιερωμένες τοπικές πρακτικές όπου τα αγρωστώδη και λοιπά ποώδη κτηνοτροφικά φυτά παραδοσιακά δεν επικρατούν στις εκτάσεις βοσκής. Τα αγρωστώδη και λοιπά ποώδη κτηνοτροφικά φυτά θεωρείται ότι επικρατούν εφόσον καλύπτουν άνω του 50 % της επιλέξιμης έκτασης σε επίπεδο αγροτεμαχίου. Καθιερωμένες τοπικές πρακτικές είναι: α) πρακτικές παραδοσιακού χαρακτήρα που εφαρμόζονται συνήθως και/ή β) πρακτικές που είναι σημαντικές για τη διατήρηση των οικοτόπων που απαριθμούνται στο παράρτημα I της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου και βιοτόπων και ενδιαιτημάτων που καλύπτονται από την οδηγία 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

11. Ως «αγρωστώδη ή λοιπά ποώδη κτηνοτροφικά φυτά» νοούνται όλα τα ποώδη κτηνοτροφικά φυτά που παραδοσιακά απαντώνται στους φυσικούς βοσκοτόπους ή συνήθως περιλαμβάνονται σε μείγματα σπόρων προς σπορά βοσκοτόπων ή λιβαδιών, είτε χρησιμοποιούνται για τη βοσκή ζώων είτε όχι.

12. Ως «φυτώρια» νοούνται οι ακόλουθες εκτάσεις με νεαρά ξυλώδη φυτά που καλλιεργούνται στο ύπαιθρο με σκοπό τη μεταφύτευση: (α) φυτώρια αμπέλων και έρρι-ζων υποκειμένων, (β) φυτώρια οπωροφόρων δέντρων και φυτών με ράγες, (γ) φυτώρια καλλωπιστικών φυτών, (δ) εμπορικά φυτώρια δασικών δέντρων, εκτός από αυτά που καλλιεργούνται για τις ανάγκες της ίδιας της εκμετάλλευσης σε δασικές περιοχές, (ε) φυτώρια δέντρων και θάμνων για φύτευση σε κήπους, πάρκα, παρυφές δρόμων και πρανή (π.χ. φυτών θαμνοστοιχιών, τριανταφυλλιών και άλλων καλλωπιστικών θάμνων, καλλωπιστικών κωνοφόρων), συμπεριλαμβανομένων σε όλες τις περιπτώσεις των υποκειμένων και των νεαρών φυτών τους.

13. Ως «πρεμνοφυή δάση μικρού περίτροπου χρόνου» νοούνται εκτάσεις που είναι φυτεμένες με είδη δέντρων του κωδικού ΣΟ 0602 90 41 και αποτελούνται από ξυλώδεις πολυετείς καλλιέργειες, με έρριζα υποκείμενα ή παραφυάδες που παραμένουν στο έδαφος μετά τη συγκομιδή και αναπτύσσουν νέους βλαστούς την επόμενη περίοδο και με μέγιστο κύκλο συγκομιδής που καθορίζεται από τα κράτη μέλη·

14. Ως «χρήση» σε σχέση με την έκταση νοείται η χρήση έκτασης από την άποψη του είδους της καλλιέργειας, των μόνιμων λειμώνων, των μόνιμων βοσκοτόπων ή των χορτολιβαδικών εκτάσεων ή της φυτικής κάλυψης ή της απουσίας καλλιέργειας.

15. Ως «αγροτεμάχιο» νοείται μια συνεχής έκταση γης που δηλώνεται από έναν γεωργό και καλύπτει μία μόνο ομάδα καλλιεργειών. Ωστόσο, όπου απαιτείται χωριστή δήλωση της χρήσης μιας έκτασης στο πλαίσιο μιας μόνο ομάδας καλλιεργειών, η προαναφερθείσα χρήση μειώνει και άλλο το αγροτεμάχιο, αν χρειασθεί.

16. Ως «αγροτεμάχιο αναφοράς» νοείται γεωγραφικά οριοθετημένη έκταση η οποία φέρει ενιαία στοιχεία αναγνώρισης, όπως έχουν καταχωρισθεί στο σύστημα αναγνώρισης αγροτεμαχίων.

17. Ως «προσδιορισθείσα έκταση» νοείται: όσον αφορά τα καθεστώτα στρεμματικών ενισχύσεων, η έκταση ως προς την οποία πληρούνται όλα τα κριτήρια επιλεξι-μότητας ή οι λοιποί όροι χορήγησης της ενίσχυσης, ανεξαρτήτως του αριθμού δικαιωμάτων ενίσχυσης που έχει στη διάθεσή του ο δικαιούχος ή όσον αφορά τα μέτρα στήριξης βάσει της έκτασης, οι εκτάσεις ή τα αγροτεμάχια που προσδιορίζονται μέσω διοικητικών ή επιτόπιων ελέγχων·

18. Ως «σύστημα γεωγραφικών πληροφοριών» («ΣΓΠ») νοούνται οι τεχνικές ηλεκτρονικού συστήματος γεωγραφικών πληροφοριών.

19. Ως «πώληση» νοείται η πώληση ή οποιαδήποτε άλλη οριστική μεταβίβαση έγγειας ιδιοκτησίας ή δικαιωμάτων ενίσχυσης.

20. Ως «μίσθωση» νοείται σύμβαση μίσθωσης ή παρόμοια συναλλαγή.

21. Ως «μεταβίβαση» νοείται η μίσθωση ή πώληση γης ή δικαιωμάτων ενίσχυσης ή η πραγματική ή προσδοκώ-μενη μεταβίβασή τους λόγω κληρονομιάς ή άλλη οριστική μεταβίβασή τους. Ο ορισμός δεν καλύπτει την επιστροφή των δικαιωμάτων κατά τη λήξη μίσθωσης.

22. Ως «δικαιούχος» νοείται ο γεωργός όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) του Καν. (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 και αναφέρεται στο άρθρο 9 του εν λόγω κανονισμού, ο δικαιούχος που υπέχει υποχρεώσεις πολλαπλής συμμόρφωσης κατά την έννοια του άρθρου 92 του Καν. (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 και/ή ο δικαιούχος που λαμβάνει στήριξη αγροτικής ανάπτυξης σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 10 του Καν. (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1)

23. Ως «μη συμμόρφωση» νοείται:

α) όσον αφορά τα κριτήρια επιλεξιμότητας, τις δεσμεύσεις ή τις λοιπές υποχρεώσεις που συνδέονται με τους όρους χορήγησης της ενίσχυσης ή στήριξης που αναφέρονται στο άρθρο 67 παράγραφος 2 του Καν. (ΕΕ) αριθ. 1306/2013, οποιαδήποτε περίπτωση μη εκπλήρωσης των εν λόγω κριτηρίων επιλεξιμότητας, δεσμεύσεων ή λοιπών υποχρεώσεων

β) όσον αφορά την πολλαπλή συμμόρφωση, η μη συμμόρφωση με τις σχετικές με τη διαχείριση κανονιστικές διατάξεις που προβλέπονται από την ενωσιακή νομοθεσία, με τα πρότυπα καλής γεωργικής και περιβαλλοντικής κατάστασης των εκτάσεων που καθορίζονται από τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 94 του Καν. (ΕΕ) αριθ. 1306/2013, ή με τη διατήρηση μόνιμων βοσκοτόπων που αναφέρεται στο άρθρο 93 παράγραφος 3 του Καν. (ΕΕ) αριθ. 1306/2013.

Άρθρο 3

Ενεργός Γεωργός

1. Άμεσες ενισχύσεις χορηγούνται μόνο σε ενεργούς γεωργούς.

2. Δεν θεωρούνται ενεργοί γεωργοί όσοι δηλώνουν γεωργικές εκτάσεις αποτελούμενες σε ποσοστό άνω του 50% από εκτάσεις διατηρούμενες εκ φύσεως σε κατάσταση κατάλληλη για βόσκηση ή καλλιέργεια, χωρίς να ασκούν την ελάχιστη γεωργική δραστηριότητα επ' αυτής, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2, παράγραφος 5.

3. Εξαιρουμένων των γεωργών της παραγράφου 2, γεωργοί, οι οποίοι έλαβαν για το προηγούμενο οικονομικό έτος άμεσες ενισχύσεις έως και 5.000 € θεωρούνται ενεργοί γεωργοί. Ειδικά για το έτος αιτήσεων 2015, λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ποσό των άμεσων ενισχύσεων, που δικαιούνταν ο γεωργός σύμφωνα με τον Καν(ΕΚ) 73/2009, προ των μειώσεων και των εξαιρέσεων που προβλέπονται στα άρθρα 21 και 23 του εν λόγω κανονισμού, για το έτος αιτήσεων 2014 και για κάθε επόμενο έτος αιτήσεων «ν» λαμβάνεται υπόψη το προηγούμενο έτος αιτήσεων «ν-1».

4. Γεωργοί, οι οποίοι έλαβαν για το προηγούμενο οικονομικό έτος άμεσες ενισχύσεις άνω των 5.000 € θεωρούνται ενεργοί γεωργοί, εφόσον αποδεικνύουν ότι το ετήσιο ποσό των άμεσων ενισχύσεων είναι τουλάχιστον το 10% των συνολικών εσόδων, που αποκτήθηκαν από μη γεωργικές δραστηριότητες κατά το πλέον πρόσφατο οικονομικό έτος, για το οποίο υπάρχουν στοιχεία. Ειδικά για το 2015, λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ποσό των άμεσων ενισχύσεων, που δικαιούνταν ο γεωργός σύμφωνα με τον Καν(ΕΚ) 73/2009, προ των μειώσεων και των εξαιρέσεων που προβλέπονται στα άρθρα 21 και 23 του εν λόγω κανονισμού, για το έτος αιτήσεων 2014 και για κάθε επόμενο έτος «ν» λαμβάνεται υπόψη το προηγούμενο έτος αιτήσεων «ν-1».

5. Γεωργοί, οι οποίοι έλαβαν για το προηγούμενο οικονομικό έτος άμεσες ενισχύσεις άνω των 5.000 €, και οι οποίοι διευθύνουν αερολιμένες, σιδηροδρομικές εταιρείες, δίκτυα ύδρευσης, κτηματομεσιτικές εταιρείες, γήπεδα και υπαίθριους χώρους ψυχαγωγίας, θεωρούνται ενεργοί γεωργοί εφόσον αποδεικνύουν οτιδήποτε από τα κατωτέρω:

α) είτε ότι το ετήσιο ποσό των άμεσων ενισχύσεων είναι τουλάχιστον το 5% των συνολικών εσόδων από μη γεωργικές δραστηριότητες κατά το πλέον πρόσφατο οικονομικό έτος , για το οποίο υπάρχουν στοιχεία,

β) είτε ότι οι γεωργικές τους δραστηριότητες δεν είναι ασήμαντες και συγκεκριμένα ότι το σύνολο των εσόδων που αποκτήθηκαν από αγροτικές δραστηριότητες, κατά το πλέον πρόσφατο οικονομικό έτος για το οποίο υπάρχουν τέτοια στοιχεία, αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το 1/3 των συνολικών εσόδων που αποκτήθηκαν το πλέον πρόσφατο οικονομικό έτος , για το οποίο υπάρχουν στοιχεία,

γ) είτε ότι ο κύριος επιχειρηματικός ή εταιρικός σκοπός συνίσταται στην άσκηση γεωργικής δραστηριότητας. Ο έλεγχος γίνεται βάσει των δεδομένων που τηρούνται στο Υπουργείο Οικονομικών.

Τα παραπάνω αποδεικνύονται με έγγραφα φορολογικού χαρακτήρα που προέρχονται από το Υπουργείο Οικονομικών και προσκομίζονται, όποτε και με όποιο τρόπο ζητηθούν, στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ή στα αρμόδια γραφεία υποδοχής αιτήσεων από τους δικαιούχους.

6. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου και σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 12 του κατ' εξουσιοδότηση Καν (ΕΕ) 639/2014 της Επιτροπής:

(α) ως «έσοδα που αποκτήθηκαν από γεωργικές δραστηριότητες» νοούνται τα έσοδα που απέκτησε ο γεωργός από την γεωργική του δραστηριότητα, πε-ριλαμβανομένης της ενωσιακής στήριξης καθώς και οποιασδήποτε εθνικής ενίσχυσης, η οποία χορηγείται για γεωργικές δραστηριότητες. Περιλαμβάνονται επίσης τα έσοδα από την μεταποίηση γεωργικών προϊόντων της εκμετάλλευσης, υπό τον όρο ότι τα μεταποιημένα προϊόντα παραμένουν στην κυριότητα του γεωργού και από την εν λόγω μεταποίηση προκύπτει άλλο γεωργικό προϊόν. Όλα τα άλλα έσοδα λογίζονται ως «έσοδα από μη γεωργικές δραστηριότητες»,

(β) ως «έσοδα» νοούνται τα ακαθάριστα έσοδα πριν από την αφαίρεση των σχετικών δαπανών και φόρων,

(γ) ως «ετήσιο ποσό των άμεσων ενισχύσεων» νοείται το συνολικό ποσό των άμεσων ενισχύσεων, που δικαιούνταν ο γεωργός για το πιο πρόσφατο οικονομικό έτος, για το οποίο διατίθενται στοιχεία για έσοδα από μη γεωργικές δραστηριότητες.

Άρθρο 4 Ελάχιστες προϋποθέσεις για τη λήψη άμεσων ενισχύσεων

1. Δεν χορηγούνται άμεσες ενισχύσεις σε γεωργούς όταν το συνολικό ποσό των προς καταβολή αμέσων ενισχύσεων προ της ανάκτησης αχρεωστήτως κατα-βληθέντων ποσών και της εφαρμογής διοικητικών κυρώσεων για δεδομένο ημερολογιακό έτος δεν υπερβαίνει τα 250 ευρώ.

2. Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται για τους γεωργούς, των οποίων η έδρα της εκμετάλλευσης βρίσκεται στα μικρά νησιά του Αιγαίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Άρθρο 5

Μείωση των ενισχύσεων

1. Όταν το ποσό της βασικής ενίσχυσης, που πρέπει να χορηγηθεί σε γεωργό για ένα δεδομένο ημερολογιακό έτος, υπερβαίνει τις 150.000 €, εφαρμόζεται μείωση στο 100% για το μέρος του ποσού που υπερβαίνει τις 150.000 €, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Καν. (ΕΕ) 1307/2013. Η εν λόγω μείωση δεν εφαρμόζεται στην ενίσχυση για γεωργικές πρακτικές επωφελείς για το περιβάλλον, η οποία καταβάλλεται στο ακέραιο.

2. Πριν την εφαρμογή της ως άνω μείωσης, αφαιρού-νται από το ποσό της βασικής ενίσχυσης προς χορήγηση εντός δεδομένου ημερολογιακού έτους οι μισθοί που συνδέονται με γεωργική δραστηριότητα και οι οποίοι έχουν πραγματικά καταβληθεί και δηλωθεί από το γεωργό κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, συμπεριλαμβανομένων των φόρων και των κοινωνικών εισφορών. Όπου δεν είναι διαθέσιμα στοιχεία για τους μισθούς, που έχουν πραγματικά καταβληθεί και δηλωθεί από τον γεωργό κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, χρησιμοποιούνται τα πλέον πρόσφατα στοιχεία.

Άρθρο 6

Εθνικά ανώτατα όρια άμεσων ενισχύσεων και κατανομή στα επιμέρους καθεστώτα

1. Το εθνικό ανώτατο όριο και το καθαρό ανώτατο όριο άμεσων ενισχύσεων των άρθρων 6 και 7 του Καν. (ΕΕ) 1307/2013 περιλαμβάνονται στα παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ του κανονισμού.

2. Η κατανομή του εθνικού ορίου στις επιμέρους ενισχύσεις αποτυπώνεται στο παράρτημα Ι της παρούσας.

3. Σε εφαρμογή των άρθρων 43-47 του κανονισμού, ποσοστό 30% προορίζεται για την ενίσχυση για γεωργικές πρακτικές επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον.

4. Σε εφαρμογή των άρθρων 50-51 του κανονισμού, ποσοστό 2% προορίζεται για την ενίσχυση για γεωργούς νεαρής ηλικίας.

5. Σε εφαρμογή των άρθρων 52-55 του κανονισμού, ποσοστό έως 8% προορίζεται για τη συνδεδεμένη στήριξη σε γεωργούς.

6. Σε εφαρμογή του άρθρου 14 του κανονισμού, ποσοστό 5% του εθνικού ανώτατου ορίου μεταφέρεται στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης για χρήση στο μέτρο ενίσχυσης των περιοχών με φυσικούς περιορισμούς.

7. Σύμφωνα με το άρθρο 22 του κανονισμού, για τη διασφάλιση της χρήσης του μεγαλύτερου δυνατού ποσού των διαθέσιμων κεφαλαίων ως τα εθνικά ανώτατα όρια και για την διευκόλυνση της αποτελεσματικότερης χρήσης των κεφαλαίων, το εθνικό ανώτατο όριο του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης αυξάνεται σε ποσοστό 3% για τα έτη 2015, 2016 και 2017 και σε ποσοστό 2% για τα έτη 2018 και 2019 επί του ετήσιου εθνικού ανώτατου ορίου του παραρτήματος ΙΙ του κανονισμού, μετά την αφαίρεση του ποσού που προκύπτει από την εφαρμογή ποσοστού 30% που ορίζεται για την ενίσχυση για γεωργικές πρακτικές επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον.

8. Το εθνικό ανώτατο όριο της αξίας των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης, που χορηγούνται στους δικαιούχους ενεργούς γεωργούς, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 3 της παρούσας απόφασης, το 2015 υπολογίζεται αφαι-ρώντας από το εθνικό ανώτατο όριο του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης 2015 ποσοστό 3% για την δημιουργία του Εθνικού Αποθέματος, σύμφωνα με το άρθρο 30 του κανονισμού.

Άρθρο 7

Περιφερειακή κατανομή των εθνικών ανώτατων ορίων

1. Σε εφαρμογή του άρθρου 23 του κανονισμού, το καθεστώς βασικής ενίσχυσης εφαρμόζεται σε περιφερειακό επίπεδο. Για το λόγο αυτό καθορίζονται οι παρακάτω τρεις περιφέρειες στην χώρα, βάσει αγρονομικών κριτηρίων και χρήσης της γης:

(α) ΠΕ1: Περιφέρεια που περιλαμβάνει τις εκτάσεις βοσκοτόπων

(β) ΠΕ2: Περιφέρεια που περιλαμβάνει τις αρόσιμες εκτάσεις και

(γ) ΠΕ3: Περιφέρεια που περιλαμβάνει γεωργικούς δενδρώνες και αμπελώνες από τις εκτάσεις μόνιμων καλλιεργειών.

2. Τα αγροτεμάχια που δηλώνουν οι γεωργοί το 2015 κατατάσσονται στις 3 περιφέρειες με βάση το έτος ενίσχυσης 2013 ως έτος αναφοράς. Στο Παράρτημα ΙΙ απεικονίζεται η κατάταξη των καλλιεργειών στις τρεις περιφέρειες. Οι γεωργοί διατηρούν το δικαίωμα να καλλιεργούν τα αγροτεμάχια τους με όποια καλλιέργεια επιθυμούν, εκτός εάν προβλέπεται αλλιώς στις διατάξεις της παρούσας απόφασης ή οποιασδήποτε άλλης εφαρ-μοστικής πράξης των κανονισμών της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) (Έγγραφο Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ares (2014)2477689 - 25/07/2014).

3. Το ετήσιο εθνικό ανώτατο όριο για το καθεστώς βασικής ενίσχυσης (ειδικά για το 2015 μετά την εφαρμογή γραμμικής μείωσης ύψους 3% για τη δημιουργία εθνικού αποθέματος) κατανέμεται βάσει αντικειμενικών και αμερόληπτων κριτηρίων μεταξύ των περιφερειών ως εξής:

ΠΕ1: 25%

ΠΕ2: 47%

ΠΕ3: 28%

4. Για την τήρηση των εφαρμοστέων περιφερειακών ανώτατων ορίων της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου εφαρμόζεται γραμμική μείωση ή αύξηση της αξίας των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης σε καθεμία από τις τρεις περιφέρειες.

Άρθρο 8

Φορέας υπολογισμού των δικαιωμάτων

1. Αρμόδιος φορέας, σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού, για τον υπολογισμό, την χορήγηση και τη διαχείριση των δικαιωμάτων και εν γένει των άμεσων ενισχύσεων, ορίζεται ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε).

2. Κάθε δημόσια αρχή, υποχρεούται να θέτει στη διάθεση του Οργανισμού τις τηρούμενες σ' αυτή βάσεις δεδομένων, με όλες τις πληροφορίες και τα αναγκαία στοιχεία, προκειμένου να ελέγχεται αν οι δικαιούχοι πληρούν την έννοια του ενεργού γεωργού. Για τον υπολογισμό του αριθμού και της αξίας των δικαιωμάτων και των όρων επιλεξιμότητας των λοιπών περιγραφό-μενων στην παρούσα απόφαση καθεστώτων άμεσων ενισχύσεων, λαμβάνονται υπόψη ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά:

• τα στοιχεία της Κτηνιατρικής Βάσης Δεδομένων,

• τα στοιχεία της βάσης των δηλωθεισών και κατα-γεγραμμένων ζημιών της αγροτικής παραγωγής που τηρεί ο ΕΛΓΑ,

• τα ατομικά και τα οικονομικά στοιχεία των δικαιούχων άμεσων ενισχύσεων, όπως αυτά τηρούνται στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών,

• τα στοιχεία των εμπορικών επιχειρήσεων, που αποδεικνύουν την κύρια δραστηριότητα τους όπως αυτά τηρούνται στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών, τα στοιχεία οποιασδήποτε άλλης βάσης δεδομένων με συμπληρωματικές πληροφορίες αναγκαίες για διασταυρωτικούς-μηχανογραφικούς και κάθε άλλου τύπου ελέγχους.

Τμήμα Α'-

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Άρθρο 9 Δικαιούχοι χορήγησης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης

1. Τα δικαιώματα ενίσχυσης, που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 1782/2003 και τον Καν. (ΕΚ) 73/2009 λήγουν στις 31 Δεκεμβρίου 2014.

2. Η στήριξη δυνάμει του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης διατίθεται στους ενεργούς γεωργούς, οι οποίοι αποκτούν δικαιώματα:

(α) μέσω χορήγησης δικαιωμάτων το έτος ενίσχυσης 2015, σύμφωνα με τα άρθρα 10, 17, 18 και 19 της παρούσας απόφασης

(β) μέσω χορήγησης δικαιωμάτων από το εθνικό απόθεμα, σύμφωνα με το άρθρο 16 της παρούσας απόφασης

(γ) με μεταβίβαση, σύμφωνα με το άρθρο 25 της παρούσας απόφασης

Άρθρο 10

Πρώτη χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης το έτος 2015

1. Δικαιώματα βασικής ενίσχυσης χορηγούνται στους γεωργούς το έτος 2015 , οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις του ενεργού γεωργού το έτος ενίσχυσης 2015, εφόσον:

(α) υποβάλουν αίτηση χορήγησης δικαιωμάτων ενίσχυσης στο πλαίσιο του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης έως την τελική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων 2015, εκτός περιπτώσεων ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων, και

(β) είχαν το δικαίωμα να λάβουν ενίσχυση, πριν από τυχόν μείωση ή αποκλεισμό, που προβλέπονται στον Τίτλο ΙΙ, Κεφάλαιο 4 του Καν(ΕΚ)73/2009, σε ό,τι αφορά αίτηση ενίσχυσης για άμεσες ενισχύσεις σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 73/2009 για το 2013.

2. Επιπρόσθετα, δικαιώματα βασικής ενίσχυσης χορηγούνται και σε γεωργούς, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1, στοιχείο α, και οι οποίοι ανήκουν τουλάχιστον σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες:

(α) Γεωργοί, οι οποίοι για το 2013 δεν έλαβαν ενισχύσεις σε συνάρτηση με ενιαία αίτηση ενίσχυσης και οι οποίοι το έτος αιτήσεων 2013 παρήγαν φρούτα, λαχανικά, εδώδιμα γεώμηλα ή γεώμηλα για σπορά και το έπραξαν σε ελάχιστη έκταση 0,2 εκταρίων ανά καλλιέργεια ή καλλιεργούσαν αμπελώνες. Για την επαλήθευση του παραπάνω λαμβάνεται υπόψη η ενιαία αίτησης ενίσχυσης 2013.

(β) Γεωργοί, οι οποίοι κατά το 2014 έλαβαν δικαιώματα ενίσχυσης από το εθνικό απόθεμα, βάσει του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης.

(γ) Γεωργοί, οι οποίοι ουδέποτε είχαν ή μίσθωναν δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης και οι οποίοι υποβάλλουν επαληθεύσιμα στοιχεία πως την 15.05.2013 , επιδόθηκαν στην εκτροφή ζώων ή παρήγαγαν ή καλλιέργησαν γεωργικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένης της συγκομιδής, της άμελξης, της αναπαραγωγής ζώων και της εκτροφής ζώων για γεωργική εκμετάλλευση. Για την επαλήθευση των παραπάνω δραστηριοτήτων λαμβά-νεται υπόψη η ενιαία αίτηση ενίσχυσης το έτος 2013. ή (β) εκκαθαριστικό φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2014, με τα εισοδήματα έτους 2013 μαζί με (γ) παραστατικά πώλησης γεωργικών προϊόντων ή αγοράς ζωοτροφών ή αγοράς ζώων ή σπόρων προς καλλιέργεια για γεωργική εκμετάλλευση.

Άρθρο 11

Αριθμός Δικαιωμάτων ενίσχυσης

1. Το καθεστώς βασικής ενίσχυσης προβλέπει άμεση στήριξη του εισοδήματος του γεωργού και συνδέεται στενά με την συντήρηση των γεωργικών περιοχών. Με τον όρο «δικαίωμα βασικής ενίσχυσης» νοείται άυλος τίτλος, ο οποίος συνδέεται με ορισμένη επιλέξιμη έκταση και το οποίο γεννά δικαίωμα καταβολής ενίσχυσης, ίσης με τη μοναδιαία αξία των δηλωθέντων δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης. Τα δικαιώματα ενίσχυσης συνιστούν ουσιαστικά δικαίωμα υπό αίρεση για τη χορήγηση ενίσχυσης από την ΕΕ, μπορούν να διαχωρίζονται από τη γη και να αποτελούν αντικείμενο ανεξάρτητης συναλλαγής και να ενεργοποιούνται σε επιλέξιμη γη, που έχει στη διάθεσή του ο γεωργός, ανεξαρτήτου κυριότητας, αυστηρά εντός της ίδιας περιφέρειας, στην οποία έχουν χορηγηθεί.

2. Ο αριθμός των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης, που χορηγούνται ανά γεωργό το 2015, ισούται με τον αριθμό επιλέξιμων εκταρίων, τον οποίο δηλώνει ο γεωργός στην αίτηση ενίσχυσης του για το 2015 και τα οποία έχει στη διάθεσή του στις 31 Μαΐου 2015, εκτός από περίπτωση ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων. Για τον προσδιορισμό του αριθμού των επιλέξιμων εκταρίων, που δηλώνει ο γεωργός στην αίτηση ενίσχυσης του για το 2015, δε λαμβάνονται υπόψη εκτάρια αρόσιμης γης σε μόνιμα θερμοκήπια, όπως αυτά δηλώθηκαν κατά την ημερομηνία που καθορίζει το κ-μ σύμφωνα με το άρθρο 11 του Καν. (EK) 1122 για το έτος υποβολής αιτήσεων 2013.

3. Όταν για ένα επιλέξιμο εκτάριο υποβάλλεται αίτηση χορήγησης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης από δύο ή περισσότερους αιτούντες, η απόφαση σε ποιον εξ' αυτών πρέπει να χορηγηθεί το δικαίωμα ενίσχυσης λαμβάνεται με βάση το κριτήριο του ποιος διαθέτει την εξουσία λήψης αποφάσεων σε σχέση με τις γεωργικές δραστηριότητες που ασκούνται στο εν λόγω εκτάριο και ποιος λαμβάνει τα κέρδη και αναλαμβάνει τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους που συνδέονται με τις εν λόγω δραστηριότητες.

4. Μετά την υποβολή της ενιαίας αίτησης για την χορήγηση των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης το 2015 από τους δικαιούχους, ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. προβαίνει σε μηχανογραφικούς-διασταυρωτικούς ελέγχους για τον προσδιορισμό των επιλέξιμων εκτάσεων ανά περιφέρεια.

Άρθρο 12

Ελάχιστο μέγεθος ανά εκμετάλλευση

Το ελάχιστο μέγεθος ανά εκμετάλλευση, για την οποία μπορεί να ζητηθεί η χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης, ορίζεται στα 0,4 εκτάρια.

Άρθρο 13 Σύγκλιση αξίας των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης ως το έτος 2019

1. Με βάση τις επιλέξιμες εκτάσεις του έτους 2015 και το ανώτατο διαθέσιμο όριο για το σύνολο της χώρας και για κάθε περιφέρεια καθορίζεται η αξία των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης για κάθε γεωργό, από το 2015 έως και το 2020.

2. Η αξία των δικαιωμάτων ενίσχυσης που χορηγούνται στους δικαιούχους δυνάμει του κανονισμού, υπόκειται σε σταδιακή μερική σύγκλιση αξιών από το 2015 έως το 2019 σε εφαρμογή των παραγράφων 2,4-8 του άρθρου 25 του κανονισμού. Συνεπώς η αξία των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης, εκτός των δικαιωμάτων που χορηγούνται από το εθνικό απόθεμα, που χορηγούνται το 2015 διαφοροποιείται για κάθε έτος.

3. Σε εφαρμογή του άρθρου 25 παράγραφος 4 του κανονισμού, η μοναδιαία αξία των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης, των οποίων η αρχική μοναδιαία αξία είναι μικρότερη από το 90% της περιφερειακής μοναδιαίας αξίας το 2019 θα αυξηθεί, το αργότερο για το έτος υποβολής αιτήσεων 2019, τουλάχιστον κατά το ένα τρίτο της διαφοράς μεταξύ της αρχικής μοναδιαίας αξίας τους και του 90% της περιφερειακής μοναδιαίας αξίας το 2019.

4. Σε εφαρμογή του άρθρου 25.7 του κανονισμού, για τη χρηματοδότηση της αξίας των δικαιωμάτων ενίσχυσης της παραγράφου 3, η μοναδιαία αξία δικαιωμάτων ενίσχυσης με αρχική μοναδιαία αξία ανώτερη της περιφερειακής μέσης μοναδιαίας αξίας του 2019 μειώνεται σταδιακά από το 2015 έως το 2019. Η μέγιστη μείωση της αρχικής μοναδιαίας αξίας των δικαιωμάτων περιορίζεται στο 30%.

5. Επιπλέον, για το έτος υποβολής αιτήσεων 2019 το αργότερο, κανένα δικαίωμα ενίσχυσης δε θα έχει μοναδιαία αξία χαμηλότερη του 60% της περιφερειακής μοναδιαίας αξίας το 2019, εκτός αν αυτό συνεπάγεται μέγιστη μείωση που υπερβαίνει το όριο του 30%. Στην περίπτωση αυτή η ελάχιστη μοναδιαία αξία καθορίζεται στο απαιτούμενο επίπεδο ώστε να τηρείται το εν λόγω κατώτατο όριο.

6. Η μετάβαση από την αρχική μοναδιαία αξία των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης του 2015 στην τελική μοναδιαία αξία τους το 2019 πραγματοποιείται σε ίσα βήματα αρχής γινομένης από το 2015, λαμβάνοντας υπόψη τη σταδιακή/ μερική σύγκλιση, που περιγράφεται στις παραγράφους 2,3 και 4 του παρόντος άρθρου.

7. Για την τήρηση των περιφερειακών ανώτατων ορίων η αξία των δικαιωμάτων ενίσχυσης προσαρμόζεται γραμμικά κάθε χρόνο.

Άρθρο 14 Υπολογισμός αρχικής μοναδιαίας αξίας

1. Η αρχική μοναδιαία αξία των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης υπολογίζεται με βάση τις επιλέξιμες εκτάσεις που δηλώνουν οι γεωργοί το 2015 και την αξία των δικαιωμάτων ενίσχυσης, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών δικαιωμάτων, που κατείχε ο γεωργός το 2014 και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 22, παράγραφος 4, 23 παράγραφος 4 και 25 παράγραφος 4 ως 8 του κανονισμού.

2. Ένας γεωργός θεωρείται ότι κατέχει δικαιώματα ενίσχυσης κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης του για το 2014 εφόσον έως την ημερομηνία αυτή του έχουν χορηγηθεί ή μεταβιβαστεί οριστικώς δικαιώματα ενίσχυσης. Σ' αυτά περιλαμβάνονται και τα εκμισθωμένα σε τρίτο γεωργό δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης.

3. Οι γεωργοί ενημερώνονται το 2015 για την αξία των οικείων δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης, για κάθε έτος της περιόδου που καλύπτει ο κανονισμός.

4. Όταν η αξία των οικείων δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης βασίζεται σε προσωρινά δεδομένα, η οριστική αξία και ο αριθμός των δικαιωμάτων ενίσχυσης καθορίζονται και κοινοποιούνται εγκαίρως στους γεωργούς αφού πρώτα διενεργηθούν όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι με βάση το άρθρο 74 του Καν(ΕΕ) 1306/2013.

5. Αρμόδιος φορέας για τον υπολογισμό της αξίας των δικαιωμάτων των γεωργών ορίζεται ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Άρθρο 15

Ρήτρα απροσδόκητου κέρδους

1. Σε περίπτωση πώλησης γεωργικών εκτάσεων ή έναρξης ή λήξης του συνόλου ή μέρους μίας μίσθωσης γεωργικών εκτάσεων εντός της χρονικής περιόδου 01.06.2014 - 31.05.2015, για τη δίκαιη κατανομή των ενισχύσεων μεταξύ των γεωργών, εφαρμόζεται η ρήτρα απροσδόκητου κέρδους, σύμφωνα με το άρθρο 28 του κανονισμού.

2. Η ρήτρα απροσδόκητου κέρδους εφαρμόζεται στην περίπτωση που ο γεωργός δηλώνει το 2015 λιγότερο από το 90% των εκτάσεων που δήλωσε το 2014, και ενεργοποιούσαν δικαιώματα, και το σύνολο της αύξησης της αξίας των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης, που χορηγούνται στον γεωργό, προστίθεται στο Εθνικό Απόθεμα.

3. Όταν η μείωση της δηλούμενης έκτασης το 2015 σε σχέση με την δηλούμενη έκταση 2014 προκύπτει από έναρξη ή λύση του συνόλου ή μέρους μίσθωσης δημόσιου βοσκότοπου, η ρήτρα απροσδόκητου κέρδους δεν εφαρμόζεται.

4. Όταν η μείωση της δηλούμενης έκτασης το 2015 σε σχέση με την δηλούμενη έκταση 2014, η οποία ενεργοποιούσε δικαιώματα, προκύπτει από έναρξη ή λύση του συνόλου ή μέρους μίσθωσης γεωργικών εκτάσεων, η ρήτρα απροσδόκητου κέρδους εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που η μίσθωση λήξει μετά την 31.05.2015

Άρθρο 16 Εθνικό Απόθεμα

Α. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ

1. Σε εφαρμογή του άρθρου 30 του κανονισμού, το 2015 δημιουργείται Εθνικό Απόθεμα. Για τη δημιουργία του Εθνικού Αποθέματος, εφαρμόζεται γραμμική ποσοστιαία μείωση του ανώτατου ορίου του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης σε εθνικό επίπεδο, ποσοστού 3%.

2. Δικαιώματα βασικής ενίσχυσης από το Εθνικό Απόθεμα χορηγούνται σε γεωργούς, οι οποίοι πληρούν την προϋπόθεση του ενεργού γεωργού. Το Εθνικό Απόθεμα χρησιμοποιείται για τη χορήγηση δικαιωμάτων ενίσχυσης, κατά προτεραιότητα σε γεωργούς νεαρής ηλικίας και σε γεωργούς που αρχίζουν τη γεωργική τους δραστηριότητα. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζεται η χρήση του Εθνικού Αποθέματος για χορήγηση δικαιωμάτων ενίσχυσης:

(α) σε γεωργούς, προκειμένου να αποφεύγεται η εγκατάλειψη της γης, μεταξύ άλλων σε περιοχές που εφαρμόζονται προγράμματα αναδιάρθρωσης ή προγράμματα ανάπτυξης, που υπόκεινται σε κάποια μορφή δημόσιας παρέμβασης

(β) σε γεωργούς, ως αντιστάθμιση σε ειδικά μειονεκτήματα

(γ) σε γεωργούς, οι οποίοι δεν μπόρεσαν να λάβουν δικαιώματα βασικής ενίσχυσης λόγω ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων

(δ) επιπλέον, το Εθνικό Απόθεμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη γραμμική αύξηση σε μόνιμη βάση όλων των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο, αν το εθνικό απόθεμα υπερβαίνει το 0,5% του ετήσιου εθνικού ή περιφερειακού ανώτατου ορίου για το καθεστώς βασικής ενίσχυσης, υπό την προϋπόθεση ότι παραμένουν επαρκή διαθέσιμα ποσά για:

- την κάλυψη της χορήγησης δικαιωμάτων κατά προτεραιότητα σε γεωργούς νεαρής ηλικίας και σε γεωργούς που αρχίζουν τη γεωργική τους δραστηριότητα,

- την κάλυψη της χορήγησης δικαιωμάτων σε γεωργούς που εμπίπτουν στις περιπτώσεις (α) και (β) της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου,

- και τέλος, την κάλυψη της χορήγησης δικαιωμάτων ή την αύξηση της αξίας των υφιστάμενων δικαιωμάτων σε γεωργούς, βάσει τελεσίδικης δικαστικής απόφασης ή οριστικής διοικητικής πράξης.

(ε) Τέλος, το Εθνικό Απόθεμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη των ετήσιων αναγκών πληρωμών, που πρέπει να δοθούν για την ενίσχυση των γεωργών νεαρής ηλικίας και των γεωργών που συμμετέχουν στο καθεστώς των μικρών καλλιεργητών.

3. Η αξία των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης καθορίζεται στον περιφερειακό μέσο όρο της αξίας των δικαιωμάτων ενίσχυσης κατά το έτος χορήγησης και ως εκ τούτου δεν υπόκειται σε σύγκλιση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 14 της παρούσας. Ο περιφερειακός μέσος όρος υπολογίζεται διαιρώντας τον περιφερειακό ανώτατο όριο του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης για το έτος χορήγησης, μη περιλαμβανομένου του ποσού του εθνικού ή περιφερειακού αποθέματος, δια του αριθμού των χορηγηθέντων δικαιωμάτων ενίσχυσης

Β. ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ

4. Το Εθνικό Απόθεμα αναπληρώνεται με ποσά που προκύπτουν από:

(α) δικαιώματα ενίσχυσης, τα οποία δεν συνεπάγονται καταβολές ενισχύσεων επί δύο συναπτά έτη λόγω οποιουδήποτε από τα κατωτέρω:

(i) μη συμμόρφωσης με τις προϋποθέσεις του ενεργού γεωργού,

(ii) μη τήρησης της ελάχιστης προϋπόθεσης για τη λήψη άμεσων ενισχύσεων, του ποσού των 250 €,

(iii) απόδειξης πρόκλησης τεχνηέντως από τις 18/10/2011 συνθηκών, με σκοπό την αποφυγή της μείωσης των ενισχύσεων άνω των 150.000 €, που περιγράφεται στο άρθρο 5 της παρούσας απόφασης.

(β) αριθμό δικαιωμάτων ενίσχυσης ισοδύναμο με το συνολικό αριθμό δικαιωμάτων ενίσχυσης, που δεν έχουν ενεργοποιηθεί επί δύο συναπτά έτη, εκτός κι αν η ενεργοποίηση δεν πραγματοποιήθηκε λόγω ανωτέρω βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων. Για τον καθορισμό των ιδιόκτητων ή μισθωμένων δικαιωμάτων του γεωργού, που επιστρέφονται στο εθνικό απόθεμα, δίνεται προτεραιότητα στα δικαιώματα με την χαμηλότερη αξία.

(γ) δικαιώματα ενίσχυσης που επιστρέφονται εκουσί-ως από τους γεωργούς.

(δ) την εφαρμογή της ρήτρας απροσδόκητου κέρδους. (ε) αδικαιολογήτως χορηγηθέντα δικαιώματα ενίσχυσης.

(στ) γραμμική μείωση της αξίας των δικαιωμάτων ενίσχυση σε περιφερειακό επίπεδο, όταν το Εθνικό απόθεμα δεν επαρκεί για την κάλυψη των περιπτώσεων χορήγησης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης σε γεωργούς νεαρής ηλικίας και σε γεωργούς που αρχίζουν τη γεωργική τους δραστηριότητα.

(ζ) γραμμική μείωση της αξίας των δικαιωμάτων ενίσχυση σε περιφερειακό επίπεδο, όταν το Εθνικό απόθεμα δεν επαρκεί για την κάλυψη των περιπτώσεων αύξησης της αξίας ή χορήγησης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης βάσει τελεσίδικης δικαστική απόφασης ή οριστικής διοικητικής πράξης.

Γ. Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, ως «γεωργοί νεαρής ηλικίας» νοούνται οι γεωργοί, σύμφωνα με το άρθρο 31 της παρούσας. Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, ως «γεωργοί που αρχίζουν τη γεωργική τους δραστηριότητα» νοούνται φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία, κατά τα πέντε έτη που προηγούνται της έναρξης γεωργικής δραστηριότητας, δεν άσκησαν γεωργική δραστηριότητα στο όνομά τους και υπ' ευθύνη τους ούτε έλεγχαν νομικό πρόσωπο που ασκούσε γεωργική δραστηριότητα. Σε περίπτωση νομικού προσώπου, το ή τα φυσικά πρόσωπα που ελέγχουν το νομικό πρόσωπο δεν πρέπει να έχουν ασκήσει γεωργική δραστηριότητα στο όνομά τους και υπ' ευθύνη τους ούτε να ελέγχουν νομικό πρόσωπο, το οποίο έχει ασκήσει γεωργική δραστηριότητα κατά τα τελευταία πέντε έτη που προηγούνται της έναρξης της γεωργικής δραστηριότητας του νομικού προσώπου.

Τμήμα Β'

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΟ 2015 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Άρθρο 17

Περιπτώσεις κληρονομιάς, αλλαγής επωνυμίας, τροποποίησης νομικού καθεστώτος, συγχώνευσης ή κατάτμησης εκμεταλλεύσεων

Για τη χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης στο πρώτο έτος εφαρμογής του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης 2015 λαμβάνονται υπόψη περιπτώσεις μεταβολών λόγω κληρονομιάς, αλλαγής επωνυμίας, τροποποίησης νομικού καθεστώτος, συγχώνευσης ή κατάτμησης εκμετάλλευσης.

Για τη διαχείριση των μεταβολών αυτών τίθεται σε λειτουργία σχετική διαδικτυακή εφαρμογή, στην οποία είναι απαραίτητη η καταχώρηση των σχετικών μεταβολών ως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων χορήγησης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης 2015, προκειμένου να ληφθούν υπόψη κατά την πρώτη χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης το 2015. Λεπτομέρειες και υποδείγματα θα καθοριστούν με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή εγκύκλιο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

1. Κληρονομιά

1.1 Εάν ο γεωργός έχει λάβει την εκμετάλλευση ή τμήμα αυτής με κληρονομιά, δικαιούται να αιτηθεί τη μεταβίβαση του αριθμού και της αξίας των δικαιωμάτων, που θα χορηγηθούν για το σύνολο της εκμετάλλευσης ή τμήμα αυτής, υπό τις ίδιες προϋποθέσεις με αυτές που ίσχυαν για τον γεωργό που διαχειριζόταν αρχικά την εκμετάλλευση.

1.2. Ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά τα δικαιολογη-τικά για τη μεταβίβαση της εκμετάλλευσης λόγω κληρονομιάς είναι τα ακόλουθα:

(α) Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γεωργού, που διαχειριζόταν αρχικά την εκμετάλλευση

(β) σε περίπτωση κληρονομιάς με διαθήκη, αντίγραφο δημοσιευμένης διαθήκης, πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης άλλης διαθήκης και πιστοποιητικό περί μη αγωγής για ακύρωση ή διάρρηξη της διαθήκης

(γ) σε περίπτωση κληρονομιάς με την εξ' αδιαθέτου διαδοχή, πιστοποιητικό πλησιεστέρων συγγενών και πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης διαθήκης

(δ) Δήλωση παραίτησης από την κληρονομιά υπέρ ενός ή περισσοτέρων κληρονόμων

2. Αλλαγή επωνυμίας και αλλαγή νομικού καθεστώτος

2.1 Η αλλαγή της επωνυμίας δεν επηρεάζει τον αριθμό και την αξία των δικαιωμάτων ενίσχυσης, που πρέπει να χορηγηθούν.

2.2 Η αλλαγή του νομικού καθεστώτος δεν επηρεάζει τον αριθμό και την αξία των δικαιωμάτων ενίσχυσης, που πρέπει να χορηγηθούν, εφόσον ο γεωργός, ο οποίος έλεγχε την αρχική εκμετάλλευση, όσον αφορά τη διαχείριση, τα κέρδη και τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους, διαχειρίζεται επίσης τη νέα εκμετάλλευση.

2.3 Ενδεικτικό αλλά όχι περιοριστικό δικαιολογητικό η βεβαίωση αλλαγής της εταιρικής επωνυμίας ή αλλαγής του νομικού καθεστώτος από την εκάστοτε αρμόδια υπηρεσία.

3. Συγχώνευση ή κατάτμηση γεωργικών εκμεταλλεύσεων

3.1 Η συγχώνευση ή κατάτμηση γεωργικών εκμεταλλεύσεων το αργότερο έως την 15.05.2015 δεν επηρεάζει τον συνολικό αριθμό και την αξία των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης, που πρέπει να χορηγηθούν στην εκμετάλλευση ή στις εκμεταλλεύσεις και οι γεωργοί που διαχειρίζονται τις εκμεταλλεύσεις έχουν πρόσβαση κατ' αναλογία στο καθεστώς βασικής ενίσχυσης υπό τις αυτές προϋποθέσεις όπως και ο γεωργός που διαχειρίζονταν την αρχική εκμετάλλευση.

3.2. Ως «συγχώνευση» νοείται η συγχώνευση δύο ή περισσότερων διαφορετικών γεωργών σε ένα νέο γεωργό, ο οποίος ελέγχεται όσον αφορά τη διαχείριση, τα κέρδη και τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους από τους γεωργούς, που διαχειρίζονταν τις εκμεταλλεύσεις ή από έναν εξ' αυτών. Σε περίπτωση συγχώνευσης, ο γεωργός έχει πρόσβαση στο καθεστώς βασικής ενίσχυσης υπό τις ίδιες προϋποθέσεις όπως και ο γεωργός ή οι γεωργοί που διαχειρίζονταν αρχικά τις εκμεταλλεύσεις, εντός του ορίου των δικαιωμάτων ενίσχυσης που χορηγούνται για την αρχική ή τις αρχικές εκμεταλλεύσεις.

3.3. Ως «κατάτμηση» νοείται η κατάτμηση ενός γεωργού: (α) σε τουλάχιστον δύο νέους διαφορετικούς γεωργούς, εκ των οποίων ένας τουλάχιστον εξακολουθεί να ελέγχεται, όσον αφορά τη διαχείριση, τα κέρδη και τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους, από τουλάχιστον ένα από τα φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα, που είχαν αρχικά τη διαχείριση της εκμετάλλευσης ή (β) στον αρχικό γεωργό και σε τουλάχιστον ένα νέο διαφορετικό γεωργό.

3.4 Ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, τα δικαιολο-γητικά για τη μεταβίβαση της εκμετάλλευσης λόγω συγχώνευσης ή κατάτμησης είναι τα ακόλουθα:

(α) Συμφωνητικό κατάτμησης της εκμετάλλευσης ή διάλυσης του νομικού προσώπου

(β) Συμφωνητικό ή καταστατικό συγχώνευσης γεωργικών εκμεταλλεύσεων

Άρθρο 18

Μεταβίβαση δικαιώματος λήψης

1. Γεωργοί, που πληρούν τις προϋποθέσεις πρώτης χορήγησης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης το 2015, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 10 της παρούσας απόφασης, μπορούν με πώληση ή μίσθωση της εκμετάλλευσης τους ή τμήματος αυτή και με συμβόλαιο υπογεγραμμένο πριν από την τελική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων έτους 2015 να μεταβιβάσουν το δικαίωμα λήψης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης σε έναν ή περισσότερους γεωργούς, υπό την προϋπόθεση να πληρούνται σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:

(α) τόσο ο μεταβιβαστής όσο και ο αποδέκτης γεωργός πληρούν το 2015 την προϋπόθεση του ενεργού γεωργού, όπως αυτή καθορίζεται στο άρθρο 3 της παρούσας απόφασης και

(β) η αίτηση μεταβίβασης δικαιώματος λήψης έχει υπογραφεί πριν την ημερομηνία που ο αποδέκτης υποβάλλει την αίτηση χορήγησης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης 2015

2. Δικαιώματα βασικής ενίσχυσης δύναται να χορηγούνται και σε γεωργούς, οι οποίοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις, που περιγράφονται στο άρθρο 10 της παρούσας με τους παρακάτω όρους:

(α) Στην περίπτωση της σύναψης συμβολαίου πώλησης ή μίσθωσης μέρους της εκμετάλλευσης, μπορεί να ληφθεί υπόψη για τη μεταβίβαση δικαιώματος λήψης σχετικό συμβόλαιο με ημερομηνία σύναψης πριν το 2015, υπό την προϋπόθεση ότι ο πωλητής ή εκμισθωτής μέρους της εκμετάλλευσης να πληροί τα κριτήρια του ενεργού γεωργού το 2015.

(β) Στην περίπτωση σύναψης συμβολαίου πώλησης ή εκμίσθωσης του συνόλου της εκμετάλλευσης, το εν λόγω συμβόλαιο μπορεί να ληφθεί υπόψη για τη μεταβίβαση δικαιώματος λήψης μόνο με ημερομηνία σύναψης το 2015, προκειμένου να συμμορφώνεται με την προϋπόθεση ότι ο πωλητής ή εκμισθωτής του συνόλου της εκμετάλλευσης πληροί τα κριτήρια του ενεργού γεωργού το 2015.

3. Η μεταβίβαση δικαιώματος λήψης δικαιωμάτων ενίσχυσης είναι οριστική και δυνατή μόνο σε αποδέκτη, που δεν πληροί τις προϋποθέσεις χορήγησης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης του άρθρου 10 της παρούσας απόφασης.

4.(α) Στην περίπτωση μεταβίβασης του δικαιώματος λήψης με πώληση ή εκμίσθωση του συνόλου της εκμετάλλευσης, η αίτηση χορήγησης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης το 2015 θα γίνει από τον αγοραστή ή τον μισθωτή της γης.

(β) Στην περίπτωση μεταβίβασης του δικαιώματος λήψης με πώληση ή μίσθωση μέρους της εκμετάλλευσης, αίτηση χορήγησης των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης το 2015 μπορεί να γίνει και από τον μεταβιβαστή του δικαιώματος λήψης, εφόσον το επιθυμεί, για το μέρος της εκμετάλλευσης που έχει στην κατοχή του.

5. Η αίτηση χορήγησης δικαιωμάτων σε περίπτωση μεταβίβασης δικαιώματος λήψης περιλαμβάνει οπωσδήποτε τα εξής:

α) Υπόδειγμα μεταβίβασης δικαιώματος λήψης, υπογεγραμμένο πριν την ημερομηνία που ο αποδέκτης υποβάλλει την αίτηση χορήγησης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης 2015,

β) λεπτομέρειες του συμβολαίου πώλησης ή εκμίσθω-σης του συνόλου ή μέρους της εκμετάλλευσης, συμπεριλαμβανομένου αντιγράφου του συμβολαίου,

(γ) Στοιχεία ταυτοποίησης του μεταβιβαστή του δικαιώματος λήψης, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού τίτλου ΟΔΕΕ και

δ) Σε περίπτωση πώλησης εκμετάλλευσης, μεταγραφή της συμβολαιογραφικής πράξης πώλησης στο Υποθηκοφυλακείο ή στο αρμόδιο τμήμα του Εθνικού Κτηματολογίου.

Περαιτέρω μπορεί να ζητηθούν από τον αγοραστή ή μισθωτή όλα τα εχέγγυα ότι πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 60 του καν. 1306/2013 και ότι δεν δημιούργησαν τεχνητά τις προϋποθέσεις για την απόκτηση των πλεονεκτημάτων που προβλέπονται δυνάμει της τομεα-κής γεωργικής νομοθεσίας, αντίθετα με τους σκοπούς της νομοθεσίας.

Άρθρο 19 Μεταβίβαση των προς χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης με μίσθωση

1. Ο αριθμός των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης, που χορηγούνται σε γεωργό το 2015, ισούται, κατά κανόνα, με τον αριθμό των επιλέξιμων εκταρίων, που δηλώνει ο γεωργός το 2015.

Σε περίπτωση μίσθωσης μία εκμετάλλευσης ή τμήματός της με συμβόλαιο μίσθωσης υπογεγραμμένο πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χορήγησης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης, οι γεωργοί έχουν την δυνατότητα να μεταβιβάζουν μαζί με την εκμετάλλευση ή το τμήμα της τα αντίστοιχα δικαιώματα ενίσχυσης που πρόκειται να χορηγηθούν. Σ' αυτή την περίπτωση τα δικαιώματα ενίσχυσης χορηγούνται στον εκμισθωτή και εκμισθώνονται απ' ευθείας στον μισθωτή, ο οποίος ωφελείται από την αξία των δικαιωμάτων που κατείχε ο εκμισθωτής το 2014, ως βάση υπολογισμού για την αρχική μοναδιαία αξία των εν λόγω δικαιωμάτων ενίσχυσης.

2. Χρήση της δυνατότητας, που αναφέρεται στην πρώτη παράγραφο του παρόντος άρθρου, δύναται να κάνουν και γεωργοί, οι οποίοι είχαν εκμισθώσει επιλέξιμη γη μαζί με δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καν(ΕΚ) 73/2009, με υποβολή του σχετικού υποδείγματος στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., με την προϋπόθεση ο μεταβιβαστής να πληροί τις προϋποθέσεις του ενεργού γεωργού το 2015.

3. Προϋπόθεση για τη σύναψη ρήτρας ιδιωτικής σύμβασης σε περίπτωση μίσθωσης εκμετάλλευσης πριν το 2015 είναι:

(α) συμφωνία μεταξύ του εκμισθωτή και του μισθωτή εκμετάλλευσης,

(β) ο εκμισθωτής να πληροί τις προϋποθέσεις πρώτης χορήγησης των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης, σύμφωνα με το άρθρο 10 της παρούσας απόφασης

(β) ο μισθωτής να πληροί τις προϋποθέσεις του ενεργού γεωργού, σύμφωνα με το άρθρο 3

(γ) η σύμβαση μίσθωσης της εκμετάλλευσης ή μέρους αυτής να λήγει μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης χορήγησης δικαιωμάτων στο πλαίσιο του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης.

3. Μία τέτοια μίσθωση δεν θεωρείται μεταβίβαση χωρίς γη και ως εκ τούτου δεν εφαρμόζεται παρακράτηση υπέρ του εθνικού αποθέματος.

4. Στην περίπτωση της μίσθωσης μέσω ρήτρας ιδιωτικής σύμβασης, η αίτηση χορήγησης δικαιωμάτων ενίσχυσης, που υπόκεινται στην εν λόγω συμβατική ρήτρα, υποβάλλεται από τον εκμισθωτή. Η εν λόγω αίτηση περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:

(α) Υπόδειγμα εκμίσθωσης των προς χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης, υπογεγραμμένο πριν την ημερομηνία που ο μεταβιβαστής υποβάλλει την αίτηση χορήγησης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης 2015

(β) λεπτομέρειες της σύμβασης μίσθωσης, συμπερι-λαμβανομένης της σχετικής συμβατικής ρήτρας και/η αντίγραφο της εν λόγω σύμβασης μίσθωσης

(γ) τον αριθμό των επιλέξιμων εκταρίων, που υπόκει-νται στην εν λόγω συμβατική ρήτρα

(δ) τα στοιχεία ταυτοποίησης του γεωργού, στον οποίο γίνεται η μεταβίβαση βάσει της ρήτρας αυτής, συμπεριλαμβανομένης, εφόσον είναι εφικτό, της μοναδικής ταυτοποίησης του δικαιούχου

5. Η αίτηση χορήγησης δικαιωμάτων ενίσχυσης δύ-ναται να υποβληθεί και από τον μισθωτή εξ' ονόματος του εκμισθωτή. Στην περίπτωση αυτή επαληθεύει ότι ο εκμισθωτής έχει εξουσιοδοτήσει τον μισθωτή να υποβάλλει την αίτηση.

ΤΜΗΜΑ Γ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Άρθρο 20 Ενστάσεις ή δικαστικές αποφάσεις

Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία ο γεωργός, μετά από υποβολή ένστασης, αίτησης θεραπείας, απλής ή ενδικοφανούς προσφυγής ή άσκησης ένδικου μέσου ή βοηθήματος, δικαιώθηκε με οριστική απόφαση αρμόδιας διοικητικής αρχής ή αρμόδιου δικαστηρίου για τα καθεστώτα των άμεσων ενισχύσεων, τότε οι μεταβολές αυτές λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης από το έτος, το οποίο εκδόθηκε η εν λόγω απόφαση.

Άρθρο 21

Ανάκτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, σχετικών με την χορήγηση δικαιωμάτων ενίσχυσης ή την αύξηση της αξίας τους

1. Σε περίπτωση που, μετά τη χορήγηση των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης στους δικαιούχους, σύμφωνα με την παρούσα απόφαση, διαπιστωθεί ότι ο αριθμός των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης, που χορηγήθηκαν ήταν υπερβολικά υψηλός, ο αριθμός των κατ' υπέρβαση χορηγηθέντων δικαιωμάτων ενίσχυσης επιστρέφεται στο εθνικό απόθεμα. Εάν το σφάλμα αυτό οφείλεται στην αρμόδια αρχή ή σε άλλη αρχή και δεν ήταν εύλογα δυνατόν να εντοπιστεί από τον δικαιούχο, η αξία των υπόλοιπων δικαιωμάτων ενίσχυσης που χορηγήθηκαν στον συγκεκριμένο δικαιούχο αναπροσαρμόζεται ανα-λόγως.

2. Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δικαιούχος, στον οποίο χορηγήθηκε υπερβολικά υψηλός αριθμός δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης, έχει στο μεταξύ μεταβιβάσει δικαιώματα ενίσχυσης σε άλλους δικαιούχους και δεν έχει επαρκή αριθμό δικαιωμάτων στη διάθεσή του για να καλύψει την αξία των αχρεωστήτως χορηγηθέ-ντων δικαιωμάτων ενίσχυσης, τα κατ' υπέρβαση μεταβι-βασθέντα δικαιώματα βασικής ενίσχυσης επιστρέφονται στο εθνικό απόθεμα κατ' αναλογία με τον αριθμό των δικαιωμάτων ενίσχυσης, που τους έχουν μεταβιβασθεί.

3. Σε περίπτωση που, μετά τη χορήγηση των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης σε δικαιούχους, σύμφωνα με την παρούσα απόφαση, διαπιστωθεί ότι η αξία των δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης που έχει στην κατοχή του ο δικαιούχος κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης του για το 2014 ή η αύξηση της μοναδιαίας αξίας των δικαιωμάτων ενίσχυσης ήταν υπέρμετρα υψηλές, η αξία των εν λόγω δικαιωμάτων βάσει της εσφαλμένης αναφοράς για τον ενδιαφερόμενο δικαιούχο αναπροσαρμόζεται αναλόγως. Η αναπροσαρμογή αυτή πραγματοποιείται και για τα δικαιώματα βασικής ενίσχυσης, τα οποία στο μεταξύ έχουν μεταβιβασθεί σε άλλους δικαιούχους. Η αξία της μείωσης επιστρέφεται στο εθνικό απόθεμα.

4. Εάν, μετά τη χορήγηση των δικαιωμάτων ενίσχυσης στους δικαιούχους διαπιστωθεί ότι προκύπτει, για τον ίδιο δικαιούχο, η κατάσταση που περιγράφεται στις παραγράφους 1 και 3 του παρόντος άρθρου, η αναπροσαρμογή της αξίας των συνολικών δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης πραγματοποιείται πριν από την επιστροφή των αδικαιολογήτως χορηγηθέντων δικαιωμάτων ενίσχυσης στο εθνικό απόθεμα.

5. Οι αναπροσαρμογές του αριθμού ή/και της αξίας των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης που προβλέπονται στο παρόν άρθρο δεν έχουν ως συνέπεια τον συστηματικό εκ νέου υπολογισμό των υπόλοιπων δικαιωμάτων ενίσχυσης.

6. Δεν ανακτώνται αδικαιολογήτως χορηγηθέντα δικαιώματα ενίσχυσης, εφόσον η συνολική αξία των εν λόγω δικαιωμάτων ενίσχυσης κατά τον χρόνο της εξακρίβωσης για την εφαρμογή των αναπροσαρμογών, που προβλέπονται στο παρόν άρθρο, δεν υπερβαίνει τα 50 ευρώ για κανένα από τα έτη εφαρμογής του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης.

Άρθρο 22 Υπολογισμός προσωρινών Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης

1. Κατά το πρώτο έτος εφαρμογής του καθεστώτος της βασικής ενίσχυσης και όσον αφορά στον υπολογισμό του αριθμού και της αξίας των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης που θα χορηγηθούν στους δικαιούχους γεωργούς της βασικής ενίσχυσης, υπολογίζονται έγκαιρα από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. προσωρινά δικαιώματα ενίσχυσης.

2. Ο υπολογισμός της προσωρινής αξίας και των προσωρινών δικαιωμάτων της βασικής ενίσχυσης, θα γίνει με όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες που θα έχει ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για κάθε γεωργό στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων για την περίοδο αναφοράς 2013 και 2014, με σεβασμό του ανώτατου περιφερειακού ορίου, με τις προβλεπόμενες παρακρατήσεις για το εθνικό απόθεμα, με την έκδοση για κάθε δικαιούχο της «πράξης προσδιορισμού των προσωρινών δικαιωμάτων της βασικής ενίσχυσης». Στην πράξη αυτή θα περιλαμβάνεται ο αναλυτικός προσδιορισμός του αρχικής μοναδιαίας αξίας, της ενίσχυσης για γεωργικές πρακτικές επωφελείς για το περιβάλλον, της σύγκλισης της μοναδιαίας αξίας ως το 2020, ο αριθμός των εκταρίων και ο αριθμός των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης.

3. Ο αριθμός και η αξία των προσωρινών δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης θα κοινοποιηθεί με κάθε πρόσφορο μέσο στους δικαιούχους ή τους νόμιμους αντιπροσώπους ή πληρεξούσιους τους. Η κοινοποίηση ή πλήρης γνώση της πράξης αυτής από τον ενδιαφερόμενο γεωργό μπορεί να προκύπτει από οποιοδήποτε μέσο.

Άρθρο 23

Υποβολή αιτήσεων αναθεώρησης των προσωρινών Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης

1. Οι γεωργοί, στους οποίους γνωστοποιούνται με κάθε πρόσφορο μέσο οι ατομικές πράξεις προσδιορισμού των προσωρινών δικαιωμάτων της βασικής ενίσχυσης, και διαπιστώνουν ότι υπάρχουν λάθη, διαφορές ή νέα στοιχεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη για τον υπολογισμό των οριστικών δικαιωμάτων, μπορούν να υποβάλλουν αίτημα αναθεώρησης στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. εντός ενός ημερολογιακού μήνα, το οποίο συνοδεύεται από τα κατά περίπτωση κατάλληλα δικαιολογητικά.

Οι λόγοι αναθεώρησης των πράξεων προσδιορισμού των προσωρινών δικαιωμάτων της βασικής ενίσχυσης των παραγωγών είναι οι ακόλουθοι:

(α) Διαπίστωση ανακριβειών στα ατομικά τους στοιχεία ή ενημέρωση αλλαγών, σε περίπτωση αλλαγής

(β) Δικαίωση ένστασης ή οριστικής δικαστικής απόφασης μετά την 15/05/2014, το αποτέλεσμα της οποίας επηρεάζει τον υπολογισμό της αξίας των δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης του έτους 2014 και δεν έχει ληφθεί υπόψη.

(γ) Απένταξη από το καθεστώς των μικροκαλλιεργη-τών το 2015

(δ) Χαρακτηρισμός του γεωργού ως μη ενεργός

2. Η εξέταση των αιτήσεων αναθεώρησης θα γίνει κεντρικά και θα ολοκληρωθεί από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., τα δε αποτελέσματα των αιτήσεων αναθεώρησης που θα γίνουν αποδεκτά καταχωρίζονται στην Ηλεκτρονική Βάση Δεδομένων και κοινοποιούνται με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο στους ενδιαφερόμενους.

Άρθρο 24

Οριστικός υπολογισμός και χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης 2015

1. Μετά την εξέταση των αιτήσεων αναθεώρησης των παραγωγών και την χορήγηση των δικαιωμάτων από το Εθνικό Απόθεμα, ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. προβαίνει στον οριστικό υπολογισμό και χορήγηση των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης για όλους τους δικαιούχους γεωργούς, τηρώντας το περιφερειακό ανώτατο όριο.

Με βάση τα στοιχεία αυτά, γίνεται ο υπολογισμός της μοναδιαίας αξίας των δικαιωμάτων ενίσχυσης κάθε γεωργού, με ακρίβεια τριών δεκαδικών και γίνεται στρογγυλοποίηση στο πλησιέστερο ανώτερο ή κατώτερο δεύτερο δεκαδικό. Εάν το αποτέλεσμα του υπολογισμού βρίσκεται ακριβώς στο μέσον, το ποσό στρογγυλοποιείται στο πλησιέστερο ανώτερο δεύτερο δεκαδικό.

Άρθρο 25

Μεταβίβαση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης

1. Η μεταβίβαση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση της χορήγησης των οριστικών δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης στους δικαιούχους γεωργούς, με εξαίρεση την σύναψη ιδιωτικού συμφωνητικού εκμίσθωσης των προς χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης, που περιγράφεται στο άρθρο 19.

2. Τα δικαιώματα μπορούν να μεταβιβάζονται σε γεωργό, που πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) του ενεργού γεωργού και

(β) εγκατεστημένου εντός της ελληνικής επικράτειας, εκτός από την περίπτωση της μεταβίβασης λόγω κληρονομιάς.

3. Τα μεταβιβασθέντα δικαιώματα βασικής ενίσχυσης, περιλαμβανομένης της μεταβίβασης λόγω κληρονομιάς, ενεργοποιούνται μόνο εντός της ίδιας περιφέρειας.

4. Τα δικαιώματα βασικής ενίσχυσης είναι δυνατόν να μεταβιβάζονται με πώληση ή οποιαδήποτε άλλη οριστική μεταβίβαση ή με μίσθωση, συνοδευόμενα ή μη από επιλέξιμα εκτάρια. Σε περίπτωση μίσθωσης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης με γη, τα δικαιώματα βασικής ενίσχυσης και η έκταση μισθώνονται για την ίδια χρονική περίοδο.

5. Κατά τη μεταβίβαση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης και σε εφαρμογή του άρθρου 34 του κανονισμού, εφαρμόζεται παρακράτηση επί της ετήσιας μοναδιαίας αξίας υπέρ του εθνικού αποθέματος, το ποσοστό της οποίας καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ -

ΛΟΙΠΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΤΙΤΛΩΝ ΙΙΙ, IV ΚΑΙ V

ΤΟΥ ΚΑΝ.(ΕΕ)1307/2013

ΤΜΗΜΑ Α'

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΩΦΕΛΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ)

Άρθρο 26 Γενικοί κανόνες

1. Οι γεωργοί που δικαιούνται ενίσχυσης στο πλαίσιο του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης τηρούν σε όλα τα επιλέξιμα εκτάριά τους τις γεωργικές πρακτικές που είναι επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον των άρθρων 27, 28 και 29 της παρούσας.

2. Οι επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον γεωργικές πρακτικές είναι οι εξής:

α) Διαφοροποίηση καλλιεργειών·

β) Διατήρηση των υφιστάμενων μόνιμων βοσκοτόπων γ) Ύπαρξη περιοχής οικολογικής εστίασης στη γεωργική έκταση

3. Δεν εφαρμόζονται ισοδύναμες πρακτικές όπως περιγράφονται στο άρθρο 43(3) του κανονισμού.

4. Οι γεωργοί που συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 29 παράγραφος 1 του Καν. (ΕΚ) αριθ. 834/2007 όσον αφορά τη βιολογική γεωργία δικαιούνται αυτοδικαίως την ενίσχυση που προβλέπεται στο παρόν Κεφάλαιο. Ωστόσο, αυτό εφαρμόζεται μόνο στις μονάδες μιας εκμετάλλευσης που χρησιμοποιούνται για βιολογική παραγωγή σύμφωνα με το άρθρο 11 του Καν.(ΕΚ) αριθ. 834/2007.

5. Κατ' εφαρμογή του εδαφίου 3 και 4 του άρθρου 43.9 του κανονισμού, η πράσινη ενίσχυση χορηγείται ως ποσοστό της συνολικής αξίας των δικαιωμάτων ενίσχυσης που ενεργοποιεί ο γεωργός για κάθε συγκεκριμένο έτος.

6. Τα ποσά που κατανέμονται για την παρούσα ενίσχυση ακολουθούν την ίδια κατανομή για τη βασική ενίσχυση, όπως περιγράφονται στο άρθρο 6.

Άρθρο 27 Διαφοροποίηση καλλιεργειών

1. Όταν η αρόσιμη γη του γεωργού καλύπτει έκταση μεταξύ 10 και 30 εκταρίων και δεν καλλιεργείται εξ ολοκλήρου με καλλιέργειες κάτω από το νερό για σημαντικό μέρος του έτους ή για σημαντικό μέρος του κύκλου καλλιέργειας, πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον δύο διαφορετικές καλλιέργειες σε αυτή την αρόσιμη γη. Η κύρια καλλιέργεια δεν πρέπει να καλύπτει περισσότερο από το 75 % αυτής της αρόσιμης γης.

2. Όταν η αρόσιμη γη του γεωργού καλύπτει έκταση πάνω από 30 εκτάρια και δεν καλλιεργείται εξ ολοκλήρου με καλλιέργειες κάτω από το νερό για σημαντικό μέρος του έτους ή για σημαντικό μέρος του κύκλου καλλιέργειας, πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον τρεις διαφορετικές καλλιέργειες σε αυτή την αρόσιμη γη. Η κύρια καλλιέργεια δεν πρέπει να καλύπτει πάνω από το 75 % αυτής της αρόσιμης γης και οι δύο κύριες καλλιέργειες δεν πρέπει να καλύπτουν από κοινού πάνω από το 95 % αυτής της αρόσιμης γης.

3. Με την επιφύλαξη του αριθμού των καλλιεργειών που απαιτούνται σύμφωνα με τις δύο προηγούμενες παραγράφους, τα ανώτατα όρια που ορίζονται σε αυτές δεν εφαρμόζονται στις εκμεταλλεύσεις όπου αγρωστώδη ή λοιπά ποώδη κτηνοτροφικά φυτά ή γη υπό αγρανάπαυση καλύπτουν άνω του 75 % της αρόσιμης γης. Στην περίπτωση αυτή, η κύρια καλλιέργεια στην υπόλοιπη αρόσιμη έκταση δεν πρέπει να καλύπτει άνω του 75 % της υπόλοιπης αυτής αρόσιμης γης, εκτός εάν η υπόλοιπη αυτή έκταση καλύπτεται από αγρωστώδη ή λοιπά ποώδη κτηνοτροφικά φυτά ή γη υπό αγρανάπαυση.

Οι δύο πρώτες παράγραφοι δεν εφαρμόζονται στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις:

i. όταν ποσοστό μεγαλύτερο του 75 % της αρόσιμης γης χρησιμοποιείται για την παραγωγή αγρωστωδών ή λοιπών ποωδών κτηνοτροφικών φυτών, ως γη υπό αγρανάπαυση ή για συνδυασμό των δύο, με την προϋπόθεση ότι η αρόσιμη γη που δεν καλύπτεται από αυτές τις χρήσεις δεν υπερβαίνει τα 30 εκτάρια·

ii. όταν ποσοστό μεγαλύτερο του 75 % της επιλέξιμης γεωργικής έκτασης χρησιμοποιείται ως μόνιμος βοσκότοπος, χρησιμοποιείται για την παραγωγή αγρωστωδών ή λοιπών ποωδών κτηνοτροφικών φυτών ή καλλιεργείται με καλλιέργειες κάτω από νερό για σημαντικό μέρος του έτους ή για σημαντικό μέρος του κύκλου καλλιέργειας ή για συνδυασμό των χρήσεων αυτών, με την προϋπόθεση ότι η αρόσιμη έκταση που δεν καλύπτεται από αυτές τις χρήσεις δεν υπερβαίνει τα 30 εκτάρια·

iii. όταν ποσοστό μεγαλύτερο του 50 % των δεδηλωμένων εκτάσεων αρόσιμης γης δεν δηλώθηκε από το γεωργό στην αίτηση ενίσχυσης του προηγούμενου έτους και εφόσον, βάσει των γεωχωρικών στοιχείων των αιτήσεων ενίσχυσης, προκύπτει ότι όλη η αρόσιμη γη καλλιεργείται με διαφορετική καλλιέργεια από εκείνη του προηγούμενου ημερολογιακού έτους.

4. Ως «καλλιέργεια» νοείται αδιακρίτως:

i.n καλλιέργεια οποιουδήποτε εκ των διαφορετικών γενών που ορίζονται στη βοτανική ταξινόμηση των καλλιεργειών

ίί.η καλλιέργεια οποιουδήποτε εκ των ειδών στην περίπτωση Brassicaceae, Solanaceae και Cucurbitaceae,

ίίί.η γη υπό αγρανάπαυση

iv. τα αγρωστώδη ή άλλα ποώδη κτηνοτροφικά φυτά.

Οι χειμερινές και οι εαρινές καλλιέργειες θεωρούνται διαφορετικές ακόμη και εάν ανήκουν στο ίδιο γένος.

Άρθρο 28

Διατήρηση μόνιμων βοσκότοπων

Η αναλογία της γης που αποτελεί μόνιμο βοσκότοπο προς τη συνολική γεωργική έκταση που δηλώνεται κατ' έτος από τους γεωργούς στην αίτηση ενίσχυσης, δεν μειώνεται κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 5% σε σύγκριση με την αναλογία αναφοράς που θα καθοριστεί το έτος 2015, διαιρώντας τη γη που αποτελεί μόνιμο βοσκότοπο με τη συνολική γεωργική έκταση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 45 του Κανονισμού. Όταν αποδεικνύεται ότι η αναλογία αυτή έχει μειωθεί κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 5% σε σχέση με την αναλογία αναφοράς, επιβάλλονται υποχρεώσεις σε επίπεδο εκμετάλλευσης για μετατροπή εκτάσεων σε εκτάσεις μόνιμων βοσκότοπων, όσον αφορά τους γεωργούς που διαθέτουν γη η οποία μετατράπηκε από εκτάσεις μόνιμων λειμώνων ή μόνιμων βοσκοτόπων, σε γη για άλλες χρήσεις κατά τη διάρκεια παρελθούσας περιόδου.

Στις εκτάσεις μόνιμων βοσκότοπων που βρίσκονται εντός των περιοχών του Δικτύου Φύση 2000 (Natura), δεν επιτρέπεται η άροση, καθώς και η αλλαγή της γεωργικής τους χρήσης από μόνιμους βοσκότοπους.

Άρθρο 29

Ύπαρξη περιοχής οικολογικής εστίασης στη γεωργική έκταση

1. Όταν η αρόσιμη γη μιας εκμετάλλευσης καλύπτει περισσότερα από 15 εκτάρια, οι γεωργοί διασφαλίζουν ότι, από την 1η Ιανουαρίου 2015, μια έκταση αντιστοιχούσα τουλάχιστον στο 5 % της αρόσιμης γης της εκμετάλλευσης που δήλωσε ο γεωργός αποτελεί περιοχή οικολογικής εστίασης. Περιοχές οικολογικής εστίασης ορίζονται τα ακόλουθα στοιχεία:

α. Γη υπό αγρανάπαυση.

β. Χαρακτηριστικά τοπίου στα οποία περιλαμβάνονται:

i. Οι δενδροστοιχίες υπό την προϋπόθεση ότι η διάμετρος των κομών των δένδρων υπερβαίνει το ένα μέτρο και η μεταξύ των κομών απόσταση δεν υπερβαίνει τα πέντε μέτρα. Το στοιχείο αυτό υπολογίζεται ως έκταση με συντελεστή μετατροπής 5 και στάθμισης 2,

ii. Οι συστάδες δένδρων με αλληλεπικαλυπτόμενες κόμες και οι θαμνώνες, με μέγιστη αποδεκτή έκταση τα 0,3 εκτάρια και συντελεστή στάθμισης 1,5.

iii. Τάφροι με μέγιστο πλάτος έξι μέτρα, περιλαμβανο-μένων ανοικτών υδάτινων ρευμάτων για σκοπούς άρδευσης ή αποστράγγισης, εξαιρουμένων των καναλιών που κατασκευάζονται από σκυρόδεμα. Ο συντελεστής μετατροπής είναι 3 και στάθμισης 2.

iv. Οι ζώνες ανάσχεσης κατά μήκος των υδατορεμά-των και λοιπών υδάτινων όγκων, που συνίστανται σε ακαλλιέργητο περιθώριο ενός μέτρου σύμφωνα με το πρότυπο της Καλής Γεωργικής και Περιβαλλοντικής Κατάστασης της Πολλαπλής Συμμόρφωσης για τα ύδατα. Ο συντελεστής μετατροπής είναι 6 και στάθμισης 1,5.

γ. Εκτάσεις με καλλιέργεια που έχει ικανότητες δέσμευσης του αζώτου (ψυχανθή), με συντελεστή στάθ-μισης 0,7, όπου περιλαμβάνονται φυτά των ακόλουθων γενών και ειδών:

i. Medicago sativa (Μηδική)

ii. Phaseolus spp. (Φασόλια)

iii. Vigna spp. (Μαυρομάτικα κ.α.)

iv. Lotus corniculatus (Λωτός)

v. Cicer spp. (Ρεβύθια)

vi. Trifolium spp. (Τριφύλλια)

vii. Vicia faba (Βρώσιμα κουκιά)

viii. Lens culinaris (Φακές)

ix. Lupinus spp. (Λούπινα)

x. Pisum spp. (Μπιζέλια)

xi. Vicia spp. (Βίκος κ.α.)

2. Η ύπαρξη περιοχής οικολογικής εστίασης στην αρόσιμη έκταση της εκμετάλλευσης δεν απαιτείται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α. Όταν ποσοστό μεγαλύτερο του 75 % της αρόσιμης γης χρησιμοποιείται για την παραγωγή αγρωστωδών ή λοιπών ποωδών κτηνοτροφικών φυτών, ως γη υπό αγρανάπαυση, καλλιεργείται με καλλιέργειες ψυχανθών ή για συνδυασμό των χρήσεων αυτών, με την προϋπόθεση ότι η αρόσιμη γη που δεν καλύπτεται από αυτές τις χρήσεις δεν υπερβαίνει τα 30 εκτάρια.

β. Όταν ποσοστό μεγαλύτερο του 75 % της επιλέξιμης γεωργικής έκτασης αποτελεί μόνιμο βοσκότοπο, χρησιμοποιείται για την παραγωγή αγρωστωδών ή λοιπών ποωδών κτηνοτροφικών φυτών ή καλλιεργείται με καλλιέργειες κάτω από νερό για σημαντικό μέρος του έτους ή για σημαντικό μέρος του κύκλου καλλιέργειας ή για συνδυασμό των χρήσεων αυτών, με την προϋπόθεση ότι η αρόσιμη έκταση που δεν καλύπτεται από αυτές τις χρήσεις δεν υπερβαίνει τα 30 εκτάρια.

γ) για το τμήμα της εκμετάλλευσης που χρησιμοποιείται για βιολογική παραγωγή και εφ' όσον ο γεωργός συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 29, παράγραφος 1 του Καν. (ΕΚ) 834/2007 όσον αφορά τη βιολογική γεωργία.

ΤΜΗΜΑ Β'

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΓΕΩΡΓΟΥΣ ΝΕΑΡΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

Άρθρο 30 Ενίσχυση Γεωργών Νεαρής ηλικίας

1. Η ενίσχυση για νέους γεωργούς χορηγείται ετησίως κατόπιν ενεργοποίησης των δικαιωμάτων ενίσχυσης από το γεωργό, για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη. Η περίοδος αυτή μειώνεται κατά τον αριθμό των ετών που μεσολάβησαν μεταξύ της δημιουργίας της εκμετάλλευσης και της πρώτης υποβολής της αίτησης ενίσχυσης για γεωργούς νεαρής ηλικίας.

2. Σε εφαρμογή του άρθρου 50.6.α του Κανονισμού, το ύψος της ενίσχυσης υπολογίζεται κάθε χρόνο, με τον πολλαπλασιασμό των ενεργοποιηθέντων δικαιωμάτων με αριθμητική τιμή που αντιστοιχεί στο 25% της μέσης αξίας των δικαιωμάτων ενίσχυσης που κατέχει ή μισθώνει ο γεωργός.

3. Σε εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 50 του Κανονισμού, η ενίσχυση χορηγείται μέχρι ανώτατου ορίου 25 δικαιωμάτων για κάθε δικαιούχο.

Άρθρο 31

Δικαιούχοι Ενίσχυσης Γεωργών Νεαρής ηλικίας

1. Ως Γεωργοί Νεαρής ηλικίας («Νέοι γεωργοί») νοούνται τα φυσικά πρόσωπα που δημιουργούν για πρώτη φορά γεωργική εκμετάλλευση ως επικεφαλής της εκμετάλλευσης ή τα οποία έχουν ήδη εγκατασταθεί κατά τη διάρκεια των πέντε ετών που προηγούνται της πρώτης υποβολής αίτησης για το καθεστώς βασικής ενίσχυσης και είναι ηλικίας έως 40 ετών κατά το έτος υποβολής της αίτησης .

2. Ως «Γεωργοί Νεαρής ηλικίας» νοούνται και τα νομικά πρόσωπα, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Το νομικό πρόσωπο δικαιούται ενίσχυσης στο πλαίσιο του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης και έχει ενεργοποιήσει δικαιώματα ενίσχυσης ή δηλώσει επιλέξιμα εκτάρια.

β) Τουλάχιστον ένα από τα φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν στο κεφάλαιο ή στη διαχείριση του νομικού προσώπου είναι νέος γεωργός, σύμφωνα με την παράγραφο 1 και ασκεί αποτελεσματικό και μακροχρόνιο έλεγχο είτε αποκλειστικά είτε από κοινού με άλλους νέους γεωργούς.

3. Σε περίπτωση που ένα νομικό πρόσωπο ελέγχεται είτε αποκλειστικά είτε από κοινού από άλλο νομικό πρόσωπο, εφαρμόζονται οι όροι οι οποίοι αναφέρονται στο στοιχείο β) σε κάθε φυσικό πρόσωπο που ασκεί έλεγχο επί του εν λόγω άλλου νομικού προσώπου.

4. Η εν λόγω ενίσχυση παύει να χορηγείται, εάν ο έλεγχος επί του νομικού προσώπου παύει να ασκείται από νέο/νέους γεωργούς.

Ως εκ τούτου, οι προϋποθέσεις και οι όροι για τα νομικά πρόσωπα νοούνται ως εξής:

• ως πρώτη υποβολή αίτησης για το καθεστώς βασικής ενίσχυσης νοείται η πρώτη υποβολή αίτησης ενίσχυσης του νομικού προσώπου στο πλαίσιο του καθεστώτος των νέων γεωργών.

• ως δημιουργία εκμετάλλευσης για πρώτη φορά, νοείται η εγκατάσταση των νέων γεωργών που ασκούν έλεγχο επί του νομικού προσώπου. Σε περίπτωση που περισσότεροι νέοι γεωργοί έχουν αποκτήσει έλεγχο επί του νομικού προσώπου σε διαφορετικές χρονικές στιγμές, ως χρόνος της «δημιουργίας» θεωρείται η απόκτηση του ελέγχου που προηγείται χρονικά.

Τηρούμενων των αναλογιών, τα ανωτέρω εφαρμόζονται και σε ομάδες φυσικών προσώπων.

ΤΜΗΜΑ Γ'

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΙΚΡΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ

Άρθρο 32

Καθεστώς για τους Μικροκαλλιεργητές

1. Το πρώτο έτος εφαρμογής του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης, 2015, θεσπίζεται καθεστώς μικροκαλλιεργητών.

2. Στο καθεστώς των μικροκαλλιεργητών εντάσσονται αυτόματα όλοι οι γεωργοί το 2015, οι οποίοι:

α) πληρούν τις προϋποθέσεις του ενεργού γεωργού, όπως περιγράφονται στο άρθρο 3 της παρούσας απόφασης,

β) το 2015 έχουν ιδιόκτητα ή μισθωμένα δικαιώματα ενίσχυσης και

γ) το σύνολο των άμεσων ενισχύσεων, που λαμβάνουν δυνάμει των Τίτλων III και IV του Κανονισμού είναι ποσό χαμηλότερο των 1.250 €.

Εκτίμηση του ύψους της ενίσχυσης, μαζί με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της ένταξης στο καθεστώς των μικροκαλλιεργητών, κοινοποιείται από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. έγκαιρα, και μετά την ολοκλήρωση των σχετικών ελέγχων, στους γεωργούς.

3. Γεωργοί, που δεν επιθυμούν την αυτόματη ένταξή τους στο καθεστώς των μικροκαλλιεργητών το 2015, υποβάλλουν σχετικό αίτημα το αργότερο ως τις 15 Οκτωβρίου 2015 για το έτος υποβολής αιτήσεων 2015 ή σε μεταγενέστερο έτος. Γεωργοί, οι οποίοι επιλέγουν να αποσυρθούν μετά την ημερομηνία αυτή δεν έχουν πλέον δικαίωμα συμμετοχής στο εν λόγω καθεστώς.

4. Κατ' εφαρμογή του άρθρου 63.2.α. του κανονισμού το ποσό της ετήσιας ενίσχυσης για κάθε γεωργό που συμμετέχει στο καθεστώς των μικροκαλλιεργητών ορίζεται ίσο προς τη συνολική αξία των ενισχύσεων που πρέπει να χορηγούνται ετησίως στο γεωργό, σύμφωνα με τους Τίτλους ΙΙΙ και IV του κανονισμού. Όσον αφορά στην προαιρετική συνδεδεμένη στήριξη, τα εν λόγω ποσά καθορίζονται βάσει των ενδεικτικών τιμών ανά συνδεδεμένη στήριξη.

5. Τα δικαιώματα βασικής ενίσχυσης, που κατέχουν γεωργοί που συμμετέχουν στο καθεστώς των μικροκαλ-λιεργητών υπόκεινται στους κανόνες της μεταβίβασης δικαιωμάτων.

6. Οι γεωργοί, που συμμετέχουν στο καθεστώς των μικροκαλλιεργητών, εξαιρούνται από τις γεωργικές δραστηριότητες, που προβλέπονται για την τήρηση των γεωργικών πρακτικών επωφελών για το κλίμα και το περιβάλλον.

ΤΜΗΜΑ Δ' - ΛΟΙΠΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ

Άρθρο 33 Συνδεδεμένες Ενισχύσεις

1. Σε εφαρμογή των άρθρων 52-53 του κανονισμού, χορηγείται συνδεδεμένη στήριξη για τα παρακάτω προϊόντα:

1. Ρύζι

2. Σκληρό Σίτο

3. Θηλυκά Βοοειδή

4. Βιομηχανική τομάτα

5. Πορτοκάλια χυμοποίησης

6. Αίγες και Πρόβατα ορεινών και μειονεκτικών περιοχών

7. Αίγες και Πρόβατα πεδινών περιοχών

8. Όσπρια ανθρώπινης κατανάλωσης

9. Πρωτεϊνούχα κτηνοτροφικά ψυχανθή

10. Σπόροι σποράς

11. Σπαράγγια

12. Μεταξοσκώληκες

13. Ζαχαρότευτλα

14. Ειδική συνδεδεμένη ενίσχυση για τους γεωργούς που εκτρέφουν ζώα, διέθεταν ειδικά δικαιώματα με βάση τον καν. (Ε.Κ) 73/2009, και δεν δηλώνουν επιλέξιμες εκτάσεις

15. Ροδάκινα προς χυμοποίηση

2. Οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης των ενισχύσεων αυτών περιγράφονται σε σχετικές Υπουργικές αποφάσεις.

Άρθρο 34

Ειδική ενίσχυση για το βαμβάκι

1. Στους γεωργούς που παράγουν βαμβάκι υπαγόμενο στον κωδικό ΣΟ520100 χορηγείται ενίσχυση σύμφωνα με τους όρους των άρθρων 56-60 του κανονισμού.

2. Η ενίσχυση αυτή χορηγείται με βάση την επιλέξιμη έκταση που καλλιεργείται με βαμβάκι από κάθε δικαιούχο.

3. Λεπτομερείς διατάξεις για τους όρους και τις προϋποθέσεις της ενίσχυσης αυτής περιγράφονται σε σχετική υπουργική απόφαση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ Α' - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Άρθρο 35 Πεδίο Εφαρμογής

Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Καν. (ΕΕ) αριθ. 1306/2013, η χώρα μας συγκροτεί και διαχειρίζεται ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης, ελέγχου και τήρησης αρχείων, (εφεξής καλούμενο "Ολοκληρωμένο Σύστημα"), το οποίο τηρείται από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και χρησιμοποιείται για τον έλεγχο, την επιβολή κυρώσεων και την πληρωμή των ενισχύσεων.

Το ολοκληρωμένο σύστημα εφαρμόζεται στα καθεστώτα στήριξης που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι του κανονισμού καθώς και στη στήριξη που χορηγείται σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β), τα άρθρα 28 έως 31, τα άρθρα 33, 34 και 40 του Καν. (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 και, κατά περίπτωση, το άρθρο 35 παρ. 2 στοιχεία β) και γ) του Καν. (ΕΕ) αριθ. 1303/2013.

Άρθρο 36

Στοιχεία του ολοκληρωμένου συστήματος

1. Το ολοκληρωμένο σύστημα περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

α) ηλεκτρονική βάση δεδομένων·

β) σύστημα αναγνώρισης αγροτεμαχίων

γ) σύστημα αναγνώρισης και καταγραφής των ζώων δ) σύστημα προσδιορισμού και καταγραφής των δικαιωμάτων ενίσχυσης·

ε) ενιαία αίτηση ενίσχυσης

στ) ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου

ζ) ενιαίο σύστημα καταγραφής της ταυτότητας κάθε δικαιούχου ο οποίος υποβάλλει ενιαία αίτηση.

ΤΜΗΜΑ Β' - ΕΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ

Άρθρο 37

Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης

1. Σύμφωνα με το άρθρο 72, παράγραφος 4 του Καν. (ΕΕ) 1306/2013, μια ενιαία αίτηση καλύπτει όλα τα καθεστώτα και τα μέτρα στήριξης που αναφέρονται στην παρούσα απόφαση.

Ειδικά για το 2015, η εν λόγω αίτηση, αποτελεί και αίτηση χορήγησης δικαιωμάτων στο πλαίσιο του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης.

2. Κάθε έτος, ο δικαιούχος της στήριξης που αναφέρεται στο άρθρο 33 και 34 της παρούσας υποβάλλει ενιαία αίτηση, αναφέροντας κατά περίπτωση:

α) Όλα τα αγροτεμάχια της εκμετάλλευσης καθώς και τις μη γεωργικές εκτάσεις για τις οποίες ζητείται η στήριξη.

β) Τα δικαιώματα ενίσχυσης που έχουν δηλωθεί για ενεργοποίηση·

γ) κάθε απαραίτητη πρόσθετη πληροφορία.

3. Τα αγροτεμάχια έκτασης έως 0,1 εκτάριο για τα οποία δεν υποβάλλεται αίτηση ενίσχυσης δεν χρειάζεται να δηλώνονται εφόσον η συνολική έκταση των αγροτεμαχίων δεν υπερβαίνει το ένα εκτάριο.

4. Η αρμόδια αρχή (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) διαθέτει στον δικαιούχο το προσυμπληρωμένο έντυπο αίτησης με βάση τις εκτάσεις που καθορίστηκαν το προηγούμενο έτος καθώς και σχεδιαγράμματα στα οποία εμφανίζεται η θέση των εκτάσεων αυτών.

5. Ο γεωργός υποβάλλει μία μόνο ενιαία αίτηση ενίσχυσης κατ' έτος, η οποία αποτελεί:

α) δήλωση της συνολικής γεωργικής εκμετάλλευσης, β) αίτηση χορήγησης ενίσχυσης για τα καθεστώτα που απαριθμούνται στο άρθρο 35 της παρούσας.

6. Η υποβολή ενιαίας αίτησης ενίσχυσης αποτελεί υποχρέωση του παραγωγού προκειμένου να του καταβληθούν οι άμεσες ενισχύσεις. Τυχόν λανθασμένη δήλωση των στοιχείων της εκμετάλλευσή του, θα έχει ως συνέπεια την επιβολή κυρώσεων.

Άρθρο 38

Υποβολή της ενιαίας αίτησης - προθεσμίες

1. Η ενιαία αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. από τον ίδιο το γεωργό ή μέσω ενός φορέα υποδοχής αίτησης της επιλογής του, που έχει πιστοποιηθεί για τη γεωγραφική περιοχή στην οποία ανήκει η έδρα της αγροτικής του εκμετάλλευσης.

2. Κατά την υποβολή του εντύπου της ενιαίας αίτησης, ο δικαιούχος διορθώνει το προσυμπληρωμένο έντυπο σε περίπτωση που οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο προσυμπληρωμένο έντυπο είναι ανακριβείς, σε περίπτωση που έχουν επέλθει μεταβολές και, ειδικότερα από το έτος 2016 και μετά:

α) τις μεταβιβάσεις δικαιωμάτων ενίσχυσης σύμφωνα με το άρθρο 34 του κανονισμού

β) κατά περίπτωση, το μέγεθος και τη θέση της περιοχής οικολογικής εστίασης.

3. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενιαίας αίτησης είναι η 15η Μαΐου κάθε έτους. Όταν η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή ενιαίας αίτησης ή η καταληκτική ημερομηνία για τις τροποποιήσεις της ενιαίας συμπίπτει με αργία, Σάββατο ή Κυριακή, τότε θεωρείται ότι η προθεσμία λήγει την πρώτη επόμενη εργάσιμη ημέρα.

4. Εκτός από τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας και τις εξαιρετικές περιστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 44 της παρούσας, η υποβολή αίτησης ενίσχυσης ή αίτησης πληρωμής μετά την καταληκτική ημερομηνία για την εν λόγω υποβολή, συνεπάγεται μείωση κατά 1 % ανά εργάσιμη ημέρα των ποσών που θα εδικαιούτο να λάβει ο δικαιούχος εάν η αίτηση είχε υποβληθεί εμπρόθεσμα.

Εάν η εν λόγω καθυστέρηση είναι μεγαλύτερη των 25 ημερών, η αίτηση θεωρείται ως μη αποδεκτή και δεν χορηγείται ουδεμία ενίσχυση ή στήριξη στον δικαιούχο.

5. Εκτός από τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας και τις εξαιρετικές περιστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 44 της παρούσας, η υποβολή τροποποίησης της ενιαίας αίτησης μετά την 15η Μαΐου, συνεπάγεται μείωση κατά 1 % ανά εργάσιμη ημέρα των ποσών που σχετίζονται με την πραγματική χρήση των συγκεκριμένων αγροτεμαχίων.

6. Εκτός από τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας και τις εξαιρετικές περιστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 44 της παρούσας, η υποβολή αίτησης χορήγησης ή, κατά περίπτωση, αύξησης της αξίας των δικαιωμάτων ενίσχυσης μετά την 15η Μαΐου, συνεπάγεται μείωση κατά 3 % ανά εργάσιμη ημέρα των ποσών που πρέπει να καταβληθούν κατά το συγκεκριμένο έτος σε σχέση με τα δικαιώματα ενίσχυσης ή, κατά περίπτωση, σε σχέση με την αύξηση της αξίας των δικαιωμάτων ενίσχυσης που πρόκειται να χορηγηθούν στον δικαιούχο. Σε περίπτωση καθυστέρησης μεγαλύτερης των 25 ημερολογιακών ημερών η αίτηση θεωρείται ως μη αποδεκτή και δεν χορηγούνται στον δικαιούχο δικαιώματα ενίσχυσης ούτε, κατά περίπτωση, αυξάνεται η αξία των δικαιωμάτων ενίσχυσης.

Άρθρο 39 Περιεχόμενο της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης

1. Η ενιαία αίτηση περιέχει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για τη διαπίστωση της επιλεξιμότητας για την ενίσχυση ή/και τη στήριξη, και ειδικότερα:

α) τα στοιχεία ταυτότητας του δικαιούχου·

β) τις λεπτομέρειες των σχετικών καθεστώτων άμεσων ενισχύσεων ή/και μέτρων αγροτικής ανάπτυξης·

γ) τον προσδιορισμό των δικαιωμάτων ενίσχυσης σύμφωνα με το σύστημα προσδιορισμού και καταγραφής που προβλέπεται στο άρθρο 7 του κατ' εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) αριθ. 640/2014 για τους σκοπούς του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης·

δ) τα στοιχεία που επιτρέπουν τη σαφή αναγνώριση όλων των αγροτεμαχίων της εκμετάλλευσης, την έκτασή τους εκπεφρασμένη σε εκτάρια με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων, τη θέση τους και, εφόσον απαιτείται, περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά με τη χρήση των αγροτεμαχίων·

ε) κατά περίπτωση, τα στοιχεία που επιτρέπουν τη σαφή αναγνώριση των μη γεωργικών εκτάσεων για τις οποίες ζητείται στήριξη στο πλαίσιο των μέτρων αγροτικής ανάπτυξης·

στ) κατά περίπτωση, τα δικαιολογητικά έγγραφα που απαιτούνται για τη διαπίστωση της επιλεξιμότητας για το συγκεκριμένο καθεστώς ή/και μέτρο·

ζ) δήλωση του δικαιούχου ότι γνωρίζει τους όρους συμμετοχής στο συγκεκριμένο καθεστώς άμεσων ενισχύσεων

η) κατά περίπτωση, μνεία εκ μέρους του δικαιούχου ότι καλύπτεται από τον κατάλογο μη γεωργικών επιχειρήσεων ή δραστηριοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 2 πρώτο και δεύτερο εδάφιο του Καν. (ΕΕ) αριθ. 1307/2013.

2. Για τον προσδιορισμό των δικαιωμάτων ενίσχυσης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο γ), στα προσυμπληρωμένα έντυπα που διανέμονται στους δικαιούχους σύμφωνα με το άρθρο 72 παράγραφος 3 του Καν. (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 αναγράφονται τα δικαιώματα ενίσχυσης σύμφωνα με το σύστημα προσδιορισμού και καταγραφής που προβλέπεται στο άρθρο 7 του κατ' εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) αριθ. 640/2014.

3. Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να προσδιορίζουν και να δηλώνουν με σαφή τρόπο την έκταση κάθε αγροτεμαχίου και, κατά περίπτωση, το είδος, το μέγεθος και τη θέση των περιοχών οικολογικής εστίασης. Όσον αφορά τις ενισχύσεις οικολογικής μέριμνας, οι δικαιούχοι υποχρεούνται επίσης να διευκρινίζουν τη χρήση των αγροτεμαχίων που δηλώνονται.

Άρθρο 40 Χρήση της γεωργικής γης

1. Οι γεωργοί μπορούν να χρησιμοποιούν τα αγροτεμάχια που δηλώνουν στα καθεστώτα των άμεσων ενισχύσεων για κάθε γεωργική δραστηριότητα.

2. Η αντιστοιχία που χρησιμοποιείται για μετατροπή των επιλέξιμων ζώων σε ισοδύναμες Μονάδες Μεγάλων Ζώων (Μ.Μ.Ζ.) είναι η εξής:

ΕΙΔΟΣ / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΖΩΩΝ

ΜΜΖ/ζώο

Αιγοπρόβατα (ανεξαρτήτως ηλικίας και φύλου)

0,15

Αρσενικά και θηλυκά βοοειδή ηλικίας κάτω των 6 μηνών

0,20

Αρσενικά και θηλυκά βοοειδή ηλικίας από 6 έως 24 μηνών

0,60

Αρσενικά και θηλυκά βοοειδή ηλικίας άνω των 24 μηνών

1,00

3. Πλην περιπτώσεων ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων, τα αγροτεμάχια αυτά βρίσκονται στη διάθεση του γεωργού την 31η Μαΐου του ημερολογιακού έτους υποβολής της ενιαίας αίτησης .

4. Η στήριξη στο πλαίσιο του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης χορηγείται στους γεωργούς, μέσω δήλωσης, κατόπιν ενεργοποίησης δικαιώματος ενίσχυσης ανά επιλέξιμο εκτάριο. Τα ενεργοποιημένα δικαιώματα ενίσχυσης συνεπάγονται δικαίωμα ετήσιας είσπραξης των ποσών που ορίζονται σε αυτά, με την επιφύλαξη της εφαρμογής:

α) δημοσιονομικής πειθαρχίας

β) μείωσης των ενισχύσεων κατά το άρθρο 11 του κανονισμού,

γ) των γραμμικών μειώσεων σύμφωνα με τα άρθρα 7, 51 παράγραφος 2 και 65 παράγραφος 2 του ίδιου κανονισμού και

δ) των προβλεπομένων διατάξεων του άρθρου 63 του Καν. 1306/2013 για τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά και τις διοικητικές κυρώσεις.

5. Ως «επιλέξιμο εκτάριο» νοείται:

α) κάθε γεωργική έκταση της εκμετάλλευσης που χρησιμοποιείται για γεωργικές δραστηριότητες ή, σε περίπτωση που έχει και μη γεωργική χρήση, κατά κύριο λόγο για γεωργικές δραστηριότητες ή

β) κάθε έκταση που γέννησε δικαίωμα είσπραξης το 2008 στο πλαίσιο του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης ή του καθεστώτος ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης που ορίζονται, αντίστοιχα, στους Τίτλους ΙΙΙ και IVA του Καν. (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 και η οποία:

- δεν ανταποκρίνεται πλέον στον ορισμό του «επιλέξιμου εκταρίου» που περιλαμβάνεται στο στοιχείο α) λόγω της εφαρμογής της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, της οδηγίας 2000/60/ΕΚ και της οδηγίας 2009/147/ΕΚ· ή

- καθ' όλη τη διάρκεια της σχετικής δέσμευσης του συγκεκριμένου γεωργού, αναδασώνεται σύμφωνα με το άρθρο 31 του Καν. (ΕΚ) αριθ. 1257/1999 ή το άρθρο 43 του Καν. (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 ή το άρθρο 22 του Καν. (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 ή στο πλαίσιο εθνικού καθεστώτος του οποίου οι προϋποθέσεις είναι σύμφωνες με το άρθρο 43 παράγραφοι 1, 2 και 3 του Καν. (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 ή το άρθρο 22 του Καν. (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 ή

- καθ' όλη τη διάρκεια της σχετικής δέσμευσης του συγκεκριμένου γεωργού, τελεί υπό καθεστώς παύσης καλλιέργειας σύμφωνα με τα άρθρα 22, 23 και 24 του Καν. (ΕΚ) αριθ. 1257/1999 ή το άρθρο 39 του Καν. (ΕΚ) αριθ. 1698/ 2005 ή το άρθρο 28 του Καν. (ΕΕ) αριθ. 1305/2013.

6. Για να είναι επιλέξιμες, οι εκτάσεις πρέπει να αντα-ποκρίνονται στον ορισμό του επιλέξιμου εκταρίου καθ' όλο το ημερολογιακό έτος, εκτός από περίπτωση ανω-τέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων.

7. Για τους σκοπούς της ενεργοποίησης των δικαιωμάτων ενίσχυσης, ο γεωργός δηλώνει τα αγροτεμάχια που αντιστοιχούν στα επιλέξιμα εκτάρια τα οποία συνδέονται με δικαίωμα ενίσχυσης. Εκτός από περίπτωση ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων, τα αγροτεμάχια αυτά μπορούν να δηλωθούν μόνο αν είναι στη διάθεση του γεωργού στις 31 Μαΐου του ημερολογιακού έτους ενίσχυσης.

8. Σύμφωνα με το άρθρο 17 του Καν. (ΕΕ) 640/2013 οι καλλιεργητικές ομάδες υποδιαιρούνται ως εξής:

α) στις εκτάσεις που δηλώνονται με σκοπό την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων ενίσχυσης στο πλαίσιο του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης ή με σκοπό την υπαγωγή στο καθεστώς ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης

β) στις εκτάσεις που δηλώνονται στο πλαίσιο κάθε άλλου καθεστώτος στρεμματικής ενίσχυσης ή μέτρου στήριξης βάσει της έκτασης, για το οποίο ισχύει διαφορετικό ποσοστό ενίσχυσης ή στήριξης

γ) στις εκτάσεις που δηλώνονται στη στήλη «άλλες χρήσεις»

Εάν η ίδια έκταση χρησιμεύει ως βάση για αίτηση ενίσχυσης και/ή αίτηση πληρωμής στο πλαίσιο περισσότερων του ενός καθεστώτων στρεμματικής ενίσχυσης ή μέτρων στήριξης βάσει της έκτασης, η έκταση αυτή λαμβάνεται υπόψη χωριστά για καθένα από τα εν λόγω καθεστώτα ενίσχυσης ή μέτρα στήριξης.

9. Τα εκτάρια αρόσιμης γης σε μόνιμα θερμοκήπια για το έτος υποβολής 2013, εξαιρούνται κατά τον υπολογισμό του αριθμού των επιλέξιμων εκταρίων κατά την πρώτη χορήγηση δικαιωμάτων ενίσχυσης.

Άρθρο 41

Τροποποιήσεις της ενιαίας αίτησης

1. Μετά το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας για την υποβολή της ενιαίας αίτησης ή της αίτησης πληρωμής, μπορούν να προστεθούν ή να προσαρμοστούν στην ενιαία αίτηση ή στην αίτηση πληρωμής μεμονωμένα αγροτεμάχια ή μεμονωμένα δικαιώματα ενίσχυσης, υπό τον όρο ότι τηρούνται οι απαιτήσεις που προβλέπονται στα συγκεκριμένα καθεστώτα άμεσων ενισχύσεων ή μέτρα αγροτικής ανάπτυξης.

Υπό τους ίδιους όρους μπορούν να γίνουν τροποποιήσεις σχετικά με τη χρήση ή το καθεστώς άμεσων ενισχύσεων ή το μέτρο αγροτικής ανάπτυξης για μεμονωμένα αγροτεμάχια ή σχετικά με τα δικαιώματα ενίσχυσης που έχουν ήδη δηλωθεί στην ενιαία αίτηση.

Εάν οι τροποποιήσεις που αναφέρονται στο πρώτο και το δεύτερο εδάφιο έχουν επίπτωση στα δικαιολογητικά έγγραφα ή σε συμβάσεις που πρέπει ενδεχομένως να υποβληθούν, τα εν λόγω έγγραφα ή συμβάσεις μπορούν να τροποποιηθούν αναλόγως.

2. Οι τροποποιήσεις που επέρχονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 κοινοποιούνται στην αρμόδια αρχή εγγρά-φως ή και ηλεκτρονικά έως την 31η Μαΐου του σχετικού ημερολογιακού έτους.

3. Σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, ο γεωργός επιτρέπεται να τροποποιεί τη δήλωσή του με την προϋπόθεση ότι διατηρεί τουλάχιστον τον αριθμό των εκταρίων που αντιστοιχούν στα δικαιώματα ενίσχυσης του και τηρεί τους όρους χορήγησης της ενίσχυσης στο πλαίσιο του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης για τη συγκεκριμένη έκταση.

4. Εάν η αρμόδια αρχή έχει ήδη ενημερώσει τον δικαιούχο για περιπτώσεις μη συμμόρφωσης στην ενιαία αίτηση ή στην αίτηση πληρωμής ή εάν έχει ειδοποιήσει τον δικαιούχο για την πρόθεσή της να διενεργήσει επιτόπιο έλεγχο ή εάν ο επιτόπιος έλεγχος αποκαλύψει τυχόν περιπτώσεις μη συμμόρφωσης, δεν επιτρέπονται τροποποιήσεις σύμφωνα με την παράγραφο 1 για τα αγροτεμάχια που αφορούν οι περιπτώσεις μη συμμόρφωσης.

Άρθρο 42

Διορθώσεις και αναπροσαρμογές προφανών σφαλμάτων

Η ενιαία αίτηση και τυχόν δικαιολογητικά έγγραφα που παρέχει ο δικαιούχος μπορούν να διορθώνονται και να προσαρμόζονται ανά πάσα στιγμή μετά την υποβολή τους σε περιπτώσεις προφανών σφαλμάτων και υπό την προϋπόθεση ότι ο δικαιούχος ενήργησε καλή τη πίστη. Η αρμόδια αρχή δύναται να αναγνωρίζει προφανή σφάλματα μόνον εφόσον μπορούν να διαπιστωθούν απευθείας στο πλαίσιο τυπικού ελέγχου των στοιχείων που περιλαμβάνονται στα έγγραφα τα οποία αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο.

Οι κατηγορίες τέτοιων λαθών τα οποία μπορούν να αναγνωρισθούν ως προφανή σφάλματα είναι οι εξής :

1. Λάθη αβλεψίας ή απροσεξίας

2. Λάθη εκ παραδρομής, που διαπιστώνονται στο πλαίσιο ενός πιο επιστάμενου ελέγχου (οπτικού - χειρόγραφου ή μηχανογραφικού) και τα οποία προκύπτουν από σύγκριση των στοιχείων που εμφανίζονται μέσα στην αίτηση ή στα συνοδευτικά δικαιολογητικά.

Γενικά, λάθη που αφορούν στον τύπο καλλιέργειας δεν μπορούν να θεωρηθούν ως «προφανή». Ωστόσο, μπορεί να χορηγηθεί ενίσχυση, κατ' εξαίρεση, σε περιπτώσεις όπου είναι σαφές ότι ο γεωργός έκανε λάθος στη δήλωση είτε ανταλλάσσοντας τη θέση δύο αγροτεμαχίων και υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

• η οικονομική ενίσχυση που προκύπτει με βάση τη δήλωση θα πρέπει να μην είναι μεγαλύτερη από εκείνη που θα προκύπτει με βάση τα πραγματικά στοιχεία.

• οι ελεγκτές έχουν πεισθεί ότι ο αιτών δεν έκανε λάθος δήλωση προκειμένου να αποφύγει τον έλεγχο.

3. Γενικά, σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω περιπτώσεις, προκύψει η ανάγκη διόρθωσης, θα πρέπει να αναφέρεται ακριβώς η αιτία (να έχει εξεταστεί και απορριφθεί η περίπτωση δόλου) και, εφόσον υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία που διαβιβάζονται από τους εμπλεκόμενους φορείς, θα πρέπει να γίνεται παραπομπή στα σχετικά έγγραφα.

4. Οι γεωργοί που, για οποιοδήποτε λόγο, επιθυμούν να μεταβάλουν στοιχεία των αιτήσεών τους, στα πλαίσια διόρθωσης προφανών σφαλμάτων, υποβάλλουν σχετικό αίτημα στην αρμόδια αρχή.

Άρθρο 43 Ανάκληση των αιτήσεων ενίσχυσης

1. Κάθε αίτηση ενίσχυσης, αίτηση στήριξης, αίτηση πληρωμής ή άλλη δήλωση μπορεί να ανακληθεί εγγρά-φως, εν όλω ή εν μέρει, οποιαδήποτε στιγμή. Η ανάκληση αυτή καταχωρίζεται από την αρμόδια αρχή.

2. Εάν η αρμόδια αρχή έχει ήδη ενημερώσει τον δικαιούχο για περιπτώσεις μη συμμόρφωσης στα έγγραφα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 ή εάν η αρμόδια αρχή έχει ειδοποιήσει τον δικαιούχο για την πρόθεσή της να διενεργήσει επιτόπιο έλεγχο ή εάν από τον επιτόπιο έλεγχο αποκαλυφθούν τυχόν περιπτώσεις μη συμμόρφωσης, δεν επιτρέπονται ανακλήσεις για τα τμήματα των εγγράφων που αφορούν οι περιπτώσεις μη συμμόρφωσης.

3. Οι ανακλήσεις σύμφωνα με την παράγραφο 1 επαναφέρουν τους δικαιούχους στη θέση που βρίσκονταν πριν υποβάλουν τα εν λόγω έγγραφα ή τμήμα των εν λόγω εγγράφων.

Άρθρο 44 Ανωτέρα βία και έκτακτες ή εξαιρετικές περιστάσεις

1. Ως «ανωτέρα βία» και «εξαιρετικές περιστάσεις» δύ-νανται να θεωρηθούν οι ακόλουθες ιδίως περιπτώσεις:

α) θάνατος του δικαιούχου·

β) μακροχρόνια ανικανότητα του δικαιούχου προς εργασία·

γ) σοβαρή φυσική καταστροφή που προκαλεί σημαντική ζημιά στην εκμετάλλευση·

δ) καταστροφή, λόγω ατυχήματος, κτιρίων της εκμετάλλευσης που χρησιμοποιούνται για την εκτροφή ζώων·

ε) επιζωοτία ή νόσος των φυτών, που πλήττει αντι-στοίχως ένα μέρος ή το σύνολο των ζώων ή των καλλιεργειών του δικαιούχου, για το τρέχον έτος ενίσχυσης στ) απαλλοτρίωση του συνόλου ή σημαντικού τμήματος της εκμετάλλευσης, εφόσον δεν ήταν προβλέψιμη κατά την ημέρα υποβολής της αίτησης.

2. Εάν ο δικαιούχος δεν κατέστη δυνατόν να συμμορφωθεί με τα κριτήρια επιλεξιμότητας ή τις λοιπές υποχρεώσεις λόγω ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων διατηρεί το δικαίωμά του να λάβει ενίσχυση για την έκταση ή τα ζώα που ήταν επιλέξιμα κατά τον χρόνο που προέκυψαν οι λόγοι ανωτέρας βίας ή οι εξαιρετικές περιστάσεις.

3. Όταν η μη συμμόρφωση οφείλεται σε λόγους ανω-τέρας βίας ή σε εξαιρετικές περιστάσεις και αφορά πολλαπλή συμμόρφωση, δεν επιβάλλεται η αντίστοιχη διοικητική κύρωση σύμφωνα με το άρθρο 91 παράγραφος 1 του Καν. (ΕΕ) αριθ. 1306/2013.

4. Οι περιπτώσεις ανωτέρας βίας και οι εξαιρετικές περιστάσεις κοινοποιούνται εγγράφως στην αρμόδια αρχή, μαζί με τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία που κρίνονται

ικανοποιητικά από την εν λόγω αρχή, εντός δεκαπέντε εργάσιμων ημερών από την ημέρα που ο δικαιούχος ή ο έλκων εξ αυτού δικαιώματα είναι σε θέση να το πράξει.

Άρθρο 45

Ανάκτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών

1. Σε περίπτωση αχρεωστήτως καταβληθείσας πληρωμής, ο δικαιούχος ενημερώνεται με εντολή ανάκτησης για την επιστροφή του ποσού, προσαυξημένο κατά περίπτωση, με τους τόκους.

Οι τόκοι υπολογίζονται για το χρονικό διάστημα από την προθεσμία πληρωμής για τον δικαιούχο, που αναφέρεται στην εντολή ανάκτησης, η οποία καθορίζεται σε 60 ημέρες το πολύ, έως την επιστροφή ή την αφαίρεση των οφειλόμενων ποσών. Το εφαρμοστέο επιτόκιο υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του εθνικού δικαίου αλλά δεν πρέπει να είναι χαμηλότερο από εκείνο που εφαρμόζεται για την ανάκτηση ποσών βάσει εθνικών διατάξεων.

2. Δεν ισχύει υποχρέωση επιστροφής εάν η πληρωμή οφείλεται σε σφάλμα της αρμόδιας ή άλλης αρχής, το οποίο δεν ήταν εύλογα δυνατόν να εντοπιστεί από τον δικαιούχο ή εάν η απόφαση (εντολή) ανάκτησης δεν κοινοποιήθηκε εντός δωδεκαμήνου από την πληρωμή, ακόμα κι αν το σφάλμα συνδέεται με πραγματικά στοιχεία που υπεισέρχονται στον υπολογισμό της σχετικής ενίσχυσης.

Άρθρο 46 Γενικές διατάξεις

1. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζει με αποφάσεις του τις λεπτομέρειες εφαρμογής της και τροποποιεί τα παραρτήματα της παρούσας τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της.

2. Ο Πρόεδρος του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. εξουσιοδοτείται να καθορίζει με εγκυκλίους του, τις λεπτομέρειες των διαδικασιών για την εφαρμογής της παρούσας.

3. Η απόφαση αυτή ισχύει από το έτος ενίσχυσης 2015.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Κατανομή εθνικού ορίου στα επιμέρους καθεστώτα ενισχύσεων

ΕΤΟΣ

ΑΝΑΔΙΑΝΕΜΗΤΙΚΗ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ

(Μέγιστο 30%)

ΠΡΑΣΙΝΗ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ (Μέγιστο 5%)

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ (Μέγιστο 2%)

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ (με τις προϋποθέσεις του άρθρου 53 του Κανονισμού)

2015

0%

30%

0%

2%

7,36745642%

2016

0%

30%

0%

2%

7,81565127%

2017

0%

30%

0%

2%

7,98813834%

2018

0%

30%

0%

2%

7,98885988%

2019

0%

30%

0%

2%

7,98959776%

2020

0%

30%

0%

2%

7,98959776%

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ 2015 ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΟΜΑΔΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΕ 1

(ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΙ)

ΠΕ 2

(ΑΡΟΣΙΜΕΣ

ΕΚΤΑΣΕΙΣ)

ΠΕ 3

(ΜΟΝΙΜΕΣ

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ)

1

ΣΚΛΗΡΟΣ ΣΙΤΟΣ

 

0

 

2

ΜΑΛΑΚΟΣ ΣΙΤΟΣ-ΛΟΙΠΑ ΣΙΤΗΡΑ

 

0

 

3.1

ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ

 

0

 

3.2

ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ ΕΝΣΙΡΩΣΗΣ

 

0

 

4

ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ

 

0

 

6

ΑΓΡΑΝΑΠΑΥΣΗ

 

0

 

7

ΡΥΖΙ

 

0

 

8

ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ

 

0

 

9

ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΙ

0

   

10

ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ

 

0

 

11

ΟΣΠΡΙΑ ΒΡΩΣΙΜΑ

 

0

 

12

ΒΑΜΒΑΚΙ

 

0

 

13

ΛΙΝΟΣ ΜΗ ΚΛΩΣΤΙΚΟΣ

 

0

 

14

ΛΙΝΟΣ ΚΛΩΣΤΙΚΟΣ

 

0

 

15

ΕΛΑΙΩΝΕΣ

   

0

16

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

 

0

 

17

ΚΑΠΝΟΣ

 

0

 

18

ΤΟΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

 

0

 

19

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ΠΡΟΣ ΧΥΜΟΠΟΙΗΣΗ

   

0

20.2

ΡΟΔΑΚΙΝΙΕΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ

   

0

21

ΑΚΡΟΔΡΥΑ (ΚΑΡΠΟΙ ΜΕ ΚΕΛΥΦΟΣ)

   

0

24

ΓΕΩΜΗΛΑ

 

0

 

25

ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ

 

0

 

28

ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΑΦΙΔΑΣ

   

0

29

ΜΠΑΝΑΝΕΣ

   

0

36.2

ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΙΝΟΥ

   

0

36.3

ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΧΡΗΣΗ

   

0

37

ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ

   

0

38

ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

 

0

 

39

ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΥΠΟ ΚΑΛΥΨΗ

 

0

 

40

ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

 

0

 

41

ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ

 

0

 

45.1

ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

 

0

 

45.2

ΛΟΙΠΕΣ ΔΕΝΔΡΩΔΕΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

     

45.3

ΦΥΤΩΡΙΑ

 

0

 

47

ΧΩΡΟΙ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΣΑΛΙΓΚΑΡΙΩΝ

 

0

 

49

ΔΑΣΙΚΑ ΔΕΝΤΡΑ

 

0

 

66

ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ

   

0

67

ΜΗΛΟΕΙΔΗ

   

0

68

ΣΠΑΡΡΑΓΓΙΑ

 

0

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Επιλέξιμα στοιχεία περιοχών οικολογικής εστίασης και συντελεστές μετατροπής και στάθμισης κατ' εφαρμογή του άρθρου 46 παράγραφος 3 του Κανονισμού.

Χαρακτηριστικά στοιχείων περιοχών οικολογικής εστίασης

Συντελεστής μετατροπής (m/δένδρο σε m2)

Συντελεστής στάθμισης

Περιοχή οικολογικής εστίασης

(εάν εφαρμόζονται και οι δύο συντελεστές)

Γη υπό αγρανάπαυση (ανά 1m2)

Δεν εφαρμόζεται

1

1 m2

Χαρακτηριστικά του τοπίου:

     

Δενδροστοιχία (ανά 1m)

5

2

10 m2

Συστάδα δένδρων/θαμνώνες έως 0,3 εκτάρια (ανά 1m2)

Δεν εφαρμόζεται

1,5

1,5 m2

Τάφροι μέγιστου πλάτους 6 μέτρων (ανά 1m)

3

2

6 m2

Ζώνες ανάσχεσης (ανά 1m)

6

1,5

9 m2

Εκτάσεις με καλλιέργειες με ικανότητα δέσμευσης αζώτου (ανά 1m2)

Δεν εφαρμόζεται

0,7

0,7 m2

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2015

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης