Αποτελέσματα live αναζήτησης

Α.Τ.Δ. Α 1039863 ΕΞ 2022/10.5.2022 Καθορισμός του αριθμού των θέσεων των σπουδαστών Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) και τέως Τ.Ε.Ι. (νυν Πανεπιστημίων) για την πραγματοποίηση προαιρετικής πρακτικής άσκησης σε Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για το έτος 2022


Δημοσιεύθηκε στις : [ 13-05-2022 ]
Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Α.Τ.Δ. Α 1039863 ΕΞ 2022/10.5.2022
Καθορισμός του αριθμού των θέσεων των σπουδαστών Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) και τέως Τ.Ε.Ι. (νυν Πανεπιστημίων) για την πραγματοποίηση προαιρετικής πρακτικής άσκησης σε Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για το έτος 2022


Αθήνα, 10.05.2022
Αριθ. Πρωτ.: Α.Τ.Δ. Α 1039863 ΕΞ 2022

Αριθ. ΦΕΚ: 2358/Β/12-5-2022


ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ Α' - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 10184
Πληροφορίες: Δήμητρα Κατσιούρη
Ιωάννης Φώτου
Τηλέφωνο: 210 3375110
E-Mail: [email protected]
Url: www.aade.gr

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός του αριθμού των θέσεων των σπουδαστών Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) και τέως Τ.Ε.Ι. (νυν Πανεπιστημίων) για την πραγματοποίηση προαιρετικής πρακτικής άσκησης σε Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για το έτος 2022».

ΑΠΟΦΑΣΗ

O ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Του Κεφ. Α' «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν.4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α' 94), και ειδικότερα του άρθρου 7, της υποπαρ. δ' της παρ. 3 του άρθρου 14, του άρθρου 19 και του άρθρου 41 αυτού.
β) Του άρθρου 12 του ν. 1351/1983 «Εισαγωγή σπουδαστών στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» (Α' 56).
γ) Του π.δ. 174/1985 « Άσκηση στο επάγγελμα των σπουδαστών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α' 59).
δ) Της παρ. 16 του άρθρου 20 του ν. 2753/1999 «Απλοποιήσεις και ελαφρύνσεις στη Φορολογία Εισοδήματος και άλλες διατάξεις» (Α' 249).
ε) Της υπ'αρ 2/50514/0022/17.9.2002 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός μηνιαίας αποζημίωσης των σπουδαστών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) και των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) που πραγματοποιούν πρακτική άσκηση σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών» (Β' 1254).
στ) Του ν.4610/2019 «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις» (Α' 70).
ζ) Του ν.4589/2019 «Συνέργειες Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις» (Α' 13).
η) Της υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10.3.2017 (Β 968 και 1238) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε ειδικότερα με την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1061722 ΕΞ 2019/23-04-2019 (Β 1460) όμοια απόφαση.
θ) Της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23.10.2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β' 4738).
ι) Του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, (π.δ. 63/2005, Α' 98),όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ.22 του άρθρου 119 του ν.4622/2019 (Α'133) σε συνδυασμό με τις διατάξεις των παρ. 5 και 6 του άρθρου 19 του ν.4389/2016.

2. Την υπό στοιχεία Δ6Α 1112903 ΕΞ 2014/31-07-2014 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, «Μεταβίβαση εξουσιοδότησης υπογραφής "Με εντολή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων" στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Υποδιευθύνσεων, Τμημάτων και Αυτοτελών Τμημάτων, καθώς και στους Υπευθύνους Αυτοτελών Γραφείων και Γραφείων της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Ειδικών Αποκεντρωμένων και Περιφερειακών Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων», όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαρ. β' της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν.4389/2016.

3. Την υπό στοιχεία Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Α 1113319 ΕΞ 2021/20.12.2021 (ΑΔΑ: 6ΟΥΖ46ΜΠ3Ζ- ΙΟ6) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «"Κατανομή των πιστώσεων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 σε επιμέρους Αναλυτικούς Λογαριασμούς Εξόδων" Προϋπολογισμός Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Ειδικός Φορέας 1023-801-00000-00».

4. Τα υπό στοιχεία Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Α 1023516 ΕΞ 2022/18.03.2022 και Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Α 1132931 ΕΞ 2020/13.11.2020 έγγραφα της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

5. Την υπ' αρ. 224/2019 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία έγινε αποδεκτή από τον Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. με την από 23.1.2020 επισημειωματική πράξη.

6. Τις υπό στοιχεία Ε5/332/22.01.1986 και Ε5/1387/16.06.1994 εγκυκλίους του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων σχετικά με την πρακτική άσκηση σπουδαστών Τ.Ε.Ι..

7. Το υπό στοιχεία ΔΔΑΔ Β 1037178 ΕΞ 2022/27.4.2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού.

8. Την υπό στοιχεία ΔΔΑΔ Γ 1088828 ΕΞ 2020/24.7.2020 (ΑΔΑ: Ψ68Φ46ΜΠ3Ζ-ΔΟΘ) απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Επιλογή και Τοποθέτηση Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης (Γ.Δ.Α.Δ.Ο.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».

9. Την υπ' αρ. 1 της 20.01.2016 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) « Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν.4389/2016, και την υπ' αρ. 39/3/30.11.2017 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) και την υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17.01.2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

10. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) που θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έτους 2022, ύψους περίπου ενενήντα χιλιάδων ευρώ (90.000,00 €), η οποία εγγράφεται στον Αναλυτικό Λογαριασμό Εξόδου (ΑΛΕ) 2130106001 του Ειδικού Φορέα 1023-801-00000-00 και η οποία βρίσκεται εντός των ανώτατων ορίων δαπανών του τρέχοντος προϋπολογισμού της Α.Α.Δ.Ε. και του ισχύοντος Μ.Π.Δ.Σ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Καθορίζουμε τον αριθμό των θέσεων των σπουδαστών Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) και τέως Τ.Ε.Ι. (νυν Πανεπιστημίων) που απαιτείται η πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης για την ολοκλήρωση των σπουδών τους, που μπορούν να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση διάρκειας ενός εξαμήνου, σε υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, για το έτος 2022, ως ακολούθως:
 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ Τ.Ε.Ι.ΚΑΙ ΤΕΩΣ Τ.Ε.Ι ( ΝΥΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ)
Δ.Ο.Υ. Α ΑΘΗΝΩΝ 1
Δ.Ο.Υ. Δ' ΑΘΗΝΩΝ 1
Δ.Ο.Υ. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 1
Δ.Ο.Υ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 1
Δ.Ο.Υ. ΙΓ ΑΘΗΝΩΝ 1
Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ 1
Δ.Ο.Υ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ 1
Δ.Ο.Υ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1
Β' ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ-ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ 1
ΤΕΛΩΝΕΙΟ Α' ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ-ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1
Δ.Ο.Υ. ΠΛΟΙΩΝ 1
Δ.Ο.Υ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 1
Δ.Ο.Υ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 1
ΧΗΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 1
Δ.Ο.Υ. ΛΑΓΚΑΔΑ 1
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ «ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» 1
Β ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» 1
Δ.Ο.Υ. ΞΑΝΘΗΣ 2
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 1
Δ.Ο.Υ. ΝΑΥΠΛΙΟΥ 2
Γ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 1
Δ' ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ (Τ.Ε.Σ.) ΠΕΙΡΑΙΑ 1
Δ.Ο.Υ. ΨΥΧΙΚΟΥ 1
Γ ' ΤΕΛΩΝΕΙΟ Ε.Φ.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1
Α' ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ, Ε.Φ.Κ. & ΕΦΟΔΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ 1
Δ.Ο.Υ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ 1
ΧΗΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ 1
Δ.Ο.Υ ΙΖ ΑΘΗΝΩΝ 1
Β ΧΗΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΘΗΝΩΝ 1
ΣΥΝΟΛΟ 33


2. Οι ειδικότητες των σπουδαστών Τ.Ε.Ι. και τέως Τ.Ε.Ι. (νυν Πανεπιστημίων) θα είναι συναφείς με τα αντικείμενα εργασίας των παραπάνω υπηρεσιών.

3. Υπέρβαση του κατά υπηρεσία καθορισμένου ως ανωτέρω αριθμού των σπουδαστών Τ.Ε.Ι. και τέως Τ.Ε.Ι. (νυν Πανεπιστημίων) δεν επιτρέπεται.

4. Σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο υπό στοιχεία Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Α 1023516 ΕΞ 2022/18.3.2022 έγγραφο της Δ/νσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών, προκειμένου να αποφευχθεί δημοσιονομική επιβάρυνση στον προϋπολογισμό του έτους 2023 πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια ώστε η πρακτική άσκηση να έχει ολοκληρωθεί εντός του τρέχοντος έτους. Σε περίπτωση πού μέρος της ανωτέρω πρακτικής άσκησης λάβει χώρα και στο επόμενο έτος, η σχετική δαπάνη θα καλυφθεί εντός των ανωτάτων ορίων του τακτικού προϋπολογισμού της Α.Α.Δ.Ε., με βάση το ισχύον Μ.Π.Δ.Σ..

5. Οι υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. που θα βρουν υποψήφιους σπουδαστές για τις θέσεις πρακτικής άσκησης, πρέπει πριν την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων να υποβάλουν αίτημα εξασφάλισης της σχετικής πίστωσης στο Τμήμα Α' της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Γ.Δ.Ο.Υ. της Α.Α.Δ.Ε. και να προβούν στην έκδοση των σχετικών αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης, με την ολοκλήρωση της μεταφοράς πίστωσης.

6. Οι υπηρεσίες πρέπει να προωθούν άμεσα και σε μηνιαία βάση τα δικαιολογητικά πληρωμής των δικαιούχων σπουδαστών προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες εκκαθάρισης δαπανών και να μεριμνούν για την άμεση εξόφληση των υποχρεώσεων κατά τον χρόνο πραγματοποίησης της πρακτικής άσκησης, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο υπό στοιχεία Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Α 1132931 ΕΞ 2020/13.11.2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Με εντολή Διοικητή

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΣΑΪΤΗΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης