Δ.15/Δ'/44608/12.5.2022

Οριοθέτηση πληγεισών από φυσική καταστροφή περιοχών των Περιφερειακών Ενοτήτων Κέρκυρας και Ιθάκης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

12 Μάι 2022

Taxheaven.gr
Αθήνα, 12/5/2022
Αριθ. Πρωτ.: Δ.15/Δ'/44608

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΩΝ (Δ15)
ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Δ')

Διεύθυνση: Σταδίου 29
105 59 Αθήνα
Πληροφορίες: Ι. Νταβή
Τηλέφωνο: 2131516811
Ηλ Ταχ.: [email protected]

ΘΕΜΑ: «Οριοθέτηση πληγεισών από φυσική καταστροφή περιοχών των Περιφερειακών Ενοτήτων Κέρκυρας και Ιθάκης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων»

Σας γνωρίζουμε ότι με την υπ' αριθ. 102484/Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε/Α325/01.04.2022 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών (ΦΕΚ Β'/1786/12.04.2022, ΑΔΑ: 948Β465ΧΘΞ- 2Φ2) οριοθετήθηκαν ως πληγείσες από φυσική καταστροφή (πλημμύρα της 14ης και 15ης Οκτωβρίου 2021) περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Κέρκυρας και Ιθάκης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και συγκεκριμένα:

1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Α) ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

• Δημοτική Κοινότητα Βιρού, Γαστουρίου, Κυνοπιαστών, Βαρυπατάδων, Καστελλάνων Μέσης και Σταυρού της Δημοτικής Ενότητας Αχιλλείων
• Δημοτική Κοινότητα Αλεπούς, Καναλίου, Κερκυραίων και Εβροπούλων της Δημοτικής Ενότητας Κερκυραίων
• Δημοτική Κοινότητα Σιναράδων, Κοκκινίου και Κομπιτσίου της Δημοτικής Ενότητας Παρελίων

Β) ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

• Δημοτική Κοινότητα Λευκίμμης της Δημοτικής Ενότητας Λευκιμμαίων
• Δημοτική Κοινότητα Αγίου Ματθαίου, Μοραΐτικων, Πεντατίου και Χλοματιανών της Δημοτικής Ενότητας Μελιτειέων 

2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΘΑΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

• Ολόκληρος ο Δήμος Ιθάκης


Στο πλαίσιο της ανακούφισης και στήριξης των πληγέντων έχουν θεσπιστεί οι πάγιες ρυθμίσεις της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 2256/1994, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 2556/1997, και της υπ' αριθ. Φ14/οικ.333/06.03.1998 υπουργικής απόφασης (Β' 272), για τις επιχειρήσεις, εργοδότες ή ασφαλισμένους που έχουν επαγγελματική εγκατάσταση ή δραστηριότητα σε περιοχές που πλήττονται από θεομηνίες ή φυσικές καταστροφές και αποδεδειγμένα έχουν υποστεί ζημίες.

Για τις ανωτέρω κατηγορίες προβλέπονται οι εξής διευκολύνσεις σε ό,τι αφορά στην καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών προς τον e-Ε.Φ.Κ.Α. και κάθε άλλο ασφαλιστικό οργανισμό:

α) κεφαλαιοποίηση των καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών, περιόδου απασχόλησης μέχρι το τέλος του προηγούμενου της φυσικής καταστροφής μήνα (μετά των προσθέτων τελών, τόκων, προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων που γεννήθηκαν μέχρι το τέλος του προηγούμενου της φυσικής καταστροφής μήνα),

β) αναστολή καταβολής των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών για έξι (6) μήνες, αρχής γενομένης από την 1η του μήνα, κατά τον οποίο συνέβη η φυσική καταστροφή (χωρίς υπολογισμό κατά το διάστημα αυτό προσθέτων τελών ή άλλων προσαυξήσεων),

γ) εξόφληση των ανωτέρω εισφορών, κεφαλαιοποιημένων και τρεχουσών, σε δώδεκα (12) έως εικοσιτέσσερις (24) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, αρχής γενομένης από την 1η του επόμενου μήνα, κατά τον οποίο έληξε η εξάμηνη αναστολή. Ο αριθμός των δόσεων προσδιορίζεται από το πηλίκο της διαίρεσης του ποσού της ζημιάς δια του 1/24 του συνολικού ποσού της οφειλής και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερος των δώδεκα (12) και μεγαλύτερος των είκοσι τεσσάρων (24).

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σας.Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ


Taxheaven.gr