Αποτελέσματα live αναζήτησης

Φ. 11221/35738/13.4.2022 Παρέχονται οδηγίες σχετικά με τον συνυπολογισμό της προβλεπόμενης από τους ν.3717/2008 και 1759/1988 προσαύξησης του χρόνου ασφάλισης για τη θεμελίωση και την προσαύξηση του ποσού της σύνταξης στις αιτήσεις που υποβάλλονται από 13.5.2016 και κατά τον επανυπολογσμό των ήδη καταβαλλόμενων μέχρι 12.5.2016 συντάξεων


Δημοσιεύθηκε στις : [ 13-04-2022 ]
Κατηγορία: Ασφαλιστικά ΕΦΚΑ

Φ. 11221/35738/13.4.2022
Παρέχονται οδηγίες σχετικά με τον συνυπολογισμό της προβλεπόμενης από τους ν.3717/2008 και 1759/1988 προσαύξησης του χρόνου ασφάλισης για τη θεμελίωση και την προσαύξηση του ποσού της σύνταξης στις αιτήσεις που υποβάλλονται από 13.5.2016 και κατά τον επανυπολογσμό των ήδη καταβαλλόμενων μέχρι 12.5.2016 συντάξεων


Αρ. Πρωτ.: 35738
Ημ/νία: 13/04/22
Φ.11221/35738/13.4.2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΓΗΡΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ
   
Διεύθυνση: Σταδίου 29, 105 59, Αθήνα
Πληροφορίες: Κ. Κλαδισίου, Χρ. Γκιουλέκα
Τηλέφωνο: 2131516789, 2131516786
Ηλ. Ταχ.: [email protected]

ΘΕΜΑ: «Παρέχονται οδηγίες σχετικά με τον συνυπολογισμό της προβλεπόμενης από τους ν.3717/2008 και 1759/1988 προσαύξησης του χρόνου ασφάλισης για τη θεμελίωση και την προσαύξηση του ποσού της σύνταξης στις αιτήσεις που υποβάλλονται από 13.5.2016 και κατά τον επανυπολογσμό των ήδη καταβαλλόμενων μέχρι 12.5.2016 συντάξεων»

Σχετ: 1. Το α.π. Φ.Δ15/Γ/23766/9.3.2022 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Κοινωνικής Ασφάλισης (Δ15 και Δ16) του Υπουργείου.
2. Το α.π. Φ10621/19371/457/26-05-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Κύριας Ασφάλισης Μισθωτών του Υπουργείου

Σε απάντηση στο α.π. Σ56/5/243998/6.10.2020 ερώτημα της Υπηρεσίας σας, σχετικά με την δυνατότητα συνυπολογισμού της προσαύξησης του χρόνου ασφάλισης που προβλέπεται από τις ειδικές διατάξεις των ν. 3717/2008 και 1759/1988 για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος και την προσαύξηση του ποσού της σύνταξης για το οριζόμενο από τις διατάξεις αυτές προσωπικό, για τις αιτήσεις που υποβάλλονται από 13.5.2016, καθώς και για τον επανυπολογσμό των ήδη καταβαλλόμενων μέχρι 12.5.2016 συντάξεων, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Όσον αφορά τον υπολογισμό της ανταποδοτικής σύνταξης λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4387/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 28 του ν. 4670/2020 και ισχύει, αυτός προκύπτει με βάση τις συντάξιμες αποδοχές του ασφαλισμένου, τον χρόνο ασφάλισης, όπως ορίζεται στο άρθρο 34 του ν. 4387/2016 όπως ισχύει, και τα κατ' έτος ποσοστά αναπλήρωσης των πινάκων 1 και 2 της παραγράφου 5 του άρθρου 8 του ν. 4387/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 24 του ν. 4670/2020 και ισχύει, υπολογιζόμενα επί των συντάξιμων αποδοχών.

Επισημαίνεται ότι, με τα ανωτέρω σχετικά (1) και (2) έγγραφα του Υπουργείου έχουν γίνει δεκτά τα ακόλουθα:

α. η προσαύξηση του χρόνου ασφάλισης όσων συνταξιοδοτήθηκαν με τις διατάξεις του ν. 3717/2008, είναι χρόνος πλασματικός, για τον οποίο δεν παρασχέθηκε πραγματική εργασία, αλλά δόθηκε με τις ειδικές διατάξεις του ως άνω νόμου, στο πλαίσιο αποκρατικοποίησης της Ολυμπιακής Αεροπορίας και με στόχο την ενίσχυση και τη μεταβατική ασφαλιστική αποκατάσταση των εργαζομένων στην πρώην Ο.Α. Ως εκ τούτου, αποτελεί χρόνο ο οποίος συνυπολογίζεται στο ανώτατο όριο αναγνωριστέου πλασματικού του αρ. 40 του ν. 3996/2011, όπως ισχύει, δεδομένου ότι, για τον υπολογισμό του κατά περίπτωση ανωτάτου ορίου αναγνωριστέου πλασματικού χρόνου, συνυπολογίζεται και κάθε άλλος πραγματικός ή πλασματικός χρόνος που τυχόν έχει αναγνωριστεί ως χρόνος ασφάλισης με βάση άλλες διατάξεις νόμων.

Επισημαίνεται όμως ότι, αυτοτελώς, για τον αναγνωριζόμενο βάσει του ν.3717/2008 χρόνο ασφάλισης δεν προβλέπεται από τη διάταξη χρονικός περιορισμός και ως εκ τούτου μπορεί να υπερβαίνει το ανώτατο όριο των επτά ετών που προβλέπεται από το άρθρο 40 του ν.3996/2011. Σε περίπτωση όμως που υπερβαίνει τα επτά έτη, δεν είναι δυνατή η αναγνώριση από τον ασφαλισμένο και χρόνων του άρθρου 40 του ν. 3996/2011.

β. τα δικαιώματα που απορρέουν από την εφαρμογή των ειδικών διατάξεων του ν. 3717/2008 εξακολουθούν να υφίστανται και μετά την ισχύ των διατάξεων του άρθρου 34 του ν. 4387/2016, δεδομένου ότι αυτά έχουν οιονεί αναγνωρισθεί με την ισχύ των εν λόγω διατάξεων, η αξιοποίησή τους όμως από τους ενδιαφερόμενους, μπορεί να γίνει οποτεδήποτε, με την προϋπόθεση βεβαίως της τήρησης των προβλεπόμενων στο δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ.8 καθώς και της παρ.11 του άρθρου 2 του ν. 3717/2008.

Ως εκ τούτου, η προσαύξηση του χρόνου ασφάλισης που προβλέπεται από τις ειδικές διατάξεις των ν. 3717/2008 και 1759/1988 για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος και την προσαύξηση του ποσού της σύνταξης συνυπολογίζεται και για αιτήσεις συνταξιοδότησης που υποβάλλονται από 13.5.2016 και μετά από το περιλαμβανόμενο στις διατάξεις αυτές προσωπικό.

2. Αναφορικά με τον επανυπολογισμό των ήδη καταβαλλόμενων την 12.5.2016 συντάξεων, με τα άρθρα 14 και 33 του ν.4387/2016, όπως ισχύουν, και τις κατ' εξουσιοδότηση των διατάξεων αυτών εκδοθείσες απ οικ.26083/887/7.6.2016 (ΦΕΚ1605, Β') και απ Φ.11321/οικ.10772/382/9.3.2021 (ΦΕΚ 1082, Β') Υπουργικές Αποφάσεις, επανυπολογίσθηκαν από 1.1.2019 και στη συνέχεια από 1.10.2019 οι καταβαλλόμενες ή καταβλητέες κατά την 12.5.2016 και κατά την 30.9.19 αντίστοιχα κύριες συντάξεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ν.4387/2016, προκειμένου για την εφαρμογή των ενιαίων κανόνων του e-ΕΦΚΑ (λήψη εθνικής και ανταποδοτικής σύνταξης) και την προστασία των συντάξεων αυτών, με την πρόβλεψη χορήγησης προσωπικής διαφοράς, στις περιπτώσεις που το καταβαλλόμενο ποσό συντάξεων είναι μεγαλύτερο από αυτό που θα προκύψει κατά το στάδιο της αναπροσαρμογής τους. Κατά τη διαδικασία του επανυπολογισμού σύμφωνα με τα ανωτέρω, για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους των ήδη καταβαλλόμενων συντάξεων από φορείς κύριας ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, και όσον αφορά τα έτη ασφάλισης που λαμβάνονται υπόψη, τούτα είναι τα έτη ασφάλισης βάσει των οποίων υπολογίστηκε η αναπροσαρμοστέα σύνταξη.

Ως εκ τούτου, για τις επανυπολογεισθείσες συντάξεις, κατά τον αρχικό υπολογισμό των οποίων είχε συνυπολογισθεί η προσαύξηση του χρόνου ασφάλισης των ν. 3717/2008 και 1759/1988, ο χρόνος ασφάλισης που λαμβάνεται υπόψη κατά τη διαδικασία του επανυπολογισμού είναι ο χρόνος ασφάλισης βάσει του οποίου κανονίστηκε η επανυπολογισθείσα σύνταξη.

3. Κατόπιν των ανωτέρω, δεδομένου ότι οι διατάξεις των ν. 3717/2008 και 1759/1988 όπως έχουν τροποποιηθεί, εξακολουθούν και ισχύουν:

α) η προσαύξηση κατά 50% ή 100% των χρόνων ασφάλισης του άρθρου 2 του ν. 3717/2008 και του άρθρου 7 του ν. 1759/1988 συνυπολογίζεται για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος και την προσαύξηση του ποσού της σύνταξης και για τις αιτήσεις που υποβάλλονται από 13.5.2016 κι εφεξής.

β) η ανωτέρω προσαύξηση του χρόνου ασφάλισης λαμβάνεται υπόψη κατά τον επανυπολογισμό των ήδη καταβαλλόμενων συντάξεων που έχουν εκδοθεί βάσει των ως άνω ειδικών διατάξεων, εφόσον τούτη συνυπολογίστηκε κατά τον αρχικό υπολογισμό της σύνταξης.

γ) στις περιπτώσεις μεταβίβασης συντάξεων οι οποίες έχουν απονεμηθεί βάσει των εν λόγω διατάξεων, ισχύουν ομοίως τα ανωτέρω, δηλαδή και σε αυτές τις περιπτώσεις οι χρόνοι ασφάλισης του άρθρου 2 του ν. 3717/2008 και του άρθρου 7 του ν. 1759/1988 λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό της ανταποδοτικής σύνταξης.Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ Κ.Α.
Δρ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΣΑΜΗ

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης