Αποτελέσματα live αναζήτησης

58876 ΕΞ 2022/4.5.2022 Τροποποίηση της υπό στοιχεία 79841 ΕΞ 2020/ 24.7.2020 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Θέσπιση Κανονισμού Παιγνίων Τεχνικών Προδιαγραφών (ΤΕΠ) Διοργάνωσης και Διεξαγωγής Τυχερών Παιγνίων μέσω Διαδικτύου» (Β’ 3266)


Δημοσιεύθηκε στις : [ 09-05-2022 ]
Κατηγορία: Λοιπά

58876 ΕΞ 2022/4.5.2022
Τροποποίηση της υπό στοιχεία 79841 ΕΞ 2020/ 24.7.2020 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Θέσπιση Κανονισμού Παιγνίων Τεχνικών Προδιαγραφών (ΤΕΠ) Διοργάνωσης και Διεξαγωγής Τυχερών Παιγνίων μέσω Διαδικτύου» (Β’ 3266)


Αριθμ. 58876 ΕΞ 2022

(ΦΕΚ Β' 2232/06-05-2022)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 25 έως και 54 του ν. 4002/2011 «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης» (Α’ 180), ιδίως δε τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 29, καθώς και των άρθρων 189 έως 203 του ν. 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (Α’ 167),
β) του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 137),
γ) των άρθρων 13, 18, 19 και 41 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),
δ) του ν. 4557/2018 «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849/ΕΕ) και άλλες διατάξεις» (Α’ 139),
ε) του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α’ 131) και τις διατάξεις του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184), ως προς το Κεφάλαιο ΙΑ’ «Ψηφιακή Διαφάνεια-Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ,
στ) των άρθρων 16 έως και 23 του ν. 3229/2004 «Εποπτεία της ιδιωτικής ασφάλισης, εποπτεία και έλεγχος τυχερών παιχνιδιών, εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και άλλες διατάξεις» (Α’ 38) και συμπληρωματικά τις διατάξεις του ν. 3051/2002 «Συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση και συμπλήρωση του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και συναφείς ρυθμίσεις» (Α’ 220),
ζ) των άρθρων 58 έως 60 του ν. 2961/2001 «Κύρωση του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών Προικών και Κερδών από Λαχεία» (Α’ 266),
η) του Π.Δ.83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121),
θ) του Π.Δ.81/2018 «Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1535 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Σεπτεμβρίου 2015 (ΕΕ L 241 της 17.9.2015, σ.1) «για την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών (κωδικοποιημένο κείμενο)» και άλλες διατάξεις» (Α’ 151),
ι) του άρθρου 34 του Π.Δ.142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181),
ια) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (Π.Δ.63/2005, Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),
ιβ) της υπ’ αρ. 70330/30.6.2015 (Β’ 1421) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, περί προσαρμογής της ελληνικής νομοθεσίας σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2013/11/ΕΕ,
ιγ) της υπ’ αρ. 56660/1679/20.12.2011 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Τουρισμού «Πιστοποίηση έναρξης λειτουργίας της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)» (Β’ 2910),
ιδ) της υπό στοιχεία 145940 ΕΞ 2020/21.12.2020 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών (Υ.Ο.Δ.Δ. 1089), σε συνδυασμό με τις διατάξεις των υπ’ αρ. 2/3935/0004/ 24.7.2018 (Υ.Ο.Δ.Δ. 428), υπό στοιχεία 9433 ΕΞ 2019/
12.2.2019 (Υ.Ο.Δ.Δ. 64), υπό στοιχεία 3557 ΕΞ 2020/14.01.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 20) όμοιων αποφάσεων, περί συγκρότησης της Ε.Ε.Ε.Π..
ιε) της υπό στοιχεία 79841 ΕΞ 24-07-2020 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Θέσπιση Κανονισμού Παιγνίων Τεχνικών Προδιαγραφών (ΤΕΠ) Διοργάνωσης και Διεξαγωγής Τυχερών Παιγνίων μέσω Διαδικτύου» (Β’ 3266).

2. Το γεγονός ότι στις σελίδες 137-138 της Αιτιολογικής Έκθεσης του ν. 4635/2019 (Α’ 167), αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι ο Κανονισμός Παιγνίων δύναται να εκδίδεται με μία ή περισσότερες αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών κατόπιν εισήγησης της Ε.Ε.Ε.Π.

3. Την με κωδικό αριθμό αναφοράς 2019/657/GR γνωστοποίηση σχεδίου υπουργικής απόφασης «Θέσπιση Κανονισμού Παιγνίων και Κανονισμού Παιγνίων Τεχνικών Προδιαγραφών (ΤΕΠ), για τη διοργάνωση και διεξαγωγή τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου», κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ.81/2018 (Α’ 151).

4. Την υπ’ αρ. 613/19.11.2021 απόφαση με την οποία η Ε.Ε.Ε.Π. εισηγείται στον Υπουργό Οικονομικών την τροποποίηση της υπό στοιχεία 79841 ΕΞ 2020/24.7.2020 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Θέσπιση Κανονισμού Παιγνίων Τεχνικών Προδιαγραφών (ΤΕΠ) Διοργάνωσης και Διεξαγωγής Τυχερών Παιγνίων μέσω Διαδικτύου» (Β’ 3266).

5. Το γεγονός ότι οι προτεινόμενες με την παρούσα τροποποιήσεις δεν χρήζουν γνωστοποίησης στην Ε.Ε. βάσει της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1535 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Σεπτεμβρίου 2015 (L 241), δεδομένου ότι δεν επεκτείνουν ήδη ισχύοντες ή/και γνωστοποιηθέντες περιορισμούς, ούτε εισάγουν νέους περιορισμούς, εμπόδια ή απαγορεύσεις σε σχέση με την πρόσβαση, παροχή, εγκατάσταση και χρήση των υπηρεσιών τυχερών παιγνίων και τις προδιαγραφές των συναφών με την παροχή και χρήση αυτή προϊόντων και υπηρεσιών.

6. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού της Ε.Ε.Ε.Π.,

αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπό στοιχεία 79841 ΕΞ 24-07-2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Θέσπιση Κανονισμού Παιγνίων Τεχνικών Προδιαγραφών (ΤΕΠ) Διοργάνωσης και Διεξαγωγής Τυχερών Παιγνίων μέσω Διαδικτύου» (Β’ 3266), ως εξής:

1. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 7.1 του άρθρου 7 τροποποιείται ως εξής:

«Ο Κάτοχος Άδειας γνωστοποιεί τη διαδικασία ελέγχου στην Ε.Ε.Ε.Π..».

2. Το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο της παρ. 8.4 του άρθρου 8 τροποποιούνται ως εξής:

«Το ΚΠΣ χρησιμοποιεί έναν μηχανισμό ο οποίος διασφαλίζει ότι όλα τα κρίσιμα μέρη που περιέχονται στο Λογισμικό Χρήστη, το οποίο είναι εγκατεστημένο στη Συσκευή Παίκτη και χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το ΚΠΣ, επαληθεύονται-πιστοποιούνται, κατά την έναρξη οποιασδήποτε Παικτικής Συνεδρίας. Ο Κάτοχος Άδειας γνωστοποιεί τον μηχανισμό επαλήθευσης στην Ε.Ε.Ε.Π..».

3. Η παρ. 23.2.2 του άρθρου 23 αντικαθίσταται ως εξής:

«23.2.2 Τα δεδομένα μεταφέρονται στη διάταξη ασφαλούς αποθήκευσης (Safe) το αργότερο κάθε δύο (2) ώρες, εκτός εάν σε κάποιο μοντέλο δεδομένων ορίζεται διαφορετική συχνότητα καταγραφής στο Safe.».

4. Η παρ. 23.3.1 του άρθρου 23 αντικαθίσταται ως εξής:

«23.3.1 Προκειμένου να διασφαλιστεί η ακεραιότητα και αυθεντικότητα των δεδομένων, η διαδικασία κλειδώματος περιλαμβάνει μια σειρά βημάτων, τα οποία έχουν ως εξής:

Βήμα 1: Δημιουργία πακέτων δεδομένων (batching) αποτελούμενων από έναν αριθμό εγγραφών, όπως περιγράφεται στην ακόλουθη ενότητα.
Βήμα 2: Υπολογισμός της τιμής hash (SHA-256) του τρέχοντος πακέτου δεδομένων.
Βήμα 3: Συμπίεση πακέτου δεδομένων με τον αλγόριθμο “deflate” (RFC1951).
Βήμα 4: Παραγωγή κλειδιού 256-bit της τρέχουσας συνόδου για χρήση του κατά την κρυπτογράφηση του πακέτου δεδομένων.
Βήμα 5: Συμμετρική κρυπτογράφηση πακέτου δεδομένων με τον αλγόριθμο AES-256
χρησιμοποιώντας το κλειδί του βήματος 4.
Βήμα 6: Δημιουργία αρχείου ελέγχου (manifest) και συμπερίληψη μεταδεδομένων.
Βήμα 7: Κρυπτογράφηση κλειδιού συνόδου του βήματος 4 με το δημόσιο κλειδί της Αρχής (RSA- 2048).
Βήμα 8: Συμπερίληψη του κρυπτογραφημένου κλειδιού συνόδου στο πακέτο ελέγχου (manifest)
<xenc:EncryptedKey>.
Βήμα 9: Σύνδεση του τρέχοντος πακέτου δεδομένων με το αμέσως προηγούμενο (chaining), μέσω της συμπερίληψης στο αρχείο ελέγχου του τρέχοντος πακέτου μίας τιμής hash (SHA-256) του προηγούμενου πακέτου ελέγχου.
Βήμα 10: Συμπερίληψη στο αρχείο ελέγχου (manifest) της τιμής hash που υπολογίστηκε στο βήμα
2.
Βήμα 11: Ψηφιακή υπογραφή και χρονοσήμανση αρχείου ελέγχου (manifest) τρέχοντος πακέτου δεδομένων.
Βήμα 12: Δημιουργία τελικού αρχείου zip και ονοματοδοσία. Βήμα 13: Αποθήκευση στο Safe.».

5. Η παρ. 23.3.1.1 του άρθρου 23 αντικαθίσταται ως εξής:

«23.3.1.1 Τα δεδομένα εισάγονται στο Safe με τη μορφή πακέτων δεδομένων (batch). Σε κάθε πακέτο δεδομένων περιλαμβάνεται μόνο ένα αρχείο xml, για κάθε μοντέλο δεδομένων. Σε περίπτωση που πρέπει να αποσταλούν αρχεία xml που ανήκουν σε διαφορετικό μοντέλο δεδομένων, τότε δημιουργούνται τόσα πακέτα δεδομένων, όσα είναι και τα διαφορετικά μοντέλα δεδομένων. Το πακέτο δεδομένων φέρει ειδική χρονοσήμανση, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 23.3.1.5.
Το πακέτο δεδομένων ενός μοντέλου δεδομένων δημιουργείται σύμφωνα με την ορισμένη στο μοντέλο δεδομένων συχνότητα καταγραφής στο Safe.
Αν παρέλθει το χρονικό διάστημα που ορίζεται από τη συχνότητα καταγραφής στο Safe για ένα μοντέλο δεδομένων, χωρίς να υπάρξει κάποια εγγραφή στο πακέτο δεδομένων (batch), τότε δεν δημιουργείται πακέτο δεδομένων και δεν αποστέλλεται αρχείο στο Safe.»

6. Η παρ. 23.3.1.2 του άρθρου 23 αντικαθίσταται ως εξής:

«23.3.1.2 Προκειμένου να εξασφαλιστεί ο μέγιστος βαθμός ασφάλειας στην αποθήκευση και διατήρηση των δεδομένων στη διάταξη ασφαλούς αποθήκευσης δεδομένων, χρησιμοποιούνται τεχνικές σύνδεσης των διαδοχικών πακέτων δεδομένων (chaining), πριν αυτά αποθηκευτούν οριστικά σε αυτή.
Επιπλέον, η διαδικασία του chaining ενισχύει την ακεραιότητα και την αυθεντικότητα των καταγεγραμμένων δεδομένων, ενώ συνάμα εξασφαλίζει τη συνοχή τους.
Μέσω της διαδικασίας αυτής, η Αρχή είναι σε θέση να εντοπίσει τυχόν διαγραφή ή τροποποίηση των αρχειοθετημένων δεδομένων, ανεξάρτητα από το αν αυτό έχει γίνει από κακόβουλη ενέργεια ή όχι.
Μετά τη δημιουργία του τρέχοντος πακέτου δεδομένων, αυτό συνδέεται με το αμέσως προηγούμενο πακέτο δεδομένων, μέσω της συμπερίληψης μιας hash τιμής (SHA-256) στο τρέχον πακέτο (cryptographic linking).
Ο τρόπος αναφοράς των τιμών hash των προηγούμενων πακέτων δημιουργεί μια «αλυσίδα» πακέτων δεδομένων, όπως παρουσιάζεται στην εικόνα που ακολουθεί.


Εικόνα 2. Διαδικασία σύνδεσης διαδοχικών πακέτων δεδομένων (chaining)».

7. Η περ͘ β, της παρ. 23.4.1 του άρθρου 23 αντικαθίσταται ως εξής:

«23.4.1 β) Δεν επιτρέπεται η αποθήκευση δεδομένων στο Safe, εκτός των μοντελοποιημένων δεδομένων ή άλλων αρχείων που ορίζει η Αρχή.».

8. Η παρ. 23.4.4 του άρθρου 23 αντικαθίσταται ως εξής:

«23.4.4 Μετά τη διαδικασία κλειδώματος των δεδομένων, τα συμπιεσμένα και κρυπτογραφημένα δεδομένα αποθηκεύονται στο Safe.
Κάθε πακέτο δεδομένων που αποθηκεύεται στο Safe περιλαμβάνει την εξής πληροφορία:
α) Το συμπιεσμένο και κρυπτογραφημένο πακέτο δεδομένων (περιλαμβάνει τις εγγραφές στη μορφή xml). Το αρχείο αυτό θα έχει πάντα την ονομασία data.bin.
β) Την απαραίτητη πληροφορία ελέγχου (control manifest) (περιγράφεται αναλυτικά στη σχετική ενότητα).
Η παραπάνω πληροφορία αποθηκεύεται με τη μορφή zip στο Safe. Το τελικό αρχείο zip αρχειοθετείται στο Safe στη δομή φακέλων της αντίστοιχης ημέρας. Το όνομα του τελικού αρχείου σχηματίζεται σύμφωνα με το ακόλουθο πρότυπο:
<licenseholderid>_<serverid>_<seqno>_<xsdnumber>_<YYYYMMDD>_<hhmmss>.zip
Όπου:
<licenseholderid>: Αναγνωριστικό, μονοσήμαντο όνομα του Κατόχου της Άδειας, όπως ορίζεται στις προδιαγραφές των μοντέλων δεδομένων.
<serverid>: Το όνομα του εξυπηρετητή στον οποίο αποθηκεύεται το αρχείο (έως 10 πεζοί χαρακτήρες-αριθμητικά. Δεν επιτρέπεται η χρήση του χαρακτήρα «_»).
ψηφία).
<seqno>: Αύξων αριθμός πακέτου δεδομένων (Ακέραιος αριθμός Ν >=1).
<xsdnumber>: Ο αριθμός του μοντέλου δεδομένων, όπως ορίζεται στις προδιαγραφές του μοντέλου δεδομένων του αρχείου ελέγχου.
<hhmmss>: Ώρα δημιουργίας (24ωρη βάση - UTC).».

9. Η παρ. 23.4.5 του άρθρου 23 αντικαθίσταται ως εξής:

«Στη διάταξη ασφαλούς αποθήκευσης δεδομένων, τα τελικά πακέτα δεδομένων αποθηκεύονται ακολουθώντας την παρακάτω δενδρική δομή αρχείων/φακέλων και συγκεκριμένη ονοματολογία:10. Η παρ. 23.4.8 του άρθρου 23 αντικαθίσταται ως εξής:

«23.4.8 Τα αποθηκευμένα δεδομένα στη διάταξη ασφαλούς αποθήκευσης δεδομένων αντιγράφονται με ασφάλεια σε εναλλακτικό αποθηκευτικό χώρο, ώστε σε περίπτωση ενός σοβαρού περιστατικού καταστροφής του κύριου αποθηκευτικού χώρου, να μην υπάρχει απώλεια δεδομένων.
Ο εναλλακτικός χώρος αποθήκευσης βρίσκεται σε απόσταση τουλάχιστον είκοσι (20) χιλιομέτρων από την κύρια διάταξη ασφαλούς αποθήκευσης και συγχρονίζεται με αυτή το αργότερο κάθε τριάντα (30) λεπτά, με ασφαλή σύνδεση αφιερωμένη αποκλειστικά για τον σκοπό αυτό. Η Ε.Ε.Ε.Π. διαθέτει διαβαθμισμένη απομακρυσμένη πρόσβαση στον εναλλακτικό χώρο αποθήκευσης, όπως περιγράφεται στη σχετική ενότητα.
Οι χώρες/δικαιοδοσίες στις οποίες φιλοξενείται η υποδομή του εναλλακτικού χώρου αποθήκευσης ορίζονται στον Κανονισμό. Το data center που φιλοξενεί την εν λόγω υποδομή πληροί τις προδιαγραφές που περιγράφονται στο κεφάλαιο Ασφάλεια Υποδομών IT.
Σε περίπτωση σοβαρού περιστατικού καταστροφής του κύριου αποθηκευτικού χώρου, το χρονικό διάστημα επαναφοράς του σε πλήρη λειτουργία, με όλα τα δεδομένα, όπως ήταν στην προτέρα κατάστασή του, δε μπορεί να ξεπερνά τις πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων (όπως π.χ. φυσικές καταστροφές), όπου ο Κάτοχος Άδειας οφείλει να αιτιολογήσει πλήρως στην Αρχή την αναγκαιότητα της επέκτασης του ορίου αυτού.
Ο Κάτοχος Άδειας ενημερώνει αμελλητί την Αρχή, σε περίπτωση σοβαρού περιστατικού καταστροφής, τεκμηριώνει λεπτομερώς τα αίτια του συμβάντος και καταθέτει πλάνο για την επαναφορά της υποδομής στην προτέρα κατάσταση.
Για την έναρξη της επαναφοράς των δεδομένων από τον εναλλακτικό χώρο αποθήκευσης στον κύριο, απαιτείται έγκριση της Αρχής.»

11. Η παρ. 23.4.10 του άρθρου 23 αντικαθίσταται ως εξής:

«23.4.10 Όταν απαιτείται διόρθωση δεδομένων που έχουν ήδη αποσταλεί προς μόνιμη αποθήκευση στη διάταξη ασφαλούς αποθήκευσης (Safe) ή ακύρωση εγγραφής, τότε ο Κάτοχος Άδειας αποστέλλει νέα εγγραφή διατηρώντας αναφορά στην εγγραφή προς διόρθωση/ακύρωση ως ακολούθως:
α) Όταν πρόκειται για διόρθωση υφιστάμενης εγγραφής, δημιουργείται νέα εγγραφή, με το σύνολο των δεδομένων της προς αντικατάσταση εγγραφής και με ειδική αναφορά σε αυτήν (replaced record id).
β) Στην περίπτωση ακύρωσης εγγραφής, δημιουργείται νέα εγγραφή η οποία περιλαμβάνει μόνο την αναφορά στην εγγραφή προς ακύρωση (cancelled record id). Για κάθε ακύρωση εγγραφής απαιτείται επαρκής αιτιολόγηση και χρονοσήμανση.
Για τις περιπτώσεις επαναπροσδιορισμού ποσού που αποδίδεται στον Παίκτη (bet-resettlement),
ισχύουν τα κάτωθι:
Σε μια κατάσταση όπου το αποτέλεσμα π.χ. ένα παιχνίδι ποδοσφαίρου έχει καταχωρηθεί λανθασμένα στο σύστημα Τυχερών Παιγνίων και τα κέρδη σε μια ή περισσότερες Συμμετοχές πρέπει να αλλάξουν, τότε ο Κάτοχος της Άδειας πρέπει να αναφέρει τη διαφορά στα κέρδη. Για παράδειγμα, αν η αρχική τιμή δηλώνει ότι ο Παίκτης Α κέρδισε 100,00 € όταν πραγματικά κέρδισε 80,00 €, θα δημιουργηθεί μια νέα εγγραφή με τα ίδια ακριβώς πεδία, αλλά στο πεδίο κέρδος θα αναφέρεται η τιμή -20,00 €.»

12. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 23.6 του άρθρου 23 τροποποιείται ως εξής:

«Εντός δύο (2) μηνών από την έκδοση Οδηγίας της Ε.Ε.Ε.Π., για τις αναλυτικές προδιαγραφές του περιβάλλοντος αναφορών και των αναφορών που θα περιλαμβάνει, ο Κάτοχος Άδειας εξασφαλίζει πρόσβαση της Αρχής στο περιβάλλον αυτό.»

13. Η παρ. 23.7.2.3 του άρθρου 23 αντικαθίσταται ως εξής:

«23.7.2.3 Το αρχείο ελέγχου είναι ένα συμπληρωματικό αρχείο xml, το οποίο συνοδεύει κάθε πακέτο δεδομένων που αποθηκεύεται στο Safe. Φέρει όλη την απαραίτητη πληροφορία ελέγχου (μεταδεδομένα) του εκάστοτε αρχείου δεδομένων xml που περιέχεται σε κάθε πακέτο δεδομένων. Οι βασικότερες πληροφορίες που περιέχονται στο αρχείο ελέγχου αφορούν τα αναγνωριστικά διασύνδεσης των διαδοχικών πακέτων δεδομένων (chaining hash values), τις παραμέτρους που χρησιμοποιούνται για τη συμπίεση και την κρυπτογράφηση των πακέτων δεδομένων και την ψηφιακή υπογραφή κάθε πακέτου δεδομένων που αποθηκεύεται στο Safe.
Ειδικότερα, η πληροφορία που περιέχεται στο αρχείο ελέγχου είναι η εξής:
α) Αναγνωριστικό, μονοσήμαντο όνομα του Κατόχου της Άδειας (hgc:licenseholderId).
β) Αναγνωριστικό, μονοσήμαντο όνομα που αποδίδεται από τον Κάτοχο Άδειας στον εξυπηρετητή στον οποίο αποθηκεύεται το αρχείο (έως 10 πεζοί χαρακτήρες- αριθμητικά ψηφία. Δεν επιτρέπεται η χρήση του χαρακτήρα «_») (hgc:serverId).
γ) Ημερομηνία και ώρα (UTC) δημιουργίας του αρχείου ελέγχου (hgc:generationDate).
δ) Αύξων αριθμός του αρχείου ελέγχου (hgc:manifestSequenceNumber), ο οποίος ταυτίζεται με τον αύξοντα αριθμό πακέτου δεδομένων.
ε) Ο αριθμός του μοντέλου δεδομένων που περιλαμβάνεται στο πακέτο δεδομένων (hgc:xsdnumber).
στ) Μεταδεδομένα του αρχείου δεδομένων xml του πακέτου δεδομένων (hgc:metadata):
i) Αριθμός εγγραφών που περιέχονται στο αρχείο xml (hgc:numberOfRecords).
ii) Ημερομηνία και ώρα (UTC) της πρώτης εγγραφής στο αρχείο xml (hgc:datetimeFirstRecord).
iii) Ημερομηνία και ώρα (UTC) της τελευταίας εγγραφής στο αρχείο xml (hgc:datetimeLastRecord).
iv) Μέγεθος του μη συμπιεσμένου αρχείου δεδομένων xml σε bytes (hgc:sizeUncompressed).
v) Μέγεθος του συμπιεσμένου αρχείου δεδομένων xml σε bytes (hgc:sizeCompressed).
ζ) To δυναμικά παραγόμενο συμμετρικό κλειδί (AES256), με το οποίο είναι ασυμμετρικά κρυπτογραφημένο το αρχείο δεδομένων, κάνοντας χρήση του δημόσιου κλειδιού της Αρχής (πιστοποιητικό X.509), σύμφωνα με το πρότυπο W3C XML Encryption (https://www.w3.org/TR/xmlenc-core/) (xenc:EncryptedKey).
η) Αναφορά στα κρυπτογραφημένα δεδομένα σύμφωνα με το πρότυπο W3C XML Encryption (xenc:EncryptedData).
θ) Οι πληροφορίες σύνδεσης των διαδοχικών πακέτων δεδομένων (chaining) (dsig:Manifest).
ι) Η ψηφιακή υπογραφή του πακέτου δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης και της χρονοσήμανσης του, σύμφωνα με το πρότυπο XAdES (dsig:Signature).
Παρακάτω παρουσιάζονται λεπτομέρειες για τη μεθοδολογία σύνταξης του αρχείου ελέγχου xml.

/hgc:licenseholderId
Αναγνωριστικό, μονοσήμαντο όνομα του Κατόχου της Άδειας.
/hgc:serverId
Αναγνωριστικό, μονοσήμαντο όνομα που αποδίδεται από τον Κάτοχο Άδειας στον εξυπηρετητή στον οποίο αποθηκεύεται το αρχείο.
/hgc:generationDate
Ημερομηνία και ώρα (UTC) δημιουργίας του αρχείου ελέγχου.
/hgc:manifestSequenceNumber
Αύξων αριθμός του αρχείου ελέγχου (Ακέραιος αριθμός Ν >=1). Ταυτίζεται με τον αύξοντα αριθμό πακέτου δεδομένων.
/hgc:xsdnumber
Ο αριθμός του μοντέλου δεδομένων που περιλαμβάνεται στο πακέτο δεδομένων.
/hgc:metadata
Μεταδεδομένα του αρχείου δεδομένων xml του πακέτου δεδομένων (συγκεντρωτικά δεδομένα).
/hgc:metadata/hgc:numberOfRecords
Αριθμός εγγραφών που περιέχονται στο αρχείο xml.
/hgc:metadata/hgc:dateFirstRecord
Ημερομηνία και ώρα (UTC) της πρώτης εγγραφής στο αρχείο xml.
/hgc:metadata/hgc:dateLastRecord
Ημερομηνία και ώρα (UTC) της τελευταίας εγγραφής στο αρχείο xml.
/hgc:metadata/hgc:sizeUncompressed
Μέγεθος του μη συμπιεσμένου αρχείου δεδομένων xml σε bytes
/hgc:metadata/hgc:sizeCompressed
Μέγεθος του συμπιεσμένου αρχείου δεδομένων xml σε bytes.
/xenc:EncryptedKey

Το στοιχείο <xenc:EncryptedKey> περιέχει το δυναμικά παραγόμενο συμμετρικό κλειδί (AES256), με το οποίο είναι ασυμμετρικά κρυπτογραφημένο το αρχείο δεδομένων, κάνοντας χρήση του δημόσιου κλειδιού της Αρχής (πιστοποιητικό X.509), σύμφωνα με το πρότυπο W3C XML Encryption. Το στοιχείο επίσης περιέχει ένα αναγνωριστικό όνομα για την αναγνώριση του συμμετρικού κλειδιού <xenc: CarriedKeyName>.
Σύμφωνα με το πρότυπο W3C XML Encryption, η δομή του συγκεκριμένου στοιχείου θα πρέπει να είναι ως εξής:Στην περίπτωση που υπάρχουν περισσότερα πιστοποιητικά κρυπτογράφησης X.509 της/των ελεγκτικής(-ών) αρχής(-ών), τότε πρέπει να δημιουργηθούν περισσότερα στοιχεία <xenc:EncryptedKey>, τα οποία θα περιέχουν το ίδιο συμμετρικό κλειδί και όνομα, αλλά θα δείχνουν στο εκάστοτε πιστοποιητικό κρυπτογράφησης X.509 της ελεγκτικής αρχής (ds:X509SubjectName). Σαν αναγνωριστικό Id του στοιχείου <xenc:EncryptedKey>, θα δίνεται ένα αναγνωριστικό όνομα για την εποπτεύουσα αρχή για την οποία δημιουργείται το στοιχείο αυτό. Το αναγνωριστικό όνομα θα κοινοποιηθεί στον Κάτοχο της Άδειας από την Αρχή.

Σαν όνομα του για την αναγνώριση του συμμετρικού κλειδιού <xenc: CarriedKeyName> χρησιμοποιούμε τον αύξοντα αριθμό του αρχείου ελέγχου (π.χ. 20), με την προσθήκη του προθέματος K (Key).
/xenc:EncryptedData

Αυτό το στοιχείο αντιπροσωπεύει την αναφορά στα κρυπτογραφημένα δεδομένα, σύμφωνα με το πρότυπο κρυπτογράφησης XML Encryption. Περιέχει τον αλγόριθμο κρυπτογράφησης (AES256), καθώς και την εσωτερική αναφορά στο συμμετρικό κλειδί, μέσω του ονόματός του <xenc: CarriedKeyName>.
Η αναφορά στα κρυπτογραφημένα δεδομένα γίνεται μέσω ενός URI, το οποίο σχηματίζεται ως ακολούθως:
α) Τη διαδρομή URL του αρχείου zip. Η διαδρομή αντιστοιχεί στη δενδρική δομή φακέλων του Safe.

Παράδειγμα:
<licenseholderid>_<serverid>_<seqno>_<xsdnumber>_<YYYYMMDD>_<hhmmss>.zip
β) Τη διαδρομή του συμπιεσμένου και κρυπτογραφημένου αρχείου δεδομένων data.bin μέσα στο αρχείο zip. Παράδειγμα:
/data.bin

Στο τελικό στοιχείο <xenc:EncryptedData> προστίθεται ένα αναγνωριστικό Id, βάσει του οποίου θα γίνει η σύνδεση των διαδοχικών πακέτων (chaining), όπως παρουσιάζεται παρακάτω στην περιγραφή του στοιχείου < dsig:manifest >.
Συνεπώς, το στοιχείο <xenc:EncryptedData> θα έχει την παρακάτω μορφή:


Στο παραπάνω παράδειγμα, το αναγνωριστικό του στοιχείου <xenc:EncryptedData> (Id= “D20”), προκύπτει από τον αύξοντα αριθμό του πακέτου (20), με την προσθήκη του προθέματος D (Data), επειδή γίνεται αναφορά στο πακέτο δεδομένων.

Στην περίπτωση που έπρεπε να γίνει κάποια αναφορά στο αρχείο ελέγχου (manifest), χρησιμοποιούμε τον αύξοντα αριθμό του αρχείου ελέγχου (20), με την προσθήκη του προθέματος C (Control).
/dsig:manifest

Για τη σύνδεση των διαδοχικών πακέτων (batches) μεταξύ τους χρησιμοποιείται το στοιχείο
<dsig:Manifest>. Το στοιχείο αυτό προέρχεται από το πρότυπο XadES (XMLDSIG). Περιέχει δύο αναφορές στα δεδομένα (τρέχοντος και προηγούμενου πακέτου) , συμπεριλαμβανομένων των αντίστοιχων hash τιμών τους.
Η δομή του στοιχείου αυτού συνοψίζεται ως εξής:
α) Περιέχει αναφορά στο αντίστοιχο <dsig:Manifest> στοιχείο του αμέσως προηγούμενου πακέτου zip που δημιουργήθηκε, συμπεριλαμβανομένης και της hash τιμής του αρχείου δεδομένων xml που υπολογίστηκε βάσει του προηγούμενου κανονικοποιημένου αρχείου δεδομένων xml (προδιαγραφή Exclusive XML Canonicalization [XML-C14N]).
Η αναφορά στο προηγούμενο πακέτο δεδομένων γίνεται μέσω ενός URI, το οποίο σχηματίζεται ως ακολούθως:
i) Τη διαδρομή URL του προηγούμενου αρχείου zip. Η διαδρομή αντιστοιχεί στη δενδρική δομή φακέλων του Safe, όπως ορίζεται στην ενότητα 23.4.4. Παράδειγμα:
<licenseholderid>_<serverid>_<seqno>_<xsdnumber>_<YYYYMMDD>_<hhmmss>.zip
ii) Τη διαδρομή του αρχείου ελέγχου manifest xml μέσα στο προηγούμενο αρχείο zip.

Παράδειγμα:
/manifest.xml
iii) Την αναφορά στο αναγνωριστικό Id του στοιχείου <dsig:Manifest> του προηγούμενου πακέτου zip (<dsig:Manifest Id=”PreviousID”>). Παράδειγμα:
#<Id>
β) Περιέχει αναφορά στο στοιχείο <xenc:EncryptedData> του τρέχοντος αρχείου ελέγχου, συμπεριλαμβανομένης και της hash τιμής του αρχείου δεδομένων xml που υπολογίστηκε βάσει του τρέχοντος κανονικοποιημένου αρχείου δεδομένων xml (προδιαγραφή Exclusive XML Canonicalization [XML-C14N]). Η τιμή hash υπολογίζεται στο μη κρυπτογραφημένο και μη συμπιεσμένο αρχείο δεδομένων xml.

Στη συνέχεια πρέπει να αναφέρονται οι κανόνες μετασχηματισμού (αποκρυπτογράφηση, αποσυμπίεση) που πρέπει να εφαρμοστούν προκειμένου να γίνει επαλήθευση της τιμής hash ενός πακέτου δεδομένων.

Συνεπώς, το στοιχείο <dsig:Manifest> θα έχει την παρακάτω μορφή:/dsig:Signature

Πρόκειται για το στοιχείο που περιλαμβάνει την ψηφιακή υπογραφή του πακέτου δεδομένων. Η ψηφιακή υπογραφή προστίθεται ως enveloped signature σύμφωνα με το πρότυπο XAdES, συμπεριλαμβανομένης και της χρονοσήμανσης (πρότυπο XΑdES-T).».

14. Η παρ. 25.5.3 του άρθρου 25 καταργείται.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της υπό στοιχεία 79841 ΕΞ 24-07-2020 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών (Β’ 3266).

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 4 Μαΐου 2022

Ο Υπουργός
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης