Αποτελέσματα live αναζήτησης

44903/2022 Πληρωμή περιουσιακών δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας


Δημοσιεύθηκε στις : [ 07-05-2022 ]
Κατηγορία: Λοιπά

44903/2022
Πληρωμή περιουσιακών δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας


Αριθμ. 44903/2022

(ΦΕΚ Β' 2235/06-05-2022)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον ν. 2121/1993 «Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα» (Α' 25).

2. Τον ν. 4653/2020 «Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης. Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων και άλλες διατάξεις» (Α' 12).

3. Τον ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α' 114).

4. Τον ν. 4849/2021 «Αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός του ρυθμιστικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας του υπαίθριου εμπορίου, ρυθμίσεις για την άσκηση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων και την απλούστευση πλαισίου δραστηριοτήτων στην εκπαίδευση, βελτιώσεις στην επιμελητηριακή νομοθεσία, άλλες διατάξεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και λοιπές επείγουσες διατάξεις» (Α' 207).

5. Τον ν. 4864/2021 «Στρατηγικές επενδύσεις και βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος μέσω της επιτάχυνσης διαδικασιών στις ιδιωτικές και στρατηγικές επενδύσεις, δημιουργία πλαισίου για τις εταιρείες τεχνοβλαστούς και άλλες επείγουσες διατάξεις για την ανάπτυξη» (Α' 237).

6. Το άρθρο 100 του ν. 4849/2021 «Αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός του ρυθμιστικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας του υπαίθριου εμπορίου, ρυθμίσεις για την άσκηση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων και την απλούστευση πλαισίου δραστηριοτήτων στην εκπαίδευση, βελτιώσεις στην επιμελητηριακή νομοθεσία, άλλες διατάξεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και λοιπές επείγουσες διατάξεις» (Α' 207).

7. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α' 143).

8. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α' 145).

9. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α' 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α' 133).

10. Τις διατάξεις του άρθρου 2 (παρ. 4) του π.δ. 24/2010 «Ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποίηση του π.δ. 189/2009» (Α' 56).

11. Το άρθρο 1 του π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α' 141).

12. Το άρθρο 4 του πδ 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους» (Α' 119).

13. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 121).

14. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β' 4805).

15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής


Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 100 του ν. 4849/2021 (Α' 207) με την παρούσα απόφαση καθορίζονται:
1) τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την πληρωμή της δαπάνης,
2) η διαδικασία της εκκαθάριση περιουσιακών δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας βάσεων δεδομένων, ιστοτόπων και των άλλων έργων που καλύπτονται από τον του ν. 2121/1993, που εμπεριέχονται σε επιμορφωτικά προγράμματα και προσφέρονται από δημόσιους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς (εφεξής οργανισμούς) με ετήσιο προϋπολογισμό (των προγραμμάτων) άνω των δέκα εκατομμυρίων ευρώ κατά τον χρόνο ψήφισης του ν. 4864/2021 και
3) κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια εφαρμογής της ως άνω διατάξεως.

Άρθρο 2
Διαδικασία Πληρωμής


1. Για την έκδοση των σχετικών ενταλμάτων πληρωμής συγγραφικών και πνευματικών δικαιωμάτων στον δικαιούχο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο), απαιτείται η υποβολή φακέλου από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου/προγράμματος, που περιλαμβάνει:
α) βεβαίωση του ύψους προϋπολογισμού του οργανισμού σύμφωνα με τον ν. 4270/2014 και ένταξης σ' αυτόν της σχετικής δαπάνης, που επισυνάπτεται αυτεπαγγέλτως από την Υπηρεσία
β) την αίτηση πληρωμής και
γ) τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 4 της παρούσας.

2. Ο φάκελος της αίτησης με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, υποβάλλεται στην Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του οργανισμού, όπου και διενεργείται τυπικός έλεγχος προκειμένου να διαπιστωθεί η πληρότητα του φακέλου της αίτησης και ότι η απαίτηση είναι βεβαία και εκκαθαρισμένη. Ο έλεγχος πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την υποβολή του.

3. Μετά τη διαπίστωση της πληρότητας του φακέλου, η Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του οργανισμού, τον προωθεί στο αρμόδιο όργανο προς έγκριση.

4. Τα οφειλόμενα χρηματικά απαιτητά ποσά καταβάλλονται στους δικαιούχους εντός δύο (2) μηνών από την έγκριση του ετήσιου προϋπολογισμού του οργανισμού και σε κάθε άλλη περίπτωση, μέσα σε διάστημα δύο (2) μηνών από την υποβολή της αιτήσεως.

5. Η ισχύς της παρούσης αφορά τους προϋπολογισμούς για τα έτη 2021 και στο εξής.

Άρθρο 3
Βεβαιώσεις μη πληρωμής


1. Οι βεβαιώσεις της παρ. 1 β του άρθρου 100 του ν. 4849/2021 (Α' 207) εκδίδονται αυτεπαγγέλτως από την Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Οργανισμού και αποτελούν βεβαίωση ότι η απαίτηση είναι βεβαία και εκκαθαρισμένη και απαιτητή και όχι εξόφληση της οφειλής, και από την έκδοση και κοινοποίηση των οποίων αρχίζει η υπερημερία της οφειλής.

2. Αντίγραφα των βεβαιώσεων και της ετήσιας εκκαθάρισης δαπανών πληρωμής πνευματικών δικαιωμάτων διαβιβάζονται αμελλητί α) Στην διοίκηση του φορέα πληρωμής β) Στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Άρθρο 4
Δικαιολογητικά


Στην αίτηση του άρθρου 2 επισυνάπτονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1. ΑΙΤΗΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ στο οποίο περιλαμβάνονται:
α) Στοιχεία Δικαιούχου της Απόδοσης των Πνευματικών Δικαιωμάτων (Ονοματεπώνυμο Δικαιούχου και Α.Φ.Μ.)
β) Ποσό Απόδοσης Δικαιωμάτων
γ) Κωδικός Έρευνας Έργου
δ) ΑΔΑ Προϋπολογισμού Έργου, Κατηγορία Δαπανών, Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης και κατάσταση πληρωμής δαπάνης υπογεγραμμένη από τον αρμόδιο διατάκτη στην οποία θα αναφέρονται τουλάχιστον:
i) ο λογαριασμός οικονομικής ταξινόμησης,
ii) ο φορέας του οποίου επιβαρύνεται ο προϋπολογισμός,
iii) το οικονομικό έτος του προϋπολογισμού του οποίου βαρύνει η δαπάνη,
iv) τα στοιχεία του δικαιούχου (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, ΑΦΜ, αριθμό τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή ΙΒΑΝ),
v) το δικαιούμενο ποσό,
vi) τις τυχόν κρατήσεις και το φόρο,
vii) το συνολικό καθαρό πληρωτέο ποσό και
viii) την αρμόδια ΔΟΥ του δικαιούχου
ε) Κύκλος Διάθεσης των Προγραμμάτων
στ) Χρονικό Διάστημα Απόδοσης Δικαιωμάτων
ζ) Στοιχεία Σύμβασης (αριθ. Πρωτοκόλλου).

2. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ στην οποία περιλαμβάνονται:

α) Εκπαιδευτικός Κύκλος Διάθεσης Προγραμμάτων
β) Κωδικός Έρευνας Έργου
γ) Τίτλος Εκπαιδευτικού Προγράμματος
δ) Χρονικό Διάστημα Απόδοσης Δικαιωμάτων
ε) Έσοδα Προγράμματος (έως την δεδομένη στιγμή υπολογισμού των εσόδων)
στ) Ποσοστό Συμμετοχής Δικαιούχου
ζ) Ποσό Απόδοσης Δικαιωμάτων.

3. ΦΥΛΛΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ στην οποία περιλαμβάνονται:

α) Τίτλος Προγράμματος
β) Εκπαιδευτικός Κύκλος Διάθεσης Προγράμματος
γ) Έναρξη και Λήξη προγράμματος
δ) Έσοδα Προγράμματος (έως την δεδομένη στιγμή υπολογισμού των εσόδων), με τα απαραίτητα παραστατικά (αριθμός απόδειξης - τιμολόγιο) Καταβολής Διδάκτρων
ε) Ονοματεπώνυμο Δικαιούχου
στ) Ποσοστό Δικαιωμάτων
ζ) Πόσο Αμοιβής.

Οι σχετικές πληρωμές θα πραγματοποιούνται με ευθύνη των αρμόδιων οικονομικών υπηρεσιών μετά από έλεγχο του πλήρους φακέλου δικαιολογητικών προκειμένου να διασφαλίζεται η νομιμότητα και κανονικότητα της σχετικής δαπάνης, όπως ορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 91 του ν. 4270/2014 (Α' 143).

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 5 Μαΐου 2022

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ΣΠΥΡΙΔΩΝ- ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης