ΔΕΔ Α 3819/2021

Βεβαιώσεις αποδοχών εργοδότη - Δεν επιτρέπεται σε καμιά περίπτωση να μεταβάλλονται από τον φορολογουμενο στη δήλωση παρά μόνο από τον φορέα-εργοδότη

29 Οκτ 2021

Taxheaven.gr
Καλλιθέα, 29-10-2021
Αριθμός απόφασης: 3819


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α5 Επανεξέτασης    

Ταχ. Δ/νση: Αριστογείτονος 19
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - Καλλιθέα
Τηλέφωνο: 213 1604538
ΦΑΞ: 213 1604567

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπ' όψη:

1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 63 του ν.4174/2013 (ΦΕΚ Α' 170), όπως τροποποιήθηκε ισχύει.
β. του άρθρου 10 της Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23.10.2020 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ Β' 4738/26.10.2020) με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».
γ. της ΠΟΛ.1064/2017 Απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ Β' 1440/27-04-2017).
δ. Του άρθρου έκτου, παράγραφος 4, της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α' 75) όπως κυρώθηκε με το ν. 4684/2020 (ΦΕΚ Α' 86), της υπ' αριθ. Α.1049/2021 Κοινής Απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ Β 984-12.03.2021), καθώς και των υπ' αριθ. Α.1273/2020 (ΦΕΚ B' 5597/21.12.2020), Α.1241/2020 (ΦΕΚ B' 4804/30.10.2020) και Α.1215/2020 (ΦΕΚ B' 4254/30.09.2020) ομοίων κοινών αποφάσεων.

2. Την ΠΟΛ.1069/2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

3. Την υπ' αριθμόν Δ.Ε.Δ. 1126366 ΕΞ 2016/30.08.2016 (ΦΕΚ 2759/τ.Β'/01-09-2016) Απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής».

4. Την από 28-9-2020 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανή προσφυγή της του με ΑΦΜ , κατοίκου , οδός , κατά της τεκμαιρόμενης αρνητικής απάντησης του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΑΧΑΡΝΩΝ επί της με αριθ δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, φορολογικού έτους 2019, η οποία υπεβλήθη την 14-5-2019 στην Δ.Ο.Υ. ΑΧΑΡΝΩΝ με επιφύλαξη και τα προσκομιζόμενα με αυτήν σχετικά έγγραφα.

5. Τις απόψεις της Δ.Ο.Υ. ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ.

6. Την εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του Τμήματος Α5 όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο της απόφασης.

Επί της από 28-9-2020 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανούς προσφυγής της του με ΑΦΜ, η οποία κατατέθηκε εμπρόθεσμα και μετά την μελέτη και την αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων στο σχετικό φάκελο εγγράφων και των προβαλλόμενων λόγων της ενδικοφανούς προσφυγής, επαγόμαστε τα ακόλουθα:

Την 14-5-2020, η προσφεύγουσα υπέβαλε ηλεκτρονικά στην Δ.Ο.Υ. ΑΧΑΡΝΩΝ την με αριθ. δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, φορολογικού έτους 2019, με επιφύλαξη. Έπειτα, η Δ.Ο.Υ. ΑΧΑΡΝΩΝ, πριν προβεί στην εκκαθάριση της ανωτέρω δήλωσης, αιτήθηκε από την προσφεύγουσα, με τα από 16-6-2020 και 17-6-2020 μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης, στην οποία να αναφέρει τους λόγους, για τους οποίους υπέβαλε δήλωση με επιφύλαξη, προσκομίζοντας όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά εντός χρονικού διαστήματος 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της. Εν συνεχεία, η προσφεύγουσα απέστειλε στην Δ.Ο.Υ. ΑΧΑΡΝΩΝ την από 1-7-2020 υπεύθυνη δήλωση, στην οποία αναφέρει ότι από τον μήνα Ιούνιο του έτους 2018 έως και σήμερα εργάζεται αποκλειστικά στην εταιρεία « » με ΑΦΜ , ως ιδιωτική υπάλληλος με μηνιαίες μικτές αποδοχές, ποσού 915,75€, ενώ βάσει της ως άνω δήλωσης φαίνεται ότι εξακολουθεί να εργάζεται στην εταιρεία « » με ΑΦΜ , στην οποία πρόεδρος και διευθύνοντας σύμβουλος είναι ο πρώην σύζυγός της, ο οποίος υπέβαλε την οικειοθελή αποχώρησή της στο ΕΡΓΑΝΗ την 10-12-2019. Ως εκ τούτου, η προσφεύγουσα ισχυρίστηκε στην ανωτέρω Δ.Ο.Υ. ότι καθ' όλη την διάρκεια του έτους 2019 φαίνεται να εργάζεται σε δύο εταιρείες, με συνέπεια οι συνολικές ετήσιες αποδοχές της να ανέρχονται σε ποσό 18.187,89€, αντί του ορθού 12.877,73€, που αποτελεί τις ετήσιες αποδοχές της από την εταιρεία « » με ΑΦΜ

Έπειτα, η Δ.Ο.Υ. ΑΧΑΡΝΩΝ προέβη στην έκδοση της με αριθ. δήλωσης /2020 (αριθ. ειδ/σης: ) πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος, φορολογικού έτους 2019, από την οποία προέκυψε χρεωστικό ποσό φόρου, ύψους 1.753,39€.

Η προσφεύγουσα, με την υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή, ζητά την ολική ακύρωση της παράλειψης αποδοχής της ως άνω επιφύλαξής της επί της από 14-5-2020 δήλωσης φόρου εισοδήματος, φορολογικού έτους 2019 και την διαγραφή του χρεωστικού υπολοίπου φόρου εισοδήματος, ποσού 1.753,39 ευρώ.

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 «Υποβολή τροποποιητικής φορολογικής δήλωσης» του ν.4174/2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του άρθρο 397 του ν. 4512/2018 (ΦΕΚ Α' 5), ορίζεται ότι: «1. Αν ο φορολογούμενος διαπιστώσει, ότι η φορολογική δήλωση που υπέβαλε στη Φορολογική Διοίκηση περιέχει λάθος ή παράλειψη, υποχρεούται να υποβάλει τροποποιητική φορολογική δήλωση. ...
3.α. Τροποποιητική φορολογική δήλωση υποβάλλεται οποτεδήποτε μέχρι την κοινοποίηση του προσωρινού προσδιορισμού του φόρου από τη Φορολογική Διοίκηση ή μέχρι την παραγραφή του δικαιώματος της Φορολογικής Διοίκησης για έλεγχο της αρχικής δήλωσης.».


Επειδή, με βάση τις παραπάνω διατάξεις, οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, όταν διαπιστωθεί από τον φορολογούμενο ότι περιέχουν λάθη ή παραλείψεις, πρέπει από 1-1-2014 και μετά να τροποποιούνται με την υποβολή τροποποιητικής φορολογικής δήλωσης (σχετ. η εγκ. ΠΟΛ.1174/2014 της Γ.Γ.Δ.Ε.).

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 20 «Δήλωση με επιφύλαξη» του ν. 4174/2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 43 του ν. 4223/2013 (ΦΕΚ Α' 287), ορίζεται ότι: «1. 'Οταν ο φορολογούμενος αμφιβάλλει σχετικά με την υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης, έχει δικαίωμα να υποβάλει φορολογική δήλωση με επιφύλαξη, η οποία πρέπει να είναι ειδική και αιτιολογημένη. Κάθε γενική ή αόριστη επιφύλαξη θεωρείται άκυρη και δεν επιφέρει κανένα αποτέλεσμα. Ο Γενικός Γραμματέας δύναται να δεχθεί την επιφύλαξη και να διαγράψει το ποσό «της φορολογητέας ύλης για την οποία» διατυπώθηκε η επιφύλαξη εντός ενενήντα (90) ημερών από την υποβολή της δήλωσης. Σε περίπτωση απόρριψης της επιφύλαξης ή παρέλευσης άπρακτης της προθεσμίας απάντησης, ο φορολογούμενος μπορεί να προσφύγει στην Ειδική Διοικητική Διαδικασία, σύμφωνα με το άρθρο 63 του Κώδικα.
2. Ομοίως μπορεί να διατυπωθεί επιφύλαξη σε ό,τ αφορά το χαρακτηρισμό της φορολογητέας ύλης και την υπαγωγή της σε άλλη φορολογία, σε άλλη κατηγορία, σε μειωμένο φορολογικό συντελεστή ή σε σχέση με τυχόν εφαρμοστέες εκπτώσεις και απαλλαγές.
Ειδικά, προκειμένου για την υπαγωγή σε άλλη φορολογία ή κατηγορία, αν γίνει δεκτή η επιφύλαξη, η δήλωση θεωρείται ότι υποβλήθηκε «εμπρόθεσμα» για τη φορολογία ή κατηγορία αυτή. Η επιφύλαξη δεν συνεπάγεται την αναστολή της είσπραξης του φόρου. Σε περίπτωση αποδοχής της επιφύλαξης από τον Γενικό Γραμματέα, ο φόρος που τυχόν καταβλήθηκε αχρεωστήτως, επιστρέφεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 42 του Κώδικα.».


Επειδή,
σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 32 «Διοικητικός προσδιορισμός φόρου» του ν.4174/2013 ορίζεται ότι: «Η πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου εκδίδεται υε βάση στοιχεία που έχουν τυχόν παρασχεθεί από τον φορολογούμενο σε φορολογική δήλωση ή κάθε άλλο στοιχείο που έχει στη διάθεσή της η Φορολογική Διοίκηση.».

Επειδή, σύμφωνα με την ΠΟΛ.1088/2015 με θέμα «1. ... 2.Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, φορολογικού έτους 2014, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που υποβάλλονται με αυτή» αναφέρεται ότι:
«Με βάση τα ηλεκτρονικά αρχεία βεβαιώσεων (ΠΟΛ.1051/2015) που αποστέλλονται στη Δ.ΗΛΕ.Δ, προσυμπληρώνονται τα εισοδήματα και οι παρακρατηθέντες φόροι στους αντίστοιχους κωδικούς των πινάκων της δήλωσης. Ο φορολογούμενος ενημερώνεται (μέσω πίνακα) για τα ποσά των εισοδημάτων και των φόρων ανά εργοδότη - ασφαλιστικό φορέα.».


Επειδή, σύμφωνα με την ΠΟΛ.1051/2015 με θέμα: «Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων και της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και υποβολή αυτών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου για το φορολογικό έτος 2014» αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι:
«Άρθρο 5
Διαδικασία υποβολής των στοιχείων που προβλέπεται να περιλαμβάνονται στις εκδιδόμενες βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων, ή αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα ανά δικαιούχο, με την χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου.
α) Η υποβολή των στοιχείων που προβλέπεται να περιλαμβάνονται στις εκδιδόμενες βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων και λοιπών παροχών ή στις βεβαιώσεις αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα, πραγματοποιείται με την αποστολή ηλεκτρονικού αρχείου μέσω διαδικτύου (TAXISnet)


Επειδή, σύμφωνα με την με αριθ. Α.1070/2020 «Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2019, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή» απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ αναφέρεται ότι:
«Άρθρο 1
Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων
11. Οι δηλώσεις με επιφύλαξη υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου και εντός χρονικού διαστήματος 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης οφείλουν οι φορολογούμενοι να προσκομίσουν στη Δ.Ο. Υ. τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία αποδεικνύουν τους ισχυρισμούς τους και τον λόγο της επιφύλαξης, προκειμένου να εκκαθαριστούν οι δηλώσεις και να εκδοθούν οι πράξεις διοικητικού προσδιορισμού φόρου από τις Δ.Ο. Υ. εντός της προβλεπόμενης από το άρθρο 20 παρ. 1 του ΚΦΔ, προθεσμίας των 90 ημερών από την υποβολή της δήλωσης. Σε περίπτωση που τα απαιτούμενα δικαιολογητικά δεν προσκομιστούν εντός της προαναφερθείσας προθεσμίας των 30 ημερών, οι δηλώσεις εκκαθαρίζονται, χωρίς να ληφθεί υπόψη η επιφύλαξη, δεδομένου ότι, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 20 του ΚΦΔ, η επιφύλαξη δεν συνεπάγεται την αναστολή της είσπραξης του φόρου.».


Επειδή, σύμφωνα με τις οδηγίες συμπλήρωσης της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων Φορολογικού Έτους 2019, αναφέρεται ότι:
«Κωδικοί 301-302
Συμπληρώνεται το καθαρό εισόδημα, αθροίζοντας όλα τα καθαρά ποσά που πήρατε ως μισθωτός από μισθούς, [...]. Τα ποσά αυτά αναγράφονται στις βεβαιώσεις αποδοχών που σας χορήγησε ο εργοδότης σας (Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ, Επιχειρήσεις, Οργανισμοί κ.λπ.). Μαζί με τη δήλωση πρέπει να συνυποβάλετε βεβαίωση του εργοδότη, από την οποία να προκύπτει το είδος των αποδοχών ή συντάξεων, το ακαθάριστο και καθαρό ποσό, οι κρατήσεις, φόρος που παρακρατήθηκε καθώς και το ποσό που παρακρατήθηκε έναντι της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν.4172/2013. [...] Διευκρινίζεται ότι οι ενδείξεις και τα ποσά που αναγράφονται στη βεβαίωση αποδοχών ή συντάξεων που χορηγεί ο εργοδότης ή ο ασφαλιστικός φορέας δεν επιτρέπεται σε καμιά περίπτωση να μεταβάλλονται. Εάν συντρέχει περίπτωση, μεταβάλλονται μόνο από τον κατά νόμο αρμόδιο εκδότη αυτών, στον οποίο πρέπει να απευθύνονται οι φορολογούμενοι.».


Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, την 14-5-2020, η προσφεύγουσα υπέβαλε ηλεκτρονικά στην Δ.Ο.Υ. ΑΧΑΡΝΩΝ την με αριθ δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, φορολογικού έτους 2019, με επιφύλαξη. Έπειτα, η Δ.Ο.Υ. ΑΧΑΡΝΩΝ, πριν προβεί στην εκκαθάριση της ανωτέρω δήλωσης, αιτήθηκε από την προσφεύγουσα, με τα από 16-6-2020 και 17-6-2020 μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης, στην οποία να αναφέρει τους λόγους, για τους οποίους υπέβαλε δήλωση με επιφύλαξη, προσκομίζοντας όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά εντός χρονικού διαστήματος 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της. Εν συνεχεία, η προσφεύγουσα απέστειλε στην Δ.Ο.Υ. ΑΧΑΡΝΩΝ την από 1-7-2020 υπεύθυνη δήλωση, στην οποία αναφέρει ότι από τον μήνα Ιούνιο του έτους 2018 έως και σήμερα εργάζεται αποκλειστικά στην εταιρεία « » με ΑΦΜ , ως ιδιωτική υπάλληλος με μηνιαίες μικτές αποδοχές, ποσού 915,75€, ενώ βάσει της ως άνω δήλωσης φαίνεται ότι εξακολουθεί να εργάζεται στην εταιρεία « » με ΑΦΜ , στην οποία πρόεδρος και διευθύνοντας σύμβουλος είναι ο πρώην σύζυγός της, ο οποίος υπέβαλε την οικειοθελή αποχώρησή της στο ΕΡΓΑΝΗ την 10-12-2019. Ως εκ τούτου, η προσφεύγουσα ισχυρίστηκε στην ανωτέρω Δ.Ο.Υ. ότι καθ' όλη την διάρκεια του έτους 2019 φαίνεται να εργάζεται σε δύο εταιρείες, με συνέπεια οι συνολικές ετήσιες αποδοχές της να ανέρχονται σε ποσό 18.187,89€, αντί του ορθού 12.877,73€, που αποτελεί τις ετήσιες αποδοχές της από την εταιρεία « » με ΑΦΜ Προς επίρρωση των ως άνω ισχυρισμών της, η προσφεύγουσα προσκόμισε τόσο στην Δ.Ο.Υ. ΑΧΑΡΝΩΝ όσο και με την παρούσα προσφυγή στην Υπηρεσία μας, τα κάτωθι στοιχεία:
• Τον Πίνακα Προσωπικού του τμήματος Κοιν. Επιθ/σης (Ε4 ΕΤΗΣΙΟΣ) της εργοδότριας εταιρείας « » με ΑΦΜ , από τον οποίο προκύπτει ότι η προσφεύγουσα ήταν υπάλληλος καταστήματος από Δευτέρα έως Παρασκευή με ωράριο απασχόλησης 10:00 - 16:00 και με ημερομηνία πρόσληψης την 21-10-2015.
• Την με αριθ. πρωτ /2019 Δήλωση Αναγγελίας Οικειοθελούς Αποχώρησης Μισθωτού του ΚΠΑ2 (ΕΝΤΥΠΟ Ε5), όπου δηλώνεται ως ημερομηνία οικειοθελούς αποχώρηση της προσφεύγουσας από την εταιρεία « » με ΑΦΜ , η 9-12-2019.
• Τον Πίνακα Προσωπικού του τμήματος Κοιν. Επιθ/σης (Ε4 ΕΤΗΣΙΟΣ) της εργοδότριας εταιρείας « » με ΑΦΜ , από τον οποίο προκύπτει ότι η προσφεύγουσα ήταν υπάλληλος γραφείου από Δευτέρα έως Παρασκευή με ωράριο απασχόλησης 08:30 - 17:00 και με ημερομηνία πρόσληψης την 21-6-2018.
• Τον Πίνακα Προσωπικού του τμήματος Κοιν. Επιθ/σης (Ε4 ΕΤΗΣΙΟΣ) της εργοδότριας εταιρείας « » με ΑΦΜ , από τον οποίο προκύπτει ότι η προσφεύγουσα ήταν υπάλληλος γραφείου από Δευτέρα έως Παρασκευή με ωράριο απασχόλησης 08:30 - 17:00 και με ημερομηνία πρόσληψης την 24-6-2019.

Επειδή, σε κάθε περίπτωση, οι ενδείξεις και τα ποσά που αναγράφονται στη βεβαίωση αποδοχών που χορηγεί ο εργοδότης δεν επιτρέπεται σε καμιά περίπτωση να μεταβάλλονται. Εάν συντρέχει τέτοια περίπτωση, τότε οι σχετικές διορθώσεις διενεργούνται αποκλειστικά από τον κατά νόμο αρμόδιο φορέα-εργοδότη, στον οποίο πρέπει να απευθύνονται οι φορολογούμενοι.


Επειδή, η εκκαθάριση της με αριθ δήλωσης με επιφύλαξη φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2019, διενεργήθηκε με βάση τα ως άνω στοιχεία, που είχε στην διάθεσή της η Δ.Ο.Υ. ΑΧΑΡΝΩΝ. Ως εκ τούτου, η Δ.Ο.Υ. ΑΧΑΡΝΩΝ ορθώς εξέδωσε την με αριθ. δήλωσης /2020 (αριθ. ειδ/σης: ) πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος, φορολογικού έτους 2019 και ως εκ τούτου, οι ισχυρισμοί της προσφεύγουσας, περί του αντιθέτου, απορρίπτονται ως αβάσιμοι.

Αποφασίζουμε

Την απόρριψη της με αριθ. πρωτ / 28-9-2020 ενδικοφανούς προσφυγής της του με ΑΦΜ και την επικύρωση της με αριθ. δήλωσης /2020 (αριθ. ειδ/σης: ) πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος, φορολογικού έτους 2019, του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΑΧΑΡΝΩΝ.

Η φορολογική υποχρέωση της υπόχρεης με βάση την παρούσα απόφαση διαμορφώνεται ως εξής:

Οριστική φορολογική υποχρέωση της υπόχρεης - καταλογιζόμενο ποσό με βάση την παρούσα απόφαση: 1.753,39€

Το παραπάνω ποσό βεβαιώθηκε με την από 1-7-2020 Πράξη Διοικητικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολ. Έτους 2019 (ΑΧΚ /...) του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΑΧΑΡΝΩΝ και είναι καταβλητέο εντός των προθεσμιών που αναγράφονται επ' αυτού.

Εντελλόμεθα όπως αρμόδιο όργανο κοινοποιήσει με τη νόμιμη διαδικασία την παρούσα απόφαση στην υπόχρεη.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Α5
ΕΛΠΙΔΑ ΝΙΝΟΥ

Ακριβές Αντίγραφο
Υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης

Σημείωση: Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ενώπιον των αρμόδιων Διοικητικών Δικαστηρίων εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή της.


Taxheaven.gr