Αποτελέσματα live αναζήτησης

Άρθρα Εφαρμογή της αρχής του δουλευμένου με τη χρήση μεταβατικών λογαριασμών - Λογιστική και φορολογική αντιμετώπιση. Πρακτικές εφαρμογές κατά περίπτωση (Μέρος B')


Σχόλια: Βλέπε το Μέρος Α' από εδώ και το Μέρος Γ' από εδώ.


Δημοσιεύθηκε στις : [ 05-05-2022 ]
Κατηγορία: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, Φορολογία Εισοδήματος

Άρθρα
Εφαρμογή της αρχής του δουλευμένου με τη χρήση μεταβατικών λογαριασμών - Λογιστική και φορολογική αντιμετώπιση. Πρακτικές εφαρμογές κατά περίπτωση (Μέρος B')ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ Γ. ΜΠΑΤΣΙΝΙΛΑΣ
Συντονιστής- Εισηγητής Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών «Master» στο ΕΚΠΑ και I.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ. με κατεύθυνση στην «Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική»
ΑΝΤΩΝΙΟΣ Α. ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
Οικονομολόγος MSc – Φοροτεχνικός
Εισηγητής Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών «Master» στο ΕΚΠΑ και I.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ. με κατεύθυνση στην «Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική»

Σε συνέχεια του άρθρου μας «Εφαρμογή της αρχής του δουλευμένου με τη χρήση μεταβατικών λογαριασμών. Λογιστική και φορολογική αντιμετώπιση. Πρακτικές εφαρμογές κατά περίπτωση (Μέρος Α')» που δημοσιεύθηκε στις 18-03-2022 στον κόμβο, σας παραθέτουμε το Β μέρος τις εργασίας.

2.3.2. Εφαρμογή της αρχής του δουλευμένου στην καταβολή τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτων στην παρούσα χρήση, αλλά αφορούν την επόμενη

Το Σ.ΛΟ.Τ. με την απόφαση 2049 ΕΞ 30.9.2016 σε σχετικό ερώτημα απάντησε ως εξής:

Ερώτημα

Οντότητα με διπλογραφικά αρχεία (δραστηριότητα ενοικιάσεις αυτοκινήτων) θα αγοράσει τα τέλη κυκλοφορίας στο τέλος του ημερολογιακού έτους το 20Χ0 (άρα στο τέλος της χρήσης).

Τα τέλη κυκλοφορίας όμως αφορούν την επόμενη χρήση, δηλαδή το 20Χ1. Με βάση την αρχή των δεδουλευμένων του άρθρου 17 του Ν. 4308/2014 τα έξοδα αναγνωρίζονται στη χρήση που αφορούν.

Άρα στη συγκεκριμένη περίπτωση αναγνωρίζονται λογιστικά στην επόμενη χρήση, δηλαδή στη χρήση 20Χ1.

1) Στα βιβλία μου θα κάνω εγγραφή στη χρήση 20Χ0 σε μεταβατικό λογαριασμό και άρα δεν θα έχω προσωρινές λογιστικές διαφορές;

2) Θα κάνω εγγραφή στα βιβλία μου στα έξοδα στο 20Χ0, αλλά θα αναγνωριστούν στο 20Χ1, και άρα θα έχω το 20Χ0 προσωρινές λογιστικές διαφορές;

Απάντηση

Από λογιστικής απόψεως η αναγνώριση των εξόδων στην κατάσταση αποτελεσμάτων γίνεται βάσει της αρχής του δουλευμένου. Συνεπώς, έξοδα που πληρώνονται στο 20Χ0, αλλά αφορούν το 20Χ1, αναγνωρίζονται ως περιουσιακό στοιχείο «Προπληρωμένα έξοδα» και μεταφέρονται στα έξοδα στην κατάσταση αποτελεσμάτων της χρήσεως 20Χ1.

Αν από φορολογικής απόψεως ισχύει ο ίδιος χειρισμός, δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ λογιστικής αξίας και φορολογικής βάσης.

Αν από φορολογικής απόψεως το έξοδο αναγνωρίζεται στη χρήση που καταβλήθηκε (20Χ0), υπάρχει προσωρινή διαφορά μεταξύ λογιστικής αξίας και φορολογικής βάσης.

2.3.3. Λογαριασμός 36.01 «Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα»

Στον λογαριασμό 36.01 «Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα» καταχωρίζονται, με αντίστοιχη πίστωση των οικείων λογαριασμών εσόδων της ομάδας 7, τα έσοδα που ανήκουν στην κλειόμενη χρήση και είναι βέβαια και οριστικά, αλλά δεν εισπράττονται μέσα σ’ αυτή.

Σύμφωνα δε με τις σχετικές συμβάσεις τα έσοδα αυτά δεν είναι απαιτητά στο τέλος της χρήσεως και για το λόγο αυτό δεν κρίνεται ορθό ή σκόπιμο να φέρονται σε χρέωση των οικείων λογαριασμών απαιτήσεων (π.χ. υπολογισμός των μέχρι λήξεως της χρήσεως δουλευμένων τόκων καταθέσεων επί προθεσμία, με τους οποίους πιστώνονται τα έσοδα με χρέωση του μεταβατικού λογαριασμού 36.01 και όχι της τράπεζας, γιατί, αφού δεν είναι απαιτητά, δεν χρεώνεται η τράπεζα και έτσι αποφεύγεται η ασυμφωνία του λογαριασμού της τράπεζας που τηρεί η επιχείρηση με το αντίστοιχο «bank statement of account» που λαμβάνει από την τράπεζα).

Την επόμενη χρήση που τα έσοδα αυτά θα καταστούν απαιτητά, τα καταχωρισμένα στον μεταβατικό λογαριασμό 36.01 ποσά, μεταφέρονται στη χρέωση των οικείων λογαριασμών απαιτήσεων και ο λογαριασμός αυτός και οι υπολογαριασμοί του εξισώνονται.

Συνηθισμένες περιπτώσεις εισπρακτέων εσόδων, δηλαδή δουλευμένων και μη απαιτητών κατά το τέλος της χρήσεως, είναι οι τόκοι, οι προμήθειες κ.λπ.

Τα μικροϋπόλοιπα που ενδεχομένως θα απομείνουν στο λογαριασμό αυτό, μεταφέρονται, αν είναι χρεωστικά, στον λογαριασμό 82.00.07, και αν είναι πιστωτικά, στον λογαριασμό 82.01.07 (Ε.ΣΥ.Λ. Γνωμ.176/2087/1993), όπως αναφέρθηκε πιο πάνω στην παρ. 1.3.2.

Σημείωση

Από την 01.01.2015 με την εφαρμογή των ΕΛΠ ο λογαριασμός του Ε.Γ.Λ.Σ. 82 «Έξοδα και έσοδα προηγούμενων χρήσεων» καταργείται, καθώς τα σχετικά ποσά αντιμετωπίζονται στο πλαίσιο των Ε.Λ.Π. εφεξής είτε ως στοιχεία αποτελεσμάτων της περιόδου, με προσθήκη γνωστοποίησης στο προσάρτημα όπου συντρέχει περίπτωση, είτε ως διόρθωση λαθών κατά το άρθρο 28 του νόμου.

Επομένως, αντί των λογαριασμών 82.00.07 και 82.01.07 μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι λογαριασμοί 81.00.07 και 81.01.07, όπου ο πρωτοβάθμιος λογαριασμός 81 «Έκτακτα και ανόργανα αποτελέσματα» μετονομάζεται σε «Λοιπά μη συνήθη κέρδη και ζημίες».

Παράδειγμα

Η οντότητα «Χ» έχει προθεσμιακή κατάθεση €1.000.000, ετήσιας διάρκειας (01.07.20Χ0-30.06.20Χ1), της οποίας ο ετήσιος τόκος με επιτόκιο 4% είναι εισπρακτέος την 30.06.20Χ1.

Ζητούνται οι ημερολογιακές εγγραφές χρονικής τακτοποίησης για την περίοδο από 01.07.20Χ0 έως 30.06.20Χ1.

Επίλυση

Στο τέλος της χρήσεως 20Χ0 το μισό ποσό του τόκου έγινε δουλευμένο και συνεπώς αποτελεί έσοδο της χρήσεως, ανεξάρτητα του ότι στο τέλος της χρήσεως το έσοδο αυτό δεν είναι ακόμη απαιτητό. Το μισό λοιπόν ποσό του ετήσιου τόκου, ήτοι ποσό €20.000 (€1.000.000 χ 1/2 χ 4%), πρέπει να καταχωρισθεί στα έσοδα της χρήσεως 20Χ0. Η πίστωση των εσόδων με το ποσό αυτό δεν μπορεί να γίνει με χρέωση του λογαριασμού της τράπεζας στην οποία υπάρχει η κατάθεση, αφού η σχετική αξίωση της εταιρείας για είσπραξη των τόκων δεν έχει ακόμη γεννηθεί.

Θα γίνουν λοιπόν οι εγγραφές:
................................................................31.12.20X0................................................................................

36 Μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού
36.01 Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα (€1.000.000 χ 1/2 χ 4%)                                     20.000
     76 Έσοδα κεφαλαίων
    
76.03 Λοιποί πιστωτικοί τόκοι
     76.03.00 Τόκοι καταθέσεων τραπεζών εσωτερικού                                                                  20.000
Αναγνώριση τόκων καταθέσεων τραπεζών εσωτερικού, περιόδου από 01.07.20Χ0 έως 31.12.20Χ0

................................................................30.06.20X1..........................................................................

38 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
38.03 Καταθέσεις προθεσμίας σε € (€1.000.000 χ 4%)                                               40.000
     36 Μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού
    
36.01 Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα                                                                                          20.000
     76 Έσοδα κεφαλαίων
    
76.03 Λοιποί πιστωτικοί τόκοι
     76.03.00 Τόκοι καταθέσεων τραπεζών εσωτερικού                                                                 20.000
Αναγνώριση τόκων καταθέσεων τραπεζών εσωτερικού, περιόδου από 01.01.20Χ1έως 30.06.20Χ1


2.3.4. «Τιμολόγηση στην επόμενη χρήση (αρχή δουλευμένου)»

Με τη Γνωμ. Σ.ΛΟ.Τ. 614 ΕΞ 29.5.2018 και σε σχετικό ερώτημα διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

Ερώτημα

Εντός της χρήσης 2017 (Δεκέμβριος) εκδόθηκαν δελτία αποστολής, τα οποία τιμολογήθηκαν εντός του Ιανουαρίου 2018. Σύμφωνα με την αρχή του δουλευμένου προβλέπεται η αναγνώριση του εσόδου αυτού εντός της χρήσης 2017, χωρίς ΦΠΑ, μάλιστα δε ο ΦΠΑ αναγνωρίζεται στον μήνα έκδοσης του φορολογικού στοιχείου. Η ερώτηση είναι, σε ποιόν λογαριασμό του λογιστικού σχεδίου μπορούν να καταχωρηθούν αυτά τα μη τιμολογημένα έσοδα του 2017, ώστε να αναγνωριστούν κανονικά στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της οντότητας στη διαχειριστική περίοδο που λήγει την 31.12.2017;

Απάντηση

Σύμφωνα με την ΠΟΛ.1003/31.12.2014, με την οποία ερμηνεύτηκε, εκτός των άλλων, και το άρθρο 11 του Ν. 4308/2014, σχετικώς με τον χρόνο έκδοσης του τιμολογίου για τις χονδρικές πωλήσεις αγαθών, η υποχρέωση έκδοσης τιμολογίου γεννάται κατά τον χρόνο που πραγματοποιείται η αποστολή, ή η παράδοση των αγαθών. Ρητώς δε επισημαίνεται, ότι ο χρόνος γένεσης της υποχρέωσης έκδοσης τιμολογίου, διαφοροποιείται από την προθεσμία έκδοσής του, η οποία καθορίζεται ως γενική αρχή:

«ότι το τιμολόγιο εκδίδεται το αργότερο μέχρι τη 15η ημέρα του επόμενου μήνα της παράδοσης ή της αποστολής των αγαθών, κατά περίπτωση».

Διευκρινίζεται ότι ο χρόνος έκδοσης του τιμολογίου αποσυνδέεται από την εφαρμογή της αρχής του δουλευμένου, σχετικώς με την καταχώριση του εσόδου των πωλήσεων. Η υποχρέωση καταχώρισης των εσόδων, στην χρήση που αυτά πραγματοποιήθηκαν, είναι θέμα πραγματικών περιστατικών και δεν προϋποθέτει, απαραιτήτως και αυτοστιγμεί, την έκδοση τιμολογίου, η οποία, σε κάθε περίπτωση, ενδέχεται να συμβεί σε μεταγενέστερο χρόνο. Αυτό δε, ισχύει ανεξαρτήτως του τρόπου τήρησης των λογιστικών βιβλίων, δηλαδή είτε αυτά τηρούνται με απλογραφικό είτε με διπλογραφικό λογιστικό σύστημα.

Ως εκ τούτου, είναι σαφές ότι το έσοδο των πωλήσεων που περιγράφεται πιο πάνω, βάσει πραγματικών περιστατικών, πρέπει να συναθροιστεί στα έσοδα της λογιστικής χρήσης 2017, ανεξαρτήτως του χρόνου έκδοσης του τιμολογίου, το οποίο ωστόσο, πρέπει να εκδοθεί το αργότερο μέχρι την 15η Ιανουαρίου 2018. Υπογραμμίζεται, ότι το «δελτίο αποστολής» δεν είναι παραστατικό αξίας και για τον λόγο αυτόν, δεν μπορεί να χρεωθεί ο λογαριασμός «πελάτες», αλλά θα γίνει χρήση μεταβατικού λογαριασμού π.χ. Λογαριασμός 36.01 «Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα».

Ενδεικτικό παράδειγμα: Αξία πωλήσεων 100 ευρώ και ΦΠΑ 24 ευρώ.

Την 31η Δεκεμβρίου 2017, θα πρέπει να διενεργηθεί η παρακάτω λογιστική εγγραφή.

Παρατίθενται τόσο οι λογαριασμοί ΕΓΛΣ, όσο και του Σχεδίου Λογαριασμών ΕΛΠ.

................................................................31.12.2017................................................................
36.01 Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα (Ε.Γ.Λ.Σ.)                                                    100
ή
37.02 Δουλευμένα έσοδα περιόδου (ΕΛΠ)
70 Πωλήσεις εμπορευμάτων (Ε.Γ.Λ.Σ.)                                                                            100
ή
70.01 Πωλήσεις εμπορευμάτων (ΕΛΠ)
Δουλευμένα έσοδα χρήσεως που θα τιμολογηθούν την επόμενη χρήση

Σημείωση:

Το υπόλοιπο του λογαριασμού 36.01 ή 37.02 θα εμφανισθεί στον ισολογισμό της κλειόμενης χρήσης την 31.12.2017.

Κατά την επόμενη χρήση, οπότε θα εκδοθεί το παραστατικό αξίας (τιμολόγιο), εντός της νόμιμης προθεσμίας θα διενεργηθεί η ακόλουθη εγγραφή:

................................................................15.01.2018................................................................

30.00 Πελάτες εσωτερικού (Ε.Γ.Λ.Σ.)                                                                 124
ή
30.01 Πελάτες-μη συνδεδεμένες οντότητες (ΕΛΠ)
36.01 Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα (Ε.Γ.Λ.Σ.)                                                                   100
ή
37.02 Δουλευμένα έσοδα περιόδου (ΕΛΠ)
54.00.70 ΦΠΑ πωλήσεων εμπορευμάτων (Ε.Γ.Λ.Σ.)                                                          24
ή
54.02.01 ΦΠΑ εκροών (ΕΛΠ)
Ως τιμολόγιο Νο.....

Σημείωση: Η δήλωση ΦΠΑ Ιανουαρίου 2018, θα συμπληρωθεί κανονικά για την απόδοση του αναλογούντος φόρου.

2.3.5. Λογαριασμός 36.02 «Αγορές υπό παραλαβή»


Στον λογαριασμό 36.02 «Αγορές υπό παραλαβή» παρακολουθούνται στο τέλος της χρήσεως οι υπό παραλαβή αγορές, για τις οποίες έχουν περιέλθει στην εταιρεία τα σχετικά τιμολόγια πριν από τη λήξη της χρήσεως, ενώ τα αγαθά δεν είχαν μέχρι το τέλος της χρήσεως παραληφθεί.

Σε περιπτώσεις που κατά τη διάρκεια της χρήσεως περιέρχονται στην οικονομική μονάδα τιμολόγια πριν από την παραλαβή των αντίστοιχων αγαθών, δεν διενεργούνται εγγραφές.

Σε περιπτώσεις που κατά το τέλος της χρήσεως λαμβάνονται τιμολόγια για αγορές αγαθών που δεν έχουν παραληφθεί, αλλά έχουν φορτωθεί για λογαριασμό και με ευθύνη της οικονομικής μονάδας, πιστώνεται με την αξία τους ο προσωπικός λογαριασμός του προμηθευτή, με χρέωση του παραπάνω λογαριασμού «Αγορές υπό παραλαβή».

Αν τα αγορασθέντα αγαθά δεν έχουν φορτωθεί μέχρι το τέλος της χρήσεως, δεν διενεργείται καμιά λογιστική εγγραφή, αφού η εταιρεία δεν απέκτησε ακόμη την κυριότητα των αγορασθέντων.

Ο λογαριασμός αυτός τακτοποιείται στην επόμενη χρήση κατά την παραλαβή των αγαθών με χρέωση των οικείων λογαριασμών των αποθεμάτων.

Αν τα τιμολόγια αφορούν αγορές αγαθών από το εξωτερικό που κατά το τέλος της χρήσεως δεν έχουν παραληφθεί, η οικονομική μονάδα μπορεί να μη διενεργεί σχετικές εγγραφές.

Παράδειγμα

Την 28.12.20Χ0 η «Ελαιουργική Σπάρτη Α.Ε.» φόρτωσε για λογαριασμό της οντότητας «Χ» ελαιόλαδο αξίας €100.000 πλέον Φ.Π.Α. 24%. Με συμφωνία των αντισυμβαλλόμενων μερών η κυριότητα του εμπορεύματος μεταβιβάστηκε στην οντότητα «Χ» με τη φόρτωσή του για λογαριασμό της, οπότε εκδόθηκε και το σχετικό τιμολόγιο πώλησης από την «Ελαιουργική Σπάρτη Α.Ε.».

Όμως συνεπεία απεργίας των οδηγών βυτιοφόρων Δ.Χ. που κηρύχτηκε επ’ αόριστο από τους συνδικαλιστικούς τους φορείς, τα εμπορεύματα αυτά παραλήφθηκαν από την οντότητα «Χ» την 29.01.20Χ1και μάλιστα μετά τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων της κλειόμενης χρήσεως 20Χ0, οπότε δεν συμπεριελήφθησαν στη φυσική απογραφή των αποθεμάτων της 31.12.20Χ0.

Ζητούνται οι ημερολογιακές εγγραφές χρονικής τακτοποίησης για την περίοδο από 28.12.20Χ0 έως 29.01.20Χ1.

Επίλυση
................................................................28.12.20X0................................................................

36 Μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού
36.02 Αγορές υπό παραλαβή                                                                     100.000
54 Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη
54.00 Φ.Π.Α.
54.00.20 Φ.Π.Α. εισροών-αγορών εμπορευμάτων λογαριασμού 20
54.00.20.24 Συντελεστή 24% (€100.000 χ 24%)                                        24.000
     50 Προμηθευτές
    
50.00 Προμηθευτές εσωτερικού
     50.00.00 Ελαιουργική Σπάρτη Α.Ε.                                                                           124.000
Λογιστικοποίηση τιμολογίου Νο… Ελαιουργικής Σπάρτη Α.Ε. μη ληφθέντων εμπορευμάτων
μέχρι την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού

................................................................29.01.20X1................................................................

20 Εμπορεύματα
20.00 Ελαιόλαδο
20.00.01 Αγορές χρήσεως                                                                           100.000
     36 Μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού
    
36.02 Αγορές υπό παραλαβή                                                                                     100.000
Τακτοποίηση λογαριασμού αγορών υπό παραλαβή

2.3.6. Λογαριασμός 36.03 «Εκπτώσεις επί αγορών χρήσεως υπό διακανονισμό»

Στον λογαριασμό αυτό καταχωρίζονται στο τέλος της χρήσεως τα ποσά που η εταιρεία δικαιούται για εκπτώσεις επί των ετήσιων αγορών της (εκπτώσεις τζίρου κ.λπ.), με βάση τις συμφωνίες που έχει με τους προμηθευτές της, αλλά τα οποία δεν της έχουν αναγγελθεί μέχρι τέλος της χρήσεως, δηλαδή δεν έχουν περιέλθει στην κατοχή της τα σχετικά πιστωτικά σημειώματα των προμηθευτών της.

Η χρέωση του λογαριασμού 36.03 γίνεται με πίστωση των οικείων λογαριασμών των αποθεμάτων. Σημειώνεται ότι για κάθε πρωτοβάθμιο λογαριασμό της ομάδας 2 «Αποθέματα» προβλέπεται η τήρηση υπολογαριασμών «Εκπτώσεις αγορών», οι οποίοι πιστώνονται με χρέωση του λογαριασμού 36.03. Στην επόμενη χρήση που η επιχείρηση θα λάβει τα πιστωτικά τιμολόγια θα χρεώσει τους προμηθευτές της και θα πιστώσει το λογαριασμό 36.03.

Τα μικροϋπόλοιπα που ενδεχομένως θα απομείνουν στον λογαριασμό αυτό, μεταφέρονται, αν είναι χρεωστικά, στο λογαριασμό 82.00.08, και αν είναι πιστωτικά, στον λογαριασμό 82.01.08 (Ε.ΣΥ.Λ. Γνωμ.176/2087/1993).

Σημείωση

Όπως σχολιάστηκε και για το λογαριασμό 36.01 πιο πάνω, από την 01.01.2015 με την εφαρμογή των ΕΛΠ ο λογαριασμός του Ε.Γ.Λ.Σ. 82 «Έξοδα και έσοδα προηγούμενων χρήσεων» καταργείται, καθώς τα σχετικά ποσά αντιμετωπίζονται στο πλαίσιο των Ε.Λ.Π. εφεξής είτε ως στοιχεία αποτελεσμάτων της περιόδου, με προσθήκη γνωστοποίησης στο προσάρτημα όπου συντρέχει περίπτωση, είτε ως διόρθωση λαθών κατά το άρθρο 28 του νόμου. Επομένως, αντί των λογαριασμών 82.00.08 και 82.01.08 μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι λογαριασμοί 81.00.08 και 81.01.08, όπου ο πρωτοβάθμιος λογαριασμός 81 «Έκτακτα και ανόργανα αποτελέσματα» μετονομάζεται σε «Λοιπά μη συνήθη κέρδη και ζημίες».

Παράδειγμα

Ας υποθέσουμε ότι ο προμηθευτής πρώτων υλών «ΠΡΟΜ» της οντότητας «Χ», με βάση τη σύμβαση προμηθειών που έχει υπογράψει με την εταιρεία, υποχρεούται να χορηγήσει σ’ αυτήν έκπτωση ποσού €40.000 για αγορές πρόσθετων (additives) και βασικών ορυκτελαίων (base oils) που η οντότητα «Χ» πραγματοποίησε στη χρήση 20Χ0, προκειμένου να εφοδιάσει το τμήμα παραγωγής αυτοκινητελαίων (blending plan). H οντότητα «Χ» μέχρι τον χρόνο καταρτίσεως και δημοσιεύσεως του ισολογισμού της 31.12.20Χ0 δεν έλαβε το σχετικό Πιστωτικό Τιμολόγιο. Ο προμηθευτής «ΠΡΟΜ» κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 3 έως 15 του Ν. 4308/2014 (ΕΛΠ) και του Ν. 4172/2013 (ΚΦΕ) εξέδωσε το πιστωτικό τιμολόγιο πλέον Φ.Π.Α. 24% την 31.03.20Χ1 (δηλαδή μέσα στην επόμενη διαχειριστική περίοδο) για ποσό €40.100.

Ζητούνται οι ημερολογιακές εγγραφές χρονικής τακτοποίησης για την περίοδο από 31.12.20Χ0 έως 31.03.20Χ1.

Επίλυση


................................................................31.12.20X0................................................................

36 Μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού
36.03 Εκπτώσεις επί αγορών χρήσεως υπό διακανονισμό                      40.000
     24 Πρώτες και βοηθητικές ύλες-υλικά συσκευασίας
     24.00 Πρόσθετα και Βασικά λάδια
     24.00.99 Εκπτώσεις χρήσεως                                                                               40.000
Αναγνώριση εκπτώσεων επί τζίρου ως το συμφωνητικό προμηθειών πρόσθετων και βασικών
λαδιών… με τον προμηθευτή «ΠΡΟΜ»

................................................................31.03.20X1................................................................

50 Προμηθευτές
50.00 Προμηθευτές εσωτερικού
50.00.00 Προμηθευτής «ΠΡΟΜ»                                                             49.724
     36 Μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού
     36.03 Εκπτώσεις επί αγορών χρήσεως υπό διακανονισμό                                      40.000
     54 Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη
     54.00 Φ.Π.Α.
     54.00.24 Φ.Π.Α. εισροών-αγορών πρώτων υλών λογαριασμού 24
     54.00.24.24 Συντελεστή 24% (€40.500 χ 24%)                                                         9.624
     81 Λοιπά μη συνήθη κέρδη και ζημίες
     81.01Λοιπά μη συνήθη κέρδη
     81.01.08 Μικροϋπόλοιπα από το κλείσιμο του λογαριασμού 36.03                            100

Λογιστικοποίηση πιστωτικού τιμολογίου Νο… προμηθευτή «ΠΡΟΜ» και τακτοποίηση του λογαριασμού 36.03.

2.3.7. Ο λογαριασμός 36.03 «Εκπτώσεις επί αγορών χρήσεως υπό διακανονισμό από πλευρά φορολογίας εισοδήματος

Από πλευράς φορολογίας εισοδήματος, εάν ο προμηθευτής εκδώσει πιστωτικό τιμολόγιο με ημερομηνία της χρήσεως στην οποία έγιναν οι αγορές, η αγοράστρια επιχείρηση χρεώνει απευθείας το λογαριασμό του προμηθευτή με πίστωση των οικείων υπολογαριασμών των λογαριασμών αποθεμάτων «Αγορές χρήσεως» ή «Εκπτώσεις αγορών», οπότε δεν απομένει έδαφος χρησιμοποιήσεως του σχολιαζόμενου μεταβατικού λογαριασμού 36.03.

Ο λογαριασμός 36.03 είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί στο τέλος της χρήσεως μόνο στην περίπτωση που, κατά παράβαση των διατάξεων περί φορολογίας εισοδήματος, ο προμηθευτής εκδώσει για τις εκπτώσεις πιστωτικό τιμολόγιο, όχι στη χρήση που έγιναν οι αγορές, αλλά στην επόμενη χρήση. Στην περίπτωση αυτή, στο τέλος της χρήσεως που έγιναν οι αγορές, η αγοράστρια επιχείρηση υπολογίζει τις εκπτώσεις που δικαιούται και μειώνει το κόστος των αγορών της με χρέωση του σχολιαζόμενου λογαριασμού.

Ο χειρισμός αυτός μπορεί να αντιμετωπισθεί φορολογικά, εφόσον οι καταχωρισμένες στον παρόντα λογαριασμό εκπτώσεις αντιμετωπισθούν στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος της χρήσεως στην οποία έγιναν οι αγορές ως λογιστική προσωρινή διαφορά μειώνουσα τα φορολογητέα κέρδη της χρήσεως αυτής και στη δήλωση φορολογίας της επόμενης χρήσεως, οπότε και θα εκδοθεί το πιστωτικό τιμολόγιο ως λογιστική διαφορά προσαυξάνουσα τα φορολογητέα κέρδη της χρήσεως αυτής.

Όμως, γεννιούνται ερωτήματα ως προς την ορθότητα του χειρισμού αυτού στην περίπτωση που στο τέλος της χρήσεως υπάρχουν απούλητα αποθέματα για τα οποία υπολογίστηκαν εκπτώσεις, οπότε ένα μέρος των εκπτώσεων αυτών θα πρέπει να παραμένει στην αξία των τελικών αποθεμάτων (αδιάθετων αποθεμάτων).

2.3.8. Λογαριασμός 36.90 «Έξοδα παραγωγής σε εξέλιξη για λογαριασμό τρίτων (φασόν)»

Ο λογαριασμός 36.90 θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στις περιπτώσεις που δεν τηρείται προαιρετικά η Αναλυτική Λογιστική, οπότε η πληροφόρηση του λογιστικού γεγονότος αντλείται από τον λογαριασμό 94.23.98 «Παραγωγή σε εξέλιξη για λογαριασμό τρίτων (φασόν)».

Ο λογαριασμός πιστώνεται και εξισώνεται με χρέωση του λογαριασμού 30 «Πελάτες», όταν ολοκληρωθεί η παραγωγική διαδικασία (φασόν) και τιμολογηθεί το συνολικό κόστος του φασόν από την οντότητα στον πελάτη.Αποποίηση Ευθύνης:

Το περιεχόμενο της στήλης, είναι καθαρά ενημερωτικό και πληροφοριακό και δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση επιχειρηματική συμβουλή, ούτε υποκίνηση για συμμετοχή σε οποιαδήποτε ενέργεια.

Οι αρθρογράφοι δεν ευθύνονται για τυχόν λοιπές αποφάσεις που θα ληφθούν με βάση τις πληροφορίες αυτές.

 

Πηγές:
Νόμος ν.4308/2014, Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις
Λογιστική Οδηγία εφαρμογής του νόμου 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις»
ΠΟΛ.1003/31.12.2014, Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του ν.4308/2014 (ΦΕΚ Α΄ 251) περί των «Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις»
Σύγχρονη Λογιστική σύμφωνα με τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα και με αναφορά κατά θέμα στα διεθνή λογιστικά πρότυπα, Μπατσινίλας Επαμεινώνδας, Πατατούκας Π. Κυριάκος, έκδοση 2021
Λογιστικά Αρχεία και παραστατικά πωλήσεων/Ν.4308/2013, Νασόπουλος Α. Αντώνιος, A έκδοση, 2016
Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος ν.4172/2013/Ανάλυση - Ερμηνεία Ν.4172/2013, Νασόπουλος Α. Αντώνιος, ΄Β έκδοση.
Εκπιπτόμενες δαπάνες επιχειρήσεων βάσει Κ.Φ.Ε. 4172/2013. Ανάλυση - Εκτενή παραδείγματα, Νασόπουλος Α. Αντώνιος, ΄Α έκδοση, 2021.


 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης