Αποτελέσματα live αναζήτησης

Α.1047/2022 Τροποποίηση της υπό στοιχεία Τ.3451/41/Β0019/ 30-6-1999 απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών, «Διενέργεια και Φορολογημένων Πωλήσεων από τα Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών της εταιρίας ΚΑΕ Α.Ε. Διαδικασία Πώλησης Αδασμοφορολογήτων και Φορολογημένων Προϊόντων από την εταιρία ΚΑΕ Α.Ε.» (Β’1470)


Δημοσιεύθηκε στις : [ 28-04-2022 ]
Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικ. φόροι

Α.1047/2022
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Τ.3451/41/Β0019/ 30-6-1999 απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών, «Διενέργεια και Φορολογημένων Πωλήσεων από τα Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών της εταιρίας ΚΑΕ Α.Ε. Διαδικασία Πώλησης Αδασμοφορολογήτων και Φορολογημένων Προϊόντων από την εταιρία ΚΑΕ Α.Ε.» (Β’1470)


Αθήνα, 14/04/2022
Αριθ. Πρωτ.: Α 1047/14.4.2022

(ΦΕΚ Β' 2102/28.04.2022)


ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ.
1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε.Φ.Κ. ΚΑΙ Φ.Π.Α.
ΤΜΗΜΑΤΑ Β', Γ' ΚΑΙ Δ'
2. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ Δ'

Ταχ. Δ/νση: Καραγεώργη Σερβίας
Ταχ. Κώδικας: 10184 Αθήνα
Πληροφορίες: Χ. Νταμπακάκη, Αικ. Παναγή
Τηλέφωνο: 210 6987427, 428
E-Mail: [email protected]
Url: www.aade.gr

Α 1047/2022

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της αριθμ. Τ.3451/41/Β0019/30-6-1999 (B 1470) απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών, «Διενέργεια και Φορολογημένων Πωλήσεων από τα Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών της εταιρίας ΚΑΕ Α.Ε. - Διαδικασία Πώλησης Αδασμοφορολογήτων & Φορολογημένων Προϊόντων από την εταιρία ΚΑΕ Α.Ε.»


ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Των παρ. 1 και 6 του άρθρου 27 του ν. 827/1978 «Περί ρυθμίσεως δασμολογικών θεμάτων και άλλων διατάξεων» (Α’ 194),
β) του άρθρου 19 του π.δ. 86/1979 «Περί συστάσεως ιδιορρύθμου Ανωνύμου Εταιρείας για την εκμετάλλευσιν καταστημάτων πωλήσεως αφορολογήτων και αδασμολογήτων ειδών και εγκαταστάσεως και λειτουργίας τούτων εις τα σημεία εξόδου επιβατών εξωτερικού» (Α’ 17),
γ) του άρθρου 120 του ν. 2533/1997 «Χρηματιστηριακή αγορά παραγώγων και άλλες διατάξεις» (Α’ 228) ,
δ) των άρθρων 53, 53Α, 54, 55, 56, 62, 63, 64 και 109 του «Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα» (ν. 2960/2001, Α’ 265),
ε) του Κεφαλαίου Α’ του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων», «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’94) και ειδικότερα της περ. δ) της παρ. 2 του άρθρου 2, του άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 του νόμου αυτού,
στ) της υπό στοιχεία 1013633/8911/1807/0014/ ΠΟΛ.1029/02-02-1995 απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών «Όροι και προϋποθέσεις και διαδικασία απαλλαγής από το Φ.Π.Α. της αγοράς στο εσωτερικό της χώρας, της εισαγωγής και της ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών που πραγματοποιούν τα“Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών Α.Ε.”με προορισμό την παράδοσή τους χωρίς φόρο σε ταξιδιώτες που μεταβαίνουν σε άλλο Κράτος Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε Τρίτη Χώρα καθώς και των υπηρεσιών που συνδέονται άμεσα με τις πράξεις αυτές» (Β’ 105),
ζ) της από 30-12-1997 σύμβαση παραχώρησης που υπεγράφη από το Ελληνικό Δημόσιο και την εταιρεία «Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών Α.Ε.», καθώς και της από 22-3-2013 τροποποίησης αυτής,
η) της υπό στοιχεία Τ. 2043/87/Β.0019/22-3-93 απόφασης των Υφυπουργών Οικονομικών «Διαδικασία προμήθειας, εναποθήκευσης και διακίνηση προϊόντων στα καταστήματα αδασμολόγητων και αφορολόγητων ειδών» (Β’ 521),
θ) της υπό στοιχεία ΔΕΦΚΦ Β 1182030 ΕΞ 2016/14.12.2016 απόφασης του Υφυπουργού του Οικονομικών «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης στα εισαγόμενα από τρίτες χώρες, προερχόμενα από άλλα Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εγχωρίως παραγόμενα προϊόντα της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 53Α του ν. 2960/2001, των διαδικασιών παραγωγής εκτός καθεστώτος αναστολής, παραλαβής από άλλα Κράτη-Μέλη, επιβολής του Φόρου Κατανάλωσης και Φ.Π.Α., παρακολούθησης και ελέγχου αυτών» (Β’ 4173),
ι) της υπό στοιχεία ΔΕΦΚΦ 1119744 ΕΞ 2017/8.8.2017 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για την παραγωγή, την κατοχή, την παραλαβή, την αποστολή, την εισαγωγή και εξαγωγή από εγκεκριμένους αποθηκευτές βιομηχανοποιημένων καπνών, του προϊόντος της περ. στ) της παρ. 1 του άρθρου 53Α του ν. 2960/2001, την επιβολή Φόρου Κατανάλωσης και ΦΠΑ, την παρακολούθηση και τον έλεγχο αυτού» (Β’ 2889),
ια) της υπό στοιχεία ΔΕΦΚ Φ 1188105 ΕΞ 2016/22.12.2016 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών «Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης προϊόντων καφέ, της διαδικασίας επιβολής του φόρου κατανάλωσης, των διατυπώσεων διακίνησης, παρακολούθησης, ελέγχου και άλλων θεμάτων εφαρμογής του άρθρου 53A του ν. 2960/2001, ως προς τα εν λόγω προϊόντα.» (Β’4241),
ιβ) της υπό στοιχεία ΔΕΦΚΦ 1116601 ΕΞ 2017/31.7.2017 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση της άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή προϊόντων υποκείμενων σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης» (Β’ 2744)
ιγ) της υπό στοιχεία ΔΕΦΚΦ 1116596 ΕΞ 2017/02-08-2017 απόφασης του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης, την παρακολούθηση και τη λειτουργία αυτής» (Β’ 2745),
ιδ) της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23.10.2020 απόφασης του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Α.Α.Δ.Ε.» (Β’ 4738).

2. Την υπό στοιχεία Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Β’ 130 και Β’ 372), όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει σε συνδυασμό με τις διατάξεις της περ. α) της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

3. Την υπό στοιχεία Τ.3451/41/Β0019/30-06-1999 απόφαση Υφυπουργού Οικονομικών «Διενέργεια και Φορολογημένων Πωλήσεων από τα Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών της εταιρίας ΚΑΕ Α.Ε. Διαδικασία Πώλησης Αδασμοφορολογήτων και Φορολογημένων Προϊόντων από την εταιρία ΚΑΕ Α.Ε..» (B’ 1470), όπως τροποποιήθηκε από την υπό στοιχεία ΔΕΦΚΦ1121993 ΕΞ2017/ 10.08.2017 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε (Β’ 2908).

4. Την υπ’ αρ. 1 της 20-1-2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και Διορισμός Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, και τις αποφάσεις υπ’ αρ. 39/3/ 30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. και υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 17-01-2020 του Υπουργού Οικονομικών, με θέμα «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

5. Την ανάγκη τροποποίησης της υπό στοιχεία Τ.3451/41/Β0019/30-06-1999 απόφασης Υπουργού Οικονομικών «Διενέργεια και Φορολογημένων Πωλήσεων από τα Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών της εταιρίας ΚΑΕ Α.Ε. Διαδικασία Πώλησης Αδασμοφορολογή των και Φορολογημένων Προϊόντων από την εταιρία ΚΑΕ Α.Ε.» (Β’ 1470), με σκοπό την υπαγωγή των προϊόντων των περ. α), β), δ) και ε) της παρ. 1 του άρθρου 53Α του ν. 2960/2001 (Α’ 265) στην περίπτωση που για αυτά έχουν καταβληθεί οι φορολογικές επιβαρύνσεις, ήτοι είναι φορολογημένα, στο ισχύον κανονιστικό πλαίσιο που ρυθμίζει τη διαδικασία πώλησης αδασμοφορολόγητων και φορολογημένων προϊόντων από την εταιρεία Κ.Α.Ε. ΑΕ καθώς και την κατάργηση της συναποθήκευσης των προϊόντων των άρθρων 90 και 92 του ν. 2960/2001 για τα οποία έχουν καταβληθεί οι προβλεπόμενες φορολογικές επιβαρύνσεις, με προϊόντα τα οποία τελούν υπό καθεστώς αναστολής του ειδικού φόρου κατανάλωσης, μετά την κατάργηση του θετικού συντελεστή Ε.Φ.Κ. και την επιβολή μηδενικού συντελεστή στα προϊόντα του άρθρου 90 με τις διατάξεις του άρθρου 92 του ν. 4583/2018 (Α’ 212).

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.),

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1


Η υπό στοιχεία Τ.3451/41/Β0019/30-6-1999 (Β’ 1470) απόφαση Υφυπουργού Οικονομικών, τροποποιείται ως ακολούθως:

1. Το άρθρο 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Mε την επιφύλαξη της παρ. 2, τα προϊόντα που προορίζονται να πωληθούν φορολογημένα, βρίσκονται σε καθεστώς αναστολής της είσπραξης των φορολογικών επιβαρύνσεων, εκτός των βιομηχανοποιημένων καπνικών προϊόντων και των προϊόντων της περ. στ) της παρ. 1 του άρθρου 53Α του ν. 2960/2001, τα οποία είναι ήδη φορολογημένα.
2. Τα προϊόντα των περ. α), β), δ) και ε) της παρ. 1 του άρθρου 53Α του ν. 2960/2001 που προορίζονται να πωληθούν φορολογημένα, δύναται να αποθηκεύονται φορολογημένα.»

2. Το άρθρο 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η προμήθεια, εναποθήκευση και διακίνηση των προοριζόμενων για φορολογημένες πωλήσεις προϊόντων, πλην της προμήθειας και διακίνησης: των βιομηχανοποιημένων καπνικών προϊόντων, των προϊόντων της περ. στ) της παρ. 1 του άρθρου 53Α του ν. 2960/2001, τα οποία είναι ήδη φορολογημένα καθώς και των προϊόντων των περ. α), β), δ) και ε) της ιδίας παραγράφου στην περίπτωση που είναι φορολογημένα, διενεργούνται σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται από την υπό στοιχεία Τ.2043/87/Β.0019/22-3-1993 απόφαση Υφυπουργών Οικονομικών και υπό στοιχεία 1013633/8911/1807/0014/ ΠΟΛ1029/2-2-1995 απόφαση Υφυπουργού Οικονομικών.»

3. Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η παράδοση των προϊόντων του ανωτέρω εδαφίου καθώς και των προϊόντων των περ. α), β), δ) και ε) της παρ. 1 του άρθρου 53Α του ν. 2960/2001, στην περίπτωση που είναι φορολογημένα, πραγματοποιείται με την έκδοση των προβλεπομένων στις διατάξεις του ν. 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις», λογιστικών στοιχείων» (Α’ 251).

4. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής:
«Για κάθε προϊόν, που προορίζεται για αδασμοφορολόγητη ή φορολογημένη πώληση, πλην των βιομηχανοποιημένων καπνικών προϊόντων και των προϊόντων της περ. στ) της παρ. 1 του άρθρου 53Α του ν. 2960/2001, τα οποία είναι ήδη φορολογημένα καθώς και των προϊόντων των περ. α), β), δ) και ε) της ιδίας παραγράφου στην περίπτωση που είναι φορολογημένα, υπάρχουν υποχρεωτικά ενδείξεις δύο τιμών».

5. Η παρ. 2 του άρθρου 7 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Τηρούνται ξεχωριστές καρτέλες για τα φορολογημένα βιομηχανοποιημένα καπνικά προϊόντα και τα προϊόντα της περ. στ) της παρ. 1 του άρθρου 53Α του ν. 2960/2001, τα οποία είναι ήδη φορολογημένα καθώς και τα προϊόντα των περ. α), β), δ), ε) της ιδίας παραγράφου στην περίπτωση που είναι φορολογημένα, από εκείνες που τηρούνται για τα είδη που βρίσκονται σε καθεστώς αναστολής είσπραξης των δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων.»

6. Η παρ. 2 του άρθρου 12 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Με βάση τις πωλήσεις, συντάσσονται από τον πωλητή ημερησίως οι ακόλουθες συγκεντρωτικές καταστάσεις:
α) κατάσταση πωληθέντων ειδών σε επιβάτες με προορισμό τρίτη χώρα αδασμοφορολόγητες πωλήσεις,
β) κατάσταση πωληθέντων βιομηχανοποιημένων καπνικών προϊόντων και προϊόντων της περ. στ) της παρ. 1 του άρθρου 53Α του ν. 2960/2001, τα οποία είναι ήδη φορολογημένα,
γ) κατάσταση πωληθέντων φορολογημένων προϊόντων των περ. α), β), δ) και ε) της παρ. 1 του άρθρου 53Α του ν. 2960/2001,
δ) κατάσταση πωληθέντων ειδών για τα οποία οφείλεται ειδικός φόρος κατανάλωσης και Φ.Π.Α.,
ε) κατάσταση πωληθέντων ειδών για τα οποία οφείλεται φόρος κατανάλωσης και Φ.Π.Α.,
στ) κατάσταση πωληθέντων ειδών για τα οποία οφείλεται Φ.Π.Α.,
Οι καταστάσεις αυτές περιλαμβάνουν τα πωληθέντα είδη κατ’ είδος, ποσότητα και αξία.
Οι παραπάνω καταστάσεις φυλάσσονται κατά τις ισχύουσες διατάξεις του ν. 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» και τίθενται ανά πάσα στιγμή στη διάθεση της τελωνειακής και φορολογικής αρχής».

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

1. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης