Αποτελέσματα live αναζήτησης

Δ.ΟΡΓ.Α 1035451 ΕΞ 2022/21.4.2022 Ανακαθορίζεται η κατά τόπο αρμοδιότητα ορισμένων εφοριών


Σχόλια:

Σύμφωνα με την απόφαση Δ.ΟΡΓ.Α 1038031 ΕΞ 2022/5.5.2022 αναστέλλεται η ισχύς των διατάξεων των περιπτώσεων 38, 49, 51, 75, 76 και 77 του πίνακα της υποπαραγράφου 1 της παραγράφου Α' κατά το μέρος που αφορά:
α) στις Τοπικές Κοινότητες Αγίου Σώστου, Αμπελιώνας, Κακαλετρίου, Νέδας, Πέτρας και Σκληρού της Δημοτικής Ενότητας Είρας του Δήμου Οιχαλίας της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, με Τ.Κ. 27061,
β) στην Τοπική Κοινότητα Μελισσουργών της Δημοτικής Ενότητας Μελισσουργών του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, με Τ.Κ. 44001,
γ) στις Τοπικές Κοινότητες: αα) Στρογγυλής της Δημοτικής Κοινότητας Αμβρακικού, Αμμοτόπου, συμπεριλαμβανομένου του οικισμού Αμπέλια αυτής, Καμπής και Παντανάσσης, συμπεριλαμβανομένων των οικισμών Ανωγειατά και Υδροηλεκτρικού Σταθμού Λούρου αυτής της Δημοτικής Ενότητας Ξηροβουνίου του Δήμου Αρταίων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας και ββ) Κουκλεσίου, συμπεριλαμβανομένου του οικισμού Ποταμιά αυτής της Δημοτικής Ενότητας Αγίου Δημητρίου του Δήμου Δωδώνης και Βαπτιστού (πρώην Γκούρα) της Δημοτικής Ενότητας Τζουμέρκων του Δήμου Βόρειων Τζουμέρκων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, με Τ.Κ. 48200,
δ) στις Τοπικές Κοινότητες Νέου Αγιονερίου, Παλαιού Αγιονερίου, Ανθόφυτου και Μικροκάμπου της Δημοτικής Ενότητας Πικρολίμνης του Δήμου Κιλκίς της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς, με Τ.Κ. 57011,
ε) στις Τοπικές Κοινότητες Κρήμνης και Μαραθούσσης, συμπεριλαμβανομένου του οικισμού Πλατανοχωρίου αυτής της Δημοτικής Ενότητας Ζερβοχωρίων του Δήμου Πολυγύρου της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, με Τ.Κ. 57012 και
στ) στη Τοπική Κοινότητα Ολυμπιάδας της Δημοτικής Ενότητας Σταγίρων - Ακάνθου του Δήμου Αριστοτέλη της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, με Τ.Κ. 57014, αντίστοιχα, και των υποπαραγράφων 2 και 3 της παραγράφου Α', καθώς και της παραγράφου Β' αυτής, κατά το μέρος που αφορά στις ως άνω Τοπικές Κοινότητες.Δημοσιεύθηκε στις : [ 28-04-2022 ]
Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Δ.ΟΡΓ.Α 1035451 ΕΞ 2022/21.4.2022
Ανακαθορισμός της χωρικής αρμοδιότητας ορισμένων Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)


Αθήνα, 21 Απριλίου 2022
Αριθ. Πρωτ.: Δ.ΟΡΓ.Α 1035451 ΕΞ 2022

(ΦΕΚ Β' 2085/28-04-2022)


Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
(Γ.Δ.Α.Δ.Ο.)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Δ.ΟΡΓ.)
ΤΜΗΜΑ Α' - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση: ΛΕΩΧΑΡΟΥΣ 2
Ταχ. Κώδικας: 10184, ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 210 3222386
E-Mail: [email protected]

ΙΙ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Γ.Δ.Φ.Δ.)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ (Δ.ΕΛ.)
ΤΜΗΜΑ ΙΑ' - ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ

Ταχ. Δ/νση: ΧΑΝΔΡΗ 1 ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ταχ. Κώδικας: 18346, ΜΟΣΧΑΤΟ
Τηλέφωνο: 210 4802243
E-Mail: [email protected]

ΙΙΙ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ.)
1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Δ.Α.Φ.Ε.)
2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ, ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Δ.Α.Τ.Ε.)
3. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (Δ.ΥΠΗ.ΔΕΔ.)
4. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ (ΔΙ.ΕΠΙ.ΔΙ.)

Θέμα: «Ανακαθορισμός της χωρικής αρμοδιότητας ορισμένων Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).»

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Του Κεφ. Α’ του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94) και ειδικότερα των παρ. 1 και 3 του άρθρου 6, της περ. ββ’ της υποπαρ. θ’ της παρ. 4 και των παρ. 1 και 5 του άρθρου 14, των άρθρων 2, 7, 37 και των παρ. 2 έως και 5 του άρθρου 41 αυτού,
β) του άρθρου 20 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος:
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),
γ) του ν. 4174/2013 «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις» (Α’ 170),
δ) του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87),
ε) της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’ 4738).

2. Τις συστατικές πράξεις των Δ.Ο.Υ., όπως ισχύουν, στις οποίες καθορίζεται και η χωρική αρμοδιότητα αυτών.

3. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1101923 ΕΞ 2016/6.7.2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, «Ανακαθορισμός της κατά τόπον αρμοδιότητας των Δ.Ο.Υ.» (Β’ 2108), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαρ. γ’ της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

4. Την υπ’ αρ. 1 της 20-1-2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και τις αποφάσεις υπ’ αρ. 39/3/ 30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκησης της ΑΑΔΕ και υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 17-01-2020 του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

5. Την ανάγκη ανακαθορισμού της κατά τόπον αρμοδιότητας ορισμένων Δ.Ο.Υ. των νομών Αττικής, Αργολίδας, Κορινθίας, Αρκαδίας, Λακωνίας, Αχαΐας, Ηλείας, Μεσσηνίας, Αιτωλοακαρνανίας, Βοιωτίας, Φωκίδας, Φθιώτιδας, Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων, Γρεβενών, Άρτας, Ιωαννίνων, Πρέβεζας, Καστοριάς, Κοζάνης, Φλώρινας, Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Κιλκίς, Σερρών, Έβρου, Ροδόπης, Ρεθύμνου και Χανίων για την καλύτερη δυνατή και ποιοτική εξυπηρέτηση των φορολογουμένων και την προστασία και εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος και του κοινωνικού συνόλου.

6. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ),

αποφασίζουμε:

Α.1.-Ανακαθορίζεται η κατά τόπον αρμοδιότητα των κατωτέρω Δ.Ο.Υ. των νομών Αττικής, Αργολίδας, Κορινθίας, Αρκαδίας, Λακωνίας, Αχαΐας, Ηλείας, Μεσσηνίας, Αιτωλοακαρνανίας, Βοιωτίας, Φωκίδας, Φθιώτιδας, Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων, Γρεβενών, Άρτας, Ιωαννίνων, Πρέβεζας, Καστοριάς, Κοζάνης, Φλώρινας, Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Κιλκίς, Σερρών, Έβρου, Ροδόπης, Ρεθύμνου και Χανίων και ειδικότερα ορίζεται ότι όλες οι ταχυδρομικές διευθύνσεις που αντιστοιχούν στους ταχυδρομικούς κώδικες (Τ.Κ.) της στήλης 2 του κάτωθι πίνακα, από την κατά τόπον αρμοδιότητα των Δ.Ο.Υ. της στήλης 4, στο εξής περιέρχονται στην κατά τόπον αρμοδιότητα των Δ.Ο.Υ. της στήλης 5, ως εξής:
 

ΣΤΗΛΗ 1 ΣΤΗΛΗ 2 ΣΤΗΛΗ 3 ΣΤΗΛΗ 4 ΣΤΗΛΗ 5
Α/Α Τ.Κ. ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΟΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ Δ.Ο.Υ. NEA ΑΡΜΟΔΙΑ Δ.Ο.Υ.
1. 10432 ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α' ΑΘΗΝΩΝ Α' ΑΘΗΝΩΝ
Δ' ΑΘΗΝΩΝ
2. 10434 ΑΘΗΝΑ Α' ΑΘΗΝΩΝ Δ' ΑΘΗΝΩΝ
Δ' ΑΘΗΝΩΝ
3. 10445 ΑΘΗΝΑ Α' ΑΘΗΝΩΝ ΙΓ' ΑΘΗΝΩΝ
ΙΓ' ΑΘΗΝΩΝ
4. 10446 ΑΘΗΝΑ Α' ΑΘΗΝΩΝ ΙΓ' ΑΘΗΝΩΝ
ΙΓ' ΑΘΗΝΩΝ
5. 10557 ΑΘΗΝΑ Α' ΑΘΗΝΩΝ Δ' ΑΘΗΝΩΝ
Δ' ΑΘΗΝΩΝ
6. 10558 ΑΘΗΝΑ Α' ΑΘΗΝΩΝ Α' ΑΘΗΝΩΝ
Δ' ΑΘΗΝΩΝ
7. 10562 ΑΘΗΝΑ Α' ΑΘΗΝΩΝ Δ' ΑΘΗΝΩΝ
Δ' ΑΘΗΝΩΝ
8. 10563 ΑΘΗΝΑ Α' ΑΘΗΝΩΝ Δ' ΑΘΗΝΩΝ
Δ' ΑΘΗΝΩΝ
9. 10564 ΑΘΗΝΑ Α' ΑΘΗΝΩΝ Α' ΑΘΗΝΩΝ
Δ' ΑΘΗΝΩΝ
10. 10679 ΑΘΗΝΑ Α' ΑΘΗΝΩΝ Α' ΑΘΗΝΩΝ
Δ' ΑΘΗΝΩΝ
11. 10681 ΑΘΗΝΑ Α' ΑΘΗΝΩΝ Δ' ΑΘΗΝΩΝ
Δ' ΑΘΗΝΩΝ
12. 10682 ΑΘΗΝΑ Α' ΑΘΗΝΩΝ Δ' ΑΘΗΝΩΝ
Δ' ΑΘΗΝΩΝ
13. 10683 ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α' ΑΘΗΝΩΝ Δ' ΑΘΗΝΩΝ
Δ' ΑΘΗΝΩΝ
14. 11251 ΑΘΗΝΑ Δ' ΑΘΗΝΩΝ ΙΓ' ΑΘΗΝΩΝ
ΙΓ' ΑΘΗΝΩΝ
15. 11257 ΑΘΗΝΑ Δ' ΑΘΗΝΩΝ ΙΓ' ΑΘΗΝΩΝ
ΙΓ' ΑΘΗΝΩΝ
16. 11362 ΑΘΗΝΑ Δ' ΑΘΗΝΩΝ ΙΓ' ΑΘΗΝΩΝ
ΙΓ' ΑΘΗΝΩΝ
17. 11471 ΑΘΗΝΑ Δ' ΑΘΗΝΩΝ Δ' ΑΘΗΝΩΝ
ΙΓ' ΑΘΗΝΩΝ
18. 11473 ΑΘΗΝΑ Δ' ΑΘΗΝΩΝ Δ' ΑΘΗΝΩΝ
ΙΓ' ΑΘΗΝΩΝ
19. 11475 ΑΘΗΝΑ Δ' ΑΘΗΝΩΝ ΙΓ' ΑΘΗΝΩΝ
ΙΓ' ΑΘΗΝΩΝ
ΨΥΧΙΚΟΥ
20. 11476 ΑΘΗΝΑ ΙΓ' ΑΘΗΝΩΝ ΙΓ' ΑΘΗΝΩΝ
ΨΥΧΙΚΟΥ
21. 11521 ΑΘΗΝΑ Δ' ΑΘΗΝΩΝ ΨΥΧΙΚΟΥ
ΨΥΧΙΚΟΥ
22. 11522 ΑΘΗΝΑ ΙΓ' ΑΘΗΝΩΝ ΨΥΧΙΚΟΥ
ΨΥΧΙΚΟΥ
23. 11526 ΑΘΗΝΑ ΙΒ' ΑΘΗΝΩΝ ΙΒ' ΑΘΗΝΩΝ
ΨΥΧΙΚΟΥ
24. 11528 ΑΘΗΝΑ Δ' ΑΘΗΝΩΝ ΙΒ' ΑΘΗΝΩΝ
ΙΒ' ΑΘΗΝΩΝ
ΙΖ' ΑΘΗΝΩΝ
25. 11634 ΑΘΗΝΑ Δ' ΑΘΗΝΩΝ ΙΖ' ΑΘΗΝΩΝ
ΙΖ' ΑΘΗΝΩΝ
26. 11635 ΑΘΗΝΑ Δ' ΑΘΗΝΩΝ ΙΖ' ΑΘΗΝΩΝ
ΙΖ' ΑΘΗΝΩΝ
27. 11743 ΑΘΗΝΑ Α' ΑΘΗΝΩΝ ΙΖ' ΑΘΗΝΩΝ
ΙΖ' ΑΘΗΝΩΝ
28. 11745 ΑΘΗΝΑ Α' ΑΘΗΝΩΝ ΙΖ' ΑΘΗΝΩΝ
ΙΖ' ΑΘΗΝΩΝ
29. 12242 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΙΓΑΛΕΩ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
30. 12243 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΙΓΑΛΕΩ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
31. 13121 ΙΛΙΟΝ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
32. 13123 ΙΛΙΟΝ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
33. 14235 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
34. 20500 ΝΕΜΕΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΓΟΥΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
35. 23051 ΣΚΑΛΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΠΑΡΤΗΣ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ
36. 26221 ΠΑΤΡΑ ΑΧΑΙΑΣ Α' ΠΑΤΡΩΝ Α' ΠΑΤΡΩΝ
Γ' ΠΑΤΡΩΝ
37. 26225 ΠΑΤΡΑ Α' ΠΑΤΡΩΝ
Γ' ΠΑΤΡΩΝ
38. 27061 ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑ ΗΛΕΙΑΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΠΥΡΓΟΥ
ΠΥΡΓΟΥ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
39. 30001 ΝΕΟΧΩΡΙ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ
40. 30022 ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ
41. 32001 ΑΛΙΑΡΤΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΘΗΒΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
42. 32300 ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ ΘΗΒΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
43. 33056 ΕΥΠΑΛΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ
ΦΩΚΙΔΑΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ
44. 33057 ΓΡΑΒΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΛΑΜΙΑΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ
ΦΩΚΙΔΑΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ
45. 33058 ΕΡΑΤΕΙΝΗ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ
ΦΩΚΙΔΑΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ
46. 35010 ΔΟΜΟΚΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΑΜΙΑΣ
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΛΑΜΙΑΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΒΟΛΟΥ
47. 35015 ΚΑΤΩ ΤΙΘΟΡΕΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΛΑΜΙΑΣ
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΛΑΜΙΑΣ
48. 42200 ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
49. 44001 ΠΡΑΜΑΝΤΑ ΑΡΤΑΣ ΑΡΤΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
50. 47043 ΑΓΝΑΝΤΑ ΑΡΤΑΣ ΑΡΤΑΣ ΑΡΤΑΣ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
51. 48200 ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ ΑΡΤΑΣ ΑΡΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
52. 50007 ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
53. 52055 ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
54. 53070 ΦΙΛΩΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
55. 54248 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ζ' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ζ' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
56. 54249 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Ζ' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ζ' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
57. 54250 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Ζ' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ζ' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
58. 54351 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Δ' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ζ' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
59. 54453 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Δ' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
60. 54454 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Δ' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ζ' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
61. 54628 MENEMENH A’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
62. 54629 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ε' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
63. 54630 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Δ' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ε' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ε' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
64. 54632 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Δ' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ε' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ε' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
65. 54633 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Δ' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ε' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
66. 54636 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Δ' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ζ' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
67. 54642 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Ζ' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
Δ' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
68. 54646 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Ζ' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ζ' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
69. 55131 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Ζ' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
70. 55534 ΠΥΛΑΙΑ Δ' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ζ' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ζ' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
71. 55535 ΠΥΛΑΙΑ Δ' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ζ' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ζ' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
72. 56431 ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ε' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
73. 56430 ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ε' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
74. 57006 ΒΑΣΙΛΙΚΑ Ζ' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ζ' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
75. 57011 ΓΕΦΥΡΑ ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
76. 57012 ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΛΑΓΚΑΔΑ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
77. 57014 ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΛΑΓΚΑΔΑ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
78. 62055 ΚΑΤΩ ΠΟΡΟΪΑ ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ
79. 68400 ΣΟΥΦΛΙ ΕΒΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΕΒΡΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
80. 69300 ΣΑΠΕΣ ΕΒΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
81. 74055 ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ


2. Η μεταγραφή των φορολογουμένων στη νέα Δ.Ο.Υ., στην οποία αυτοί θα υπάγονται, θα πραγματοποιηθεί κεντρικά από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, από τις 16 έως 19 Σεπτεμβρίου 2022.

3. Για ταμειακά βεβαιωμένες κατά Κ.Ε.Δ.Ε. οφειλές και για εκτελεστούς τίτλους που αποκτήθηκαν κατά Κ.Φ.Δ., των υφιστάμενων αρμόδιων Δ.Ο.Υ., που αφορούν σε υποθέσεις που σχετίζονται με την κατά τόπον αρμοδιότητα αυτών που μεταφέρεται σε άλλες Δ.Ο.Υ. με την υποπαρ. 1, οι αρμοδιότητες επιδίωξης είσπραξης οφειλής, λήψης διασφαλιστικών μέτρων, της εκπροσώπησης στα δικαστήρια, της νομικής υποστήριξης που σχετίζεται με τις ανωτέρω υποθέσεις και εν γένει κάθε άλλη οφειλόμενη ενέργεια, που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ’ εξουσιοδότηση αυτής διοικητικές πράξεις, συνεχίζουν να ασκούνται από το Τμήμα «Δικαστικό και Νομικής Υποστήριξης» των αρχικά αρμόδιων Δ.Ο.Υ.

Β. Η παρούσα απόφαση ισχύει:
α) από την Παρασκευή 6 Μαΐου 2022 για τους φορολογούμενους φυσικά ή νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που θα αποκτήσουν ΑΦΜ και για όσους θα προβούν σε έναρξη εργασιών και
β) από τις ημερομηνίες που ορίζονται στην υποπαρ. 2 της παρ. Α’ για τη μεταγραφή στη νέα Δ.Ο.Υ., των φορολογούμενων, οι οποίοι δεν εμπίπτουν στις ως άνω περιπτώσεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης