Αποτελέσματα live αναζήτησης

Γ3β/Γ.Π.οικ.21467/13.4.2022 Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπό στοιχεία Α4β/Γ.Π./οικ.63439/18.08.2017 απόφασης του Υπουργού Υγείας «Πλαίσιο εκπόνησης πολιτικών ψυχικής υγείας και καθορισμός κριτηρίων, προϋποθέσεων, δικαιολογητικών, διαδικασίας και κάθε άλλης λεπτομέρειας για έγκριση σκοπιμότητας και χορήγηση άδειας ίδρυσης και άδειας λειτουργίας Μονάδων Ψυχικής Υγείας στον Ιδιωτικό Κερδοσκοπικό και μη Κερδοσκοπικό Τομέα του άρθρου 11 του ν. 2716/1999» (Β’ 2932)


Δημοσιεύθηκε στις : [ 15-04-2022 ]
Κατηγορία: Λοιπά

Γ3β/Γ.Π.οικ.21467/13.4.2022
Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπό στοιχεία Α4β/Γ.Π./οικ.63439/18.08.2017 απόφασης του Υπουργού Υγείας «Πλαίσιο εκπόνησης πολιτικών ψυχικής υγείας και καθορισμός κριτηρίων, προϋποθέσεων, δικαιολογητικών, διαδικασίας και κάθε άλλης λεπτομέρειας για έγκριση σκοπιμότητας και χορήγηση άδειας ίδρυσης και άδειας λειτουργίας Μονάδων Ψυχικής Υγείας στον Ιδιωτικό Κερδοσκοπικό και μη Κερδοσκοπικό Τομέα του άρθρου 11 του ν. 2716/1999» (Β’ 2932)


Αριθμ. Γ3β/Γ.Π.οικ.21467

Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπό στοιχεία Α4β/Γ.Π./οικ.63439/18.08.2017 απόφασης του Υπουργού Υγείας «Πλαίσιο εκπόνησης πολιτικών ψυχικής υγείας και καθορισμός κριτηρίων, προϋποθέσεων, δικαιολογητικών, διαδικασίας και κάθε άλλης λεπτομέρειας για έγκριση σκοπιμότητας και χορήγηση άδειας ίδρυσης και άδειας λειτουργίας Μονάδων Ψυχικής Υγείας στον Ιδιωτικό Κερδοσκοπικό και μη Κερδοσκοπικό Τομέα του άρθρου 11 του ν. 2716/1999» (Β’ 2932).

(ΦΕΚ Β' 1856/15.04.2022)

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον ν. 2716/1999 «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και άλλες διατάξεις» (Α’ 96), και ιδίως το άρθρο 11 αυτού.

2. Τον ν. 4461/2017 «Μεταρρύθμιση της διοικητικής οργάνωσης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Κέντρα Εμπειρογνωμοσύνης σπάνιων και πολύπλοκων νοσημάτων, τροποποίηση συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων του ν. 4387/2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 38).

3. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

4. Το άρθρο 90 του Κώδικα της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (Π.Δ.63/2005, Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019.

5. Το Π.Δ.121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α’ 148).

6. Το Π.Δ.62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

7. Την υπ’ αρ. 50715/11.08.2020 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Υγείας, Ζωή Ράπτη» (Β’3360).

8. Την υπό στοιχεία Α4β/Γ.Π./οικ.63439/18.8.2017 απόφαση του Υπουργού Υγείας «Πλαίσιο εκπόνησης πολιτικών ψυχικής υγείας και καθορισμός κριτηρίων, προϋποθέσεων,δικαιολογητικών, διαδικασίας και κάθε άλλης λεπτομέρειας για έγκριση σκοπιμότητας και χορήγηση άδειας ίδρυσης και άδειας λειτουργίας Μονάδων Ψυχικής Υγείας στον Ιδιωτικό Κερδοσκοπικό και μη Κερδοσκοπικό Τομέα του άρθρου 11 του ν. 2716/1999» (Β’ 2932).

9. Την υπό στοιχεία Α3α/οικ.876/16.5.2000 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Πρόνοιας «Καθορισμός του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας των Μονάδων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (Οικοτροφεία, Ξενώνες) και των προγραμμάτων Προστατευμένων Διαμερισμάτων του άρθρου 9 του ν. 2716/1999» (Β’ 661), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Υ5Β/ Γ.Π./οικ.56675/11.6.2013 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας «Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης Α3/οικ.876/16-05-2000 “Καθορισμός του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας των Μονάδων Ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης (Οικοτροφεία, Ξενώνες) και των Προγραμμάτων Προστατευμένων Διαμερισμάτων του άρθρου 9 του ν. 2716/1999” (ΦΕΚ Β' 661/23.5.2020» (Β’ 1426).

10. Την υπό στοιχεία Υ5β/Γ.Π.οικ.156618/25.11.2009 απόφαση της Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Καθορισμός του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας των Κέντρων Ημέρας του άρθρου 8 του ν. 2716/1999» (Β’ 2444), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Υ5Β/Γ.Π./οικ.44810/26.04.2012 (Β’ 1656) απόφαση του Υφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και τις υπό στοιχεία Υ5Β/Γ.Π./οικ.50557/29.5.2013 (Β’ 1299) και Υ5Β/Γ.Π./οικ.56669/11.6.2013 (Β’ 1426) αποφάσεις της Υφυπουργού Υγείας.

11. Την υπό στοιχεία Υ5β/οικ.1662/21.5.2001 απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας «Καθορισμός του τρόπου λειτουργίας και της στελέχωσης των Κινητών Μονάδων Ψυχικής Υγείας του άρθρου 7 του ν. 2716/1999, καθώς και κάθε λεπτομέρειας εφαρμογής του ιδίου άρθρου» (Β’ 691), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Υ5β/Γ.Π.οικ.50552/29-5-2013 απόφαση της Υφυπουργού Υγείας «Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης με αριθμ. Υ5β/οικ.1662/ 21-5-2001 (ΦΕΚ 691/Β/2001) με θέμα “Καθορισμός του τρόπου λειτουργίας και της στελέχωσης των Κινητών Μονάδων Ψυχικής Υγείας του άρθρου 7 του ν. 2716/1999, καθώς και κάθε λεπτομέρειας εφαρμογής του ιδίου άρθρου”» (Β’ 1299).

12. Την υπό στοιχεία Γ3α,β/Γ.Π.οικ.49291/1.7.2019 απόφαση του Υπουργού Υγείας «Σύστημα διοικητικής και οικονομικής διαχείρισης, ελέγχου, επιχορήγησης και παρακολούθησης της ποιότητας σε μονάδες ψυχικής υγείας» (Β' 2809).

13. Την υπό στοιχεία Α4β/Γ.Π.οικ.19569/14-3-2017 απόφαση του Υπουργού Υγείας «Έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης των μονάδων ψυχικής υγείας που λειτουργούν τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (ν.π.ι.δ.) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του άρ. 11 του ν. 2716/1999 (Α’ 96) από ορκωτούς λογιστές [άρθρο 4Α ν. 2716/1999, όπως προστέθηκε με το ν. 4272/2014 (Α’ 145)]» (Β’ 1033).

14. Την υπ’ αρ. 107931/22.11.2013 απόφαση της Υφυπουργού Υγείας «Επικαιροποίηση προδιαγραφών κτιριακής υποδομής Μονάδων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (Ξενώνες και Οικοτροφεία) στα πλαίσια του προγράμματος ΨΥΧΑΡΓΩΣ» (ΑΔΑ: ΒΛΟ80-ΝΜΚ).

15. Την υπ’ αρ. 107933/22.11.2013 απόφαση της Υφυπουργού Υγείας «Επικαιροποίηση προδιαγραφών κτιριακής υποδομής Μονάδων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (Κέντρα Ημέρας) στα πλαίσια του προγράμματος ΨΥΧΑΡΓΩΣ» (ΑΔΑ: ΒΛ08Θ-ΚΣΞ).

16. Την υπό στοιχεία Γ3α,β/Γ.Π.οικ.131/04-01-2021 (ΑΔΑ: 6ΟΘΚ465ΦΥΟ-Ο46) εγκύκλιο για τη διαδικασία μετάβασης ψυχικά ασθενών σε Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης.

17. Την ανάγκη επικαιροποίησης και βελτίωσης της διαδικασίας εκπόνησης, σχεδιασμού και διασφάλισης διαφάνειας και αξιοκρατίας κατά τη διαδικασία επιλογής φυσικών προσώπων και φορέων που αναπτύσσουν Μονάδες Ψυχικής Υγείας.

18. Την ανάγκη υιοθέτησης ασφαλιστικών δικλείδων στην κατεύθυνση της διασφάλισης της παροχής ποιοτικών υπηρεσιών ψυχικής υγείας.

19. Το από 05-04-2022 μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του Γραφείου της Υφυπουργού Υγείας.

20. Την υπό στοιχεία Β1α/οικ.20605/08-04-2022 εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας.

21. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παραπάνω εισήγησης προκύπτει ότι δεν προκαλείται πρόσθετη ετήσια δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση και συμπλήρωση της υπό στοιχεία Α4β/Γ.Π./οικ.63439/18.08.2017 απόφασης του Υπουργού Υγείας, «Πλαίσιο εκπόνησης πολιτικών ψυχικής υγείας και καθορισμός κριτηρίων, προϋποθέσεων, δικαιολογητικών, διαδικασίας και κάθε άλλης λεπτομέρειας για έγκριση σκοπιμότητας και χορήγηση άδειας ίδρυσης και άδειας λειτουργίας Μονάδων Ψυχικής Υγείας στον Ιδιωτικό Κερδοσκοπικό και μη Κερδοσκοπικό Τομέα του άρθρου 11 του ν. 2716/1999» (Β’ 2932), ως ακολούθως:

Άρθρο 1

1. Η περ. β της παρ. 3 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής:

«β. Βιογραφικό σημείωμα και άδεια άσκησης επαγγέλματος ή αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος του άρθρου 3 του ν. 3919/2011 (Α’ 32) του προσώπου που πρόκειται να ορισθεί Επιστημονικά Υπεύθυνος της προτεινόμενης Μονάδας, καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόδειξη των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του ίδιου προσώπου.
Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος πρέπει να διαθέτει εναλλακτικά τα τυπικά προσόντα των ειδικοτήτων του ιατρού, ψυχολόγου, κοινωνικού λειτουργού, εργοθεραπευτή, φυσιοθεραπευτή, νοσηλευτή, επισκέπτη υγείας και να διαθέτει τεκμηριωμένη εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών στη διεύθυνση Μονάδων Ψυχικής Υγείας ή Μονάδων και Προγραμμάτων ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και επαγγελματικής επανένταξης, ή τουλάχιστον εργασιακή εμπειρία πέντε (5) ετών σε ανάλογες Μονάδες.
Στις Κινητές Μονάδες Ψυχικής Υγείας (Κ.Μ.Ψ.Υ.) και τα Κέντρα Ημέρας (ΚΗ), ο Επιστημονικά Υπεύθυνος πρέπει είναι εναλλακτικά ιατρός, ψυχολόγος, κοινωνικός λειτουργός ή νοσηλευτής.
Στις ΚΜΨΥ και τα ΚΗ για άτομα με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ), Επιστημονικά Υπεύθυνος μπορεί να είναι εκτός από τους παραπάνω και εκπαιδευτικός ΕΑΕ πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με εξειδίκευση στην ΕΑΕ και αποδεδειγμένες γνώσεις και εμπειρία στον αυτισμό. Σε όλες τις περιπτώσεις, ο Επιστημονικά Υπεύθυνος ΚΜΨΥ ή ΚΗ πρέπει να διαθέτει διετή εργασιακή εμπειρία σε ΚΜΨΥ ή ΚΗ ή πενταετή τουλάχιστον κλινική εμπειρία σε Μονάδες Ψυχικής Υγείας ή σε συναφείς Μονάδες του ευρύτερου δημοσίου τομέα και του εξωτερικού».

2. Οι περ. ζ και η της παρ. 3 του άρθρου 3 αντικαθίστανται ως εξής:

«ζ. Στην περίπτωση που ο φορέας ή η σύμπραξη προτίθεται να διαθέσει, δίχως σχετική αποζημίωση, ακίνητο για τη στέγαση της προκηρυσσόμενης Μονάδας Ψυχικής Υγείας, υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα δεσμεύεται για τη συγκεκριμένη παραχώρηση και θα δηλώνει τα στοιχεία της κυριότητας του ακινήτου, τα στοιχεία διεύθυνσης του ακινήτου, καθώς και ότι αυτό είναι έτοιμο προς χρήση, πληροί τις προδιαγραφές της κείμενης νομοθεσίας, με επιλέξιμες προσαρμογές μόνο ελάσσονος χαρακτήρα (π.χ. μπάνια ΑμεΑ, ράμπες-ασανσέρ ΑμεΑ, μικροεπισκευές εγκαταστάσεων, κ.λπ.), οι οποίες δεν θα υπερβαίνουν το ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ.
η. Σε περίπτωση συνεργασίας του Φορέα ή της σύμπραξης, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 2 ανωτέρω, με Ν.Π.Δ.Δ. ή Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τη λειτουργία της προκηρυσσόμενης Μονάδας Ψυχικής Υγείας, υποβολή υπεύθυνης δήλωσης στην οποία θα αναφέρονται τα συνεργαζόμενα μέλη και το πλαίσιο της συνεργασίας, καθώς και η υποχρέωση υποβολής από τον Φορέα ή τη σύμπραξη, υπογεγραμμένου συμφωνητικού συνεργασίας με τον φάκελο δικαιολογητικών, σύμφωνα με το άρθρο 6 της παρούσας. Σε κάθε περίπτωση, η συνεργασία με Ν.Π.Δ.Δ. ή Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ως άνω περιλαμβάνει τη δωρεάν παραχώρηση ακινήτου ή/και τη διάθεση τουλάχιστον του 50 % του απαιτούμενου προσωπικού για τη λειτουργία της Μονάδας Ψυχικής Υγείας. Στην τελευταία περίπτωση υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του συνεργαζόμενου Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. ότι αναλαμβάνει την κάλυψη, με ίδιες δαπάνες, του μισθολογικού κόστους (αμοιβή και εισφορές) τουλάχιστον στο 50 % του προσωπικού που πρόκειται να απασχοληθεί για κύρια απασχόληση στην προκηρυσσόμενη Μονάδα Ψυχικής Υγείας. Στην περίπτωση δωρεάν παραχώρησης ακινήτου για τη λειτουργία της προκηρυσσόμενης Μονάδας Ψυχικής Υγείας από συνεργαζόμενο Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α., υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση από το συνεργαζόμενο Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. που παραχωρεί το ακίνητο χωρίς αποζημίωση, στην οποία θα δεσμεύεται για τη συγκεκριμένη παραχώρηση και θα δηλώνει τα στοιχεία της κυριότητας καθώς και τα στοιχεία διεύθυνσης του ακινήτου αυτού, το οποίο μπορεί να έχει επιλέξιμες προσαρμογές μόνο ελάσσονος χαρακτήρα (π.χ. μπάνια ΑμεΑ, ράμπεςασανσέρ ΑμεΑ, μικροεπισκευές εγκαταστάσεων, κ.λπ.), οι οποίες δεν θα υπερβαίνουν το ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ. Σε κάθε περίπτωση, η χρονική διάρκεια τόσο της δωρεάν παραχώρησης του ακινήτου, όσο και της ως άνω κάλυψης της δαπάνης του μισθολογικού κόστους από Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. θα πρέπει να προβλέπεται για εύλογο χρονικό διάστημα ως προς το χρόνο λειτουργίας της προκηρυσσόμενης Μονάδας Ψυχικής Υγείας, το οποίο θα είναι κατ’ ελάχιστο 10 έτη, και θα δηλώνεται ρητά στην ως άνω υπεύθυνη δήλωση. Σε περίπτωση δε, που για οποιονδήποτε λόγο, δεν είναι δυνατή η δωρεάν παραχώρηση του ακινήτου ή η κάλυψη της δαπάνης μισθολογικού κόστους, σύμφωνα με τα παραπάνω, προ της λήξης του χρονικού διαστήματος για το οποίο έχει δεσμευθεί το Ν.Π.Δ.Δ. ή ο Ο.Τ.Α., το κόστος διασφάλισης του ακινήτου που θα στεγασθεί η προκηρυσσόμενη Μονάδας Ψυχικής Υγείας καθώς και του προσωπικού της Μονάδας, δεν θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη για επιχορήγηση.».

3. Η περ. θ της παρ. 3 του άρθρου 3 αναριθμείται σε περ. ι, και μετά την περ. η της παρ. 3 του άρθρου 3, προστίθεται νέα περίπτωση θ ως εξής:

«θ. Όταν το προς διάθεση, δίχως σχετική αποζημίωση ακίνητο, σύμφωνα με τις περ. ζ. και η., δεν ανήκει κατά κυριότητα στον παραχωρούντα φορέα, σύμπραξη, Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α., αλλά μισθώνεται ή πρόκειται να μισθωθεί από αυτούς ή παραχωρείται δωρεάν ή πρόκειται να παραχωρηθεί δωρεάν σε αυτούς, υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα δεσμεύονται, ότι στην περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού υπέρ του προσώπου, προς το οποίο σκοπείται η διάθεση, θα διατεθεί, δίχως σχετική αποζημίωση, κατάλληλο ακίνητο, εντός των γεωγραφικών και διοικητικών ορίων της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, το οποίο είτε μισθώνεται είτε πρόκειται να μισθωθεί από αυτούς είτε παραχωρείται δωρεάν είτε πρόκειται να παραχωρηθεί δωρεάν σε αυτούς. Στην παραπάνω υπεύθυνη δήλωση, θα δηλώνεται, ότι η υπολειπόμενη διάρκεια της υφιστάμενης μίσθωσης ή η διάρκεια της μέλλουσας μίσθωσης ή η υπολειπόμενη διάρκεια της παραχώρησης ή η διάρκεια της μέλλουσας παραχώρησης, δεν θα είναι μικρότερη από δέκα (10) έτη, ενώ η σύμβαση μίσθωσης ή η σύμβαση παραχώρησης θα προσκομισθεί το αργότερο με την υποβολή δικαιολογητικών άδειας ίδρυσης, σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 7. Σε κάθε περίπτωση, το προς διάθεση ακίνητο μπορεί να έχει επιλέξιμες προσαρμογές μόνο ελάσσονος χαρακτήρα (π.χ. μπάνια ΑμεΑ, ράμπες-ασανσέρ ΑμεΑ, μικροεπισκευές εγκαταστάσεων, κ.λπ.), οι οποίες δεν θα υπερβαίνουν το ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ.».

Άρθρο 2

Η περ. ε. της παρ. 1 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής:

«ε. Η πρόθεση του φορέα ή της σύμπραξης, είτε αυτοτελώς είτε μέσω συνεργασίας με Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α., σύμφωνα με την περ. η’ της παρ. 3 του άρθρου 3 της παρούσας, να καλύπτει, με ίδιες δαπάνες και δίχως σχετική επιχορήγηση, το μισθολογικό κόστος (αμοιβή και εισφορές) για τουλάχιστον το 50 % του προσωπικού που πρόκειται να απασχοληθεί για κύρια απασχόληση στην προκηρυσσόμενη Μονάδα Ψυχικής Υγείας, όπως η πρόθεση αυτή προκύπτει από την υπεύθυνη δήλωση της περ. η’ της παρ. 3 του άρθρου 3 της παρούσας».

Άρθρο 3

1. Η περ. 5 του άρθρου 7 αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Άδειες άσκησης επαγγέλματος ή αναγγελίες έναρξης άσκησης επαγγέλματος του άρθρου 3 του ν. 3919/2011, άδειες χρησιμοποίησης τίτλου ιατρικής ειδικότητας και πιστοποιητικά εγγραφής στους οικείους Ιατρικούς Συλλόγους του ιατρικού προσωπικού που θα απασχοληθεί στη μονάδα.
Για το λοιπό, πλην ιατρών, προσωπικό, υποβάλλεται, όπου αυτό απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία, η άδεια άσκησης επαγγέλματος ή η αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος του άρθρου 3 του ν. 3919/2011».

2. Η περ. 10 του άρθρου 7 αντικαθίσταται ως εξής:

«10. Υπεύθυνη δήλωση σχετικά με το κτήριο στο οποίο θα λειτουργήσει η μονάδα, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Το περιεχόμενο της υπεύθυνης δήλωσης περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο τον προσδιορισμό της περιοχής (π.χ. Περιφερειακή Ενότητα, Δήμος) σύμφωνα με την πρόσκληση και τη συμμόρφωση με τις απαιτούμενες κτιριακές προδιαγραφές. Στην ως άνω υπεύθυνη δήλωση θα επισυνάπτονται οι τίτλοι κυριότητας του ακινήτου, καθώς και το μισθωτήριο συμβόλαιο σε κάθε περίπτωση μίσθωσης αυτού ή η σύμβαση παραχώρησης σε περιπτώσεις παραχώρησης αυτού.».

Άρθρο 4

Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 8 αντικαθίσταται ως εξής:

«Μέχρι τότε η άδεια ίδρυσης ενέχει θέση προσωρινής άδειας λειτουργίας, αρχομένης της σχετικής χρηματοδότησης.».

Άρθρο 5

Στο άρθρο 15 προστίθεται η λέξη «εκπαίδευσης», ανάμεσα στις λέξεις «ευαισθητοποίησης» και «έρευνας» και το άρθρο 15 διαμορφώνεται ως εξής:

«Για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας SARS COVID-19 στην ψυχική υγεία του πληθυσμού της χώρας, καθώς και για την παροχή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης στους πληγέντες πληθυσμούς σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών, ο Υπουργός Υγείας, με απόφασή του, δύναται να αναθέτει στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 2 της παρούσας, σε Κοι.Σ.Π.Ε., καθώς και σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), προγράμματα ψυχοκοινωνικής ενδυνάμωσης, ενημέρωσης ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης, έρευνας και ανάπτυξης υπηρεσιών συμβουλευτικής και τηλεσυμβουλευτικής, τα οποία δεν αφορούν στην ίδρυση και λειτουργία Μονάδων Ψυχικής Υγείας».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 13 Απριλίου 2022

Η Υφυπουργός
ΖΩΗ ΡΑΠΤΗ

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης