Αποτελέσματα live αναζήτησης

17326/14.03.2022 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 2816/30.01.2018 απόφασης «Καθορισμός του τύπου, του περιεχομένου των στοιχείων, του χρόνου και του τρόπου ενημέρωσης του Κόμβου Διαλειτουργικότητας και των λοιπών βάσεων δεδομένων οικονομικών στοιχείων ΟΤΑ που τηρούνται στο Υπουργείο Εσωτερικών, καθώς και κάθε άλλης απαραίτητης λεπτομέρειας» (Β’350)


Δημοσιεύθηκε στις : [ 24-03-2022 ]
Κατηγορία: Λοιπά , Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

17326/14.03.2022
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 2816/30.01.2018 απόφασης «Καθορισμός του τύπου, του περιεχομένου των στοιχείων, του χρόνου και του τρόπου ενημέρωσης του Κόμβου Διαλειτουργικότητας και των λοιπών βάσεων δεδομένων οικονομικών στοιχείων ΟΤΑ που τηρούνται στο Υπουργείο Εσωτερικών, καθώς και κάθε άλλης απαραίτητης λεπτομέρειας» (Β’350)


Αριθμ. 17326/2022

(ΦΕΚ Β' 1370/23-03-2022)

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις
α) Του άρθρου 41 του ν. 4483/2017 «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις» (Α’ 107).
β) Της παρ. 7 του άρθρου 267, της παρ. 17 του άρθρου 268, της παρ. 5 του άρθρου 269 και της παρ. 21 του άρθρου 283 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87).
γ) Του ν. 3832/2010 (Α’38) «Ελληνικό Στατιστικό Σύστημα-Σύσταση Ελληνικής Στατιστικής Αρχής ως Ανεξάρτητης Αρχής» και την υπό στοιχεία 9908/Β2-069/2010 απόφαση του προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής «Ορισμός Φορέων του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος» (Β’ 1629).
δ) Του άρθρου 24 και της παρ. 4 του άρθρου 25 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).
ε) Του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145).
στ) Του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εσωτερικών» (Α’ 180).
ζ) Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
η) Του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).
 
2. Την υπό στοιχεία Υ22/17.06.2021 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, Στυλιανό Πέτσα» (Β’ 2607).

3. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

1. Τροποποιούμε το άρθρο 4 της 2816/30.01.2018 (Β’ 350) απόφασης, το οποίο διαμορφώνεται ως εξής:
Άρθρο 4
Περιεχόμενο και τύπος των υποβαλλόμενων στοιχείων
4.1. Στοιχεία προϋπολογισμού και απολογισμού, δηλαδή εγκεκριμένος προϋπολογισμός έτους, αναμορφώσεις, αναμορφωμένος προϋπολογισμός εσόδων και εξόδων, ποσά βεβαιωθέντων και εισπραχθέντων εσόδων, ποσά δημοσιονομικών δεσμεύσεων και εξόδων σωρευτικά μέχρι την τελευταία ημέρα της περιόδου αναφοράς, ως εξής:
Δήμοι: ανά υπηρεσία, σε επίπεδο τετραψήφιου κωδικού αριθμού και με προσθήκη των υποχρεωτικών κωδικών του τύπου του προϋπολογισμού των Δήμων πέραν του τέταρτου ψηφίου.
Περιφέρειες: ανά ειδικό φορέα, σε επίπεδο τετραψήφιου κωδικού αριθμού, με διάκριση στο σκέλος των δαπανών ανάμεσα σε δαπάνες τρέχουσας χρήσης και παρελθόντων οικονομικών ετών.
ΝΠΔΔ Δήμων: σε επίπεδο τετραψήφιου κωδικού αριθμού.
ΝΠΔΔ Περιφερειών: σε επίπεδο τετραψήφιου κωδικού αριθμού, με διάκριση στο σκέλος των δαπανών ανάμεσα σε δαπάνες τρέχουσας χρήσης και παρελθόντων οικονομικών ετών.
ΝΠΙΔ: Τα στοιχεία υποβάλλονται βάσει ειδικής κατηγοριοποίησης και με βάση το θεσμικό πλαίσιο που τα διέπει.
4.2. Χρηματοοικονομικά στοιχεία ισολογισμού, δηλαδή σύνοψη των υπολοίπων των λογαριασμών διαθεσίμων (ταμείο, καταθέσεις σε Τράπεζα της Ελλάδος και λοιπές τράπεζες), χρεογράφων (τίτλοι ελληνικού δημοσίου, λοιπά ομόλογα και μετοχές), δανείων εσωτερικού και εξωτερικού, και υποχρεώσεων σε φορείς εκτός και εντός της γενικής κυβέρνησης, την τελευταία ημέρα της περιόδου αναφοράς, όπως αυτά προκύπτουν από την τήρηση της γενικής λογιστικής, βάσει αντιστοίχισης που δίδεται από τη Διεύθυνση Οικονομικών ΤΑ.
4.3. Σύνοψη μητρώου δεσμεύσεων, δηλαδή σωρευτική σύνοψη της εκτέλεσης του προϋπολογισμού δαπανών των φορέων της γενικής κυβέρνησης μέχρι και την τελευταία ημέρα του μήνα αναφοράς, όπως αυτή λαμβάνει χώρα κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) ανάληψης υποχρεώσεων από τους διατάκτες. Συγκεκριμένα, υποβάλλονται στοιχεία δημοσιονομικών δεσμεύσεων, αξίας τιμολογίων ή ισοδύναμων παραστατικών, πληρωμών, εκκρεμών δεσμεύσεων, απλήρωτων και εκκρεμών υποχρεώσεων προς φορείς γενικής κυβέρνησης και τρίτους και ωρίμανση αυτών. Τα στοιχεία αποστέλλονται σε επίπεδα κωδικού αριθμού και κατηγορίας (για τα ΝΠΙΔ) αντίστοιχα με εκείνα των στοιχείων προϋπολογισμού και απολογισμού, με την προσθήκη των κατηγοριών που προβλέπονται στις εγκυκλίους του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους αναφορικά με την εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 8 του π.δ. 80/2016.
4.4. Ισοζύγιο γενικού καθολικού για την περίοδο αναφοράς σε επίπεδο τριτοβάθμιου λογαριασμού για τους δήμους και τις περιφέρειες και σε επίπεδο δευτεροβάθμιου λογαριασμού για τα ΝΠΔΔ και τα ΝΠΙΔ.
4.5. Κινήσεις ενδοκυβερνητικών συναλλαγών (εισπράξεων και πληρωμών), δηλαδή καταγραφή των συναλλαγών (εισπράξεων και πληρωμών) μεταξύ των φορέων της γενικής κυβέρνησης κατά τη διάρκεια του μήνα αναφοράς, σε επίπεδα κωδικού αριθμού και κατηγορίας (για τα ΝΠΙΔ) αντίστοιχα με εκείνα των στοιχείων προϋπολογισμού και απολογισμού.
4.6. Στοιχεία σχετικά με την πορεία είσπραξης των εσόδων των δήμων, δηλαδή μηνιαία στοιχεία σχετικά με τα βεβαιωθέντα έσοδα τους (εν ευρεία και στενή έννοια), τις ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις και τα διοικητικά μέτρα που έχουν ληφθεί για την είσπραξη αυτών, σε επίπεδο τριψήφιων κωδικών αριθμών.
4.7. Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, δηλαδή α) την κατάσταση ισολογισμού τέλους χρήσεως, β) την κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης, γ) τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων, δ) το προσάρτημα και ε) το πιστοποιητικό και την έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.
4.8. Στοιχεία εκτελεστέων έργων, δηλαδή τα βασικά στοιχεία των εκτελεστέων έργων των υπόχρεων φορέων που άπτονται της ταξινόμησης, του προϋπολογισμού, του προγραμματισμού, της χρηματοδότησης, της υφιστάμενης κατάστασης και της υλοποίησης, σε επίπεδο έργου.
4.9. Στοιχεία απαιτήσεων, δηλαδή α) τα ποσά των απαιτήσεων με διαχωρισμό των προσαυξήσεων και των προστίμων, β) τα στοιχεία ενηλικίωσης των υπολοίπων, γ) το ύψος των ρυθμισμένων και των επίδικων απαιτήσεων, στο προσήκον επίπεδο ταξινόμησης.

2. Τροποποιούμε το άρθρο 5 της 2816/30.01.2018 (Β’ 350) απόφασης, το οποίο διαμορφώνεται ως εξής:
Άρθρο 5
Χρόνος και συχνότητα υποβολής στοιχείων.
5.1. Οι Φορείς Γενικής Κυβέρνησης υποβάλλουν σε μηνιαία βάση και εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη λήξη του μήνα αναφοράς:
i. στοιχεία προϋπολογισμού και απολογισμού,
ii. χρηματοοικονομικά στοιχεία ισολογισμού,
iii. σύνοψη μητρώου δεσμεύσεων,
iv. ισοζύγιο γενικού καθολικού,
v. κινήσεις ενδοκυβερνητικών συναλλαγών,
vi. στοιχεία σχετικά με την πορεία είσπραξης των εσόδων των Δήμων και
vii. στοιχεία εκτελεστέων έργων,
στις βάσεις δεδομένων του ΥΠΕΣ, σύμφωνα με τις οδηγίες της Διεύθυνσης Οικονομικών ΤΑ μέσω των οποίων θα διευκρινίζονται και εξειδικεύονται τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 4.
5.2. Οι Φορείς Εκτός Γενικής Κυβέρνησης υποβάλλουν σε μηνιαία βάση και εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη λήξη του μήνα αναφοράς:
i. στοιχεία προϋπολογισμού και απολογισμού,
ii. χρηματοοικονομικά στοιχεία ισολογισμού,
iii. ισοζύγιο γενικού καθολικού και
iv. στοιχεία εκτελεστέων έργων,
στις βάσεις δεδομένων του ΥΠΕΣ, σύμφωνα με τις οδηγίες της Διεύθυνσης Οικονομικών ΤΑ μέσω των οποίων θα διευκρινίζονται και εξειδικεύονται τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 4.
5.3. Ειδικά οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται από τους φορείς του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης στις βάσεις δεδομένων του ΥΠΕΣ εντός (δέκα) 10 ημερών από την υποβολή τους στο δημοτικό/περιφερειακό/διοικητικό συμβούλιο του φορέα, με τρόπο που υποδεικνύεται από τη Διεύθυνση Οικονομικών ΤΑ.
5.4 Επικαιροποίηση στοιχείων:
5.4.1. Από την 1η μέχρι την 26η Φεβρουαρίου και από την 1η μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου εκάστου έτους, επικαιροποιούνται τα στοιχεία προϋπολογισμού και απολογισμού, τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ισολογισμού, το ισοζύγιο γενικού καθολικού και οι κινήσεις ενδοκυβερνητικών συναλλαγών του τρέχοντος έτους και των προηγούμενων δύο (2) ετών, εφόσον υπάρχουν αποκλίσεις ανάμεσα στα υποβληθέντα και στα πραγματικά στοιχεία.
5.4.2. Με την υποβολή των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, επικαιροποιούνται τα ίδια ως άνω ετήσια στοιχεία για τις χρήσεις που αφορούν οι καταστάσεις, εφόσον υπάρχουν αποκλίσεις ανάμεσα στα υποβληθέντα και στα πραγματικά στοιχεία.
5.5. Τα στοιχεία απαιτήσεων υποβάλλονται α) από τους δήμους, τις περιφέρειες και τα λοιπά νομικά πρόσωπα του υποτομέα των ΟΤΑ και β) από τις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης, σε ετήσια βάση, εντός τριών (3) μηνών από τη λήξη του οικονομικού έτους, αρχής γενομένης από τα υπόλοιπα της 31ης Δεκεμβρίου 2021.

3. Τροποποιούμε το άρθρο 6 της 2816/30.01.2018 (Β’ 350) απόφασης, το οποίο διαμορφώνεται ως εξής:
Άρθρο 6
Υπόχρεοι διάθεσης στοιχείων.
6.1. Υπεύθυνος α) για την τακτική και έγκαιρη υποβολή οικονομικών στοιχείων στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας και, όπου απαιτείται, στις λοιπές βάσεις δεδομένων οικονομικών στοιχείων του ΥΠΕΣ και β) για την ορθότητα και αξιοπιστία αυτών είναι ο προϊστάμενος οικονομικών υπηρεσιών του φορέα. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο των υποχρεώσεων του, ο προϊστάμενος οικονομικών υπηρεσιών έχει την ευθύνη για:
6.1.1. Την ορθή και έγκαιρη λογιστική αποτύπωση των οικονομικών στοιχείων του φορέα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τις αποδεκτές λογιστικές πρακτικές.
6.1.2. Τον έλεγχο της επάρκειας των πληροφοριακών συστημάτων οικονομικής διαχείρισης σε ό,τι αφορά στην παραγωγή ορθών και αξιόπιστων αναφορών οικονομικών στοιχείων σύμφωνα με τις οδηγίες της Διεύθυνσης Οικονομικών ΤΑ του ΥΠΕΣ.
6.1.3. Τη συνεργασία με τους στατιστικούς ανταποκριτές και τη διευκόλυνση του έργου τους.
6.1.4. Την άμεση ανταπόκριση στις οδηγίες και στα ενδεχόμενα ερωτήματα της Διεύθυνσης Οικονομικών ΤΑ του ΥΠΕΣ, αναφορικά με τη διαδικασία υποβολής στοιχείων, την ορθότητα και την ποιότητα των υποβαλλόμενων στοιχείων, τις εφαρμοζόμενες λογιστικές πρακτικές και την παραμετροποίηση των αποστελλόμενων αναφορών.
6.1.5. Την πραγματοποίηση όλων των απαραίτητων εισηγήσεων προς τον δήμαρχο, τον περιφερειάρχη ή τον πρόεδρο του νομικού προσώπου σχετικά με την οργάνωση και την ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας υποβολής στοιχείων στις βάσεις δεδομένων του ΥΠΕΣ, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι με τη παρ. 21 του άρθρου 283 του ν. 3852/2010 η διασφάλιση της ομαλής διεξαγωγής της διαδικασίας υποβολής στοιχείων στις βάσεις δεδομένων του ΥΠΕΣ έχει ανατεθεί στους δημάρχους και τους περιφερειάρχες με το εύρος της ευθύνης τους να επεκτείνεται στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και στις κάθε είδους επιχειρήσεις των φορέων τους.
6.1.6. Οι ΠΟΥ των Δήμων και των περιφερειών είναι υπεύθυνοι για την εποπτεία και το συντονισμό της διαδικασίας παραγωγής και αποστολής των οικονομικών στοιχείων (α) των φορέων των οποίων η οικονομική λειτουργία ασκείται από τις υπηρεσίες των οποίων προΐστανται και (β) των νομικών προσώπων της παραγράφου 6.2.4 στα οποία ο φορέας τους κατέχει την πλειοψηφία των μετοχών ή των μεριδίων.
6.2. Η υποβολή των στοιχείων πραγματοποιείται από τους στατιστικούς ανταποκριτές. Οι στατιστικοί ανταποκριτές είναι υπάλληλοι των οικονομικών υπηρεσιών των υπόχρεων φορέων στους οποίους έχει ανατεθεί η ενημέρωση των βάσεων δεδομένων οικονομικών στοιχείων του ΥΠΕΣ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 4 και 5 της παρούσας απόφασης. Οι στατιστικοί ανταποκριτές ορίζονται σύμφωνα με την κάτωθι διαδικασία:
6.2.1. Για τους δήμους και τα νομικά πρόσωπά τους: Με απόφαση του δημάρχου ορίζεται ένας υπάλληλος της οικονομικής υπηρεσίας ως στατιστικός ανταποκριτής του δήμου, δηλαδή ως υπεύθυνος για την ενημέρωση των βάσεων δεδομένων του ΥΠΕΣ με τα στοιχεία του Δήμου. Με απόφαση του προέδρου του νομικού προσώπου του δήμου ορίζεται υπάλληλος από την οικονομική υπηρεσία του νομικού προσώπου ως υπεύθυνος για την ενημέρωση των βάσεων δεδομένων του ΥΠΕΣ, δηλαδή ως στατιστικός ανταποκριτής του νομικού προσώπου. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η οικονομική λειτουργία του νομικού προσώπου εξυπηρετείται από την οικονομική υπηρεσία του οικείου Δήμου, με απόφαση του δημάρχου ορίζεται ένας υπάλληλος της οικονομικής υπηρεσίας του δήμου ως στατιστικός ανταποκριτής του νομικού προσώπου. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες σε νομικό πρόσωπο δεν έχει οριστεί στατιστικός ανταποκριτής, τότε αυτά τα καθήκοντα ασκούνται από το στατιστικό ανταποκριτή του Δήμου.
6.2.2. Για τις περιφέρειες και τα νομικά πρόσωπά τους: Με απόφαση του περιφερειάρχη ορίζεται ένας υπάλληλος της οικονομικής υπηρεσίας ως στατιστικός ανταποκριτής της περιφέρειας, δηλαδή υπεύθυνος για την ενημέρωση των βάσεων δεδομένων του ΥΠΕΣ με τα στοιχεία της περιφέρειας. Με απόφαση του προέδρου του νομικού προσώπου της περιφέρειας ορίζεται υπάλληλος από την Οικονομική Υπηρεσία του νομικού προσώπου ως υπεύθυνος για την ενημέρωση των βάσεων δεδομένων του ΥΠΕΣ, δηλαδή ως στατιστικός ανταποκριτής του νομικού προσώπου. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η οικονομική λειτουργία του νομικού προσώπου εξυπηρετείται από την Οικονομική Υπηρεσία της οικείας περιφέρειας, με απόφαση του περιφερειάρχη ορίζεται ένας υπάλληλος της Οικονομικής Υπηρεσίας της περιφέρειας ως στατιστικός ανταποκριτής του νομικού προσώπου. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες σε νομικό πρόσωπο δεν έχει οριστεί στατιστικός ανταποκριτής, τότε αυτά τα καθήκοντα ασκούνται από το στατιστικό ανταποκριτή της περιφέρειας.
6.2.3. Για τους συνδέσμους, τους Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ), τους Αναπτυξιακούς Οργανισμούς ΟΤΑ του ν. 4674/2020, τις αναπτυξιακές και τις πολυμετοχικές ανώνυμες εταιρίες και τα περιφερειακά ταμεία ανάπτυξης: Με απόφαση του προέδρου του φορέα ορίζεται υπάλληλος από την Οικονομική Υπηρεσία ως στατιστικός ανταποκριτής, δηλαδή ως υπεύθυνος για την ενημέρωση των βάσεων δεδομένων του με τα στοιχεία του φορέα. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η Οικονομική Υπηρεσία του φορέα εξυπηρετείται από την Οικονομική Υπηρεσία άλλου φορέα, τότε ορίζεται υπεύθυνος από την οικονομική υπηρεσία του τελευταίου.
6.2.4. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες σε νομικό πρόσωπο που έχει συσταθεί από περισσότερους του ενός ΟΤΑ ή στο οποίο συμμετέχουν περισσότεροι του ενός ΟΤΑ, δεν έχει οριστεί στατιστικός ανταποκριτής, τότε αυτά τα καθήκοντα ασκούνται από το στατιστικό ανταποκριτή του ΟΤΑ που κατέχει την πλειοψηφία των μετοχών ή των μεριδίων. Σε περίπτωση κατοχής ίσου αριθμού μετοχών ή μεριδίων μεταξύ των ΟΤΑ, τα καθήκοντα στατιστικού ανταποκριτή του νομικού προσώπου ασκούνται από το στατιστικό ανταποκριτή του ΟΤΑ της έδρας. Με τον ίδιο τρόπο παρέχεται και η εξυπηρέτηση της παρ. 6.3.7.
6.2.5. Οι στατιστικοί ανταποκριτές ανήκουν κατά προτίμηση στον κλάδο Π.Ε. Οικονομικού ή/και Διοικητικού ή του κλάδου Τ.Ε. Διοικητικού Λογιστικού ή του κλάδου Τ.Ε. Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
6.2.6. Οι στατιστικοί ανταποκριτές ορίζονται μαζί με τους αναπληρωτές τους προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη ενημέρωση των βάσεων δεδομένων.
6.3. Οι αρμοδιότητες των Στατιστικών Ανταποκριτών είναι οι εξής:
6.3.1. Η παραγωγή των προς διάθεση αναφορών και αρχείων, καθώς και ο έλεγχος της ορθότητας αυτών, σύμφωνα με τις οδηγίες των αρμόδιων υπηρεσιών του ΥΠΕΣ, σε συνεργασία με τον ΠΟΥ και με τις μονάδες που είναι επιφορτισμένες με την παρακολούθηση και την καταγραφή των στοιχείων και με τη λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων του φορέα ή των φορέων ευθύνης τους.
6.3.2. Η διάθεση των στοιχείων στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας και, όπου απαιτείται, η υποβολή τους στις λοιπές βάσεις δεδομένων εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών.
6.3.3. Η λειτουργία ως μοναδικού σημείου επικοινωνίας ανάμεσα στους φορείς ευθύνης τους και τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΣ.
6.3.4. Η άμεση ανταπόκριση στους ελέγχους, τα ερωτήματα και τις συστάσεις των αρμόδιων υπηρεσιών του ΥΠΕΣ σχετικά με τη διαδικασία υποβολής στοιχείων, την ορθότητα των υποβαλλόμενων στοιχείων, τις εφαρμοζόμενες λογιστικές πρακτικές και την παραμετροποίηση των αποστελλόμενων αναφορών.
6.3.5. Η άμεση ενημέρωση του ΥΠΕΣ αναφορικά με τις ενέργειες στις οποίες προβαίνουν οι φορείς ευθύνης τους για τη διόρθωση παραλείψεων και αστοχιών και για τη βελτίωση της παρεχόμενης πληροφορίας.
6.3.6. Κατά τη μεταβατική περίοδο της παράλληλης λειτουργίας του Κόμβου Διαλειτουργικότητας και της Διαδικτυακής Βάσης Δεδομένων του ΥΠΕΣ, η μέριμνα για τη μηνιαία συμφωνία των στοιχείων των αποστελλόμενων αναφορών στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας με τα στοιχεία που υποβάλλονται μέσω των στατιστικών δελτίων στη Διαδικτυακή Βάση Δεδομένων του ΥΠΕΣ.
6.3.7. Στην περίπτωση των στατιστικών ανταποκριτών των δήμων ή των περιφερειών, η διάθεση στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας των στοιχείων των νομικών προσώπων που δεν έχουν πρόσβαση στο δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ.
6.4. Οι προϊστάμενοι των υπόλοιπων οργανικών μονάδων των υπόχρεων φορέων, με αρμοδιότητες σχετικές με το περιεχόμενο των στοιχείων που αναφέρονται στο άρθρο 4, μεριμνούν για την έγκαιρη και ορθή διάθεση των απαραίτητων πληροφοριών στις οικονομικές υπηρεσίες και, κυρίως, τους αρμόδιους Στατιστικούς Ανταποκριτές, σύμφωνα με τις υποδείξεις των Προϊσταμένων Οικονομικών Υπηρεσιών.

4. Τροποποιούμε το άρθρο 7 της υπ’αρ. 2816/30.01.2018 (Β’ 350) απόφασης, το οποίο διαμορφώνεται ως εξής:
Άρθρο 7
Χρήστες του Κόμβου Διαλειτουργικότητας
Στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας έχουν διαβαθμισμένα δικαιώματα πρόσβασης προς άντληση στοιχείων, κατόπιν εφαρμογής συγκεκριμένης διαδικασίας ταυτοποίησης, οι υπηρεσίες των κάτωθι φορέων και αρχών:
- Το Υπουργείο Εσωτερικών
Το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ
- Οι Αυτοτελείς Υπηρεσίες Εποπτείας των ΟΤΑ
- Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
- Το Ελεγκτικό Συνέδριο
- Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας
- Η Ελληνική Στατιστική Αρχή
- Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας και η Ένωση Περιφερειών Ελλάδος
Προς το σκοπό αυτό ορίζονται από τους φορείς, με απόφαση του αρμόδιου οργάνου τους, οι χρήστες των βάσεων δεδομένων με τους αναπληρωτές τους. Τα στοιχεία των χρηστών τηρούνται σε ειδικό μητρώο στη Διεύθυνση Οικονομικών ΤΑ. H έκταση των δικαιωμάτων πρόσβασης των χρηστών στα στοιχεία των βάσεων δεδομένων συναρτάται με τη θεσπισμένη αρμοδιότητά τους. Οι διαδικασίες παροχής πρόσβασης και διαβαθμισμένων δικαιωμάτων καθώς και καθορισμού του αριθμού των χρηστών εντός των φορέων, πραγματοποιούνται υπό την ευθύνη της Διεύθυνσης Οικονομικών ΤΑ.

5. Τροποποιούμε το άρθρο 8 της υπ’αρ. 2816/30.01.2018 (Β’ 350) απόφασης, το οποίο διαμορφώνεται ως εξής:
Άρθρο 8
Χρόνος έναρξης λειτουργίας των βάσεων δεδομένων Επέκταση Κόμβου Διαλειτουργικότητας σε νομικά πρόσωπα
Για τα οικονομικά στοιχεία τους μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2017 (μήνας αναφοράς Δεκέμβριος 2017), οι μεν δήμοι και οι περιφέρειες ενημερώνουν τον Κόμβο Διαλειτουργικότητας και τη Διαδικτυακή Βάση Δεδομένων (μέσω στατιστικών δελτίων), τα δε νομικά πρόσωπα ενημερώνουν μόνο τη Διαδικτυακή Βάση Δεδομένων (μέσω στατιστικών δελτίων), με βάση τις οδηγίες που τους έχουν δοθεί.
Για τα οικονομικά στοιχεία τους από την 1η Ιανουαρίου 2018 (μήνας αναφοράς Ιανουάριος 2018) και μετά, οι δήμοι, οι περιφέρειες και τα νομικά πρόσωπα ενημερώνουν τον Κόμβο Διαλειτουργικότητας σύμφωνα με τα ανωτέρω. Τα νομικά πρόσωπα υποχρεούνται να έχουν ολοκληρώσει τη διάθεση των οικονομικών στοιχείων Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2018 στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας μέχρι την 31η Μαρτίου 2018.
Ταυτόχρονα, οι ανωτέρω φορείς συνεχίζουν να ενημερώνουν τη Διαδικτυακή Βάση Δεδομένων σύμφωνα με τις οδηγίες που τους έχουν δοθεί, μέχρι να διαπιστωθεί η αξιοπιστία των διατιθέμενων στοιχείων στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας. Η σταδιακή κατάργηση της Διαδικτυακής Βάσης Δεδομένων θα λάβει χώρα μέσω της περαιτέρω μείωσης των στοιχείων που περιλαμβάνονται στα στατιστικά δελτία.
Εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, οι στατιστικοί ανταποκριτές υποχρεούνται να τηρούν λογαριασμό στη διαδικτυακή εφαρμογή http://komvos.ypes.gr/stats για τους φορείς ευθύνης τους.
Εφόσον, δεν είναι εφικτή η διάθεση των στοιχείων μέσω διαδικτυακών υπηρεσιών διεπαφών, η υποβολή των στοιχείων θα πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής http://komvos.ypes.gr/stats. Εφόσον δεν είναι εφικτή η παραγωγή αρχείων XML από τo πληροφοριακό σύστημα οικονομικής διαχείρισης του φορέα, είναι δυνατή η χρήση γραμμογραφημένων πρότυπων αρχείων excel.
Μέχρι τη δημιουργία της απαραίτητης υποδομής στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας, τα στοιχεία εκτελεστέων έργων και απαιτήσεων θα υποβάλλονται στον Ειδικό Διαδικτυακό Τόπο του Υπουργείου Εσωτερικών.

6. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην υπ’ αρ.2816/30.01.2018 (Β’ 350) απόφαση.

7. Η παρούσα τίθεται σε ισχύ από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Αθήνα, 14 Μαρτίου 2022

Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης