Αποτελέσματα live αναζήτησης

Άρθρα Τα μερίσματα που καταβάλλονται από 1/1/2021 και μετά, από ημεδαπή θυγατρική Α.Ε., σε μητρική εταιρεία με φορολογική κατοικία στο Ηνωμένο Βασίλειο, δεν υπάγονται στις απαλλακτικές διατάξεις του άρθρου 63 ν. 4172/2013, αλλά υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου μερισμάτων με βάση τον κ.φ.ε., δεδομένου ότι στην Σ.Α.Δ.Φ. δεν περιλαμβάνεται διάταξη που να ρυθμίζει διαφορετικά τη φορολόγησή τους


Δημοσιεύθηκε στις : [ 18-03-2022 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Άρθρα
Τα μερίσματα που καταβάλλονται από 1/1/2021 και μετά, από ημεδαπή θυγατρική Α.Ε., σε μητρική εταιρεία με φορολογική κατοικία στο Ηνωμένο Βασίλειο, δεν υπάγονται στις απαλλακτικές διατάξεις του άρθρου 63 ν. 4172/2013, αλλά υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου μερισμάτων με βάση τον κ.φ.ε., δεδομένου ότι στην Σ.Α.Δ.Φ. δεν περιλαμβάνεται διάταξη που να ρυθμίζει διαφορετικά τη φορολόγησή τους


 
Αναδημοσίευση από το Ενημερωτικό Δελτίο Οκτωβρίου - Νοεμβρίου 2021 της ΣΟΛ Α.Ε.
www.solcrowe.gr

ΤΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΑΠΟ 1/1/2021 ΚΑΙ ΜΕΤΑ, ΑΠΟ ΗΜΕΔΑΠΗ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ Α.Ε., ΣΕ ΜΗΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ, ΔΕΝ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΠΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 63 Ν. 4172/2013, ΑΛΛΑ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ Κ.Φ.Ε., ΔΕΔΟΜΕΝΟΥ ΟΤΙ ΣΤΗΝ Σ.Α.Δ.Φ. ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΟΥ ΝΑ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ


ΕΡΩΤΗΜΑ


Η ημεδαπή ανώνυμη εταιρεία «Α» είναι θυγατρική της αλλοδαπής εταιρείας «Β» με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, η οποία δεν έχει τη φορολογική της κατοικία στην Ελλάδα και δεν διατηρεί μόνιμη εγκατάσταση στη χώρα μας.

Μέχρι και το έτος 2020 τα διανεμόμενα μερίσματα που κατέβαλε η ημεδαπή θυγατρική «Α» στην αλλοδαπή μητρική «Β» απαλλάσσονταν από την παρακράτηση φόρου μερισμάτων σύμφωνα με το άρθρο 63 του ν. 4172/2013 για τις πληρωμές ενδοομιλικών μερισμάτων.

Δεδομένου ότι από τα μεσάνυχτα της 31ης Ιανουαρίου 2020, το Ηνωμένο Βασίλειο έπαυσε να είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τέθηκε σε ισχύ η Συμφωνία Αποχώρησης που προβλέπει μεταβατική περίοδο έως 31/12/2020, προκύπτει το εξής ερώτημα:

- Για τα μερίσματα που καταβάλλονται, από 1/1/2021 και μετά, από την Ελληνική θυγατρική «Α» στην μητρική της «Β» με φορολογική κατοικία το Ηνωμένο Βασίλειο θα γίνεται παρακράτηση φόρου μερισμάτων;

ΓΝΩΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η Γνώμη της Φορολογικής Επιτροπής σχετικά με το παραπάνω ερώτημα είναι η εξής:

- Στο άρθρο 62 «Πληρωμές υποκείμενες σε παρακράτηση» του ν.4172/2013 ορίζεται ότι:
«1. Οι ακόλουθες πληρωμές υπόκειται σε παρακράτηση φόρου:

α) μερίσματα,
β) τόκοι,
γ) δικαιώματα (royalties),…….»

- Στο άρθρο 63 «Απαλλαγή για ορισμένες ενδοομιλικές πληρωμές», ορίζεται ότι:

«1. Ανεξάρτητα από το άρθρο 61, δεν παρακρατείται καθόλου φόρος από μερίσματα και παρόμοιες πληρωμές που διανέμονται σε νομικό πρόσωπο το οποίο περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι Μέρος Α' της Οδηγίας 2011/96/Ε.Ε. σχετικά με το κοινό φορολογικό καθεστώς το οποίο ισχύει για τις μητρικές και τις θυγατρικές εταιρείες διαφορετικών κρατών - μελών, όπως αυτή ισχύει, εφόσον:

α) το νομικό πρόσωπο που εισπράττει κατέχει μετοχές, μερίδια ή συμμετοχή τουλάχιστον δέκα τοις εκατό (10%), βάσει αξίας ή αριθμού, στο μετοχικό κεφάλαιο ή δικαιώματα σε κέρδη, δικαιώματα ψήφου του φορολογούμενου που προβαίνει στη διανομή,

β) το ελάχιστο ποσοστό κατοχής μετοχών ή μεριδίων ή συμμετοχής διακρατείται για τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) μήνες, και

γ) το νομικό πρόσωπο που εισπράττει:

αα) περιλαμβάνεται στους τύπους απαριθμούνται στο Παράρτημα Ι Μέρος Α της Οδηγίας 2011/96/ΕΕ, όπως ισχύει, και

ββ) είναι φορολογικός κάτοικος κράτους - μέλους της Ε.Ε. σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους αυτού και δεν θεωρείται φορολογικός κάτοικος τρίτου κράτους εκτός Ε.Ε. κατ' εφαρμογή όρων σύμβασης αποφυγής διπλής φορολογίας που έχει συναφθεί με αυτό το τρίτο κράτος, και

γγ) υπόκειται, χωρίς τη δυνατότητα επιλογής ή απαλλαγής, σε έναν από τους φόρους που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι Μέρος Β της Οδηγίας 2011/96/ΕΕ ή σε οποιονδήποτε άλλο φόρο ενδεχομένως στο μέλλον αντικαταστήσει έναν από τους φόρους αυτούς…..»

- Στο άρθρο 64 «Συντελεστές παρακράτησης φόρου» του Ν.4172/2013 ορίζεται ότι:

«1. Οι συντελεστές παρακράτησης φόρου είναι οι εξής:

α) για μερίσματα πέντε τοις εκατό (5%).
(…)

3. Η παρακράτηση φόρου εξαντλεί τη φορολογική υποχρέωση της παραγράφου 1 σε περίπτωση που αυτός που λαμβάνει την πληρωμή, εκτός από τις αμοιβές που αναφέρονται στην περίπτωση δ' της παραγράφου 1 η οποία υπόκειται σε παρακράτηση φόρου, είναι φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που δεν έχει τη φορολογική κατοικία του και δεν διατηρεί μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα….»

- Στο έγγραφο με αριθ. Πρωτ. ΔΤΔ 1014155 ΕΞ 2020 της ΑΑΔΕ με ΘΕΜΑ: Αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση με συμφωνία και μεταβατική περίοδο αναφέρεται:

«Από τα μεσάνυχτα της 31 Ιανουαρίου 2020 (ώρα Κεντρικής Ευρώπης), το Ηνωμένο Βασίλειο παύει να είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τίθεται σε ισχύ η Συμφωνία Αποχώρησης (όπως έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. - 2019/C 384 I/01 1) που προβλέπει μεταβατική περίοδο από 1/2/2020 έως 31/12/2020.

Η Συμφωνία Αποχώρησης διασφαλίζει την εύτακτη αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, καλύπτει τα δικαιώματα των πολιτών, τον δημοσιονομικό διακανονισμό, τη μεταβατική περίοδο, τα πρωτόκολλα για την Ιρλανδία/Βόρεια Ιρλανδία, την Κύπρο και το Γιβραλτάρ, τη διακυβέρνηση και άλλα ζητήματα που άπτονται της αποχώρησης…..»

- Στο Δελτίο Τύπου του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 30 Ιανουαρίου του 2020 αναφέρεται:

«Brexit: Το Συμβούλιο εκδίδει απόφαση για τη σύναψη της συμφωνίας αποχώρησης


Το Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση για τη σύναψη της συμφωνίας αποχώρησης εξ ονόματος της ΕΕ, με γραπτή διαδικασία, σε συνέχεια της ψηφοφορίας έγκρισης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που έλαβε χώρα στις 29 Ιανουαρίου και της υπογραφής της συμφωνίας αποχώρησης από την ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο που πραγματοποιήθηκε στις 24 Ιανουαρίου.

Η συμφωνία αποχώρησης θα τεθεί σε ισχύ μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ, τα μεσάνυχτα της 31ης Ιανουαρίου 2020 (ώρα Κεντρικής Ευρώπης). Από εκείνη τη στιγμή και μετά, το Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα είναι πλέον κράτος μέλος της ΕΕ και θα θεωρείται τρίτη χώρα.

Η συμφωνία αποχώρησης διασφαλίζει την εύτακτη αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση. Καλύπτει τα δικαιώματα των πολιτών, τον δημοσιονομικό διακανονισμό, τη μεταβατική περίοδο, τα πρωτόκολλα για την Ιρλανδία/ Βόρεια Ιρλανδία, την Κύπρο και το Γιβραλτάρ, τη διακυβέρνηση και άλλα ζητήματα που άπτονται της αποχώρησης.

Μεταβατική περίοδος

Η έναρξη ισχύος της συμφωνίας αποχώρησης σηματοδοτεί τη λήξη της περιόδου που προβλέπεται στο άρθρο 50 της ΣΕΕ και την έναρξη μεταβατικής περιόδου έως την 31η Δεκεμβρίου 2020. Αυτή η μεταβατική περίοδος, που προβλέπεται στη συμφωνία αποχώρησης, έχει ως στόχο να παράσχει περισσότερο χρόνο στους πολίτες και στις επιχειρήσεις προκειμένου να προσαρμοστούν…..»

- Στις διατάξεις του ν. 2732/1953 «Περί κυρώσεως της μεταξύ Ελλάδος και Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας συμβάσεως περί αποφυγής της διπλής φορολογίας και αποτροπής της φορολογικής διαφυγής εν σχέσει προς τους φόρους επί του εισοδήματος (Φ.Ε.Κ. 329/12.11.1953/, τ. A')» ορίζονται τα εξής:

«Άρθρον I


(1) Oι φόροι οι οποίοι αποτελούν το αντικείμενον της παρούσης συμβάσεως είναι:

(α) εν Eλλάδι:
O φόρος επί του εισοδήματος (περιλαμβανομένου και του αναλυτικού φόρου και του συνθετικού τοιούτου) εφεξής αναφερομένων εν τη συμβάσει ως «Ελληνικού φόρου».

(β) Eν τω Hνωμένω Bασιλείω της Mεγάλης Bρεττανίας και Bορείου Iρλανδίας:
O φόρος επί του εισοδήματος (περιλαμβανομένου και του προσθέτου φόρου) ο φόρος επί των κερδών και ο φόρος επί των υπερβαλλόντων κερδών εφεξής αναφερομένων εν τη παρούση Συμβάσει ως «φόρου του Hνωμένου Bασιλείου».

(2) H παρούσα Σύμβασις θα έχη επίσης εφαρμογήν επί οιωνδήποτε άλλων φόρων χαρακτήρος ουσιαστικώς παρομοίου προς τους ανωτέρω, επιβαλλομένων υπό της Eλλάδος ή του Hνωμένου Bασιλείου μετά την ημερομηνίαν της υπογραφής της Συμβάσεως.
(…)

Άρθρον XIV

(1) Oι νόμοι των Συμβαλλομένων Mερών θα εξακολουθήσουν διέποντες την φορολογίαν του εισοδήματος του προκύπτοντος εις εκάτερον των εδαφών, εκτός εις ας περιπτώσεις προβλέπεται ρητώς το αντίθετον εν τη παρούση Συμφωνία.

Eις ας περιπτώσεις το εισόδημα υπόκειται εις φόρον εις αμφότερα τα εδάφη θα δίδεται απαλλαγή από την διπλήν φορολογίαν συμφώνως προς τας ακολούθους παραγράφους του παρόντος άρθρου.

(2) Yπό την επιφύλαξιν των διατάξεων του νόμου του Hνωμένου Bασιλείου περί εκπτώ-σεως εκ του φόρου του Hνωμένου Bασιλείου του φόρου του καταβλητέου εις έδαφος εκτός του Hνωμένου Bασιλείου, ο Ελληνικός φόρος ο καταβλητέος, είτε απ’ ευθείας είτε δι’ εκπτώσεως δι’ εισόδημα εκ πηγών ευρισκομένων εντός της Eλλάδος, θα εκπίπτεται εκ του φόρου του Hνωμένου Bασιλείου του καταβλητέου δια το εισόδημα τούτο.

(3) Yπό την επιφύλαξιν των διατάξεων του Ελληνικού νόμου περί εκπτώσεως εκ του Ελ-ληνικού φόρου του φόρου του καταβλητέου εις έδαφος εκτός της Eλλάδος, ο φόρος του Hνωμένου Bασιλείου, ο καταβλητέος, είτε απ’ ευθείας, είτε δι’ εκπτώσεως, δι’ εισόδημα εκ πηγών ευρισκομένων εντός του Hνωμένου Bασιλείου, θα εκπίπτεται εκ του Ελληνικού φόρου του καταβλητέου δια το εισόδημα τούτο.

Eις ας περιπτώσεις το εισόδημα τούτο είναι τακτικόν μέρισμα καταβαλλόμενον υπό Εταιρείας εδρευούσης εν τω Hνωμένω Bασιλείω η έκπτωσις θα λάβη υπ’ όψιν επί πλέον του φόρου του Hνωμένου Bασιλείου του προσήκοντος εις το μέρισμα τον φόρον του Hνωμένου Bασιλείου τον καταβλητέον υπό της Εταιρείας επί του αναλογούντος μέρους των κερδών της και εις ας περιπτώσεις πρόκειται περί μερίσματος καταβαλλομένου επί συμμετεχουσών μετοχών προτιμήσεως και αντιπροσωπεύοντος τόσον το μέρισμα εις το καθορισθέν ποσοστόν εις το οποίον δικαιούνται αι μετοχαί όσον και μίαν πρόσθετον συμμετοχήν εις τα κέρδη ο ούτω καταβλητέος φόρος του Hνωμένου Bασιλείου θα ληφθή ομοίως υπ’ όψιν εφ’ όσον το μέρισμα υπερβαίνει το καθορισθέν ποσοστόν. Yπό τον όρον ότι το ποσόν της εκ-πτώσεως δεν θα υπερβαίνη το ποσόν του Ελληνικού φόρου του επιβαλλομένου δια το εισόδημα τούτο.

(4) ……»

Από τα ανωτέρω προκύπτουν τα εξής:

- Η συμφωνία αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ε.Ε. η οποία τέθηκε σε ισχύ τα μεσάνυχτα της 31ης Ιανουαρίου 2020 (ώρα Κεντρικής Ευρώπης), προέβλεπε μεταβατική περίοδο από 1/2/2020 έως 31/12/2020. Συνεπώς, από εκείνη τη στιγμή και μετά, ήτοι από 1/1/2021, το Ηνωμένο Βασίλειο δεν είναι πλέον κράτος μέλος της Ε.Ε. και θεωρείται τρίτη χώρα.

- Συνεπώς, από 1/1/2021 παύει να ισχύει, η οριζόμενη από το άρθρο 63 του ν. 4172/2013, απαλλαγή από την παρακράτηση φόρου στα καταβαλλόμενα ενδοομιλικά μερίσματα μεταξύ κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου και έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 62 και 64 του Ν.4172/2013 καθώς και η ισχύουσα σύμβαση αποφυγής διπλής φορολογίας, στο άρθρο XIV της οποίας ορίζεται ο τρόπος που θα δίδεται απαλλαγή από την διπλή φορολογία σε όσες περιπτώσεις το εισόδημα υπόκειται σε φόρο και στα δύο κράτη.

- Στη σύμβαση αποφυγής διπλής φορολογίας μεταξύ της Ελλάδας και του Ηνωμένου Βασιλείου, δεν περιλαμβάνεται διάταξη που να ρυθμίζει διαφορετικά την παρακράτηση φόρου στα καταβαλλόμενα μερίσματα προς εταιρεία που έχει τη φορολογική κατοικία της στο Ηνωμένο Βασίλειο, οπότε, στην περίπτωση αυτή, ισχύουν οι γενικές διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας και επομένως, η ελληνική εταιρεία «Α» υποχρεούται να παρακρατήσει φόρο μερισμάτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 62 και 64 του Ν.4172/2013.Νομοθεσία-Νομολογία
- Άρθρα 62 , 63 , 64 του Ν. 4172/2013
- Έγγραφο ΑΑΔΕ με αριθ. Πρωτ. ΔΤΔ 1014155 ΕΞ 2020/30.1.2020
- Δελτίο Τύπου του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 30 Ιανουαρίου του 2020
- Σ.Α.Δ.Φ. μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης