Αποτελέσματα live αναζήτησης

Α.1018/2022 Ενιαίο Κεντρικό Μητρώο Εφοδιαστικής Αλυσίδας καπνού και βιομηχανοποιημένων καπνών (Ε.Κ.Μ.Ε.Α.) - Κωδικοποιημένη


Σχόλια: Όπως τροποποιήθηκε με την Α.1005/13.01.2023.Δημοσιεύθηκε στις : [ 07-02-2022 ]
Κατηγορία: Λοιπά
Αφορά : Ενιαίο Κεντρικό Μητρώο Εφοδιαστικής Αλυσίδας καπνού και βιομηχανοποιημένων καπνών (Ε.Κ.Μ.Ε.Α.): Αρμόδιες αρχές για τη διαχείριση, ενημέρωση και παρακολούθηση - Λεπτομέρειες για την εφαρμογή και λειτουργία του

Α.1018/2022
Καθορισμός αρμοδίων αρχών για τη διαχείριση, ενημέρωση και παρακολούθηση του Ενιαίου Κεντρικού Μητρώου Εφοδιαστικής Αλυσίδας καπνού και βιομηχανοποιημένων καπνών (Ε.Κ.Μ.Ε.Α.) και λοιπών λεπτομερειών για την εφαρμογή και λειτουργία του


Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2022
Αριθ. Πρωτ.: Α 1018/31-01-2022

(ΦΕΚ Β' 440/07-02-2022)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ
2.

I. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ.
1.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ - ΤΜΗΜΑ Γ'.
2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε.Φ.Κ. ΚΑΙ Φ.Π.Α.
ΤΜΗΜΑ Γ’ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΠΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Καραγεώργη Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : 10184 Αθήνα
Πληροφορίες : Χρ. Νταμπακάκη,
Τηλέφωνο : 210-6987427
E-Mail : [email protected]
Url : www.aade.gr

II. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
1) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ, ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Δ.Α.Τ.Ε.)
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Τμήμα Β'- Εφαρμογών ΕΦΚ –Ταμειακής Διαχείρισης και Δικαστικού
2) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β’ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ
Τμήμα Ε'- Απαιτήσεων και Ελέγχου Εφαρμογών Διευκόλυνσης Εμπορίου και Οικονομικών Φορέων
Ταχ. Δ/νση : Πειραιώς 72 και Πύργου
Ταχ. Κώδικας : 18346 Μοσχάτο
Πληροφορίες : Α.Μάτη, Μ.Τζαφάλια
Τηλέφωνο : 2131356724, 6380.
E-Mail : [email protected], [email protected]
Url : www.aade.gr

3. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

4. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α’ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ

5. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΦΠ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Α 1018/2022

Θέμα: «Καθορισμός αρμοδίων αρχών για τη διαχείριση, ενημέρωση και παρακολούθηση του Ενιαίου Κεντρικού Μητρώου Εφοδιαστικής Αλυσίδας καπνού και βιομηχανοποιημένων καπνών (Ε.Κ.Μ.Ε.Α.) και λοιπών λεπτομερειών για την εφαρμογή και λειτουργία του».


ΑΠΟΦΑΣΗ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 94, 95, 100Α, 100Β, 106Α και 119Α του ν. 2960/2001 (Α’ 265), και ειδικότερα της παρ. 6 του άρθρου 100Β αυτού, όπως προστέθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4410/2016 (Α’ 141) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 του ν. 4758/2020 (Α’ 242),
β) του Κεφ. Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94) και ειδικότερα της περ. δ) της παρ. 2 του άρθρου 2, του άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 του νόμου αυτού.
γ) του ν. 3982/2011 «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις» (Α’ 143),
δ) του ν. 4302/2014 «Ρύθμιση θεμάτων Εφοδιαστικής και άλλες διατάξεις» (Α’ 225),
ε) του ν. 4442/2016 «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις» (Α’ 230),
στ) του ν. 4015/2011 «Θεσμικό πλαίσιο για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, τις συλλογικές οργανώσεις και την επιχειρηματικότητα του αγροτικού κόσμου Οργάνωση της εποπτείας του κράτους» (Α’ 210),
ζ) του άρθρου 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83), με το οποίο κυρώθηκε και έχει ισχύ νόμου η από 20.3.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α’ 68).

2. Την υπό στοιχεία Α.1202/2019 απόφαση Υπουργού Οικονομικών «Εφαρμογή του συστήματος ιχνηλασιμότητας προϊόντων καπνού» (Β’ 1830).

3. Την υπ’ αρ. 238/19130/11.2.2014 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός λεπτομερειών σύναψης των συμβάσεων μελλοντικής πώλησης ακατέργαστου καπνού» (Β’ 380).

4. Την υπό στοιχεία οικ. 483/35/Φ.15/17.1.2012 απόφαση Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Καθορισμός τύπου, δικαιολογητικών και διαδικασίας για την εγκατάσταση και τη λειτουργία των μεταποιητικών δραστηριοτήτων του ν. 3982/2011, την τροποποίηση και την ανανέωση των αδειών και την προθεσμία για τη μεταφορά ή τεχνική ανασυγκρότηση» (Β’ 158).

5. Την υπό στοιχεία Φ.61/5542/72/2018 κοινή απόφαση Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδομών και Μεταφορών «Καθορισμός της διαδικασίας εγκατάστασης και λειτουργίας των Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής, σύμφωνα με το άρθρο 48ΙΑ του ν. 4442/2016 (Α’ 230) και λοιπών συναφών θεμάτων» (Β’ 62).

6. Την υπ’ αρ. 1 της 20.01.2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, την υπ’ αρ. 39/3/30.11.2017 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της ΑΑΔΕ «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της ΑΑΔΕ» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) και την υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 17-01-2020 απόφαση Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

7. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/ 23-10-2020 απόφαση του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738).

8. Την παρ. 2 του άρθρου 90 του Π.Δ.63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α' 133).

9. Το Π.Δ.142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).

10. Το Π.Δ.147/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192).

11. Το άρθρο 133 του ν. 4512/2018 «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις» (Α’ 5).

12. Το Π.Δ.81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

13. Το Π.Δ.97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 138).

14. Το Π.Δ.83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121 και Α’ 126 για διόρθωση σφάλματος).

15. Το Π.Δ.40/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85).

16. Την υπό στοιχεία Υ6/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β’ 2902).

17. Την υπ’ αρ. 339/18.07.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051).

18. Την ανάγκη καθορισμού των λεπτομερειών λειτουργίας στο Πληροφοριακό Σύστημα Τελωνειακών Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών ICISnet της ΑΑΔΕ μητρώου υπό την ονομασία «Ενιαίο Κεντρικό Μητρώο Εφοδιαστικής Αλυσίδας Καπνού και Βιομηχανοποιημένων Καπνών», με στόχο την παρακολούθηση της οριζόμενης στην παρ. 1 του άρθρου 100Β του ν. 2960/2001, εφοδιαστικής αλυσίδας καπνού και βιομηχανοποιημένων καπνών καθώς και την ανάγκη καθορισμού των λεπτομερειών εφαρμογής του μητρώου αυτού.

19. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός - Καθιέρωση Μητρώου


Σκοπός της παρούσας είναι η λειτουργία στο Πληροφοριακό Σύστημα Τελωνειακών Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών ICISnet, ηλεκτρονικού μητρώου, υπό την ονομασία «Ενιαίο Κεντρικό Μητρώο Εφοδιαστικής Αλυσίδας Καπνού και Βιομηχανοποιημένων Καπνών», εφεξής αποκαλούμενο «E.K.M.E.A.» για την παρακολούθηση της οριζόμενης στην παρ. 1 του άρθρου 100Β του ν. 2960/2001 εφοδιαστικής αλυσίδας καπνού και βιομηχανοποιημένων καπνών και ο καθορισμός των αναγκαίων λεπτομερειών για την εφαρμογή του μητρώου αυτού.

Ειδικότερα, με την παρούσα απόφαση καθορίζονται:
α) Οι αρμόδιες αρχές για τη διαχείριση και παρακολούθηση της ορθής λειτουργίας του Ε.Κ.Μ.Ε.Α., για τον έλεγχο και την εποπτεία των υπόχρεων προσώπων, καθώς και την ανταλλαγή πληροφοριών και διασταύρωση στοιχείων για τον έλεγχο της εφοδιαστικής αλυσίδας καπνού και βιομηχανοποιημένων καπνών,
β) η διαδικασία και οι προϋποθέσεις εγγραφής των υπόχρεων προσώπων,
γ) η ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών και διασταύρωση στοιχείων μεταξύ των αρμοδίων αρχών,
δ) η διαδικασία τροποποίησης των καταχωρισμένων στο Ε.Κ.Μ.Ε.Α. στοιχείων των εγγεγραμμένων προσώπων,
ε) οι περιπτώσεις και η διαδικασία απενεργοποίησης της εγγραφής στο Ε.Κ.Μ.Ε.Α.,
στ) η διαλειτουργικότητα του Ε.Κ.Μ.Ε.Α. με το πληροφοριακό σύστημα του μητρώου ιχνηλασιμότητας καπνικών προϊόντων και με τα πληροφοριακά συστήματα των κατά περίπτωση αρμόδιων αρχών,
ζ) η δημοσιότητα των καταχωρισμένων στοιχείων του Ε.Κ.Μ.Ε.Α.,
η) οι έλεγχοι στα εγγεγραμμένα στο ΕΚΜΕΑ πρόσωπα.

Άρθρο 2
Ορισμοί


Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, ορίζονται ως:

1. «Ενιαίο Κεντρικό Μητρώο Εφοδιαστικής Αλυσίδας Καπνού και Βιομηχανοποιημένων Καπνών (E.K.M.E.A.)»: Ηλεκτρονικό Μητρώο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) που λειτουργεί στο Πληροφοριακό Σύστημα Τελωνειακών Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών ICISnet, στο οποίο καταχωρίζονται, τηρούνται και παρακολουθούνται:
α) Όλες οι άδειες ή εγκρίσεις οι οποίες χορηγούνται από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές και τις αρμόδιες αδειοδοτούσες αρχές της παρ. 14 του άρθρου 17 του ν. 3982/2011 σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα και εν γένει σε νομικές οντότητες, που δραστηριοποιούνται στην εφοδιαστική αλυσίδα καπνού και βιομηχανοποιημένων καπνών, κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 100B του ν. 2960/2001,
β) κάθε άλλη δήλωση ή γνωστοποίηση ή κοινοποίηση ή ενημέρωση που υποβάλλεται στις αδειοδοτούσες αρχές της παρ. 14 του άρθρου 17 του ν. 3982/2011 (Α’ 143), αντί της άδειας σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 4442/2016 (Α’230), 3982/2011 (Α’143), 4302/2014 (Α’225),
γ) οι συμβάσεις μελλοντικής πώλησης ακατέργαστου καπνού, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4015/2011(Α’ 210), οι οποίες κατατίθενται στον ΟΠΕΚΕΠΕ σύμφωνα με την υπ’ αρ. 238/19130/11-2-2014 (Β’ 380) κοινή υπουργική απόφαση καθώς και
δ) οι δηλώσεις καταχώρισης στο Ε.Κ.Μ.Ε.Α., οι οποίες υποβάλλονται από τα ως άνω πρόσωπα, στα οποία δεν χορηγείται άδεια ή έγκριση ή δεν υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης ή γνωστοποίησης ή κοινοποίησης, αντί άδειας.

2. «Υπόχρεα πρόσωπα»: Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οι εν γένει νομικές οντότητες, που δραστηριοποιούνται κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας ή πρόκειται να δραστηριοποιηθούν στα πλαίσια της εφοδιαστικής αλυσίδας καπνού και βιομηχανοποιημένων καπνών, κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 100B του ν. 2960/2001. Στα πρόσωπα αυτά συμπεριλαμβάνεται και ο φορολογικός αντιπρόσωπος, ο οποίος ορίζεται από εγκατεστημένα σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. ή Τρίτη Χώρα υπόχρεα πρόσωπα, ενεργεί για λογαριασμό του εντολέα του-υπόχρεου για τους σκοπούς της παρούσας και φέρει αλληλέγγυα ευθύνη για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 100Β του ν. 2960/2001 και της παρούσας.

3. «Αριθμός Μητρώου Διακινητή Καπνικών Προϊόντων (Α.Μ.ΔΙ.ΚΑ.Π.)»: Μοναδικός αριθμός, ο οποίος χορηγείται στα υπόχρεα πρόσωπα κατά την καταχώριση στο Ε.Κ.Μ.Ε.Α. των κατά περίπτωση αδειών, εγκρίσεων, γνωστοποιήσεων, κοινοποιήσεων, ενημερώσεων, δηλώσεων, συμβάσεων μελλοντικής πώλησης ακατέργαστου καπνού καθώς και των δηλώσεων καταχώρισής τους.

4. «Έγγραφή στο Ε.Κ.Μ.Ε.Α.»: Η καταχώριση στο σχετικό ηλεκτρονικό μητρώο της ΑΑΔΕ από τα υπόχρεα πρόσωπα των αδειών, εγκρίσεων, γνωστοποιήσεων, κοινοποιήσεων, ενημερώσεων, δηλώσεων, συμβάσεων μελλοντικής πώλησης ακατέργαστου καπνού καθώς και των δηλώσεων καταχώρισής τους και η λήψη Α.Μ.ΔΙ.ΚΑ.Π.

5. «Δήλωση καταχώρισης στο Ε.Κ.Μ.Ε.Α.»: Η ηλεκτρονική δήλωση του Παραρτήματος της παρούσας, σύμφωνα με την οποία τα υπόχρεα πρόσωπα, στα οποία δε χορηγείται άδεια ή έγκριση ή δεν υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης ή γνωστοποίησης ή κοινοποίησης ή ενημέρωσης, αντί άδειας, δηλώνουν υπεύθυνα ότι δραστηριοποιούνται στo πλαίσιo της εφοδιαστικής αλυσίδας καπνού και βιομηχανοποιημένων καπνών.

Άρθρο 3
Αρμόδιες Αρχές


1. Ως αρμόδια αρχή για την παρακολούθηση της ορθής λειτουργίας του μητρώου σε συνεργασία με τις κατά περίπτωση αρμόδιες αρχές ορίζεται η Διεύθυνση Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης και Φ.Π.Α. της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. της ΑΑΔΕ.

2. Ως αρμόδια αρχή για την αξιολόγηση και αξιοποίηση των στοιχείων του Ε.Κ.Μ.Ε.Α., για την οργάνωση και τον προσανατολισμό των εκ των υστέρων ελέγχων των τελωνειακών αρχών στον τομέα του ελέγχου της νόμιμης δραστηριοποίησης των εγγεγραμμένων στο Ε.Κ.Μ.Ε.Α. προσώπων στο πλαίσιο της εφοδιαστικής αλυσίδας καπνού και βιομηχανοποιημένων καπνών, ορίζεται η Διεύθυνση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ., η οποία συνεργάζεται για το σκοπό αυτό με τις κατά περίπτωση αρμόδιες αρχές.

3. Ως αρμόδια αρχή της ΑΑΔΕ για την υλοποίηση και την τεχνική υποστήριξη της παραγωγικής λειτουργίας του Ε.Κ.Μ.Ε.Α. ορίζεται η Υποδιεύθυνση Ανάπτυξης Τελωνειακών Εφαρμογών της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Τελωνειακών, Ελεγκτικών και Επιχειρησιακών Εφαρμογών (Δ.Α.Τ.Ε.) της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

4. Ως αρμόδια αρχή της ΑΑΔΕ για τις επιχειρησιακές και λειτουργικές απαιτήσεις του ηλεκτρονικού Μητρώου Ε.Κ.Μ.Ε.Α., ορίζεται η Υποδιεύθυνση Απαιτήσεων και Ελέγχου Εφαρμογών Τελωνείων της Διεύθυνσης Επιχειρησιακών Διαδικασιών (ΔΙ.ΕΠΙ.ΔΙ.) της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σε συνεργασία με την Διεύθυνση Ε.Φ.Κ. και ΦΠΑ της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ.

5. Ως αρμόδιες αρχές για τη διαχείριση των καταχωρισμένων στοιχείων των εγγεγραμμένων στο Ε.Κ.Μ.Ε.Α. προσώπων, την απενεργοποίηση της εγγραφής στο Ε.Κ.Μ.Ε.Α. καθώς και τη διενέργεια εκ των υστέρων διασταυρωτικών ελέγχων για σκοπούς ορθής τήρησης του Ε.Κ.Μ.Ε.Α., ορίζονται οι τελωνειακές περιφέρειες, στη χωρική αρμοδιότητα των οποίων βρίσκεται η έδρα της επιχείρησης των προσώπων αυτών ή του φορολογικού τους αντιπροσώπου.

6. Ως αρμόδιες τελωνειακές αρχές για τον έλεγχο και την εποπτεία των εγκαταστάσεων των υπόχρεων προσώπων ορίζονται οι τελωνειακές αρχές, στη χωρική αρμοδιότητα των οποίων βρίσκονται οι εγκαταστάσεις των προσώπων αυτών.

7. Ως αρμόδιες αρχές για την ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών με τις κατά τόπο αρμόδιες τελωνειακές περιφέρειες για σκοπούς διασταύρωσης στοιχείων του Ε.Κ.Μ.Ε.Α. ορίζονται οι αρχές, οι οποίες χορηγούν τις άδειες ή εγκρίσεις ή στις οποίες υποβάλλονται γνωστοποιήσεις, κοινοποιήσεις, ενημερώσεις ή δηλώσεις, αντί των αδειών, ή συμβάσεις μελλοντικής πώλησης ακατέργαστου καπνού, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 2 και ειδικότερα:
α) Οι αρμόδιες κατά τόπο Διευθύνσεις Ανάπτυξης των οικείων περιφερειακών ενοτήτων.
β) Ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.).

Άρθρο 4
Διαδικασία εγγραφής στο E.K.M.E.A.

1. Τα υπόχρεα πρόσωπα οφείλουν να εγγραφούν ηλεκτρονικά στο Ε.Κ.Μ.Ε.Α., μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος ICISnet της ΑΑΔΕ, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα του Παραρτήματος, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Για σκοπούς διαλειτουργικότητας με το μητρώο ιχνηλασιμότητας καπνικών προϊόντων, τα υπόχρεα πρόσωπα, πριν από την εγγραφή τους, οφείλουν να λάβουν, κατόπιν αιτήματός τους μέσω του πληροφοριακού συστήματος της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αναγνωριστικό κωδικό οικονομικού φορέα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Α.1202/2019 (Β’ 1830) απόφαση Υπουργού Οικονομικών, με την εξαίρεση των προσώπων τα οποία δεν είναι υπόχρεα εγγραφής στο μητρώο ιχνηλασιμότητας καθώς και των προσώπων, τα οποία είναι υπόχρεα εγγραφής στο μητρώο ιχνηλασιμότητας από τις 20.5.2024, σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 106Α του ν. 2960/2001. Η υποχρέωση αυτή παρέλκει για τα πρόσωπα τα οποία έχουν ήδη λάβει αναγνωριστικό κωδικό οικονομικού φορέα στο μητρώο ιχνηλασιμότητας.

2. Για την εγγραφή στο Ε.Κ.Μ.Ε.Α. θα πρέπει τα υπόχρεα πρόσωπα να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) να δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο της εφοδιαστικής αλυσίδας καπνού και βιομηχανοποιημένων καπνών και
β) να μην έχουν καταδικασθεί βάσει τελεσίδικης ποινικής απόφασης για λαθρεμπορία ή για οποιοδήποτε άλλο αδίκημα που σχετίζεται με την πώληση, διανομή, αποθήκευση, παραλαβή ή αποστολή λαθραίων βιομηχανοποιημένων καπνών, παραποιημένων βιομηχανοποιημένων καπνών, πρώτων υλών ή εξοπλισμού κατασκευής ή σχετική με τα ανωτέρω νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ή να μην έχουν καταδικαστεί βάσει τελεσίδικης απόφασης διοικητικού ή και πολιτικού δικαστηρίου περί συμμετοχής σε πώληση, διανομή, αποθήκευση, παραλαβή ή αποστολή λαθραίων βιομηχανοποιημένων καπνών, παραποιημένων βιομηχανικών καπνών, πρώτων υλών ή εξοπλισμού κατασκευής ή σε σχετική με τα ανωτέρω νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

3. Τα υπόχρεα πρόσωπα, κατά την εγγραφή τους, υποχρεούνται να δηλώνουν υπεύθυνα στο ηλεκτρονικό μητρώο ΕΚΜΕΑ, ότι πληρούται η προϋπόθεση της περ. β) της παρ. 2. Τα υπόχρεα πρόσωπα, στα οποία δε χορηγείται άδεια ή έγκριση ή δεν υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης, γνωστοποίησης, κοινοποίησης ή ενημέρωσης, αντί άδειας, κατά την εγγραφή τους υποχρεούνται να δηλώνουν υπεύθυνα στο ΕΚΜΕΑ, ότι πληρούται η προϋπόθεση της περ. α) της παρ. 2. Οι υποχρεώσεις των προηγουμένων εδαφίων πληρούνται κατά την ηλεκτρονική εγγραφή των υπόχρεων με τη συμπλήρωση των πεδίων 4.1.1. και 4.1.3 του Παραρτήματος καθώς και με την έκδοση της προβλεπόμενης στο άρθρο 27 της από 20-3-2020 Π.Ν.Π.(Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83), ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης, την οποία οφείλουν να φυλάσσουν στο αρχείο τους για δέκα (10) έτη και να την επιδεικνύουν σε οποιοδήποτε έλεγχο των αρμοδίων τελωνειακών αρχών.

4. Η είσοδος των χρηστών στο ηλεκτρονικό Μητρώο Ε.Κ.Μ.Ε.Α. πραγματοποιείται μέσω της πιστοποίησης αυτών με τους όρους και τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για τους χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΤΑΧΙSnet. Oι ήδη πιστοποιημένοι χρήστες δε χρειάζεται να εγγραφούν εκ νέου και χρησιμοποιούν τους κωδικούς ασφαλείας που διαθέτουν.

5. Μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής εγγραφής, τα υπόχρεα πρόσωπα λαμβάνουν έναν μοναδικό Αριθμό Μητρώου Διακινητή Καπνικών Προϊόντων (ΑΜΔΙΚΑΠ).

6. Ο Α.Μ.ΔΙ.ΚΑ.Π. του αποστολέα και του παραλήπτη της χώρας μας αναγράφεται υποχρεωτικά σε κάθε διακίνηση στο εσωτερικό της χώρας μέχρι το τελικό σημείο λιανικής πώλησης στα τιμολόγια ή τα παραστατικά στοιχεία διακίνησης των άρθρων 5 και 9 του ν. 4308/2014 (Α’ 251).

7. Τα υπόχρεα πρόσωπα, τα οποία εγγράφονται ηλεκτρονικά στο Ε.Κ.Μ.Ε.Α., φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την ακρίβεια και ορθότητα των στοιχείων της εγγραφής τους.

Άρθρο 5
Ηλεκτρονική Ανταλλαγή Πληροφοριών

1. Οι αρμόδιες τελωνειακές περιφέρειες, στο πλαίσιο των εκ των υστέρων διασταυρωτικών ελέγχων για σκοπούς ορθής τήρησης του μητρώου Ε.Κ.Μ.Ε.Α., δύνανται είτε να ζητούν από τις αρμόδιες αρχές της παρ. 7 του άρθρου 3 την ηλεκτρονική αποστολή στοιχείων και δεδομένων, είτε να διενεργούν τη διασταύρωση των στοιχείων μέσω της ηλεκτρονικής πρόσβασης στα δεδομένα των πληροφοριακών συστημάτων των εν λόγω αρχών, με την επιφύλαξη της ολοκλήρωσης της πλήρους διαλειτουργικότητας μεταξύ του Ε.Κ.Μ.Ε.Α. και των πληροφοριακών συστημάτων της παρ. 2 του άρθρου 8.

2. Οι αρμόδιες Διευθύνσεις Ανάπτυξης της περ. α της παρ. 7 του άρθρου 3 υποχρεούνται να κοινοποιούν ηλεκτρονικά τις εγκρίσεις και τις γνωστοποιήσεις που υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος www.notifybusiness.gr καθώς και κάθε μεταβολή αυτών, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την υποβολή τους, στις αρμόδιες κατά τόπο τελωνειακές περιφέρειες, μέχρι την ολοκλήρωση της πλήρους διαλειτουργικότητας του Ε.Κ.Μ.Ε.Α. με το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (ΟΠΣ-ΑΔΕ) του άρθρου 14 του ν. 4442/2016.

Άρθρο 6
Διαδικασία τροποποίησης στοιχείων

1. Για οποιαδήποτε μεταβολή των στοιχείων που έχουν καταχωρισθεί στο Ε.Κ.Μ.Ε.Α., υποβάλλεται από το εγγεγραμμένο πρόσωπο, ηλεκτρονικά, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος ICISnet της ΑΑΔΕ, Αίτηση Τροποποίησης, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα του Παραρτήματος.

2. Τα εγγεγραμμένα στο Ε.Κ.Μ.Ε.Α. πρόσωπα, τα οποία υποχρεούνται σε απενεργοποίηση της εγγραφής από το μητρώο ιχνηλασιμότητας, λόγω παύσης σχετικής δραστηριότητας που τους καθιστά μη υπόχρεους εγγραφής στο μητρώο ιχνηλασιμότητας, διατηρώντας, ωστόσο, την υποχρέωση εγγραφής στο Ε.Κ.Μ.Ε.Α., χρησιμοποιούν για το σκοπό αυτό την αίτηση της παρ. 1.

Άρθρο 7
Απενεργοποίηση εγγραφής στο Ε.Κ.Μ.Ε.Α.

1. Απενεργοποίηση εγγραφής στο Ε.Κ.Μ.Ε.Α. επέρχεται στις κάτωθι περιπτώσεις:
α) καταδίκης του εγγεγραμμένου προσώπου στο Ε.Κ.Μ.Ε.Α. βάσει τελεσίδικης ποινικής απόφασης για λαθρεμπορία ή για οποιοδήποτε άλλο αδίκημα που σχετίζεται με την πώληση, διανομή, αποθήκευση, παραλαβή ή αποστολή λαθραίων βιομηχανοποιημένων καπνών, παραποιημένων βιομηχανοποιημένων καπνών, πρώτων υλών ή εξοπλισμού κατασκευής ή σχετική με τα ανωτέρω νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ή
β) καταδίκης του εγγεγραμμένου προσώπου στο Ε.Κ.Μ.Ε.Α. βάσει τελεσίδικης απόφασης διοικητικού ή και πολιτικού δικαστηρίου περί συμμετοχής σε πώληση, διανομή, αποθήκευση, παραλαβή ή αποστολή λαθραίων βιομηχανοποιημένων καπνών, παραποιημένων βιομηχανοποιημένων καπνών, πρώτων υλών ή εξοπλισμού κατασκευής ή σε σχετική με τα ανωτέρω νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες,
γ) παύσης της δραστηριότητας του εγγεγραμμένου προσώπου στο Ε.Κ.Μ.Ε.Α. στην εφοδιαστική αλυσίδα καπνού και βιομηχανοποιημένων καπνών είτε κατόπιν αιτήματος του εγγεγραμμένου προσώπου είτε κατόπιν απόφασης της κατά περίπτωση αρμόδιας αρχής,
δ) παύσης λειτουργίας της επιχείρησης, είτε κατόπιν αιτήματος του εγγεγραμμένου προσώπου είτε κατόπιν απόφασης της κατά περίπτωση αρμόδιας αρχής.

2. Η απενεργοποίηση της εγγραφής στην εφαρμογή του Ε.Κ.Μ.Ε.Α. πραγματοποιείται από τις αρμόδιες τελωνειακές περιφέρειες ως εξής:
α) στις περ. α) και β) της παρ. 1, κατόπιν σχετικής ενημέρωσης από τις κατά περίπτωση αρμόδιες τελωνειακές αρχές της παρ. 6 του άρθρου 3 είτε κατόπιν διαπίστωσης της τελωνειακής περιφέρειας και
β) στις περ. γ) και δ) της παρ. 1, είτε κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης απενεργοποίησης μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος ICISnet της ΑΑΔΕ από το εγγεγραμμένο στο Ε.Κ.Μ.Ε.Α. πρόσωπο, με την οποία συνυποβάλλονται τα στοιχεία από τα οποία προκύπτουν οι λόγοι υποβολής της αίτησης απενεργοποίησης, είτε κατόπιν ενημέρωσης από τις κατά περίπτωση αρμόδιες τελωνειακές αρχές της παρ. 6 ή τις αρμόδιες αρχές της παρ. 7 του άρθρου 3 είτε κατόπιν διαπίστωσης της τελωνειακής περιφέρειας.

3. Η απενεργοποίηση εγγραφής στο Ε.Κ.Μ.Ε.Α. επιφέρει αυτόματα την απενεργοποίηση του Α.Μ.ΔΙ.Κ.Α.Π. που έχει αποδοθεί στον υπόχρεο κατά τη διαδικασία εγγραφής.

4. Η απενεργοποίηση εγγραφής στο Ε.Κ.Μ.Ε.Α. επιφέρει την άμεση απενεργοποίηση του αναγνωριστικού κωδικού οικονομικού φορέα στο μητρώο ιχνηλασιμότητας.

5. Τα στοιχεία της συγκεκριμένης εγγραφής που απενεργοποιείται δεν διαγράφονται και διατηρούνται στο ηλεκτρονικό μητρώο του Ε.Κ.Μ.Ε.Α. για δέκα (10) έτη.

6. Για την απενεργοποίηση της εγγραφής στο Ε.Κ.Μ.Ε.Α. στις περ. α) έως δ) της παρ. 1 εκδίδεται απόφαση του προϊσταμένου της αρμόδιας τελωνειακής περιφέρειας, η οποία κοινοποιείται ηλεκτρονικά αυθημερόν στο υπόχρεο πρόσωπο καθώς και στις αρμόδιες τελωνειακές αρχές. Η απόφαση απενεργοποίησης επάγεται έννομα αποτελέσματα από την επομένη της κοινοποίησής της.

Άρθρο 8
Διαλειτουργικότητα του Μητρώου


1. Το ηλεκτρονικό μητρώο Ε.Κ.Μ.Ε.Α. διασυνδέεται και διαλειτουργεί με το πληροφοριακό σύστημα του μητρώου ιχνηλασιμότητας καπνικών προϊόντων του άρθρου 106Α του ν. 2960/2001 για σκοπούς ορθής τήρησης και ενιαίας παρακολούθησης των στοιχείων των εγγεγραμμένων στα εν λόγω μητρώα προσώπων, ώστε τα δύο συστήματα να είναι αμφότερα ενημερωμένα ως προς τις ενέργειες έκδοσης και απενεργοποίησης του
ΑΜΔΙΚΑΠ στο μητρώο Ε.Κ.Μ.Ε.Α. καθώς και του αναγνωριστικού κωδικού οικονομικού φορέα στο μητρώο ιχνηλασιμότητας.

2. Το ηλεκτρονικό μητρώο Ε.Κ.Μ.Ε.Α. διασυνδέεται και διαλειτουργεί με το πληροφοριακό σύστημα του άρθρου 14 του ν. 4442/2016, στo οποίo καταχωρίζονται στοιχεία των αδειών, εγκρίσεων, γνωστοποιήσεων, κοινοποιήσεων, ενημερώσεων ή δηλώσεων των προσώπων, τα οποία δραστηριοποιούνται στην εφοδιαστική αλυσίδα καπνού και βιομηχανοποιημένων καπνών, για σκοπούς ορθής τήρησης και παρακολούθησης του μητρώου εφοδιαστικής αλυσίδας καπνού και βιομηχανοποιημένων καπνών.

Άρθρο 9
Δημοσιότητα Μητρώου

1. Το ηλεκτρονικό μητρώο Ε.Κ.Μ.Ε.Α. διασφαλίζει την τήρηση της εμπιστευτικότητας και του απορρήτου των στοιχείων που καταχωρίζονται σε αυτό καθώς και την προσωποποιημένη προσβασιμότητα των χρηστών τηρουμένων των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (L 119) και του ν. 4624/2019 (Α’ 137).

2. Η δημοσιοποίηση των καταχωρισμένων στοιχείων του Ε.Κ.Μ.Ε.Α. σε τρίτους, εκτός των αρμόδιων αρχών του άρθρου 3 τελεί υπό τους όρους του άρθρου 17 του ν. 4174/2013 (Α’ 170) περί απορρήτου.

3. Παρέχεται η δυνατότητα επιβεβαίωσης ή μη του Α.Μ.ΔΙ.Κ.Α.Π. των υπόχρεων προσώπων μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος ICISnet της Α.Α.Δ.Ε.

Άρθρο 10
Έλεγχοι


1. Οι αρμόδιες τελωνειακές περιφέρειες διενεργούν εκ των υστέρων διασταυρωτικούς ελέγχους στα εγγεγραμμένα στο Ε.Κ.Μ.Ε.Α. πρόσωπα για σκοπούς ορθής τήρησης και παρακολούθησης του Ε.Κ.Μ.Ε.Α., στο πλαίσιο των οποίων πραγματοποιείται ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών με τις αρμόδιες αρχές, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 5. Οι εν λόγω εκ των υστέρων διασταυρωτικοί έλεγχοι περιλαμβάνουν τον έλεγχο της ορθής καταχώρισης των στοιχείων των εγγεγραμμένων προσώπων στο ηλεκτρονικό μητρώο, της πλήρωσης της προϋπόθεσης της περ. β της παρ. 2 του άρθρου 4 και τη διαπίστωση της ορθής εφαρμογής των προβλεπομένων στην παρούσα. Εφόσον κρίνεται αναγκαίο για την πληρότητα των ελέγχων αυτών, ζητείται κατά περίπτωση, η συνδρομή των αρμόδιων τελωνειακών αρχών της παρ. 6 του άρθρου 3, των αρμόδιων αρχών της παρ. 7 του άρθρου 3 και των λοιπών ελεγκτικών τελωνειακών αρχών. Στην περίπτωση που διαπιστώνεται, στο πλαίσιο των εν λόγω ελέγχων, η μη τήρηση των προϋποθέσεων της παρ. 2 του άρθρου 4, η αρμόδια τελωνειακή περιφέρεια προβαίνει στην απενεργοποίηση της εγγραφής σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 7. Οι εκ των υστέρων διασταυρωτικοί έλεγχοι διενεργούνται για κάθε εγγεγραμμένο πρόσωπο το αργότερο εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία εγγραφής του προσώπου αυτού στο Ε.Κ.Μ.Ε.Α., με την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 11.

2. Πέραν των ελέγχων της παρ. 1, διενεργούνται και εκ των υστέρων επανέλεγχοι στα εγγεγραμμένα στο Ε.Κ.Μ.Ε.Α. πρόσωπα.

3. Στην περίπτωση που διενεργούνται έλεγχοι από τις τελωνειακές αρχές της παρ. 6 του άρθρου 3, κατ’ εφαρμογή της παρ. 1, μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων, συντάσσεται σχετική έκθεση ελέγχου με τα αποτελέσματα αυτών, η οποία υπογράφεται από τους υπαλλήλους που διενήργησαν τον έλεγχο και τον προϊστάμενο της αρμόδιας τελωνειακής αρχής ελέγχου, η οποία κοινοποιείται ηλεκτρονικά στις κατά τόπους τελωνειακές περιφέρειες στις περιπτώσεις μη ικανοποιητικού αποτελέσματος.

Άρθρο 11
Μεταβατικές διατάξεις

1. Τα υπόχρεα πρόσωπα, τα οποία ήδη δραστηριοποιούνται κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας στο πλαίσιο της εφοδιαστικής αλυσίδας καπνού και βιομηχανοποιημένων καπνών και πρόκειται να συνεχίσουν την δραστηριότητά τους, υποχρεούνται το αργότερο εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας να εγγραφούν στο Ε.Κ.Μ.Ε.Α., σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 4.

2. Για τα πρόσωπα της παρ. 1, η διενέργεια από τις αρμόδιες τελωνειακές περιφέρειες εκ των υστέρων διασταυρωτικών ελέγχων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 10, ολοκληρώνεται το αργότερο εντός δύο (2) ετών από την ημερομηνία εγγραφής των προσώπων αυτών.

3. Οι διατάξεις του άρθρου 8 εφαρμόζονται από την ημερομηνία έναρξης της διαλειτουργικότητας του Ε.Κ.Μ.Ε.Α. με τα άλλα πληροφοριακά συστήματα.

Άρθρο 12
Έναρξη ισχύος

1. Η παρούσα απόφαση ισχύει από την ημερομηνία μηχανογραφικής υλοποίησης του μητρώου Ε.Κ.Μ.Ε.Α. στο Πληροφοριακό Σύστημα Τελωνειακών Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών ICISnet της Α.Α.Δ.Ε., ήτοι την 15.12.2023.

2. Η παρούσα Απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε.
Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΠ. ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Κ. ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΣΠΗΛΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ


 

 

Συνημμένα:

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης