Αποτελέσματα live αναζήτησης

Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 5/2022 Απεικόνιση της υποχρεωτικής ασφάλισης επικουρικού κλάδου των νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας, από 01.01.2022, υπαγόμενων στο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) μισθωτών ιδιωτικού τομέα και απασχολούμενων στο Δημόσιο τομέα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ. - Ι.Δ.Ο.Χ.). Υποβολή: Α.Π.Δ. - Τ.Ε.Κ.Α. Κοινών Επιχειρήσεων & Οικοδομοτεχνικών Έργων


Σχόλια:

Βλέπε και Γενικό Έγγραφο 135800/22-03-2022 «Παροχή πρόσθετων οδηγιών για την υποβολή Α.Π.Δ. στον e - Ε.Φ.Κ.Α. εργοδοτών Οικοδομοτεχνικών Έργων, για πρόσωπα υπαγόμενα στην ασφάλιση του Τ.Ε.Κ.Α.»Δημοσιεύθηκε στις : [ 02-02-2022 ]
Κατηγορία: Ασφαλιστικά (e-ΕΦΚΑ - Τ.Ε.Κ.Α.)
Αφορά : Υποβολή ΑΠΔ - ΤΕΚΑ Κοινών Επιχειρήσεων και Οικοδομοτεχνικών Έργων και απεικόνιση της υποχρεωτικής ασφάλισης επικουρικού κλάδου των νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας, από 01.01.2022, υπαγόμενων στο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) μισθωτών ιδιωτικού τομέα και απασχολούμενων στο Δημόσιο τομέα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ. - Ι.Δ.Ο.Χ.)

Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 5/2022
Απεικόνιση της υποχρεωτικής ασφάλισης επικουρικού κλάδου των νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας, από 01.01.2022, υπαγόμενων στο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) μισθωτών ιδιωτικού τομέα και απασχολούμενων στο Δημόσιο τομέα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ. - Ι.Δ.Ο.Χ.). Υποβολή: Α.Π.Δ. - Τ.Ε.Κ.Α. Κοινών Επιχειρήσεων & Οικοδομοτεχνικών Έργων


Αθήνα, 02.02.2022
Αριθμ. Πρωτ.: 46244


ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Email: [email protected]
TMHMA ΜΗΤΡΩΩΝ
Πληροφορίες: Κ. Ζωντανός
Τηλέφωνο: 210 - 52 85 578 - 685

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Email: [email protected]
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Πληροφορίες: Κ. Παγώνη
Τηλέφωνο: 210 - 52 85 543
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Πληροφορίες: Μ. Προδρομίδου-Ε Μπαρμπαλιά-Σ Κρικέλα-Μ Παναγιωτοπούλου
Τηλέφωνο: 210 - 52 85 581 - 583 - 692 -589
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Πληροφορίες: Β. Τσίτουρας Ε. Βλαχογιάννη - Α. Κοσμέα
Τηλέφωνο: 210 52 85 639, - 642, - 615

Ταχ. Δ/νση: Σατωβριάνδου 18
Ταχ. Κώδικας: 104 32 ΑΘΗΝΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. : 5

ΘΕΜΑ :«• Απεικόνιση της υποχρεωτικής ασφάλισης επικουρικού κλάδου των νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας, από 01.01.2022, υπαγόμενων στο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) μισθωτών ιδιωτικού τομέα και απασχολούμενων στο Δημόσιο τομέα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ. - Ι.Δ.Ο.Χ.)
• Υποβολή : Α.Π.Δ. - Τ.Ε.Κ.Α. Κοινών Επιχειρήσεων & Οικοδομοτεχνικών Έργων»


Σας γνωρίζουμε ότι, με τις διατάξεις των άρθρων 1 - 73 του ν. 4826/2021 «Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση για τη Νέα Γενιά: εισαγωγή κεφαλαιοποιητικού συστήματος προκαθορισμένων εισφορών στην επικουρική ασφάλιση, ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις.» (Φ.Ε.Κ. 160 A'/07.09.2021) προβλέπεται, η εισαγωγή και εφαρμογή, από 01.01.2022, του κεφαλαιοποιητικού συστήματος οικονομικής λειτουργίας στην Επικουρική Ασφάλιση, καθώς και η ίδρυση ενός νέου δημόσιου ταμείου, του «Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.)»

1. ΓΕΝΙΚΑ

Το Τ.Ε.Κ.Α. είναι αρμόδιο για τη διαχείριση της λειτουργίας της νέας επικουρικής ασφάλισης, ενώ παράλληλα εισάγεται και εφαρμόζεται κεφαλαιοποιητικό σύστημα οικονομικής λειτουργίας στην επικουρική ασφάλιση, με υποχρεωτική υπαγωγή σε αυτό για όσους ασφαλίζονται το πρώτον από 01.01.2022, προαιρετική υπαγωγή για τους ήδη ασφαλισμένους γεννηθέντες από 01.01.1987 και εφεξής, και παραμονή στο υφιστάμενο σύστημα για τους λοιπούς ασφαλισμένους.

2. ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ Τ.Ε.Κ.Α. ΠΡΟΣΩΠΑ


Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 4826/2021, στην ασφάλιση του Τ.Ε.Κ.Α. υπάγονται υποχρεωτικά όλα τα πρόσωπα που αναλαμβάνουν για πρώτη φορά από 01.01.2022 και εφεξής ασφαλιστέα εργασία - απασχόληση ή αποκτούν ασφαλιστέα ιδιότητα, για την οποία υφίσταται μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία υποχρέωση υπαγωγής στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης του e - Ε.Φ.Κ.Α. Για τα πρόσωπα αυτά η υπαγωγή στην ασφάλιση του ταμείου λαμβάνει χώρα αντί της υπαγωγής στον κλάδο Επικουρικής ασφάλισης του e - Ε.Φ.Κ.Α.

3. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ Τ.Ε.Κ.Α. (ΑΠΟ 01.01.2023)

α. Σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 6 του ν.4826/2021, στην ασφάλιση του Τ.Ε.Κ.Α. υπάγονται προαιρετικά, μετά από αίτησή τους, οι ήδη ασφαλισμένοι στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης του e - Ε.Φ.Κ.Α. (υποχρεωτικά ή προαιρετικά ) οι οποίοι έχουν γεννηθεί από 01.01.1987 και εφεξής. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμα προαιρετικής υπαγωγής στην ασφάλιση του ταμείου υποβάλλοντας σχετική αίτηση κατά το χρονικό διάστημα από 01.01.2023 έως 31.12.2023.
Από την υπαγωγή τους στην ασφάλιση του Τ.Ε.Κ.Α., παύουν αυτοδίκαια να υπάγονται στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης του e - Ε.Φ.Κ.Α.

β. Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 4826/2021, στην ασφάλιση του Τ.Ε.Κ.Α. υπάγονται προαιρετικά, μετά από αίτησή τους, οι αυτοαπασχολούμενοι υγειονομικοί, οι ασκούντες επάγγελμα υπαγόμενο στην ασφάλιση του τ. Ο.Γ.Α., τα πρόσωπα που βάσει ειδικής ή γενικής διάταξης εξαιρούνται από την υποχρεωτική υπαγωγή στην ασφάλιση άλλων φορέων επικουρικής ασφάλισης, εφόσον κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής στο Τ.Ε.Κ.Α. δεν έχουν συμπληρώσει το 35ο έτος της ηλικίας τους. Σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 6, τα ανωτέρω πρόσωπα μπορούν να ασκήσουν το σχετικό δικαίωμα από 01.01.2023 οποτεδήποτε έως τη συμπλήρωση του προαναφερθέντος ηλικιακού ορίου.

γ. Από 01.01.2021 στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης του e - Ε.Φ.Κ.Α. υπάγονται προαιρετικά, μετά από αίτησή τους, οι αυτοαπασχολούμενοι υγειονομικοί, τα πρόσωπα που ασκούν επάγγελμα υπαγόμενο στην ασφάλιση του τ. Ο.Γ.Α., καθώς και τα πρόσωπα που βάσει ειδικής ή γενικής διάταξης νόμου εξαιρούνται από την υποχρεωτική υπαγωγή στην ασφάλιση άλλων φορέων επικουρικής ασφάλισης.

Από 01.01.2022 τα πρόσωπα αυτά υπάγονται προαιρετικά, μετά από αίτησή τους, στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης του e - Ε.Φ.Κ.Α., εφόσον έχουν συμπληρώσει το τριακοστό πέμπτο (35ο) έτος της ηλικίας τους κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής.

4. ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ e - Ε.Φ.Κ.Α.

Κατά την διαδικασία Απογραφής του στο μητρώο του e - Ε.Φ.Κ.Α. ο μισθωτός ή μη μισθωτός ασφαλισμένος, ανάλογα με τον κλάδο επικουρικής ασφάλισης στον οποίο υπάγεται υποχρεωτικά ή προαιρετικά απεικονίζεται διακριτά στο μητρώο του e - Ε.Φ.Κ.Α. με την ένδειξη Παλαιό ή Νέο Επικουρικό.

Με την ηλεκτρονική έκδοση της βεβαίωσης απογραφής ο ασφαλισμένος και ο εργοδότης σε περίπτωση μισθωτής απασχόλησης, ενημερώνεται σχετικά με τον χαρακτηρισμό που φέρει ο ασφαλισμένος στο μητρώο του e - Ε.Φ.Κ.Α.

5. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΛΑΔΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - Τ.Ε.Κ.Α.
(Βάση Υπολογισμού - Ανώτατο Όριο Ασφαλιστέων Αποδοχών)

Όπως προαναφέρθηκε στο νέο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) ασφαλίζονται υποχρεωτικά, για τον κλάδο επικουρικής ασφάλισης, οι νέοι που εισέρχονται στην αγορά εργασίας για πρώτη φορά από την 1η Ιανουαρίου 2022, ως εργαζόμενοι με υποχρέωση υπαγωγής, μέχρι τότε, στην επικουρική ασφάλιση του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e - Ε.Φ.Κ.Α.)

Το ύψος των εισφορών για το νέο επικουρικό σύστημα ασφάλισης παραμένει ίδιο όπως και το υφιστάμενο σύστημα. Συνεπώς, οι ασφαλισμένοι καταβάλλουν τις ίδιες εισφορές για την επικουρική ασφάλισή τους, είτε υπάγονται στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης του e -Ε.Φ.Κ.Α., είτε στο Τ.Ε.Κ.Α.
 

ΚΛΑΔΟΣ ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΣΥΝΟΛΟ
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ - Τ.Ε.Κ.Α. 3,25%
από 01.01.2022 έως 31.05.2022
3,25%
από 01.01.2022 έως 31.05.2022
6,50%
από 01.01.2022 έως 31.05.2022
3,00%
από 01.06.2022
3,00%
από 01.06.2022
6,00%
από 01.06.2022


Το ύψος των απαιτητών εισφορών επικουρικού κλάδου ανέρχεται σήμερα στο 6,5% των ασφαλιστέων αποδοχών των εργαζομένων (3,25% για τον εργοδότη και 3,25% για τον εργαζόμενο) ενώ, από 01.06.2022 το ποσοστό μειώνεται στο 6% (3% για τον εργοδότη και 3% για τον εργαζόμενο)

Τα ανωτέρω ποσοστά αφορούν την πλειοψηφία των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα. Ωστόσο, υπάρχουν και κατηγορίες μισθωτών με διαφοροποιημένα ποσοστά εισφορών (π.χ. μισθωτοί σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, οικοδόμοι κ.α. Βλέπε ακόλουθη 6η ενότητα)

Ασφαλιστέες αποδοχές είναι οι αποδοχές για τις οποίες υπάρχει υποχρέωση απόδοσης ασφαλιστικών εισφορών. Συγκεκριμένα, ως βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών, του κλάδου επικουρικής ασφάλισης του Τ.Ε.Κ.Α., ορίζονται οι πάσης φύσεως αποδοχές των εργαζομένων ιδιωτικού τομέα, με εξαίρεση τις κοινωνικού χαρακτήρα έκτακτες παροχές λόγω γάμου, γεννήσεως τέκνων, θανάτου και βαριάς αναπηρίας.

Για τους υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (ορισμένου ή αορίστου χρόνου) στο Δημόσιο, από 01.07.2018, ως βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών, του κλάδου επικουρικής ασφάλισης του Τ.Ε.Κ.Α., ορίζονται οι τακτικά καταβαλλόμενες αποδοχές, όπως αυτές καθορίζονται κατά περίπτωση για τους μονίμους δημοσίους υπαλλήλους που έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση μετά την 01.01.1993 (Σχετ. η υπ' αριθμ. Φ10042/οικ.13567/329/08.06.2018 ερμηνευτική εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, το υπ' αριθμ.Φ10042/11457/294/13-3- 2020 έγγραφο της ΓΓΚΑ, και η με αριθμ. αριθμ. 10/2020 ΕΓΚ. του e - Ε.Φ.Κ.Α.)

Το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών (πλαφόν) επί του οποίου υπολογίζεται η ασφαλιστική εισφορά ορίζεται μηνιαίως στο ποσό των 6.500,00 € (αποσυνδέεται πλέον από το βασικό μισθό μισθωτού σύμφωνα με την παρ.2 του αρ.38 του ν.4387/2016 και την με αριθ. πρωτ. Δ.15/Δ'/οικ.13648/330/13-04-2020, εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων)

6. ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗ:

6.1. Α.Π.Δ. Τ.Ε.Κ.Α. ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

6.2. Α.Π.Δ. Τ.Ε.Κ.Α. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ


Η απεικόνιση των ασφαλιστικών στοιχείων των υπαγόμενων στην ασφαλιστική κάλυψη του Τ.Ε.Κ.Α. αναφερόμενων στο θέμα της παρούσας προσώπων, πραγματοποιείται με υποβολή διακριτής Α.Π.Δ. (Α.Π.Δ. Τ.Ε.Κ.Α.) στην ίδια εφαρμογή υποδοχής ασφαλιστικών στοιχείων στον e - Ε.Φ.Κ.Α., μέσω Α.Π.Δ. για Εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων και Οικοδομοτεχνικών Έργων, αντιστοίχως, με τη χρήση των κωδικών πρόσβασης που ήδη διαθέτουν για την υποβολή Α.Π.Δ., μέσω διαδικτύου.

Επισημαίνεται ότι, η υποβολή της Α.Π.Δ. Τ.Ε.Κ.Α. (01 κανονική ή 04 συμπληρωματική) πρέπει να ακολουθεί χρονικά την υποβολή της Α.Π.Δ. (Κοινών Επιχειρήσεων ή Οικοδομοτεχνικών Έργων, αντιστοίχως) με τους λοιπούς κλάδους ασφάλισης στον e - Ε.Φ.Κ.Α., για την εκάστοτε μισθολογική περίοδο.

6.1. ΥΠΟΒΟΛΗ Α.Π.Δ. Τ.Ε.Κ.Α. ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Για την απεικόνιση του κλάδου επικουρικής ασφάλισης στην Α.Π.Δ. Τ.Ε.Κ.Α. Κοινών Επιχειρήσεων, έχει δημιουργηθεί νέος διακριτός Κ.Α.Δ. 0083 με λεκτική περιγραφή:«Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.)» ο οποίος έχει συνδεθεί με τους ακόλουθους οκτώ (8) Κωδικούς Ειδικότητας:
 

000706: «Ασφαλισμένοι Τ.Ε.Κ.Α. - Μισθωτοί Ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα (ι.δ.α.χ. - ι.δ.ο.χ.)»
000707: «Ασφαλισμένοι Τ.Ε.Κ.Α. - Μισθωτοί Ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα (ι.δ.α.χ. - ι.δ.ο.χ.) - ΒΑΡΕΑ»
000709: «Ασφαλισμένοι Τ.Ε.Κ.Α. - Έμμισθοι Δικηγόροι 1η ασφαλιστική κατηγορία»
000710: «Ασφαλισμένοι Τ.Ε.Κ.Α. - Έμμισθοι Δικηγόροι 2η ασφαλιστική κατηγορία»
000711: «Ασφαλισμένοι Τ.Ε.Κ.Α. - Έμμισθοι Δικηγόροι 3η ασφαλιστική κατηγορία»
000712: «Ασφαλισμένοι Τ.Ε.Κ.Α. - Μισθωτοί Μηχανικοί 1η ασφαλιστική κατηγορία»
000713: «Ασφαλισμένοι Τ.Ε.Κ.Α. - Μισθωτοί Μηχανικοί 2η ασφαλιστική κατηγορία»
000714: «Ασφαλισμένοι Τ.Ε.Κ.Α. - Μισθωτοί Μηχανικοί 3η ασφαλιστική κατηγορία»


Οι ανωτέρω Κωδικοί Ειδικότητας έχουν συνδεθεί με τους ακόλουθους νέους διακριτούς Κωδικούς Πακέτων Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) :
 

4169 «Τ.Ε.Κ.Α.»
4161 «ΒΑΡΕΑ - Τ.Ε.Κ.Α.»
4163 «Τ.Ε.Κ.Α. - Έμμισθοι Δικηγόροι 1η ασφαλιστική κατηγορία»
4164 «Τ.Ε.Κ.Α. - Έμμισθοι Δικηγόροι 2η ασφαλιστική κατηγορία»
4165 «Τ.Ε.Κ.Α. - Έμμισθοι Δικηγόροι 3η ασφαλιστική κατηγορία»
4166 «Τ.Ε.Κ.Α. - Μισθωτοί Μηχανικοί 1η ασφαλιστική κατηγορία»
4167 «Τ.Ε.Κ.Α. - Μισθωτοί Μηχανικοί 2η ασφαλιστική κατηγορία»
4168 «Τ.Ε.Κ.Α. - Μισθωτοί Μηχανικοί 3η ασφαλιστική κατηγορία»


ΣΥΝΔΕΣΗ Κωδικών Ειδικότητας με Κωδικούς Πακέτων Κάλυψης :

Η σύνδεση του ανωτέρω Κ.Α.Δ. με τους Κωδικούς Ειδικοτήτων και τους Κ.Π.Κ. των αντίστοιχων καλύψεων έχει ως ακολούθως :
Κωδικός Ειδικότητας : 000706 με Κ.Π.Κ. : 4169
Κωδικός Ειδικότητας : 000707 με Κ.Π.Κ. : 4161
Κωδικός Ειδικότητας : 000709 με Κ.Π.Κ. : 4163
Κωδικός Ειδικότητας : 000710 με Κ.Π.Κ. : 4164
Κωδικός Ειδικότητας : 000711 με Κ.Π.Κ. : 4165
Κωδικός Ειδικότητας : 000712 με Κ.Π.Κ. : 4166
Κωδικός Ειδικότητας : 000713 με Κ.Π.Κ. : 4167
Κωδικός Ειδικότητας : 000714 με Κ.Π.Κ. : 4168

Ανά κατηγορία απασχολούμενων πρέπει να χρησιμοποιείται ανάλογη κωδικοποίηση, ως ακολούθως:

6.1.1. ΜΙΣΘΩΤΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ και ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ (Ι.Δ.Α.Χ. - Ι.Δ.Ο.Χ.)

- Κωδικός Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) «0083» με λεκτική περιγραφή: «Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.)»
- Κωδικός Ειδικότητας «000706» με λεκτική περιγραφή : «Ασφαλισμένοι Τ.Ε.Κ.Α. - Μισθωτοί Ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα (Ι.Δ.Α.Χ.-Ι.Δ.Ο.Χ.)»
- Κωδικός Ειδικότητας «000707» με λεκτική περιγραφή : «Ασφαλισμένοι Τ.Ε.Κ.Α. - Μισθωτοί Ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα (Ι.Δ.Α.Χ.-Ι.Δ.Ο.Χ.) - ΒΑΡΕΑ»

Οι ανωτέρω κωδικοί πρέπει να συνδυάζονται, ώστε να προκύπτουν οι κάτωθι Κωδικοί Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) με τα ακόλουθα ποσοστά ασφαλίστρων:
 

Κ.Α.Δ. ΚΩΔ. ΕΙΔ. Κ.Π.Κ. Τ.Ε.Κ.Α. ΑΣΦ/ΝΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΣΥΝΟΛΟ
0083 000706 4169 3,25%
από 01.01.2022 έως 31.05.2022
3,25%
από 01.01.2022 έως 31.05.2022
6,50%
από 01.01.2022 έως 31.05.2022
3,00%
από 01.06.2022
3,00%
από 01.06.2022
6,00%
από 01.06.2022

 

Τ.Ε.Κ.Α. - ΜΙΣΘΩΤΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ (Ι.Δ.Α.Χ. - Ι.Δ.Ο.Χ.) - ΒΑΡΕΑ
Κ.Α.Δ. ΚΩΔ. ΕΙΔ. Κ.Π.Κ. Τ.Ε.Κ.Α. ΑΣΦ/ΝΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΣΥΝΟΛΟ
0083 000707 4161 3,25%
από 01.01.2022 έως 31.05.2022
3,25%
από 01.01.2022 έως 31.05.2022
6,50%
από 01.01.2022 έως 31.05.2022
3,00%
από 01.06.2022
3,00%
από 01.06.2022
6,00%
από 01.06.2022
ΒΑΡΕΑ Τ.Ε.Κ.Α. 1,25% 0,75% 2,00%

 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 4,50%
από 01.01.2022 έως 31.05.2022
4,00%
από 01.01.2022 έως 31.05.2022
8,50%
από 01.01.2022 έως 31.05.2022
4,250%
από 01.06.2022
3,75%
από 01.06.2022
8,00%
από 01.06.2022


6.1.2. ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ - ΜΙΣΘΩΤΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
(με υποχρέωση υποβολής Α.Π.Δ. Κοινών Επιχειρήσεων)

- Κωδικός Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) «0083» με λεκτική περιγραφή: «Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.)»
- Κωδικός Ειδικότητας «000709» με λεκτική περιγραφή : «Ασφαλισμένοι Τ.Ε.Κ.Α.- Έμμισθοι Δικηγόροι 1η ασφαλιστική κατηγορία»
- Κωδικός Ειδικότητας «000710» με λεκτική περιγραφή : «Ασφαλισμένοι Τ.Ε.Κ.Α. - Έμμισθοι Δικηγόροι 2η ασφαλιστική κατηγορία»
- Κωδικός Ειδικότητας «000711» με λεκτική περιγραφή : «Ασφαλισμένοι Τ.Ε.Κ.Α. - Έμμισθοι Δικηγόροι 3η ασφαλιστική κατηγορία»
- Κωδικός Ειδικότητας «000712» με λεκτική περιγραφή : «Ασφαλισμένοι Τ.Ε.Κ.Α. - Μισθωτοί Μηχανικοί 1η ασφαλιστική κατηγορία»
- Κωδικός Ειδικότητας «000713» με λεκτική περιγραφή : «Ασφαλισμένοι Τ.Ε.Κ.Α. - Μισθωτοί Μηχανικοί 2η ασφαλιστική κατηγορία»
- Κωδικός Ειδικότητας «000714» με λεκτική περιγραφή : «Ασφαλισμένοι Τ.Ε.Κ.Α.- Μισθωτοί Μηχανικοί 3η ασφαλιστική κατηγορία»

Οι ανωτέρω κωδικοί πρέπει να συνδυάζονται, ώστε να προκύπτουν οι κάτωθι Κωδικοί Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) με τα ακόλουθα ποσοστά ασφαλίστρων:
 

Τ.Ε.Κ.Α. - ΕΜΜΙΣΘΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ
Κ.Α.Δ. Ασφαλιστικές Κατηγορίες ΚΩΔ. ΕΙΔ. Κ.Π.Κ. Τ.Ε.Κ.Α. ΑΣΦ/ΝΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΣΥΝΟΛΟ Πλασματικό Ποσό
0083 1η κατηγορία 000709 4163 3,25% 3,25% 6,50% 646,15 €
από 01.01.2022 έως 31.05.2022
21,00 € 21,00 € 42,00 €
3,00% 3,00% 6,00% 650,00 €
από 01.06.2022
19,50 € 19,50 € 39,00 €
2η κατηγορία 000710 4164 3,25% 3,25% 6,50% 784,60 €
από 01.01.2022 έως 31.05.2022
25,50 € 25,50 € 51,00 €
3,00% 3,00% 6,00% 783,30 €
από 01.06.2022
23,50 € 23,50 € 47,00 €
3η κατηγορία 000711 4165 3,25% 3,25% 6,50% 938,46 €
από 01.01.2022 έως 31.05.2022
30,50 € 30,50 € 61,00 €
3,00% 3,00% 6,00% 933,30 €
από 01.06.2022
28,00 € 28,00 € 56,00 €

 

Τ.Ε.Κ.Α. - ΜΙΣΘΩΤΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
Κ.Α.Δ. Ασφαλιστικές Κατηγορίες ΚΩΔ. ΕΙΔ. Κ.Π.Κ. Τ.Ε.Κ.Α. ΑΣΦ/ΝΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΣΥΝΟΛΟ Πλασματικό Ποσό
0083 1η κατηγορία 000712 4166 3,25% 3,25% 6,50% 646,15 €
από 01.01.2022 έως 31.05.2022
21,00 € 21,00 € 42,00 €
3,00% 3,00% 6,00% 650,00 €
από 01.06.2022
19,50 € 19,50 € 39,00 €
2η κατηγορία 000713 4167 3,25% 3,25% 6,50% 784,60 €
από 01.01.2022 έως 31.05.2022
25,50 € 25,50 € 51,00 €
3,00% 3,00% 6,00% 783,30 €
από 01.06.2022
23,50 € 23,50 € 47,00 €
3η κατηγορία 000714 4168 3,25% 3,25% 6,50% 938,46 €
από 01.01.2022 έως 31.05.2022
30,50 € 30,50 € 61,00 €
3,00% 3,00% 6,00% 933,30 €
από 01.06.2022
28,00 € 28,00 € 56,00 €


Με δεδομένο ότι, οι διατάξεις του ν.4756/2020, εφαρμόζονται ενιαία, τόσο για τους αυτοαπασχολούμενους/ελεύθερους επαγγελματίες, όσο και για τους πριν και μετά την 1η.01.1993 ασφαλισμένους, έμμισθους δικηγόρους και μισθωτούς μηχανικούς των οικείων τομέων του κλάδου επικουρικής ασφάλισης του τ. Ε.Τ.Α.Α., προβλέπεται καταβολή συγκεκριμένων ποσών σε ευρώ, κατόπιν επιλογής ασφαλιστικής κατηγορίας. Δηλαδή, δεν διενεργείται υπολογισμός ασφαλιστικών εισφορών βάσει ποσοστών επί των πραγματικών, ονομαστικών (μεικτών) αποδοχών, που συνήθως καταχωρούνται στην Α.Π.Δ.

Ως εκ τούτου, για να καταστεί δυνατή η απεικόνιση των επιμέρους ασφαλιστικών κατηγοριών στην Α.Π.Δ. Τ.Ε.Κ.Α. πρέπει να καταχωρείται στο πεδίο 39 «ΑΠΟΔΟΧΕΣ» συγκεκριμένο πλασματικό ποσό, ώστε, να υπολογίζονται, σύμφωνα με τα ισχύοντα ποσοστά, τα προβλεπόμενα για κάθε ασφαλιστική κατηγορία καταβλητέα ποσά σε ευρώ, τόσο για τον ασφαλισμένο, όσο και για τον εργοδότη.

Παράδειγμα:

Για την απεικόνιση της επικουρικής ασφάλισης του Τ.Ε.Κ.Α. στην 1η ασφαλιστική κατηγορία, για το χρονικό διάστημα από 01.01.2022 έως 31.05.2022, πρέπει στο πεδίο 39 : «ΑΠΟΔΟΧΕΣ» της Α.Π.Δ. Τ.Ε.Κ.Α. Κοινών Επιχειρήσεων να καταχωρηθεί το ποσό των 646,15 ευρώ, ως «πλασματικό ποσό», προκειμένου να καταστεί δυνατή η απεικόνιση για την 1η ασφαλιστική κατηγορία, η οποία αντιστοιχεί σε καταβολή εισφορών από τον ασφαλισμένο και τον εργοδότη σε ποσό 21 ευρώ για καθένα ξεχωριστά, έτσι ώστε, σε σύνολο να υπολογίζονται 42 ευρώ.

Για τις υπόλοιπες ασφαλιστικές κατηγορίες στο πεδίο 39 : «ΑΠΟΔΟΧΕΣ» θα καταχωρείται αντίστοιχα το πλασματικό ποσό, όπως αυτό αναφέρεται αναλυτικά στους ανωτέρω πίνακες.

Επισημαίνεται ότι, η ανωτέρω κωδικοποίηση αφορά την απεικόνιση της επικουρικής ασφάλισης στην Α.Π.Δ. του Τ.Ε.Κ.Α. των νεοεισερχόμενων μισθωτών απασχολούμενων, που βάσει των διατάξεων του ν.4826/2021, υπάγονται σε αυτό.

6.2. ΥΠΟΒΟΛΗ Α.Π.Δ. Τ.Ε.Κ.Α. ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ

Για την απεικόνιση του κλάδου επικουρικής ασφάλισης στην Α.Π.Δ. Τ.Ε.Κ.Α. Οικοδομοτεχνικών Έργων των απασχολούμενων σε αυτά προσώπων, έχει δημιουργηθεί νέος διακριτός Κ.Α.Δ. 0084 με λεκτική περιγραφή: «Τ.Ε.Κ.Α. - ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ», ο οποίος έχει συνδεθεί με διακριτούς Κωδικό Ειδικότητας και Κ.Π.Κ., ως ακολούθως:
- Κωδικός Ειδικότητας «000708» με λεκτική περιγραφή: «ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ Τ.Ε.Κ.Α. - ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ»
- Κωδικός Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) «4162» με λεκτική περιγραφή: «Τ.Ε.Κ.Α. - ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ»

Ο ανωτέρω Κωδικός Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) φέρει τα ακόλουθα ποσοστά ασφαλίστρων:
 

Τ.Ε.Κ.Α. ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ - ΒΑΡΕΑ
Κ.Α.Δ. ΚΩΔ. ΕΙΔ. Κ.Π.Κ. Τ.Ε.Κ.Α. ΑΣΦ/ΝΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΣΥΝΟΛΟ
0084 000708 4162 3,250%
από 01.01.2022 έως 31.05.2022
4,062%

από 01.01.2022 έως 31.05.2022

7,312%
από 01.01.2022 έως 31.05.2022
3,000%
από 01.06.2022
3,750%

από 01.06.2022

6,750%
από 01.06.2022
ΒΑΡΕΑ Τ.Ε.Κ.Α. ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 1,250% 0,940% 2,190%
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 4,500%
από 01.01.2022 έως 31.05.2022

4,250%
από 01.06.2022

5,002%
από 01.01.2022 έως 31.05.2022

4,690%
από 01.06.2022

9,502%
από 01.01.2022 έως 31.05.2022

8,940%
από 01.06.2022


7. Α.Π.Δ. e - Ε.Φ.Κ.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΑΓΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Τ.Ε.Κ.Α.

Για την ασφαλιστική τακτοποίηση των προσώπων της 5ης ενότητας της παρούσας στον e - Ε.Φ.Κ.Α., πρέπει στην υποβαλλόμενη Α.Π.Δ. e - Ε.Φ.Κ.Α. Κοινών Επιχειρήσεων να επιλέγεται/χρησιμοποιείται κωδικοποίηση, η οποία δεν περιλαμβάνει τον κλάδο επικουρικής ασφάλισης.

Ως γνωστόν, η εξαίρεση του κλάδου επικουρικής ασφάλισης επιτυγχάνεται με καταχώρηση στο πεδίο 31 της Α.Π.Δ. Κοινών Επιχειρήσεων Κωδικού Ειδικής περίπτωσης, που εξαιρεί τον εν λόγω κλάδο.

Συνεπώς, στην Α.Π.Δ. e - Ε.Φ.Κ.Α. πρέπει να χρησιμοποιείται η ήδη προβλεπόμενη, κατά περίπτωση, κωδικοποίηση (Κ.Α.Δ., ΚΩΔ. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, Κ.Π.Κ.) προσθέτοντας στο πεδίο 31 : «ΕΙΔ. ΠΕΡΙΠΤ. ΑΣΦΑΛ.» (π.χ. 9, 22) με κατάλληλα συμπληρωμένο το πεδίο 31, ώστε να προκύπτει Κ.Π.Κ. που δεν περιλαμβάνει τον κλάδο επικουρικής ασφάλισης, η απεικόνιση του οποίου, όπως προαναφέρθηκε, πραγματοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες της παρούσας στην Α.Π.Δ. Τ.Ε.Κ.Α. Κοινών Επιχειρήσεων.

Για τους εμμίσθους δικηγόρους και τους μισθωτούς μηχανικούς δεν απαιτείται η καταχώριση ειδικής περίπτωσης, αφού υφίσταται κωδικοποίηση με εξαίρεση του κλάδου επικουρικής ασφάλισης, η οποία και πρέπει να επιλεγεί (Εγκύκλιες: 47/2020 & 8/2021 του e - Ε.Φ.Κ.Α.)

Για την υποβολή Α.Π.Δ. e - Ε.Φ.Κ.Α. οικοδομοτεχνικών έργων με ασφαλισμένους υποχρεωτικά υπαγόμενους στο Τ.Ε.Κ.Α. θα ακολουθήσουν νεότερες οδηγίες.

8. ΥΠΟΒΟΛΗ Α.Π.Δ. Τ.Ε.Κ.Α (νομοθεσία - κυρώσεις)

Η υποβολή της Α.Π.Δ. Τ.Ε.Κ.Α. διέπεται από τις ίδιες διατάξεις, που ισχύουν για την υποβολή της Α.Π.Δ. e - Ε.Φ.Κ.Α. (άρθρα 14 και 15 του ν.4075/2012, όπως ισχύουν)

Ως εκ τούτου, η Α.Π.Δ. Τ.Ε.Κ.Α. υποβάλλεται από τους εργοδότες αποκλειστικά μέσω διαδικτύου από την 1η έως την τελευταία ημέρα του επόμενου (ή μεθεπόμενου για Δημόσιο Ι.Δ.Α.Χ. - Ι.Δ.Ο.Χ.) μήνα της απασχόλησης, αμέσως μετά την υποβολή της Α.Π.Δ. e - Ε.Φ.Κ.Α. Κοινών Επιχειρήσεων ή Οικοδομοτεχνικών Έργων. Μετά τη λήξη της οριζόμενης προθεσμίας, η υποβολή της, πραγματοποιείται με μαγνητικό ή ψηφιακό μέσο στην αρμόδια Τοπική Υπηρεσία e - Ε.Φ.Κ.Α., στην οποία υπάγεται η έδρα του εργοδότη.

Για το τρέχον έτος, οι προθεσμίες υποβολής Α.Π.Δ. έχουν γνωστοποιηθεί με το υπ' αριθμ. πρωτ.496587/02-12-2021 Γενικό έγγραφο του e - Ε.Φ.Κ.Α.

Σε περιπτώσεις μη ή εκπρόθεσμης υποβολή της Α.Π.Δ. Τ.Ε.Κ.Α. επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της περίπτωσης β' της παρ.1 του άρθρου 7 του ν.2972/2001, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του από την παρ. 4 του άρθρου 9 του ν.3232/2004 και την παρ. 1 του άρθρου 19 του ν.4075/2012.

Οι ασφαλιστικές εισφορές εισπράττονται για λογαριασμό του Τ.Ε.Κ.Α. από τον e - Ε.Φ.Κ.Α. και στη συνέχεια αποδίδονται εντός δύο (2) μηνών από την είσπραξή τους και κατά προτεραιότητα στο Τ.Ε.Κ.Α. (παρ.3 του άρθρου 43 του ν.4826/2021)

Η καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών υπέρ του Τ.Ε.Κ.Α. για τους μισθωτούς (υπαγόμενους στην ασφάλιση του Τ.Ε.Κ.Α.) πραγματοποιείται από όλους τους εργοδότες κοινών επιχειρήσεων και οικοδομοτεχνικών έργων, αποκλειστικά, με τη χρήση ιδιαίτερης Ταυτότητας Πληρωμής Τρεχουσών Εισφορών (Τ.Π.Τ.Ε. Τ.Ε.Κ.Α.), η οποία είναι ανεξάρτητη, από αυτήν που χρησιμοποιούν (Τ.Π.Τ.Ε. e - Ε.Φ.Κ.Α.) για την καταβολή των τρεχουσών εισφορών για την ασφάλιση των εργαζομένων τους σε όλους τους λοιπούς κλάδους ή τομείς (Κύριας Σύνταξης, Ασθενείας, Πρόνοιας, κ.λ.π.)

Για όλους τους υφιστάμενους εργοδότες δημιουργήθηκαν οίκοθεν Τ.Π.Τ.Ε. Τ.Ε.Κ.Α., για τις οποίες μπορούν να ενημερωθούν μέσω του δικτυακού τόπου του e - Ε.Φ.Κ.Α. στην οθόνη υποβολής Α.Π.Δ. Τ.Ε.Κ.Α.

Για τους νέους εργοδότες η Τ.Π.Τ.Ε. Τ.Ε.Κ.Α. δημιουργείται με αυτοματοποιημένη διαδικασία μαζί με την Τ.Π.Τ.Ε. e - Ε.Φ.Κ.Α. και αναγράφεται στη βεβαίωση απογραφής τους.

Εφιστάται η προσοχή των εργοδοτών κατά τη χρήση των δύο ταυτοτήτων πληρωμής τρεχουσών εισφορών (Τ.Π.Τ.Ε.), ώστε να αποδίδονται μέσω αυτών ορθά επιμερισμένες οι αντίστοιχες τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές.

Οι ασφαλιστικές εισφορές (εργαζόμενου και εργοδότη) υπέρ Τ.Ε.Κ.Α. καταβάλλονται από τον εργοδότη έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα της απασχόλησης. Εφόσον δεν καταβληθούν εμπρόθεσμα, επιβαρύνονται με πρόσθετα τέλη, από την επόμενη ημέρα εκείνης κατά την οποία έληξε η κατά νόμο προθεσμία καταβολής τους (άρθρο 21 του ν.4075/2012 και περ.11 της Υποπαραγράφου ΙΑ.2 της παρ.ΙΑ του άρθρου πρώτου του ν.4152/2013, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο δεύτερο παρ.4 του ν.4158/2013)

9. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ e - Ε.Φ.Κ.Α.

Οι ασφαλιστικές εισφορές υπέρ Τ.Ε.Κ.Α., όπως και οι λοιπές συνεισπραττόμενες από τον e - Ε.Φ.Κ.Α. εισφορές, λαμβάνονται υπόψη για τη χορήγηση Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας (Α.Α.Ε.) από τον e - Ε.Φ.Κ.Α. (άρθρα 23-30 του ν.4611/2019 και η υπ' αριθμ. 15435/913/16-04-2020 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως ισχύουν)

Με ευθύνη των οικείων προϊσταμένων των Τοπικών Διευθύνσεων να λάβουν γνώση του παρόντος οι υπάλληλοι των Τμημάτων Ασφάλισης και Εισφορών.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ


 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης