Αποτελέσματα live αναζήτησης

Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Α 1006106 ΕΞ 2022 Απόφαση καθορισμού ποσών για το πάγιο μηνιαίο χορήγημα στους συνοδούς των σκύλων ανιχνευτών τελωνειακών υπηρεσιών για την κάλυψη των δαπανών εκπαίδευσης, συντήρησης, διαμονής και διατροφής των σκύλων ανιχνευτών για το οικ. έτος 2022 - Κωδικοποιημένη


Σχόλια: Όπως τροποποιήθηκε με την Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Α 1027355 ΕΞ 2022/30.03.2022.Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-02-2022 ]
Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικοί φόροι

Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Α 1006106 ΕΞ 2022
Απόφαση καθορισμού ποσών για το πάγιο μηνιαίο χορήγημα στους συνοδούς των σκύλων ανιχνευτών τελωνειακών υπηρεσιών για την κάλυψη των δαπανών εκπαίδευσης, συντήρησης, διαμονής και διατροφής των σκύλων ανιχνευτών για το οικ. έτος 2022


Αριθμ. Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Α 1006106 ΕΞ 2022

(ΦΕΚ Β' 305/31-01-2022)
 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α' 143),
β) του Κεφαλαίου Α' «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του μέρους πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α' 94) και ειδικότερα των άρθρων 2 και 7, της παρ. 1 του άρθρου 14, του άρθρου 19 και του άρθρου 41 αυτού,
γ) του ν. 4874/2021 «Κύρωση του κρατικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022» (Α' 249).
δ) του π.δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (Α' 103).
ε) του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α' 145),
στ) της υπό στοιχεία οικ. 2/122106/ΔΠΓΚ/19-12-2021 απόφασης του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Διάθεση των πιστώσεων του κρατικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022».
ζ) της υπό στοιχεία 2/58493/ΔΠΓΚ/31-07-2018 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση του κρατικού προϋπολογισμού» (Β' 3240),
η) της υπό στοιχεία Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Α 1113319 ΕΞ 2021/20-12-2021 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Κατανομή των πιστώσεων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 σε επιμέρους Λογαριασμούς Εξόδων» Προϋπολογισμός Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Ειδικός Φορέας 1023-801-00000-00,
θ) της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23- 10-2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β' 4738),

2. Την υπό στοιχεία Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Β' 130 και 372), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαρ. α' της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 (Α' 94).

3. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1001512 ΕΞ 2017/05-01-2017 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε όργανα Κεντρικών, Ειδικών Αποκεντρωμένων και Περιφερειακών Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), εξουσιοδότηση υπογραφής σε Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων και Προϊσταμένους ή Υπευθύνους Αυτοτελών Υπηρεσιών, καθώς και ορισμός Δευτερευόντων Διατακτών Υπηρεσιών αυτής» (Β' 12, 52, 234 και 1032),

4. Την υπ' αρ. 1 της 20-01-2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, και την υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 17-01-2020 Α.Υ.Ο. «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

5. Την υπό στοιχεία ΔΔΑΔ Γ 1088827 ΕΞ 2020/24- 07-2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Επιλογή και τοποθέτηση Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».

6. Την υπό στοιχεία Ε. 2705/771/Γ0034/24.10.1996 Α.Υ.Ο., όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Ε.506/147/Γ0034/18.02.2002 Α.Υ.Ο. (Β' 250) περί καταβολής μηνιαίου πάγιου χορηγήματος στους προϊσταμένους της οικείας υπηρεσίας, των σκύλων ανιχνευτών, για την κάλυψη των δαπανών εκπαίδευσης, συντήρησης, διαμονής και διατροφής των σκύλων ανιχνευτών.

7. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3833/2010 (Α' 40) και της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3845/2010 (Α' 65) περί μείωσης πάσης φύσεως επιδομάτων.

8. Την υπ' αρ. 2/5091/0026/25.5.2012 (Β 1741) Α.Υ.Ο. «Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή δαπανών πάγιων κατ' αποκοπή χορηγημάτων και μισθωμάτων κτιρίων δημοσίων υπηρεσιών», ιδίως το άρθρο 2 αυτής.

9. Το από 28-12-2021 ηλεκτρονικό μήνυμα της Διεύθυνσης Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ.

10. Τις αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης, οικ. έτους 2022, για το πάγιο μηνιαίο χορήγημα συνοδών σκύλων ανιχνευτών, οι οποίες μεταβιβάστηκαν από τις Τελωνειακές Υπηρεσίες προς την Υπηρεσία.

11. Την ανάγκη κάλυψης των δαπανών εκπαίδευσης, συντήρησης, διαμονής και διατροφής των σκύλων ανιχνευτών.

12. Το υπό στοιχεία 2/2394/ΔΕΠ/28-1-20 έγγραφο της Δ.Ε.Π. του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους,

αποφασίζουμε:

1. Τον καθορισμό των χρηματικών ποσών για το πάγιο μηνιαίο χορήγημα στους συνοδούς των σκύλων ανιχνευτών των παρακάτω τελωνειακών υπηρεσιών, για το οικ. έτος 2022, ως εξής:

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Μηνιαίο χορήγημα ανά σκύλο σε ευρώ Χρονικό διάστημα Συνολικό ποσό δαπάνης Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
Ονόματα σκύλου: NTIANA, KYBERR
216,00 € Οικονομικό Έτος 2022 2.592,00€ * 3 = 7.776,00 € ΑΔΑ: 6ΖΗΣ46ΜΠ3Ζ-Ε0Δ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ Δ.Υ.Ε.Ε. ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ α/α 2519/2022
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΟΥ
Όνομα σκύλου: OSCAR
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗΣ
Όνομα σκύλου: TUTANUS
216,00 € Οικονομικό Έτος 2022 2.592,00 € ΑΔΑ: 95ΧΘ46ΜΠ3Ζ-Γ8Β ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ Δ.Υ.Ε.Ε. ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ α/α 7047/2022
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Όνομα σκύλου: BALU, GREY
216,00 € Για BALU: 1/1/2022­31/3/2022
Για GREY: 1/4/2022­31/12/2022
2.592,00 € ΑΔΑ: 9ΦΜΖ46ΜΠ3Ζ-5ΓΨ
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ Δ.Υ.Ε.Ε. ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ α/α 8890/2022
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Όνομα σκύλου: ΠΙΤΣΟΥΡ
216,00 € Οικονομικό Έτος 2022 2.592,00 € ΑΔΑ: 6ΛΧΛ46ΜΠ3Ζ-ΛΚΤ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ Δ.Υ.Ε.Ε. ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΑΧΑΪΑΣ α/α 5442/2022
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ “ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ”
Ονόματα σκύλων: ΜΠΑΡΤ, DIEGO, ΑΙΚΑ
216,00 € Για ΜΠΑΡΤ & DIEGO:
1/1/2022- 31/12/2022
Για ΑΙΚΑ:
1/4/2022-31/12/2022
(2.592,00 €* 2) + (216€*9) =7.128,00 € ΑΔΑ: 9ΡΖ946ΜΠ3Ζ-ΓΨΝ, 9Ξ4Ρ46ΜΠ3Ζ-9Β1
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ Δ.Υ.Ε.Ε. ΣΤΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ α/α 5009/2022, 27414/2022
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΚΗΠΩΝ
Ονόματα σκύλων: ΤΖΙ, DOLLY, SELIN, ΛΑΚΥ, AXEL
216,00 € ΓΙΑ TZI, DOLLY, ΛΑΚΥ, AXEL & ICE:
1/1/2022-31/12/2022
ΓΙΑ SELIN:
1/1/2022-31/3/2022
(2.592,00 € * 5)+(216€*3) = 13.608,00€ ΑΔΑ: ΡΛΚ446ΜΠ3Ζ-4ΨΛ
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ Δ.Υ.Ε.Ε. ΝΟΜΟΥ ΕΒΡΟΥ α/α 7437/2022
ΤΕΛΩΝΕΙΟ Ν. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Όνομα σκύλου: ICE
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΕΥΖΩΝΩΝ Ονόματα σκύλων: ΝΤΟΛΥ, ΙΡΙΣ, BOUKA, ARIA 216,00 € Οικονομικό Έτος 2022 2.592,00€ * 4 = 10.368,00€ ΑΔΑ: 9ΑΥΡ46ΜΠ3Ζ-455 ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ Δ.Υ.Ε.Ε. ΝΟΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ α/α 6483/2022
Α' ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ονόματα σκύλου: ΧΑΚΕΡ, HARLEY 216,00 € Οικονομικό Έτος 2022 2.592,00 € * 2= 5.184,00 € ΑΔΑ: Ω3Π746ΜΠ3Ζ-Δ40, ΩΣΙ546ΜΠ3Ζ-Ξ11 ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ Δ.Υ.Ε.Ε. ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ α/α 5427, 5428/2022
Β' ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όνομα σκύλου: GORBI 216,00 € Οικονομικό Έτος 2022 2.592,00 € ΑΔΑ: 6ΤΘ346ΜΠ3Ζ-24Γ ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ Δ.Υ.Ε.Ε. ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ α/α 5426/2022
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Όνομα σκύλου: BILL 216,00€ Οικονομικό Έτος 2022 2.592,00 € ΑΔΑ: 6Ι2Ω46ΜΠ3Ζ-ΖΚ0 ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ Δ.Υ.Ε.Ε. ΝΟΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ α/α 6004/2022
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Όνομα σκύλου: GREY

216,00€ 1/1/2022­31/3/2022 216,00 €*3 = 648€ ΑΔΑ: ΕΓ1Γ46ΜΠ3Ζ-ΑΨΘ
ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ Δ.Υ.Ε.Ε. Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ α/α 7967/2022
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Όνομα σκύλου: ΑΙΚΑ

216,00€ 1/1/2022­31/3/2022 216,00 €*3 = 648€ ΑΔΑ: ΡΡ9Ε46ΜΠ3Ζ-ΗΟ4
ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ Γ.Δ.Ο.Υ. ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε. α/α 9585/2022
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΚΑΚΑΒΙΑΣ

Όνομα σκύλου: JOLINE

216,00 € Οικονομικό Έτος 2022 2.592,00 € ΑΔΑ: 6Κ0Ε46ΜΠ3Ζ-Ν0Ψ ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ Δ.Υ.Ε.Ε. Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ α/α 8684/2022
ΤΕΛΩΝΕΙΟ Γ' ΠΕΙΡΑΙΑ

Όνομα σκύλου: KAL

216,00 € Οικονομικό

Έτος 2022

2.592,00 € ΑΔΑ:ΨΜ6Κ46ΜΠ3Ζ-8Α2 ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ Δ.Υ.Ε.Ε. Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ α/α 7652/2022
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

Όνομα σκύλου: VLADA

216,00 € Οικονομικό

Έτος 2022

2.592,00 € ΑΔΑ: ΩΤ2Α46ΜΠ3Ζ-ΒΣΨ ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ Δ.Υ.Ε.Ε. Ν. ΧΑΝΙΩΝ α/α 6916/2022
ΣΥΝΟΛΟ
 

 
69.984,00 €
 2. Η απόφαση αυτή προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού συνολικού ύψους 69.984,00€ (εξήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα τεσσάρων ευρώ), που βαρύνει τις πιστώσεις των Ειδικών Φορέων 1023801-0432000, 1023-801-0430900, 1023-801-0430700, 1023-801-0432900, 1023-801-0432100, 1023-801-0435000, 1023-8001-0431400, 1023-801-0432200, 1023-801-0433600, 1023-801-0434500, 1023-801-0432300, 1023-801-0430600, 1023-801-0435300, 1023-801-0000000 του Λογαριασμού 2410988001 «Αγορές λοιπών αγαθών (κατ' αποκοπή χορήγημα)», οικονομικού έτους 2022.

3. Το χορήγημα θα καταβάλλεται στον προϊστάμενο του τελωνείου στο οποίο υπηρετεί ο συνοδός του σκύλου ανιχνευτή με τακτικό χρηματικό ένταλμα, μετά τις νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με την υπ' αρ. 2/5091/0026/25.5.2012 (Β' 1741) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 65 και το άρθρο 151 του ν. 4270/2014 (Α' 143) περί ασυμβίβαστων καθηκόντων διατάκτη και δημοσίου υπολόγου, όταν ο προϊστάμενος της προηγούμενης παραγράφου είναι και διατάκτης βάσει της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1001512 ΕΞ 2017/05-01-2017 (Β' 12) απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., το μηνιαίο χορήγημα θα καταβάλλεται σε μόνιμο υπάλληλο της οικείας υπηρεσίας, διαφορετικό του διατάκτη.

4. Στα ανωτέρω ποσά δεν συμπεριλαμβάνονται οι εμβολιασμοί και τα έξοδα ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης των σκύλων ανιχνευτών, που βαρύνουν επίσης τις πιστώσεις του Λογαριασμού 2410988001 των ανωτέρω Ειδικών Φορέων και θα καταβάλλονται στον συνοδό σκύλου ανιχνευτή με τακτικά χρηματικά εντάλματα, σύμφωνα με τα παραστατικά δαπανών που θα προσκομίζονται.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 28 Ιανουαρίου 2022

Ο Διοικητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Συνημμένα:

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης