Αποτελέσματα live αναζήτησης

1115/7.1.2022 Ηλεκτρονική καταγραφή εμβολιασμών και περιστατικών νόσησης από κορωνοϊό COVID-19 εκτός Ελλάδας στο Μητρώα εμβολιασμένων και νοσησάντων εξωτερικού.


Δημοσιεύθηκε στις : [ 08-01-2022 ]
Κατηγορία: Λοιπά

1115/7.1.2022
Ηλεκτρονική καταγραφή εμβολιασμών και περιστατικών νόσησης από κορωνοϊό COVID-19 εκτός Ελλάδας στο Μητρώα εμβολιασμένων και νοσησάντων εξωτερικού.


Αριθμ. 1115

Ηλεκτρονική καταγραφή εμβολιασμών και περιστατικών νόσησης από κορωνοϊό COVID-19 εκτός Ελλάδας στο Μητρώα εμβολιασμένων και νοσησάντων εξωτερικού.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ -ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/953 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2021 σχετικά με πλαίσιο για την έκδοση, την επαλήθευση και την αποδοχή διαλειτουργικών πιστοποιητικών εμβολιασμού κατά της COVID-19, διαγνωστικού της ελέγχου και ανάρρωσης από αυτή (Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID της ΕΕ) με σκοπό να διευκολυνθεί η ελεύθερη κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της πανδημίας της COVID-19 (L 211/1),

β) του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων - ΓΚΠΔ/General Data Protection Regulation - GDPR) (L 119/1),

γ) του άρθρου 192 του ν. 4855/2021 «Τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα, του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α' 215),

δ) του ν. 4764/2020 «Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α' 256), και ιδίως του άρθρου 55Α, όπως προστέθηκε με το άρθρο 191 του ν. 4855/2021 (Α' 215), και του άρθρου 57,

ε) του ν. 4806/2021 «Κύρωση της από 30.5.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Θέσπιση, περιεχόμενο και διαδικασία έκδοσης Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID-19” (Α' 87) και ειδικότερες εγγυήσεις για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» (Α' 95), στ) του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α' 184), ζ) του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων

Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α' 137),

η) του άρθρου 47 του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» (Α' 134),

θ) της περ. ιβ' του άρθρου 20 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α' 143),

ι) του π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α' 155),

ια) του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 155),

ιβ) του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α' 85),

ιγ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 121),

ιδ) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α' 119),

ιε) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 181),

ιστ) του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α' 148),

ιζ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, (π.δ. 63/2005 -Α' 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α' 133).

2. Την υπό στοιχεία Υ6/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β' 2902).

3. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β' 4805).

4. Την υπ' αρ. 4251/30.8.2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Επικρατείας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Γεώργιο Γεωργαντά» (Β' 3996).

5. Την υπ' αρ. 5570/1.12.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης «Διαδικασία καταχώρισης στα Μητρώα Εμβολιασμένων Εξωτερικού κατά του κορωνοϊού COVID-19 από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) των αιτούντων αναμνηστική δόση» (Β' 5637).

6. Την υπό στοιχεία 38428 ΕΞ/29.10.2021 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας, «Κανόνες για την παροχή ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών» (Β' 5231).

7. Την υπ'αρ. 1163/17.1.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης «Ρύθμιση των απαιτούμενων διαλειτουργικοτή-των, της διαδικασίας αυθεντικοποίησης, των ειδικότερων τεχνικών ή λεπτομερειακών θεμάτων λειτουργίας της ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Έκδοσης Βεβαίωσης κατά του κορωνοϊού COVID-19 και της διαδικασίας έκδοσης της βεβαίωσης» (Β' 114).

8. Την υπ'αρ. 1042/14.1.2021 κοινή απόφαση του Υπουργού Επικρατείας και του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης «Καθορισμός διαδικασίας ενημέρωσης και επιβεβαίωσης της προγραμματισμένης ημερομηνίας εμβολιασμού του πολίτη μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)» (Β' 86).

9. Την υπ'αρ. 5230/24.12.2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Ρύθμιση τεχνικών και οργανωτικών ζητημάτων για τη λειτουργία του Συστήματος και της Πλατφόρμας Διαχείρισης Συνεδριών Εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19, της διαδικασίας επιβεβαίωσης της προγραμματισμένης συνεδρίας, των απαιτούμενων διασυνδέσεων του Συστήματος και της Πλατφόρμας με άλλα πληροφοριακά συστήματα, της διαδικασίας αυθεντικοποίησης, καθώς και κάθε αναγκαίας τεχνικής ή άλλης λεπτομέρειας.» (Β' 5723).

10. Την υπ'αρ. 2650/10.4.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Επικρατείας «Ρύθμιση ειδικότερων τεχνικών ζητημάτων για τη λειτουργία του Εθνικού Μητρώου Ασθενών από τον κορωνοϊό COVID-19, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων εικοστού ένατου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) “Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID- 19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις” (Α' 75) και 83 του ν. 4600/2019 (Α' 43).» (Β' 1298)

11. Την υπό στοιχεία 3981 ΕΞ/25.12.2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Παροχή υπηρεσίας Αυθεντικοποίησης Χρηστών OAuth. 2.0 σε Πληροφοριακά Συστήματα Τρίτων Φορέων» (Β' 762).

12. Την υπό στοιχεία 118944 ΕΞ/23.10.2019 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Β' 3990).

13. Τα από 19.10.2021 και 3.12.2021 Πρακτικά Συνεδρίασης της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών.

14. Την ανάγκη θεσμοθέτησης της διαδικασίας ηλεκτρονικής καταχώρισης των στοιχείων των εμβολιασθέντων ή νοσησάντων στο εξωτερικό προσώπων, κατά περίπτωση: α) στο Μητρώο εμβολιασμένων εξωτερικού κατά του κορωνοϊού COVID-19 με ψηφιακά επαληθεύσιμο πιστοποιητικό, ή β) στο Μητρώο νοσησάντων εξωτερικού από τον κορωνοϊό COVID-19 με ψηφιακά επαληθεύσιμο πιστοποιητικό.

15. Την υπ' αρ. 45096/21.12.2021 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την οποία από την εφαρμογή της παρούσας προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του φορέα «Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.», το ύψος της οποίας δεν δύναται να υπολογισθεί ακριβώς, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Αντικείμενο


Αντικείμενο της παρούσας είναι ο καθορισμός: α) της διαδικασίας ηλεκτρονικής καταχώρισης των εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19 που έχουν διενεργηθεί εκτός Ελλάδας στο Μητρώο εμβολιασμένων εξωτερικού κατά του κορωνοϊού COVID-19 με ψηφιακά επαληθεύσιμο πιστοποιητικό της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 55Α του ν. 4764/2020 και των ειδικότερων ζητημάτων λειτουργίας της ειδικής πλατφόρμας της παρ. 3 του ιδίου άρθρου και β) της διαδικασίας ηλεκτρονικής καταχώρισης των περιστατικών νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 που έχουν διενεργηθεί εκτός Ελλάδας στο Μητρώο νοσησάντων εξωτερικού από τον κορωνοϊό COVID-19 με ψηφιακά επαληθεύσιμο πιστοποιητικό της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 192 του ν. 4855/2021 και των ειδικότερων ζητημάτων λειτουργίας της ειδικής πλατφόρμας της παρ. 3 του ιδίου άρθρου.

Άρθρο 2

Ειδική ψηφιακή πλατφόρμα καταχώρισης εμβολιασμών και περιστατικών νόσησης στο εξωτερικό με ψηφιακά επαληθεύσιμο πιστοποιητικό


1. Δημιουργείται ειδική ψηφιακή πλατφόρμα καταχώρισης εμβολιασμών και περιστατικών νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 που διενεργήθηκαν ή έλαβαν χώρα, αντίστοιχα, στο εξωτερικό («Πλατφόρμα»), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ).

2. Η Πλατφόρμα αναπτύσσεται, υλοποιείται και συντηρείται από την ανώνυμη εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Α.Ε.» και διακριτικό τίτλο «Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.»

3. Σκοπός της Πλατφόρμας είναι η καταχώριση των στοιχείων φυσικού προσώπου, κατά περίπτωση: α) στο Μητρώο εμβολιασμένων εξωτερικού κατά του κορω-νοϊού COVID-19 της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 55Α του ν. 4764/2020, εφόσον έχει διενεργηθεί πλήρης εμβολιασμός με αναγνωρισμένα από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμού εμβόλια, σε νοσηλευτικό οργανισμό ή ίδρυμα ή οιοδήποτε άλλο φορέα, που διενεργεί νομίμως εμβολιασμούς σε κράτος μέλος της Ε.Ε. ή σε τρίτη χώρα, ή β) στο Μητρώο νοσησάντων εξωτερικού από τον κορωνοϊό COVID-19 της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 192 του ν. 4855/2021, εφόσον έχει λάβει χώρα περιστατικό νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε κράτος μέλος της Ε.Ε. ή σε τρίτη χώρα.

4. Η καταχώριση πραγματοποιείται κατόπιν αίτησης του φυσικού προσώπου που υποβάλλεται στην Πλατφόρμα.

5. Ειδικά στην περίπτωση της καταχώρισης στο Μητρώο της περ. α' της παρ. 3, ο εμβολιασμός θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί με έναν από τους τύπους εμβολίων που απαριθμούνται στην παρ. 4 του άρθρου 1 της υπ'αρ. 5570/1.12.2021 (Β' 5637) κοινής υπουργικής απόφασης.

Άρθρο 3

Διαδικασία υποβολής αίτησης


1. Το φυσικό πρόσωπο εισέρχεται στην Πλατφόρμα αφότου αυθεντικοποιηθεί με τη χρήση των προσωπικών κωδικών - διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet).

2. Μετά την είσοδο στην Πλατφόρμα, το φυσικό πρόσωπο καταχωρίζει σε ειδικά πεδία: α) τον Α.Μ.Κ.Α/ Π.Α.Μ.Κ.Α/Π.Α.Α.Υ.Π.Α. και β) τον αριθμό δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου. Εφόσον πρόκειται για εμβολιασμό, το φυσικό πρόσωπο καταχωρίζει υποχρεωτικά και την ημερομηνία διενέργειας των δόσεων εμβολιασμού που προηγήθηκαν της τελευταίας.

3. Η διασταύρωση των στοιχείων που καταχωρίζονται σύμφωνα με την παρ. 2, πραγματοποιείται από μητρώα φορέων του δημοσίου τομέα και ειδικότερα από: α) τα Μητρώα Δελτίων Αστυνομικών Ταυτοτήτων ή Διαβατηρίων της Ελληνικής Αστυνομίας, κατά περίπτωση, β) το Φορολογικό Μητρώο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) και γ) το Εθνικό Μητρώο Α.Μ.Κ.Α. -ΕΜΑΕΣ της ΗΔΙΚΑ Α.Ε., μέσω του Κέντρου Διαλειτουρ-γικότητας της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., σύμφωνα με το άρθρο 47 του ν. 4623/2019 και το άρθρο 84 του ν. 4727/2020.

4. Κατά την υποβολή της σχετικής αίτησης επισυνάπτονται πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις που περιέχουν τις πληροφορίες της παρ. 3 του άρθρου 2 σε ψηφιακά επαληθεύσιμη μορφή και ειδικότερα:

α) είτε Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 της Ε.Ε. (EU Digital COVID Certificate - EUDCC) του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/953 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2021, το οποίο φέρει μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό και κρυπτογραφική ψηφιακή υπογραφή, με βάση την οποία ελέγχεται η εγκυρότητά του,

β) είτε ψηφιακό πιστοποιητικό τρίτης χώρας, για τα πιστοποιητικά COVID-19 της οποίας έχει εκδοθεί εκτελεστική πράξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 8 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/953,

γ) είτε ψηφιακό πιστοποιητικό ή βεβαίωση τρίτης χώρας, για τα πιστοποιητικά ή τις βεβαιώσεις της οποίας έχει εκδοθεί η κοινή υπουργική απόφαση του δευτέρου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου πρώτου της από 30.5.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 87), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4806/2021 (Α' 95).

5. Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω ενεργειών, και εφόσον επαληθευθεί η εγκυρότητα των συνυποβαλλόμενων πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, ακολουθεί αυτόματη καταχώριση των στοιχείων του φυσικού προσώπου στα Μητρώα του άρθρου 1, κατά περίπτωση.

Άρθρο 4

Προστασία προσωπικών δεδομένων - τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας


1. Το Υπουργείο Υγείας ορίζεται Υπεύθυνος Επεξεργασίας κατά την έννοια της περ. 7 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (ΕΕ L 119) (Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων -Γ.Κ.Π.Δ.), για τον σκοπό της καταχώρισης των εμβολιασμών που έχουν διενεργηθεί ή των περιστατικών νόσησης που έχουν λάβει χώρα στο εξωτερικό στα Μητρώα του άρθρου 1 μέσω της Πλατφόρμας.

2. Η Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε. ορίζεται Εκτελούσα την επεξεργασία των καταχωριζόμενων στην Πλατφόρμα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, κατά την έννοια της περ. 8 του άρθρου 4 και υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 28 του Γ.Κ.Π.Δ., για λογαριασμό του Υπουργείου Υγείας. Στο πλαίσιο αυτό, η Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε. αναλαμβάνει τον τεχνικό σχεδιασμό, την υλοποίηση, την συλλογή και οργάνωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και άλλων δεδομένων από κάθε πηγή, την τήρηση υπό συνθήκες που διασφαλίζουν την ακεραιότητα, την εμπιστευτικότητα και τη διαθεσιμότητα των δεδομένων και κάθε άλλο θέμα, που αφορά στην ομαλή λειτουργία της Πλατφόρμας, ενεργώντας σύμφωνα με το ενωσιακό και εθνικό δίκαιο και ιδίως, σύμφωνα με τις διατάξεις του Γ.Κ.Π.Δ. και του ν. 4624/2019.

Άρθρο 5

Έκδοση πιστοποιητικού ή βεβαίωσης εμβολιασμού ή νόσησης


1. Αφότου λάβει χώρα η καταχώριση σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 3 και εφόσον πληρούνται τα κριτήρια που έχει θέσει η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19, όπως εκάστοτε ισχύουν, το φυσικό πρόσωπο δύνανται να εκδίδει:

α) Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 της Ε.Ε. (EU Digital COVID Certificate - EUDCC) με πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του φυσικού προσώπου-κατόχου του όσον αφορά στον εμβολιασμό ή στη νόσηση από τον κορωνοϊό COVID-19, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου πρώτου της από 30.5.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4806/2021, ή

β) βεβαίωση εμβολιασμού σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 55 του ν. 4764/2020 και την υπ'αρ. 1163/17.1.2021 κοινή υπουργική απόφαση, ή

γ) βεβαίωση νόσησης που επιβεβαιώνεται με θετικό διαγνωστικό έλεγχο σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 5 της υπ' αρ. 2650/10.4.2020 κοινής υπουργικής απόφασης.

2. Για τον σκοπό της παρ. 1, τα Μητρώα του άρθρου 1 διασυνδέονται, κατά περίπτωση, με: α) την ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα έκδοσης του Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID - 19 της παρ. 3 του άρθρου πρώτου της από 30.5.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, β) την ηλεκτρονική Πλατφόρμα Έκδοσης Βεβαίωσης Εμβολιασμού της παρ. 5 του άρθρου 55 του ν. 4764/2020 και γ) την ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή του άρθρου 5 της υπ' αρ. 2650/10.4.2020 κοινής υπουργικής απόφασης, τηρουμένων των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφαλείας.

Άρθρο 6

Προγραμματισμός αναμνηστικής δόσης εμβολιασμού


1. Αφότου λάβει χώρα η καταχώριση σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 3 και εφόσον πληρούνται τα κριτήρια που έχει θέσει η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19, όπως εκάστοτε ισχύουν, το φυσικό πρόσωπο δύνανται να προγραμματίσει την ημερομηνία συνεδρίας της αναμνηστικής δόσης εμβολιασμού σύμφωνα με το άρθρο 57 του ν. 4764/2020 και τις υπ' αρ. 5230/24.12.2020 και 1042/14.1.2021 κοινές υπουργικές αποφάσεις.

2. Για τον σκοπό της παρ. 1, τα Μητρώα του άρθρου 1 διασυνδέονται με το Σύστημα Διαχείρισης Συνεδριών Εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19 του άρθρου 57 του ν. 4764/2020, τηρουμένων των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφαλείας.

Άρθρο 7

Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας


Η παραγωγική λειτουργία της Πλατφόρμας εκκινεί από την έναρξη ισχύος της παρούσας.

Άρθρο 8

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 7 Ιανουαρίου 2022

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός

Οικονομικών

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Υφυπουργός

Ψηφιακής Διακυβέρνησης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ

Υγείας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ

Επικρατείας

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης