ΠΟΛ.1002/13.1.2004

Κοινοποίηση της απόφασης Γ. 157123/8-10-03 του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

13 Ιαν 2004

Taxheaven.gr
Αθήνα 13 Ιανουαρίου 2004
Αρ. Πρωτ.: 1002253/23/Τ.&Ε.Φ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α΄

ΠΟΛ 1002

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση της απόφασης Γ.157123/8-10-03 του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

Κοινοποιούμε, για ενημέρωση και εφαρμογή, τη Γ157123/8-10-03 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 1464/8-10-03 και με την οποία καθορίζονται από 1-1-2004, τα τέλη δημοσίευσης και οι τιμές πώλησης και συνδρομής των φύλλων της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως από το Εθνικό Τυπογραφείο.
Για διευκόλυνσή σας, επισυνάπτεται πίνακας που εμφανίζει αναλυτικά τα τέλη δημοσίευσης, τα Τέλη Χαρτοσήμου και τις λοιπές επιβαρύνσεις για τη δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο της ανακοίνωσης καταχώρισης ανώνυμης εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. και ο οποίος αντικαθιστά τον όμοιο πίνακα που είχε σταλεί πριν την ανωτέρω αύξηση με την 1065804/1180/ ΠΟΛ. 1211/8-8-02 εγκύκλιό μας, με την οποία κοινοποιήθηκε η Κ2-10200/26-7-2002 κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης.

ΤΕΛΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
Τα τέλη δημοσίευσης στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (Τ.Α.Ε., Ε.Π.Ε.) σύμφωνα με την Γ157123/8-10-03 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, που δημοσιεύτηκε στο Φύλλο Εφημερίδας Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ.) τεύχος Β΄ με αριθμό 1464/8-10-03 καθορίζονται σε 450 ΕΥΡΩ.
Σύμφωνα με τα παραπάνω, το διπλότυπο είσπραξης που θα εκδοθεί από τη Δ.Ο.Υ., θα περιλαμβάνει τα εξής ποσά, όσον αφορά τέλη χαρτοσήμου και λοιπές κρατήσεις:

1. ΚΑΕ 2531 (Τέλη δημοσίευσης Απόφαση Γ157123/8-10-03 ΥΠ.ΕΣ.Δ.ΔΑ)

ΕΥΡΩ 450,00

2. ΚΑΕ 1229 (Χαρτόσημο Αρ. 15ε παρ. 2 ΚΤΧ ) 450 Χ 3%

ΕΥΡΩ 13,50

3. ΚΑΕ 1228 (ΟΓΑ χαρ/μου Ν. 4169/61 αρ. 11 παρ. 1 Γ & Ν. 4435/1964 αρ. 6 παρ. 1 ) 13,50 Χ 20%*

ΕΥΡΩ 2,70

4. ΚΑΕ 3512 (ΤΑΠΕΤ Ν. 1878/44) 450 Χ 5%

ΕΥΡΩ 22,50

5. ΚΑΕ 1229 ( Ν. 187/43 αρ. 10 παρ. 1 ) χαρ/μο 22,5 Χ 2%

ΕΥΡΩ 0,45

6. ΚΑΕ 1228 (ΟΓΑ χαρ/μου Ν. 4169/61 αρ. 11 παρ. 1 Γ & Ν. 4435/1964 αρ. 6 παρ. 1 ) 0,45 Χ 20%

ΕΥΡΩ 0,09

7. ΚΑΕ 3531 ( Αρ. 27 Ν. 2339/95 Εισφορά επί των Τελών Δημοσίευσης υπέρ των υπαλλήλων του Υπ. Εμπορίου) 450 Χ 7%

ΕΥΡΩ 31,50

8. ΚΑΕ 1229 ( Ν. 187/43 αρ. 10 παρ. 1 ) 31,50 Χ 2%

ΕΥΡΩ 0,63

9. ΚΑΕ 1228 ( Ν. 4169/61 αρ. 11 παρ. 1 Γ ΟΓΑ χαρ/μου & Ν. 4435/1964 αρ. 6 παρ. 1 ) 0,63 Χ 20%

ΕΥΡΩ 0,13

ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΠΛΟΤΥΠΟΥ

ΕΥΡΩ 521,50Taxheaven.gr