Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΥΠΕΝ/ΔΔΕΔ/115162/3055/2021 Μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1143/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2014 «για την πρόληψη και διαχείριση της εισαγωγής και εξάπλωσης χωροκατακτητικών ξένων ειδών»


Δημοσιεύθηκε στις : [ 08-12-2021 ]
Κατηγορία: Λοιπά

ΥΠΕΝ/ΔΔΕΔ/115162/3055/2021
Μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1143/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2014 «για την πρόληψη και διαχείριση της εισαγωγής και εξάπλωσης χωροκατακτητικών ξένων ειδών»


Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΕΔ/115162/3055/2021

(ΦΕΚ Β' 5697/07-12-2021)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ -ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ -ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο δεύτερο του ν. 2077/1992 «Κύρωση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση...κ.λπ.» (Α' 136) και το άρθρο 1 και την παρ. 1ζ του άρθρου 2 του ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α' 34), όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 6 του ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων κ.λπ.» (Α' 70).

2. Τον ν. 3937/2011 «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις» (Α' 60) και ειδικότερα των άρθρων 12, 15,17 και 18 αυτού.

3. Τα άρθρα 28, 29 και 30 του ν. 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (Α' 160), όπως το άρθρο 28 τροποποιήθηκε με τα άρθρα 7 και 9 του ν. 4042/2012 και την παρ. 1 του άρθρου 30 με το άρθρο 21 του ν. 4014/2011 (Α' 209).

4. Την Ενότητα Α' του ν. 4042/2012 «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ. Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (Α' 24).

5. Τον ν. 2204/1994 «Κύρωση Σύμβασης για τη βιολογική ποικιλότητα» (Α' 59).

6. Τον ν. 3422/2005 «Κύρωση της Σύμβασης για την πρόσβαση σε πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα (Σύμβαση Άαρχους)» (Α' 303).

7. Τον ν. 3938/2011 «Εθνική στρατηγική για την προστασία και διαχείριση του θαλάσσιου περιβάλλοντος-Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/56/ΕΚ..» (Α' 144).

8. Τον ν. 2055/1992 «Κύρωση Σύμβασης διεθνούς εμπορίας ειδών της άγριας πανίδας και χλωρίδας που κινδυνεύουν να εξαφανισθούν με τα Παραρτήματα Ι και ΙΙ αυτής» (Α' 105).

9. Τον ν. 4470/2017 «Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για τον Έλεγχο και Διαχείριση του Έρματος και των Ιζημάτων που προέρχονται από πλοία, 2004 και άλλες διατάξεις» (Α' 65).

10. Τον ν. 4685/2020 «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις» (Β' 178).

11. Το άρθρο 9 του ν. 4712/2020 «Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, ρύθμιση της οικονομικής δραστηριότητας, αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου, πρόστιμα για τη διακίνηση και εμπορία απομιμητικών/ παραποιημένων προϊόντων, ρύθμιση θεμάτων για τη βιομηχανία, τις ιδιωτικές επενδύσεις, τις συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, την έρευνα, την καινοτομία και το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος και λοιπές διατάξεις» (Α' 146).

12. Το άρθρο τρίτο της από 13.8.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έκτακτα μέτρα για την αποτελεσματική προστασία και την ταχεία αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, την άμεση στήριξη των πληγέντων από τις πυρκαγιές Ιουλίου/Αυγούστου 2021 και συναφείς διατάξεις» (Α' 143), που κυρώθηκε με τον ν. 4824/2021 (Α' 156).

13. Το ν.δ. 86/1969 «Περί Δασικού Κώδικα» (Α' 7), όπως τροποποιήθηκε με το ν.δ. 996/1971, τον ν. 177/1975 κ.λπ. καθώς και τον ν. 998/1979 «Περί Προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας» (Α' 298).

14. Το π.δ. 148/2009 «Περιβαλλοντική ευθύνη για την πρόληψη και την αποκατάσταση των ζημιών στο περιβάλλον - Εναρμόνιση με την οδηγία 2004/35/ΕΚ.. ,.κ.λπ.» (Α' 190).

15. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1143/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2014 «για την πρόληψη και διαχείριση της εισαγωγής και εξάπλωσης χωροκατακτητικών ξένων ειδών» (EEL 317/35/4-11-2014).

16. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1141 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 13ης Ιουλίου 2016 «για την έκδοση καταλόγου χωροκατακτητικών ξένων ειδών ενωσιακού ενδιαφέροντος σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1143/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» (EEL 189/4/14-7-2016).

17. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/145 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 4ης Φεβρουαρίου 2016 «για την έγκριση της μορφής του εγγράφου που χρησιμοποιείται ως αποδεικτικό στοιχείο για την άδεια που εκδίδεται από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών και επιτρέπει σε ορισμένες εγκαταστάσεις να διεξάγουν ορισμένες δραστηριότητες σχετικά με χωροκατακτητικά ξένα είδη ενωσιακού ενδιαφέροντος σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1143/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» (EEL 30/1/5-2-2016).

18. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1263 της Eυρωπαϊκής Eπιτροπής της 12ης Ιουλίου 2017 «για την επικαιροποίηση του καταλόγου των χωροκατακτητικών ξένων ειδών ενωσιακού ενδιαφέροντος που θεσπίστηκε με τον εκτελεστικό κανονισμό (EE) 2016/1141 της Eπιτροπής σύμφωνα με τον κανονισμό (EE) αριθ. 1143/2014 του Eυρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» (EEL 182/37/13-7-2017).

19. Τον Eκτελεστικό κανονισμό (EE) 2017/1454 της Eπιτροπής, της 10ης Αυγούστου 2017 «σε σχέση με τον προσδιορισμό των τεχνικών μορφότυπων για την υποβολή εκθέσεων από τα κράτη μέλη σύμφωνα με τον κανονισμό (EE) αριθ. 1143/2014 του Eυρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» (EEL 208/15/11-8-2017).

20. Την παρ. 26 του άρθρου 1 του ν. 3065/2002 «Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Υπουργικού Συμβουλίου σε άλλα κυβερνητικά όργανα» (Α' 251).

21. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α' 133).

22. Τα άρθρα 42-49 του Κεφ. E' του π.δ. 28/2015 «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία» (Α' 34).

23. Το π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α' 26).

24. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Eνέργειας» (Α' 160).

25. Το π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α' 138).

26. Το π.δ. 141/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Eσωτερικών» (Α' 180).

27. Την υπ' αρ. 15523/2006 κοινή υπουργική απόφαση «Αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των Κανονισμών (EK).....882/2004..» (Β' 1187).

28. Την υπ' αρ. 40332/2014 υπουργική απόφαση «Έγκριση Eθνικής Στρατηγικής για τη βιοποικιλότητα για τα έτη 2014-2029 και πενταετούς Σχεδίου Δράσης» (Β' 2383).

29. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά Υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α' 119).

30. Το π.δ.83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 121).

31. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 2).

32. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Eνιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α' 123).

33. Την υπό στοιχεία Υ 3/2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός σειράς τάξης των Υπουργείων» (Β' 48) σε συνδυασμό με την παρ. 3 του άρθρου 115 του ν. 4622/2019 (Α' 133).

34. Την υπό στοιχεία Υ22/2021 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Eσωτερικών, Στυλιανό Πέτσα» (Β' 2607).

35. Την υπ' αρ. 35/2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Eνέργειας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Eνέργειας Γεώργιο Αμυρά» (Β' 178).

36. Την υπ' αρ. 6310/9-9-2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Συμεών Κεδίκογλου» (Β' 4190).

37. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 23-10-2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Eσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Eσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β' 4738) και την υπό στοιχεία 5294 EΞ 2020 «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Eσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

38. Την υπό στοιχεία ΥΠEΝ/ΔΠΔΑ/69391/1379 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Eνέργειας,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός


1. Η παρούσα απόφαση εκδίδεται σε εφαρμογή του Κανονισμού (EE) αριθ. 1143/2014 του Eυρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2014 «για την πρόληψη και διαχείριση της εισαγωγής και εξάπλωσης χωροκατακτητικών ξένων ειδών», που έχει δημοσιευθεί στην Ελληνική  γλώσσα στην Eπίσημη Eφημερίδα της Eυρωπαϊκής Ένωσης (EEL 317/35/4-11-2014) και κυρίως της παρ. 2 του άρθρου 24 και του άρθρου 30 αυτού, με σκοπό την πρόληψη, την ελαχιστοποίηση και τον μετριασμό των δυσμενών επιπτώσεων της εισαγωγής και εξάπλωσης, είτε εκούσιας είτε ακούσιας, χωροκατακτητικών ξένων ειδών στη βιοποικιλότητα στο εσωτερικό της Eυρωπαϊκής Ένωσης.

2. Οι όροι που χρησιμοποιούνται για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στο άρθρο 3 του Κανονισμού((ΕΕ).

Άρθρο 2
Αρμόδια Κεντρική Αρχή-Συναρμόδιες Αρχές


Α.1) Αρμόδια Κεντρική Συντονιστική Αρχή που έχει την ευθύνη για την εποπτεία και τη συνολική και συντονισμένη εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1143/2014 και των Εκτελεστικών αυτού Κανονισμών (ΕΕ) 2016/1141, (ΕΕ) 2016/145, (ΕΕ) 2017/1263 και (ΕΕ) 2017/1454, όπως εκάστοτε ισχύουν, είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 3937/2011 (Α' 60) και ειδικότερα η Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας της Γενικής Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που ορίζεται ως Εθνικός Συντονιστής, κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της που περιγράφονται στα άρθρα 22 και 23 του π.δ. 132/2017 (Α' 160). Ο Εθνικός Συντονιστής επικουρείται κατά την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων του από την Επιστημονική Γνωμοδοτική Επιτροπή (Ε.Γ.ΕΠ.) του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης. Στο πλαίσιο αυτό ο Εθνικός Συντονιστής συνεργάζεται με τα συναρμόδια Υπουργεία και φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων που απαιτούνται με στόχο την εναρμονισμένη εφαρμογή των διατάξεων του ως άνω Κανονισμού και των Εκτελεστικών Κανονισμών και ειδικότερα:

1. Προετοιμάζει σε προκαταρκτικό επίπεδο και επεξεργάζεται από κοινού με την Επιστημονική Γνωμοδοτική Επιτροπή (Ε.Γ.ΕΠ.) του άρθρου 3:

α) την εκτίμηση κινδύνου προκειμένου να υποβληθεί αίτημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την εγγραφή χωροκατακτητικού ξένου είδους στον ενωσιακό κατάλογο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 4 και το άρθρο 5 του Κανονισμού (ΕΕ),

β) την αξιολόγηση του περιεχομένου του φακέλου αδειοδότησης σύμφωνα με το άρθρο 4 της παρούσας απόφασης και το άρθρο 8 του Κανονισμού (ΕΕ),

γ) τους λόγους επιτακτικού δημόσιου συμφέροντος για την έγκριση της αδειοδότησης εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων και την αξιολόγηση του περιεχομένου της σχετικού αιτήματος προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας απόφασης και το άρθρο 9 του Κανονισμού (ΕΕ),

δ) το σχέδιο ή τα σχέδια δράσης για τις διαδρομές των χωροκατακτητικών ξένων ειδών (άρθρο 13 του Κανονισμού), μετά τη διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης σύμφωνα με το άρθρο 7 της παρούσας απόφασης,

ε) την εφαρμογή των παρεκκλίσεων από την υποχρέωση ταχείας εξάλειψης στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 18 του Κανονισμού (ΕΕ),

στ) τα μέτρα για την αποτροπή της εκούσιας εισαγωγής ή εξάπλωσης των χωροκατακτητικών ξένων ειδών (άρθρο 7 του Κανονισμού (ΕΕ) καθώς και μέτρα για την ταχεία εξάλειψη χωροκατακτητικού ξένου είδους σε αρχικό στάδιο εισβολής [άρθρο 17 Κανονισμού(ΕΕ)],

ζ) τα μέτρα έκτακτης ανάγκης λόγω της εισαγωγής ξένων ειδών που δεν περιλαμβάνονται στον ευρωπαϊκό κατάλογο [άρθρο 10 του Κανονισμού(ΕΕ)],

η) τα διαχειριστικά μέτρα για τα χωροκατακτητικά ξένα είδη ενωσιακού ενδιαφέροντος για τα οποία έχει διαπιστωθεί ευρεία εξάπλωση στην ελληνική επικράτεια (άρθρο 19 του Κανονισμού), αφού προηγηθεί η διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας απόφασης,

θ) τα μέτρα αποκατάστασης οικοσυστημάτων από υποβάθμιση, ζημίες ή καταστροφές που οφείλονται σε χωροκατακτητικά ξένα είδη ενωσιακού ενδιαφέροντος, συμπεριλαμβανομένου του κόστους ανάκτησης και του κόστους αποκατάστασης [άρθρα 20 και 21 του Κανονισμού(ΕΕ)],

ι) τον εθνικό κατάλογο χωροκατακτητικών ξένων ειδών, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 3937/2011,

ια) κατευθυντήριες οδηγίες προς τις συναρμόδιες αρχές της παρ. Β για θέματα εφαρμογής των μέτρων και σχεδίων δράσης που αναφέρονται στις ανωτέρω περ. (δ) έως (ι).

2. Εισηγείται στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας:

α) την έγκριση των μέτρων και σχεδίων που προβλέπονται στα στοιχεία α, δ-ι της υποπαρ. 1,

β) την έγκριση προγραμμάτων επιθεώρησης και ελέγχων που προβλέπονται στην παρ. 10 του άρθρου 8 της παρούσας απόφασης.

3. Εισηγείται στον Γενικό Διευθυντή Περιβαλλοντικής Πολιτικής μετά από γνώμη της ΕΓΕΠ:

α) την χορήγηση ή μη της άδειας σε εγκαταστάσεις ή δραστηριότητες σύμφωνα με τις σχετικές προβλέψεις του άρθρου 4 της παρούσας απόφασης και του άρθρου 8 του Κανονισμού (ΕΕ),

β) την υποβολή αιτήματος προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για έγκριση της αδειοδότησης εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 5 της παρούσας απόφασης και του άρθρου 9 του Κανονισμού (ΕΕ),

γ) την επικύρωση των κατευθυντήριων οδηγιών που προβλέπονται στην υποπαρ. 1 (ια) που καταρτίζονται από την ΕΓΕΠ σύμφωνα με την παρ. 6(3) του άρθρου 3.

4. Προβαίνει στην επίσημη ανάρτηση μέσω της βάσης δεδομένων του άρθρου 9, των κατευθυντήριων οδηγιών της Επιστημονικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής (Ε.Γ.ΕΠ.) σύμφωνα με την περ. δ της παρ. 6 του άρθρου 3.

5. Υποβάλλει αιτήματα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την εγγραφή χωροκατακτητικών ξένων ειδών στον ενωσιακό κατάλογο, (παρ. 4 του άρθρου 4 του Κανονισμού).

6. Διασφαλίζει την αποτελεσματική συμμετοχή του κοινού στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 26 του Κανονισμού (ΕΕ), κατά την κατάρτιση ή αναθεώρηση: αα) του σχεδίου ή των σχεδίων δράσης για τις διαδρομές των χωροκατακτητικών ξένων ειδών, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κανονισμού(ΕΕ) καθώς και ββ) των διαχειριστικών μέτρων που προβλέπονται στο άρθρο 19 του Κανονισμού(ΕΕ), σύμφωνα με το άρθρο 7 της παρούσας απόφασης.

7. Υποβάλλει αίτημα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για ενισχυμένη περιφερειακή συνεργασία για είδη ιθαγενή ή μη ιθαγενή στην Ευρωπαϊκή Ένωση [άρθρο 11 του Κανονισμού (ΕΕ)].

8. Στο πλαίσιο του συστήματος επιτήρησης των χωροκατακτητικών ξένων ειδών σύμφωνα με το άρθρο 14 του Κανονισμού (ΕΕ), αξιοποιεί τις πληροφορίες που παρέχονται από τα υφιστάμενα συστήματα επιτήρησης και παρακολούθησης, όπως αα) του άρθρου 11 του ν. 3983/2011, ββ) του άρθρου 11 του π.δ. 51/2007 και γγ) του άρθρου 10 της υπ' αρ. 33318/3028/1998 (Β' 1289).

9. Γνωστοποιεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον έγκαιρο εντοπισμό της εισαγωγής ή παρουσίας χωροκατακτητικών ξένων ειδών ενωσιακού ενδιαφέροντος και ενημερώνει σχετικά τα υπόλοιπα κράτη μέλη, [άρθρο 16 του Κανονισμού(ΕΕ)].

10. Αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για συντονισμό, περαιτέρω συνεργασίες, διαβουλεύσεις και ανταλλαγή πληροφοριών με ενδιαφερόμενα κράτη μέλη και τρίτες χώρες, στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 22 του Κανονισμού(ΕΕ).

11. Υποβάλλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις εκθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 24 του Κανονισμού(ΕΕ), με βάση τα τεχνικά μορφότυπα που ορίζονται στον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1454.

12. Καταρτίζει και εκδίδει εκλαϊκευμένους οδηγούς αναγνώρισης από το κοινό των χωροκατακτητικών ξένων ειδών που αξιολογούνται ως επικίνδυνα για τη βιοποικιλότητα και τους οικοτόπους, σύμφωνα με τις σχετικές προβλέψεις της παρ. 4 του άρθρου 12 του ν. 3937/2011 παρέχοντας και υποδείξεις προς τους πολίτες για τις ενδεδειγμένες εκ μέρους τους ενέργειες.

13. Οργανώνει προγράμματα ενημέρωσης των ιδιοκτητών ζώων συντροφιάς που δεν είναι έμποροι σχετικά με τους κινδύνους για τη βιοποικιλότητα από την ελευθέρωση των ζώων στο περιβάλλον και τις προβλεπόμενες κυρώσεις σύμφωνα με την περ. στ της παρ. Α.1.1 του άρθρου 10, καθώς τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνουν για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων στο πλαίσιο εφαρμογής των παρ. 2 και 3 του άρθρου 31 του Κανονισμού (ΕΕ).

14. Εκπροσωπεί τη χώρα στα ευρωπαϊκά όργανα για τα θέματα εφαρμογής του Κανονισμού(ΕΕ) και αποτελεί το εστιακό σημείο επαφών με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Α.2 H έγκριση των μέτρων και σχεδίων που προβλέπονται στην υποπαρ. 2, γίνεται με όμοια απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και, όπου απαιτείται, του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού, μετά από γνώμη της Ε.Γ.ΕΠ.

Α.3. Στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του Εθνικού Συντονιστή συνδράμει ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ) μέσω των Μονάδων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (ΜΔΠΠ) σύμφωνα με τα άρθρα 27 και 34 αντίστοιχα του ν. 4685/2020, εφόσον πρόκειται για προστατευόμενες περιοχές εντός των ορίων ευθύνης τους και, μέχρι την έκδοση της υπουργικής απόφασης της παρ. 1 του άρθρου 43 του ν. 4685/2020, συνδράμουν οι Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών του ν. 4519/2018.

Β) Συναρμόδιες Αρχές που εμπλέκονται στην εφαρμογή διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 1143/2014 και των Εκτελεστικών αυτού Κανονισμών (ΕΕ) και συνεπικουρούν τον Εθνικό Συντονιστή στο έργο του, ορίζονται:

Β.1) Από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας: η Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος μέσω των κατά περίπτωση αρμόδιων Διευθύνσεών της: α) Προγραμματισμού και Δασικής Πολιτικής, β) Προστασίας Δασών γ) Δασικών Έργων και Υποδομών και δ) Διαχείρισης Δασών καθώς και οι περιφερειακές δασικές υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας σύμφωνα με το άρθρο τρίτο της από 13-8-2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 143), που κυρώθηκε με τον ν. 4824/2021 (Α' 156). Οι εν λόγω Υπηρεσίες έχουν την ευθύνη στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους ιδίως για:

1. Το συντονισμό των δράσεων σε θέματα εφαρμογής Κανονισμού στο Δασικό τομέα που κατά περίπτωση εμπίπτουν στο πεδίο των αρμοδιοτήτων τους και ιδιαίτερα για την εφαρμογή μέτρων εξάλειψης των χωροκατακτητικών ξένων ειδών, διασφαλίζοντας ότι στην περίπτωση ζώων αποφεύγεται κάθε περιττός πόνος, αγωνία ή ταλαιπωρία τους.

2. Την άμεση ενημέρωση του Εθνικού Συντονιστή για την παρουσία σε περιοχές ή τομείς αρμοδιότητάς της ή τον άμεσο κίνδυνο εισαγωγής ενός χωροκατακτητικού ξένου είδους, στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 10 του Κανονισμού(ΕΕ).

3. Τη λήψη απαραίτητων μέτρων για την πρόληψη και καταστολή παράνομων ενεργειών, με σκοπό τη συμμόρφωση με το άρθρο 7 του Κανονισμού(ΕΕ) και τη σχετική ενημέρωση του Εθνικού Συντονιστή.

4. Τη συνδρομή τους μέσω των εμπειρογνωμόνων τους που συμμετέχουν στην ΕΓΕΠ του άρθρου 3 ιδίως όσον αφορά στις ακόλουθες δράσεις:

α) στη θέσπιση και λήψη των μέτρων και σχεδίων που προβλέπονται στις υποπαρ. 1 και 2 της παρ. Α.1,

β) στην αδειοδότηση ή στην έγκριση της αδειοδότησης εγκαταστάσεων σύμφωνα με την υποπαρ. 3 της παρ. Α.1 στο πλαίσιο εφαρμογής των άρθρων 4 και 5 της παρούσας απόφασης,

γ) στη λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται αναγκαίο για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ).

5. Τη συλλογή και καταγραφή δεδομένων σχετικά με την εμφάνιση χωροκατακτητικών ξένων ειδών που προκύπτουν από τους επίσημους ελέγχους που διενεργούν οι αρμόδιες περιφερειακές δασικές υπηρεσίες, σύμφωνα με την παρ. 1.1.β του άρθρου 8 και την αποστολή των εν λόγω δεδομένων στον Εθνικό Συντονιστή, στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 14 του Κανονισμού (ΕΕ).

6. Τη διαβίβαση στον Εθνικό Συντονιστή κάθε άλλης σχετικής πληροφορίας που συγκεντρώνει από τις κεντρικές και περιφερειακές υπηρεσίες κατά την άσκηση των καθηκόντων τους σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

7. Την παροχή κάθε αναγκαίας ενημέρωσης μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνονται στο πλαίσιο εφαρμογής των άρθρων 7 και 10 του Κανονισμού (ΕΕ).

Β.2) Από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: α) η Διεύθυνση Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος και β) οι λοιπές Υπηρεσίες του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο ένατο του ν. 4470/2017 «Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για τον Έλεγχο και Διαχείριση του Έρματος και των Ιζημάτων που προέρχονται από πλοία..». Οι ανωτέρω Υπηρεσίες:

1) Συνδράμουν τον Εθνικό Συντονιστή στο πλαίσιο εφαρμογής του ανωτέρω νόμου μέσω των εμπειρογνωμόνων που συμμετέχουν στην ΕΓΕΠ του άρθρου 3.

2. Διενεργούν τις επιθεωρήσεις και ελέγχους σύμφωνα με το άρθρο 8 (παρ. 1.4) της παρούσας απόφασης.

Β.3) Από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ):

Β.3.1) Η Γενική Διεύθυνση Γεωργίας μέσω των κατά περίπτωση αρμόδιων Διευθύνσεων: (α) Διεύθυνση Πολλαπλασιαστικού Υλικού Καλλιεργούμενων Φυτικών Ειδών και Φυτογενετικών Πόρων και (β) Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής. Οι εν λόγω Υπηρεσίες έχουν την ευθύνη στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους:

1. Να συνδράμουν τον Εθνικό Συντονιστή μέσω των εμπειρογνωμόνων τους που συμμετέχουν στην ΕΓΕΠ του άρθρου 3 ιδίως όσον αφορά στις ακόλουθες δράσεις:

α) στη θέσπιση και λήψη των μέτρων και σχεδίων που προβλέπονται στις υποπαρ. 1 και 2 της παρ. Α.1,

β) στην αδειοδότηση ή στην έγκριση της αδειοδότησης εγκαταστάσεων σύμφωνα με την υποπαρ. 3 της παρ. Α.1 κυρίως ως προς τους όρους και τις προϋποθέσεις εισαγωγής, παραγωγής ή/και εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού χωροκατακτητικών ξένων ειδών, στο πλαίσιο εφαρμογής των άρθρων 4 και 5 της παρούσας απόφασης,

γ) στη λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται αναγκαίο για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ).

2. Να συντονίζουν την διενέργεια των επισήμων ελέγχων που είναι αναγκαίοι για την εφαρμογή του Κανονισμού(ΕΕ) σύμφωνα με τις σχετικές προβλέψεις της παρ. 1.2 του άρθρου 8 της παρούσας απόφασης.

3. Να συλλέγουν και να καταγράφουν δεδομένα σχετικά με την εμφάνιση χωροκατακτητικών ξένων ειδών που τυχόν προκύπτουν κατά τους επίσημους ελέγχους της παρ. 1.2 του άρθρου 8 και να αποστέλλουν τα εν λόγω δεδομένα στον Εθνικό Συντονιστή, στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 14 του Κανονισμού(ΕΕ).

4. Να λαμβάνουν στους Σταθμούς Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου κάθε αναγκαίο μέτρο για την πρόληψη και αποτροπή της ακούσιας ή εκούσιας εισόδου χωροκατακτητικών ξένων ειδών στη χώρα, σε συμμόρφωση με το άρθρο 7 του Κανονισμού (ΕΕ) με βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες που προβλέπονται στην υποπαρ. 3(γ) της παρ. Α1 του άρθρου 2 και να ενημερώνουν σχετικά τον Εθνικό Συντονιστή.

5. Να διαβιβάζουν στον Εθνικό Συντονιστή, κάθε άλλη σχετική πληροφορία που συγκεντρώνεται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

6. Να παρέχουν κατάλληλη ενημέρωση μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνονται, στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 7 του Κανονισμού (ΕΕ).

Β.3.2) Η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής μέσω των κατά περίπτωση αρμόδιων Διευθύνσεων α) Προστασίας των Ζώων, Φαρμάκων και Κτηνιατρικών Εφαρμογών β) Υγείας των Ζώων. Οι εν λόγω Υπηρεσίες, έχουν την ευθύνη στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους:

1. Να συνδράμουν τον Εθνικό Συντονιστή μέσω των εμπειρογνωμόνων τους που συμμετέχουν στην ΕΓΕΠ του άρθρου 3 ιδίως όσον αφορά στις ακόλουθες δράσεις:

α) στη θέσπιση και λήψη των μέτρων και σχεδίων που προβλέπονται στις υποπαρ. 1 και 2 της παρ. Α.1,

β) στην αδειοδότηση ή στην έγκριση της αδειοδότησης εγκαταστάσεων σύμφωνα με την υποπαρ. 3 της παρ. Α.1 στο πλαίσιο εφαρμογής των άρθρων 4 και 5 της παρούσας απόφασης,

γ) στη λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται αναγκαίο για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ).

2. Να διενεργούν τους επίσημους ελέγχους που είναι αναγκαίοι για την εφαρμογή του Κανονισμού σύμφωνα με τις σχετικές προβλέψεις της παρ. 1.2 του άρθρου 8 της παρούσας απόφασης.

3. Να συλλέγουν και να καταγράφουν δεδομένα σχετικά με την εμφάνιση χωροκατακτητικών ξένων ειδών που τυχόν προκύπτουν κατά τους επίσημους ελέγχους της παρ. 1.2 του άρθρου 8 και να αποστέλλουν τα εν λόγω δεδομένα στον Εθνικό Συντονιστή, στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 14 του Κανονισμού(ΕΕ).

4. Να λαμβάνουν στους Σταθμούς Υγειονομικού Κτηνιατρικού Ελέγχου (Σ.Υ.Κ.Ε.) κάθε αναγκαίο μέτρο για την πρόληψη και αποτροπή της ακούσιας ή εκούσιας εισόδου χωροκατακτητικών ξένων ειδών στη χώρα, σε συμμόρφωση με το άρθρο 7 του Κανονισμού (ΕΕ) με βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες που προβλέπονται στην υποπαρ. 3(γ) της παρ. Α1 του άρθρου 2.

5. Να παρέχουν κατάλληλη ενημέρωση μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνονται στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 7 του Κανονισμού (ΕΕ).

6. Να διαβιβάζουν στον Εθνικό Συντονιστή, κάθε άλλη σχετική πληροφορία που συγκεντρώνεται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Β.3.3) Η Γενική Διεύθυνση Αλιείας μέσω των αρμόδιων Διευθύνσεων (α) Αλιείας και Διαχείρισης Αλιευτικών Πόρων και (β) Υδατοκαλλιεργειών, με την επιφύλαξη εφαρμογής της υπ' αρ. 1333/153983/2018 υπουργικής απόφασης (Β' 5158), που εκδόθηκε για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) 708/2007. Οι ανωτέρω υπηρεσίες έχουν την ευθύνη στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους:

1. Να συνδράμουν τον Εθνικό Συντονιστή μέσω των εμπειρογνωμόνων τους που συμμετέχουν στην ΕΓΕΠ του άρθρου 3 ιδίως όσον αφορά στις ακόλουθες δράσεις:

α) στη θέσπιση και λήψη των μέτρων και σχεδίων που προβλέπονται στις υποπαρ. 1 και 2 της παρ. Α.1,

β) στην αδειοδότηση ή στην έγκριση της αδειοδότησης εγκαταστάσεων σύμφωνα με την υποπαρ. 3 της παρ. Α.1 στο πλαίσιο εφαρμογής των άρθρων 4 και 5 της παρούσας απόφασης,

γ) στη λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται αναγκαίο για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ).

2. Να συλλέγουν και να καταγράφουν δεδομένα σχετικά με την εμφάνιση χωροκατακτητικών ξένων ειδών που τυχόν προκύπτουν κατά τους επίσημους ελέγχους του στοιχείου β της παρ. 1.6 του άρθρου 8 και να αποστέλλουν τα εν λόγω δεδομένα στον Εθνικό Συντονιστή, στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 14 του Κανονισμού(ΕΕ).

3. Να λαμβάνουν κάθε αναγκαίο μέτρο για την πρόληψη και αποτροπή της ακούσιας ή εκούσιας εισόδου χωροκατακτητικών ξένων ειδών στη χώρα, σε συμμόρφωση με το άρθρο 7 του Κανονισμού (ΕΕ) με βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες που προβλέπονται στην υποπαρ. 3(γ) της παρ. Α1 του άρθρου 2.

4. Να διαβιβάζουν στον Εθνικό Συντονιστή, κάθε άλλη σχετική πληροφορία που συγκεντρώνεται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Β.4) Από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων:

Η Διϋπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α.) του άρθρου 3 του ν. 4712/2020 (Α' 146) η οποία συνδράμει τον Εθνικό Συντονιστή μέσω του εμπειρογνώμονά της που συμμετέχει στην ΕΓΕΠ του άρθρου 3. Η εν λόγω Υπηρεσία στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της έχει την ευθύνη:

α) να λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για την αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου σε συνεργασία με τις ελεγκτικές αρχές σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο με σκοπό τη συμμόρφωση με το άρθρο 7 του Κανονισμού(ΕΕ) και τη σχετική ενημέρωση του Εθνικού Συντονιστή,

β) να συλλέγει και να καταγράφει δεδομένα που προκύπτουν από τους επίσημους ελέγχους που διενεργούν οι οικείες ελεγκτικές αρχές σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο και να αποστέλλει τα εν λόγω δεδομένα στον Εθνικό Συντονιστή.

Β.5) Από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, η Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης, μέσω των αρμόδιων τελωνειακών αρχών, οι οποίες, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους σύμφωνα με τα άρθρα 49 επ. της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 23-10-2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, έχουν την ευθύνη για τη διενέργεια των ελέγχων κατά τη θέση σε κυκλοφορία των χωροκατακτητικών ξένων ειδών εθνικού και ενωσιακού ενδιαφέροντος, κατ' εφαρμογή των άρθρων 3, 15, 46 και της παρ. 1 του άρθρου 198 του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα (Καν (ΕΕ) 952/2013, και του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001).

Ειδικότερα οι ανωτέρω κατά περίπτωση αρμόδιες τελωνειακές αρχές διενεργούν τους ανωτέρω ελέγχους στο πλαίσιο εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 7 και του άρθρου 15 του Κανονισμού (ΕΕ), όπως προβλέπεται στην παρ. 1.5 του άρθρου 8 της παρούσας απόφασης και ενημερώνουν την υπηρεσία Περιβάλλοντος της οικείας Περιφέρειας καθώς και τον Εθνικό Συντονιστή για τα αποτελέσματα των ελέγχων αυτών, όταν τους ζητηθεί.

Β.6) Από τις Περιφέρειες/Περιφερειακές Ενότητες:

Β.6.1.) Οι αρμόδιες Υπηρεσίες Περιβάλλοντος των Περιφερειακών Ενοτήτων και Περιφερειών και οι Υπηρεσίες Αλιείας των Περιφερειακών Ενοτήτων και Περιφερειών, έχουν την ευθύνη:

1. Να διενεργούν μέσω των αρμόδιων ελεγκτικών τους οργάνων τους αναγκαίους ελέγχους για την εφαρμογή του Κανονισμού(ΕΕ) σύμφωνα με τις σχετικές προβλέψεις της παρ. 1.6 του άρθρου 8 της παρούσας απόφασης.

2. Να συλλέγουν και να καταγράφουν δεδομένα σχετικά με την εμφάνιση χωροκατακτητικών ξένων ειδών που προκύπτουν κατά τη διενέργεια των ελέγχων της παρ. 1.6 του άρθρου 8 και να αποστέλλουν τα εν λόγω δεδομένα στον Εθνικό Συντονιστή, στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 14 του Κανονισμού(ΕΕ).

3. Να εφαρμόζουν τα εγκεκριμένα μέτρα που προβλέπονται στην υποπαρ. 1 της παρ. Α.1, με βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες που προβλέπονται στην υποπαρ. 3(γ) της παρ. Α1 του άρθρου 2 και να ενημερώνουν σχετικά τον Εθνικό Συντονιστή.

4. Να διαβιβάζουν στον Εθνικό Συντονιστή, κάθε άλλη σχετική πληροφορία που συγκεντρώνεται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Β.6.2) Οι αρμόδιες υπηρεσίες (κτηνιατρικές, αγροτικής οικονομίας, αλιείας) των Περιφερειών και Περιφερειακών ενοτήτων της χώρας έχουν την ευθύνη:

1. Να συλλέγουν και να καταγράφουν δεδομένα σχετικά με την εμφάνιση χωροκατακτητικών ξένων ειδών που τυχόν προκύπτουν κατά την άσκηση των επίσημων ελέγχων και δραστηριοτήτων στους τομείς αρμοδιότητας τους, τα οποία διαβιβάζουν στις αρχές της παρ. Β.6.1.

2. Να συνδράμουν, κατά περίπτωση και μετά από σχετικό αίτημα, τις αρχές της παρ. Β.6.1 στην εφαρμογή των εγκεκριμένων μέτρων που προβλέπονται στην υποπαρ. 1 της παρ. Α.1. Ειδικά οι κτηνιατρικές αρχές πρέπει να διασφαλίζουν κατά την εφαρμογή των ανωτέρω μέτρων την τήρηση της κείμενης νομοθεσίας για την προστασία των ζώων και ιδίως την αποφυγή περιττού πόνου, αγωνίας ή ταλαιπωρίας αυτών.

3. Οι υπηρεσίες αλιείας, να διενεργούν τους αναγκαίους ελέγχους και να ανακαλούν, εφόσον απαιτείται, τις άδειες που έχουν εκδοθεί βάσει του Καν(ΕΚ)708/2007, όπως ισχύει, στο πλαίσιο εφαρμογής της παρ. 3 του άρθρου 32 του Κανονισμού.

Άρθρο 3
Σύσταση Επιστημονικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής


1. Για την υποστήριξη του συντονιστικού έργου του ΥΠΕΝ και την εναρμόνιση των πολιτικών που ασκούνται στο πλαίσιο εφαρμογής του Κανονισμού από τις αρμόδιες αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 2, συστήνεται Επιστημονική Γνωμοδοτική Επιτροπή (εφεξής: Ε.Γ.ΕΠ) η οποία συγκροτείται από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας της Γενικής Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Πολιτικής του ΥΠΕΝ, ο οποίος εκτελεί χρέη προέδρου και από τα ακόλουθα μέλη:

α) Έναν (1) εκπρόσωπο από το Τμήμα Βιοποικιλότητας της Διεύθυνσης Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας της Γενικής Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Πολιτικής του ΥΠΕΝ, ο οποίος εκτελεί χρέη εισηγητή στην ΕΓΕΠ και αναπληρώνει τον πρόεδρο σε περίπτωση απουσίας του.

β) Τέσσερεις (4) εκπροσώπους από τις αντίστοιχες Διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ.

γ) Δύο (2) εκπροσώπους από τις αντίστοιχες Διευθύνσεις της Γενική Διεύθυνσης Αλιείας του ΥΠΑΑΤ.

δ) Δύο (2) εκπροσώπους από τις αντίστοιχες Διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας του ΥΠΑΑΤ.

ε) Δυο (2) εκπροσώπους από τις αντίστοιχες Διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ.

στ) Έναν (1) εκπρόσωπο από τη Διϋπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α.) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

ζ) Έναν (1) εκπρόσωπο από την αντίστοιχη Διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης της ΑΑΔΕ.

η) Έναν(1) εκπρόσωπο από την Διεύθυνση Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος και (1) από την αρμόδια Υπηρεσία του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

θ) Έναν (1) εκπρόσωπο του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ).

ι) Έναν (1) εκπρόσωπο της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού (ΕΛΓΟ) - Δήμητρα.

ια) Έναν (1) εκπρόσωπο του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ).

ιβ) Έναν (1) εκπρόσωπο του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου.

ιγ) Τουλάχιστον δύο (2) εμπειρογνώμονες με εξειδίκευση στα θέματα που πραγματεύεται ο Κανονισμός(ΕΕ).

2. Τα μέλη της Ε.Γ.ΕΠ. που ορίζονται στις ανωτέρω περ. (α)-(ιβ), με τους αναπληρωτές τους, προτείνονται από τους φορείς που εκπροσωπούν με βασικό κριτήριο την επιστημονική τους κατάρτιση και εμπειρία σε θέματα που σχετίζονται με την εφαρμογή του Κανονισμού(ΕΕ) και ορίζονται, καθώς και τα μέλη της περ. (ιγ), με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται ο τρόπος σύγκλησης των μελών της ΕΓΕΠ και λήψης αποφάσεων καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εκτέλεση του έργου της.

2.1. Είναι δυνατόν με ίδια απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μετά από πρόταση της ΕΓΕΠ, να αλλάζει η σύνθεσή της εφόσον κρίνεται ότι η αλλαγή αυτή θα επιβοηθήσει ουσιαστικά στο έργο της Επιτροπής.

3. Η Ε.Γ.ΕΠ. συγκαλείται κάθε φορά με μέριμνα του προέδρου της. Στις συνεδριάσεις της συμμετέχουν εναλλακτικά κάθε φορά εκείνα εκ των μελών της που, στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς τους, σχετίζονται με το προς συζήτηση θέμα.

4. Στις συνεδριάσεις της Ε.Γ.Ε.Π. μπορεί, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, να καλούνται για να εκθέσουν τις απόψεις τους, εκπρόσωποι και άλλων κατά περίπτωση αρμόδιων φορέων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, εμπειρογνώμονες Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και Ερευνητικών Φορέων, καθώς και εκπρόσωποι άλλων επιστημονικών οργάνων, ιδρυμάτων ή οργανισμών που λόγω των εξειδικευμένων γνώσεών τους, μπορούν να συνεισφέρουν στο έργο της Επιτροπής. Ειδικά για θέματα που αφορούν προστατευόμενες περιοχές, όπως για θέματα αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων των άρθρων 4 και 5 αντιστοίχως, καλούνται στις σχετικές συνεδριάσεις της Ε.Γ.ΕΠ. εκπρόσωποι των χωρικά αρμόδιων Μονάδων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών του ΟΦΥΠΕΚΑ. Η παρουσία των ανωτέρω προσώπων στις συνεδριάσεις της Επιτροπής τελεί υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 14 του ν. 2690/1999 (Α' 45). Στις συνεδριάσεις της ΕΓΕΠ μπορεί επίσης να καλούνται για να εκθέσουν τις απόψεις τους και εκπρόσωποι μη κυβερνητικών οργανώσεων με αποδεδειγμένη δράση και εμπειρία στα θέματα που συζητούνται.

5. Η Ε.Γ.ΕΠ. συγκαλείται σε τακτά χρονικά διαστήματα και κατ' ελάχιστον 4 φορές ανά έτος, καθώς και εκτάκτως όποτε κριθεί αναγκαίο, με μέριμνα του Προέδρου της. Η Γενική Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Πολιτικής του ΥΠΕΝ, παρέχει στην Επιτροπή γραμματειακή υποστήριξη.

6. Η Ε.Γ.ΕΠ. έχει γνωμοδοτικό χαρακτήρα, για θέματα εφαρμογής του Κανονισμού και των Εκτελεστικών Κανονισμών. Ειδικότερα έργο της Ε.Γ.ΕΠ. είναι κυρίως:

(α) Η επεξεργασία και η γνωμοδότηση πριν την έγκρισή τους, των μέτρων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) που αναφέρονται στα στοιχεία α-ι της υποπαρ. 1 της παρ. Α.1 του άρθρου 2.

(β) Η επεξεργασία προγραμμάτων επιθεώρησης και ελέγχων που προβλέπονται στην παρ. 9 του άρθρου 8 της παρούσας απόφασης και η αξιολόγησή τους.

(γ) Η γνωμοδότηση για την παροχή ή μη σύμφωνης γνώμης από τον Εθνικό Συντονιστή για την αδειοδότηση εγκαταστάσεων καθώς και για το περιεχόμενο του αιτήματος για έγκριση αδειοδότησης εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τα στοιχεία α και β της υποπαρ. 3 της παρ. Α.1 του άρθρου 2.

(δ) Η κατάρτιση κατευθυντήριων οδηγιών για την εφαρμογή των εγκεκριμένων μέτρων και σχεδίων σύμφωνα με την υποπαρ. 1 (ια) της παρ. Α.1 του άρθρου 2 και η αξιολόγηση της εφαρμογής τους.

(ε) Η αξιοποίηση υφιστάμενων και ενδεχομένως η ανάπτυξη συστημάτων επιτήρησης των χωροκατακτητικών ειδών ενωσιακού ενδιαφέροντος, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Κανονισμού (ΕΕ).

(στ) Η συνδρομή στην κατάρτιση των εκθέσεων προς την ΕΕ, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 24 του Κανονισμού (ΕΕ) και το άρθρο 11 της παρούσας απόφασης.

(ζ) Η διατύπωση επί μέρους οδηγιών και η διευθέτηση θεμάτων, μετά από αίτημα της κατά περίπτωση αρμόδιας αρχής του άρθρου 2, συμπεριλαμβανομένων των αρμόδιων υπηρεσιών της Περιφέρειας/Περιφερειακής Ενότητας κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, σχετικά με θέματα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) και των Εκτελεστικών Κανονισμών.

(η) Η επεξεργασία και η διαμόρφωση μέτρων ενημέρωσης των ιδιοκτητών χωροκατακτητικών ξένων ειδών που δεν είναι έμποροι για τη συμμόρφωσή τους με τους όρους διατήρησης σε μεταβατικό επίπεδο των ειδών αυτών σύμφωνα με το άρθρο 31 του Κανονισμού(ΕΕ).

(θ) Ο προσδιορισμός του τρόπου συλλογής, επεξεργασίας και χρήσης των δεδομένων για τα χωροκατακτητικά ξένα είδη από διάφορες πηγές, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης και χρήσης κοινών πρωτοκόλλων καταγραφής χωροκατακτητικών ξένων ειδών.

ι) Η συνδρομή στη διαμόρφωση των εθνικών θέσεων για την εκπροσώπηση της χώρας στα ευρωπαϊκά και διεθνή όργανα.

(ια) Η διατύπωση προτάσεων για τη λήψη νομοθετικών και διοικητικών μέτρων για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή του Κανονισμού.

(ιβ) Η γνωμοδότηση για κάθε θέμα που παραπέμπεται σε αυτή από τον Εθνικό Συντονιστή σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού και της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 4
Διαδικασία χορήγησης αδειών σε εγκαταστάσεις ή δραστηριότητες


1. Για τη χρήση χωροκατακτητικών ξένων ειδών ενωσιακού ενδιαφέροντος για έρευνα, μη επιτόπια διατήρηση ή για τη φαρμακευτική χρήση προϊόντων που προέρχονται από χωροκατακτητικά ξένα είδη ενωσιακού ενδιαφέροντος, απαιτείται άδεια που εκδίδεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις, τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 του Κανονισμού (ΕΕ) και του παρόντος άρθρου.

2. Η άδεια χορηγείται από τη Γενική Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Πολιτικής του ΥΠΕΝ μετά από εισήγηση του Εθνικού Συντονιστή και γνώμη της ΕΓΕΠ και περιλαμβάνει κατ ελάχιστον τους όρους που προβλέπονται στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 8 του Κανονισμού(ΕΕ). Για τη χορήγηση της άδειας τηρείται η ακόλουθη διαδικασία:

2.1. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στη Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας (Εθνικό Συντονιστή) της Γενικής Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Πολιτικής του ΥΠΕΝ, αίτηση συνοδευόμενη από φάκελο που περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία και πληροφορίες με βάση τα οποία θα αξιολογηθεί κατά πόσο πληρούνται οι όροι των παρ. 2 και 3 του άρθρου 8 του Κανονισμού (ΕΕ).

2.2. Ο Εθνικός Συντονιστής αφού εξετάσει την πληρότητα του φακέλου τον διαβιβάζει στην ΕΓΕΠ για γνωμοδότηση συνοδευόμενο από τις απόψεις του. Η ΕΓΕΠ αξιολογεί το περιεχόμενο του φακέλου και αφού διαπιστώσει ότι τηρούνται οι όροι και οι απαιτήσεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 8 του Κανονισμού (ΕΕ), γνωμοδοτεί για τη χορήγηση ή μη της άδειας στον ενδιαφερόμενο. Με βάση τη γνωμοδότηση της ΕΓΕΠ ο Εθνικός Συντονιστής εισηγείται στον Γενικό Διευθυντή Περιβαλλοντικής Πολιτικής τη χορήγηση ή μη της άδειας. Σε περίπτωση αρνητικής εισήγησης η σχετική απόφαση του Γενικού Διευθυντή Περιβαλλοντικής Πολιτικής πρέπει να είναι αιτιολογημένη βάσει επιστημονικών πληροφοριών και, εάν αυτές δεν είναι επαρκείς, βάσει της αρχής της προφύλαξης.

Η ΕΓΕΠ κατά την εξέταση ή αξιολόγηση του φακέλου αδειοδότησης έχει τη δυνατότητα να ζητά από τον ενδιαφερόμενο συμπληρωματικά στοιχεία εφόσον θεωρεί ότι αυτά θα επιβοηθήσουν το έργο της.

3. Η άδεια συνοδεύεται από έγγραφο με το μορφότυπο που έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/145. Το έγγραφο αυτό συμπληρώνεται και υπογράφεται από τον Εθνικό Συντονιστή και χρησιμοποιείται ως αποδεικτικό στοιχείο για τη χορηγηθείσα άδεια.

4. Μετά την έκδοση της άδειας, ο Εθνικός Συντονιστής θέτει αμελλητί στη διάθεση του κοινού μέσω του επίσημου ιστότοπου του ΥΠΕΝ, τουλάχιστον τα στοιχεία που αναφέρονται στην παρ. 7 του άρθρου 8 του Κανονισμού (ΕΕ).

5. Η άδεια ανακαλείται ανά πάσα στιγμή προσωρινά ή οριστικά εάν επέλθουν απρόβλεπτα συμβάντα με δυσμενείς επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα ή τις σχετικές οικοσυστημικές υπηρεσίες, όπως προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 8 του Κανονισμού (ΕΕ). Η ανάκληση της άδειας γίνεται με απόφαση του Γενικού Διευθυντή Περιβαλλοντικής Πολιτικής του ΥΠΕΝ μετά από εισήγηση του Εθνικού Συντονιστή και γνώμη της ΕΓΕΠ, σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 2 και πρέπει να αιτιολογείται με βάση επιστημονικά δεδομένα και, εάν οι επιστημονικές πληροφορίες δεν είναι ακόμα επαρκείς, με βάση την αρχή της προφύλαξης και λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τους εθνικούς διοικητικούς κανόνες.

6. Ο Εθνικός Συντονιστής μέσω των αρμόδιων ελεγκτικών οργάνων του ΥΠΕΝ σύμφωνα με το άρθρο 8 της παρούσας απόφασης διενεργεί επιθεωρήσεις και ελέγχους για τη διαπίστωση της συμμόρφωσης της εγκατάστασης ή δραστηριότητας με τους όρους που προβλέπονται στη εκδοθείσα άδεια.

Άρθρο 5
Διαδικασία εγκρίσεων


1. Όταν πρόκειται για εγκαταστάσεις ή δραστηριότητες διαφορετικές από αυτές που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 4, η πραγματοποίηση των οποίων πρέπει να γίνει για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 9 του Κανονισμού (ΕΕ), η προβλεπόμενη άδεια χορηγείται σύμφωνα με τους όρους των παρ. 2 και 3 του άρθρου 8 του Κανονισμού (ΕΕ), αφού προηγηθεί σχετική έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 9 του Κανονισμού (ΕΕ).

2. Η αίτηση της έγκρισης υποβάλλεται από τον Εθνικό Συντονιστή προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος της παρ. 2 του άρθρου 9 του Κανονισμού (ΕΕ) και περιλαμβάνει τα στοιχεία της παρ. 4 του ίδιου άρθρου.

3. Για την υποβολή της αίτησης, ο ενδιαφερόμενος προσκομίζει στον Εθνικό Συντονιστή φάκελο με τις πληροφορίες και τα στοιχεία που καλύπτουν τις απαιτήσεις της παρ. 4 του άρθρου 9 του Κανονισμού (ΕΕ). Ο φάκελος συνοδευόμενος από τις απόψεις του Εθνικού Συντονιστή εισάγεται στην ΕΓΕΠ, προκειμένου να εξετασθεί η πληρότητα των στοιχείων που περιλαμβάνει και στη συνέχεια να αξιολογηθεί το περιεχόμενό του και να συνεκτιμηθούν οι λόγοι επιτακτικού δημοσίου συμφέροντος που αιτιολογούν την υποβολή στην ΕΕ της αίτησης για έγκριση της αδειοδότησης της εγκατάστασης.

4. Μετά τη χορήγηση της έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο Εθνικός Συντονιστής εισηγείται στον Γενικό Διευθυντή Περιβαλλοντικής Πολιτικής τη χορήγηση της άδειας σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις της παρ. 6 του άρθρου 9 του Κανονισμού (ΕΕ) καθώς και τις απαιτήσεις και τη διαδικασία του άρθρου 4 της παρούσας απόφασης. Μετά την χορήγηση της ανωτέρω άδειας ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να προβεί κατά περίπτωση στις απαιτούμενες ενέργειες για την αδειοδότηση της οικονομικής δραστηριότητας, σύμφωνα με την κείμενη σχετική νομοθεσία.

5. Σε περίπτωση που ο Εθνικός Συντονιστής κρίνει μετά από γνώμη της ΕΓΕΠ, ότι δεν συντρέχουν επιτακτικοί λόγοι δημοσίου συμφέροντος και λόγω αυτού δεν προβεί στην υποβολή στην ΕΕ αιτήματος για έγκριση της αδειοδότησης της εγκατάστασης, η σχετική απόφαση του Γενικού Διευθυντή Περιβαλλοντικής Πολιτικής πρέπει να είναι επαρκώς αιτιολογημένη βάσει της αρχής της προφύλαξης.

Άρθρο 6
Είσπραξη και απόδοση ανταποδοτικών τελών


1. Για τη χορήγηση των αδειών και εγκρίσεων που προβλέπονται στα άρθρα 4 και 5 αντίστοιχα της παρούσας απόφασης, καταβάλλεται από κάθε ενδιαφερόμενο παράβολο υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου ύψους διακοσίων (200) ευρώ. Η καταβολή του παραβόλου αυτού αποτελεί προϋπόθεση για τον έλεγχο και την επαλήθευση των όρων χορήγησης της άδειας, που προβλέπονται στα άρθρα 8 και 9 του Κανονισμού (ΕΕ).

2. Τα ως άνω τέλη αποτελούν έσοδα του Δημοσίου τα οποία κατατίθενται και αποδίδονται υπέρ του Πράσινου Ταμείου του ν. 3889/2010 (Α' 182), σε ειδικό λογαριασμό που συστήνεται για αυτό τον σκοπό, έχουν ανταποδοτικό χαρακτήρα και διατίθενται αποκλειστικά για την χρηματοδότηση των έργων και δράσεων που αποσκοπούν στην αποκατάσταση των οικοσυστημάτων που έχουν υποστεί ζημία από χωροκατακτητικά ξένα είδη και εν γένει για κάθε άλλη δράση που πρέπει να αναληφθεί για την εφαρμογή του Κανονισμού(ΕΕ).

Άρθρο 7
Συμμετοχή του κοινού


1. Τα σχέδια δράσης και τα διαχειριστικά μέτρα που προβλέπονται αντίστοιχα στα άρθρα 13 και 19 του Κανονισμού (ΕΕ), κατά την κατάρτιση, τροποποίηση ή αναθεώρησή τους τίθενται σε δημόσια διαβούλευση με μέριμνα του Εθνικού Συντονιστή. Η έναρξη της διαδικασίας διαβούλευσης γίνεται με ανάρτηση των εν λόγω σχεδίων δράσης και των διαχειριστικών μέτρων στον επίσημο ιστότοπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για χρονικό διάστημα 6 εβδομάδων.

1.1. Με την ίδια ανάρτηση ο Εθνικός Συντονιστής απευθύνει ηλεκτρονικά πρόσκληση:

α) στα εμπλεκόμενα Υπουργεία, που δεν εκπροσωπούνται στην Ε.Γ.ΕΠ, στους οικείους ΟΤΑ Α' και Β' βαθμού και ενδεχομένως σε άλλες δημόσιες αρχές καθώς και στις αρμόδιες Μονάδες Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, ώστε, εφόσον το επιθυμούν, να γνωμοδοτήσουν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους και

β) στο κοινό και στους φορείς εκπροσώπησής του για να διατυπώσουν τα σχόλια και τις απόψεις τους.

2. Οι ανωτέρω γνωμοδοτήσεις πρέπει να είναι επαρκώς τεκμηριωμένες. Η παράλειψη των εν λόγω φορέων να γνωμοδοτήσουν εντός της ανωτέρω προθεσμίας των 6 εβδομάδων, δεν κωλύει την πρόοδο της διαδικασίας έγκρισης των σχεδίων δράσης και των διαχειριστικών μέτρων, σύμφωνα με την υποπαρ. 2 της παρ. Α.1 του άρθρου 2.

3. Μέσα σε 15 ημέρες από τη λήξη της δημόσιας διαβούλευσης ο Εθνικός Συντονιστής προβαίνει στις απαραίτητες κατά την κρίση του, προσαρμογές των σχεδίων δράσης και των διαχειριστικών μέτρων και στη συνέχεια τα κοινοποιεί στα υπόλοιπα μέλη της Ε.Γ.ΕΠ.

3.1. Μέσα σε ένα μήνα από τη λήξη της δημόσιας διαβούλευσης, η Ε.Γ.ΕΠ. γνωμοδοτεί για το τελικό περιεχόμενο των σχεδίων δράσης και των διαχειριστικών μέτρων.

3.2. Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω διαδικασιών ή την άπρακτη παρέλευση της προαναφερθείσας προθεσμίας του ενός μηνός, εγκρίνονται τα σχέδια δράσης και τα διαχειριστικά μέτρα, με αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και, όπου απαιτείται, του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού, μετά από εισήγηση του Εθνικού Συντονιστή και γνώμη της Ε.Γ.ΕΠ., σύμφωνα με την παρ. Α.2 του άρθρου 2. Οι ανωτέρω αποφάσεις δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

4. Με μέριμνα του Εθνικού Συντονιστή τα εγκεκριμένα σχέδια δράσης και τα διαχειριστικά μέτρα αναρτώνται, το αργότερο εντός 10 ημερών από τη δημοσίευσή τους, στον επίσημο ιστότοπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, προκειμένου να αποκτήσει κάθε ενδιαφερόμενος πλήρη και ανεμπόδιστη πρόσβαση στο περιεχόμενό τους. Με την ίδια ανάρτηση δημοσιοποιούνται περιληπτικά και τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης.

Άρθρο 8
Επιθεωρήσεις-Έλεγχοι


1. Επιθεωρήσεις και έλεγχοι διενεργούνται από τις αρχές που είναι αρμόδιες σύμφωνα με το παρόν άρθρο για την εφαρμογή διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ), των Εκτελεστικών αυτού Κανονισμών και της παρούσας απόφασης, μέσω των υφιστάμενων ελεγκτικών τους μηχανισμών. Ειδικότερα:

1.1. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχει την ευθύνη στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του:

α) για τη διενέργεια ελέγχων που αφορούν στην εφαρμογή των άρθρων 8 και 9 του Κανονισμού (ΕΕ) και των άρθρων 4 και 5 της παρούσας απόφασης, μέσω των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, των Κλιμακίων Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος και των Περιβαλλοντικών Ελεγκτών του άρθρου 20 του ν. 1650/1986, όπως ισχύει. Οι έλεγχοι αυτοί διενεργούνται αυτοτελώς ή με τη συνδρομή και άλλων κατά περίπτωση ελεγκτικών αρχών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία,

β) για τη διενέργεια ελέγχων που αφορούν στην εφαρμογή του άρθρου 7 του Κανονισμού (ΕΕ), μέσω των αρμόδιων περιφερειακών δασικών υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας,

γ) για τη διενέργεια ελέγχων σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 31 του Κανονισμού (ΕΕ),

1.2. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έχει την ευθύνη στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του για τον συντονισμό ή και τη διενέργεια, κατά περίπτωση, επίσημων ελέγχων στους Συνοριακούς Σταθμούς Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου και στους συνοριακούς Σταθμούς Υγειονομικού Κτηνιατρικού Ελέγχου (ΣΥΚΕ) για την αποτροπή της εκούσιας εισαγωγής χωροκατακτητικών ξένων ειδών, σύμφωνα με το άρθρο 15 του Κανονισμού (ΕΕ).

1.3. Από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α.) του άρθρου 3 του ν. 4712/2020 (Α' 146) η οποία μέσω των οικείων ελεγκτικών αρχών σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο διενεργεί επίσημους ελέγχους που αφορούν: α) στην εφαρμογή του άρθρου 7 του Κανονισμού (ΕΕ) και β) στην εφαρμογή των απαιτήσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 32 του Κανονισμού (ΕΕ).

1.4. Από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής διενεργούν ελέγχους στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4470/2017 (Α' 65).

1.5. Από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, η Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης μέσω των αρμόδιων τελωνειακών αρχών έχει την ευθύνη στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της για τη διενέργεια ελέγχων που αφορούν στην εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 7 και του άρθρου 15 του Κανονισμού (ΕΕ), όπως προβλέπεται στην παρ. Β.5 του άρθρου 2, σύμφωνα με τους όρους και τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Εθνικό και Ενωσιακό Τελωνειακό Κώδικα, προκειμένου να διαπιστώνει τις παραβάσεις που αναφέρονται στις περ. α και ε της παρ. Α.1.1 του άρθρου 10. Αρμόδια Τελωνεία εισόδου και εισαγωγής ξένων χωροκατακτητικών ειδών ορίζονται τα αρμόδια Τελωνεία εισόδου και εισαγωγής ειδών CITES βάσει των ισχυουσών εκάστοτε διατάξεων.

Σε περίπτωση που τα οικεία Τελωνεία κατά τους ελέγχους που διενεργούν εντοπίζουν κατά την εισαγωγή χωροκατακτητικών ξένων ειδών εθνικού και ενωσιακού ενδιαφέροντος, μη συμμόρφωση με τις ανωτέρω διατάξεις, επιβάλλουν τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Τελωνειακό Κώδικα σύμφωνα με την παρ. Β του άρθρου 10 και ενημερώνουν τον Εθνικό Συντονιστή προκειμένου εφόσον το κρίνει αναγκαίο να λάβει τυχόν επιπλέον μέτρα.

Οι αρχές που αναφέρονται στο παρόν άρθρο υποχρεούνται να συνδράμουν τις ανωτέρω τελωνειακές αρχές κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, εφόσον τους ζητηθεί.

1.6 Από τις Περιφέρειες/Περιφερειακές Ενότητες:

α) Τα Κλιμάκια Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος και οι Περιβαλλοντικοί Ελεγκτές της Περιφέρειας για τη διενέργεια των ελέγχων σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού(ΕΕ) που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές τους σύμφωνα με την υποπαρ. 1.1.(α) και (γ).

β) Οι υπηρεσίες αλιείας των Περιφερειών και Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας έχουν την ευθύνη για τη διενέργεια ελέγχων που αφορούν στην εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 32 του Κανονισμού (ΕΕ).

2. Ο Εθνικός Συντονιστής εποπτεύει και, όπου απαιτείται, συντονίζει τις επίσημες επιθεωρήσεις και ελέγχους σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 7, της παρ. 8 του άρθρου 8, των παρ. 1 και 6 του άρθρου 9 και των άρθρων 15, 31 και 32 του Κανονισμού (ΕΕ).

3. Οι αρμόδιες αρχές της παρ. 1 μπορούν:

α) Να ζητούν τη συνδρομή των αστυνομικών αρχών σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 159 και 161 του π.δ. 141/1991 (Α' 58) καθώς και των λιμενικών αρχών, κατά περίπτωση, όταν αντιμετωπίζουν άρνηση ή παρεμποδίζονται στην άσκηση των καθηκόντων τους. Η συνδρομή αυτή μπορεί να ζητείται και προληπτικά.

β) Να εκπονούν εγχειρίδια επιθεώρησης και ελέγχων που απευθύνονται στα κατά τόπους αρμόδια ελεγκτικά τους όργανα για την άσκηση των καθηκόντων τους. Στα εγχειρίδια αυτά περιλαμβάνονται εκτός των άλλων και κατευθυντήριες γραμμές για τις επανορθωτικές ενέργειες που πρέπει να ληφθούν όταν εντοπίζονται ελλείψεις κατά τη διενέργεια ελέγχων.

4. Τακτικοί και έκτακτοι έλεγχοι για την τήρηση των απαιτήσεων του Κανονισμού (ΕΕ), διενεργούνται αυτεπάγγελτα ή κατόπιν καταγγελίας, από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς της παρ. 1, για τα θέματα παραβάσεων που, κατά περίπτωση, εμπίπτουν στις αρμοδιότητές τους. Τα αποτελέσματα των τακτικών και έκτακτων ελέγχων κοινοποιούνται εγγράφως στον ενδιαφερόμενο χρήστη.

4.1. Οι έκτακτες επιθεωρήσεις διενεργούνται, το ταχύτερο δυνατόν, για τη διερεύνηση σοβαρών καταγγελιών, συμπεριλαμβανομένων τεκμηριωμένων σχετικών αιτημάτων δημόσιων φορέων και αρχών της ημεδαπής ή άλλου κράτους μέλους.

5. Οι κατά περίπτωση ελεγκτικοί μηχανισμοί οφείλουν: α) να τηρούν Μητρώο ελέγχων,

β) να ενημερώνουν τον Εθνικό Συντονιστή για το είδος και τα πορίσματα των ελέγχων που διενεργούν,

γ) όταν εντοπίζουν, αυτεπάγγελτα ή κατόπιν τεκμηριωμένης καταγγελίας:

αα) περιπτώσεις παράβασης του Κανονισμού (ΕΕ), να διαβιβάζουν τα αποτελέσματα των ανωτέρω ελέγχων στον Εθνικό Συντονιστή προκειμένου, να διενεργεί, κατά την κρίση του, επιπλέον ελέγχους αυτοτελώς ή με συμμετοχή και άλλων εμπλεκόμενων υπηρεσιών και

ββ) περιπτώσεις εισβολής ξένων χωροκατακτητικών ειδών να ειδοποιούν αμελλητί τον Εθνικό Συντονιστή για τη συντονισμένη εφαρμογή μέτρων εξάλειψης των ειδών αυτών, σύμφωνα με την υποπαρ. 1 στ της παρ. Α.1 του άρθρου 2, στο πλαίσιο εφαρμογής των άρθρων 16 και 17 του Κανονισμού (ΕΕ),

δ) να ειδοποιούν εγγράφως ή ηλεκτρονικά τον χρήστη περιλαμβάνοντας στην ειδοποίηση και τις επανορθωτικές ενέργειες ή μέτρα που πρέπει να λάβει ο χρήστης σύμφωνα με τις σχετικές κατευθύνσεις του προγράμματος επιθεωρήσεων και ελέγχων, εφόσον έχει εγκριθεί, άλλως σύμφωνα με τις οδηγίες της κατά περίπτωση αρμόδιας ελέγχουσας αρχής,

ε) εάν κατά τη διάρκεια ελέγχου υποπέσει στην αντίληψη του ελεγκτή γεγονός που μπορεί να συνιστά παράβαση αρμοδιότητας άλλης εποπτεύουσας αρχής, ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση την εν λόγω αρχή,

στ) να εισηγούνται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους τις προβλεπόμενες κυρώσεις.

5.1. Εάν στο πλαίσιο επιθεώρησης διαπιστωθεί σημαντική περίπτωση μη συμμόρφωσης με την παρούσα απόφαση, διενεργείται επιπλέον επιθεώρηση εντός έξι (6) μηνών.

6. Οι χρήστες χωροκατακτητικού ξένου είδους υποχρεούνται να παρέχουν στις κατά περίπτωση ελεγκτικές αρχές κάθε αναγκαία βοήθεια προκειμένου να διευκολύνουν τη διενέργεια των ελέγχων και τη συγκέντρωση όλων των πληροφοριών και στοιχείων που είναι αναγκαίες για την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

7. Οι δαπάνες για τυχόν εργαστηριακό έλεγχο βαρύνουν τον ελεγχόμενο χρήστη χωροκατακτητικού ξένου είδους μόνο στην περίπτωση που αποδειχθεί μη συμμόρφωση με την τήρηση των υποχρεώσεών του που απορρέουν τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) άλλως βαρύνουν την ελέγχουσα αρχή.

8. Σε περίπτωση που η οργανωτική δομή της κατά περίπτωση ελέγχουσας αρχής δεν ανταποκρίνεται στην τήρηση των απαιτήσεων επιθεωρήσεων και ελέγχου που προβλέπει ο Κανονισμός (ΕΕ), είναι δυνατόν με πράξη του αρμόδιου οργάνου της να ανατίθεται (μεταβιβάζεται) η συγκεκριμένη αρμοδιότητα σε άλλο δημόσιο φορέα που αποδεδειγμένα έχει την ικανότητα και επάρκεια να την ασκεί. Η ανάθεση αυτή γίνεται με υπογραφή σχετικών πρωτοκόλλων συνεργασίας στα οποία αναφέρονται ιδίως οι όροι και οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών.

9. Ο Εθνικός Συντονιστής μπορεί να καταρτίζει και να επεξεργάζεται από κοινού με την ΕΓΕΠ πενταετή προγράμματα για τη διενέργεια των σχετικών επιθεωρήσεων και ελέγχων. Τα προγράμματα αυτά περιλαμβάνουν κυρίως:

α) κατάλογο των χρηστών χωροκατακτητικού ξένου είδους ενωσιακού ενδιαφέροντος ή των προϊόντων από χωροκατακτητικά ξένα είδη, προκειμένου να διαπιστώνεται αν οι χρήστες εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις άδειές τους σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 9 του Κανονισμού (ΕΕ) και 4 και 5 της παρούσας απόφασης,

β) τους αναγκαίους ελέγχους και τα αρμόδια όργανα ελέγχου για την τήρηση των περιορισμών που αφορούν στις εκούσιες και ακούσιες ενέργειες σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κανονισμού (ΕΕ),

γ) τον προσδιορισμό λειτουργικών και αποτελεσματικών διαδικασιών και δομών ελέγχου για την αποτροπή της εκούσιας εισαγωγής χωροκατακτητικών ξένων ειδών, σύμφωνα με το άρθρο 15 του Κανονισμού (ΕΕ),

δ) τη συχνότητα και τα χρονοδιαγράμματα των τακτικών επιθεωρήσεων και ελέγχων, με κριτήριο το βαθμό επικινδυνότητας για τη βιοποικιλότητα και τα οικοσυστήματα ώστε οι έλεγχοι να είναι επαρκείς, συστηματικοί και αποτελεσματικοί,

ε) το πλαίσιο συνεργιών και συνεργασιών μεταξύ των υφιστάμενων ελεγκτικών μηχανισμών των κρατικών υπηρεσιών και της Περιφέρειας καθώς και των φορέων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα και ενδεχομένως των επίσημων εργαστηρίων, που λόγω αρμοδιότητας εμπλέκονται σε θέματα εφαρμογής του Κανονισμού και των Εκτελεστικών Κανονισμών,

στ) το συντονισμό των επιθεωρήσεων και ελέγχων και το συνδυασμό τους, εφόσον αυτό είναι εφικτό, με τις επιθεωρήσεις που διενεργούνται στο πλαίσιο εφαρμογής άλλης εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας,

ζ) την αξιολόγηση της δυνατότητας να λαμβάνονται υπόψη, αναλόγως, τα σχετικά ευρήματα των επιθεωρήσεων που διενεργούνται στο πλαίσιο εφαρμογής άλλης εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας,

η) γενικές κατευθύνσεις για τις επανορθωτικές ενέργειες ή μέτρα που πρέπει να λάβει ο χρήστης, σε περιπτώσεις που εντοπίζονται ελλείψεις κατά τη διενέργεια ελέγχων,

θ) προτάσεις/εισηγήσεις για την ανάθεση συγκεκριμένων ελεγκτικών καθηκόντων σε άλλες υπηρεσίες ή φορείς που αποδεδειγμένα έχουν την ικανότητα και επάρκεια να εκτελούν και να εφαρμόζουν προγράμματα επίσημων ελέγχων. Στην περίπτωση αυτή η ανάθεση/ μεταβίβαση γίνεται με υπογραφή σχετικών πρωτοκόλλων συνεργασίας στα οποία αναφέρονται ιδίως οι όροι και οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών. Η ανάθεση είναι δυνατόν να ανακαλείται όταν διαπιστώνεται ανεπάρκεια εκπλήρωσης των ανατεθέντων καθηκόντων.

10. Τα προγράμματα επιθεωρήσεων και ελέγχων εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας μετά από εισήγηση του Εθνικού Συντονιστή και γνώμη της ΕΓΕΠ. Τα προγράμματα επιθεωρήσεων και ελέγχων επανεξετάζονται και, κατά περίπτωση, επικαιροποιούνται. Το πρόγραμμα ελέγχου μπορεί να τροποποιείται πριν τη λήξη του και να προσαρμόζεται κατάλληλα εφόσον κατά την εκτέλεσή του προκύπτουν νέα στοιχεία είτε από συλλογή πληροφοριών είτε από τη διεξαγωγή ελέγχων. Για την καλύτερη εκτέλεσή του το πρόγραμμα ελέγχων μπορεί να υλοποιείται με επί μέρους σχεδιασμό κάθε συναρμόδιας αρχής ώστε να καλύπτει μικρότερα χρονικά διαστήματα.

11. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται με την επιφύλαξη του άρθρου ένατου του ν. 4470/2017, όπως προβλέπεται στην παρ. Β2 του άρθρου 2 της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 9
Βάση δεδομένων χωροκατακτητικών ξένων ειδών και των προϊόντων τους

1. Στη Γενική Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Πολιτικής του ΥΠΕΝ τηρείται ηλεκτρονική βάση δεδομένων για τα χωροκατακτητικά ξένα είδη την ονομασία «Εθνικό Σύστημα Διαχείρισης Χωροκατακτητικών Ξένων Ειδών».

2. Το Εθνικό Σύστημα Διαχείρισης Χωροκατακτητικών Ξένων Ειδών αποτελεί επιχειρησιακό εργαλείο για την τεκμηρίωση και αξιολόγηση της εφαρμογής του Κανονισμού και των Εκτελεστικών του Κανονισμών από τον Εθνικό Συντονιστή, με σκοπό την τυχόν λήψη πρόσθετων μέτρων που θα εξασφαλίζουν την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής τους. Για την επίτευξη των στόχων του Εθνικού Συστήματος πρέπει να διασφαλίζεται η διασύνδεσή του: α) με το Σύστημα Πληροφοριακής Υποστήριξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σύμφωνα με τις σχετικές προβλέψεις του άρθρου 25 του Κανονισμού (ΕΕ), β) με τα Μητρώα ελέγχων και τα Μητρώα των επανορθωτικών ενεργειών που τηρούν κατά περίπτωση οι συναρμόδιες αρχές του άρθρου 8 και γ) η τυχόν διασύνδεσή του με άλλες βάσεις δεδομένων και υπόβαθρα που τηρούν άλλοι δημόσιοι φορείς.

3. Στο Εθνικό Σύστημα Διαχείρισης Χωροκατακτητικών Ξένων Ειδών καταχωρούνται κυρίως:

α) οι άδειες και εγκρίσεις που έχουν χορηγηθεί καθώς και τα συνοδευτικά έγγραφα σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 9 του Κανονισμού (ΕΕ) και του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/145 καθώς και τα άρθρα 4 και 5 αντίστοιχα της παρούσας απόφασης,

β) οι κανονιστικές πράξεις του Γενικού Διευθυντή Περιβαλλοντικής Πολιτικής για μη παροχή άδειας σύμφωνα με την παρ. 2.2 του άρθρου 4 της παρούσας απόφασης γ) τα πορίσματα των ελέγχων που διενεργούνται από τις κατά περίπτωση αρμόδιες αρχές του άρθρου 8,

δ) τα είδη που θεωρούνται χωροκατακτητικά ξένα είδη εθνικού ενδιαφέροντος, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Κανονισμού και το άρθρο 12 του ν. 3937/2011,

ε) οι τρόποι αναγνώρισης από το κοινό των χωροκατακτητικών ξένων ειδών που έχουν εισβάλλει στη χώρα σύμφωνα με την υποπαρ. 12 της παρ. Α.1 του άρθρου 2 της παρούσας απόφασης και κάθε αντίστοιχη σχετική πληροφορία σχετικά με την παρουσία ξένου είδους στη χώρα και τα μέτρα που θα πρέπει να λάβουν οι πολίτες,

στ) οι κατευθυντήριες οδηγίες της Επιστημονικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής (Ε.Γ.ΕΠ.) που προβλέπονται στην υποπαρ. 3(γ) της παρ. Α1 του άρθρου 2.

4. Ο Εθνικός Συντονιστής τροφοδοτεί, συντονίζει και εποπτεύει τη λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Διαχείρισης Χωροκατακτητικών Ξένων Ειδών και ειδικότερα:

α) οργανώνει και εποπτεύει τη βάση δεδομένων που απαρτίζει το Εθνικό Σύστημα Διαχείρισης Χωροκατακτητικών Ξένων Ειδών,

β) μεριμνά για την κανονική, διαρκή και ασφαλή λειτουργία του λειτουργικού συστήματος, του δικτύου και του εξοπλισμού, για τη διαρκή προσβασιμότητα της βάσης δεδομένων και για τη συνολική επίβλεψη του διαδικτυακού τόπου του Συστήματος.

Άρθρο 10
Παραβάσεις-Κυρώσεις


Σε κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο που παραβαίνει με πράξη ή παράλειψη τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 1143/2014, των Εκτελεστικών αυτού Κανονισμών, και της παρούσας απόφασης επιβάλλονται οι παρακάτω κυρώσεις:

Α. Διοικητικές κυρώσεις

Α.1. 1. Επιβολή προστίμων:

α) Όποιος ενεργεί κατά παράβαση των περιορισμών που προβλέπονται στο άρθρο 7 του Κανονισμού(ΕΕ), τιμωρείται με πρόστιμο από 2.000 μέχρι οχτώ χιλιάδες (8.000 €) ευρώ.

β) Όποιος ασκεί δραστηριότητα χωρίς να διαθέτει την απαιτούμενη άδεια ή έγκριση σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 9 του Κανονισμού(ΕΕ) και τα άρθρα 4 και 5 της παρούσας απόφασης, ή παραβιάζει τους προβλεπόμενους όρους χορήγησής της ή παραλείπει να συμμορφωθεί με αυτούς, τιμωρείται με πρόστιμο από 3.000 μέχρι δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ.

γ) Όποιος υποβάλλει πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία στο φάκελο για τη χορήγηση της άδειας ή έγκρισης που προβλέπεται στα άρθρα 4 και 5 αντίστοιχα της παρούσας απόφασης, ή αποκρύπτει στοιχεία κατά την υποβολή του εν λόγω φακέλου, τιμωρείται με πρόστιμο από πέντε χιλιάδες (5000) ευρώ μέχρι δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ.

δ) Όποιος αρνείται, παρακωλύει με οποιονδήποτε τρόπο ή κωλυσιεργεί τη διενέργεια επιθεωρήσεων από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα που προβλέπονται στο άρθρο 8 της παρούσας απόφασης ή παρέχει σε αυτά ψευδή ή παραπλανητικά στοιχεία, τιμωρείται με πρόστιμο από χίλια (1000) ευρώ μέχρι πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ.

ε) Όποιος δεν τηρεί τις απαιτήσεις εκούσιας εισαγωγής εμπορευμάτων χωροκατακτητικών ξένων ειδών στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 15 του Κανονισμού (ΕΕ), τιμωρείται με πρόστιμο από χίλια (1000) ευρώ έως πέντε χιλιάδες (5000) ευρώ, με την επιφύλαξη της παρ. Β του παρόντος άρθρου. Μαζί με το πρόστιμο επιβάλλεται και δέσμευση των εμπορευμάτων σύμφωνα με την υποπαρ. 2 της παρ. Α.2 του παρόντος άρθρου.

στ) Οι ιδιοκτήτες ζώων συντροφιάς που δεν είναι έμποροι και παραβαίνουν τους όρους διατήρησης των ζώων αυτών που προβλέπονται στις παρ. 1, 3 και 4 του άρθρου 31 του Κανονισμού (ΕΕ), τιμωρούνται με πρόστιμο από πεντακόσια (500) ευρώ μέχρι δύο χιλιάδες (2000) ευρώ.

ζ) Όποιος διατηρεί εμπορικό απόθεμα δειγμάτων χωροκατακτητικών ξένων ειδών που αποκτήθηκαν πριν συμπεριληφθούν στον ενωσιακό κατάλογο και παραβιάζει τις απαιτήσεις τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 32 του Κανονισμού (ΕΕ), τιμωρείται με πρόστιμο από χίλια (1000) ευρώ μέχρι τρεις χιλιάδες (3000) ευρώ.

1.2. Για την επιμέτρηση του ύψους των προστίμων που προβλέπονται στην υποπαρ. 1.1. συνεκτιμώνται τα ακόλουθα κριτήρια:

α) το μέγεθος της παράβασης, η σοβαρότητα και η συχνότητα της παράβασης,

β) ο βαθμός επικινδυνότητας και οι συνέπειες για τη βιοποικιλότητα και τα οικοσυστήματα,

γ) το όφελος του παραβάτη και η επαναλαμβανόμενη μη συμμόρφωση με τυχόν υποδείξεις της κατά περίπτωση αρμόδιας αρχής.

1.3. Η διαδικασία επιβολής των προστίμων της παρ. 1.1. αρχίζει με την βεβαίωση της παράβασης από το αρμόδιο ελεγκτικό όργανο που τη διαπιστώνει, το οποίο συντάσσει σχετική έκθεση την οποία κοινοποιεί μαζί με έγγραφη κλήτευση στον παραβάτη να υποβάλει τις απόψεις του μέσα σε 10 εργάσιμες ημέρες από την κοινοποίηση της κλήτευσης. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου, για 10 ημέρες ακόμα. Σε περίπτωση που η κλήτευση γίνεται στο εξωτερικό, η ανωτέρω προθεσμία ορίζεται σε 20 εργάσιμες ημέρες και η παράτασή της σε 20 επιπλέον ημέρες, αντίστοιχα.

Σε περίπτωση που ελέγχουσα αρχή είναι η αναφερόμενη στις υποπαρ. 1.2., 1.3. και 1.6. (β) του άρθρου 8, η έκθεση βεβαίωσης της παράβασης κοινοποιείται στον Εθνικό Συντονιστή ή στις Περιφερειακές υπηρεσίες Περιβάλλοντος κατά περίπτωση, για την επιβολή της προβλεπόμενης κύρωσης. Πριν την επιβολή της κύρωσης καλείται ο παραβάτης εντός των προαναφερόμενων προθεσμιών να υποβάλλει τις απόψεις του.

1.4. Σε περίπτωση υποτροπής για τις παραβάσεις της παρ. 1.1. εντός διετίας, τα ποσά των ανωτέρω επιβληθέντων προστίμων διπλασιάζονται και σε περίπτωση επανειλημμένης υποτροπής εντός του ίδιου χρονικού διαστήματος τα ποσά των προστίμων τριπλασιάζονται.

1.5. Πριν την επιβολή των προστίμων για παραβάσεις της υποπαρ. 1.1., μπορεί να χορηγηθεί εύλογη προθεσμία για συμμόρφωση.

1.6. Το ύψος του επιβληθέντος προστίμου μειώνεται στο ήμισυ εάν ο υπόχρεος εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτόν της σχετικής πράξης προβεί σε καταβολή του προστίμου. Η καταβολή αυτή συνεπάγεται την αυτοδίκαιη παραίτηση του υπόχρεου από κάθε δικαίωμα προσβολής ή αμφισβήτησης της πράξης επιβολής προστίμου.

1.7. Τα ανωτέρω πρόστιμα βεβαιώνονται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., εισπράττονται κατά τα ισχύοντα στον Κώδικα για την Είσπραξη Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ). Στην περίπτωση των παραβάσεων των στοιχείων β, γ και στ της υποπαρ. 1.1. τα πρόστιμα αποδίδονται σε ειδικό λογαριασμό υπέρ του Πράσινου Ταμείου του ν. 3889/2010 (Α' 182) για τη λήψη μέτρων αποκατάστασης της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων στο πλαίσιο εφαρμογής του Κανονισμού(ΕΕ).

Α.2. Ανάκληση αδειών και επιβολή κατασχέσεων

1) Με την πράξη επιβολής των προστίμων που προβλέπονται στην παρ. Α.1.1 (στοιχεία β και γ) είναι δυνατόν να επιβληθεί στον παραβάτη προσωρινή απαγόρευση της αδειοδοτημένης χρήσης χωροκατακτητικών ξένων ειδών ενωσιακού ενδιαφέροντος μέχρις ότου ο παραβάτης λάβει τα κατάλληλα επανορθωτικά μέτρα ή να επιβληθεί οριστική διακοπή της χρήσης ή ανάκληση της προβλεπόμενης άδειας αν ο χρήστης παραλείπει να συμμορφωθεί προς τα υποδεικνυόμενα επανορθωτικά μέτρα ή αν συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι, και ιδίως όταν υπάρχει σοβαρός κίνδυνος για το περιβάλλον. Η οριστική διακοπή της χρήσης και η ανάκληση της άδειας επιβάλλεται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου που εξέδωσε την άδεια σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 4 της παρούσας απόφασης.

1.1. Με την πράξη επιβολής της απαγόρευσης της χρήσης μπορεί να προβλέπεται και πρόστιμο από τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ έως δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ για κάθε ημέρα παράβασης της απαγόρευσης. Η παράβαση διαπιστώνεται με πράξη του οργάνου που επέβαλε την απαγόρευση με την οποία καταλογίζεται και το πρόστιμο.

1.2. Με απόφαση του οργάνου που επέβαλε την απαγόρευση χρήσης μπορεί να αίρεται η απαγόρευση αν ο χρήστης λάβει αποτελεσματικά μέτρα ώστε να παύσει οριστικά ο κίνδυνος για τη βιοποικιλότητα και τους οικοτόπους.

2) Σε περίπτωση που από τους επίσημους ελέγχους που διενεργούνται σύμφωνα με το άρθρο 15 του Κανονισμού (ΕΕ) προκύψει μη συμμόρφωση με τις προβλεπόμενες απαιτήσεις, οι αρμόδιες ελεγκτικές αρχές της παρ. 1.2 του άρθρου 8 της παρούσας απόφασης λαμβάνουν τα ενδεδειγμένα μέτρα που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία.

Α.3. Κατά των διοικητικών κυρώσεων που προβλέπονται στο παρόν άρθρο, αρμόδια είναι τα Διοικητικά Δικαστήρια και το Συμβούλιο της Επικρατείας.

Β. Παράνομες εισαγωγές ξένων χωροκατακτητικών ειδών: Σε περίπτωση παράνομων εισαγωγών ξένων χωροκατακτητικών ειδών κατά παράβαση των άρθρων 7 και 15 του Κανονισμού (ΕΕ), εφαρμόζονται επιπλέον οι διατάξεις περί λαθρεμπορίας του άρθρου 155 του ν. 2970/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας».

Β.1. Εμπορεύματα για τα οποία διαπιστώνεται από αρμόδια τελωνειακή αρχή ότι εισάγονται ή έχουν εισαχθεί με τρόπο που στοιχειοθετεί κάποια από τις ανωτέρω παραβάσεις, δεσμεύονται από την εν λόγω τελωνειακή αρχή και σε συνεννόηση με την κατά τόπον αρμόδια Διεύθυνση Περιβάλλοντος της οικείας Περιφέρειας, προβαίνει σε άμεση παράδοσή τους προς αυτήν, προκειμένου να αποφασίσει για την τύχη τους στο πλαίσιο εφαρμογής της παρ. 5 του άρθρου 15 του Κανονισμού (ΕΕ).

Γ. Ποινικές Κυρώσεις: Εκτός των διοικητικών κυρώσεων που προβλέπονται στην παρ. 1, επιβάλλονται και οι ποινικές κυρώσεις του άρθρου 28 του ν. 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (Α' 160), όπως το άρθρο 28 τροποποιήθηκε με τα άρθρα 7 και 9 του ν. 4042/2012 (Α' 24).

Δ. Κάθε ενδιαφερόμενος δικαιούται να προσβάλλει τις πράξεις ή παραλείψεις του Εθνικού Συντονιστή, εφόσον παραβιάζεται η τήρηση της προβλεπόμενης στο άρθρο 5 διαδικασίας ενημέρωσης και συμμετοχής του κοινού, με την άσκηση των μέσων ένδικης προστασίας που προ-βλέπονται στην υπ' αρ. 9269/470/2007 κοινή υπουργική απόφαση (Β' 286).

Ε. Οι κυρώσεις που προβλέπονται στις παρ. Α.1 και Α.2, επιβάλλονται ανεξάρτητα από τις κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο δωδέκατο του ν. 4470/ 2017 καθώς και σε άλλες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

ΣΤ. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, του οποίου η δραστηριότητα προκαλεί ζημία ή άμεση απειλή ζημίας στο περιβάλλον κατά παράβαση των διατάξεων της παρούσας απόφασης, πέραν των κυρώσεων που προβλέπονται στο παρόν άρθρο, φέρει και περιβαλλοντική ευθύνη η οποία διέπεται από τις διατάξεις του π.δ. 148/2009 (Α' 190).

Άρθρο 11
Υποβολή εκθέσεων


1. Ο Εθνικός Συντονιστής καταρτίζει σε συνεργασία με την Ε.Γ.ΕΠ. εκθέσεις σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού και των Εκτελεστικών Κανονισμών, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Κανονισμού (ΕΕ) και τις υποβάλλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η δεύτερη έκθεση θα υποβληθεί στην ΕΕ την 1η Ιουνίου 2025 και έκτοτε κάθε έξι χρόνια. Οι εκθέσεις αυτές περιλαμβάνουν επικαιροποιημένες τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 24 του Κανονισμού (ΕΕ).

2. Οι αρμόδιες ελεγκτικές αρχές του άρθρου 8 υποχρεούνται μέχρι 20 Φεβρουαρίου κάθε έτους να υποβάλλουν στον Εθνικό Συντονιστή αναφορές σχετικά με τους ελέγχους που έχουν διενεργήσει και τις κυρώσεις που έχουν επιβάλλει κατά το προηγούμενο έτος.

Άρθρο 12


Κάθε διάταξη που έρχεται σε αντίθεση με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης ή ανάγεται σε θέματα που ρυθμίζονται από αυτήν, καταργείται.

Άρθρο 13
Έναρξη ισχύος


Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 2 Δεκεμβρίου 2021

Οι Υπουργοί

Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ
   
Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ

Ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης