Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/113352/3739/29-11-2021 Έκτακτη οικονομική ενίσχυση πυρόπληκτων ρητινεργατών 2021 - Δικαιολογητικά και διαδικασία πληρωμής


Δημοσιεύθηκε στις : [ 30-11-2021 ]
Κατηγορία: Λοιπά

ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/113352/3739/29-11-2021
Έκτακτη οικονομική ενίσχυση πυρόπληκτων ρητινεργατών 2021 - Δικαιολογητικά και διαδικασία πληρωμής


Αριθμ.ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/113352/3739/2021

(ΦΕΚ Β' 5539/29-11-2021)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του ν.δ. 131/1974 «Περί παροχής οικονομικών ενισχύσεων στη γεωργική, δασική, κτηνοτροφική και αλιευτική παραγωγή» (Α' 320), όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 1409/1983 (Α' 199).

β) Της παρ. 10 του άρθρου 39 του ν. 2065/1992 «Αναμόρφωση της άμεσης φορολογίας και άλλες διατάξεις» (Α' 113).

γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98).

δ) Του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (Α' 145).

ε) Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α' 143) (ΑΔΑ: 7ΧΗ1Ω-7ΗΣ).

2. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α' 133).

3. Τις διατάξεις του ν. 4423/2016 «Δασικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις και άλλες διατάξεις» (Α' 182).

4. Το π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» με το οποίο η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Φ.Π. μεταφέρεται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Α' 221).

5. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.)» (Α' 160).

6. Το π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων......Ανάπτυξης και Τουρισμού» με το οποίο το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας μετονομάζεται σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Α'114).

7. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α' 119).

8. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 121).

9. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α' 123).

10. To π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 155).

11. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 2).

12. Την υπ' αρ. 35/20.01.2021 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γεώργιο Αμυρά» (Β' 178).

13. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 181).

14. Την υπό στοιχεία Y70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β' 4805).

15. Την από 13.08.2021 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Έκτακτα μέτρα για την αποτελεσματική προστασία και την ταχεία αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, την άμεση στήριξη των πληγέντων από τις πυρκαγιές του Ιουλίου/Αυγούστου 2021 και συναφείς διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο έβδομο «Ακατάσχετο πληρωμών ρητινεργατών» (Α' 143), που κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4824/2021 (Α' 156).

16. Η υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/87769/2850/22-9-2021 κοινή υπουργική απόφαση «Οικονομική ενίσχυση ρητινεργατών για πυροπροστασία δασών έτους 2020» (Β' 4397) (ΑΔΑ 6ΚΓΜ4653Π8-07Μ).

17. Η υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/91528/2976/01-10-2021 υπουργική απόφαση «Διαδικασία πληρωμής της οικονομικής ενίσχυσης των ρητινεργατών για πυροπροστασία δασών έτους 2020» (ΑΔΑ 956Ρ4653Π8-ΣΦ2).

18. Το γεγονός ότι, η πίστωση στον Κ.Α.Ε. c2390989003 «Οικονομικές ενισχύσεις γεωργικού χαρακτήρα σε φυσικά πρόσωπα» του Ε.Φ. 1031-207-0000000 «Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων», για το 2021 διαμορφώθηκε σε 6.000.000,00 €, με ποσοστό διάθεσης στο 100% της συνολικής πίστωσης (σύμφωνα με τις 200 1031 000042 με Α.Π. 2/88944/13.07.2021 και 200 1023 001267/29-10-2021 με Α.Π. 2/94805/29-10-2021 αποφάσεις του Υπουργείου Οικονομικών (ΓΛΚ) «Μεταβολές Εκτελούμενου Προϋπολογισμού».

19. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΟΙΚΔ/105449/6074/ 10-11-2021 απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης η οποία καταχωρίστηκε με α/α 78223 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης στο ΥΠΕΝ (ΑΔΑ: ΩΑ6Δ4653Π8-Ι0Ν).

20. Τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ' αρ. 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (L 352) (εφεξής «Κανονισμός de minimis»), βάσει του οποίου χορηγούνται οι ενισχύσεις στο πλαίσιο της παρούσας.

21. Το υπό στοιχεία 145231 ΕΞ 2021/ΥΠΟΙΚ 18-11-2021 έγγραφο της ΚΕΜΚΕ με το συνημμένο Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης (Α.Π. Εισερχ. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/110043/3583/ 19-11-2021).

22. Η υπ' αρ. 6138/26-07-2021 απόφαση της Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας - Ορθή επανάληψη (ΑΔΑ: ΨΧ6Τ46ΜΤΛΒ-Ψ55).

23. Η υπ' αρ. 7076/03-08-2021 απόφαση της Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας (ΑΔΑ: Ψ23Μ46ΜΤΛΒ-ΔΙΜ).

24. Η υπ' αρ. 7248/06-08-2021 απόφαση της Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας - Ορθή επανάληψη (ΑΔΑ: ΩΑ7Μ46ΜΤΛΒ-ΘΒΣ).

25. Η υπ' αρ. 13374/05-08-2021 απόφαση της Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας (ΑΔΑ: ΡΥΟΒ46ΜΤΛΒ-19Λ).

26. Η υπ' αρ. 7704/19-08-2021 απόφαση της Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας (ΑΔΑ: ΩΗ6Ξ46ΜΤΛΒ-25Λ).

27. Η υπ' αρ. 4437/26-05-2021 απόφαση της Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας (ΑΔΑ: 9ΝΖ046ΜΤΛΒ-ΓΒ9).

28. Τα υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/103698/3404/ 3-11-2021 και υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/104737/3430/ 5-11-2021 έγγραφα σχετικά με την έκτακτη οικονομική ενίσχυση πυρόπληκτων ρητινεργατών 2021 προς τις αρμόδιες δασικές υπηρεσίες.

29. Το υπ' αρ. 235059/9-11-2021 έγγραφο του Δασαρχείου Ιστιαίας (Α.Π. Εισερχ. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/105923/3469/ 9-11-2021).

30. Το υπ' αρ. 203220/8-11-2021 έγγραφο του Δασαρχείου Κορίνθου (Α.Π. Εισερχ. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/105941/3470/ 9-11-2021), σύμφωνα με το οποίο δεν υπάρχουν πυρόπληκτοι ρητινεργάτες στην περιοχή αρμοδιότητάς του.

31. Το υπ' αρ. 233937/8-11-2021 έγγραφο του Δασαρχείου Λίμνης (Α.Π. Εισερχ. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/105527/3454/ 8-11-2021).

32. Το υπ' αρ. 141545/11-11-2021 έγγραφο του Δασαρχείου Μεγάρων (Α.Π. Εισερχ. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/107299/ 3411/11-11-2021).

33. Την υπ' αρ. 9518/20-07-1995 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετική με κρατικές ενισχύσεις στην Ελλάδα για την προστασία των δασών από πυρκαγιές.

34. Η υπό στοιχεία 59886/ΕΥΚΕ913/11.6.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Οικονομικών «Λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος Σώρευσης Κρατικών ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας» (Β' 2417 - ΑΔΑ: ΩΦ7Π46ΜΤΛΡ-ΔΝΩ).

35. Το υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/108928/3565/ 16-11-2021 Ενημερωτικό Σημείωμα της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

36. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/107864/2370/ 15-11-2021 Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υ.Π.ΕΝ.

37. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης προκαλείται εφάπαξ δαπάνη ποσού έως 3.700.000 € η οποία θα αντιμετωπιστεί από τον Α.Λ.Ε. 2390989003 «Οικονομικές ενισχύσεις γεωργικού χαρακτήρα σε φυσικά πρόσωπα» του Ε.Φ. 1031-207-0000000 «Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων» του Υ.Π.ΕΝ., έτους 2021,

αποφασίζουμε:

Την παροχή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης στους πυρόπληκτους ρητινεργάτες 2021, σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:

1. Στόχος: Η οικονομική ενίσχυση ρητινεργατών που απώλεσαν το εισόδημά τους από την δραστηριότητα της ρητινοσυλλογής καθώς και την δυνατότητα ρητίνευσης για τα επόμενα έτη μετά από τις καταστροφικές δασικές πυρκαγιές του καλοκαιριού 2021, από τις οποίες προέκυψε ολοκληρωτική σχεδόν καταστροφή των πευκοδασών σε περιοχές στην Βόρεια Εύβοια, Μέγαρα Αττικής και Κορινθίας και οι οποίες περιοχές έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας.

Στην κηρυγμένη σε έκτακτη ανάγκη πολιτικής προστασίας περιοχή της Π.Ε. Κορινθίας δεν υπάρχουν πυρόπληκτοι ρητινεργάτες, σύμφωνα με το υπό στοιχείο 30 έγγραφο του αρμόδιου Δασαρχείου Κορίνθου.

2. Δικαιούχοι: Ρητινεργάτες οι οποίοι:

2.1. Περιλαμβάνονται στις καταστάσεις δικαιούχων του προγράμματος «Οικονομική ενίσχυση ρητινεργατών για προστασία δασών 2020», των με αύξοντα αριθμό 16 και 17 αποφάσεων.

2.2. Ρητίνευαν εντός περιοχών κηρυγμένων σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, σύμφωνα με τις με αύξοντα αριθμό 22 έως 26 αποφάσεις της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

2.3. Υπέστησαν καταστροφή ρητίνης από τις καταστροφικές δασικές πυρκαγιές 2021.

3. Ύψος ενίσχυσης.

3.1. Το ύψος ενίσχυσης, ανά δικαιούχο, καθορίζεται σε 1,30 € ανά κιλό ρητίνης, που αυτός παρήγαγε το 2020, σύμφωνα με τις καταστάσεις δικαιούχων του προγράμματος «Οικονομική ενίσχυση ρητινεργατών για πυροπροστασία δασών έτους 2020» (3.700.000€/2.838.552 κιλά ρητίνης περίπου).

3.2. Το συνολικό ύψος των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγούνται ανά δικαιούχο δεν υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ, σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών, με βάση τα οριζόμενα στον Κανονισμό de minimis και υπόκειται σε απολογιστικό έλεγχο τήρησης των ορίων σώρευσης στο ΠΣΕΗΣ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, σύμφωνα με την υπό στοιχείο 34 απόφαση.

4. Επιπτώσεις από την αθέτηση των όρων και προϋποθέσεων.

Οι δικαιούχοι οι οποίοι θα αθετήσουν τους όρους, ή δηλώσουν ψευδή στοιχεία, ή διώκονται για πράξεις εξαπάτησης του Δημοσίου, για εμπορία ή καλλιέργεια ναρκωτικών, κλοπή ή καταστροφή του περιβάλλοντος, αποβάλλονται από την ενίσχυση και υποχρεούνται στην επιστροφή εντόκως των ενισχύσεων που έχουν λάβει σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 356/1974 «Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων» (Α' 90).

5. Δικαιολογητικά

Τα παρακάτω δικαιολογητικά 5.1 και 5.2 υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους μεμονωμένους ρητινεργάτες, ή από ενδιαφερόμενους συνεταιρισμούς για τα μέλη τους, στις κατά τόπους αρμόδιες δασικές υπηρεσίες. Οι συνεταιρισμοί έχουν την ευθύνη της ορθής συμπλήρωσης των καταστάσεων με τα στοιχεία των μελών τους.

5.1. Αίτηση - Δήλωση του ενδιαφερόμενου ρητινεργάτη, ή κατάσταση των μελών των συνεταιρισμών ρητινεργατών, με τα στοιχεία των μελών τους στην οποία θα αναφέρονται τα στοιχεία ταυτότητος, η Τράπεζα και ο αριθμός IBAN του λογαριασμού του δικαιούχου για πίστωση του σχετικού ποσού ενίσχυσης, η αρμόδια Δ.Ο.Υ. και ο Α.Φ.Μ.

Ο ενδιαφερόμενος επίσης θα συμπληρώνει την Υπεύθυνη Δήλωση με τα σχετικά με την σώρευση των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (DE MINIMIS) βάσει του Κανονισμού (EE) 1407/2013, σύμφωνα με το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3 της παρούσης.

5.2. Υπεύθυνη δήλωση - βεβαίωση του ενδιαφερόμενου ρητινεργάτη, ή του συνεταιρισμού για τα μέλη του, στην οποία θα αναφέρεται ότι o ενδιαφερόμενος, ή οι αναφερόμενοι στην κατάσταση δικαιούχων έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης 2021 πυρόπληκτοι ρητινεργάτες μέλη του Συνεταιρισμού, περιλαμβάνονται στην κατάσταση δικαιούχων του προγράμματος «Οικονομική ενίσχυση ρητινεργατών για προστασία δασών 2020», ρητίνευαν σε περιοχές κηρυγμένες σε έκτακτη ανάγκη πολιτικής προστασίας και υπέστησαν καταστροφή ρητίνης από τις δασικές πυρκαγιές 2021.

Επίσης θα βεβαιώνεται ότι τα κιλά ρητίνης για κάθε ενδιαφερόμενο ή δικαιούχο ρητινεργάτη μέλος του συνεταιρισμού είναι αυτά που παρήγαγε το 2020, όπως αναγράφονται στην κατάσταση δικαιούχων του προγράμματος «Οικονομική ενίσχυση ρητινεργατών για προστασία δασών 2020».

5.3. Βεβαίωση της οικείας δασικής αρχής στην οποία θα αναφέρεται ότι η περιοχή είναι κηρυγμένη σε έκτακτη ανάγκη πολιτικής προστασίας (αναφέρεται ο Α.Π. της απόφασης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας) και οι δικαιούχοι έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης 2021 περιλαμβάνονταν στις καταστάσεις δικαιούχων σύμφωνα με τις υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/87769/2850/22.9.2021 κοινή υπουργική απόφαση (Β' 4397) «Οικονομική ενίσχυση ρητινεργατών για πυροπροστασία δασών έτους 2020» (ΑΔΑ 6ΚΓΜ4653Π8-07Μ) και κοινή υπουργική απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/91528/2976/01-10-2021 υπουργική απόφαση «Διαδικασία πληρωμής της οικονομικής ενίσχυσης των ρητινεργατών για πυροπροστασία δασών έτους 2020» (ΑΔΑ 956Ρ4653Π8-ΣΦ2), στο πλαίσιο των οποίων ελέγχθηκαν τα δικαιολογητικά τους.

6. Διαδικασία πληρωμής

6.1. Η δαπάνη για την πληρωμή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης θα βαρύνει τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Α.Λ.Ε. 2390989003 «Οικονομικές ενισχύσεις γεωργικού χαρακτήρα σε φυσικά πρόσωπα», οικονομικού έτους 2021, του Ε.Φ. 1031-207-0000000 «Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων».

6.2. Η πληρωμή των δικαιούχων θα διενεργηθεί από την Τράπεζα Πειραιώς σε βάρος προϊόντος χρηματικού εντάλματος προπληρωμής (ΧΕΠ), το οποίο θα εκδοθεί στο όνομά της, από την Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με υπόλογο Β' που θα καθοριστεί με απόφαση του Διατάκτη.

6.3. Κάθε αρμόδια Δασική Υπηρεσία αποστέλλει ενιαίες καταστάσεις δικαιούχων για το 100% της οικονομικής ενίσχυσης, οι οποίες θα συντάσσονται σε συνεργασία με τους συνεταιρισμούς για τα μέλη τους και με βάση τις καταστάσεις δικαιούχων «Οικονομική ενίσχυση για πυροπροστασία δασών έτους 2020», σύμφωνα με τις υπό στοιχεία 16 και 17 αποφάσεις.

Στις περιπτώσεις υπέρβασης των ορίων, ήτοι για ακαθάριστα ποσά άνω των 12.000€, όπως προβλέπεται για περιοχές κηρυγμένες σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, στο άρθρο έβδομο «Ακατάσχετο πληρωμών ρητινεργατών» της από 13.08.2021 ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (Α' 143), θα πραγματοποιείται έλεγχος φορολογικής ενημερότητας των δικαιούχων από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υ.Π.ΕΝ. για τη διαπίστωση ύπαρξης φορολογικών οφειλών.

Οι αναλυτικές καταστάσεις δικαιούχων θα συνταχθούν σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή υποχρεωτικά σύμφωνα με τα ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ 1 και 2 (κατά περίπτωση 6.4 και 6.5).

6.4. Μία ενιαία αναλυτική κατάσταση πληρωμής δικαιούχων, σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή με ακαθάριστο ποσό ενίσχυσης που δεν υπερβαίνει τα όρια (ήτοι έως 12.000 €) της από 13.08.2021 ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ «Έκτακτα μέτρα για την αποτελεσματική προστασία και την ταχεία αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, την άμεση στήριξη των πληγέντων από τις πυρκαγιές του Ιουλίου/Αυγούστου 2021 και συναφείς διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο έβδομο «Ακατάσχετο πληρωμών ρητινεργατών» (Α' 143), που κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4824/2021 (Α' 156). (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1).

6.5. Μια ξεχωριστή ενιαία αναλυτική κατάσταση πληρωμής ειδικά για τους δικαιούχους με ακαθάριστο ποσό ενίσχυσης που υπερβαίνει τα όρια της παραπάνω ΠΝΠ, (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2), ήτοι άνω των 12.000 € δεδομένου ότι πρόκειται για περιοχές κηρυγμένες σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας.

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση κατά την οποία στην περιοχή αρμοδιότητας της εκάστοτε αρμόδιας δασικής υπηρεσίας δεν περιλαμβάνονται δικαιούχοι με ακαθάριστο ποσό ενίσχυσης που υπερβαίνει τα 12.000 €, συντάσσεται μόνο η κατάσταση της παρ. 6.4.

Στις καταστάσεις θα αναφέρεται και η σχετική απόφαση κήρυξης της περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας.

6.6. Οι ενδιαφερόμενοι συνεταιρισμοί για τα μέλη τους ή οι μεμονωμένοι ρητινεργάτες υποβάλλουν στις κατά τόπους αρμόδιες δασικές υπηρεσίες, όλα τα σχετικά δικαιολογητικά, σύμφωνα με την ανωτέρω παρ. 5. έως την ημερομηνία που θα οριστεί από την Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υ.Π.ΕΝ.

Τα δικαιολογητικά τηρούνται από τις αρμόδιες κατά τόπο Δασικές Υπηρεσίες επί 10 οικονομικά έτη από την ημερομηνία καταβολής της τελευταίας μεμονωμένης ενίσχυσης σε δικαιούχο, στο πλαίσιο της παρούσας.

6.7. Οι αρμόδιες Δασικές Υπηρεσίες αποστέλλουν στην Διεύθυνση Διαχείρισης Δασών του Υ.Π.ΕΝ. έως την ημερομηνία που θα οριστεί από την Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υ.Π.ΕΝ.

α Έγγραφο στο οποίο αναφέρουν το συνολικό ποσό ενίσχυσης για όλους τους δικαιούχους στην περιοχή αρμοδιότητάς τους, τον αριθμό των δικαιούχων και τα συνολικά κιλά ρητίνης, συνοδευόμενο από:

β. Τις βεβαιώσεις των παρ. 5.2 και 5.3 της παρούσης.

γ. Κατάσταση των δικαιούχων της ανωτέρω παρ. 6.5, (ονοματεπώνυμα και ΑΦΜ αυτών) προκειμένου να διενεργηθεί έλεγχος της φορολογικής ενημερότητάς τους, από την αρμόδια Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) του Υ.Π.ΕΝ.

Σε περίπτωση διαπίστωσης από την ΓΔΟΥ αδυναμίας έκδοσης φορολογικής ενημερότητας των δικαιούχων, η ΓΔΟΥ ενημερώνει εντός τριών εργάσιμων ημερών, σχετικά την Διεύθυνση Διαχείρισης Δασών της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υ.Π.ΕΝ.

Η Διεύθυνση Διαχείρισης Δασών της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υ.Π.ΕΝ. ενημερώνει σχετικά την αρμόδια Δασική Υπηρεσία, προκειμένου οι δικαιούχοι να της προσκομίσουν άμεσα την τρέχουσα βεβαίωση οφειλής τους, ώστε να συμπληρωθούν και να οριστικοποιηθούν οι καταστάσεις της ανωτέρω παρ. 6.5 από αυτή.

6.8. Οι αρμόδιες Δασικές Υπηρεσίες αποστέλλουν με έγγραφό τους στην Τράπεζα Πειραιώς, με κοινοποίηση στην Διεύθυνση Διαχείρισης Δασών του Υ.Π.ΕΝ. έως την ημερομηνία που θα οριστεί από την Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υ.Π.ΕΝ.:

α. Τις καταστάσεις της ανωτέρω παρ. 6.4. σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] και σε έντυπη μορφή σε τρία υπογεγραμμένα και θεωρημένα από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Δασικής Υπηρεσίας αντίγραφα, στην ταχυδρομική διεύθυνση: Τράπεζα Πειραιώς, Αγροτικός Τομέας, Διεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών Αγροτικού Τομέα, Λ. Αλεξάνδρας 170, 11521 - Αθήνα.

Στο έγγραφό τους προς την Τράπεζα Πειραιώς θα αναφέρουν τον αριθμό των δικαιούχων και το συνολικό ποσό ενίσχυσης και θα βεβαιώνουν ότι η έντυπη κατάσταση έχει το ίδιο περιεχόμενο με το ηλεκτρονικό αρχείο που αποστέλλεται στην Τράπεζα Πειραιώς.

β. Τις καταστάσεις της παρ. 6.5., σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, πλήρεις και συμπληρωμένες με τους δικαιούχους που είναι ενήμεροι και τα στοιχεία οφειλής των λοιπών δικαιούχων (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2), ευθύς αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της παρ. 6.7.

6.9. Η Τράπεζα Πειραιώς:

α. Απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη διενέργειας σχετικού ελέγχου φορολογικών οφειλών των δικαιούχων και εντέλλεται α) να καταβάλει στους δικαιούχος το καθαρό ποσό μετά τον συμψηφισμό των φορολογικών οφειλών τους, σύμφωνα με την κατάσταση που λαμβάνει και β) να προβεί στην πληρωμή των τυχόν οφειλών των δικαιούχων βάσει των ταυτοτήτων οφειλής που αναγράφονται στην κατάσταση που λαμβάνει.

β. Διενεργεί τις πληρωμές και τυχόν φορολογικές οφειλές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα κοινή υπουργική απόφαση και αποστέλλει εγγράφως τα σχετικά αποδεικτικά βεβαίωσης εκτελεσθεισών πληρωμών σύμφωνα με την παρ. 7 της παρούσης στην Διεύθυνση Διαχείρισης Δασών του Υ.Π.ΕΝ. στο όνομα του υπολόγου Β', συνοδευόμενα από δύο αντίγραφα των καταστάσεων δικαιούχων των παρ. 6.4 και 6.5 αρμοδίως υπογεγραμμένα και επικυρωμένα από την Τράπεζα, συνοδευόμενα από τις αντίστοιχες καταστάσεις εκτελεσθεισών πληρωμών.

γ. Επίσης στο έγγραφό της αναγράφει το συνολικό πλήθος των δικαιούχων και το ποσό πληρωμής και βεβαιώνει ότι οι έντυπες καταστάσεις εκτελεσθεισών πληρωμών έχουν το ίδιο περιεχόμενο με τα ηλεκτρονικά αρχεία που της αποστέλλονται από τις αρμόδιες Δασικές Υπηρεσίες και φέρει την ευθύνη ως Α' υπόλογος σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 102 του ν. 4270/2014.

6.10. Η Διεύθυνση Διαχείρισης Δασών επιστρέφει στις αρμόδιες Δασικές Υπηρεσίες ένα αντίγραφο των καταστάσεων των ανωτέρω παρ. 6.4. και 6.5. υπογεγραμμένων και θεωρημένων από την Τράπεζα Πειραιώς και των αντίστοιχων καταστάσεων εκτελεσθεισών πληρωμών της Τράπεζας Πειραιώς.

7. Τα δικαιολογητικά απόδοσης λογαριασμού του ΧΕΠ είναι τα εξής:

α. Οι καταστάσεις των σημείων 6.4. και 6.5 αρμοδίως υπογεγραμμένες, θεωρημένες και επικυρωμένες συνο-δευόμενες από τις βεβαιώσεις των σημείων 5.2 και 5.3 των αρμόδιων δασικών υπηρεσιών.

β. Βεβαίωση των εκτελεσθεισών πληρωμών των δικαιούχων, επικυρωμένη από την Τράπεζα Πειραιώς σύμφωνα με τις καταστάσεις δικαιούχων που έχει παραλάβει από τις αρμόδιες δασικές υπηρεσίες

γ. Το extrait κατάθεσης αδιάθετου υπολοίπου στον ιδιαίτερο τηρούμενο λογαριασμό στην Τράπεζα της Ελλάδος (παρ. 6 της υπό στοιχεία οικ.2/82198/ΔΛΔ/ 24-12-2015 απόφασης Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (Β' 2866).

δ. Κατάσταση απόδοσης ΧΕΠ υπογεγραμμένη από τον αρμόδιο Προϊστάμενο και τον αρμόδιο διατάκτη.

8. Η παραπάνω ενίσχυση, επειδή αφορά καθαρά εθνικές δαπάνες υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου και ΟΓΑ 3,6% το οποίο αποδίδεται στο Δημόσιο. Η αμοιβή της Τράπεζας Πειραιώς ορίζεται σε ποσοστό 0,25% επί του συνολικού ποσού των πληρωμών που θα πραγματοποιηθούν και βαρύνει τους δικαιούχους. Επί του ποσού της αμοιβής της Τράπεζας Πειραιώς οφείλονται οι νόμιμες κρατήσεις και φόροι. Όλες οι πληρωμές, κρατήσεις, κ.λπ. που αφορούν στο εν λόγω ΧΕΠ και η κατάθεση τυχόν αδιάθετου υπολοίπου ολοκληρώνονται εντός του 2021.

9. Συνολική πίστωση του προγράμματος

Εγκρίνεται η διάθεση πίστωσης ύψους μέχρι 3.700.000 ευρώ για την υλοποίηση του προγράμματος και θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κ.Α.Ε. c2390989003 «Οικονομικές ενισχύσεις γεωργικού χαρακτήρα σε φυσικά πρόσωπα» του Ε.Φ. 1031-207-0000000 «Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων» του Υ.Π.ΕΝ., έτους 2021.

10. Προσαρτώνται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής, συνδημοσιευμένα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τα ακόλουθα ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ:

«ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1: ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΡΗΤΙΝΕΡΓΑΤΩΝ 2021 (για δικαιούχους με ακαθάριστο ποσό ενίσχυσης έως 12.000 € σύμφωνα με την από 13.08.2021 ΠΝΠ (143 Α'), που κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4824/2021 (Α' 156)»

«ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2: ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΡΗΤΙΝΕΡΓΑΤΩΝ 2021 (για δικαιούχους με ακαθάριστο ποσό ενίσχυσης που υπερβαίνει τα 12.000 €, σύμφωνα με την 13.08.2021 ΠΝΠ (Α' 143), που κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4824/2021 (Α' 156)».

«ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3: ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΩΡΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ (DE MINIMIS) ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (EE) 1407/2013».

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παράρτημα

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 2021

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ

Συνημμένα:

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης