Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ο Δ.ΕΙΣΠΡ. Α 1138871 ΕΞ 2020/03.12.2020 Οδηγίες για τη διαδικασία διαγραφής από τη Φορολογική Διοίκηση ανείσπρακτων οφειλών μέχρι και του ποσού των δέκα (10) ευρώ


Δημοσιεύθηκε στις : [ 03-12-2021 ]
Κατηγορία: Είσπραξη Δημοσίων Εσόδων - Ρυθμίσεις οφειλών

Ο Δ.ΕΙΣΠΡ. Α 1138871 ΕΞ 2020/03.12.2020
Οδηγίες για τη διαδικασία διαγραφής από τη Φορολογική Διοίκηση ανείσπρακτων οφειλών μέχρι και του ποσού των δέκα (10) ευρώ, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 7α του άρθρου 44 του Κεφαλαίου Δ', μέρους του ν. 4646/2019 (ΦΕΚ 201 Α΄/12.12.2019)


Αθήνα, 3 Δεκεμβρίου 2020
Ο Δ.ΕΙΣΠΡ. Α 1138871 ΕΞ 2020


Α. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α', Δ'
Τηλέφωνα: 210 3605159, 210 3628634

Β. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β'
2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ'
Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 101 84 Αθήνα
Url: www.aade.gr

Θέμα: «Οδηγίες για τη διαδικασία διαγραφής από τη Φορολογική Διοίκηση ανείσπρακτων οφειλών μέχρι και του ποσού των δέκα (10) ευρώ, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 7α του άρθρου 44 του Κεφαλαίου Δ΄, μέρους του ν. 4646/2019 (ΦΕΚ 201 Α΄/12.12.2019)».


Με το παρόν έγγραφο κοινοποιούνται οι διατάξεις της παρ. 7α του άρθρου 44 του Κεφαλαίου Δ΄, μέρους του ν. 4646/2019 (ΦΕΚ 201Α΄ / 12.12.2019) με τίτλο «Φορολογική μεταρρύθμιση με αναπτυξιακή διάσταση για την Ελλάδα του αύριο», και παρέχονται οδηγίες για ενημέρωση και ενιαία εφαρμογή αυτών.

Αναλυτικότερα:

Με τις ανωτέρω διατάξεις διαγράφονται υπόλοιπα βεβαιωμένων βασικών οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση, εφόσον το εισπρακτέο υπόλοιπο βασικής οφειλής συνολικά ανά οφειλέτη φυσικό ή νομικό πρόσωπο/νομική οντότητα, δεν υπερβαίνει το ποσό των δέκα (10) ευρώ, οι εν λόγω οφειλές έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες μέχρι και την 25.11.2019, ημερομηνία κατάθεσης του ανωτέρω νόμου και δεν υφίστανται άλλες οφειλές του ιδίου προσώπου κατά το χρόνο διαγραφής.

Η προαναφερόμενη διαδικασία θα πραγματοποιηθεί κεντρικά από την Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ.. η οποία αρχικά θα εντοπίσει τους προς διαγραφή οφειλέτες και τα χρέη αυτών και στη συνέχεια θα διενεργήσει την εν λόγω διαγραφή.

Πριν τη διενέργεια της διαγραφής θα ελέγχονται οι διατάξεις περί αυτεπάγγελτου συμψηφισμού με χρέη του δικαιούχου της διαγραφής, εφόσον συντρέχουν οι διατάξεις του άρθρου 83 του ν.δ. 356/1974 (Κ.Ε.Δ.Ε. ΦΕΚ Α΄ 90), όπως ισχύει.

Με τη διαγραφή δημιουργείται, κεντρικά, Συγκεντρωτικό Φύλλο Έκπτωσης εκκαθαρισμένο (Α.Φ.ΕΚ. με πολλές γραμμές), ανά Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικό Κέντρο όπου ανά γραμμή αυτού θα εμφανίζονται οι Α.Φ.Μ. και το ποσό των χρεών που διεγράφησαν.

Η διαγραφή καταχωρίζεται στις φορολογικές μερίδες των οφειλετών ανά Α.Φ.Μ., Αριθμό Τριπλοτύπου Βεβαίωσης (Α.Τ.Β.) και γραμμή χρηματικού καταλόγου οφειλής.

Τα ποσά της διαγραφής με κεντρική διαδικασία ενημερώνουν ανά Α.Φ.Μ., Αριθμό Α.Φ.ΕΚ. και Αριθμό Βιβλίου Καταχώρησης Ταμείου (Α.Β.Κ.Τ.) τη Μηνιαία Κατάσταση Διαγραφών καθώς και το Βιβλίο Διαγραφών και Επιστροφών, τα οποία τηρούνται ηλεκτρονικά ανά Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικό Κέντρο, στην οποία αναφέρεται η διαγραφή.

Επιπρόσθετα με επίσης κεντρική διαδικασία τα ποσά της διαγραφής αποτυπώνονται ανά Αριθμό Λογαριασμού Εσόδων (Α.Λ.Ε.) στα τηρούμενα ανά Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικό Κέντρο λογιστικά βιβλία εισπρακτέων εσόδων.

Η αρμόδια υπηρεσία, Δ.Ο.Υ./ Ελεγκτικό Κέντρο, για την οποία έχει διενεργηθεί η διαγραφή κεντρικά, προβαίνει στην εκτύπωση της «Περιληπτικής Α.Φ.ΕΚ.» στο σχετικό έντυπο, η οποία παρέχει τη συγκεντρωτική πληροφόρηση του ποσού που ανά Δ.Ο.Υ./ Ελεγκτικό Κέντρο διεγράφη.

Η εν λόγω «Περιληπτική Α.Φ.ΕΚ.» υπογράφεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση Α.1173/21-07-2020 (ΦΕΚ Β' 3207/03.08.2020) και αποστέλλεται στο Ελεγκτικό Συνέδριο με τα λοιπά μηνιαία στοιχεία διαγραφών του Υπολόγου Εσόδων. Επί των αντιτύπων της Περιληπτικής αυτής αναγράφεται χειρόγραφα από τις Δ.Ο.Υ./ Ελεγκτικά Κέντρα σχετική επισημείωση με μνεία των διατάξεων της παρ.7α του άρθρου 44 του ν.4646/2019 (ΦΕΚ 201 Α'/12-12-2019), προς διευκόλυνση του ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Επιπροσθέτως της «Περιληπτικής Α.Φ.ΕΚ.», στις εφαρμογές του Ο.Π.Σ.TAXIS τηρείται ηλεκτρονικά ως κατάσταση η «Εκτύπωση Α.Φ.ΕΚ.», η οποία περιέχει αναλυτική ανά γραμμή και ανά Α.Φ.Μ. πληροφόρηση των ποσών διαγραφής, ως συνοδευτική της Περιληπτικής Α.Φ.ΕΚ., η οποία συναποστέλλεται στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

Η εν λόγω κατάσταση, σε περίπτωση μεγάλου όγκου αυτής μετά από συνεννόηση και έγκριση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, δύναται να αποστέλλεται με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων αποθήκευσης. Σε περίπτωση όμως, που σε κάποιο στάδιο του ελέγχου κριθεί απαραίτητη η αποστολή της σε έγχαρτη μορφή, δύναται να παράγεται σε οποιοδήποτε χρόνο και να τίθεται στη διάθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΑΔΕ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης