Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ο Δ.ΕΙΣΠΡ. Α 1144425 ΕΞ 2020/21.12.2020 Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 36 ν.4753/2020 (Α 227 – 18.11.2020) και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή αυτού


Δημοσιεύθηκε στις : [ 02-12-2021 ]
Κατηγορία: Είσπραξη Δημοσίων Εσόδων - Ρυθμίσεις οφειλών
Αφορά : Η αποζημίωση από τη μίσθωση τουριστικών καταλυμάτων αποκλειστικά για την προσωρινή διαμονή φυσικών προσώπων στο πλαίσιο αντιμετώπισης της πανδημίας καθώς και η έκτακτη επιδότηση που χορηγείται ως αποζημίωση στις εταιρείες Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. και ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε., στα τουριστικά γραφεία και τις τουριστικές επιχειρήσεις οδικών μεταφορών, οι οποίες διαθέτουν ειδικά τουριστικά λεωφορεία δημόσιας χρήσης, είναι αφορολόγητες, ανεκχώρητες και ακατάσχετες

Ο Δ.ΕΙΣΠΡ. Α 1144425 ΕΞ 2020/21.12.2020
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 36 ν.4753/2020 (Α 227 – 18.11.2020) και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή αυτού


Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2020
Ο Δ.ΕΙΣΠΡ. Α 1144425 ΕΞ 2020


ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ
ΤΜΗΜΑTA Α', B', Δ', E'

Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας:101 84 Αθήνα
Τηλέφωνα:210 3636059, 3614280,
Fax:3614716, 3614303
210 3635077
Url:www.aade.gr

ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 36 ν. 4753/2020 (Α 227 – 18.11.2020) και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή αυτού»

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 36 του μέρους Ζ΄ του ν. 4753/2020 «Λήψη συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1150 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την προώθηση της δίκαιης μεταχείρισης και της διαφάνειας για τους επιχειρηματικούς χρήστες επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης (L 186), ρυθμίσεις για τη Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, την Επιτροπή Ανταγωνισμού, τη λειτουργία της αγοράς και λοιπές διατάξεις» (Α' 227 – 18.11.2020) για ενημέρωση και ενιαία εφαρμογή αυτών.

Συγκεκριμένα:

1. Με τις διατάξεις του άρθρου 36 «Ρυθμίσεις για μισθώσεις τουριστικών καταλυμάτων που αφορούν αποκλειστικά την προσωρινή διαμονή φυσικών προσώπων στο πλαίσιο αντιμετώπισης του κινδύνου μετάδοσης του COVID-19» ορίζεται ότι η αποζημίωση από τη μίσθωση τουριστικών καταλυμάτων αποκλειστικά για την προσωρινή διαμονή φυσικών προσώπων στο πλαίσιο αντιμετώπισης του κινδύνου μετάδοσης του COVID-19 δυνάμει της υπ‘ αρ. 8825/12.06.2020 Κ.Υ.Α. (Β' 2270) καθώς και η έκτακτη επιδότηση που χορηγείται ως αποζημίωση δυνάμει της παρ. 1 του αρ. 111 του ν. 4714/2020 (Α΄148) στις εταιρείες Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. και ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε., στα τουριστικά γραφεία και τις τουριστικές επιχειρήσεις οδικών μεταφορών, οι οποίες διαθέτουν ειδικά τουριστικά λεωφορεία δημόσιας χρήσης, είναι αφορολόγητες, μη εφαρμοζόμενης της παρ. 1 του αρ. 47 του ν. 4172/2013 (Α΄167) σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησής τους, ανεκχώρητες και ακατάσχετες στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν δεσμεύονται και δεν συμψηφίζονται με βεβαιωμένα χρέη προς τη Φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα, με εξαίρεση τις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη Φορολογική Διοίκηση και τα ασφαλιστικά ταμεία, οι οποίες δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης τμηματικής καταβολής ή σε δικαστικά επικυρωμένη συμφωνία εξυγίανσης, που βρίσκεται σε ισχύ, και αποπληρώνονται βάσει αυτής.

Για την εξόφληση των εκδοθέντων χρηματικών ενταλμάτων της ανωτέρω αποζημίωσης από τη μίσθωση τουριστικών καταλυμάτων αποκλειστικά για την προσωρινή διαμονή φυσικών προσώπων στο πλαίσιο αντιμετώπισης του κινδύνου μετάδοσης του COVID-19 δυνάμει της υπ‘ αρ. 8825/12.06.2020 Κ.Υ.Α. (Β' 2270), καθώς και της έκτακτης επιδότησης που χορηγείται ως αποζημίωση δυνάμει της παρ. 1 του αρ. 111 του ν. 4714/2020 (Α΄148) στις εταιρείες Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. και ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε., στα τουριστικά γραφεία και τις τουριστικές επιχειρήσεις οδικών μεταφορών, οι οποίες διαθέτουν ειδικά τουριστικά λεωφορεία δημόσιας χρήσης, εφαρμόζονται εκτός των άλλων και οι διατάξεις του άρθρου 80 του ν. 4446/2016 (Α' 240).

Αναλυτικότερα για την εξόφληση των εν λόγω χρηματικών ενταλμάτων, ενόψει της λήξης του οικονομικού έτους 2020 και προκειμένου να καταστεί δυνατή η απορρόφηση των πιστώσεων του τρέχοντος οικονομικού έτους, ακολουθείται η κάτωθι διαδικασία:

Αρχικά αποστέλλεται στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της Δ.Ο.Υ. παραλαβής του αιτήματος η πληροφορία των στοιχείων του ΧΕ που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη. Εν συνεχεία μέσω της αμφίδρομης διεπαφής «taxis 4» των συστημάτων ΟΠΣΔΠ και TAXIS αποστέλλονται από την Γ.Δ.Ο.Υ. του Υπουργείο Τουρισμού στη Δ.Ο.Υ. φορολογίας των δικαιούχων τα αιτήματα συμψηφισμού που αφορούν στα εν λόγω ΧΕ για έλεγχο της συνδρομής των προϋποθέσεων συμψηφισμού κατ’ εφαρμογή του άρθρου 36 του ν. 4753/2020.

Η Δ.Ο.Υ. λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω πληροφορία προβαίνει στο συμψηφισμό μόνο των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση, οι οποίες δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης τμηματικής καταβολής ή σε δικαστικά επικυρωμένη συμφωνία εξυγίανσης, που βρίσκεται σε ισχύ, και στη συνέχεια ενημερώνει την εφαρμογή που έχει δημιουργηθεί προς τούτο στο TAXIS με τα αποτελέσματα του ελέγχου και των τυχόν αυτεπάγγελτων συμψηφισμών.

Εάν το συμψηφισθέν ποσό υπολείπεται του ποσού του ΧΕ, τότε συμπληρώνεται το πεδίο με την τιμή «Φορολογικά ενήμερος/ Εξαιρείται της προσκόμισης» και οριστικοποιείται το αίτημα συμψηφισμού.
Κατά τα λοιπά ακολουθούνται οι διαδικασίες που ορίζονται στην με αριθ. πρωτ.4608/0026/16-01-2020 εγκύκλιο της Διεύθυνσης Κατάρτισης και Συντονισμού Εφαρμογής Δημοσιονομικών Κανόνων της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής, με θέμα «Οδηγίες για τη διεπαφή TAXIS 7», με την οποία ολοκληρώνεται η πλήρης διασύνδεση του ΟΠΣΔΠ με το ΟΠΣ TAXIS της ΑΑΔΕ και στη με αρ. πρωτ. ΔΙΕΠΙΔΙ ΥΠΑΕΦ Β 1014761 ΕΞ 2020/03.02.2020 εγκύκλιο της Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ. με θέμα «Οδηγίες για βελτίωση της διαδικασίας παραλαβής και αποστολής των αιτημάτων συμψηφισμού.»
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης