ΓΠ.οικ. 70414/10.11.2021

Τροποποίηση της υπ' αρ. 2650/10.4.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Ρύθμιση ειδικότερων τεχνικών ζητημάτων για τη λειτουργία του Εθνικού Μητρώου Ασθενών από τον κορωνοΐό COVID-19, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων εικοστού ένατου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α 75) και 83 του ν. 4600/2019 (Α 43)» Β' 1298

10 Νοέ 2021

Taxheaven.gr
Αριθμ. ΓΠ.οικ. 70414/2021

(ΦΕΚ Β' 5397/19-11-2021)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΓΕΙΑΣ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του εικοστού ένατου άρθρου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα Αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α' 86).

2. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α' 148).

3. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κατάργηση Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης» (Α' 180).

4. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 121).

5. Το π.δ. 67/2021 «Αποδοχή παραίτησης Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργών και Υφυπουργού» (Α' 154).

6. Το π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α' 155).

7. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (π.δ. 63/2005, Α' 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 Α' 133).

8. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων - ΓΚΠΔ/ General Data Protection Regulation - GDPR).

9. Τον ν. 4624/2019 Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις (Α' 137).

10. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1338/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, σχετικά με τις κοινοτικές στατιστικές στους τομείς της δημόσιας υγείας και της υγείας και ασφάλειας στην εργασία.

11. Την Οδηγία 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2011, περί εφαρμογής των δικαιωμάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης, οι οποίες έχουν ενσωματωθεί στην ελληνική έννομη τάξη με τις διατάξεις του ν. 4213/2013 (Α' 261) και τις διατάξεις του νόμου αυτού.

12. Τον ν. 2619/1998 Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας του ατόμου σε σχέση με τις εφαρμογές της βιολογίας και της ιατρικής: Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τη Βιοϊατρική (Α' 132).

13. Τις διατάξεις του ν. 3607/2007 Σύσταση και Καταστατικό της «Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.» (Η.ΔΙ.ΚΑ. Α.Ε.) και λοιπές ασφαλιστικές και οργανωτικές διατάξεις (Α' 245).

14. Την υπό στοιχεία Υ6/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β' 2902).

15. Την υπ' αρ. 2650/10.4.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Επικρατείας «Ρύθμιση ειδικότερων τεχνικών ζητημάτων για τη λειτουργία του Εθνικού Μητρώου Ασθενών από τον κορωνοϊό COVID-19, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων εικοστού ένατου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α' 75) και 83 του ν. 4600/2019 (Α' 43)» (Β' 1298).

16. Το απόσπασμα πρακτικού της 237ης Συνεδρίασης της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, στις 15/09/2021, σχετικά με τη διαδικασία αποχαρακτηρισμού κρουσμάτων COVID-19.

17. Το από 08-10-2021 υπηρεσιακό σημείωμα του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO) του Υπουργείου Υγείας.

18. Την υπό στοιχεία Β1α/οικ. Β1α/οικ.64242/14.10.2021 βεβαίωση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών, σύμφωνα με την οποία από την έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του Υπουργείου Υγείας,

αποφασίζουμε:


Προστίθεται άρθρο 7 στην κοινή υπουργική απόφαση υπ' αρ. 2650/10.4.2020 ως ακολούθως:

«ΆΡΘΡΟ 7
Διαδικασία αποχαρακτηρισμού κρούσματος COVID-19 στο Εθνικό Μητρώο Ασθενών από τον κορωνοϊό COVID-19.

1. Ασθενής, ο οποίος έχει διαγνωσθεί ότι έχει προσβληθεί από COVID-19 και έχει ενταχθεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της παρούσας στο σύστημα αρχειοθέτησης του Εθνικού Μητρώου Ασθενών COVID-19 για τους σκοπούς του άρθρου 1 της παρούσας, δύναται να υποβάλει στο Υπουργείο Υγείας, ως υπεύθυνο επεξεργασίας, και ειδικότερα στο Αυτοτελές Τμήμα Θεραπευτικών Πρωτοκόλλων και Μητρώων Ασθενών του Υπουργείου Υγείας, αίτηση αποχαρακτηρισμού κρούσματος COVID-19, λαμβάνοντας υπόψη και τις διατάξεις των άρθρων 16 και 21 του ΓΚΠΔ, εφόσον:

(α) είτε έχει διαγνωσθεί ότι έχει προσβληθεί από COVID-19 μετά από θετικό αποτέλεσμα άμεσου αντιγονικού τεστ για τον ιό SARSCoV2 (Rapid Antigen Test) και, κατόπιν αυτού, έχουν διενεργηθεί στο πρόσωπο αυτό δύο (2) αρνητικοί μοριακοί έλεγχοι για τον ιό SARSCoV2 (PCR Test), οι οποίοι διενεργήθηκαν εντός των επομένων 72 ωρών από τον αρχικό έλεγχο και έχουν μεταξύ τους διαφορά 24 ωρών.

(β) είτε έχει διαγνωσθεί ότι έχει προσβληθεί από COVID-19 μετά από θετικό αποτέλεσμα άμεσου αντιγονικού τεστ για τον ιό SARSCoV2 (Rapid Antigen Test), μετά από έλεγχο που έχει διενεργηθεί σε πύλη εισόδου της Χώρας, και, κατόπιν αυτού, έχει διενεργηθεί στο πρόσωπο αυτό ένας (1) αρνητικός μοριακός έλεγχος για τον ιό SARSCoV2 (PCR Test), ο οποίος διενεργείται άμεσα (η λήψη των δειγμάτων πρέπει να γίνεται σε χρονικό διάστημα μιας (1) ώρας από τον αρχικό έλεγχο).

Η αίτηση αποχαρακτηρισμού και τα συνοδευτικά αυτής έγγραφα υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους προς το Αυτοτελές Τμήμα Θεραπευτικών Πρωτοκόλλων και Μητρώων Ασθενών του Υπουργείου Υγείας είτε ηλεκτρονικά είτε εγχάρτως, σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας.

2. Το Αυτοτελές Τμήμα Θεραπευτικών Πρωτοκόλλων και Μητρώων Ασθενών του Υπουργείου Υγείας διαβιβάζει κάθε σχετική αίτηση στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) του Υπουργείου Υγείας για τη γνωμοδότησή του.

3. Ο αποχαρακτηρισμός του θετικού κρούσματος COVID-19 διενεργείται από την ΗΔΙΚΑ ΑΕ, για λογαριασμό του Υπουργείου Υγείας, μετά από γνωμοδότηση του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO) του Υπουργείου Υγείας, σχετικά με τη συνδρομή των προαναφερομένων στην παρ. 1 προϋποθέσεων, όπως αυτές προκύπτουν από τις αντίστοιχες καταχωρίσεις των σχετικών ελέγχων στο Εθνικό Μητρώο Ασθενών από COVID-19 και στη βάση επιδημιολογικών ελέγχων του Εθνικού Μητρώου Ασθενών από COVID-19.

4. Ο αποχαρακτηρισμός θετικού κρούσματος COVID-19 επιφέρει ως αποτέλεσμα την ανάκληση:

α) του Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID-19 της Ε.Ε. (EU Digital COVID Certificate - EUDCC) του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/953 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2021 και του άρθρου πρώτου της από 30.5.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 87), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4806/ 2021 (Α' 95) με πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του φυσικού προσώπου - κατόχου του όσον αφορά στη νόσηση από τον κορωνοϊό COVID-19, το οποίο είχε ενδεχομένως εκδοθεί στο όνομα του συγκεκριμένου φυσικού προσώπου , ή

β) της βεβαίωσης θετικού διαγνωστικού ελέγχου κορωνοϊού COVID-19, η οποία είχε ενδεχομένως εκδοθεί στο όνομα του συγκεκριμένου φυσικού προσώπου σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 5 της παρούσας.».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2021

Οι Υπουργοί

Υγείας
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ

Επικρατείας
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ


Taxheaven.gr