Β1.α/οικ. 72090/17.11.2021

Έκτακτη οικονομική ενίσχυση για το Υπουργείο Υγείας και εποπτευόμενους φορείς του, στο πλαίσιο των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού.

17 Νοέ 2021

Taxheaven.gr
Αριθμ. Β1.α/οικ. 72090

Έκτακτη οικονομική ενίσχυση για το Υπουργείο Υγείας και εποπτευόμενους φορείς του, στο πλαίσιο των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού.

(ΦΕΚ Β' 5398/19.11.2021)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. Του άρθρου 5 της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α' 42) το οποίο κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α' 76), όπως τροποποιήθηκε.

β. Του ν. 3918/2011«Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» (Α' 31).

γ. Του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α' 143).

δ. Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α' 133).

ε. Του ν. 4762/2020 «Κύρωση του κρατικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021» (Α' 251).

στ. Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», (Α' 98).

ζ. Του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α' 148).

η. Του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 181).

θ. Του π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 155/Α/ 31.8.2021).

ι. Του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 155).

2. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θ. Σκυλακάκη» (Β' 4805).

3. Την υπό στοιχεία Γ.Π. Β1α/οικ. 68518/02.11.2021 εισήγηση της περ. (ε) της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/ 2014 (Α' 143/2014).

4. Την ανάγκη κάλυψης:

α) Της δαπάνης προμήθειας Ρεμντεσιβίρης σε εκτέλεση της ευρωπαϊκής σύμβασης Νο SANTE/2020/C3/048, της οποίας την εκτέλεση έχει αναλάβει ο ΙΦΕΤ ΑΕ και σύμφωνα με τις παραγγελίες που έχουν παραδοθεί και τους όρους πληρωμής της σύμβασης, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου θα πρέπει να καταβληθεί το ποσό των 36.653.978,00 ευρώ.

β) Της δαπάνης μισθοδοσίας επικουρικού ιατρικού, νοσηλευτικού, λοιπού βοηθητικού και πάσης φύσεως προσωπικού για τα νοσοκομεία του ΕΣΥ, τις μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και τους εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Υγείας, ποσού 9,4εκ. ευρώ.

γ) Της δαπάνης του προσωπικού ορισμένου χρόνου που προσλαμβάνεται σε εφαρμογή των άρθρων 50 και 51 του ν. 4825/2021 (Α' 157) ποσού 11,6 εκ. ευρώ, όπως και του προσωπικού του άρθρου 266 του ν. 4798/2021 (ειδική αποζημίωση 20 ευρώ) που απασχολείται στα εμβολιαστικά κέντρα, ποσού 3,00 εκ. ευρώ.

δ) Της δαπάνης για υπηρεσίες καθαριότητας, απολύμανσης και φύλαξης σύμφωνα με το άρθρο 26 της από 14.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α' 76) ποσού 7,6 εκ. ευρώ και

ε) της δαπάνης για την προμήθεια κάθε αναγκαίου υγειονομικού υλικού, πάσης φύσεως φαρμάκων, μέσων ατομικής ή συλλογικής προστασίας, ιατροτεχνολογικών προϊόντων, εξοπλισμού, αντιδραστηρίων, μεταφοράς και εξέτασης δειγμάτων και λήψης κάθε άλλου ενδεδειγμέ-νου μέτρου προστασίας από τον κορωνοϊό (COVID-19) συνολικού ποσού 74,7 εκ. ευρώ περίπου.

5. To γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη μέχρι του ποσού των εκατό σαράντα τριών εκατομμυρίων (143.000.000,00) ευρώ σε βάρος του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας, η οποία θα αντιμετωπιστεί από τις πιστώσεις του ΑΛΕ 2910601058 «Πιστώσεις για δράσεις που σχετίζονται με την υλοποίηση μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών του κορωνοϊού» του Ε.Φ.1023-711-0000000 “Γενικές Κρατικές Δαπάνες” του Υπουργείου Οικονομικών, αποφασίζουμε:

Ορίζουμε έκτακτη οικονομική ενίσχυση του Προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας, για την κάλυψη επειγουσών αναγκών δημόσιας υγείας που συνδέονται με την αντιμετώπιση του κορωνοϊού (COVID-19), όπως ενδεικτικά αναφέρονται στο υπό στοιχείο 4 του προοιμίου της παρούσας, μέχρι του ποσού των εκατό σαράντα τριών εκατομμυρίων (143.000.000,00) ευρώ από τον κρατικό προϋπολογισμό, κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο πέμπτο της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α' 42) που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α' 76), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Το ανωτέρω ποσό της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης θα κατανεμηθεί στους επιμέρους φορείς υλοποίησης, αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας, με απόφαση του Υπουργού Υγείας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 17 Νοεμβρίου 2021

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός  Οικονομικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Υγείας
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ


Taxheaven.gr