Δ. ΟΡΓ. Δ 1101819 ΕΞ 2021

Παρέχονται οδηγίες για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 195 «Τροποποίηση καταργούμενων διατάξεων του ν. 4727/2020- Αντικατάσταση της περ. 14 του άρθρου 108 του ν. 4727/2020» του ν. 4855/2021 (Α' 215) «Τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα, του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και άλλες επείγουσες διατάξεις»

18 Νοέ 2021

Taxheaven.gr
Αθήνα, 18 Νοεμβρίου 2021
Αριθ. Πρωτ.: Δ. ΟΡΓ. Δ 1101819 ΕΞ 2021


ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
(Γ.Δ.Α.Δ.Ο.)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Δ.ΟΡΓ.)
ΤΜΗΜΑ Δ -'ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2
Ταχ. Κώδικας: 10184 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210-3222516, 577
Url: www.aade.gr

Θέμα: Παρέχονται οδηγίες για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 195 «Τροποποίηση καταργούμενων διατάξεων του ν. 4727/2020 - Αντικατάσταση της περ. 14 του άρθρου 108 του ν. 4727/2020» του ν. 4855/2021 (Α' 215) «Τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα, του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και άλλες επείγουσες διατάξεις».

Περίληψη
Με το παρόν παρέχονται οδηγίες για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 195 «Τροποποίηση καταργούμενων διατάξεων του ν. 4727/2020- Αντικατάσταση της περ. 14 του άρθρου 108 του ν. 4727/2020» του ν. 4855/2021 (Α' 215) «Τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα, του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και άλλες επείγουσες διατάξεις», με τις οποίες ορίζεται ότι οι διατάξεις των παρ. 4, 5, 6, 7 και 8 του άρθρου τριακοστού όγδοου της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 84), που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α' 104) εξακολουθούν να ισχύουν.


Σκοπός της έκδοσης του παρόντος είναι η ενημέρωση των υπαλλήλων των υπηρεσιών της ΑΑΔΕ για τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 24, 27 και 28 του ν. 4727/2020 (Α' 184), καθώς και η υπόμνηση των διατάξεων των παρ. 4, 5, 6, 7 και 8 του άρθρου τριακοστού όγδοου της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 84), που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α' 104), οι οποίες εξακολουθούν να ισχύουν από 23.9.2020.

1.- Σας γνωρίζουμε ότι με τις αναφερόμενες στο θέμα διατάξεις του άρθρου 195 του ν. 4855/2021 (Α' 215), τροποποιούνται οι καταργούμενες διατάξεις της περ. 14 του άρθρου 108 του ν. 4727/2020 (Α' 184) και αντικαθίσταται η εν λόγω περίπτωση. Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα:

α) Καταργούνται οι παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου τριακοστού όγδοου της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 84), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α' 104). Τα θέματα που αφορούν τους «Τρόπους αυθεντικοποίησης για χρήση υπηρεσιών μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης», την «Εκδοση εγγράφων μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης» και τις «Αιτήσεις φυσικών προσώπων μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης» ρυθμίζονται με τις διατάξεις των άρθρων 24, 27 και 28 του ν. 4727/2020, αντίστοιχα.

β) Εξακολουθούν να ισχύουν από 23.9.2020 οι παρ. 4, 5, 6, 7 και 8 του άρθρου τριακοστού όγδοου της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 84), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α' 104) και ειδικότερα:

αα) Με την παρ. 4, « Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται και γίνεται υποχρεωτικά αποδεκτή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εικοστό τέταρτο άρθρο».

ββ) Με την παρ. 5, «Η υπεύθυνη δήλωση που συντάσσεται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης έχει την ίδια ισχύ, τόσο στην ηλεκτρονική όσο και στην έντυπη μορφή της, με έγγραφο που φέρει βεβαίωση γνήσιου υπογραφής του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α' 45)».

γγ) Με την παρ. 6, «Οι αποδέκτες που λαμβάνουν την ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση τεκμαίρεται ότι τελούν σε καλή πίστη ως προς την προέλευση της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης από τον εκδότη της και ουδεμία ευθύνη υπέχουν ως προς τη γνησιότητα αυτής».

δδ) Με την παρ. 7, «Η εξουσιοδότηση που συντάσσεται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης έχει την ίδια ισχύ, τόσο στην ηλεκτρονική όσο και στην έντυπη μορφή της, με έγγραφο που φέρει βεβαίωση γνήσιου υπογραφής του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α' 45)».

εε) Με την παρ. 8, «Οι αποδέκτες που λαμβάνουν την ηλεκτρονική εξουσιοδότηση τεκμαίρεται ότι τελούν σε καλή πίστη ως προς την προέλευση της ηλεκτρονικής εξουσιοδότησης από τον εκδότη της και ουδεμία ευθύνη υπέχουν ως προς τη γνησιότητα αυτής».

2.- Οι Προϊστάμενοι των Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ παρακαλούνται να μεριμνήσουν ώστε να λάβουν γνώση του παρόντος εγγράφου, όλοι οι υπάλληλοι αυτών.ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΉΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΎ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΣΑΪΤΗΣ


Taxheaven.gr