90071/11-11-2021

Έναρξη λειτουργίας Τοπικών Διευθύνσεων e-ΕΦΚΑ και κατάργηση Υπηρεσιών πρώην Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης

11 Νοέ 2021

Taxheaven.gr
Αριθμ. 90071/2021

(ΦΕΚ Β' 5386/19-11-2021)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α. των περ. δ, ε, στ και ζ της παρ. 2, των περ. α, γ, η, κ, κα και κγ της παρ. 9 του άρθρου 34 και του άρθρου 87 του π.δ. 8/2019 «Οργανισμός Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)» (Α’ 8),
β. των περ. ε και θ της παρ. 1 του άρθρου 52 και των άρθρων 69Α, 69Β, 69Γ, 69Δ, 69ΣΤ, 69Z, 69H, 69I, 69IA και 69IB του ν. 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού συνταξιοδοτικού συστήματος Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις» (Α’ 85),
γ. του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ των Υπουργείων» (Α’ 119).
δ. του π.δ. 62/2020 (Α’ 155) «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» και του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2),
ε. της υπ’ αρ. οικ. 11863/3809/13.3.2017 (Β’ 1599) κοινής απόφασης των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών «Καθορισμός υπηρεσιών ενταχθέντων στον ΕΦΚΑ Φορέων, οι οποίες διατηρούνται σε ισχύ ως οργανικές μονάδες του ΕΦΚΑ» (Β’ 1599).

2. Την υπό στοιχεία 71672/27-9-2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Παναγιώτη Τσακλόγλου» (Β’ 4443).

3. Την υπ’ αρ. 449522/8-11-2021 πρόταση του Διοικητή του e-ΕΦΚΑ.

4. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται επιβάρυνση του τακτικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του e-ΕΦΚΑ,

αποφασίζουμε:


1. α) Την έναρξη λειτουργίας της Τοπικής Διεύθυνσης e-ΕΦΚΑ Δ’ Θεσσαλονίκης με έδρα τη Θεσσαλονίκη, την 17.12.2021.
β) Την κατάργηση την 16.12.2021 του Ε’ Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών Θεσσαλονίκης με έδρα την Εικοστή Πέμπτη Mαρτίου και του Α’ Περιφερειακού Τμήματος Μη Μισθωτών Θεσσαλονίκης με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

2. Την έναρξη λειτουργίας της Τοπικής Διεύθυνσης e-ΕΦΚΑ Ε’ Θεσσαλονίκης με έδρα τη Θέρμη, την 17.12.2021.

3. α) Την έναρξη λειτουργίας της Τοπικής Διεύθυνσης e-ΕΦΚΑ ΣΤ’ Θεσσαλονίκης με έδρα την Καλαμαριά, την 17.12.2021.
β) Την κατάργηση την 16.12.2021 του Β’ Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών Θεσσαλονίκης με έδρα την Καλαμαριά και του Η’ Περιφερειακού Τμήματος Μη Μισθωτών Θεσσαλονίκης με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

4. α) Την έναρξη λειτουργίας της Τοπικής Διεύθυνσης e-ΕΦΚΑ Ζ’ Θεσσαλονίκης με έδρα τη Σταυρούπολη, την 17.12.2021.
β) Την κατάργηση την 16.12.2021 του Η’ Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών Θεσσαλονίκης με έδρα τη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης, του Β’ Περιφερειακού Τμήματος Μη Μισθωτών Θεσσαλονίκης με έδρα τη Θεσσαλονίκη και του Γ’ Περιφερειακού Τμήματος Μη Μισθωτών Θεσσαλονίκης με έδρα το Λαγκαδά.

5. α) Την έναρξη λειτουργίας της Τοπικής Διεύθυνσης Α’ ΚΤ Αθήνας με έδρα την Αθήνα, την 17.12.2021.
β) Την κατάργηση την 16.12.2021 του Α’ Περιφερειακού Υποκαταστήματος Μισθωτών Αττικής Αθηνών Κεντρικού Τομέα με έδρα την Αθήνα, του ΣΤ’ Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών Αττικής Αθηνών Κεντρικού Τομέα με έδρα την Αθήνα στο οποίο έχουν συγχωνευτεί το Ε’ Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής Αθηνών Κεντρικού Τομέα με έδρα την Αθήνα, το Β’ Περιφερειακό Τμήμα Μη Μισθωτών Αττικής Αθηνών Κεντρικού Τομέα με έδρα την Αθήνα και το Ε’ Περιφερειακό Τμήμα Μη Μισθωτών Αττικής Αθηνών Κεντρικού Τομέα με έδρα την Αθήνα με την υπ’ αρ. 102096/2020 απόφαση Διοικητή (Β’ 2150).

6. α) Την έναρξη λειτουργίας της Τοπικής Διεύθυνσης
e-ΕΦΚΑ Γ’ ΚΤ Αθήνας με έδρα την Αθήνα, την 17.12.2021. β) Την κατάργηση την 16.12.2021 του Η’Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών Αττικής-Αθηνών-Κεντρικού Τομέα με έδρα την Αθήνα, του Δ’ Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών Αττικής Αθηνών Κεντρικού Τομέα με έδρα την Αθήνα.

7. α) Την έναρξη λειτουργίας της Τοπικής Διεύθυνσης e-ΕΦΚΑ Η’ ΚΤ Αθήνας με έδρα τη Δάφνη, την 17.12.2021.
β) Την κατάργηση την 16.12.2021 του Ι’ Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών Αττικής Αθηνών Κεντρικού Τομέα με έδρα τη Δάφνη και του ΣΤ’ Περιφερειακού Τμήματος Μη Μισθωτών Αττικής Αθηνών Κεντρικού Τομέα με έδρα τη Δάφνη.

8. α) Την έναρξη λειτουργίας της Τοπικής Διεύθυνσης e-ΕΦΚΑ Α’ ΝΤ Αθήνας με έδρα την Καλλιθέα, την 17η.12.2021.
β) Την κατάργηση την 16.12.2021 του Β’Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών Αττικής Αθηνών Νότιου Τομέα με έδρα την Καλλιθέα και του Β’ Περιφερειακού Τμήματος Μη Μισθωτών Αττικής Αθηνών Νοτίου Τομέα με έδρα την Καλλιθέα.
γ) Την κατάργηση την 16.12.2021 της Γ’ Περιφερειακής Διεύθυνσης Μη Μισθωτών Αττικής Αθηνών Νοτίου Τομέα με έδρα την Καλλιθέα, με χωρική αρμοδιότητα εντός της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθήνας.

9. Την έναρξη λειτουργίας της Τοπικής Διεύθυνσης e-ΕΦΚΑ Β’ ΝΤ Αθήνας με έδρα τον Άγιο Δημήτριο, την 17.12.2021.

10. α) Την έναρξη λειτουργίας της Τοπικής Διεύθυνσης e-ΕΦΚΑ Δ’ ΝΤ Αθήνας με έδρα τη Νέα Σμύρνη, την 17.12.2021.
β) Την κατάργηση την 16.12.2021 του Ζ’Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών Αττικής Αθηνών Κεντρικού Τομέα με έδρα την Αθήνα.

11. Την κατάργηση την 16.12.2021 των κάτωθι Υπηρεσιών πρώην Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης με έδρα την Αθήνα και τον Πειραιά:
α) Του Β’ Περιφερειακού Υποκαταστήματος Μισθωτών Αττικής Αθηνών Κεντρικού Τομέα με έδρα την Αθήνα.
β) Της Διεύθυνσης Ασφάλισης Παροχών ΟΠΑΔ (τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ).
γ) Της Περιφερειακής Διεύθυνσης Συντάξεων ΝΠΔΔ.
δ) Της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ασφάλισης και Παροχών Υπαλλήλων Τραπεζών και επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας, της οποίας οι αρμοδιότητες μεταφέρθηκαν με την υπ’ αρ. 308639/2020 (Β’ 5286) απόφαση Διοικητή e-ΕΦΚΑ, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 158289/2021 (Β’ 1999) όμοια.
ε) Του Περιφερειακού Γραφείου Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Ανατολικής Αττικής με έδρα την Αγία Παρασκευή.
στ) Του Περιφερειακού Γραφείου Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Δυτικής Αττικής με έδρα το Περιστέρι.
ζ) Του Περιφερειακού Γραφείου Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Πειραιώς με έδρα τον Πειραιά. η) Του Περιφερειακού Τμήματος Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Στερεάς Ελλάδας και Νήσων με έδρα την Αθήνα.
θ) Της Περιφερειακής Διεύθυνσης Παροχών Ναυτικών. ι) Της Α’ Διεύθυνσης Κύριας Ασφάλισης Αγροτών, της οποίας οι αρμοδιότητες μεταφέρθηκαν με την υπ’ αρ. 101956/2020 απόφαση Διοικητή e-ΕΦΚΑ (Β’ 2359), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ΄αρ. 197013/2020 (Β’ 3822) και 233737/2020 (Β’ 4440) όμοιες, με την υπ’ αρ. 1495266/2019 (Β’ 4766) απόφαση Διοικητή e-ΕΦΚΑ, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ΄αρ. 79975/2020 (Β’ 1826), 184144/2020 (Β’ 3742) και 109721/2021 (Β’ 1427) όμοιες, με την υπ’ αρ. 14171/2020 (Β’ 202) απόφαση Διοικητή e-ΕΦΚΑ, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ΄αρ. 62624/2020 (Β’ 1439), 184071/2020 (Β’ 3739), 233329/2020 (Β’ 4376) και 309015/2020 (Β’ 5321) όμοιες, με την υπ’ αρ. 14183/ 2020 (Β’202) απόφαση Διοικητή e-ΕΦΚΑ, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ΄αρ. 79927/2020 (Β’ 1826), 196929/2020 (Β’ 3893), 316288/2020 (Β’ 5419) και 25441/2021 (Β’ 355) όμοιες, με την υπ’ αρ. 169880/2020 (Β’ 3584) απόφαση Διοικητή e-ΕΦΚΑ, όπως τροποποιήθηκε από την υπ΄αρ. 227274/2021 (Β’ 2677) όμοια, με την υπ’ αρ. 170209/2020 (Β’ 3585) απόφαση Διοικητή e-ΕΦΚΑ, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 51778/2021 (Β’ 734) όμοια, με την υπ’ αρ. 59693/2020 (Β’ 1002) απόφαση Διοικητή e-ΕΦΚΑ, όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ. 191073/2020 (Β’ 3626) και 316533/2020 (Β’ 5340) όμοιες.
ια) Της Β’ Διεύθυνσης Υγείας Αγροτών, της οποίας οι αρμοδιότητες μεταφέρθηκαν με την υπ’ αρ. 874288/2019 (Β’ 3081) απόφαση Διοικητή e-ΕΦΚΑ, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ΄αρ. 334363/2020 (Β’ 5596), 184066/2020 (Β’ 3739) και 79932/2020 (Β’ 1826) όμοιες, με την υπ’ αρ. 101956/2020 (Β’ 2359) απόφαση Διοικητή e-ΕΦΚΑ, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ΄αρ. 197013/2020 (Β’ 3822) και 233737/2020 (Β’ 4440) όμοιες, με την υπ’ αρ. 14171/2020 (Β’ 202) απόφαση Διοικητή e-ΕΦΚΑ, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ΄αρ. 62624/2020 (Β’ 1439), 184071/2020 (Β’ 3739), 233329/2020 (Β’ 4376) και 309015/2020 (Β’ 5321) όμοιες, με την υπ’ αρ. 14183/2020 (Β’ 202) απόφαση Διοικητή e-ΕΦΚΑ, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ΄αρ. 79927/2020 (Β’ 1826), 196929/2020 (Β’ 3893), 316288/2020 (Β’ 5419) και 25441/2021 (Β’ 355) όμοιες, με την υπ’ αρ. 1495266/2019 (Β’ 4766) απόφαση Διοικητή e-ΕΦΚΑ, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ΄αρ. 79975/2020 (Β’ 1826), 184144/2020 (Β’ 3742) και 109721/2021 (Β’ 1427) όμοιες, με την υπ’ αρ. 169880/2020 (Β’ 3584) απόφαση Διοικητή e-ΕΦΚΑ, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 277388/2020 (Β’ 4871) όμοια, με την υπ’ αρ. 170209/2020 (Β’ 3585) απόφαση Διοικητή e-ΕΦΚΑ, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 51778/2021 (Β’ 734) όμοια, με την υπ’ αρ. 23826/2020 (Β’ 445) απόφαση Διοικητή e-ΕΦΚΑ, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 184079/ 2020 (Β’ 3843) όμοια, με την υπ’ αρ. 59693/2020 (Β’ 1002) απόφαση Διοικητή e-ΕΦΚΑ, όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ. 191073/2020 (Β’ 3626) και 316533/2020 (Β’ 5340) όμοιες.
ιβ) Της Γ’ Διεύθυνσης Διεθνών Ασφαλιστικών Σχέσεων Αγροτών, της οποίας οι αρμοδιότητες μεταφέρθηκαν με την υπ’ αρ. 169880/2020 (Β’ 3584) απόφαση Διοικητή e-ΕΦΚΑ, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 277388/2020 (Β’ 4871) όμοια.
ιγ) Της Δ’ Διεύθυνσης Συντάξεων Αγροτών, της οποίας οι αρμοδιότητες μεταφέρθηκαν με την υπ’ αρ. 1495266/ 2019 (Β’ 4766) απόφαση Διοικητή e-ΕΦΚΑ, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ΄αρ. 79975/2020 (Β’ 1826), 184144/2020 (Β’ 3742) και 109721/2021 (Β’ 1427) όμοιες, με την υπ’ αρ. 14171/2020 (Β’ 202) απόφαση Διοικητή e-ΕΦΚΑ, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ΄αρ. 62624/2020 (Β’ 1439), 184071/2020 (Β’ 3739), 233329/2020 (Β’ 4376) και 309015/2020 (Β’ 5321) όμοιες, με την υπ’ αρ. 14183/2020 (Β’ 202) απόφαση Διοικητή e-ΕΦΚΑ, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ΄αρ. 79927/2020 (Β’ 1826), 196929/2020 (Β’ 3893), 316288/2020 (Β’ 5419) και 25441/2021 (Β’ 355) όμοιες, με την υπ’ αρ. 170199/2020 (Β’ 3585) απόφαση Διοικητή e-ΕΦΚΑ, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 334344/2020 (Β’ 5596), με την υπ’ αρ. 170209/2020 (Β’ 3585) απόφαση Διοικητή e-ΕΦΚΑ, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 51778/2021 (Β’ 734) όμοια, με την υπ’ αρ. 183983/2020 (Β’ 3739) απόφαση Διοικητή e-ΕΦΚΑ, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ΄αρ. 316283/2020 (Β’ 5419) και 51723/2021 (Β’ 734) και 90343/2021 (Β’ 1182) όμοιες, με την υπ’ αρ. 334346/2020 (Β’ 5596) απόφαση Διοικητή e-ΕΦΚΑ, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 90356/2021 (Β’ 1087) όμοια, με την υπ’ αρ. 334357/2020 (Β’ 5596) απόφαση Διοικητή e-ΕΦΚΑ, με την υπ’ αρ. 59693/2020 (Β’ 1002) απόφαση Διοικητή e-ΕΦΚΑ, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ΄αρ. 191073/2020 (Β’ 3626) και 316533/2020 (Β’ 5340) όμοιες, με την υπ΄αρ. 8697/2021 (Β’ 80) απόφαση Διοικητή e-ΕΦΚΑ, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 41098/2021 (Β’ 662) όμοια.
ιδ) Της Ε’ Διεύθυνσης Μητρώου Συνταξιούχων, της οποίας οι αρμοδιότητες μεταφέρθηκαν με την υπ’ αρ. 1495266/2019 (Β’ 4766) απόφαση Διοικητή e-ΕΦΚΑ, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ΄αρ. 79975/2020 (Β’ 1826), 184144/2020 (Β’ 3742) και 109721/2021 (Β’ 1427) όμοιες, με την υπ’ αρ. 169880/2020 (Β’ 3584) απόφαση Διοικητή e-ΕΦΚΑ, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’αρ. 277388/2020 (Β’ 4871) όμοια, με την υπ’ αρ. 170199/2020 (Β’ 3585) απόφαση Διοικητή e-ΕΦΚΑ, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 334344/2020 (Β’ 5596) όμοια, με την υπ’ αρ. 874288/2019 (Β’ 3081) απόφαση Διοικητή e-ΕΦΚΑ, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ΄αρ. 334363/2020 (Β’ 5596), 184066/2020 (Β’ 3739) και 79932/2020 (Β’ 1826) όμοιες, με την υπ’ αρ. 14171/2020 (Β’ 202) απόφαση Διοικητή e-ΕΦΚΑ, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ΄αρ. 62624/2020 (Β’1439), 184071/2020 (Β’3739), 233329/2020 (Β’4376) και 309015/2020 (Β’ 5321) όμοιες, με την υπ’ αρ. 14183/2020 (Β’ 202) απόφαση Διοικητή e-ΕΦΚΑ, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ΄αρ. 79927/2020 (Β’ 1826), 196929/2020 (Β’ 3893), 316288/2020 (Β’ 5419) και 25441/2021 (Β’ 355) όμοιες, με την υπ’ αρ. 169880/2020 (Β’ 3584) απόφαση Διοικητή e-ΕΦΚΑ, όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄αρ. 227274/2021 (Β’ 2677) όμοια, με την υπ’ αρ. 23826/2020 (Β’ 445) απόφαση Διοικητή e-ΕΦΚΑ, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 184079/2020 (Β’ 3843) όμοια, με την υπ’ αρ. 59693/2020 (Β’ 1002) απόφαση Διοικητή, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ΄αρ. 191073/2020 (Β’ 3626) και 316533/2020 (Β’ 5340) όμοιες, με την υπ’ αρ. 80428/2020 (Β’ 1878) απόφαση Διοικητή e-ΕΦΚΑ, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 196591/2020 (Β’ 3822) όμοια, με την υπ’ αρ. 269307/2021 (Β’ 3330) απόφαση Διοικητή e-ΕΦΚΑ, με την υπ’ αρ. 334346/2020 (Β’ 5596) απόφαση Διοικητή e-ΕΦΚΑ, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 90356/21 (Β’ 1087) όμοια.
ιε) Του Τμήματος Υγείας Προσωπικού ΟΓΑ.
ιστ) Της Α’ Περιφερειακής Διεύθυνσης Μη Μισθωτών Αττικής Αθηνών Κεντρικού Τομέα με έδρα την Αθήνα, της οποίας οι αρμοδιότητες μεταφέρθηκαν με την υπ’ αρ. 226532/2020 (Β’ 4349) απόφαση Διοικητή e-ΕΦΚΑ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ιζ) Της Γ’ Περιφερειακής Διεύθυνσης Μη Μισθωτών Αττικής Αθηνών Κεντρικού Τομέα με έδρα την Αθήνα, της οποίας οι αρμοδιότητες μεταφέρθηκαν με την υπ’ αρ. 170666/2020 (Β’ 3585) απόφαση Διοικητή e-ΕΦΚΑ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ιη) Της Περιφερειακής Διεύθυνσης Μη Μισθωτών Αττικής Ανατολική με έδρα το Ηράκλειο, της οποίας οι αρμοδιότητες μεταφέρθηκαν με την υπ’ αρ. 308681/2020 (Β’ 5259) απόφαση Διοικητή e-ΕΦΚΑ.

12. Την κατάργηση την 16.12.2021 των κάτωθι Υπηρεσιών πρώην Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη:
α) Της Α’ Περιφερειακής Διεύθυνσης Μη Μισθωτών Θεσσαλονίκης με έδρα τη Θεσσαλονίκη.
β) Της Β’ Περιφερειακής Διεύθυνσης Μη Μισθωτών Θεσσαλονίκης με έδρα τη Θεσσαλονίκη.
γ) Του Περιφερειακού Τμήματος Ασφάλισης Παροχών Θεσσαλονίκης (τ.ΕΤΑΠ ΜΜΕ).

13. Την κατάργηση την 16.12.2021 των κάτωθι Υπηρεσιών πρώην Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης:
α) Α’ Περιφερειακού Τμήματος Μη Μισθωτών Αρκαδίας με έδρα το Άστρος, εντός της χωρικής αρμοδιότητας της Τοπικής Διεύθυνσης Αρκαδίας.
β) Β’ Περιφερειακού Τμήματος Μη Μισθωτών Αρκαδίας με έδρα τη Μεγαλόπολη, εντός της χωρικής αρμοδιότητας της Τοπικής Διεύθυνσης Αρκαδίας.
γ) Α’ Περιφερειακού Τμήματος Μη Μισθωτών Λακωνίας με έδρα το Γύθειο, εντός της χωρικής αρμοδιότητας της Τοπικής Διεύθυνσης Λακωνίας.
δ) Γ’ Περιφερειακού Τμήματος Μη μισθωτών Κυκλάδων με έδρα τη Μύκονο, εντός της χωρικής αρμοδιότητας της Τοπικής Διεύθυνσης Α’ Κυκλάδων με έδρα την Ερμούπολη Σύρου.
ε) Περιφερειακού Γραφείου Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Φωκίδας με έδρα την Άμφισσα, εντός της χωρικής αρμοδιότητας της Τοπικής Διεύθυνσης Φωκίδας με έδρα την Άμφισσα.
στ) Περιφερειακού Γραφείου Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Λακωνίας με έδρα τη Σπάρτη, εντός της χωρικής αρμοδιότητας της Τοπικής Διεύθυνσης Λακωνίας με έδρα την Σπάρτη.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2021

Ο Υφυπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ


Taxheaven.gr