Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2021/2007

της Επιτροπής της 16ης Νοεμβρίου 2021 για τον καθορισμό λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 904/2010 του Συμβουλίου όσον αφορά το ειδικό καθεστώς για τις μικρές επιχειρήσεις

16 Νοέ 2021

Taxheaven.gr

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2021/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Νοεμβρίου 2021 για τον καθορισμό λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.904/2010 του Συμβουλίου όσον αφορά το ειδικό καθεστώς για τις μικρές επιχειρήσεις

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ.904/2010 του Συμβουλίου, της 7ης Οκτωβρίου 2010, για τη διοικητική συνεργασία και την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του φόρου προστιθεμένης αξίας (1), και ιδίως το άρθρο 17 παράγραφος 2, το άρθρο 32 παράγραφος 2, το άρθρο 37α παράγραφος 2 και το άρθρο 37β παράγραφος 4,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο τίτλος XII κεφάλαιο 1 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ (2) του Συμβουλίου, στον οποίο προβλέπεται ειδικό καθεστώς για τις μικρές επιχειρήσεις, τροποποιήθηκε με την οδηγία (ΕΕ) 2020/285 του Συμβουλίου (3).

(2)

Η οδηγία (ΕΕ) 2020/285 τροποποίησε επίσης τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ.904/2010, ο οποίος θεσπίζει κανόνες για τη διοικητική συνεργασία και την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ). Το άρθρο 17 παράγραφος 1 στοιχείο ζ), το άρθρο 21 παράγραφος 2β, το άρθρο 32 παράγραφος 1 και τα άρθρα 37α και 37β του εν λόγω κανονισμού αφορούν ειδικά την αποθήκευση, την αυτόματη αναζήτηση και τη διαβίβαση πληροφοριών σχετικά με το εν λόγω ειδικό καθεστώς. Τα αναγκαία μέτρα για τη συμμόρφωση με τις τροποποιήσεις αυτές πρέπει να εφαρμοστούν από την 1η Ιανουαρίου 2025.

(3)

Για να διευκολυνθεί η αυτόματη αναζήτηση πληροφοριών, είναι αναγκαίο να καθοριστούν πρακτικές λεπτομέρειες και προδιαγραφές σχετικά με την πρόσβαση που πρέπει να παρέχει ένα κράτος μέλος στην αρμόδια αρχή οποιουδήποτε άλλου κράτους μέλους σε πληροφορίες, όπως είναι τα στοιχεία ταυτοποίησης και η αξία των παραδόσεων αγαθών ή παροχών υπηρεσιών που πραγματοποιούνται από τον υποκείμενο στον φόρο που κάνει χρήση του ειδικού καθεστώτος όπως εφαρμόζεται από το κράτος μέλος στο οποίο πραγματοποιείται η παράδοση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών.

(4)

Για να εξασφαλιστεί η ομοιόμορφη ανταλλαγή των πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 37α παράγραφος 1 και στο άρθρο 37β παράγραφοι 2 και 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.904/2010, η Επιτροπή θεσπίζει πρακτικές ρυθμίσεις για την εν λόγω ανταλλαγή, συμπεριλαμβανομένου κοινού ηλεκτρονικού μηνύματος. Με τον τρόπο αυτόν θα δοθεί, επίσης, η δυνατότητα για την ομοιόμορφη ανάπτυξη τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών, αφού θα ακολουθούν ένα ρυθμιστικό πλαίσιο.

(5)

Ειδικότερα, οι εν λόγω πρακτικές ρυθμίσεις θα πρέπει να διασφαλίζουν την αποτελεσματική διαβίβαση και επεξεργασία των πληροφοριών σχετικά με την εγγραφή των μικρών επιχειρήσεων, οι οποίες απαιτούνται για να μπορούν οι επιχειρήσεις αυτές να κάνουν χρήση του ειδικού καθεστώτος εκτός του κράτους μέλους εγκατάστασής τους, δεδομένου ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να τροποποιήσουν τις ηλεκτρονικές διεπαφές τους, οι οποίες επί του παρόντος είναι σχεδιασμένες για το καθεστώς που επιτρέπει τη χορήγηση απαλλαγής μόνο σε επιχειρήσεις οι οποίες είναι εγκατεστημένες στο κράτος μέλος στο οποίο οφείλεται ο ΦΠΑ, ώστε οι πληροφορίες να μπορούν να ανταλλάσσονται με ομοιόμορφο τρόπο.

(6)

Οι πληροφορίες σχετικά με αλλαγές στα στοιχεία ταυτοποίησης, όπως ο αποκλεισμός από το ειδικό καθεστώς, θα πρέπει επίσης να ανταλλάσσονται με ομοιόμορφο τρόπο, ώστε να μπορούν τα κράτη μέλη να παρακολουθούν την ορθή εφαρμογή του ειδικού καθεστώτος στο έδαφός τους και να καταπολεμούν την απάτη. Για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να προβλεφθούν κοινές ρυθμίσεις όσον αφορά την ηλεκτρονική ανταλλαγή των εν λόγω πληροφοριών.

(7)

Προκειμένου η διοικητική επιβάρυνση για τους υποκειμένους στον φόρο να διατηρηθεί στο ελάχιστο δυνατό, με παράλληλη παρακολούθηση της ορθής εφαρμογής του ειδικού καθεστώτος, είναι αναγκαίο να καθοριστούν ορισμένες ελάχιστες απαιτήσεις για την ηλεκτρονική διεπαφή στην περίπτωση υποβολής κοινοποιήσεων από υποκειμένους στον φόρο. Τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει, ωστόσο, να στερηθούν τη δυνατότητα παροχής πρόσθετων λειτουργιών με σκοπό την περαιτέρω ελάφρυνση της διοικητικής επιβάρυνσης.

(8)

Θα πρέπει επίσης να καθοριστούν πρακτικές ρυθμίσεις για τη διευκόλυνση της παροχής λεπτομερών στοιχείων σχετικά με τα μέτρα που εγκρίνονται από κάθε κράτος μέλος για τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο του άρθρου 167α, του τίτλου XI κεφάλαιο 3 και του τίτλου XII κεφάλαιο 1 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ.

(9)

Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εφαρμόζεται από την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του άρθρου 17 παράγραφος 1 στοιχείο ζ), του άρθρου 21 παράγραφος 2β, του άρθρου 32 παράγραφος 1 και των άρθρων 37α και 37β του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 904/2010.

(10)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Μόνιμης Επιτροπής Διοικητικής Συνεργασίας,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1)

«ειδικό καθεστώς»: το ειδικό καθεστώς απαλλαγών για τις μικρές επιχειρήσεις που προβλέπεται στον τίτλο XII κεφάλαιο 1 τμήμα 2 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ·

2)

«κράτος μέλος απαλλαγής»: το κράτος μέλος που χορηγεί την απαλλαγή από τον ΦΠΑ στις παραδόσεις αγαθών και τις παροχές υπηρεσιών που πραγματοποιούνται στο έδαφός του από υποκειμένους στον φόρο οι οποίοι δικαιούνται απαλλαγή δυνάμει του ειδικού καθεστώτος·

3)

«κράτος μέλος εγκατάστασης»: το κράτος μέλος στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο υποκείμενος στον φόρο που κάνει χρήση του ειδικού καθεστώτος.

Άρθρο 2

Λειτουργίες των ηλεκτρονικών διεπαφών

Η ηλεκτρονική διεπαφή στο κράτος μέλος εγκατάστασης, μέσω της οποίας ο υποκείμενος στον φόρο ενδέχεται να υποχρεούται, δυνάμει του άρθρου 284γ παράγραφος 2 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ, να υποβάλει προηγούμενη κοινοποίηση, οποιαδήποτε επικαιροποίηση της εν λόγω κοινοποίησης, καθώς και να δηλώσει την αξία των παραδόσεων ή παροχών για να κάνει χρήση του ειδικού καθεστώτος σε άλλο κράτος μέλος, προσφέρει τη δυνατότητα αποθήκευσης των πληροφοριών και τυχόν αλλαγών στις εν λόγω πληροφορίες, οι οποίες πρέπει να παρέχονται δυνάμει του άρθρου 284 παράγραφοι 3 και 4 και των άρθρων 284α και 284β της οδηγίας 2006/112/ΕΚ.

Άρθρο 3

Αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών

Δυνάμει του άρθρου 21 παράγραφος 2β του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.904/2010, το κράτος μέλος εγκατάστασης παρέχει στην αρμόδια αρχή άλλων κρατών μελών αυτόματη πρόσβαση στις ακόλουθες πληροφορίες που συλλέγονται και αποθηκεύονται σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) του εν λόγω κανονισμού, μέσω του δικτύου CCN/CSI ή μέσω ισοδύναμου ασφαλούς δικτύου ή συστήματος:

α)

ατομικό αριθμό βάσει του οποίου ταυτοποιείται ο υποκείμενος στον φόρο που κάνει χρήση της απαλλαγής σε οποιοδήποτε από τα εν λόγω άλλα κράτη μέλη, δυνάμει του άρθρου 284 παράγραφος 3 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ·

β)

όνομα, δραστηριότητα και επιχειρηματικό τομέα, αν είναι συναφής δυνάμει του άρθρου 284 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2006/112/ΕΚ, νομική μορφή και διεύθυνση του εν λόγω υποκειμένου στον φόρο·

γ)

σε περίπτωση αλλαγής του τόπου εγκατάστασης, την ημερομηνία από την οποία αρχίζει να ισχύει η αλλαγή αυτή και, εφόσον η πληροφορία διατίθεται, το κράτος μέλος στο οποίο ο υποκείμενος στον φόρο αποφάσισε να εγκατασταθεί·

δ)

τα κράτη μέλη στα οποία ο υποκείμενος στον φόρο προτίθεται να κάνει χρήση της απαλλαγής όσον αφορά την προηγούμενη κοινοποίηση ή την επικαιροποίηση προηγούμενης κοινοποίησης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 284 παράγραφος 3 ή 4 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ·

ε)

τα κράτη μέλη στα οποία ο υποκείμενος στον φόρο κάνει χρήση της απαλλαγής βάσει του άρθρου 284 παράγραφος 2 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ·

στ)

την ημερομηνία έναρξης της απαλλαγής σε κάθε κράτος μέλος στο οποίο ο υποκείμενος στον φόρο κάνει χρήση της απαλλαγής·

ζ)

την συνολική αξία των παραδόσεων αγαθών και/ή παροχών υπηρεσιών που πραγματοποιήθηκαν στο κράτος μέλος στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο υποκείμενος στον φόρο και σε καθένα από τα άλλα κράτη μέλη, ανά επιχειρηματικό τομέα, αν είναι συναφής δυνάμει του άρθρου 284γ παράγραφος 1 στοιχείο γ) της οδηγίας 2006/112/ΕΚ, κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους της κοινοποίησης και κατά τα ημερολογιακά έτη πριν από την κοινοποίηση, δυνάμει του άρθρου 288α παράγραφος 1 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ·

η)

τη συνολική αξία των παραδόσεων αγαθών και/ή παροχών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων τυχόν τροποποιήσεών τους, που πραγματοποιήθηκαν ανά ημερολογιακό τρίμηνο στο κράτος μέλος στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο υποκείμενος στον φόρο και σε καθένα από τα άλλα κράτη μέλη, ανά επιχειρηματικό τομέα, αν είναι συναφής δυνάμει του άρθρου 284γ παράγραφος 1 στοιχείο γ) της οδηγίας 2006/112/ΕΚ, ή «0» εάν δεν πραγματοποιήθηκαν παραδόσεις ή παροχές·

θ)

την ημερομηνία κατά την οποία ο ετήσιος κύκλος εργασιών εντός της Ένωσης υπερέβη το ποσό που αναφέρεται στο άρθρο 284 παράγραφος 2 στοιχείο α) της οδηγίας 2006/112/ΕΚ και τη συνολική αξία των παραδόσεων ή παροχών που πραγματοποιήθηκαν στο κράτος μέλος στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο υποκείμενος στον φόρο και σε καθένα από τα άλλα κράτη μέλη, ανά επιχειρηματικό τομέα, αν είναι συναφής δυνάμει του άρθρου 284γ παράγραφος 1 στοιχείο γ) της οδηγίας 2006/112/ΕΚ, ή «0» εάν δεν πραγματοποιήθηκαν παραδόσεις ή παροχές, από την αρχή του ημερολογιακού τριμήνου έως την ημερομηνία υπέρβασης του ορίου ετήσιου κύκλου εργασιών εντός της Ένωσης·

ι)

την ημερομηνία κατά την οποία ο υποκείμενος στον φόρο έπαυσε να δικαιούται την απαλλαγή και το κράτος μέλος ή τα κράτη μέλη στα οποία θα τεθεί σε ισχύ η παύση, κατόπιν κοινοποίησης από τα κράτη μέλη απαλλαγής, όπως αναφέρεται στο άρθρο 284ε στοιχείο β) της οδηγίας 2006/112/ΕΚ·

ια)

την ημερομηνία κατά την οποία τίθεται σε ισχύ η απόφαση του υποκειμένου στον φόρο να παύσει οικειοθελώς να κάνει χρήση του καθεστώτος απαλλαγής και το κράτος μέλος ή τα κράτη μέλη στα οποία θα τεθεί σε ισχύ η παύση·

ιβ)

την ημερομηνία κατά την οποία έπαυσαν οι δραστηριότητες του υποκειμένου στον φόρο και τα κράτη μέλη που αφορά.

Άρθρο 4

Διαβίβαση πληροφοριών

1.   Τα κράτη μέλη παρέχουν, χωρίς καθυστέρηση, τα στοιχεία που παρατίθενται στο παράρτημα I του παρόντος κανονισμού και τις επικαιροποιήσεις τους όσον αφορά τις διατάξεις για τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο του άρθρου 167α, του τίτλου XI κεφάλαιο 3 και του τίτλου XII κεφάλαιο 1 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ, σύμφωνα με το άρθρο 32 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.904/2010. Οι πληροφορίες αυτές υποβάλλονται μέσω της δικτυακής πύλης που έχει δημιουργήσει η Επιτροπή.

2.   Το κράτος μέλος εγκατάστασης διαβιβάζει τις ακόλουθες πληροφορίες μέσω του δικτύου CCN/CSI, ή μέσω ισοδύναμου ασφαλούς δικτύου ή συστήματος, ως κοινό ηλεκτρονικό μήνυμα όπως παρατίθεται στο παράρτημα II του παρόντος κανονισμού, στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους απαλλαγής, εντός 15 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία καθίστανται διαθέσιμες οι εν λόγω πληροφορίες, δυνάμει του άρθρου 37α παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.904/2010:

α)

όσον αφορά προηγούμενη κοινοποίηση ή επικαιροποίηση προηγούμενης κοινοποίησης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 284 παράγραφος 3 ή 4 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ, προκειμένου να ενημερωθεί το οικείο κράτος μέλος για υποκείμενο στον φόρο που ζητεί την απαλλαγή:

i)

τον ατομικό αριθμό ταυτοποίησης του υποκειμένου στον φόρο, ο οποίος έχει εκδοθεί από το κράτος μέλος εγκατάστασης και αναφέρεται στο άρθρο 21 παράγραφος 2β στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.904/2010 ή, εάν δεν είναι ακόμη διαθέσιμος·

ii)

οποιονδήποτε άλλο αριθμό για τον σκοπό της ταυτοποίησης του υποκειμένου στον φόρο·

β)

όσον αφορά την προηγούμενη κοινοποίηση ή την επικαιροποίηση προηγούμενης κοινοποίησης που αναφέρεται στο άρθρο 284 παράγραφος 3 ή 4 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ, αφού γνωστοποιηθεί στον υποκείμενο στον φόρο ο ατομικός αριθμός ταυτοποίησής του ή επιβεβαιωθεί σε αυτόν ο αριθμός αυτός, όπως αναφέρεται στο άρθρο 284 παράγραφος 5 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ:

i)

τον ατομικό αριθμό ταυτοποίησης που χορηγείται στον εν λόγω υποκείμενο στον φόρο ο οποίος αναφέρεται στο άρθρο 21 παράγραφος 2β στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.904/2010, και

ii)

την ημερομηνία έναρξης της απαλλαγής που αναφέρεται στο άρθρο 21 παράγραφος 2β στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 904/2010 όσον αφορά τον υποκείμενο στον φόρο στο οικείο κράτος μέλος·

γ)

όσον αφορά οποιονδήποτε υποκείμενο στον φόρο του οποίου ο ετήσιος κύκλος εργασιών εντός της Ένωσης έχει υπερβεί το ποσό που αναφέρεται στο άρθρο 284 παράγραφος 2 στοιχείο α) της οδηγίας 2006/112/ΕΚ:

i)

τον ατομικό αριθμό ταυτοποίησης του εν λόγω υποκειμένου στον φόρο ο οποίος αναφέρεται στο άρθρο 21 παράγραφος 2β στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.904/2010, και

ii)

την ημερομηνία κατά την οποία ο ετήσιος κύκλος εργασιών εντός της Ένωσης του εν λόγω υποκειμένου στον φόρο υπερέβη το ποσό που αναφέρεται στο άρθρο 284 παράγραφος 2 στοιχείο α) της οδηγίας 2006/112/ΕΚ·

δ)

όσον αφορά οποιονδήποτε υποκείμενο στον φόρο που δεν έχει συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων που προβλέπονται στο άρθρο 284β της οδηγίας 2006/112/ΕΚ:

i)

τον ατομικό αριθμό ταυτοποίησης του εν λόγω υποκειμένου στον φόρο ο οποίος αναφέρεται στο άρθρο 21 παράγραφος 2β στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.904/2010, και

ii)

το γεγονός της μη συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις αυτές.

3.   Το κράτος μέλος απαλλαγής διαβιβάζει τις ακόλουθες πληροφορίες στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους εγκατάστασης μέσω του δικτύου CCN/CSI ή μέσω ισοδύναμου ασφαλούς δικτύου ή συστήματος, ως κοινό ηλεκτρονικό μήνυμα όπως παρατίθεται στο παράρτημα III του παρόντος κανονισμού, δυνάμει του άρθρου 37β παράγραφοι 2 και 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.904/2010:

α)

εντός 15 εργάσιμων ημερών από τη λήψη των πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχείο α):

i)

τον ατομικό αριθμό ταυτοποίησης του υποκειμένου στον φόρο, ο οποίος έχει εκδοθεί από το κράτος μέλος εγκατάστασης και αναφέρεται στο άρθρο 21 παράγραφος 2β στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.904/2010 ή, εάν δεν είναι ακόμη διαθέσιμος, οποιονδήποτε άλλο αριθμό έλαβε από το κράτος μέλος εγκατάστασης για τον σκοπό της ταυτοποίησης·

ii)

πληροφορίες σχετικά με την υπέρβαση ή μη του ορίου ετήσιου κύκλου εργασιών που εφαρμόζεται στο εν λόγω κράτος μέλος για την απαλλαγή, όπως αναφέρεται στο άρθρο 284 παράγραφος 2 στοιχείο β) της οδηγίας 2006/112/ΕΚ, κατά το τρέχον έτος·

iii)

πληροφορίες σχετικά με το αν πληρούνται οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 288α παράγραφος 1 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ·

iv)

τυχόν αιτήματα για πρόσθετες διευκρινίσεις που απαιτούνται όσον αφορά τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται σύμφωνα με τα σημεία ii) και iii)·

β)

χωρίς καθυστέρηση, τον ατομικό αριθμό ταυτοποίησης του υποκειμένου στον φόρο, όπως αναφέρεται στο άρθρο 21 παράγραφος 2β στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.904/2010, και την ημερομηνία κατά την οποία έπαψε να δικαιούται την απαλλαγή δυνάμει του άρθρου 288α παράγραφος 1 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ·

γ)

χωρίς καθυστέρηση, την ημερομηνία κατά την οποία το ειδικό καθεστώς για τις μικρές επιχειρήσεις έπαυσε να ισχύει στο εν λόγω κράτος μέλος.

Άρθρο 5

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2025.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 16 Νοεμβρίου 2021.

Για την Επιτροπή

Η Πρόεδρος

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ΕΕ L 268 της 12.10.2010, σ. 1.

(2)  Οδηγία 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (ΕΕ L 347 της 11.12.2006, σ. 1).

(3)  Οδηγία (ΕΕ) 2020/285 του Συμβουλίου, της 18ης Φεβρουαρίου 2020, για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας όσον αφορά το ειδικό καθεστώς για τις μικρές επιχειρήσεις και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 904/2010 όσον αφορά τη διοικητική συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών με σκοπό την παρακολούθηση της ορθής εφαρμογής του ειδικού καθεστώτος για τις μικρές επιχειρήσεις (ΕΕ L 62 της 2.3.2020, σ. 13).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Πληροφορίες που πρέπει να παρέχουν τα κράτη μέλη δυνάμει του άρθρου 32 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 904/2010

1.   Ειδικό καθεστώς ταμειακής λογιστικής

Άρθρο 167α της οδηγίας 2006/112/ΕΚ — προαιρετικό καθεστώς ταμειακής λογιστικής

Ε1. Είναι δυνατή η επιλογή στο κράτος μέλος σας του ειδικού καθεστώτος ταμειακής λογιστικής;

Ε2. Εάν ναι, ποιο είναι το ισχύον όριο; Αναγράψτε το σε ευρώ και στο εθνικό σας νόμισμα.

2.   Ειδικό καθεστώς για τις μικρές επιχειρήσεις

Τίτλος XII κεφάλαιο 1 τμήμα 1 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ

Άρθρο 281 — Απλουστευμένες διαδικασίες επιβολής και είσπραξης του φόρου

Ε3. Εφαρμόζετε απλουστευμένες διαδικασίες, όπως καθεστώτα κατ’ αποκοπή, για την επιβολή και την είσπραξη του ΦΠΑ σε μικρές επιχειρήσεις;

Ε4α. Εάν ναι, ποιες απλουστευμένες διαδικασίες εφαρμόζετε στις μικρές επιχειρήσεις;

Ε4β. Υπό ποιες προϋποθέσεις ή με ποια όρια εφαρμόζετε αυτές τις απλουστευμένες διαδικασίες;

Τίτλος XII κεφάλαιο 1 τμήμα 2 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ

Άρθρα 282-290 της οδηγίας 2006/112/EΚ— Απαλλαγές

Ε5. Εφαρμόζετε το ειδικό καθεστώς για τις μικρές επιχειρήσεις που προβλέπεται στον τίτλο XII κεφάλαιο 1 τμήμα 2 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ;

Ε6α. Εάν ναι, από ποια ημερομηνία;

Ε6β. Εάν όχι, αλλά το έχετε εφαρμόσει στο παρελθόν, έως ποια ημερομηνία;

Άρθρο 283 παράγραφος 2 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ — Εξαιρέσεις

Ε7. Ποιες πράξεις εξαιρούνται από την απαλλαγή βάσει του ειδικού καθεστώτος για τις μικρές επιχειρήσεις όπως εφαρμόζεται από το κράτος μέλος σας;

Άρθρο 284 παράγραφος 1 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ — Όριο

Ε8. Ποιο/-α είναι το/τα επίπεδο/-α του/των ορίου/-ων ετήσιου κύκλου εργασιών που ισχύει/-ουν για να είναι δυνατή η χρήση της απαλλαγής (όριο/-α απαλλαγής) στο κράτος μέλος σας; Αναγράψτε το σε ευρώ και στο εθνικό σας νόμισμα.

Ε9. Από ποια ημερομηνία εφαρμόζεται/-ονται το/τα ισχύον/-οντα επίπεδο/-α του/των ορίου/-ων απαλλαγής;

Ε10. Εάν εφαρμόζετε περισσότερα από ένα όρια, προσδιορίστε τα κριτήρια επιλεξιμότητας για τις αντίστοιχες κατηγορίες παραδόσεων ή παροχών στις οποίες εφαρμόζονται τα διάφορα όρια, καθώς και την ημερομηνία από την οποία εφαρμόζονται τα εν λόγω κριτήρια

Άρθρο 284 παράγραφος 3 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ — Ατομικός αριθμός ταυτοποίησης

Ε11. Για τους σκοπούς της ταυτοποίησης που αναφέρεται στο άρθρο 284 παράγραφος 3 στοιχείο β) της οδηγίας 2006/112/ΕΚ, χρησιμοποιείτε τον ατομικό αριθμό φορολογικού μητρώου ΦΠΑ που έχει ήδη αποδοθεί στον υποκείμενο στον φόρο για τις υποχρεώσεις του εν λόγω προσώπου βάσει του εσωτερικού συστήματος ή εφαρμόζετε τη δομή ενός αριθμού ΦΠΑ ή άλλου αριθμού;

Άρθρο 284γ παράγραφος 1 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ — Νόμισμα

Ε12. Για τους σκοπούς του άρθρου 284γ παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο στοιχείο β) της οδηγίας 2006/112/ΕΚ, απαιτείτε οι αξίες να εκφράζονται στο εθνικό σας νόμισμα;

Άρθρο 284γ παράγραφος 2 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ — Υποβολή στοιχείων

Ε13. Απαιτείτε τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 284 παράγραφοι 3 και 4 και στο άρθρο 284β παράγραφοι 1 και 3 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ να υποβάλλονται από τον υποκείμενο στον φόρο με ηλεκτρονικά μέσα;

Ε14. Εάν ναι, υπό ποιες προϋποθέσεις;

Άρθρο 284δ παράγραφος 3 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ — Μη συμμόρφωση

Ε.15. Σε περίπτωση που υποκείμενος στον φόρο δεν συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 284β της οδηγίας 2006/112/ΕΚ, υποχρεώνετε τον εν λόγω υποκείμενο στον φόρο να εκπληρώνει υποχρεώσεις όσον αφορά τον ΦΠΑ για απαλλασσόμενες πράξεις που πραγματοποιούνται στο κράτος μέλος σας;

Ε.16. Εάν ναι, ποιες υποχρεώσεις;

Άρθρο 288α παράγραφος 1 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ — Μεταβατική περίοδος

Ε17. Στο κράτος μέλος σας, η απαλλαγή που προβλέπεται στο άρθρο 284 παράγραφος 1 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ παύει να εφαρμόζεται από τη στιγμή της υπέρβασης του ορίου που καθορίζεται σύμφωνα με την εν λόγω παράγραφο, δυνάμει του άρθρου 288α παράγραφος 1 τέταρτο εδάφιο;

Ε18. Εάν αυτό δεν ισχύει και επιτρέπετε στον υποκείμενο στον φόρο να συνεχίσει να επωφελείται από την απαλλαγή που προβλέπεται στο άρθρο 284 παράγραφος 1 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους στο οποίο σημειώνεται υπέρβαση του ορίου, εφαρμόζετε ανώτατο όριο;

Ε19. Εάν ναι, εφαρμόζετε ανώτατο όριο 10 % ή 25 %;

Ε20. Για πόσα έτη αποκλείεται ο υποκείμενος στον φόρο από το ειδικό καθεστώς για τις μικρές επιχειρήσεις αφού υπερβεί το όριο απαλλαγής;

Άρθρο 290 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ — Επιλογή για τους υποκειμένους στον φόρο που δικαιούνται απαλλαγή

Ε21. Έχετε θεσπίσει λεπτομερείς κανόνες ή προϋποθέσεις για την εφαρμογή της επιλογής που προβλέπεται στο άρθρο 290 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ;

Ε22. Εάν ναι, ποιους κανόνες και ποιες προϋποθέσεις εφαρμόζετε;

Τίτλος XII κεφάλαιο 1 τμήμα 2α της οδηγίας 2006/112/ΕΚ

Άρθρα 292α-292δ της οδηγίας 2006/112/ΕΚ — Απλούστευση των υποχρεώσεων για τις απαλλασσόμενες μικρές επιχειρήσεις

Ε23. Εξαιρείτε τις μικρές επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στο έδαφος του κράτους μέλους σας και κάνουν χρήση της απαλλαγής μόνο στο κράτος μέλος σας, από τυχόν υποχρεώσεις;

Ε24. Εάν ναι, από ποιες υποχρεώσεις;

Ε25. Εξαιρείτε τις απαλλασσόμενες μικρές επιχειρήσεις από οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 217 έως 271 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ, δυνάμει του άρθρου 292δ της οδηγίας 2006/112/ΕΚ;

Ε26. Εάν ναι, από ποιες υποχρεώσεις;


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Πληροφορίες που πρέπει να διαβιβάζει το κράτος μέλος εγκατάστασης στο/στα κράτος/-η μέλος/-η που χορηγεί/-ούν την απαλλαγή δυνάμει του άρθρου 37α παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 904/2010

που πρέπει να διαβιβάζονται με ηλεκτρονικά μέσα εντός 15 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία καθίστανται διαθέσιμες οι πληροφορίες

1.

Όσον αφορά προηγούμενη κοινοποίηση ή επικαιροποίηση προηγούμενης κοινοποίησης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 284 παράγραφος 3 ή 4 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ:

α.

Προκειμένου να ενημερωθεί το οικείο κράτος μέλος για την πρόθεση του υποκειμένου στον φόρο να κάνει χρήση της απαλλαγής στο εν λόγω κράτος μέλος:

i.

τον ατομικό αριθμό ταυτοποίησης του υποκειμένου στον φόρο, ο οποίος έχει εκδοθεί από το κράτος μέλος εγκατάστασης και αναφέρεται στο άρθρο 21 παράγραφος 2β στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 904/2010 ή, εάν δεν είναι ακόμη διαθέσιμος, οποιονδήποτε άλλο αριθμό για τον σκοπό της ταυτοποίησης.

 

 

β.

Αφού ληφθεί επιβεβαίωση από το κράτος μέλος απαλλαγής ότι οι υποκείμενοι στον φόρο δικαιούνται την απαλλαγή και αφού ενημερωθούν οι υποκείμενοι στον φόρο:

i.

τον ατομικό αριθμό ταυτοποίησης του υποκειμένου στον φόρο που κάνει χρήση της απαλλαγής, ο οποίος έχει εκδοθεί από το κράτος μέλος εγκατάστασης και αναφέρεται στο άρθρο 21 παράγραφος 2β στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 904/2010

 

 

ii.

τα κράτη μέλη στα οποία ο υποκείμενος στον φόρο κάνει χρήση της απαλλαγής με ένδειξη της ημερομηνίας έναρξης της απαλλαγής σε καθένα από τα οικεία κράτη μέλη:

 

Επαναλαμβανόμενο

ii.1.

Κράτος μέλος

 

 

ii.2.

Ημερομηνία έναρξης της απαλλαγής

 

 

2.

Όσον αφορά υποκειμένους στον φόρο των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών εντός της Ένωσης υπερβαίνει τις 100 000 EUR, όπως αναφέρεται στο άρθρο 284 παράγραφος 2 στοιχείο α) της οδηγίας 2006/112/ΕΚ:

α.

τον ατομικό αριθμό ταυτοποίησης του οικείου υποκειμένου στον φόρο, ο οποίος έχει εκδοθεί από το κράτος μέλος εγκατάστασης και αναφέρεται στο άρθρο 21 παράγραφος 2β στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 904/2010

 

β.

την ημερομηνία κατά την οποία ο ετήσιος κύκλος εργασιών του υποκειμένου στον φόρο εντός της Ένωσης υπερέβη τις 100 000  EUR

 

3.

Όσον αφορά υποκειμένους στον φόρο οι οποίοι δεν έχουν συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων που προβλέπονται στο άρθρο 284β της οδηγίας 2006/112/ΕΚ:

α.

τον ατομικό αριθμό ταυτοποίησης του οικείου υποκειμένου στον φόρο, ο οποίος έχει εκδοθεί από το κράτος μέλος εγκατάστασης και αναφέρεται στο άρθρο 21 παράγραφος 2β στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 904/2010

 

β.

το γεγονός της μη συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων

 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

Πληροφορίες που πρέπει να διαβιβάζει/-ουν το/τα κράτος/-η μέλος/-η που χορηγεί/-ούν την απαλλαγή στο κράτος μέλος εγκατάστασης δυνάμει του άρθρου 37β παράγραφοι 2 και 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 904/2010

που πρέπει να διαβιβάζονται με ηλεκτρονικά μέσα εντός 15 εργάσιμων ημερών από τη λήψη των πληροφοριών που αναφέρονται στο παράρτημα II σημείο 1 στοιχείο α)

1.

Όσον αφορά προηγούμενη κοινοποίηση ή επικαιροποίηση κοινοποίησης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 284 παράγραφος 3 ή 4 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ, προκειμένου να ενημερωθεί το κράτος μέλος εγκατάστασης για υποκείμενο στον φόρο που δικαιούται την απαλλαγή στο εν λόγω κράτος μέλος:

α.

τον ατομικό αριθμό ταυτοποίησης του υποκείμενου στον φόρο, ο οποίος έχει εκδοθεί από το κράτος μέλος εγκατάστασης και αναφέρεται στο άρθρο 21 παράγραφος 2β στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 904/2010 ή, εάν δεν είναι ακόμη διαθέσιμος, οποιονδήποτε άλλο αριθμό έλαβε το κράτος μέλος εγκατάστασης για τον σκοπό της ταυτοποίησης του εν λόγω υποκείμενου στον φόρο.

 

β.

αν σημειώθηκε υπέρβαση του ορίου ετήσιου κύκλου εργασιών που αναφέρεται στο άρθρο 284 παράγραφος 2 στοιχείο β) της οδηγίας 2006/112/ΕΚ κατά τη διάρκεια του τρέχοντος ημερολογιακού έτους

 

γ.

αν πληρούνται οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 288α παράγραφος 1 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ

 

δ.

αίτημα για πρόσθετες διευκρινίσεις που απαιτούνται με βάση τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται σύμφωνα με τα στοιχεία β) και γ).

Προαιρετικές πληροφορίες

που πρέπει να διαβιβάζονται με ηλεκτρονικά μέσα χωρίς καθυστέρηση

2.

Όσον αφορά τους υποκειμένους στον φόρο που έχουν παύσει να δικαιούνται την απαλλαγή:

α.

τον ατομικό αριθμό ταυτοποίησης του υποκειμένου στον φόρο, ο οποίος έχει εκδοθεί από το κράτος μέλος εγκατάστασης και αναφέρεται στο άρθρο 21 παράγραφος 2β στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 904/2010

 

β.

την ημερομηνία κατά την οποία ο υποκείμενος στον φόρο έπαυσε να δικαιούται την απαλλαγή σύμφωνα με το άρθρο 288α παράγραφος 1 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ

 

3.

Όσον αφορά την παύση της εφαρμογής του ειδικού καθεστώτος για τις μικρές επιχειρήσεις στο κράτος μέλος που χορηγεί την απαλλαγή, που αναφέρεται στο άρθρο 284ε στοιχείο β) της οδηγίας 2006/112/ΕΚ:

α.

την ημερομηνία κατά την οποία το ειδικό καθεστώς για τις μικρές επιχειρήσεις έπαυσε να ισχύει στο εν λόγω κράτος μέλος

 


Taxheaven.gr