Ε.2216/2021

Κοινοποίηση του άρθρου 54 του ν. 4818/18-7-2021 (Α' 124) και της αριθ. Α. 1235/26-10-2021 (Β'5083) Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υφυπουργών Οικονομικών - Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με θέμα «Αντιστοίχιση παθήσεων του άρθρου 16 του ν. 1798/1988 με τον Ε.Π.Π.ΠΑ»

12 Νοέ 2021

Taxheaven.gr
Αθήνα, 12/11/2011
Αριθ. Πρωτ.: Ε. 2216/12.11.2021


ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες: Β.Τερζής
Τηλέφωνο: 210 6987503
E-Mail: [email protected]
Url: www.aade.gr

Θέμα: Κοινοποίηση του άρθρου 54 του ν. 4818/18-7-2021 (Α' 124) και της αριθ. Α. 1235/26-10-2021 (Β'5083) Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υφυπουργών Οικονομικών - Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με θέμα «Αντιστοίχιση παθήσεων του άρθρου 16 του ν. 1798/1988 με τον Ε.Π.Π.ΠΑ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Κοινοποίηση του άρθρου 54 του ν. 4818/18-7-2021 (Α' 124) και της αριθ. Α. 1235/26-10-2021 Κοινής Απόφασης των Υφυπουργών Οικονομικών - Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Β'5083) με ΑΔΑ 6ΖΑΙ46ΜΠ3Ζ-29Ω.

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Αντιστοίχιση των παθήσεων του άρθρου 16 του ν.1798/1988 (Α' 166), με τις παθήσεις και τα ποσοστά αναπηρίας που καθορίζονται στον Ενιαίο Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας (Ε.Π.Π.Π.Α.) του άρθρου 7 του ν. 3863/2010 (Α' 115).

Κατάργηση της αριθ. Δ18Α 5038263 ΕΞ2013/23-10-2013 ΚΥΑ (Β' 2710) των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με θέμα «Διαδικασία ιατρικής εξέτασης ατόμων με αναπηρίες για τη χορήγηση της απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης και τα τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχημάτων που παραλαμβάνονται από άτομα με αναπηρίες του άρθρου 16 παράγραφος 1 του ν. 1798/88 (ΦΕΚ 166/Α ) με βάση ιατρικές γνωματεύσεις των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ» (Β' 2710). 

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Το πεδίο εφαρμογής αφορά:
1. Τα πρόσωπα που έχουν μία από τις παθήσεις του άρθρου 16 του ν.1798/1988 και δικαιούνται απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης.
2. Τις αρμόδιες Τελωνειακές αρχές
3. Τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) του e-Ε.Φ.Κ.ΑΚοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή τις διατάξεις του άρθρου 54 «Απαλλαγές σε μειονεκτούντες ιδιοκτήτες Ι.Χ. - Τροποποίηση του άρθρου 16 του ν. 1798/1988» του ν. 4818/18-7-2021 (Α' 124).

Ειδικότερα, με τις ανωτέρω διατάξεις διευρύνθηκαν οι κατηγορίες των δικαιούχων από το τέλος ταξινόμησης προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 1798/88 (Α' 166), και εφεξής πλέον στους δικαιούχους συμπεριλαμβάνονται και οι πάσχοντες από καρδιακή ανεπάρκεια τελικού σταδίου και οι πνευμονοπαθείς μεταμοσχευμένοι.

Με την κοινοποιούμενη αριθ. Α. 1235/26-10-2021 (Β 5083) Κοινή Απόφαση των Υφυπουργών Οικονομικών - Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (εφεξής «ΚΥΑ») με θέμα «Αντιστοίχιση παθήσεων του άρθρου 16 του ν. 1798/1988 με τον Ε.Π.Π.Π.Α.», αντικαθίσταται ο πίνακας αντιστοίχισης με τον Ενιαίο Πίνακα Προσδιορισμού του Ποσοστού Αναπηρίας (Ε.Π.Π.Π.Α.) ενώ καταργείται η αριθ. Δ18Α 5038263 ΕΞ2013/23-10-2013 ΚΥΑ (Β' 2710) των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με θέμα «Διαδικασία ιατρικής εξέτασης ατόμων με αναπηρίες για τη χορήγηση της απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης και τα τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχημάτων που παραλαμβάνονται από άτομα με αναπηρίες του άρθρου 16 παράγραφος 1 του ν. 1798/88 (ΦΕΚ 166/Α ) με βάση ιατρικές γνωματεύσεις των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ» (Β' 2710).

Ειδικότερα με τις διατάξεις της κοινοποιούμενης ΚΥΑ ορίζεται:

1. Στο άρθρο 1, το πεδίο εφαρμογής το οποίο είναι η εκ νέου αντιστοίχιση των παθήσεων που ορίζονται στο άρθρο 16 του ν.1798/1988 (Α' 166) με τις παθήσεις και τα ποσοστά αναπηρίας που καθορίζονται στον Ενιαίο Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας (Ε.Π.Π.Π.Α.) του άρθρου 7 του ν. 3863/2010.

2. Στο άρθρο 2, η διαδικασία υπαγωγής των δικαιούχων σε μία από τις παθήσεις του άρθρου 16 του ν. 1798/1988 από τα ΚΕ.Π.Α.

3. Στο άρθρο 3, οι τρόποι με τους οποίους οι αρμόδιες για τη χορήγηση των απαλλαγών υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. ανακτούν τις Γνωστοποιήσεις Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας του ΚΕ.Π.Α. και ελέγχουν την εγκυρότητα τους.

3. Στο άρθρο 4, η κατάργηση της αριθ. Δ18Α 5038263 ΕΞ2013/23-10-2013 ΚΥΑ (Β' 2710) των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με θέμα «Διαδικασία ιατρικής εξέτασης ατόμων με αναπηρίες για τη χορήγηση της απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης και τα τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχημάτων που παραλαμβάνονται από άτομα με αναπηρίες του άρθρου 16 παράγραφος 1 του ν. 1798/88 (ΦΕΚ 166/Α ) με βάση ιατρικές γνωματεύσεις των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ» (Β' 2710). Γνωστοποιήσεις Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας του ΚΕ.Π.Α. που περιλαμβάνουν αντιστοίχιση σύμφωνα με την καταργούμενη ανωτέρω ΚΥΑ, γίνονται δεκτές, εφόσον παραμένουν σε ισχύ και προδήλως προκύπτει ότι οι σχετικές παθήσεις περιέχονται σε αυτές του Παραρτήματος της κοινοποιούμενης απόφασης.

4. Στο άρθρο 5, η ισχύς της ως άνω απόφασης, η οποία αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 4-11-2021.Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ


Taxheaven.gr