Αποτελέσματα live αναζήτησης

Α.1242/2021 Yποβολή ενιαίας δήλωσης ΦΠΑ, σύμφωνα με τα άρθρα 47α, 47β, 47γ και 47δ του Κώδικα ΦΠΑ


Σχόλια:

Το άρθρο 63γ του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 282/2011, που αναφέρεται στο άρθρο 8 της παρούσας, έχει ως εξής:

«Άρθρο 63γ
1. Προκειμένου να θεωρούνται επαρκώς λεπτομερείς κατά την έννοια των άρθρων 369 και 369ια της οδηγίας 2006/112/ΕΚ, οι καταχωρίσεις στα λογιστικά βιβλία του υποκείμενου στον φόρο περιλαμβάνουν τις ακόλουθες πληροφορίες:
α) το κράτος μέλος κατανάλωσης στο οποίο παραδίδονται τα αγαθά ή παρέχονται οι υπηρεσίες,
β) το είδος των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν ή την περιγραφή και την ποσότητα των αγαθών που παραδόθηκαν,
γ) την ημερομηνία παράδοσης των αγαθών ή παροχής των υπηρεσιών,
δ) τη φορολογητέα βάση με ένδειξη του χρησιμοποιούμενου νομίσματος,
ε) τυχόν μεταγενέστερη αύξηση ή μείωση της φορολογητέας βάσης,
στ) τον ισχύοντα συντελεστή ΦΠΑ,
ζ) το πληρωτέο ποσό ΦΠΑ με ένδειξη του χρησιμοποιούμενου νομίσματος,
η) την ημερομηνία και το ύψος των εισπραχθέντων ποσών,
θ) τυχόν προκαταβολές που εισπράχθηκαν πριν από την παράδοση των αγαθών ή την παροχή των υπηρεσιών,
ι) σε περίπτωση έκδοσης τιμολογίου, τις πληροφορίες που περιέχονται στο τιμολόγιο,
ια) όσον αφορά τις υπηρεσίες, τις πληροφορίες που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό του τόπου εγκατάστασης ή μόνιμης διεύθυνσης ή συνήθους διαμονής του λήπτη και, όσον αφορά τα αγαθά, τις πληροφορίες που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό του τόπου αναχώρησης και άφιξης της αποστολής ή μεταφοράς των αγαθών στον λήπτη,
ιβ) τυχόν απόδειξη πιθανών επιστροφών των αγαθών, συμπεριλαμβανομένης της φορολογητέας βάσης και του ισχύοντος συντελεστή ΦΠΑ.
2. Προκειμένου να θεωρούνται επαρκώς λεπτομερείς κατά την έννοια του άρθρου 369κδ της οδηγίας 2006/112/ΕΚ, οι καταχωρίσεις στα λογιστικά βιβλία του υποκείμενου στον φόρο ή του μεσάζοντα που ενεργεί για λογαριασμό του περιλαμβάνουν τις ακόλουθες πληροφορίες:
α) το κράτος μέλος κατανάλωσης στο οποίο παραδίδονται τα αγαθά,
β) την περιγραφή και την ποσότητα των αγαθών που παραδόθηκαν,
γ) την ημερομηνία παράδοσης των αγαθών,
δ) τη φορολογητέα βάση με ένδειξη του χρησιμοποιούμενου νομίσματος,
ε) τυχόν μεταγενέστερη αύξηση ή μείωση της φορολογητέας βάσης,
στ) τον ισχύοντα συντελεστή ΦΠΑ,
ζ) το πληρωτέο ποσό ΦΠΑ με ένδειξη του χρησιμοποιούμενου νομίσματος,
η) την ημερομηνία και το ύψος των εισπραχθέντων ποσών,
θ) σε περίπτωση έκδοσης τιμολογίου, τις πληροφορίες που περιέχονται στο τιμολόγιο,
ι) τις πληροφορίες που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό του τόπου αναχώρησης και άφιξης της αποστολής ή μεταφοράς των αγαθών στον λήπτη,
ια) απόδειξη πιθανών επιστροφών των αγαθών, συμπεριλαμβανομένης της φορολογητέας βάσης και του ισχύοντος συντελεστή ΦΠΑ,
ιβ) τον αριθμό παραγγελίας ή τον μοναδικό αριθμό της πράξης,
ιγ) τον μοναδικό αριθμό αποστολής όταν ο συγκεκριμένος υποκείμενος στον φόρο εμπλέκεται άμεσα στην παράδοση.
3. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 καταχωρίζονται στα λογιστικά βιβλία από τον υποκείμενο στον φόρο ή τον μεσάζοντα που ενεργεί για λογαριασμό του κατά τρόπο ώστε να είναι άμεσα διαθέσιμες με ηλεκτρονικά μέσα και όσον αφορά κάθε παραδοθέν αγαθό ή παρεχόμενη υπηρεσία χωριστά. Όταν υποκείμενος στον φόρο ή ο μεσάζων που ενεργεί για λογαριασμό του έχει κληθεί να υποβάλει με ηλεκτρονικά μέσα τις καταχωρίσεις που αναφέρονται στα άρθρα 369, 369ια και 369κδ της οδηγίας 2006/112/ΕΚ και δεν τις έχει υποβάλει εντός 20 ημερών από την ημερομηνία του αιτήματος, το κράτος μέλος εγγραφής υπενθυμίζει στον υποκείμενο στον φόρο ή τον μεσάζοντα που ενεργεί για λογαριασμό του να υποβάλει τις καταχωρίσεις αυτές. Το κράτος μέλος εγγραφής ενημερώνει με ηλεκτρονικά μέσα τα κράτη μέλη κατανάλωσης ότι η υπενθύμιση στάλθηκε.
»Δημοσιεύθηκε στις : [ 18-11-2021 ]
Κατηγορία: Φ.Π.Α.
Αφορά : Η διαδικασία υποβολής ενιαίας δήλωσης ΦΠΑ σύμφωνα με τα άρθρα 47α, 47β, 47γ και 47δ του Κώδικα Φ.Π.Α. και ορισμός αρμόδιας αρχής - Ρύθμιση συναφών θεμάτων όταν η Ελλάδα είναι κράτος μέλος κατανάλωσης ή/και κράτος μέλος εγκατάστασης

Α.1242/2021
Ορισμός αρμόδιας αρχής και διαδικασία υποβολής της ενιαίας δήλωσης ΦΠΑ, σύμφωνα με τα άρθρα 47α, 47β, 47γ και 47δ του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000, Α’ 248) καθώς και ρύθμιση συναφών θεμάτων όταν η Ελλάδα είναι κράτος μέλος κατανάλωσης ή/και κράτος μέλος εγκατάστασης


Αθήνα, 3/11/2021
Α. 1242/03.11.2021

Αριθ. ΦΕΚ: Β 5338/17.11.2021


Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
- ΤΜΗΜΑ Δ' : Φ.Π.Α. ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε.
ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΟΡΓΑΝΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ
- ΤΜΗΜΑ ΣΤ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ Φ.Π.Α.
- ΤΜΗΜΑ Α' - ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
- ΤΜΗΜΑ ΙΒ - ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΙΙ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (Ε.Φ.Κ.)
ΚΑΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (Φ.Π.Α.)
- ΤΜΗΜΑ Ε - Φ.Π.Α. ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ- ΕΞΑΓΩΓΩΝ
ΙΙΙ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
- ΤΜΗΜΑ Γ - ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΦΠΑ, ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
- ΤΜΗΜΑ Β - ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Σίνα 2-4
Ταχ. Κώδικας: 10672 Αθήνα
Τηλέφωνο: 213 2122412, 415 & 417
E-Mail: [email protected]
Url: www.aade.gr

ΘΕΜΑ: Ορισμός αρμόδιας αρχής και διαδικασία υποβολής της ενιαίας δήλωσης ΦΠΑ, σύμφωνα με τα άρθρα 47α, 47β, 47γ και 47δ του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000, Α" 248) καθώς και ρύθμιση συναφών θεμάτων όταν η Ελλάδα είναι κράτος μέλος κατανάλωσης ή/και κράτος μέλος εγκατάστασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 12 του άρθρου 47β, την παρ. 13 του άρθρου 47γ και της παρ. 15 του άρθρου 47δ του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) (ν. 2859/2000, Α’248), με τις οποίες προβλέπεται ότι με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων ορίζεται, μεταξύ άλλων η διαδικασία υποβολής της δήλωσης ΦΠΑ, καθώς και κάθε άλλου σχετικού θέματος,
β) του ν. 4174/2013 «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις (Α’ 170),
γ) του άρθρου 2 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/2455 του Συμβουλίου της 5ης Δεκεμβρίου 2017, και του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1995 του Συμβουλίου, της 21ης Νοεμβρίου 2019,
δ) των άρθρων 1-18 και 66 του ν. 4818/2021 (Α’ 124) με τον οποίο ενσωματώθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 2 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/2455 του Συμβουλίου, της 5ης Δεκεμβρίου 2017, και του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1995 του Συμβουλίου, της 21ης Νοεμβρίου 2019,
ε) του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2026 του Συμβουλίου, της 21ης Νοεμβρίου 2019, «για την τροποποίηση του εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 282/2011 όσον αφορά παραδόσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών που διευκολύνονται μέσω ηλεκτρονικών διεπαφών και τα ειδικά καθεστώτα για υποκειμένους στον φόρο οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες σε μη υποκειμένους στον φόρο, πραγματοποιούν εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών και ορισμένες εγχώριες παραδόσεις αγαθών»,
στ) του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2020/1112 του Συμβουλίου, της 20ής Ιουλίου 2020, «για την τροποποίηση του εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2026 όσον αφορά στις ημερομηνίες εφαρμογής σε αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19»,
ζ) του Κανονισμού (ΕΕ) 904/2010 του Συμβουλίου, της 7ης Οκτωβρίου 2010, «για τη διοικητική συνεργασία και την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του φόρου προστιθέμενης αξίας»,
η) του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1541 του Συμβουλίου, της 2ας Οκτωβρίου 2018, «για την τροποποίηση των Κανονισμών (ΕΕ) υπ’ αρ. 904/2010 και (ΕΕ) 2017/2454 σχετικά με μέτρα ενίσχυσης της διοικητικής συνεργασίας στον τομέα του φόρου προστιθέμενης αξίας»,
θ) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/2454 του Συμβουλίου, της 5ης Δεκεμβρίου 2017, «για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 904/2010 για τη διοικητική συνεργασία και την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του φόρου προστιθέμενης αξίας»,
ι) του Κανονισμού (ΕΕ) 2020/1108 του Συμβουλίου της 20ής Ιουλίου 2020, «για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/2454 όσον αφορά τις ημερομηνίες εφαρμογής σε αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19», ια) του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2020/21 της Επιτροπής, της 14ης Ιανουαρίου 2020, «για την τροποποίηση του εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 79/2012 της Επιτροπής σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής ορισμένων διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 904/2010 του Συμβουλίου για τη διοικητική συνεργασία και την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του φόρου προστιθέμενης αξίας»,
ιβ) του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2020/194 της Επιτροπής, της 12ης Φεβρουαρίου 2020, «για τον καθορισμό των λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 904/2010 του Συμβουλίου όσον αφορά τα ειδικά καθεστώτα για υποκείμενους στον φόρο οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες σε μη υποκείμενους στον φόρο, πραγματοποιούν εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών και ορισμένες εγχώριες παραδόσεις αγαθών»,
ιγ) του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2020/1318 της Επιτροπής, της 22ας Σεπτεμβρίου 2020, «για την τροποποίηση των εκτελεστικών Κανονισμών (ΕΕ) 2020/21 και (ΕΕ) 2020/194 όσον αφορά στις ημερομηνίες εφαρμογής σε αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19»,
ιδ) του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2021/965 της Επιτροπής, της 9ης Ιουνίου 2021, «για την τροποποίηση του εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2020/194 όσον αφορά στην ανταλλαγή δεδομένων υποκείμενων στον φόρο ή των μεσαζόντων τους και τον ορισμό αρμόδιων αρχών που είναι υπεύθυνες για τον συντονισμό των διοικητικών ερευνών»,
ιε) του Κεφαλαίου Α’ του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94) και ειδικότερα των άρθρων 1, 2, 13, 14, 17 και 41 και
ιστ) της υπό στοιχεία αρ. Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 23-10-2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’ 4738).

2. Την υπ’ αρ. 1/20-1-2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και τις αποφάσεις υπ’ αρ. 39/3/30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκησης της ΑΑΔΕ και υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17-1-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) του Υπουργού Οικονομικών, με θέμα «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

3. Τις Λειτουργικές Προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ECOM-FS-OSS-Functional Specifications (έκδοση 6.00).

4. Τον Οδηγό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη Μονοαπευθυντική Θυρίδα (Μάρτιος 2021).

5. Την ανάγκη ρύθμισης των θεμάτων της ενιαίας δήλωσης ΦΠΑ για σκοπούς εφαρμογής των άρθρων 47β, 47γ και 47δ του Κώδικα ΦΠΑ.

6. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ),

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρμογής

Ορίζουμε την αρμόδια αρχή και καθορίζουμε τη διαδικασία υποβολής της ενιαίας δήλωσης ΦΠΑ σε σχέση με τα ειδικά καθεστώτα των άρθρων 47β, 47γ και 47δ του Κώδικα ΦΠΑ, καθώς και κάθε ειδικότερο σχετικό θέμα, ως ακολούθως:

Άρθρο 2
Αρμόδια αρχή


Αρμόδια αρχή για την παραλαβή των ενιαίων δηλώσεων ΦΠΑ σε σχέση με τα ειδικά καθεστώτα των άρθρων 47β, 47γ και 47δ του Κώδικα ΦΠΑ, καθώς και για τις σχετικές επιχειρησιακές διαδικασίες, είναι το Τμήμα Γ2’ Ειδικών καθεστώτων ΦΠΑ στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού εμπορίου της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού και Εναλλακτικής Φορολόγησης Φορολογικών Κατοίκων Ημεδαπής.

Άρθρο 3
Υπόχρεοι, χρόνος και διαδικασία υποβολής της ενιαίας δήλωσης ΦΠΑ


1. Οι υποκείμενοι στον φόρο που έχουν εγγραφεί στα ειδικά καθεστώτα ή οι μεσάζοντες που ενεργούν για λογαριασμό υποκείμενων στον φόρο που έχουν εγγραφεί στο ειδικό καθεστώς του άρθρου 47δ του Κώδικα ΦΠΑ, υποβάλλουν την ενιαία δήλωση ΦΠΑ, σύμφωνα με το προσαρτημένο στην παρούσα υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙΙ του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2020/194 της Επιτροπής.

2. Οι ισχύοντες συντελεστές ΦΠΑ για κάθε κράτος μέλος κατανάλωσης δημοσιεύονται στη βάση δεδομένων Taxes in Europe Database (TEDB). Ο υποκείμενος στον φόρο ή ο μεσάζων που ενεργεί για λογαριασμό του, είναι υπεύθυνοι για την ορθή συμπλήρωση της δήλωσης ΦΠΑ μεταβάλλοντας το αυτόματα υπολογιζόμενο ποσό του φόρου σε περίπτωση που αυτό δεν είναι ορθό. Η επαλήθευση της ορθής συμπλήρωσης της δήλωσης διενεργείται από τις αρχές του κράτους μέλους κατανάλωσης.

3. Η ενιαία δήλωση ΦΠΑ υποβάλλεται για κάθε φορολογική περίοδο. Οι υποκείμενοι στον φόρο δεν ασκούν δικαίωμα έκπτωσης με την ενιαία δήλωση ΦΠΑ. Σε περίπτωση που ο υποκείμενος στον φόρο ο οποίος χρησιμοποιεί ένα ειδικό καθεστώς δεν έχει παραδώσει αγαθά ή δεν έχει παράσχει υπηρεσίες σε οποιοδήποτε κράτος μέλος κατανάλωσης στο πλαίσιο του εν λόγω ειδικού καθεστώτος κατά τη διάρκεια μιας φορολογικής περιόδου και δεν χρειάζεται να εισαγάγει διορθώσεις όσον αφορά προηγούμενες φορολογικές περιόδους, τότε ο ίδιος ή ο μεσάζων που ενεργεί για λογαριασμό του υποβάλλει μηδενική ενιαία δήλωση ΦΠΑ.

4. Η φορολογική περίοδος είναι (α) ημερολογιακό τρίμηνο για τα ειδικά καθεστώτα των άρθρων 47β και 47γ του Κώδικα ΦΠΑ και (β) ημερολογιακός μήνας για το ειδικό καθεστώς του άρθρου 47δ του Κώδικα ΦΠΑ.

5. Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια μιας φορολογικής περιόδου πραγματοποιηθεί εγγραφή στο αντίστοιχο ειδικό καθεστώς άλλου κράτους μέλους ή αντιστρόφως διαγραφή/εξαίρεση από αντίστοιχο ειδικό καθεστώς άλλου κράτους μέλους και εγγραφή σε κάποιο από τα ειδικά καθεστώτα των άρθρων 47γ και 47δ του Κώδικα ΦΠΑ, τότε ο υποκείμενος στον φόρο ή ο μεσάζων που ενεργεί για λογαριασμό του υποβάλλει, για το οικείο χρονικό διάστημα, ενιαία δήλωση ΦΠΑ τόσο στην Ελλάδα όσο και στο άλλο κράτος μέλος εγγραφής.
 
6. Η ενιαία δήλωση ΦΠΑ υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής OSS στο TAXISnet μέχρι και το τέλος του μήνα που ακολουθεί τη λήξη της φορολογικής περιόδου την οποία καλύπτει η δήλωση. Η ίδια προθεσμία ισχύει και για την καταβολή του φόρου. Σε περίπτωση που η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης είναι Σάββατο, Κυριακή ή επίσημη αργία, η υποβολή της και η καταβολή του φόρου δεν παρατείνεται για την επόμενη εργάσιμη ημέρα σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 4174/2013. Δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής της ενιαίας δήλωσης ΦΠΑ πριν από τη λήξη της φορολογικής περιόδου την οποία καλύπτει η δήλωση.

7. Η ενιαία δήλωση ΦΠΑ συμπληρώνεται σε ευρώ και αναγράφονται τα ακριβή ποσά χωρίς στρογγυλοποίηση στην πλησιέστερη ακέραια νομισματική μονάδα.

Άρθρο 4
Διορθώσεις που αφορούν σε υποβληθείσες ενιαίες δηλώσεις ΦΠΑ


1. Οποιαδήποτε διόρθωση, είτε θετική είτε αρνητική, στα αριθμητικά στοιχεία υποβληθείσας ενιαίας δήλωσης ΦΠΑ, η οποία αφορά σε φορολογικές περιόδους, αρχής γενομένης από την 01/07/2021, γίνεται μόνο μέσω διορθώσεων που περιλαμβάνονται σε επόμενη δήλωση.

2. Οι διορθώσεις της παρ. 1 υποβάλλονται εντός προθεσμίας τριών ετών από την καταληκτική ημερομηνία που προβλέπεται για την υποβολή της ενιαίας δήλωσης ΦΠΑ της οικείας φορολογικής περιόδου (αρχικής δήλωσης). Μετά την πάροδο των τριών ετών οι διορθώσεις δεν υποβάλλονται στην Ελλάδα ως κράτος μέλος εγγραφής, αλλά απευθείας στο κράτος μέλος κατανάλωσης, σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες που ισχύουν στο κράτος μέλος αυτό.

Άρθρο 5
Ενέργειες της αρμόδιας αρχής όταν η Ελλάδα λειτουργεί ως κράτος μέλος εγγραφής


1. Με την οριστικοποίηση της υποβολής της ενιαίας δήλωσης ΦΠΑ, η αρμόδια αρχή του άρθρου 2 χορηγεί αυτόματα μοναδικό αριθμό αναφοράς (καταχώρισης δήλωσης) σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2020/194 της Επιτροπής και κωδικό πληρωμής (ταυτότητα οφειλής) για τη συγκεκριμένη δήλωση.

2. Η αρμόδια αρχή αποθηκεύει τοπικά στα πληροφοριακά της συστήματα τις πληροφορίες της ενιαίας δήλωσης ΦΠΑ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε ετών από τη λήξη του έτους κατά τη διάρκεια του οποίου έλαβε χώρα η υποβολή αυτής.

3. Η αρμόδια αρχή αποστέλλει με ηλεκτρονικά μέσα στο κάθε κράτος μέλος κατανάλωσης τις πληροφορίες της ενιαίας δήλωσης ΦΠΑ που αφορούν το κράτος μέλος αυτό, εντός προθεσμίας είκοσι ημερών από το τέλος του μήνα κατά τη διάρκεια του οποίου έλαβε τη δήλωση. Επίσης, εντός της ίδιας προθεσμίας, στο πλαίσιο του ειδικού καθεστώτος του άρθρου 47γ του Κώδικα ΦΠΑ, η αρμόδια αρχή αποστέλλει στο κάθε κράτος μέλος από το οποίο αποστέλλονται ή μεταφέρονται αγαθά ή/και στο οποίο βρίσκονται μόνιμες εγκαταστάσεις από τις οποίες παρέχονται υπηρεσίες που υπάγονται στο καθεστώς, τις πληροφορίες της ενιαίας δήλωσης ΦΠΑ που αφορούν το κράτος μέλος αυτό.

4. Οι πληροφορίες της μηδενικής δήλωσης ΦΠΑ αποθηκεύονται τοπικά στα πληροφοριακά συστήματα της αρμόδιας αρχής και δεν αποστέλλονται στα άλλα κράτη μέλη.

5. Σε περίπτωση μη υποβολής της ενιαίας δήλωσης ΦΠΑ η αρμόδια αρχή υπενθυμίζει, με ηλεκτρονικά μέσα στους υποκείμενους στον φόρο και τους μεσάζοντες που ενεργούν για λογαριασμό τους την υποχρέωση υποβολής της ως άνω δήλωσης. Η αρμόδια αρχή αποστέλλει την υπενθύμιση τη δέκατη ημέρα μετά την ημέρα κατά την οποία θα έπρεπε να έχει υποβληθεί η δήλωση και ενημερώνει την ίδια μέρα με ηλεκτρονικά μέσα τα άλλα κράτη μέλη ότι εκδόθηκε υπενθύμιση.

Άρθρο 6
Λοιπές Διατάξεις-Τελική δήλωση ΦΠΑ


1. Κατόπιν της υπενθύμισης της παρ. 5 του άρθρου 5, για τυχόν επακόλουθες υπενθυμίσεις και ενέργειες, αναφορικά με τον υπολογισμό και την είσπραξη του ΦΠΑ αρμόδιο είναι το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος κατανάλωσης. Παρά τις υπενθυμίσεις που εκδόθηκαν και των ενεργειών που έγιναν από το κράτος μέλος κατανάλωσης, ο υποκείμενος στον φόρο ή ο μεσάζων που ενεργεί για λογαριασμό του υποβάλλει την ενιαία δήλωση ΦΠΑ στην Ελλάδα, εφόσον αυτή υπήρξε το κράτος μέλος εγγραφής, εντός τριών ετών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της. Σε περίπτωση που παρέλθει το χρονικό διάστημα των τριών ετών υποβάλλεται δήλωση ΦΠΑ απευθείας στο κράτος μέλος κατανάλωσης, σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες που ισχύουν στο κράτος μέλος αυτό.

2. Ο υποκείμενος στον φόρο ή ο μεσάζων που ενεργεί για λογαριασμό του υποβάλει την τελική ενιαία δήλωση ΦΠΑ με τυχόν διορθώσεις και τυχόν καθυστερημένες υποβολές προηγούμενων δηλώσεων καθώς και τις αντίστοιχες πληρωμές, στην Ελλάδα, εφόσον αυτή υπήρξε το κράτος μέλος εγγραφής, κατά τον χρόνο παύσης, εξαίρεσης ή αλλαγής στις περιπτώσεις που: (α) παύει να χρησιμοποιεί ένα από τα ειδικά καθεστώτα, (β) εξαιρείται από κάποιο από τα ειδικά καθεστώτα και (γ) εγγράφεται στο αντίστοιχο ειδικό καθεστώς άλλου κράτους μέλους.

3. Ο μεσάζων υποβάλλει την τελική ενιαία δήλωση ΦΠΑ με τυχόν διορθώσεις και τυχόν καθυστερημένες υποβολές προηγούμενων δηλώσεων καθώς και τις αντίστοιχες πληρωμές για λογαριασμό όλων των υποκείμενων στον φόρο που αντιπροσωπεύει, στην Ελλάδα, εφόσον αυτή υπήρξε το κράτος μέλος εγγραφής, κατά το χρόνο διαγραφής ή αλλαγής στις περιπτώσεις που: (α) διαγράφεται από το φορολογικό μητρώο και (β) εγγράφεται στο αντίστοιχο ειδικό καθεστώς άλλου κράτους μέλους.

Άρθρο 7
Ενέργειες της αρμόδιας αρχής όταν η Ελλάδα λειτουργεί ως κράτος μέλος κατανάλωσης ή/και κράτος μέλος εγκατάστασης


1. Η αρμόδια αρχή αποθηκεύει τοπικά στα πληροφοριακά της συστήματα τις πληροφορίες της ενιαίας δήλωσης ΦΠΑ του άρθρου 47α του Κώδικα ΦΠΑ καθώς και τις πληροφορίες των ενιαίων δηλώσεων ΦΠΑ που λαμβάνει από τα λοιπά κράτη μέλη εγγραφής, εφόσον αφορούν την Ελλάδα ως κράτος μέλος κατανάλωσης, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δέκα ετών από τη λήξη του έτους εντός του οποίου λήγει η προθεσμία για την υποβολή της τελευταίας δήλωσης του ημερολογιακού έτους στο κράτος μέλος εγγραφής.

2. Η αρμόδια αρχή προβαίνει σε επαληθεύσεις των πληροφοριών της παρ. 1 και σε περίπτωση εντοπισμού προδήλων σφαλμάτων ή/και ανακριβειών, επικοινωνεί απευθείας με τον υποκείμενο στον φόρο ή τον μεσάζοντα που ενεργεί για λογαριασμό του και του υποδεικνύει να καταχωρήσει διορθώσεις που αφορούν την οικεία φορολογική περίοδο σε επόμενη ενιαία δήλωση ΦΠΑ υποβλητέα στο κράτος μέλος εγγραφής.

3. Η αρμόδια αρχή αποθηκεύει τοπικά στα πληροφοριακά της συστήματα τις πληροφορίες ενιαίων δηλώσεων ΦΠΑ που λαμβάνει από τα λοιπά κράτη μέλη εγγραφής, εφόσον αφορούν παραδόσεις αγαθών τα οποία αποστέλλονται ή μεταφέρονται από την Ελλάδα ή/και υπηρεσίες που παρέχονται από μόνιμη εγκατάσταση που βρίσκεται στο εσωτερικό της χώρας, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δέκα ετών από τη λήξη του έτους εντός του οποίου λήγει η προθεσμία για την υποβολή της τελευταίας δήλωσης του ημερολογιακού έτους στο κράτος μέλος εγγραφής.

4. Η αρμόδια αρχή προβαίνει σε επαληθεύσεις των πληροφοριών της παρ. 3 ως προς το ότι τα στοιχεία των ως άνω μόνιμων εγκαταστάσεων από τις οποίες παρέχονται υπηρεσίες ή εγκαταστάσεων από τις οποίες αποστέλλονται ή μεταφέρονται αγαθά, αφορούν σε πρόσωπα τα οποία έχουν προβεί σε έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Ελλάδα και ο ΑΦΜ/ΦΠΑ των προσώπων αυτών είναι υπαρκτός και δεν τελεί σε αναστολή. Σε αντίθετη περίπτωση, η αρμόδια αρχή ενημερώνει αμελλητί το κράτος μέλος εγγραφής καθώς και, εάν συντρέχει περίπτωση, την οικεία Δ.Ο.Υ. του υποκείμενου στον φόρο.

5. Εάν δεν υποβληθεί ή εάν υποβληθεί εκπρόθεσμη ή ανακριβής ενιαία δήλωση ΦΠΑ, ή ενιαία δήλωση ΦΠΑ με θετικές διορθώσεις, του άρθρου 47α του Κώδικα ΦΠΑ ή αντίστοιχης διάταξης που ισχύει σε άλλο κράτος μέλος εγγραφής, από τον υποκείμενο στον φόρο ή τον μεσάζοντα, τότε οποιαδήποτε πρόστιμα, τόκοι ή άλλες χρεώσεις υπολογίζονται από τα κράτη μέλη κατανάλωσης. Στην περίπτωση που η Ελλάδα είναι κράτος μέλος κατανάλωσης εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών (ν. 4174/2013), όπως ισχύει.

6. Μετά την πάροδο τριών ετών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της ενιαίας δήλωσης ΦΠΑ του άρθρου 47α του Κώδικα ΦΠΑ ή αντίστοιχης ενιαίας δήλωσης ΦΠΑ υποβλητέας σε άλλο κράτος μέλος εγγραφής, ο υποκείμενος στον φόρο προβαίνει σε δήλωση φορολογητέας ύλης ή αρνητικών διορθώσεων υποβάλλοντας δήλωση ΦΠΑ στο κράτος μέλος κατανάλωσης, σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες που ισχύουν στο κράτος μέλος αυτό. Για κάθε μια φορολογική περίοδο υποβάλλεται χωριστό έντυπο δήλωσης ΦΠΑ ανεξαρτήτως του περιεχομένου του (αρχική δήλωση ή διόρθωση).

7. Η αρμόδια αρχή, όποτε το κρίνει απαραίτητο, προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση στις ανάλογες του άρθρου 8 λογιστικές καταχωρίσεις των υποκείμενων στον φόρο ή μεσαζόντων που έχουν εγγραφεί σε αντίστοιχα ειδικά καθεστώτα άλλων κρατών μελών.

Άρθρο 8
Λογιστικές καταχωρίσεις


1. Ο υποκείμενος στον φόρο ή ο μεσάζων που ενεργεί για λογαριασμό του για τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των καθεστώτων των άρθρων 47β, 47γ και 47δ του Κώδικα ΦΠΑ, καταχωρίζει τις πληροφορίες που προβλέπονται στο άρθρο 63γ του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 282/2011, σε ιδιαίτερο αρχείο ή στα λογιστικά του βιβλία. Οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει να καταχωρούνται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να καθίστανται άμεσα διαθέσιμες ηλεκτρονικά, σε μορφή κατά το πρότυπο SAF-T ή οποιοδήποτε άλλο πρότυπο συμφωνηθεί μεταξύ του υποκείμενου στον φόρο και της αρμόδιας αρχής ή του κράτους μέλους κατανάλωσης, σε περίπτωση διασταυρώσεων ή ελέγχου. Σε κάθε περίπτωση οι εν λόγω πληροφορίες ως παραστατικά λιανικών συναλλαγών διαβιβάζονται από τις υπόχρεες οντότητες του άρθρου 2 της υπό στοιχεία Α.1138/2020 (Β΄ 2470) κοινής απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, για την ενημέρωση αυτής, καθώς και για την αξιοποίηση των σχετικών δεδομένων για σκοπούς στόχευσης, διασταυρώσεων και διενέργειας ελέγχων.

2. Τα λογιστικά αρχεία θα πρέπει να διαφυλάσσονται για περίοδο δέκα ετών η οποία άρχεται από το τέλος του έτους κατά τη διάρκεια του οποίου έλαβε χώρα η εκάστοτε συναλλαγή, ανεξαρτήτως εάν ο υποκείμενος στον φόρο ή ο μεσάζων έχει παύσει να χρησιμοποιεί το καθεστώς.

Άρθρο 9
Έναρξη ισχύος-Μεταβατικές διατάξεις


1. Η απόφαση αυτή ισχύει για πράξεις που πραγματοποιούνται από 01.07.2021 και εφεξής.

2. Για φορολογικές περιόδους οι οποίες λήγουν έως και τις 30/06/2021 και αφορούν στα ειδικά καθεστώτα των άρθρων 47β και 47γ του Κώδικα ΦΠΑ, όπως αυτά ίσχυαν έως και την ως άνω ημερομηνία, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1077/2015 (Β’ 688) απόφασης της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III του Εκτελεστικού Κανονισμού (EE) 2020/194 της Επιτροπής

Δηλώσεις ΦΠΑ
 

Μέρος 1: Γενικές πληροφορίες
Στήλη Α Στήλη Β Στήλη Γ Στήλη Δ
Αριθμός τετραγωνιδίου Μη ενωσιακό καθεστώς Ενωσιακό καθεστώς Καθεστώς εισαγωγής
Μοναδικός αριθμός αναφοράς (1):
1 Ατομικός αριθμός μητρώου ΦΠΑ που χορηγείται από το κράτος μέλος εγγραφής σύμφωνα με το άρθρο 362 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ Ατομικός αριθμός μητρώου ΦΠΑ που χορηγείται από το κράτος μέλος εγγραφής σύμφωνα με το άρθρο 369δ της οδηγίας 2006/112/ΕΚ, συμπεριλαμβανομένου του κωδικού της χώρας Ατομικός αριθμός μητρώου ΦΠΑ που χορηγείται από το κράτος μέλος εγγραφής σύμφωνα με το άρθρο 369ιζ παράγραφος 1 ή 3 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ
    Αν ο υποκείμενος στον φόρο εκπροσωπείται από μεσάζοντα, ο αριθμός φορολογικού μητρώου του εν λόγω μεσάζοντα που χορηγείται σύμφωνα με το άρθρο 369ιζ παράγραφος 2 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ
2 Φορολογική περίοδος (2) Φορολογική περίοδος (2) Φορολογική περίοδος (3)
Ημερομηνία έναρξης και λήξης της περιόδου (4) Ημερομηνία έναρξης και λήξης της περιόδου (4) Ημερομηνία έναρξης και λήξης της περιόδου (5)
3 Νόμισμα Νόμισμα Νόμισμα
Μέρος 2: Για κάθε κράτος μέλος κατανάλωσης στο οποίο οφείλεται ΦΠΑ (6)
    2α) Υπηρεσίες που παρασχέθηκαν από το κράτος μέλος εγγραφής και τη/τις μόνιμη/-ες εγκατάσταση-εις εκτός της Ένωσης
2β) Παραδόσεις αγαθών που απεστάλησαν ή μεταφέρθηκαν από το κράτος μέλος εγγραφής (7)
 


4.1 Κωδικός χώρας του κράτους μέλους κατανάλωσης Κωδικός χώρας του κράτους μέλους κατανάλωσης Κωδικός χώρας του κράτους μέλους κατανάλωσης
5.1 Κανονικός συντελεστής ΦΠΑ στο κράτος μέλος κατανάλωσης (8) Κανονικός συντελεστής ΦΠΑ στο κράτος μέλος κατανάλωσης (8) Κανονικός συντελεστής ΦΠΑ στο κράτος μέλος κατανάλωσης (8)
6.1 Μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ στο κράτος μέλος κατανάλωσης (8) Μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ στο κράτος μέλος κατανάλωσης (8) Μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ στο κράτος μέλος κατανάλωσης (8)
7.1 Φορολογητέο ποσό με κανονικό συντελεστή (8) Φορολογητέο ποσό με κανονικό συντελεστή (8) Φορολογητέο ποσό με κανονικό συντελεστή (8)
8.1 Ποσό ΦΠΑ με κανονικό συντελεστή (8) Ποσό ΦΠΑ με κανονικό συντελεστή (8) Ποσό ΦΠΑ με κανονικό συντελεστή (8)
9.1 Φορολογητέο ποσό με μειωμένο συντελεστή (8) Φορολογητέο ποσό με μειωμένο συντελεστής (8) Φορολογητέο ποσό με μειωμένο συντελεστή (8)
10.1 Ποσό ΦΠΑ με μειωμένο συντελεστή (8) Ποσό ΦΠΑ με μειωμένο συντελεστή (8) Ποσό ΦΠΑ με μειωμένο συντελεστή (8)
11.1 Συνολικό καταβλητέο ποσό ΦΠΑ Συνολικό καταβλητέο ποσό ΦΠΑ για παροχές υπηρεσιών που δηλώθηκαν στο μέρος 2α και παραδόσεις αγαθών που δηλώθηκαν στο μέρος 2β Συνολικό καταβλητέο ποσό ΦΠΑ
    2γ) Υπηρεσίες που παρασχέθηκαν από μόνιμες εγκαταστάσεις σε κράτη μέλη εκτός του κρότους μέλους εγγραφής (9)  
    2δ) Παραδόσεις αγαθών που απεστάλησαν ή μεταφέρθηκαν από κράτος μέλος εκτός του κράτους μέλους εγγραφής (10) (11)  
12.1   Κωδικός χώρας του κράτους μέλους κατανάλωσης  
13.1   Κανονικός συντελεστής ΦΠΑ στο κράτος μέλος κατανάλωσης (8)  
14.1   Μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ στο κράτος μέλος κατανάλωσης (8)  


15.1   Ατομικός αριθμός μητρώου ΦΠΑ ή, εάν δεν υπάρχει, αριθμός φορολογικού μητρώου, συμπεριλαμβανομένου του κωδικού χώρας:
- της μόνιμης εγκατάστασης από την οποία πραγματοποιούνται παροχές υπηρεσιών- ή
- της εγκατάστασης από την οποία αποστέλλονται ή μεταφέρονται τα αγαθά.
Όταν οι παραδόσεις αγαθών πραγματοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 14α παράγραφος 2 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ και ο υποκείμενος στον φόρο δεν διαθέτει αριθμό μητρώου ΦΠΑ ή αριθμό φορολογικού μητρώου στο κράτος μέλος από το οποίο αποστέλλονται ή μεταφέρονται τα αγαθά, πρέπει ακόμη να παρέχεται ο κωδικός χώρας του εν λόγω κράτους μέλους.
 
16.1   Φορολογητέο ποσό με κανονικό συντελεστή (8)  
17.1   Ποσό ΦΠΑ με κανονικό συντελεστή (8)  
18.1   Φορολογητέο ποσό με μειωμένο συντελεστή (8)  
19.1   Ποσό ΦΠΑ με μειωμένο συντελεστής (8)  
20.1   Συνολικό καταβλητέο ποσό ΦΠΑ για παροχές υπηρεσιών που δηλώθηκαν στο μέρος 2γ και παραδόσεις αγαθών που δηλώθηκαν στο μέρος 2δ  
    2ε) Γενικό σύνολο για τις παροχές και παραδόσεις από το κράτος μέλος εγγραφής, τις παραδόσεις αγαθών από άλλο κράτος μέλος και τις παροχές υπηρεσιών από όλες τις μόνιμες εγκαταστάσεις που βρίσκονται εκτός του κράτους μέλους εγγραφής  
21.1   Σύνολο καταβλητέου ποσού ΦΠΑ (τετραγωνίδιο 11.1 + τετραγωνίδιο 11.2 ... + τετραγωνίδιο 20.1 + τετραγωνίδιο 20.2 ...)  
Μέρος 3: Για κάθε κράτος μέλος κατανάλωσης νια το οποίο πραγματοποιείται διόρθωση ΦΠΑ
22.1. Φορολογική περίοδος (2) Φορολογική περίοδος (2) Φορολογική περίοδος (3)
23.1 Κωδικός χώρας του κράτους μέλους κατανάλωσης Κωδικός χώρας του κράτους μέλους κατανάλωσης Κωδικός χώρας του κράτους μέλους κατανάλωσης


24.1 Συνολικό ποσό ΦΠΑ που προκύπτει από διορθώσεις παροχών και παραδόσεων (12) Συνολικό ποσό ΦΠΑ που προκύπτει από διορθώσεις παροχών και παραδόσεων (12) Συνολικό ποσό ΦΠΑ που προκύπτει από διορθώσεις παροχών και παραδόσεων (12)
Μέρος 4: Υπόλοιπο οφειλόμενου ΦΠΑ για κάθε κράτος μέλος κατανάλωσης
25.1. Συνολικό οφειλόμενο ποσό ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένων διορθώσεων προηγούμενων δηλώσεων ανά κράτος μέλος (τετραγωνίδιο 11.1 + τετραγωνίδιο 11.2 ... + τετραγωνίδιο 24.1 + τετραγωνίδιο 24.2. ...) (12) Συνολικό οφειλόμενο ποσό ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένων διορθώσεων προηγούμενων δηλώσεων ανά κράτος μέλος (τετραγωνίδιο 21.1 + τετραγωνίδιο 21.2 ... + τετραγωνίδιο 24.1 + τετραγωνίδιο 24.2. ...) (12) Συνολικό οφειλόμενο ποσό ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένων διορθώσεων προηγούμενων δηλώσεων ανά κράτος (μέλος τετραγωνίδιο 11.1 + τετραγωνίδιο 11.2 ... + τετραγωνίδιο 24.1 + τετραγωνίδιο 24.2. ...) (12)
Μέρος 5: Συνολικό οφειλόμενο ποσό ΦΠΑ για όλα τα κράτη μέλη κατανάλωσης
26 Συνολικό οφειλόμενο ποσό ΦΠΑ για όλα τα κράτη μέλη (τετραγωνίδιο 25.1 + 25.2....) (13) Συνολικό οφειλόμενο ποσό ΦΠΑ για όλα τα κράτη μέλη (τετραγωνίδιο 25.1 + 25.2....) (13) Συνολικό οφειλόμενο ποσό ΦΠΑ για όλα τα κράτη μέλη (τετραγωνίδιο 25.1 + 25.2.....) (13)


_________________________
(1) Ο μοναδικός αριθμός αναφοράς όπως έχει χορηγηθεί από το κράτος μέλος εγγραφής αποτελείται από τον κωδικό χώρας του κράτους μέλους εγγραφής / αριθμό ΦΠΑ / περίοδο - δηλαδή CZ/xxxxxxxxx/Q1.yyyy (ή /M01.yyyy για το καθεστώς εισαγωγής) + προσθήκη χρονοσφραγίδας. Ο αριθμός χορηγείται από το κράτος μέλος εγγραφής πριν από τη διαβίβαση της δήλωσης στα άλλα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη.
(2) Αναφέρεται στα ημερολογιακά τρίμηνα: Ql.yyyy - Q2.yyyy - Q3.yyyy - Q4.yyyy. Όταν υπάρχουν περισσότερες από μία φορολογικές περίοδοι που πρέπει να διορθωθούν στο μέρος 3, χρησιμοποιείται το τετραγωνίδιο 22.1.1, 22.1.2 κ.λπ.
(3) Αναφέρεται στους ημερολογιακούς μήνες: M01.yyyy - M02.yyyy - M03.yyyy - κ.λπ. Όταν υπάρχουν περισσότερες από μία φορολογικές περίοδοι που πρέπει να διορθωθούν στο μέρος 3, χρησιμοποιείται το τετραγωνίδιο 22.1.1, 22.1.2 κ.λπ.
(4) Συμπληρώνεται μόνο στις περιπτώσεις που ο υποκείμενος στον φόρο υποβάλλει περισσότερες από μία δηλώσεις ΦΠΑ για το ίδιο τρίμηνο. Αναφέρεται στις ημερολογιακές ημέρες: dd.mm.yyyy - dd.mm.yyyy.
(5) Συμπληρώνεται μόνο στις περιπτώσεις που ο υποκείμενος στον φόρο / ο μεσάζων υποβάλλει περισσότερες από μία δηλώσεις ΦΠΑ για τον ίδιο μήνα. Αναφέρεται στις ημερολογιακές ημέρες: dd.mm.yyyy - dd.mm.yyyy.
(6) Όταν υπάρχουν περισσότερα από ένα κράτη μέλη κατανάλωσης.
(7) Συμπεριλαμβανομένων παραδόσεων οι οποίες διευκολύνονται από ηλεκτρονική διεπαφή που αναφέρεται στο άρθρο 14α παράγραφος 2 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ, στην περίπτωση που η αποστολή ή η μεταφορά των εν λόγω αγαθών αρχίζει και λήγει στο κράτος μέλος εγγραφής.
(8) Στην περίπτωση που εφαρμόζονται περισσότεροι από έναν κανονικοί συντελεστές κατά την περίοδο της δήλωσης, χρησιμοποιούνται τα τετραγωνίδια 5.1.2, 7.1.2, 8.1.2, 13.1.2, 16.1.2, 17.1.2 κ.λπ. Στην περίπτωση που εφαρμόζονται περισσότεροι από έναν μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ, χρησιμοποιούνται τα τετραγωνίδια 6.1.2, 9.1.2, 10.1.2, 14.1.2, 18.1.2, 19.1.2 κ.λπ.
(9) Στην περίπτωση που υπάρχουν περισσότερες από μία μόνιμες εγκαταστάσεις, χρησιμοποιούνται τα τετραγωνίδια 12.2 έως 20.2 κ.λπ.
(10) Στην περίπτωση που υπάρχουν περισσότερα του ενός κράτη μέλη εκτός του κράτους μέλους εγγραφής από το οποίο αποστέλλονται ή μεταφέρονται τα αγαθά, χρησιμοποιούνται τα τετραγωνίδια 12.2 έως 20.2 κ.λπ.
(11) Συμπεριλαμβανομένων παραδόσεων οι οποίες διευκολύνονται από ηλεκτρονική διεπαφή που αναφέρεται στο άρθρο 14α παράγραφος 2 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ, στην περίπτωση που η αποστολή ή η μεταφορά των εν λόγω αγαθών αρχίζει και λήγει στο ίδιο κράτος μέλος.
(12) Το ποσό αυτό μπορεί να είναι αρνητικό.
(13) Δεν είναι δυνατό να λαμβάνονται υπόψη αρνητικά ποσά στα τετραγωνίδια 25.1, 25.2 κ.λπ.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης