Γ.Π.οικ. 70413/10.11.2021

Χορήγηση Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID-19 από άλλες διοικητικές δομές φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, προσδιορισμός τεχνικών λεπτομερειών απόδοσής του και τήρηση θυρίδων αρμοδιότητας των Υπουργείων Μετανάστευσης και Ασύλου και Προστασίας του Πολίτη στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr- ΕΨΠ)

10 Οκτ 2021

Taxheaven.gr
Αριθμ. Γ.Π.οικ. 70413/2021

(ΦΕΚ Β' 5300/16-11-2021)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ -ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ -ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ -ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (L119),

β) της από 30.5.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 87), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4806/2021 (Α' 95) και ιδίως των παρ. 3 και 7 του άρθρου πρώτου αυτής, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο τριακοστό του ν. 4839/2021 (Α'181),

γ) του ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία» (Α'36) και ιδίως το άρθρο 248 αυτού,

δ) του ν. 4764/2020 «Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α' 256) και ιδίως το άρθρο 55 αυτού,

ε) του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/ 2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α' 184), και ιδίως του άρθρου 26 και της παρ. 17 του άρθρου 107 του νόμου αυτού,

στ) του άρθρου 16 του ν. 4704/2020 «Επιτάχυνση και απλούστευση της ενίσχυσης οπτικοακουστικών έργων, ενίσχυση της Ψηφιακής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» (Α' 133),

ζ) του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α' 137),

η) του ν. 3607/2007 «Σύσταση και Καταστατικό της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.» (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.) και λοιπές ασφαλιστικές και οργανωτικές διατάξεις» (Α' 245),

θ) του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα Ζητήματα» (Α' 134), και ιδίως το άρθρο 58 αυτού «Τροποποίηση της Ανώνυμης Εταιρείας Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας Α.Ε. (με διακριτικό τίτλο ΕΔΕΤ) και μετονομασία της σε Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε. (με διακριτικό τίτλο ΕΔΥΤΕ Α.Ε.)»,

ι) των παρ. 3 και 4 του άρθρου 3 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α' 45),

ια) του άρθρου 90 του «Κώδικα της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 63/2005 (Α' 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α' 133),

ιβ) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α' 119),

ιγ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 121),

ιδ) του π.δ. 6/2020 «Διορισμός Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού» (Α' 5),

ιε) του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 155),

ιστ) του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 2),

ιζ) του π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α' 155),

ιη) του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α' 168),

ιθ) του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α'148),

κ) του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α' 180),

κα) του π.δ. 4/2020 «Σύσταση Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α' 4),

κβ) του π.δ. 106/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου (Α' 255),

κγ) του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α' 85),

κδ) της υπό στοιχεία Υ6/9.7.2019 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β' 2902),

κε) της υπ' αρ. 4251/30.8.2021 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Επικρατείας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Γεώργιο Γεωργαντά» (Β' 3996),

κστ) της υπ' αρ. 80/30.08.2019 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη, Ελευθέριο Οικονόμου» (Β'3058),

κζ) της υπό στοιχεία 5620 ΕΞ 26-02-2021 απόφασης του Υπουργού Επικρατείας «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων για την υποβολή αιτήσεων και την έκδοση εγγράφων μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr - ΕΨΠ) καθώς και για τη χρήση των θυρίδων φορέων και χρηστών που τηρούνται σε αυτή» (Β' 849),

κη) της υπό στοιχεία 29810 ΕΞ 23.10.2020 απόφασης του Υπουργού Επικρατείας «Διαδικασία αυθεντικοποίησης υπαλλήλων του δημοσίου τομέα σε ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες» (Β' 4798),

λ) της υπ' αρ. 246/8.3.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη και Επικρατείας «Τήρηση θυρίδων της Ελληνικής Αστυνομίας στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr- ΕΨΠ)» (B' 968).

λα) και της υπ' αρ. 118944 ΕΞ 23-10-2019 απόφασης του Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Β' 3990).

2. Το υπ' αρ. 18822οικ./24.10.2021 αίτημα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη προς την Υπηρεσία Συντονισμού Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης και το υπ' αρ. 358189/2.11.2021 αίτημα του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου προς την Υπηρεσία Συντονισμού Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης.

3. Την υπό στοιχεία Β1α/69321/05.11.2021 βεβαίωση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την οποία η έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός - Δικαιούχοι


1. Με την παρούσα, περιγράφονται οι όροι και η διαδικασία χορήγησης Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID-19 με πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του φυσικού προσώπου - κατόχου του όσον αφορά στον εμβολιασμό, σύμφωνα με το άρθρο πρώτο της από 30.05.2021 ΠΝΠ, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4806/2021 (Α'95), σε ειδικότερες κατηγορίες δικαιούμενων προσώπων, από τις ακόλουθες δομές Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης: (α) τις κοινωνικές υπηρεσίες, τα Κέντρα Κοινότητας και τα Κέντρα Ένταξης Μεταναστών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' βαθμού, (β) την Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης, του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, (γ) τα Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών (ΠΡΟ.ΚΕ.Κ.Α.) του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και (δ) τα Καταστήματα Κράτησης Αλλοδαπών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

2. Δικαιούχοι της διαδικασίας που περιγράφεται στην παρούσα είναι:

(i) α) ημεδαποί και αλλοδαποί που διαβιούν σε συνθήκες αστεγίας, β) πολίτες τρίτων χωρών ή ανιθαγενείς ανεξαρτήτως νομιμότητας διαμονής και γ) γενικότερα όλες οι ευάλωτες κοινωνικές ομάδες με περιορισμένη πρόσβαση στα δημόσια αγαθά. Οι ως άνω δικαιούχοι δύνανται να προσέλθουν στις κοινωνικές υπηρεσίες, τα Κέντρα Κοινότητας και τα Κέντρα Ένταξης Μεταναστών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' βαθμού, εφόσον οι εν λόγω Φορείς συμμετέχουν στη διαδικασία του άρθρου τριακοστού του ν. 4839/2021.

(ii) Διαμένοντες σε δομές προσωρινής φιλοξενίας και ταυτοποίησης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

(iii) Κρατούμενοι σε Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών (ΠΡΟ.ΚΕ.ΚΑ.) του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

(iv) Κρατούμενοι σε Καταστήματα Κράτησης του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Άρθρο 2
Διαδικασία Χορήγησης Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID-19 σε ειδικότερες κατηγορίες δικαιούμενων προσώπων


1. Το Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 δύναται να χορηγείται στους δικαιούχους της παρ. 2 του άρθρου 1 και από τις δομές της παρ. 1 του ιδίου άρθρου, κατόπιν αίτησής τους, είτε με την αυτοπρόσωπη παρουσία, είτε χωρίς την απαίτηση αυτοπρόσωπης παρουσίας αυτών στους δικαιούχους των περιπτώσεων (iii) και (iv) της παρ. 2 του άρθρου 1.

2. Η χορήγηση του Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID-19 πραγματοποιείται μέσω της εφαρμογής «Θυρίδες» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr - ΕΨΠ), από εξουσιοδοτημένο υπάλληλο, ο οποίος αποτελεί προσωπικό του Δημοσίου Τομέα και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α' βαθμού με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και είναι απογεγραμμένος στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου (apografi.gov.gr). Ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος εισέρχεται στην εφαρμογή αφότου αυθεντικοποιηθεί με τη χρήση των Κωδικών Δημόσιας Διοίκησης. Για τον σκοπό αυτό, δημιουργούνται για κάθε φορέα της παρ. 1 του άρθρου 1 θυρίδες, οι οποίες τηρούνται στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη (ΕΨΠ) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 26 του ν. 4727/2020 και την υπό στοιχεία 5620 ΕΞ 26-02-2021 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας (Β' 849) και φέρουν τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται στο άρθρο 3 της παρούσας.

3. Ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος εισάγει τα εξής στοιχεία του φυσικού προσώπου: α) τον ΑΜΚΑ, τον ΠΑΜΚΑ ή τον ΠΑΑΥΠΑ, β) το όνομα, γ) το επώνυμο και δ) την ημερομηνία γέννησης. Για τη διασταύρωση των ανωτέρω ταυτοποιητικών στοιχείων του φυσικού προσώπου γίνεται αποδεκτό οποιοδήποτε ταυτοποιητικό έγγραφο προσκομίζει το φυσικό πρόσωπο, δυνάμει της παρ. 3 του άρθρου 248 του ν. 4782/2021 και δεν διενεργείται έλεγχος νομιμότητας παραμονής. Ειδικότερα, ως ταυτοποιητικά έγγραφα δύναται να θεωρηθούν τα ακόλουθα έγγραφα: α) Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς, β) ληξιαρχική πράξης γέννησης, γ) διαβατήριο, δ) προσωρινός ή οριστικός τίτλος διαμονής και ε) άλλο έγγραφο ταυτοποίησης. Τα ανωτέρω έγγραφα γίνονται αποδεκτά από τις διοικητικές δομές της παρ. 1, ανεξαρτήτως αν βρίσκονται σε ισχύ. Στα άλλα έγγραφα ταυτοποίησης εντάσσονται, ενδεικτικά, αποφάσεις απέλασης, απορριπτικές αποφάσεις ασύλου στον Α' ή Β' βαθμό, αποφυλακιστήρια, Δικαστικές Αποφάσεις, υπηρεσιακά σημειώματα της Ελληνικής Αστυνομίας, σε περίπτωση αναβολής εκτέλεσης απόφασης απομάκρυνσης.

4. Για τον σκοπό της έκδοσης του Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID-19, σύμφωνα με την παρούσα, το πληροφοριακό σύστημα της εφαρμογής διασυνδέεται με το Εθνικό Μητρώο Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19 και το Εθνικό Μητρώο ΑΜΚΑ - ΕΜΑΕΣ της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. από τα οποία αντλεί, με ηλεκτρονικό τρόπο, τα αναγκαία στοιχεία, εφαρμόζοντας κατάλληλα τεχνικά μέτρα κρυπτογράφησης.

5. Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω ενεργειών, ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος προβαίνει στην έκδοση του Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID-19 για λογαριασμό του φυσικού προσώπου.

Άρθρο 3
Θυρίδες αρμοδιότητας Υπουργείων Μετανάστευσης και Ασύλου και Προστασίας του Πολίτη


1. Στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ) τηρούνται οι θυρίδες των οργανικών μονάδων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 26 του ν. 4727/2020.

2. Στις θυρίδες της παρ. 1 προωθούνται από την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ) οι αιτήσεις των φυσικών προσώπων/χρηστών που υποβάλλονται σε αυτήν με την επισύναψη των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την έκδοση εγγράφων από τις αρμόδιες υπηρεσίες και τις οργανικές μονάδες του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη , σύμφωνα με όσα ορίζονται στην υπό στοιχεία 5620 ΕΞ 26-02-2021 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας. Σύμφωνα με όσα ορίζονται στην απόφαση αυτή γίνεται και η επαλήθευση του περιεχομένου των υποβαλλόμενων αιτήσεων και των συνημμένων τους από τον λήπτη (φορέα της θυρίδας υποβολής).

Άρθρο 4
Λειτουργίες και Χαρακτηριστικά των θυρίδων


1. Οι θυρίδες του άρθρου 3 λειτουργούν ως «ψηφιακά γραμματοκιβώτια» με τα εξής χαρακτηριστικά:

α. Έχουν μοναδικό κωδικό και όνομα.

β. Παρέχουν στους εξουσιοδοτημένους χρήστες/ υπαλλήλους του φορέα διαβαθμισμένη πρόσβαση, με ρόλους, μέσω εφαρμογής και σε πληροφοριακά συστήματα μέσω προγραμματιστικής διεπαφής.

γ. Περιέχουν αναρτημένα έγγραφα, αιτήσεις ή άλλα σύνολα δεδομένων.

δ. Οργανώνουν τα αναρτημένα έγγραφα ανά υπόθεση.

ε. Οι χειριστές των θυρίδων θα λαμβάνουν, κατά περίπτωση, ενημερώσεις για την καταχώριση ενός εγγράφου ή συνόλου δεδομένων στη θυρίδα ανάλογα με τα διαθέσιμα κανάλια επικοινωνίας που έχουν ρυθμίσει (μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου - email, μήνυμα συντόμου κειμένου - SMS, κ.ά.). Αναλόγως το έγγραφο ή το σύνολο δεδομένων που καταχωρίζεται στη θυρίδα τους, δύνανται να το αποθηκεύσουν σε μορφότυπο αυτοτελούς αρχείου, ή να το προσπελάσουν σε πραγματικό χρόνο ή να προβούν σε εξαγωγή του συνόλου ή τμήματος των δεδομένων.

στ. Για την διεκπεραίωση των αιτήσεων από τους διαχειριστές και χειριστές, υπάρχουν στη θυρίδα σχετικές επιλογές διαχείρισης, όπως: - Ανάθεση - Ανάληψη υπόθεσης σε/από υπάλληλο - Κατάσταση αίτησης - Δυνατότητα αλλαγής της κατάστασης της αίτησης - Αναζήτηση -Ιστορικό υποθέσεων - Στατιστικά στοιχεία υποθέσεων -Ανάρτηση απάντησης στην θυρίδα του χρήστη - Αποστολή ενημερωτικού μηνύματος στον χρήστη.

2. Στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ) δημιουργούνται για τις οργανικές μονάδες του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη περισσότερες από μία θυρίδες, ανάλογα με τις ανάγκες αυτών. Οι ορισθείσες ως ανώτερες ιεραρχικά θυρίδες παρέχουν πρόσβαση σε όλες τις θυρίδες που υπάγονται σε αυτές.

3. Στις θυρίδες των οργανικών μονάδων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη τηρούνται έγγραφα ή σύνολα δεδομένων που απευθύνονται ή αφορούν σε αυτές και τα οποία δύνανται να υποβάλλονται από φυσικά πρόσωπα/χρήστες μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr- ΕΨΠ), καθώς και οι σχετικές με αυτά απαντήσεις/έγγραφα.

4. Τα έγγραφα που υποβάλλονται στις θυρίδες, καθώς και οι σχετικές με αυτά απαντήσεις/έγγραφα μπορούν να παραμένουν αποθηκευμένες στις θυρίδες των οργανικών μονάδων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για χρονικό διάστημα έως πέντε (5) ετών.

Άρθρο 5
Χρήστες των θυρίδων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη


1. Στις θυρίδες του άρθρου 3 προβλέπονται δύο διακριτοί ρόλοι για τους ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους των οργανικών μονάδων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη:

α) Χειριστής: Διαχειρίζεται τις υποθέσεις και τις αιτήσεις των φυσικών προσώπων.

β) Διαχειριστής: Ορίζει και διαγράφει χειριστές, τροποποιεί τα στοιχεία επικοινωνίας της θυρίδας και την ονομασία της θυρίδας και εξάγει στατιστικά στοιχεία.

2. Ο διαχειριστής της ορισθείσας ως ανώτερης ιεραρχικά θυρίδας έχει πρόσβαση στις θυρίδες που υπάγονται σε αυτή.

3. Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου και του Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη είναι αυτοτελώς υπεύθυνα για τον ορισμό των εξουσιοδοτημένων χρηστών της κάθε θυρίδας, ήτοι για τους χειριστές και διαχειριστές τους.

4. Η Υπηρεσία Συντονισμού Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών είναι υπεύθυνη για τον ορισμό του διαχειριστή των ανώτερων ιεραρχικά θυρίδων, σύμφωνα με αίτημα που υποβάλει έκαστο των ανωτέρω υπουργείων κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 26 του ν. 4727/2020.

5. Οι χειριστές και οι διαχειριστές αποκτούν πρόσβαση στη θυρίδα, αφού προηγουμένως προβούν σε επαλήθευση/επιβεβαίωση της ταυτότητας με την χρήση των «Κωδικών Δημόσιας Διοίκησης» σύμφωνα με την υπό στοιχεία 29810 ΕΞ 23.10.2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Διαδικασία αυθεντικοποίησης υπαλλήλων του δημοσίου τομέα σε ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες» και οφείλουν να διεκπεραιώσουν την αίτηση του ενδιαφερόμενου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 29 του ν. 4727/2020.

Άρθρο 6
Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στην εφαρμογή «Θυρίδες»


1. Το Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και το Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη ενεργούν ως ανεξάρτητοι υπεύθυνοι επεξεργασίας των δεδομένων που τηρούνται στις θυρίδες εκάστου, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 26 του ν. 4727/2020.

2. Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη είναι αυτοτελώς υπεύθυνα ιδίως για τον ορισμό των εσωτερικών όρων χρήσης των θυρίδων εκάστου και των εξουσιοδοτημένων χρηστών αυτών, καθώς και για τον χρόνο τήρησης και τον τρόπο διαχείρισης και διαγραφής των δεδομένων.

3. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ενεργεί ως ανεξάρτητος υπεύθυνος επεξεργασίας για την λειτουργία της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης.

4. Η ανώνυμη εταιρεία του Ελληνικού Δημοσίου με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Α.Ε.» και διακριτικό τίτλο «Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.» ορίζεται ως Εκτελούσα την Επεξεργασία για λογαριασμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 28 του Γ.Κ.Π.Δ., για τη λειτουργία της εφαρμογής «Θυρίδες» μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης. Στο πλαίσιο αυτό, η Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε., ως εκτελούσα την επεξεργασία, έχει την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας, ενεργώντας σύμφωνα με το ενωσιακό και εθνικό δίκαιο και, ιδίως, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου (Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων ΓΚΠΔ) και του ν. 4624/2019.

5. Ειδικά όσον αφορά στη διαδικασία του άρθρου 2, σκοπός της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι η χορήγηση Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID-19 στους δικαιούχους της παρ. 2 του άρθρου 1 από τις δομές της παρ. 1 του ιδίου άρθρου.

Άρθρο 7
Έναρξη ισχύος


1. Η διαδικασία χορήγησης Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID-19 του άρθρου 2 άρχεται την 1.12.2021.

2. Ειδικά για τις κοινωνικές υπηρεσίες, τα Κέντρα Κοινότητας και τα Κέντρα Ένταξης Μεταναστών των ΟΤΑ α' βαθμού, η διαδικασία χορήγησης Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID-19 του άρθρου 2 εκκινεί από την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας των θυρίδων των ανωτέρω Ο.Τ.Α. στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη, όπως αυτή θα καθορισθεί με την κοινή υπουργική απόφαση της παρ. 17 του άρθρου 107 του ν. 4727/2020.

3. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2021

Οι Υπουργοί

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Υγείας
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ

Προστασίας του Πολίτη
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ

Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Εσωτερικών
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

Μετανάστευσης και Ασύλου
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ

Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ

Επικρατείας
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ


Taxheaven.gr