Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1015/6.2.2004 Τύπος και περιεχόμενο της αίτησης και του πιστοποιητικού του άρθρου 105 του 2961/2001 και διαδικασία χορήγησης αυτού.

Κατηγορία: Φορολογία Κεφαλαίου

ΠΟΛ.1015/6.2.2004
Τύπος και περιεχόμενο της αίτησης και του πιστοποιητικού του άρθρου 105 του 2961/2001 και διαδικασία χορήγησης αυτού.


ΠΟΛ.1015/6.2.2004 Τύπος και περιεχόμενο της αίτησης και του πιστοποιητικού του άρθρου 105 του 2961/2001 και

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα, 6 Φεβρουαρίου 2004
Αριθμ.Πρωτ.: 1011294/70/Α΄ 0013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ Α΄

ΠΟΛ 1015

ΘΕΜΑ: Τύπος και περιεχόμενο της αίτησης και του πιστοποιητικού του άρθρου 105 του Ν.2961/2001 και διαδικασία χορήγησης αυτού.

Εχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις του Ν.2961/2001 (ΦΕΚ 266/Α) «Κύρωση του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών και Κερδών από Λαχεία».
2) Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 26 του Ν. 3220/2004 (ΦΕΚ 15/Α), «Μέτρα αναπτυξιακής και κοινωνικής πολιτικής - Αντικειμενικοποίηση του φορολογικού έλεγχου και άλλες διατάξεις».
3) Την υπ' αριθ. 1065956/863/Α0006/15.7.2003 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 985/Β), με την οποία καθορίζονται οι αρμοδιότητες των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών.
4) Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Αποφασίζουμε

1) Η αίτηση για τη χορήγηση του πιστοποιητικού του άρθρου 105 του Ν.2961/2001 και το πιστοποιητικό αυτό αποτελούν ενιαίο έντυπο, τον τύπο και το περιεχόμενο του οποίου καθορίζουμε σύμφωνα με το σχέδιο που είναι συνημμένο στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

2) Καθορίζουμε τη διαδικασία χορήγησης του πιστοποιητικού του άρθρου 105 του Ν.2961/2001 ως ακολούθως:
- Η αίτηση για τη χορήγηση του πιστοποιητικού φόρου κληρονομιάς, δωρεάς ή γονικής παροχής για περιουσιακά στοιχεία, που αποτελούν αντικείμενο κτήσης αιτία θανάτου, δωρεάς ή γονικής παροχής, υποβάλλεται ή αποστέλλεται με τηλεομοιοτυπία (FAX) στη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) την αρμόδια για την κληρονομιά, δωρεά ή γονική παροχή ή την αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος του δικαιούχου του πιστοποιητικού.
- Αν το πιστοποιητικό φόρου κληρονομιάς, δωρεάς ή γονικής παροχής απαιτείται για τη μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων, που αποτελούν αντικείμενο κτήσης αιτία θανάτου, δωρεάς ή γονικής παροχής, η αίτηση για τη χορήγηση του μπορεί να υποβάλλεται και από το συμβολαιογράφο, ο οποίος θα συντάξει το μεταβιβαστικό συμβολαιογραφικό έγγραφο, στη ΔΟΥ την αρμόδια για τη μεταβίβαση των περιουσιακών αυτών στοιχείων.
- Η ΔΟΥ, στην οποία υποβάλλεται η αίτηση, την καταχωρεί και αποστέλλει άμεσα αντίγραφα αυτής με FAX στις συναρμόδιες ΔΟΥ, προκειμένου με οίκοθεν διαδικασία να διαπιστώσει την ακρίβεια των δηλωθέντων στοιχείων, καθώς και το ποσό του επιμεριστικά αναλογούντα φόρου κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών και να παραδώσει το πιστοποιητικό, μετά την εξόφληση του φόρου, στο φορολογούμενο ή στο συμβολαιογράφο.

3) Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα Κυβερνήσεως.

Συνημμένο: Ενα σχέδιο αίτηση - πιστοποιητικού:

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης