Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1048/6.3.2003 Όροι και προϋποθέσεις υποβολής των ετήσιων Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων ηλεκτρονικά, στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών


Δημοσιεύθηκε στις : [ 06-03-2003 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1048/6.3.2003
Όροι και προϋποθέσεις υποβολής των ετήσιων Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων ηλεκτρονικά, στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών


Αθήνα, 6 Μαρτίου 2003
Αριθμ.Πρωτ.: 1023620/507/Α0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
1) ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡ/ΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Δ30)
2) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
- Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
- Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ
3) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ - Δ/ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ

ΠΟΛ 1048

ΘΕΜΑ: Όροι και προϋποθέσεις υποβολής των ετήσιων Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων ηλεκτρονικά, στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών.


Έχοντας υπόψη:


1. Τις διατάξεις της περίπτωσης στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 8, καθώς και των άρθρων 62, 66,67 και 85 παρ. 7 του ν.2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν.3013/2002 (ΦΕΚ 102 Α') περί «Αναβάθμισης της πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 69 του π.δ. 16/1989 (ΦΕΚ 6Α).

4. Την 100383/1330/Α0006/31.10.2001 (ΦΕΚ 1485 Β') κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με την οποία αναθέτονται αρμοδιότητες του Υπουργού στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

5. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 18 του ν.2753/1999 (ΦΕΚ 249Α).

6. Τις διατάξεις των άρθρων 38 και 8 παράγραφοι 8,9 του ν.2873/2000 (ΦΕΚ 285Α). 7. Την ανάγκη βελτίωσης της διαδικασίας υποβολής των ετήσιων Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων δια της υποβολής και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

7. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό.ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

'Aρθρο 1

Υποβολή Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων

α) Πιστοποίηση φορολογούμενων

Τα φυσικά πρόσωπα έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν αρχικές εμπρόθεσμες Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος μαζί με τα αναγκαία έντυπα, τα οποία προβλέπεται κάθε φορά να συνυποβάλλονται με αυτές, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας, μέσω Διαδικτύου (σύστημα TAXISnet).

Οι παραπάνω διακρίνονται σε δύο (2) κατηγορίες:

1. Οι ήδη πιστοποιημένοι χρήστες της ηλεκτρονικής υπηρεσίας που διαθέτουν τους προσωπικούς Κωδικούς Πρόσβασης (Κωδικός Χρήστη / Username, Κωδκκός Πρόσβασης / Password).

2. Οι νέοι χρήστες της ηλεκτρονικής υπηρεσίας οι οποίοι θα πιστοποιούνται ως εξής: . Επισκέπτονται το ΚΕΠ της επιλογής τους φέροντας επίσημο Δημόσιο έγγραφο (Αστυνομική Ταυτότητα, Διαβατήριο κ.λ.π.) που πιστοποιεί τα προσωπικά στοιχεία καθώς και οποιοδήποτε έγγραφο του Υ.Π.Ο.Ο. που πιστοποιεί τον ΑΦΜ τους.

Ο υπάλληλος του ΚΕΠ συμπληρώνει αντ' αυτών την αντίστοιχη ηλεκτρονική αίτηση βάσει των παραπάνω δικαιολογητικών.
Ως Ηλεκτρονική Δ/νση ορίζεται η αντίστοιχη ηλεκτρονική δ/νση του ΚΕΠ.
Ο υπάλληλος του ΚΕΠ εκτυπώνει την ηλεκτρονική αίτηση και την δίνει στον αιτούντα φορολογούμενο.
Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία πιστοποίησης και εφόσον πιστοποιηθεί ο αιτών αποστέλλονται από την Γ.Γ.Π.Σ. στην ηλεκτρονική δ/νση του ΚΕΠ οι προσωπικοί Κωδικοί πρόσβασης του φορολογούμενου.
Όταν δεν είναι δυνατή η πιστοποίηση του αιτούντα φορολογούμενου αποστέλλεται ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail).


Σε κάθε περίπτωση το ΚΕΠ αναλαμβάνει να ενημερώσει σχετικά τον φορολογούμενο και να του επιδώσει εκτύπωση με τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης.

Επισημαίνεται ότι η ηλεκτρονική Δ/νση επικοινωνίας φορολογούμενου με το Υπουργείο που δηλώνεται κατά την πιστοποίηση του, πρέπει να ενημερώνεται από τον ίδιο κάθε φορά που αλλάζει η ηλεκτρονική Δ/νση (βλέπε σχετική παράγραφο δ ιδίου άρθρου).

Η πρόσβαση στο TAXISnet για την υποβολή των ανωτέρω Δηλώσεων είναι εφικτή με τη χρήση των κωδικών πρόσβασης.

Ο συνδυασμός του Κωδικού Χρήστη ταυτοποιεί το συγκεκριμένο Φυσικό Πρόσωπο, αποτελεί απόρρητα προσωπικό στοιχείο και επιτρέπεται μόνο στον ίδιο να τον διαχειρίζεται και να τον μεταβάλλει, έτσι ώστε μόνο το πρόσωπο αυτό ή άλλο της επιλογής του να είναι σε γνώση αυτού και να έχει τη δυνατότητα χρήσης του. Εν προκειμένω ο φορολογούμενος επιλέγει αντ' αυτού το ΚΕΠ να χειρίζεται τους προσωπικούς Κωδικούς του.

Στις περιπτώσεις που προβλέπεται η υπογραφή των Δηλώσεων αυτών και από Φυσικό Πρόσωπο λογιστή/φοροτεχνικό, πρόσθετα συμπληρώνονται τα στοιχεία πιστοποίησης αυτού.

Η κατάθεση στα ΚΕΠ εξομοιώνεται με δήλωση αποδοχής από το φορολογούμενο της αποστολής της Δήλωσης του μέσω Διαδικτύου.

β) Ηλεκτρονική υποβολή της Δήλωσης (Ε1 ή Ε1Α και των αναγκαίων λοιπών εντύπων, Ε.Ε.Ε., Ε14).

1. Προκειμένου να υποβληθεί ηλεκτρονικά η Δήλωση ο φορολογούμενος. συμπληρώνει την προεκτυπωμένη Δήλωση (Ε1 ή Ε1Α) που του έχει αποσταλεί από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών και τα αναγκαία Έντυπα, Ειδικό Ενημερωτικό Έντυπο, Ε14 κατά περίπτωση και επισκέπτεται το ΚΕΠ.

2. Ο υπάλληλος του ΚΕΠ χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς Κωδικούς Πρόσβασης του φορολογουμένου καταχωρεί τα στοιχεία της συμπληρωμένης Δήλωσης και των αναγκαίων εντύπων.

3. Η Δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά και επιστέφεται Αριθμός καταχώρησης. Στον φορολογούμενο δίνεται εκτύπωση - αντίγραφο της Καταχωρηθείσας Δήλωσης και των αναγκαίων εντύπων με τον αριθμό καταχώρησης.

4. Σε περίπτωση που μετά την επεξεργασία των ηλεκτρονικά υποβληθεισών Δηλώσεων διαπιστωθεί λάθος αποστέλλεται από τη Γ.Γ.Π.Σ. σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) στην ηλεκτρονική Δ/νση του ΚΕΠ εφόσον αυτή είναι η διεύθυνση επικοινωνίας. Το ΚΕΠ με ευθύνη του ενημερώνει σχετικά τον φορολογούμενο.

γ) Υποβολή Συμπληρωματικών Στοιχείων (Ε2, Ε3 και Ε9).

Οι υπόχρεοι υποβολής Συμπληρωματικών Στοιχείων επισκέπτονται το ΚΕΠ την περίοδο υποβολής των εντύπων αυτών, 10/6 - 10/7 για το οικ. έτος 2003, προσκομίζοντας τα συμπληρωμένα έντυπα, τα οποία υποβάλλονται με τη διαδικασία του εδαφίου β.

δ) Μεταβολή Ηλεκτρονικής Διεύθυνσης

Η Μεταβολή της Ηλεκτρονικής Διεύθυνσης του φορολογούμενου μπορεί να γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του ΚΕΠ ή άλλου σημείου που διαθέτει σύνδεση στο Διαδίκτυο, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς Κωδικούς πρόσβασης.'Aρθρο 2

Ημερομηνία υποβολής

Στην περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής Δηλώσεων δεν διαφοροποιούνται οι γενικά καθοριζόμενες από τις σχετικές διατάξεις ημερομηνίες υποβολής τους.

Ως ημερομηνία υποβολής της Δήλωσης θεωρείται η ημερομηνία αποδοχής και επιτυχούς καταχώρησης αυτής στο σύστημα TAXISnet.

Η εμφάνιση στην οθόνη της Δήλωσης συσχετισμένης με το μοναδικό αριθμό καταχώρησης και η ημερομηνία υποβολής της ή η εκτύπωση της μέσω του συστήματος TAXISnet, αποτελούν για το Φυσικό Πρόσωπο την πληροφορία ή το αντίγραφο υποβολής της αντίστοιχα.'Aρθρο 3

Υποβολή δικαιολογητικών εγγράφων της Δήλωσης

Ειδικά για τις Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων που υποβάλλονται ηλεκτρονικά, δεν υποβάλλονται τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις οικείες διατάξεις.


'Aρθρο 4

Εξαιρέσεις από την ηλεκτρονική υποβολή Φορολογικών Δηλώσεων μέσω ΚΕΠ

Από την ηλεκτρονική υποβολή των Δηλώσεων μέσω .ΚΕΠ εξαιρούνται:

α) Φορολογικές Δηλώσεις που συνοδεύονται με Δηλώσεις συνάφειας.

β) Τροποποιητικές - συμπληρωματικές, ανακλητικές ή με επιφύλαξη Φορολογικές Δηλώσεις.'Aρθρο 5

Αναστολή πιστοποίησης

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων αναστέλλει την πιστοποίηση του Φυσικού Προσώπου:

α) Στην περίπτωση που το Φυσικό Πρόσωπο με έγγραφη αίτηση του, στο σύστημα TAXISnet, ζητήσει τη διαγραφή του (απενεργοποίηση).

β) Εφόσον διαπιστωθούν παραβάσεις των διατάξεων της παρούσας απόφασης ή υπάρχουν σοβαρές υπόνοιες ότι διαπράχθηκαν ποινικά αδικήματα ή παραβιάστηκαν

φορολογικές διατάξεις.

Η σχετική απόφαση περί αναστολής της πιστοποίησης (απενεργοποίηση) κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο.'Aρθρο 6

Ηλεκτρονική ταυτοποίηση

Η ηλεκτρονική μορφή της Δήλωσης διαβιβάζεται κρυπτογραφημένη και ταυτοποιείται μονοσήμαντα με τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης.'Aρθρο 7

Έλεγχος

Η αρμόδια Δ.Ο.Υ. έχει τη δυνατότητα πρόσβασης στις Δηλώσεις, καθώς και στα λοιπά στοιχεία, που παραλήφθηκαν μέσω του συστήματος TAXISnet και μπορεί να τις διαχειριστεί, όπως τις Δηλώσεις που παρέλαβε μηχανογραφικά τοπικά στη Δ.Ο.Υ. μέσω του TAXIS ή χειρόγραφα ή ηλεκτρονικά μέσω ΚΕΠ.'Aρθρο 8

Ισχύς της απόφασης

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης