Αποτελέσματα live αναζήτησης

41171/21-9-2021 Οδηγίες για τη διαδικασία παροχής μεταφραστικών υπηρεσιών


Δημοσιεύθηκε στις : [ 03-11-2021 ]
Κατηγορία: Λοιπά
Αφορά : Παροχή μεταφραστικών υπηρεσιών - Οδηγίες του Υπ. Δικαιοσύνης για τη διαδικασία παροχής

41171/21-9-2021
Οδηγίες για τη διαδικασία παροχής μεταφραστικών υπηρεσιών


Αθήνα, 21 /09/2021
Αριθ. Πρωτ.: 41171

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Μεσογείων 96
11527 Αθήνα
Πληροφορίες: Σ. Φραγκούλης
Τηλέφωνο: 2131307355
Email: [email protected]

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διαδικασία παροχής μεταφραστικών υπηρεσιών.

Σας ενημερώνουμε ότι με το άρθρο 147 του ν. 4781/2021 προβλέφθηκε η σύσταση του Μητρώου Πιστοποιημένων Μεταφραστών, τα μέλη του οποίου προσφέρουν τις υπηρεσίες τους απευθείας στους ενδιαφερόμενους φορείς, δημόσιους και ιδιωτικούς, χωρίς τη μεσολάβηση πλέον της Μεταφραστικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών, η οποία καταργήθηκε από 29.8.2021 με την παράγραφο 6 του άρθρου 478 του ίδιου νόμου.

Κατ’ εξουσιοδότηση δε των διατάξεων του άρθρου 150 του ως άνω νόμου, έχουν πλέον εκδοθεί η Π23ΜΕΤ – 34908/7.7.2021 (Β' 3149/7.7.2021) απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών «Κατάρτιση Μητρώου Πιστοποιημένων Μεταφραστών» και η 092.1/ΑΣ 4151/19-8-2021 κοινή απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Εξωτερικών (Β' 3903/23.8.2021) «Καθορισμός ελάχιστης νόμιμης αμοιβής πιστοποιημένων μεταφραστών».

Με την υπ’ αριθ. 24915/31-05-2021 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, όπως αυτή ισχύει, συστήθηκε ομάδα εργασίας για τον καθορισμό της πάγιας διαδικασίας παροχής μεταφραστικών υπηρεσιών στις Υπηρεσίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Δεδομένων των ανωτέρω και μέχρι τη γνωμοδότηση της επιτροπής αυτής, για την ανάθεση μεταφραστικών υπηρεσιών από τις επιμέρους δικαστικές αρχές, θα πρέπει να ακολουθηθούν οι διατάξεις περί απ’ ευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών, κάτω των ορίων, του ν.4412/2016.

Ειδικότερα, οι διατάξεις του ν.4412/2016 αναλύονται ως ακολούθως:

Α) Περιπτώσεις που δεν έχουν επείγοντα χαρακτήρα (συνήθης διαδικασία):

i) Πριν την οποιαδήποτε διαδικασία ανάθεσης υπηρεσιών μετάφρασης θα πρέπει να έχετε ζητήσει και λάβει σχετική έγκριση πίστωσης από το Τμήμα Εκτέλεσης Προϋπολογισμού και Εκκαθάρισης Δαπανών του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Το ύψος της δαπάνης θα το υπολογίσετε με βάση το είδος της μετάφρασης και τον αριθμό των προς μετάφραση σελίδων αφού συμβουλευτείτε και την 092.1/ΑΣ 4151/19-8-2021 κοινή απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Εξωτερικών (Β' 3903/23.8.2021) ως προς τον καθορισμό της κατώτατης αμοιβής μεταφραστικών πράξεων. Η εν λόγω πίστωση μπορεί να είναι είτε ανά περίπτωση είτε με βάση τα στατιστικά στοιχεία δαπανών της υπηρεσίας σας και για διάστημα που θα υπολογίζεται μέχρι τη λήξη του 2021. Σε κάθε περίπτωση η πίστωση δεν πρέπει να ξεπερνάει τα όρια της απευθείας ανάθεσης στο ν. 4412/2016, δηλαδή του ποσού των 30.000,00€, μέχρι το τέλος του έτους.
Αφού λάβετε τη σχετική έγκριση πίστωσης από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα προχωρήσετε στην ανάθεση της μετάφρασης σε κατάλληλο μεταφραστή που θα επιλέξετε από τους ενταγμένους στο Μητρώο Πιστοποιημένων Μεταφραστών στον ιστότοπο: https://metafraseis.services.gov.gr/. Ως κριτήρια επιλογής θα θέσετε την επάρκεια του υποψήφιου μεταφραστή για τη μετάφραση νομικών και δικαστικών εγγράφων σε σχέση με την οικονομική προσφορά που θα σας καταθέσει αλλά και το χρόνο παράδοσης ανάλογα με τις ανάγκες σας.

ii) Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ακολουθηθούν οι ακόλουθες διαδικασίες που προβλέπει ο ν.4412/2016 για τις αναθέσεις κάτω των ορίων και ειδικότερα ως εξής: α) Όταν πρόκειται για δαπάνη κάτω των 2.500,00€ τότε σύμφωνα και με το άρθρο 117α του ν.4412/2016 «είναι δυνατό να μην ακολουθείται διαδικασία ανάθεσης σύμβασης και οι πληρωμές να εκτελούνται ως εξόφληση έναντι νόμιμου φορολογικού παραστατικού, χωρίς να απαιτούνται έκδοση πράξης ανάθεσης ή οι διαδικασίες εκτέλεσης του παρόντος από την αναθέτουσα αρχή», δηλαδή η επιλογή του μεταφραστή θα γίνεται μεν με τα ανωτέρω κριτήρια (δηλαδή με έγκριση πίστωσης από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και συνεπακόλουθη επιλογή από το Μητρώο Πιστοποιημένων Μεταφραστών) αλλά δεν χρειάζεται να προηγηθεί η διαδικασία πρόσκλησης ενδιαφέροντος, απόφαση ανάθεσης και σύναψη σύμβασης και, περαιτέρω, δεν είναι υποχρεωτικές οι αναρτήσεις σε ΚΗΜΔΗΣ και Διαύγεια.

iii) Όταν πρόκειται για δαπάνη άνω των 2.500,00€ και μέχρι του ποσού των 30.000,00€ θα πρέπει να ακολουθηθούν οι διαδικασίες σύναψης σύμβασης κάτω των ορίων, όπου απαιτείται πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και έκδοση απόφασης ανάθεσης στον επιλεγέντα μεταφραστή, θα συνάπτεται σύμβαση μεταξύ υμών και του μεταφραστή και θα πραγματοποιούνται όλες οι απαραίτητες αναρτήσεις στο ΚΗΜΔΗΣ και στη Διαύγεια, θα έχει δε προηγηθεί η έγκριση πίστωσης από το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Β) Περιπτώσεις απρόβλεπτες και άκρως επείγουσες (μη συνήθης διαδικασία).

Πρόκειται για περιπτώσεις άμεσης ανάγκης μετάφρασης εγγράφων κατεπείγουσας διαδικασίας, λόγω δικονομικών προθεσμιών ή άλλων καταστάσεων, κατά τις οποίες οι χρονικοί περιορισμοί που τίθενται, δεν επιτρέπουν τη διεξαγωγή των διαδικασιών της περίπτωσης Α (πχ επείγουσες κλήσεις μαρτύρων, διεθνή εντάλματα σύλληψης κλπ). Στις περιπτώσεις αυτές θα καταφεύγετε στις διατάξεις του άρθρου 32 του ν.4412/2016 και ειδικότερα στη παρ. 2 περίπτωση γ’ αυτού, όπου επιτρέπεται η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση «στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση.

Οι περιστάσεις που επικαλούνται οι αναθέτουσες αρχές για την αιτιολόγηση της κατεπείγουσας ανάγκης δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να απορρέουν από δική τους ευθύνη.»
Στη περίπτωση αυτή θα προχωρείτε σε ανάθεση μετά από διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη πρόσκληση αλλά πάντα ακολουθώντας τις υπόλοιπες διαδικασίες, για την ανάθεση και την υπογραφή της σύμβασης, (δηλαδή με έγκριση πίστωσης από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και επιλογή μεταφραστή από το Μητρώο Πιστοποιημένων Μεταφραστών).

Γ) Αφού ακολουθήσετε τις διαδικασίες των περιπτώσεων Α και Β και παραλάβετε τα μεταφρασμένα έγγραφα θα μεριμνήσετε για τη σύνταξη του φακέλου αμοιβής του μεταφραστή και την αποστολή του για εκκαθάριση της αμοιβής στο Τμήμα Εκτέλεσης Προϋπολογισμού και Εκκαθάρισης Δαπανών του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Εφιστούμε την προσοχή σας ιδιαίτερα στην τήρηση της διαδικασίας που αναλυτικά περιγράφεται ανωτέρω ανά περίπτωση , ιδίως δε την έγκριση της δαπάνης πριν την ανάθεση της υπηρεσίας.

Τούτο διότι αν δεν έχει προηγηθεί η έγκριση της πίστωσης από το Υπουργείο, δεν θα είναι επιτρεπτή σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου περί δημοσίου λογιστικού η εκκαθάριση και πληρωμή της δαπάνης, πέραν των ευθυνών που προβλέπονται για της αναθέτουσες υπηρεσίες.

Παρακαλούμε για την εφαρμογή των ανωτέρω και παραμένουμε στη διάθεση σας για περαιτέρω διευκρινίσεις.

Η Υπηρεσιακή Γραμματέας
Βασιλική Γιαβή

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης