Αποτελέσματα live αναζήτησης

38151 ΕΞ 26-10-2021 Κανονισμός Λειτουργίας της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης


Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-11-2021 ]
Κατηγορία: Λοιπά , Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

38151 ΕΞ 26-10-2021
Κανονισμός Λειτουργίας της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης


Αριθμ. οικ. 38151 ΕΞ 2021

(ΦΕΚ Β' 5050/01-11-2021)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α. των άρθρων 39, 82 και 83 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),
β. του ΜΕΡΟΥΣ Α’ «ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ Η ΜΟΝΑΔΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ» του ν. 4795/2021 «Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου του Δημόσιου Τομέα, Σύμβουλος Ακεραιότητας στη δημόσια διοίκηση και άλλες διατάξεις για τη δημόσια διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση» (Α’ 62) και ιδίως των άρθρων 9 και 11,
γ. της παρ. 3 του άρθρου 76 του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΙΑ’ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ» του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184),
δ. του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α’ 131),
ε. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (Π.Δ.63/2005, Α’ 98) το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),
στ. του Π.Δ.81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119), του Π.Δ.84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123) και του Π.Δ.3/2021 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων και μετονομασία Γενικών Γραμματειών» (Α΄ 3),
ζ. του Π.Δ.83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121),
η. του Π.Δ.40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85).

2. Την υπό στοιχεία Υ6/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β’ 2902).

3. Την υπό στοιχεία οικ. 14978 ΕΞ 2020/10-06-2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας με θέμα «Έναρξη Λειτουργίας της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Β’ 2368).

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε, από τη δημοσίευση της παρούσης, τον κάτωθι Κανονισμό Λειτουργίας της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ/ΟΡΙΣΜΟΙ

Άρθρο 1
Αντικείμενο του Κανονισμού Λειτουργίας της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, όπως αποτυπώνεται στο παρόν, συνιστά την επίσημη και δεσμευτική πράξη, η οποία εξειδικεύει τα θέματα λειτουργίας της Μονάδας, όπως τη θέση και το ρόλο της στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον τρόπο άσκησης των αρμοδιοτήτων της, το πλαίσιο υλοποίησης του έργου της, τα καθήκοντα του προσωπικού της και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα.

Άρθρο 2
Ρόλος της Μονάδας Εσωτερικού ελέγχου, σκοπός και έργο αυτής


1. Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης είναι μία αυτοτελής υπηρεσία, επιπέδου Διεύθυνσης, η οποία υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης και ασκεί τις λειτουργίες του εσωτερικού ελέγχου (internal audit), του εγκληματολογικού ελέγχου (forensic audit), καθώς και του στοχευμένου οικονομικού διαχειριστικού ελέγχου δημοσίων υπολόγων και δημοσίων διαχειρίσεων, στην κατεύθυνση της εξυπηρέτησης της αποστολής, των στόχων και αναγκών του Υπουργείου.

2. Σκοπό της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου συνιστά η διαχρονική και ουσιαστική συνεισφορά της στην εκπλήρωση της αποστολής του Υπουργείου, την επίτευξη των στρατηγικών του στόχων, την βελτίωση της λειτουργίας των Υπηρεσιών του, καθώς και την προσθήκη αξίας σε αυτό, μέσω:
α) του ελέγχου των συστημάτων διακυβέρνησης και λειτουργίας και την παροχή διαβεβαίωσης περί της επάρκειας αυτών,
β) της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στην ηγεσία του Υπουργείου με στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνου και των διαδικασιών ενδογενούς ελέγχου (internal control),
γ) τη διασφάλιση της ορθής, αποτελεσματικής και ασφαλούς διαχείρισης και χρήσης των πληροφοριακών συστημάτων,
δ) την αξιολόγηση της λειτουργίας, των δραστηριοτήτων και των προγραμμάτων του Υπουργείου βάσει των αρχών της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης,
ε) τον εντοπισμό και την άμεση διερεύνηση και εξιχνίαση υποθέσεων παράτυπης συμπεριφοράς, παραβίασης της ακεραιότητας καθώς και διαφθοράς, η οποία συντελείται με την εμπλοκή υπαλλήλων του Υπουργείου ή των εποπτευόμενων από αυτό φορέων, και συγκεκριμένα όσων εξ αυτών δεν διαθέτουν αυτοτελείς Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου, σε ποινικά αδικήματα και πειθαρχικά παραπτώματα και στ) τη διενέργεια των απαιτούμενων διαδικασιών για την πειθαρχική ή/και ποινική δίωξη των υπαλλήλων, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις περί πειθαρχικού δικαίου, του Ποινικού Κώδικα ή άλλων ειδικών ποινικών νόμων.

3. Έργο της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου είναι η διεξαγωγή εσωτερικών ελέγχων (διαβεβαιωτικές δραστηριότητες), η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών (συμβουλευτικές δραστηριότητες) και η τυχόν διενέργεια ερευνών με σκοπό την άμεση και αποτελεσματική διερεύνηση και εξιχνίαση υποθέσεων παράτυπης συμπεριφοράς, παραβίασης της ακεραιότητας καθώς και διαφθοράς μέσω φερομένης εμπλοκής υπαλλήλων του Υπουργείου ή των εποπτευόμενων από αυτό φορέων, και συγκεκριμένα όσων εξ αυτών δεν διαθέτουν αυτοτελείς Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου, σε πειθαρχικά και ποινικά αδικήματα, (δραστηριότητες εγκληματολογικού ελέγχου), κατόπιν εντολής από τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κατ’ εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας.

4. Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου συγκροτείται από τα ακόλουθα Γραφεία, επιπέδου Τμήματος:
α) Γραφείο Σχεδιασμού και Διενέργειας Εσωτερικών Ελέγχων και
β) Γραφείο Εσωτερικών Ερευνών και Διερεύνησης Καταγγελιών.

Άρθρο 3
Ορισμοί


1. Εσωτερικός Έλεγχος (internal audit): Η λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου είναι μία ανεξάρτητη και αντικειμενική, διαβεβαιωτική και συμβουλευτική δραστηριότητα, η οποία ασκείται από το Γραφείο Σχεδιασμού και Διενέργειας Εσωτερικών Ελέγχων της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, υπηρεσίας που υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Στοχεύει να συμβάλει ενεργά στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων του Υπουργείου, υιοθετώντας μία συστηματική, επαγγελματική προσέγγιση στην αξιολόγηση και στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνου, του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και της διακυβέρνησης για την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών προς τον πολίτη και την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος εν γένει.

2. Ανεξαρτησία Εσωτερικού Ελέγχου: είναι η απαλλαγή των στελεχών της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου από συνθήκες που απειλούν ή είναι δυνατόν να απειλήσουν την ικανότητά τους να εκτελέσουν αντικειμενικά και αμερόληπτα τα καθήκοντά τους. Για τον λόγο αυτό, τα στελέχη της Μονάδας δεν εμπλέκονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο στη διοίκηση του Υπουργείου ούτε αναλαμβάνουν επιχειρησιακά καθήκοντα που σχετίζονται με αυτήν. Η λειτουργική ανεξαρτησία του Εσωτερικού Ελέγχου διασφαλίζεται μέσω της απευθείας οργανωτικής υπαγωγής της Μονάδας στον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, της λειτουργικής σχέσης αναφοράς του Προϊσταμένου της Μονάδας με αυτόν, καθώς και της σύστασης και λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου του Υπουργείου. Οι απειλές κατά της ανεξαρτησίας του έργου της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου πρέπει να αντιμετωπίζονται σε επίπεδο στελέχους της Μονάδας, ανάθεσης έργου, καθώς και σε λειτουργικό και οργανωτικό επίπεδο.

3. Επιτροπή Ελέγχου: Είναι το ανεξάρτητο σώμα, το οποίο συστήνεται στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και εγγυάται τη λειτουργική ανεξαρτησία της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του Υπουργείου, εποπτεύει και παρακολουθεί τις εργασίες της και διασφαλίζει αφ’ ενός την ποιότητα του έργου της και αφ’ ετέρου ότι οι συστάσεις της λαμβάνονται δεόντως υπόψη από τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Η Επιτροπή Ελέγχου δεν έχει καμία απολύτως αρμοδιότητα διαχείρισης και διοίκησης του φορέα. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η ανωτέρω Επιτροπή λαμβάνει υπόψη της τα Διεθνή Πρότυπα για την Επαγγελματική Εφαρμογή του Εσωτερικού Ελέγχου, το Πλαίσιο Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου της Επιτροπής C.O.S.O., καθώς και τις βέλτιστες πρακτικές, που διαμορφώνονται από φορείς, όπως η Επιτροπή C.O.S.O. (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission C.O.S.O.) και το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (Institute of Internal Auditors I.I.A.).

4. Αντικειμενικότητα Εσωτερικού Ελέγχου: είναι η αμερόληπτη νοοτροπία, η οποία επιτρέπει στα στελέχη της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου να εκτελέσουν το έργο τους σύμφωνα με τον Κώδικα ηθικής και δεοντολογίας του εσωτερικού ελέγχου και χωρίς να αποδέχονται συμβιβασμούς ως προς την ποιότητά του. Η αντικειμενικότητα απαιτεί η κρίση των στελεχών της Μονάδας σε θέματα ελέγχου να μην επηρεάζεται από τρίτους. Οι απειλές κατά της αντικειμενικότητας του έργου της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου πρέπει να αντιμετωπίζονται σε επίπεδο στελέχους της Μονάδας, ανάθεσης έργου, καθώς και σε λειτουργικό και οργανωτικό επίπεδο.

5. Διακυβέρνηση: είναι ο συνδυασμός των αρχών, δομών και διαδικασιών με τις οποίες το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης οργανώνεται, διοικείται και ελέγχεται, ώστε να επιτυγχάνεται η αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία του για την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος.

6. Κίνδυνος: είναι η πιθανότητα ή απειλή να επέλθει ζημία, απώλεια, ή γενικά κάποιο γεγονός που μπορεί να έχει αρνητική επίδραση στους στρατηγικούς στόχους του Υπουργείου, η οποία αξιολογείται με βάση την πιθανότητα εμφάνισής της και τη σοβαρότητα των επιπτώσεών της.

7. Διαχείριση κινδύνου: είναι η διαδικασία αναγνώρισης, αξιολόγησης, διαχείρισης και ελέγχου ενδεχόμενων αρνητικών γεγονότων ή καταστάσεων, η οποία πραγματοποιείται με σκοπό την παροχή επαρκούς διαβεβαίωσης, σχετικά με την επίτευξη των αντικειμενικών, στρατηγικών στόχων του Υπουργείου.

8. Εύλογη διαβεβαίωση: πρόκειται για ένα ικανοποιητικό αλλά όχι απόλυτης ισχύος επίπεδο διαβεβαίωσης και εμπιστοσύνης, το οποίο δίδεται προς την Πολιτική Ηγεσία από την Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, κατόπιν ολοκλήρωσης της διενέργειας εσωτερικού ελέγχου σε συγκεκριμένη/-ες οργανωτική/-ες μονάδα/-ες του Υπουργείου, λαμβανομένων υπόψη ιδίως του κόστους, των οφελών και των κινδύνων.

9. Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου: είναι το σύνολο των λειτουργιών και διαδικασιών (όπως ο τρόπος οργάνωσης, το σύστημα διακυβέρνησης, το κανονιστικό πλαίσιο, η διαχείριση κινδύνου, οι πολιτικές, οι διαδικασίες, οι εντολές, η λειτουργία Εσωτερικού Ελέγχου), καθώς και των δικλίδων ελέγχου/ασφαλείας, που έχουν υιοθετηθεί από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και αφορούν σε οποιαδήποτε πράξη αναλαμβάνεται από τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης ή από τους Υπεύθυνους της διαχείρισης κινδύνων της Υπηρεσίας (Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμημάτων και υπαλλήλους), προκειμένου να αυξηθεί η πιθανότητα επίτευξης των προκαθορισμένων στρατηγικών στόχων του Υπουργείου και να μετριαστούν οι κίνδυνοι που εμποδίζουν την επίτευξή τους. Το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου οφείλει να λαμβάνει υπόψη του τα γενικώς αποδεκτά Πρότυπα για την Επαγγελματική Εφαρμογή του Εσωτερικού Ελέγχου, το Πλαίσιο Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου της Επιτροπής C.O.S.O., καθώς και τις καλές πρακτικές, που διαμορφώνονται από φορείς, όπως η Επιτροπή C.O.S.O. (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission C.O.S.O.) και το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (Institute of Internal Auditors I.I.A.).

10. Διεθνή Πρότυπα για την Επαγγελματική Εφαρμογή του Εσωτερικού Ελέγχου: πρόκειται για μία διεθνή διακήρυξη του Συμβουλίου των Προτύπων Εσωτερικού Ελέγχου του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών (Institute of Internal Auditors I.I.A.), στην οποία περιγράφονται οι προϋποθέσεις και απαιτήσεις για την άσκηση των δραστηριοτήτων της λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου στους ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς, καθώς και την αξιολόγηση της απόδοσης αυτής.

11. Πλαίσιο Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου της Επιτροπής C.O.S.O.: πρόκειται για ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο πλαίσιο, που περιγράφει τα επιμέρους στοιχεία, λειτουργίες και διαδικασίες ενός ολοκληρωμένου και συνεκτικού συστήματος εσωτερικού ελέγχου στο επίπεδο οιουδήποτε φορέα και, εν προκειμένω, του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

12. Κώδικας Δεοντολογίας Εσωτερικών Ελεγκτών: είναι το σύνολο των αρχών, το οποίο οφείλει να εφαρμόζεται απαρέγκλιτα από τους εσωτερικούς ελεγκτές κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, προκειμένου για την προάσπιση και κατίσχυση των επαγγελματικών, ηθικών προτύπων και αξιών του κλάδου.

13. Λειτουργική Σχέση Αναφοράς: ο Προϊστάμενος της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, στο πλαίσιο των καθηκόντων του, τελεί σε Λειτουργική Σχέση Αναφοράς με τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στον οποίο υπάγεται απευθείας η ανωτέρω Μονάδα. Η Λειτουργική Σχέση Αναφοράς συνίσταται στην υποχρέωση του Προϊσταμένου της Μ.Ε.Ε. να επικοινωνεί και να συνεργάζεται άμεσα με τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, έχοντας άμεση και απρόσκοπτη πρόσβαση σ’ αυτόν, καθώς και να παρακολουθεί και να συμμετέχει σε συνεδριάσεις που αφορούν σε θέματα διαδικασιών διαχείρισης κινδύνου, του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και διακυβέρνησης, προκειμένου να λαμβάνει γνώση για στρατηγικές, επιχειρησιακές και λειτουργικές εξελίξεις, που λαμβάνουν χώρα στο Υπουργείο, ώστε να εντοπίζει εγκαίρως ζητήματα που χρήζουν αντιμετώπισης.

14. Γνώμη Ετήσιας Έκθεσης της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου: είναι το συμπέρασμα διαπίστωση, το οποίο συνοδεύει υποχρεωτικά την Ετήσια Έκθεση της Μονάδας και υποβάλλεται από τον Προϊστάμενο της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου αποκλειστικά στον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, προκειμένου για την διασφάλιση της λειτουργικής ανεξαρτησίας της Μονάδας καθώς και της ποιότητας του έργου αυτής. Η Γνώμη αφορά στα θέματα διακυβέρνησης, διαχείρισης κινδύνου και συστημάτων εσωτερικού ελέγχου του Υπουργείου, μπορεί να βασίζεται στα αποτελέσματα του συνολικού έργου ή μεμονωμένων έργων και άλλων δραστηριοτήτων της Μονάδας, που υλοποιήθηκαν σε μία συγκεκριμένη χρονική περίοδο και λαμβάνει μορφή διαβεβαίωσης (θετικής, αρνητικής ή με επιφύλαξη). Η Ετήσια Έκθεση με Γνώμη συντάσσεται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα για την Επαγγελματική Εφαρμογή του Εσωτερικού Ελέγχου.

15. Προσθήκη αξίας: είναι η αξία που παράγεται στο Υπουργείο μέσω των υπηρεσιών α) αντικειμενικής διαβεβαίωσης (ελεγκτική δραστηριότητα), β) συμβουλευτικής υποστήριξης (συμβουλευτική δραστηριότητα) και γ) διενέργειας ερευνών με σκοπό την εξιχνίαση υποθέσεων παράτυπης συμπεριφοράς, παραβίασης της ακεραιότητας καθώς και διαφθοράς μέσω φερομένης εμπλοκής υπαλλήλων του Υπουργείου ή των εποπτευόμενων από αυτό φορέων, και συγκεκριμένα όσων εξ αυτών δεν διαθέτουν αυτοτελείς Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου, σε πειθαρχικά και ποινικά αδικήματα (δραστηριότητα εγκληματολογικού ελέγχου), τις οποίες προσφέρει η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου.

16. Σύγκρουση συμφερόντων: είναι η κατάσταση στην οποία οιοσδήποτε υπάλληλος του Υπουργείου, αρμόδιος για την διεκπεραίωση οιασδήποτε υπηρεσιακής διαδικασίας, προβλεπόμενης από το υπάρχον θεσμικό και ρυθμιστικό/κανονιστικό πλαίσιο και σύμφωνης με την αποστολή και τους στρατηγικούς στόχους του Υπουργείου, έχει άμεσα ή έμμεσα «ιδιωτικό/προσωπικό συμφέρον» στο αποτέλεσμα της διαδικασίας αυτής, το οποίο μπορεί να θεωρηθεί ότι πλήττει την αμερόληπτη και αντικειμενική εκτέλεση των καθηκόντων του. Το δε
«ιδιωτικό/προσωπικό συμφέρον» του υπαλλήλου περιλαμβάνει παντός είδους ωφελήματα για τον ίδιο ή για πρόσωπο/-α του στενού ή ευρύτερου οικογενειακού, φιλικού, επαγγελματικού και κοινωνικού του περιβάλλοντος ή Οργανισμούς με τους οποίους είχε ή έχει σχέσεις προσωπικές ή πολιτικές. Τέλος, η ανωτέρω έννοια καλύπτει επίσης οποιαδήποτε υποχρέωση οικονομική ή πολιτική στην οποία υπόκειται ο δημόσιος υπάλληλος.»

17. Συμφωνηθείσα ενέργεια: είναι η ενέργεια στην οποία συμφωνεί να προβεί η αρμόδια ελεγχόμενη Υπηρεσία, με σκοπό να αποτραπεί ή να μετριαστεί ή να διορθωθεί ή να αρθεί ο κίνδυνος μη επίτευξης των στόχων του Υπουργείου.

18. Συμβουλευτικές δραστηριότητες/συμβουλευτικές υπηρεσίες: είναι εκείνες οι υπηρεσίες και λοιπές σχετικές δραστηριότητες, η φύση και η έκταση των οποίων έχει προσυμφωνηθεί μεταξύ της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου και των οργανικών μονάδων του Υπουργείου και οι οποίες αφορούν στην παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης, οδηγιών, διευκόλυνσης και κατάρτισης αλλά όχι διασφάλισης στις τελευταίες. Η συμβουλευτική δραστηριότητα αποσκοπεί στο να προσδώσει αξία και να βελτιώσει τις δομές και διαδικασίες διακυβέρνησης, το σύστημα εσωτερικού ελέγχου και τις διαδικασίες διαχείρισης κινδύνων του Υπουργείου, χωρίς την ανάληψη ευθυνών και καθηκόντων διαχείρισης/διοίκησης από τα στελέχη της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, στα οποία έχουν ανατεθεί οι συγκεκριμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες.

19. Αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης: είναι η δημοσιονομική διαχείριση σύμφωνα με τις αρχές της οικονομίας, της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας.

20. Οικονομικός διαχειριστικός έλεγχος των δημοσίων υπολόγων και δημοσίων διαχειρίσεων: πρόκειται για στοχευμένο κατασταλτικό έλεγχο, ο οποίος διενεργείται από στελέχη του Τμήματος Εσωτερικών Ερευνών και Διερεύνησης Καταγγελιών της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, επί των δημοσίων υπολόγων και δημοσίων διαχειρίσεων του Υπουργείου, στη βάση της διασφάλισης της εκ μέρους των πρώτων τήρησης της αρχής της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης στην υλοποίηση των καθηκόντων τους. Ο εν θέματι έλεγχος αφορά α) στην προβλεπόμενη από το θεσμικό πλαίσιο για το Δημόσιο Λογιστικό πληρότητα του τηρουμένου φακέλου δικαιολογητικών πληρωμής δημόσιας δαπάνης σε όλα τα στάδια αυτής, πριν την έκδοση τίτλου πληρωμής, καθώς και β) στην υλοποίηση των νομίμων προϋποθέσεων απόδοσης λογαριασμού χρηματικού εντάλματος προπληρωμής από τους δημοσίους υπολόγους του ανωτέρω Υπουργείου, άλλως τον καταλογισμό των διαπιστωθέντων ελλειμμάτων.

21. Εγκληματολογικός Έλεγχος (forensic audit): Η λειτουργία του εγκληματολογικού ελέγχου είναι μία ανεξάρτητη και αντικειμενική, ερευνητική δραστηριότητα, η οποία ασκείται από το Γραφείο Εσωτερικών Ερευνών και Διερεύνησης Καταγγελιών της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου. Συγκεκριμένα, αποτελεί την, κατόπιν είτε έγγραφης καταγγελίας (επώνυμης ή/και ανώνυμης), είτε υπηρεσιακής αναφοράς, είτε ενδείξεων που διαπιστώνονται στη διάρκεια διεξαγωγής εσωτερικών τακτικών ή εκτάκτων ελέγχων, την άμεση και αποτελεσματική διερεύνηση των διοικητικών, διαχειριστικών και οικονομικών δραστηριοτήτων μίας ή περισσοτέρων οργανικών μονάδων καθώς και των δημοσίων υπολόγων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης ή εποπτευόμενου φορέα αυτού, εφόσον ο τελευταίος δεν διαθέτει αυτοτελή Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, προκειμένου για την συλλογή, αξιολόγηση και τεκμηρίωση στοιχείων, τα οποία α) αφορούν σε ενδεχόμενη εμπλοκή ενός ή περισσοτέρων υπαλλήλων του σε υποθέσεις παράτυπης συμπεριφοράς, απάτης, παραβίασης της ακεραιότητας, καθώς και διαφθοράς και β) θα υποβληθούν, εάν και εφόσον τεκμηριωθούν, στον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ως ανώτατο πειθαρχικό προϊστάμενο του φορέα, τον Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας ή/και την αρμόδια εισαγγελική αρχή για τις τυχόν δικές τους ενέργειες.

22. Απάτη Απατηλές πράξεις: κατά το Διεθνές Πλαίσιο για την επαγγελματική εφαρμογή του Εσωτερικού Ελέγχου και για τους σκοπούς, αποκλειστικά, του εσωτερικού ελέγχου καθώς και του εγκληματολογικού ελέγχου, είναι οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη από πρόσωπα ή ομάδες προσώπων ή υπηρεσία/σίες ή νομικά πρόσωπα ή φορείς, που χαρακτηρίζεται από δόλο, απόκρυψη ή κατάχρηση εμπιστοσύνης, με σκοπό την απόκτηση χρημάτων, περιουσιακών στοιχείων ή παροχής υπηρεσιών, την αποφυγή πληρωμής ή την άρνηση πληρωμής ή την άρνηση παροχής υπηρεσίας ή τη διασφάλιση ατομικού ή επιχειρηματικού πλεονεκτήματος. Η απάτη δύναται να είναι εσωτερική, ήτοι να προέρχεται από το εσωτερικό του οργανισμού, ή εξωτερική, ήτοι να αναμειγνύονται πελάτες, προμηθευτές ή τρίτα πρόσωπα. Ως εκ τούτου, το αναφερόμενο στον παρόντα Κανονισμό αδίκημα της απάτης συμπεριλαμβάνει ενδεικτικά τις έννοιες των κάτωθι αδικημάτων που εμπίπτουν στις διατάξεις των άρθρων 242 «Ψευδής Βεβαίωση, Νόθευση κ.λπ.», 244 «Παράνομη βεβαίωση ή είσπραξη δικαιωμάτων του Δημοσίου», 385 «Εκβίαση», 386 «Απάτη», 386 Α «Απάτη με υπολογιστή», 386 Β «Απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις», 387 «Απάτη μικρής αξίας», 389 «Απατηλή πρόκληση βλάβης» και 390 «Απιστία» του Ποινικού Κώδικα. Κατόπιν τούτων, οποιαδήποτε αναφορά περί απάτης σε Εκθέσεις Εσωτερικού Ελέγχου, νοείται με την έννοια των ανωτέρω άρθρων.

23. Διαφθορά: για την εφαρμογή και για τους σκοπούς, αποκλειστικά, του εσωτερικού ελέγχου καθώς και της έρευνας απάτης/εγκληματολογικού ελέγχου, το αναφερόμενο στο παρόν αδίκημα της διαφθοράς, λαμβάνει την έννοια των αδικημάτων που εμπίπτουν στις διατάξεις των άρθρων 235 «Δωροληψία υπαλλήλου», 236 «Δωροδοκία υπαλλήλου» και 237 Α «Εμπορία επιρροής Μεσάζοντες» του Ποινικού Κώδικα. Αφορά, δε, στην άσκηση επιρροής και/ή την κατάχρηση δημοσίου αξιώματος ή ρόλου χάριν της επίτευξης ιδιωτικού οφέλους υλικού ή άλλου, μέσω της παροχής σε ή αποδοχής κινήτρων ή παράνομων ανταμοιβών από δημοσίους λειτουργούς/ υπαλλήλους, σε βάρος του δημοσίου συμφέροντος, η διασφάλιση του οποίου αποτελεί ύψιστη αποστολή της δράσης των κρατικών οργάνων.

Άρθρο 4
Πεδίο εφαρμογής των αρμοδιοτήτων και του έργου της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Στο πεδίο εφαρμογής των αρμοδιοτήτων και του έργου της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης υπάγονται όλες οι Υπηρεσίες του Υπουργείου καθώς και εκ των εποπτευόμενων από αυτό φορέων, όσοι δεν διαθέτουν αυτοτελείς Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου, τα συλλογικά όργανα αυτού, οι διαδικασίες και οι λειτουργίες του, τα εκτελούμενα σε αυτό έργα, καθώς και τα πληροφοριακά του συστήματα.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ

Άρθρο 5
Λειτουργική Σχέση Αναφοράς του Προϊσταμένου της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης προς τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης


Ο Προϊστάμενος της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης τελεί σε Λειτουργική Σχέση Αναφοράς με τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η οποία συνίσταται:
α) Στην έγκριση από τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης:
αα) του περιεχομένου του παρόντος Κανονισμού Λειτουργίας της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, καθώς και των τυχόν μελλοντικών τροποποιήσεων επικαιροποιήσεων αυτού,
ββ) του Εγχειριδίου Εσωτερικών Ελέγχων και του Ετήσιου Προγράμματος Εργασιών της Μονάδας,
γγ) των εντολών διεξαγωγής προγραμματισμένων και έκτακτων ελέγχων και εντολών παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου.
β) Στην υποβολή από τον Προϊστάμενο της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου προς τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης:
αα) του ετήσιου προγράμματος εσωτερικών ελέγχων, συμβουλευτικών υπηρεσιών και στοχευμένου οικονομικού διαχειριστικού ελέγχου των δημοσίων υπολόγων και δημοσίων διαχειρίσεων, λαμβανομένων υπόψη των στρατηγικών και επιχειρησιακών προτεραιοτήτων του Υπουργείου,
ββ) της Ετήσιας Έκθεσης με Γνώμη, έως την 31 Μαρτίου κάθε έτους, στην οποία, πέραν της καταγραφής της υφισταμένης κατάστασης, διατυπώνεται η Γνώμη, ήτοι το συμπέρασμα διαπίστωση, του Προϊσταμένου της Μονάδας επί της επάρκειας των δομών και συστημάτων διακυβέρνησης, της διαχείρισης κινδύνων και των δικλίδων ελέγχου τόσο σε συνολικό επίπεδο όσο και αναφορικά με μεμονωμένες διαδικασίες, λειτουργίες και οργανικές μονάδες του φορέα. Η εν λόγω Γνώμη, η οποία συνοδεύει υποχρεωτικά την ανωτέρω Ετήσια Έκθεση, όταν αυτή υποβάλλεται αποκλειστικά στον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, και βασίζεται στα αποτελέσματα του έργου και των δραστηριοτήτων της Μονάδας, λαμβάνει τη μορφή διαβεβαίωσης (θετικής, αρνητικής ή με επιφύλαξη),
γγ) των εκθέσεων της Μονάδας για κάθε έλεγχο και συμβουλευτική υπηρεσία καθώς και των τελικών αναφορών σχετικά με την υλοποίηση των συμφωνηθεισών ενεργειών στη βάση των υποδείξεων κάθε Οριστικής Έκθεσης εσωτερικού ελέγχου καθώς και των Εκθέσεων των συμβουλευτικών υπηρεσιών,
δδ) της αμελλητί διαβίβασης στον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον Διοικητή της Ε.Α.Δ. καθώς και στις αρμόδιες εισαγγελικές υπηρεσίες, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, των Εκθέσεων Πορισμάτων του Γραφείου Εσωτερικών Ερευνών και Διερεύνησης Καταγγελιών σχετικά με τον εντοπισμό τυχόν ενδείξεων εμπλοκής υπαλλήλων του Υπουργείου καθώς και των εποπτευομένων φορέων αυτού και συγκεκριμένα όσων εξ αυτών δεν διαθέτουν Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου σε διάπραξη αδικημάτων απάτης ή έλλειψης ακεραιότητας ή διαφθοράς ή κάθε είδους πειθαρχικής ή/και ποινικής ευθύνης,
εε) της γνωστοποίησης στις αρμόδιες υπηρεσίες της τυχόν ανάγκης καταλογισμού, σε περίπτωση διαπίστωσης ελλείμματος λόγω έλλειψης χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης,
στστ) της ενημέρωσης επί του συνόλου των θεμάτων που αφορούν στη λειτουργία της Μονάδας, και
ζζ) της ενημέρωσης προς τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης για θέματα διαδικασιών διαχείρισης κινδύνου και του συστήματος εσωτερικού ελέγχου, ώστε να εντοπίζονται εγκαίρως ζητήματα, τα οποία προκύπτουν από τις τρέχουσες στο Υπουργείο στρατηγικές, επιχειρησιακές και λειτουργικές εξελίξεις και χρήζουν αντιμετώπισης.

Άρθρο 6
Ανεξαρτησία της λειτουργίας της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

1. Η λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου είναι ανεξάρτητη. Η λειτουργική ανεξαρτησία διασφαλίζεται με την οργανωτική υπαγωγή της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου απευθείας στον επικεφαλής του φορέα, καθώς και με τη σύσταση και λειτουργία της Επιτροπής Ελέγχου.

2. Οι Εσωτερικοί Ελεγκτές δεν εμπλέκονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο στη διοίκηση του φορέα ούτε αναλαμβάνουν επιχειρησιακά καθήκοντα που σχετίζονται με αυτή.

3. Η ανεξαρτησία του έργου της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου προάγεται με:
α) τη διευκόλυνση των ελεγκτικών εργασιών της,
β) την ελεύθερη πρόσβαση, κατά την εκτέλεση αυτού και μόνο για τους σκοπούς της διενέργειας Εσωτερικού Ελέγχου ή Εγκληματολογικού Ελέγχου, στα ηλεκτρονικά και φυσικά αρχεία των Υπηρεσιών του Υπουργείου, καθώς και των εποπτευομένων Φορέων του, και συγκεκριμένα όσων δεν διαθέτουν αυτοτελείς Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου, σε στοιχεία που αφορούν στο ανθρώπινο δυναμικό, σε περιουσιακά στοιχεία και στα πληροφοριακά συστήματα αυτού,
γ) τη μη ύπαρξη περιορισμών στους αναγκαίους πόρους (υλικούς οικονομικούς καθώς και ανθρώπινου δυναμικού), οι οποίοι θέτουν σε κίνδυνο την επίτευξη του προγραμματισμένου ή έκτακτου έργου της Μονάδας.

4. Σε περίπτωση που πλήττεται η ανεξαρτησία του έργου της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, ο Προϊστάμενος αυτής ενεργεί αμέσως, ενημερώνοντας σχετικά τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Άρθρο 7
Συνεργασία και Εποπτεία της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου από την Επιτροπή Ελέγχου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης


Το έργο της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου και η ποιότητα αυτού παρακολουθείται, εποπτεύεται και διασφαλίζεται από την Επιτροπή Ελέγχου, η οποία συστήνεται στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και εγγυάται αφ’ ενός τη λειτουργική ανεξαρτησία της ανωτέρω Μονάδας και αφ’ ετέρου το ότι οι συστάσεις της λαμβάνονται δεόντως υπόψη από τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Στο πλαίσιο αυτό, ο Προϊστάμενος της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, όπως και οι Προϊστάμενοι και τα στελέχη των Γραφείων αυτής, βρίσκονται σε συνεχή και απρόσκοπτη συνεργασία με την Επιτροπή Ελέγχου, η οποία συνίσταται αφ’ ενός στην παρουσίαση σ’ αυτήν (Επιτροπή) όλων τα θεμάτων που αφορούν τη λειτουργία της Μονάδας και των τυχόν δυσχερειών που αντιμετωπίζουν στην υλοποίηση του έργου τους, και αφ’ ετέρου στην υποβολή σ’αυτήν των συγκεκριμένων προτάσεών τους για τη βελτίωση της ποιότητας αυτού, στην κατεύθυνση της επίτευξης των επιχειρησιακών στόχων της Μονάδας και της εξυπηρέτησης των στρατηγικών στόχων του Υπουργείου.

Άρθρο 8
Συνεργασία της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου με Υπηρεσίες του Υπουργείου

Ο Προϊστάμενος της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, κατόπιν έγκρισης του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, συμφωνεί με τους Προϊσταμένους των Υπηρεσιών του Υπουργείου, εφόσον παραστεί ανάγκη, το πλαίσιο συνεργασίας, με το οποίο καθορίζονται οι όροι ανταλλαγής των απαιτούμενων πληροφοριών και στοιχείων στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους. Η Μονάδα για την άσκηση του έργου της έχει απρόσκοπτη πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες, αρχεία, πληροφοριακά συστήματα, περιουσία και προσωπικό του Υπουργείου, τηρώντας το απόρρητο των πληροφοριών και των στοιχείων και περιέρχονται σε γνώση των υπαλλήλων της Μονάδας.

Άρθρο 9
Συνεργασία, Εποπτεία και Αξιολόγηση της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου από άλλους αρμόδιους Φορείς (Εθνική Αρχή Διαφάνειας, Ελεγκτικό Συνέδριο και Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων του Υπουργείου Οικονομικών)


1. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης εποπτεύεται επιχειρησιακά, υποστηρίζεται λειτουργικά και αξιολογείται ως προς την αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα και την ποιότητα του έργου της από την κατά νόμο αρμόδια Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Προς τούτο, το σύνολο των Προϊσταμένων της Μονάδας παρέχουν, κατά λόγο αρμοδιότητας, πλήρη ενημέρωση, οποτεδήποτε αυτή ζητηθεί, στον Διοικητή της ανωτέρω Αρχής ή/και τα υπ’ αυτού εξουσιοδοτηθέντα όργανα αυτής, επί α) των Εκθέσεων και Πορισμάτων των διενεργηθέντων από την Μονάδα εσωτερικών ελέγχων, συμβουλευτικών υπηρεσιών και εγκληματολογικών ελέγχων, β) των Πορισμάτων των διενεργηθεισών Ενόρκων Διοικητικών Εξετάσεων (Ε.Δ.Ε.), αλλά και γ) της πορείας υλοποίησης των συστάσεων της Μονάδας από τις ελεγχθείσες Υπηρεσίες του Υπουργείου. Σ’ αυτό το πλαίσιο, ο Προϊστάμενος της Μονάδας κοινοποιεί αμελλητί προς τον Διοικητή της Αρχής την Ετήσια Έκθεση για το παραχθέν έργο της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου κατά το προηγούμενο έτος. Τέλος, η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης συνεργάζεται στενά με την ανωτέρω Αρχή, όσον αφορά την εκπόνηση και ανάπτυξη νέων προτύπων, μεθοδολογιών και εργαλείων εσωτερικού ελέγχου, ενώ υιοθετεί και υλοποιεί το σύνολο των προτάσεων και υποδείξεων αυτής (Αρχής) για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων που καταγράφηκαν κατά τη διαδικασία της εκ μέρους αυτής (Αρχής) αξιολόγησης του έργου της Μονάδας.

2. Στο πλαίσιο της διασφάλισης των αρχών της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και αποσόβησης των τυχόν κινδύνων εμφάνισης φαινομένων δημοσιονομικής κακοδιαχείρισης και δημιουργίας ελλείμματος στις Υπηρεσίες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου συνεργάζεται απρόσκοπτα με τον αρμόδιο για την εποπτεία και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και επάρκειας αυτής (Μονάδας) καθώς και του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου του Υπουργείου Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, παρέχοντας σε αυτόν την, κατά λόγο αρμοδιότητας, απαιτούμενη συνδρομή της.

3. Στο ίδιο πλαίσιο διασφάλισης των αρχών της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης στις Υπηρεσίες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το σύνολο των Προϊσταμένων και στελεχών της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου συνεργάζονται απρόσκοπτα με την Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων του Υπουργείου Οικονομικών, αρμόδια για την εποπτεία α) της διαχείρισης του προϋπολογισμού καθώς και β) της επάρκειας του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης.

Άρθρο 10
Καθήκοντα του Προϊσταμένου της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Ο Προϊστάμενος της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων και των επιχειρησιακών στόχων αυτής, λαμβανομένων υπόψη των οριζομένων στις διατάξεις του παρόντος, ασκεί τα καθήκοντά του, με τρόπο που να διασφαλίζεται ότι η λειτουργία της Μονάδας προσθέτει αξία στο Υπουργείο. Έχει αρμοδιότητα, λαμβάνοντας υπόψη τους στρατηγικούς στόχους αλλά και τους κινδύνους του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, να:
α) προτείνει, αρμοδίως, τρόπους για τη βελτίωση της διακυβέρνησης, της διαχείρισης κινδύνων και του συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου του Υπουργείου,
β) ορίζει κατευθύνσεις και οδηγίες, βάσει των επιχειρησιακών στόχων της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, με σκοπό την ευθυγράμμισή τους με τους στρατηγικούς στόχους του Στρατηγικού Σχεδίου του Υπουργείου,
γ) προσδιορίζει με ακρίβεια τις υπηρεσιακές ανάγκες σε πόρους (υλικούς οικονομικούς καθώς και ανθρώπινου δυναμικού), προκειμένου για την απρόσκοπτη, αποτελεσματική και εντός χρονοδιαγράμματος υλοποίηση του προγραμματισμένου ή έκτακτου έργου της Μονάδας. Εν συνεχεία, υποβάλει σχετικό αίτημα για την κάλυψη των ανωτέρω υπαρκτών λειτουργικών και επιχειρησιακών αναγκών προς έγκριση από τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το οποίο κοινοποιεί στην Επιτροπή Ελέγχου του Υπουργείου,
δ) μεριμνά για την καταγραφή και την τυποποίηση των διαδικασιών της Μονάδας, ήτοι αυτών που αφορούν την λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου καθώς και εκείνων που αφορούν την λειτουργία του εγκληματολογικού ελέγχου, και επιβλέπει τη σύνταξη του Εγχειριδίου Εσωτερικών Ελέγχων, το οποίο μπορεί να αναθεωρείται, ύστερα από την έγκριση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
ε) συνεργάζεται αδιαλείπτως και απρόσκοπτα για όλα τα ανωτέρω θέματα με την Επιτροπή Ελέγχου του Υπουργείου, ώστε να διαμορφώνει αυτή (Επιτροπή) πλήρη εικόνα των αναγκών, των τυχόν δυσχερειών, της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας της λειτουργίας της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου καθώς και της ποιότητας του έργου αυτής, προκειμένου για την εκ μέρους της υποβολή των κατάλληλων συστάσεων προς τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αναφορικά με την περαιτέρω βελτίωση των όρων και του επιπέδου λειτουργίας καθώς και της ποιότητας του έργου της ανωτέρω Μονάδας. Πέραν τούτου, υποβάλλει προς την Επιτροπή Ελέγχου, όπως και προς τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, την Ετήσια Έκθεση για το παραχθέν έργο της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου κατά το προηγούμενο έτος,
στ) παρέχει, με την συνδρομή των Προϊσταμένων των Γραφείων της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, πλήρη ενημέρωση, οποτεδήποτε αυτή ζητηθεί, στον Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας ή/και τα υπ’ αυτού εξουσιοδοτηθέντα όργανα αυτής, επί α) των Εκθέσεων και Πορισμάτων των διενεργηθέντων από την Μονάδα εσωτερικών ελέγχων, συμβουλευτικών υπηρεσιών και εγκληματολογικών ελέγχων, β) των Πορισμάτων των διενεργηθεισών Ενόρκων Διοικητικών Εξετάσεων (Ε.Δ.Ε.), αλλά και γ) της πορείας υλοποίησης των συστάσεων της Μονάδας από τις ελεγχθείσες Υπηρεσίες του Υπουργείου. Επιπλέον, διαβιβάζει στον Διοικητή της ανωτέρω Αρχής τις Εκθέσεις Πορίσματα Εγκληματολογικού Ελέγχου του Γραφείου Εσωτερικών Ερευνών και Διερεύνησης Καταγγελιών, ενώ, τέλος, κοινοποιεί σ’ αυτόν αμελλητί την Ετήσια Έκθεση για το παραχθέν έργο της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου κατά το προηγούμενο έτος.
ζ) προβαίνει, με την συνδρομή των Προϊσταμένων των Γραφείων της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου καθώς και του συνόλου των στελεχών αυτής, στην καταγραφή όλων των σχετικών στοιχείων και την, κατά λόγο αρμοδιότητας, σύνταξη και υποβολή των απαντήσεων στα έγγραφα ερωτηματολόγια, τα οποία απευθύνει προς τον φορέα ο αρμόδιος για την εποπτεία και την αξιολόγηση του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου του Υπουργείου Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Πέραν τούτου, προΐσταται και συντονίζει τις ενέργειες του στελεχιακού δυναμικού της Μονάδας, παρέχοντας εκ παραλλήλου πλήρη εικόνα αναφορικά με το παραγόμενο έργο και την λειτουργία της Μονάδας καθ’ όλη την διαδικασία εποπτείας, ελέγχου και αξιολόγησης αυτής (Μονάδας), όπως και του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου του Υπουργείου από τον ανωτέρω Επίτροπο. Τέλος, κοινοποιεί αμελλητί προς αυτόν (Επίτροπο) καθώς και το Τμήμα Εσωτερικών Ελέγχων του Ελεγκτικού Συνεδρίου την Ετήσια Έκθεση για το παραχθέν έργο της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου κατά το προηγούμενο έτος,
η) προΐσταται και συντονίζει τις δραστηριότητες της Μονάδας, παρέχοντας πληροφόρηση αναφορικά με το παραγόμενο έργο και την ευρύτερη λειτουργία της Μονάδας προς τους δημοσιονομικούς ελεγκτές της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων του Υπουργείου Οικονομικών. Πέραν τούτου, κοινοποιεί αμελλητί προς την ανωτέρω Γενική Διεύθυνση την Ετήσια Έκθεση για το παραχθέν έργο της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου κατά το προηγούμενο έτος.

Άρθρο 11
Οργανωτική Δομή Ομάδων διενέργειας ελεγκτικού έργου και συμβουλευτικών υπηρεσιών


1. Όσον αφορά τη διενέργεια ελεγκτικών διαδικασιών, αυτές διενεργούνται, κατόπιν εντολής Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, από Ομάδα Ελεγκτικού Έργου, η οποία αποτελείται από τουλάχιστον δύο (2) στελέχη του Γραφείου Σχεδιασμού και Διενέργειας Εσωτερικών Ελέγχων, εξαιρουμένου του Προϊσταμένου αυτού, εκ των οποίων το πρώτο επέχει ρόλο «Συντονιστή Ομάδας Ελεγκτικού Έργου». Ωστόσο, σε περίπτωση οργανωτικών ελλείψεων στο ανωτέρω Γραφείο, είναι δυνατή η διενέργεια του εν θέματι ελέγχου από ένα και μόνον στέλεχος αυτού (Γραφείου), μη εξαιρουμένου και του Προϊσταμένου αυτού.

2. Όσον αφορά τη διενέργεια συμβουλευτικών διαδικασιών, αυτές διενεργούνται από τα στελέχη του Γραφείου Σχεδιασμού και Διενέργειας Εσωτερικών Ελέγχων, συμπεριλαμβανομένου του Προϊσταμένου αυτού, χωρίς την ύπαρξη των αριθμητικών περιορισμών του ανωτέρω εδαφίου. Σε περίπτωση, ωστόσο, έλλειψης των απαραίτητων ανθρωπίνων πόρων, είναι, κατ’ εξαίρεση, δυνατή η συμμετοχή και του Προϊσταμένου της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου.

Άρθρο 12
Εντεταλμένος διενέργειας εγκληματολογικού ελέγχου


Όσον αφορά τη διενέργεια εγκληματολογικού ελέγχου, αυτός διενεργείται, κατόπιν εντολής Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, από στέλεχος του Γραφείου Εσωτερικών Ερευνών και Διερεύνησης Καταγγελιών, ει δυνατόν τη εξαιρέσει του Προϊσταμένου αυτού. Σε περίπτωση εκπαίδευσης νεοπαγούς στελέχους του ανωτέρω Γραφείου, αυτό δύναται να συμμετάσχει στον εν θέματι έλεγχο ως παρατηρητής, ήτοι άνευ δικαιώματος άσκησης οιασδήποτε ελεγκτικής δραστηριότητας ή υπογραφής οιουδήποτε πορίσματος. Ωστόσο, σε περίπτωση οργανωτικών ελλείψεων στο ανωτέρω Γραφείο, είναι δυνατή η διενέργεια εγκληματολογικού ελέγχου και από τον Προϊστάμενο αυτού.

Άρθρο 13
Οργανωτική Δομή Ομάδας διενέργειας στοχευμένου οικονομικού διαχειριστικού ελέγχου (δημοσίων υπολόγων και δημοσίων διαχειρίσεων)


Όσον αφορά τη διενέργεια στοχευμένου οικονομικού διαχειριστικού ελέγχου δημοσίων υπολόγων και δημοσίων διαχειρίσεων, αυτή διενεργείται, κατόπιν εντολής Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, από Ομάδα Διενέργειας Οικονομικού Διαχειριστικού Ελέγχου, η οποία αποτελείται από δύο (2) στελέχη του Γραφείου Εσωτερικών Ερευνών και Διερεύνησης Καταγγελιών, τη εξαιρέσει του Προϊσταμένου αυτού, εκ των οποίων το πρώτο επέχει ρόλο «Συντονιστή Ομάδας Διενέργειας Οικονομικού Διαχειριστικού Ελέγχου (δημοσίων υπολόγων και δημοσίων διαχειρίσεων)». Ωστόσο, σε περίπτωση οργανωτικών ελλείψεων στο ανωτέρω Γραφείο, είναι δυνατή η διενέργεια του εν θέματι ελέγχου από ένα και μόνον στέλεχος αυτού (Γραφείου), μη εξαιρουμένου και του Προϊσταμένου αυτού.

Άρθρο 14
Τήρηση της αμεροληψίας κατά την άσκηση του έργου της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου

Το έργο της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου ασκείται με αμερόληπτο τρόπο.

Στο πλαίσιο αυτό:

1. Ο Προϊστάμενος της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου:
α) Μεριμνά, ώστε να ανατίθενται στα στελέχη της Μονάδας έργα, με τρόπο που να αποφεύγονται πιθανές ή πραγματικές συγκρούσεις συμφερόντων. Ιδιαίτερα, δεν ανατίθενται υπηρεσίες διαβεβαιωτικών/ελεγκτικών έργων επί δραστηριοτήτων, για τις οποίες ήταν υπεύθυνοι στο παρελθόν, πριν παρέλθει χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την άσκηση αυτών. Δεν αποκλείεται, όμως, η ανάθεση σε στέλεχος της Μονάδας, συμβουλευτικών υπηρεσιών επί των ανωτέρω δραστηριοτήτων και πριν από την παρέλευση του ανωτέρω χρονικού διαστήματος.
β) Αποδέχεται επαρκέστατα αιτιολογημένο έγγραφο αίτημα εξαίρεσης από το ανατιθέμενο έργο, που υποβάλλεται εγγράφως από στέλεχος της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, λόγω πιθανής σύγκρουσης συμφερόντων και προβαίνει αμέσως σε αντικατάσταση αυτού. Ομοίως, σε περίπτωση που εκτιμάται από το στέλεχος της Μονάδας ότι κατά την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών μπορεί να προκύψει σύγκρουση συμφερόντων, ενημερώνει εγγράφως αμελλητί τον Προϊστάμενο της Μονάδας, ο οποίος ενεργεί ανάλογα με τους διαθέσιμους πόρους και το είδος των παρεχόμενων συμβουλευτικών υπηρεσιών.
γ) Μεριμνά για την, εντός των πλαισίων και των περιορισμών που θέτουν οι διατάξεις των άρθρων 11 και 12 του παρόντος, περιοδική εναλλαγή του είδους των έργων που ανατίθενται στα στελέχη της Μονάδας.

2. Τα στελέχη της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους:
α) Επιδεικνύουν αντικειμενικότητα και τηρούν αμερόληπτη στάση κατά τη συγκέντρωση, αξιολόγηση και κοινοποίηση των πληροφοριών για τη δραστηριότητα ή τη διαδικασία που εξετάζεται και δεν επηρεάζονται από το ατομικό τους συμφέρον ή τα συμφέροντα άλλων, κατά το σχηματισμό της κρίσης τους.
β) Δεν αποδέχονται ο,τιδήποτε μπορεί να βλάψει ή θεωρείται ότι βλάπτει την επαγγελματική τους κρίση.
γ) Δε συμμετέχουν σε οποιαδήποτε δραστηριότητα ή δεν αναπτύσσουν επαγγελματικές σχέσεις που ενδέχεται να βλάψουν ή θεωρείται ότι βλάπτουν την αμερόληπτη κρίση τους, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων των δραστηριοτήτων ή σχέσεων, οι οποίες ενδέχεται να συγκρούονται με τα συμφέροντα του Υπουργείου.
δ) Προβαίνουν σε έγκαιρη, έγγραφη, αιτιολογημένη ενημέρωση του Προϊσταμένου της Μονάδας σε περίπτωση πιθανής ή πραγματικής σύγκρουσης συμφερόντων και τυχόν κινδύνου μεροληψίας εκ μέρους τους.
Σε κάθε έκθεση γίνεται ρητή και σαφής αναφορά από τους διενεργούντες τόσο τον εσωτερικό έλεγχο όσο και τον εγκληματολογικό έλεγχο ότι δεν συντρέχει ζήτημα μεροληψίας και έλλειψης/αδυναμίας αντικειμενικότητας εκ μέρους τους.
Τα στελέχη της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και αναλόγως της φύσης του/των ανατιθεμένου/-ων σ’ αυτά έργου/-ων, τηρούν:
α) τον παρόντα Κανονισμό Λειτουργίας της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου,
β) τον Κώδικα Δεοντολογίας Εσωτερικών Ελεγκτών και
γ) το Εγχειρίδιο Εσωτερικών Ελέγχων της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου,
Επιπλέον και ειδικότερα για τις περιπτώσεις διεξαγωγής εγκληματολογικού ελέγχου συμμορφώνονται με τις διατάξεις:
δ) του Υπαλληλικού Κώδικα, κυρίως δε τις διατάξεις των άρθρων του Μέρους Ε’ «Πειθαρχικό Δίκαιο» και
ε) του Ποινικού Κώδικα καθώς και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.
Τέλος, όσον αφορά τις περιπτώσεις διεξαγωγής στοχευμένου οικονομικού διαχειριστικού ελέγχου επί των δημοσίων υπολόγων και δημοσίων διαχειρίσεων συμμορφώνονται με τις διατάξεις:
στ) του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143), καθώς και
ζ) του άρθρου 31 του ν. 3871/2010 «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» (Α’ 141).

Άρθρο 15
Επαγγελματική επιμέλεια, επάρκεια και επιμόρφωση


Για την άσκηση του έργου της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου απαιτείται επαγγελματική επάρκεια και δέουσα επαγγελματική επιμέλεια.
1. Οι Προϊστάμενοι και οι υπάλληλοι της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, εκτός εάν διαθέτουν ήδη διαπίστευση ή πιστοποίηση συναφή με τον εσωτερικό έλεγχο, προερχόμενη από διεθνή ιδιωτικό εκπαιδευτικό επαγγελματικό φορέα, του που αναγνωρίζεται και από την Δημόσια Διοίκηση, λαμβάνουν υποχρεωτικά αρχική εκπαίδευση, η οποία συνίσταται στην επιτυχή παρακολούθηση στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης α) του προγράμματος κατάρτισης επί της μεθοδολογίας και των πρακτικών διενέργειας του Εσωτερικού Ελέγχου και β) του προγράμματος κατάρτισης επί της καταπολέμησης των φαινομένων απάτης και διαφθοράς στην Δημόσια Διοίκηση. Όσον αφορά, ειδικότερα, τα στελέχη της Μονάδας, που ασκούν καθήκοντα εσωτερικού ελεγκτή, είναι εντελώς απαραίτητη η παρακολούθηση, εντός χρονικού διαστήματος δώδεκα μηνών από την τοποθέτησή τους στο Γραφείο Σχεδιασμού και Διενέργειας Εσωτερικών Ελέγχων, του εκ του νόμου προβλεπομένου Ειδικού Προγράμματος Ελεγκτικής Επάρκειας Εσωτερικού Ελεγκτή, το οποίο οδηγεί στην απόκτηση του Πιστοποιητικού Ελεγκτικής Επάρκειας Εσωτερικού Ελεγκτή Δημόσιου Τομέα. Στην περίπτωση αποτυχίας των στελεχών του ως άνω Γραφείου στις εξετάσεις λήψης του ανωτέρω Πιστοποιητικού αίρεται η τοποθέτηση αυτών στη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου.
2. Πέραν της ανωτέρω αρχικής εκπαίδευσης, οι Προϊστάμενοι και οι υπάλληλοι της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου μεριμνούν και οι ίδιοι για τη συμμετοχή τους σε άλλα πιστοποιημένα προγράμματα εκπαίδευσης, μετά από σύμφωνη γνώμη του Προϊσταμένου της Μονάδας, ο οποίος συνεκτιμά τις υπηρεσιακές ανάγκες, ώστε να μην καθυστερεί το ανατιθέμενο σε αυτούς έργο.
3. Ο Προϊστάμενος της Μονάδας μεριμνά για την εκπαίδευση του προσωπικού αυτής και ενθαρρύνει την επαγγελματική επιμόρφωσή του, λαμβανομένων υπόψη των περιορισμών που προκύπτουν από τις ανάγκες εκτέλεσης του Ετήσιου Προγράμματος Εργασιών, καθώς και του βαθμού προτεραιότητας των εκπαιδευτικών αναγκών του προσωπικού της Μονάδας.
4. Αν κατά την εκτέλεση συγκεκριμένου έργου της Μονάδας, στο πλαίσιο της διενέργειας εσωτερικού ελέγχου, απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις, ο Προϊστάμενος αυτής εισηγείται στον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον ορισμό υπαλλήλου/-λων άλλης/άλλων Υπηρεσίας/-ιών του Υπουργείου, ο/οι οποίος/-οι διαθέτει/-ουν τις ειδικές γνώσεις που απαιτεί το εν λόγω έργο. Στην περίπτωση που απαιτούνται ειδικές γνώσεις ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης δύναται να ζητήσει τον ορισμό εξωτερικών συνεργατών, εφόσον αυτό προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις. Με τον ορισμό του/των ανωτέρω περιγράφεται και το έργο το οποίο αυτός/-οί θα εκτελέσουν, η διάρκεια και το πλαίσιο συνεργασίας του/τους με το στέλεχος της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, καθώς και ό,τι άλλο απαιτηθεί από τις συγκεκριμένες υπηρεσιακές ανάγκες. Στην περίπτωση αυτή, ο/-οι ανωτέρω υπάλληλος/-οι δε συνυπογράφει/-ουν τη σχετική Έκθεση, αλλά υποβάλλει/-ουν υπόμνημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής. Επίσης, πριν από τη συμμετοχή του/τους στη διαδικασία υποβάλλει/-ουν δήλωση για τη μη ύπαρξη σύγκρουσης συμφερόντων και για την εκτέλεση του έργου του/τους με εχεμύθεια και εμπιστευτικότητα.

Άρθρο 16
Πρόγραμμα Αξιολόγησης και Βελτίωσης Ποιότητας

Ο Προϊστάμενος της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου αναπτύσσει, τηρεί και υλοποιεί Πρόγραμμα Αξιολόγησης και Βελτίωσης Ποιότητας της λειτουργίας της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, με το οποίο παρέχεται η δυνατότητα αποτίμησης του βαθμού συμμόρφωσης αυτής με τον παρόντα Κανονισμό, του βαθμού τήρησης του Κώδικα Δεοντολογίας Εσωτερικών Ελεγκτών από τα στελέχη της Μονάδας, αξιολόγησης της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας του εσωτερικού ελέγχου, καθώς και εντοπισμού των πεδίων εκείνων που χρήζουν βελτίωσης, ώστε να προσθέτει αξία και να βελτιώνει τις διαδικασίες που διέπουν τη συνολική λειτουργία των υπηρεσιών του Υπουργείου.

Άρθρο 17
Απαιτήσεις του Προγράμματος Αξιολόγησης και Βελτίωσης Ποιότητας


Το Πρόγραμμα Αξιολόγησης και Βελτίωσης Ποιότητας της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου περιλαμβάνει τόσο τις διαρκείς εσωτερικές αξιολογήσεις όσο και την εξωτερική αξιολόγηση, με τις οποίες συνολικά εκτιμάται η ποιότητα της λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου, ενώ εξάγονται συμπεράσματα και υποβάλλονται σχετικές εισηγήσεις για τις απαιτούμενες βελτιώσεις.

1. Για τις διαρκείς εσωτερικές αξιολογήσεις χρησιμοποιούνται διαδικασίες και εργαλεία που περιλαμβάνουν:
α) την εποπτεία του ελεγκτικού έργου,
β) την υλοποίηση του Ετήσιου Προγράμματος Εργασιών της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου,
γ) τις εργασίες εσωτερικού ελέγχου και τις διαδικασίες που ακολουθούνται, σύμφωνα με το Εγχειρίδιο Εσωτερικών Ελέγχων της Μονάδας,
δ) την τήρηση των τιθέμενων προθεσμιών,
ε) τον αριθμό των προτάσεων που συμφωνήθηκαν, και στ) τον αριθμό των συμφωνηθεισών ενεργειών, που
υλοποιήθηκαν μέσα στο έτος.

2. Η εξωτερική αξιολόγηση στη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου δύναται να πραγματοποιείται μία φορά κάθε πέντε (5) έτη, κατόπιν σχετικής έγκρισης του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Άρθρο 18
Διακυβέρνηση


Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με μέριμνα του Προϊσταμένου της, αξιολογεί και υποβάλλει κατάλληλες προτάσεις για τη βελτίωση των διαδικασιών διακυβέρνησης του Υπουργείου σχετικά με:
α) τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων,
β) την εποπτεία της διαχείρισης κινδύνου και του συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου, καθώς και την κοινοποίηση, αρμοδίως, πληροφοριών, που αφορούν στους κινδύνους και στους ελεγκτικούς μηχανισμούς,
γ) τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αποτελεσματικότητα των στόχων, των προγραμμάτων και των δραστηριοτήτων του Υπουργείου, που σχετίζονται με τις αξίες αυτού,
δ) τη διασφάλιση της αποτελεσματικής διαχείρισης, της απόδοσης και της λογοδοσίας και
ε) τα πληροφοριακά συστήματα, ως προς τη συμβολή τους στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων του Υπουργείου.

Άρθρο 19
Διαχείριση Κινδύνου


1. Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, αξιολογεί την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνου και συμβάλλει στη βελτίωσή τους, εκτιμώντας, μεταξύ άλλων, εάν:
α) Οι σημαντικοί κίνδυνοι εντοπίζονται και αξιολογούνται από τους υπευθύνους της διαχείρισης αυτών.
β) Οι πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους συλλέγονται και κοινοποιούνται εγκαίρως, ώστε να έχουν τη δυνατότητα οι υπεύθυνοι αυτών να τους διαχειρίζονται, καθώς και ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης να προβαίνει σε κατάλληλες διορθωτικές ενέργειες.
γ) Τα μέτρα αντιμετώπισης των κινδύνων είναι τα απαιτούμενα, ανάλογα με τα αποδεκτά όρια ανάληψης κινδύνων που έχει θέσει το Υπουργείο.

2. Στο πλαίσιο υποστήριξης του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, προκειμένου η Διοίκηση να καθιερώσει νέες διαδικασίες διαχείρισης κινδύνου ή να βελτιώσει τις ήδη υφιστάμενες, η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου δεν αναλαμβάνει διοικητική ευθύνη για τις διαδικασίες αυτές, αλλά παρέχει την αναγκαία συνδρομή της για την εδραίωσή τους.

3. Τα στελέχη της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, κατά την εκτέλεση των ανατιθέμενων σε αυτούς έργων, συγκεντρώνουν πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση κινδύνων, όπως αυτή υλοποιείται από τον ελεγχόμενο, προκειμένου να αξιολογήσουν την αποτελεσματικότητά της στο μετριασμό αυτών. Περαιτέρω, κατά τη διάρκεια των συμβουλευτικών υπηρεσιών, τα στελέχη της Μονάδας εντοπίζουν τον κίνδυνο που συνδέεται με τους αντικειμενικούς σκοπούς του έργου και αναζητούν σε συνεχή βάση την τυχόν ύπαρξη και άλλων, επίσης, σημαντικών κινδύνων.

4. Αναφορικά με τη διαχείριση των κινδύνων που απειλούν τη λειτουργία του ίδιου του εσωτερικού ελέγχου, η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου μεριμνά, ιδιαίτερα, για την εξάλειψη των κινδύνων δυσφήμισης, ψευδούς βεβαίωσης και αστοχίας ελέγχου.

Άρθρο 20
Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου των Υπηρεσιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης


Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, συμβάλλει, ώστε η λειτουργία του Εσωτερικού Ελέγχου να υποστηρίζει την ανάπτυξη και τη διατήρηση συστήματος εσωτερικού ελέγχου, με την αξιολόγηση της επάρκειας, της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητάς του καθώς και της διαρκούς βελτίωσής του, με απώτερο σκοπό:
α) την επίτευξη των στρατηγικών στόχων του Υπουργείου,
β) την παροχή αξιοπιστίας και εγκυρότητας της πληροφόρησης των μηχανισμών ελέγχου αυτού,
γ) την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα των λειτουργιών και των πληροφοριακών συστημάτων αυτού,
δ) τη διασφάλιση των περιουσιακών του στοιχείων,
ε) τη συμμόρφωση των υπηρεσιών του Υπουργείου σε νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις εθνικού, ενωσιακού και διεθνούς δικαίου,
στ) τη βέλτιστη διαχείριση του κινδύνου απάτης από το Υπουργείο.

Άρθρο 21
Ετήσιο Πρόγραμμα Εσωτερικών Ελέγχων, Συμβουλευτικών Υπηρεσιών (Εργασιών) και Στοχευμένων Οικονομικών Διαχειριστικών Ελέγχων (δημοσίων υπολόγων και δημοσίων διαχειρίσεων) της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης


1. Ο Προϊστάμενος της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καταρτίζει Ετήσιο Πρόγραμμα Εσωτερικών Ελέγχων, Συμβουλευτικών Υπηρεσιών (Εργασιών) και Στοχευμένων Οικονομικών Διαχειριστικών Ελέγχων (δημοσίων υπολόγων και δημοσίων διαχειρίσεων), συναρτήσει των διαθεσίμων (υλικών και ανθρωπίνων) πόρων αυτής. Στη συνέχεια το υποβάλλει για έγκριση στον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μέχρι το τέλος Ιανουαρίου εκάστου έτους.

2. Το Ετήσιο Πρόγραμμα Εσωτερικών Ελέγχων και Συμβουλευτικών Υπηρεσιών (Εργασιών) περιλαμβάνει:
α) Τους εσωτερικούς ελέγχους.
Οι έλεγχοι επιλέγονται από τη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, κατόπιν αξιολόγησης των κινδύνων που επηρεάζουν το Υπουργείο και του βαθμού έκθεσης σε αυτούς, σε σχέση και με τους επιχειρησιακούς της στόχους. Επίσης, η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου λαμβάνει υπόψη το πλαίσιο διαχείρισης κινδύνου του Υπουργείου, καθώς και τα αποδεκτά όρια ανάληψης κινδύνων που έχουν οριστεί από τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τις διαφορετικές δραστηριότητες των οργανικών μονάδων του Υπουργείου, κατόπιν σχετικών εισηγήσεων των Προϊσταμένων αυτών. Μέχρι τη θέσπιση πλαισίου διαχείρισης κινδύνων από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, με μέριμνα του Προϊσταμένου της, αξιολογεί τους κινδύνους στους οποίους εκτίθεται το Υπουργείο, λαμβανομένων υπόψη των διαθεσίμων στοιχείων που παρέχονται από τις Υπηρεσίες του. Η τεκμηρίωση της αξιολόγησης των ανωτέρω κινδύνων περιλαμβάνεται στο Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών.
β) Τις συμβουλευτικές υπηρεσίες.
Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες επιλέγονται από τη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου με κριτήριο τη βελτίωση των λειτουργιών του Υπουργείου, καθώς και την αξία που προσθέτουν σε αυτό, μέσω της διαχείρισης κινδύνου.
γ) Τους στοχευμένους οικονομικούς διαχειριστικούς ελέγχους επί των δημοσίων υπολόγων δημοσίων διαχειρίσεων.
Οι έλεγχοι επιλέγονται από τη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, κατόπιν αξιολόγησης των κινδύνων που αφορούν την λειτουργία των δημοσίων διαχειρίσεων του Υπουργείου συμφώνως προς την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης καθώς και του βαθμού έκθεσης σε αυτούς, σε σχέση και με τους επιχειρησιακούς στόχους της Μονάδας.
δ) Όσον αφορά τη διενέργεια εγκληματολογικού ελέγχου επισημαίνεται ότι αυτή δεν εντάσσεται στο Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών, καθώς άρχεται τυπικά, μόνον κατόπιν επώνυμης ή/και ανώνυμης καταγγελίας ή υπηρεσιακής αναφοράς άλλως συγκεκριμένης έγγραφης εκτίμησης της Ομάδας Ελεγκτικού Έργου, η οποία έχει διατυπωθεί στο πλαίσιο ενός ήδη διενεργηθέντος εσωτερικού ελέγχου, περί ενδείξεων παράτυπης συμπεριφοράς, παραβίασης της ακεραιότητας καθώς και διαφθοράς, η οποία συντελείται με την εμπλοκή υπαλλήλων του Υπουργείου ή των εποπτευόμενων από αυτό φορέων, και συγκεκριμένα όσων εξ αυτών δεν διαθέτουν αυτοτελείς Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου, σε ποινικά αδικήματα και πειθαρχικά παραπτώματα, οι οποίες χρήζουν ειδικής διερεύνησης.

3. Το Ετήσιο Πρόγραμμα Εσωτερικών Ελέγχων και Συμβουλευτικών Υπηρεσιών υλοποιείται με την έκδοση εντολών από τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, προκειμένου για τη διενέργεια τακτικών εσωτερικών ελέγχων καθώς και την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών.

4. Πέραν των ανωτέρω εντολών, από τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης εκδίδονται και εντολές διεξαγωγής εκτάκτων εσωτερικών ελέγχων, παροχής εκτάκτων συμβουλευτικών υπηρεσιών, διενέργειας οικονομικών διαχειριστικών ελέγχων επί των δημοσίων υπολόγων δημοσίων διαχειρίσεων, καθώς και εγκληματολογικών ελέγχων, με τους περιορισμούς των διατάξεων του στοιχείου δ της παρ. 2 του παρόντος άρθρου.

5. Ο Προϊστάμενος της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου παρακολουθεί και εισηγείται την τροποποίηση του Ετήσιου Προγράμματος Εσωτερικών Ελέγχων και Συμβουλευτικών Υπηρεσιών, όταν κρίνει ότι αυτό απαιτείται, λόγω εξωγενών ή ενδογενών παραγόντων.

6. Το Ετήσιο Πρόγραμμα Εσωτερικών Ελέγχων και Συμβουλευτικών Υπηρεσιών τροποποιείται κατόπιν έγκρισης του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Άρθρο 22
Στάδια του Έργου της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου


Τα Στάδια του Έργου της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου διακρίνονται, ανάλογα με το είδος της δραστηριότητας, στα παρακάτω:
Στάδια εσωτερικού ελέγχου (διαβεβαιωτική δραστηριότητα):
α) Ανάθεση της διεξαγωγής του εσωτερικού ελέγχου (εντολή ελέγχου),
β) Σχεδιασμός και χρονοδιάγραμμα του εσωτερικού ελέγχου,
γ) Εκτέλεση,
δ) Σύνταξη Προσωρινής Έκθεσης,
ε) Οριστικοποίηση και υποβολή της Έκθεσης εσωτερικού ελέγχου,
στ) Παρακολούθηση της υλοποίησης των συστάσεων.
Στάδια συμβουλευτικών υπηρεσιών (συμβουλευτική δραστηριότητα):
α) Ανάθεση της παροχής των συμβουλευτικών υπηρεσιών,
β) Σχεδιασμός,
γ) Εκτέλεση,
δ) Σύνταξη και υποβολή της Έκθεσης συμβουλευτικών υπηρεσιών.
Στάδια εγκληματολογικού ελέγχου:
α) Ανάθεση της διεξαγωγής του εγκληματολογικού ελέγχου (εντολή ελέγχου),
β) Σχεδιασμός,
γ) Εκτέλεση,
δ) Σύνταξη και υποβολή της Έκθεσης Πορίσματος εγκληματολογικού ελέγχου.
Στάδια στοχευμένου οικονομικού διαχειριστικού ελέγχου των δημοσίων υπολόγων δημοσίων διαχειρίσεων:
α) Ανάθεση της διεξαγωγής του οικονομικού διαχειριστικού ελέγχου (εντολή ελέγχου),
β) Σχεδιασμός,
γ) Εκτέλεση,
δ) Σύνταξη και υποβολή της Έκθεσης Πορίσματος οικονομικού διαχειριστικού ελέγχου.

Άρθρο 23
Εποπτεία του Έργου της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Ο Προϊστάμενος της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης έχει την ευθύνη για την υλοποίηση του συνολικού έργου αυτής. Εποπτεύει κάθε διαβεβαιωτική, συμβουλευτική, εγκληματολογική ή οικονομική/διαχειριστική ελεγκτική δραστηριότητα που ανατίθεται στα στελέχη της Μονάδας καθ’ όλη τη διάρκειά του, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η επίτευξη των αντικειμενικών σκοπών αυτού και να διασφαλίζεται η ποιότητα της παρεχόμενης υπηρεσίας.

Άρθρο 24
Ανάθεση Έργου

1. Η διεξαγωγή εσωτερικού ελέγχου, η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών ή η διενέργεια εγκληματολογικού ελέγχου ανατίθεται σε στελέχη της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, με την έκδοση σχετικής εντολής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 3 και 4 του άρθρου 21, της παρούσας.

2. Τροποποίηση της εντολής επιτρέπεται, κατόπιν έγκρισης του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, που έχει εκδώσει την εντολή, σε περίπτωση που απαιτείται:
α) επέκταση της διάρκειας του έργου ή/και
β) τροποποίηση της σύνθεσης της Ομάδας Ελεγκτικού Έργου ή της Ομάδας Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών ή του Εντεταλμένου Διενέργειας Εγκληματολογικού Ελέγχου ή της Ομάδας Διενέργειας Στοχευμένου Οικονομικού Διαχειριστικού ελέγχου των δημοσίων υπολόγων δημοσίων διαχειρίσεων.
Σε περίπτωση που απαιτείται περιορισμός ή διεύρυνση του σκοπού της εντολής, η τροποποίηση αυτή εγκρίνεται μόνο από τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

3. Τροποποίηση της εντολής εκτάκτου εσωτερικού ελέγχου ή εκτάκτων συμβουλευτικών υπηρεσιών ή εγκληματολογικού ελέγχου ή στοχευμένου οικονομικού διαχειριστικού ελέγχου των δημοσίων υπολόγων δημοσίων διαχειρίσεων επιτρέπεται, μόνο, κατόπιν έγκρισης του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

4. Τροποποίηση των εντολών μπορούν να προτείνουν και:
α) ο Προϊστάμενος της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου ή/και,
β) τα στελέχη της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, κατόπιν αιτιολογημένης πρότασής τους και έγκρισης από τον/τους Προϊστάμενο/-ένους του/των αρμόδιου/-ίων για την υλοποίηση του έργου Γραφείου/-ων.

Άρθρο 25
Σχεδιασμός του έργου


Μετά την ανάθεση του έργου, αναπτύσσεται ο σχεδιασμός αυτού, λαμβανομένων υπόψη:
α) των στρατηγικών στόχων του Υπουργείου,
β) των αντικειμενικών σκοπών του έργου,
γ) των κινδύνων που σχετίζονται με το έργο (εσωτερικών και εξωτερικών), συμπεριλαμβανομένων και των κινδύνων απάτης,
δ) του εύρους του έργου, το οποίο πρέπει να είναι επαρκές για την επίτευξη των αντικειμενικών σκοπών του,
ε) της διάρκειας του έργου και των διαθεσίμων πόρων για την υλοποίηση αυτού.
Ο σχεδιασμός του έργου αποτυπώνεται στο Σχέδιο Έργου και στο Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης αυτού. Το Σχέδιο έργου και το Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης αυτού εγκρίνονται από τον Προϊστάμενο της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου. Τυχόν αναπροσαρμογές στο Σχέδιο του έργου και στο Χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του, οι οποίες προκύπτουν κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης αυτού, υποβάλλονται έγκαιρα για έγκριση, αρμοδίως.

Άρθρο 26
Εκτέλεση του έργου

1. Κατά το στάδιο της εκτέλεσης του έργου υλοποιούνται τα ελεγκτικά βήματα (οι ελεγκτικές ενέργειες) που έχουν συμπεριληφθεί στο Σχέδιο Έργου, με την τήρηση του σχετικού χρονοδιαγράμματος. Στο στάδιο αυτό εντοπίζονται, συλλέγονται και καταγράφονται επαρκείς, αξιόπιστες, και χρήσιμες πληροφορίες για την τεκμηρίωση τυχόν ευρημάτων του έργου, καθώς και οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι.

2. Σε περίπτωση που, κατά την διεξαγωγή τακτικού ή εκτάκτου εσωτερικού ελέγχου, υπάρξουν ενδείξεις παράτυπης συμπεριφοράς, απάτης, παραβίασης της ακεραιότητας καθώς και διαφθοράς, στις οποίες (παράνομες πράξεις) υπάρχει πιθανότητα εμπλοκής υπαλλήλων του Υπουργείου ή των εποπτευόμενων από αυτό φορέων, και συγκεκριμένα όσων εξ αυτών δεν διαθέτουν αυτοτελείς Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου, σε ποινικά αδικήματα και πειθαρχικά παραπτώματα, που χρειάζονται ειδική διερεύνηση, αυτές (ενδείξεις) γνωστοποιούνται αμελλητί, με εμπιστευτική αλληλογραφία, στους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες, και συγκεκριμένα ως ακολούθως:
α) από τον Συντονιστή Ομάδας Ελεγκτικού έργου στον Προϊστάμενο του Τμήματος Σχεδιασμού και Διενέργειας
Εσωτερικών Ελέγχων. Εν συνεχεία,
β) από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Σχεδιασμού και Διενέργειας Εσωτερικών Ελέγχων τα ανωτέρω στοιχεία διαβιβάζονται στον Προϊστάμενο της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου και, τέλος,
γ) από τον Προϊστάμενο της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου διαβιβάζονται αντίγραφα των σχετικών στοιχείων στον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με κοινοποίηση του διαβιβαστικού εγγράφου και μόνον στον Προϊστάμενο του Τμήματος Εσωτερικών Ερευνών και Διερεύνησης Καταγγελιών.
Κατόπιν τούτων, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης θα προχωρήσει αρμοδίως στην έκδοση σχετικής εντολής διεξαγωγής εγκληματολογικού ελέγχου, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του παρόντος. Παράλληλα, λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να μην καταστραφούν ή αλλοιωθούν τα αποδεικτικά στοιχεία.

Άρθρο 27
Γνωστοποίηση των Αποτελεσμάτων των διαβεβαιωτικών έργων και συμβουλευτικών υπηρεσιών

Τα αποτελέσματα των ελεγκτικών έργων και συμβουλευτικών υπηρεσιών γνωστοποιούνται μέσω Έκθεσης, η οποία υποβάλλεται, με έγγραφο του Προϊσταμένου της Μονάδας, στον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης και αποστέλλονται:
α) στον Προϊστάμενο της αρμόδιας οργανικής μονάδας καθώς και στον/-ους Προϊστάμενο/-ους της/των υπαγομένης/-ων σε αυτήν υπηρεσίας/-ων, στην/στις οποία/-ες αφορά το διενεργούμενο έργο ή
β) στον/-ους Προϊστάμενο/-ους της/των υπηρεσίας/ων που υπάγεται/-ονται απευθείας στον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στην/στις οποία/-ες αφορά το διενεργούμενο έργο.
Οι Εκθέσεις μπορούν να γνωστοποιούνται, πέραν των προαναφερθέντων και σε άλλες υπηρεσίες, ή σε άλλους φορείς εκτός του Υπουργείου, μόνο, ύστερα από έγκριση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Άρθρο 28
Προσωρινή Έκθεση Εσωτερικού Ελέγχου


1. Η Προσωρινή Έκθεση Εσωτερικού Ελέγχου υποβάλλεται από την διενεργήσασα αυτόν Ομάδα Ελεγκτικού Έργου, στον Προϊστάμενο της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου. Σε περίπτωση που, κατά τη διενέργεια του εσωτερικού ελέγχου, προέκυψαν ενδείξεις παράτυπης συμπεριφοράς, απάτης, παραβίασης της ακεραιότητας καθώς και διαφθοράς, ως ανωτέρω, στην έκθεση γίνεται απλή μνεία, χωρίς να αποκαλυφθούν τα στοιχεία της σχετικής έρευνας.

2. Ο Προϊστάμενος της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου κατά την κρίση του, μπορεί να ζητήσει την τροποποίηση της Προσωρινής Έκθεσης (για την οποία ενδέχεται να απαιτείται και συμπληρωματική ελεγκτική εργασία) και την επανυποβολή της.

3. Στη συνέχεια, η Προσωρινή Έκθεση αποστέλλεται στον/στους Προϊστάμενο/-ους της/των ελεγχόμενης/ων οργανικής/-ών μονάδας/-ων του Υπουργείου καθώς και στον ιεραρχικά άμεσο Προϊστάμενο αυτής/-ών, προκειμένου να διατυπώσουν εγγράφως την αποδοχή των προτάσεων που εμπεριέχονται σε αυτήν, καθώς και του χρονοδιαγράμματος υλοποίησής τους ή να αιτιολογήσουν την τυχόν εν μέρει ή εν όλω μη αποδοχή αυτών.

Άρθρο 29
Οριστικοποίηση του Ελέγχου


1. Η αποδοχή των προτάσεων των Προσωρινών Εκθέσεων με το αντίστοιχο χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους, γνωστοποιείται εγγράφως στη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου και ακολούθως η αρμόδια Ομάδα Ελεγκτικού Έργου συντάσσει την Οριστική Έκθεση Εσωτερικού Ελέγχου και την υποβάλλει στον Προϊστάμενο της Μονάδας. Κατά το στάδιο της ως άνω οριστικοποίησης είναι δυνατό να προκύψουν διορθώσεις ή αλλαγές.

2. Σε περίπτωση που δεν γίνουν αποδεκτές οι προτάσεις, εν όλω ή εν μέρει, από τον/τους αρμόδιο/-ους, ενημερώνεται σχετικά ο Προϊστάμενος της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, ο οποίος δύναται να ζητήσει να πραγματοποιηθεί συνάντηση, με σκοπό την επίτευξη συμφωνίας. Σε περίπτωση που δεν αιτιολογείται από τους ως άνω αρμοδίους η μη αποδοχή πρότασης για υλοποίηση βελτιωτικής ενέργειας, καταγράφονται στην Οριστική Έκθεση οι τυχόν κίνδυνοι που συνεχίζουν να υφίστανται λόγω της μη υλοποίησης αυτής και γίνεται ιδιαίτερη μνεία των εν λόγω κινδύνων στο έγγραφο του Προϊσταμένου της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, με το οποίο υποβάλλεται η Έκθεση στον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Άρθρο 30
Παρακολούθηση της Υλοποίησης των Συμφωνηθεισών Ενεργειών (follow up) του Εσωτερικού Ελέγχου Τελική Αναφορά


1. Κατά τη διαδικασία της παρακολούθησης (follow up) της υλοποίησης των συμφωνηθεισών ενεργειών, επιβεβαιώνεται και αξιολογείται από τα στελέχη του Γραφείου Σχεδιασμού και Διενέργειας Εσωτερικών Ελέγχων της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου η υλοποίηση κάθε συμφωνηθείσας ενέργειας εντός του τεθέντος χρονοδιαγράμματος, όπως έχει αυτό καθοριστεί και συμφωνηθεί στις Οριστικές Εκθέσεις Εσωτερικού Ελέγχου. Μετά την υλοποίηση όλων των συμφωνηθεισών ενεργειών κάθε Οριστικής Έκθεσης, συντάσσεται Τελική Αναφορά, στην οποία, εκτός των άλλων, περιλαμβάνεται και η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των ενεργειών που πραγματοποιήθηκαν από τις αρμόδιες Υπηρεσίες, με σκοπό τη διαπίστωση της εφαρμογής ή μη των προτάσεων και της ύπαρξης τυχόν υπολειμματικών κινδύνων. Η Τελική Αναφορά υποβάλλεται στον Προϊστάμενο του ως άνω αρμοδίου Γραφείου και, στη συνέχεια, στον Προϊστάμενο της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου.

2. Κατά το στάδιο της παρακολούθησης (follow up) της υλοποίησης των συμφωνηθεισών ενεργειών υποβάλλεται εγγράφως από τον Προϊστάμενο της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου στον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης περιοδική αναφορά, που αφορά στην πρόοδο υλοποίησης των ανωτέρω καθώς και σε οποιοδήποτε σχετικό θέμα προκύψει.

Άρθρο 31
Έκθεση Πόρισμα Εγκληματολογικού Ελέγχου


1. Κατόπιν της ολοκλήρωσης της διαδικασίας διερεύνησης καταγγελίας, υπηρεσιακής αναφοράς ή ενδείξεων φερόμενης παράτυπης συμπεριφοράς, απάτης, παραβίασης της ακεραιότητας καθώς και διαφθοράς μέσω πιθανής εμπλοκής υπαλλήλων του Υπουργείου ή των εποπτευόμενων από αυτό φορέων, και συγκεκριμένα όσων εξ αυτών δεν διαθέτουν αυτοτελείς Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου, στα οριζόμενα στο άρθρο 39 του ν. 4622/2019, πειθαρχικά και ποινικά αδικήματα, το αρμόδιο εντεταλμένο στέλεχος για τη Διενέργεια Εγκληματολογικού Ελέγχου υποβάλλει εμπεριστατωμένη Έκθεση Πόρισμα Εγκληματολογικού Ελέγχου, η οποία υποβάλλεται με εμπιστευτικό πρωτόκολλο στον Προϊστάμενο του Τμήματος Εσωτερικών Ερευνών και Διερεύνησης Καταγγελιών και, εν συνεχεία, στον Προϊστάμενο της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου. Σε περίπτωση που από την ειδική διερεύνηση που προηγήθηκε, έχουν προκύψει σοβαρές ενδείξεις που δύνανται να στοιχειοθετήσουν την εμπλοκή υπαλλήλων στα ανωτέρω οριζόμενα πειθαρχικά και ποινικά αδικήματα, η ανωτέρω Έκθεση είναι παραπεμπτική για τον/-ους ελεγχόμενο/-ους υπάλληλο/-ους, άλλως απαλλακτική. Τέλος, σε περίπτωση που τα αρχικά στοιχεία της έρευνας αξιολογούνται ως μη επαρκή και, συνεπώς, χρήζοντα συμπλήρωσης καθώς και περαιτέρω διερεύνησης στο πλαίσιο της ισχύουσας πειθαρχικής προδικασίας, είναι δυνατή η υποβολή σχετικής εισηγητικής πρότασης προς τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης για έκδοση Εντολής Διενέργειας Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (Ε.Δ.Ε.).

2. Κατόπιν των ανωτέρω, ο Προϊστάμενος της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου υποβάλλει αμελλητί με διαβιβαστικό έγγραφο, το οποίο έχει λάβει εμπιστευτικό πρωτόκολλο, την ανωτέρω Έκθεση Πόρισμα Εγκληματολογικού Ελέγχου στους κάτωθι αρμοδίους για την έκδοση ή μη τυχόν εντολής περαιτέρω ενεργειών:
α) στον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ως ανώτατο πειθαρχικό προϊστάμενο των υπαλλήλων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, για έκδοση Εντολής είτε διενέργειας της κατ’ άρθρο 126 του Υπαλληλικού Κώδικα Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (Ε.Δ.Ε.), προκειμένου για την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης, είτε άσκησης πειθαρχικής δίωξης εις βάρος του/των εμπλεκομένου/ων σε πειθαρχικά και ποινικά αδικήματα υπαλλήλου/-ων, είτε αρχειοθέτησης της υπόθεσης,
β) στον Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, ως ανώτατο πειθαρχικό προϊστάμενο των υπαλλήλων του συνόλου του δημοσίου τομέα, για έκδοση Εντολής είτε διενέργειας της κατ’ άρθρο 126 του Υπαλληλικού Κώδικα Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης, προκειμένου για την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης, είτε άσκησης πειθαρχικής δίωξης εις βάρος του/των εμπλεκομένου/ων σε πειθαρχικά και ποινικά αδικήματα υπαλλήλου/-ων, είτε την αρχειοθέτηση της υπόθεσης,
γ) στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών, εάν και εφόσον έχουν προκύψει σοβαρές ενδείξεις τέλεσης ποινικών αδικημάτων, για συνολική εξέταση του φακέλου της υπόθεσης, προκειμένου για τον τυχόν καταλογισμό ποινικών ευθυνών εις βάρος του/των εμπλεκομένου/-ων σε πειθαρχικά και ποινικά αδικήματα υπαλλήλου/-ων, την έκδοση εισαγγελικής παραγγελίας για διενέργεια προανακριτικών διαδικασιών, άλλως την αρχειοθέτηση της υπόθεσης.

Άρθρο 32
Έκθεση Στοχευμένου Οικονομικού Διαχειριστικού Ελέγχου (δημοσίων υπολόγων και δημοσίων διαχειρίσεων)


1. Κατόπιν της ολοκλήρωσης της διαδικασίας διεξαγωγής στοχευμένου οικονομικού διαχειριστικού ελέγχου επί δημοσίου/-ων υπολόγου/-ων και δημοσίων διαχειρίσεων του Υπουργείου ή των εποπτευόμενων από αυτό φορέων, και συγκεκριμένα όσων εξ αυτών δεν διαθέτουν αυτοτελείς Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου, στα οριζόμενα στο άρθρο 39 του ν. 4622/2019, η Ομάδα Διενέργειας Στοχευμένου Οικονομικού Διαχειριστικού Ελέγχου υποβάλλει εμπεριστατωμένη Έκθεση Στοχευμένου Οικονομικού Διαχειριστικού Ελέγχου (δημοσίων υπολόγων και δημοσίων διαχειρίσεων), η οποία αφορά στην τήρηση των αρχών χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, της νομιμότητας και της κανονικότητας στις εν λόγω διαδικασίες και υποβάλλεται με εμπιστευτικό πρωτόκολλο στον Προϊστάμενο του Τμήματος Εσωτερικών Ερευνών και Διερεύνησης Καταγγελιών και, εν συνεχεία, στον Προϊστάμενο της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου.

2. Σε περίπτωση που από τον διενεργηθέντα έλεγχο, έχουν προκύψει ευρήματα που στοιχειοθετούν την μη τήρηση από τον ελεγχόμενο της προβλεπομένης από το θεσμικό πλαίσιο για το Δημόσιο Λογιστικό πληρότητας του τηρουμένου φακέλου δικαιολογητικών πληρωμής δημόσιας δαπάνης σε όλα τα στάδια αυτής, πριν την έκδοση τίτλου πληρωμής, καθώς και την υλοποίηση των νομίμων προϋποθέσεων απόδοσης λογαριασμού χρηματικού εντάλματος προπληρωμής από τους δημοσίους υπολόγους του ανωτέρω Υπουργείου, η Έκθεση καταλήγει σε εισηγητική πρόταση προς τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης περί άμεσου καταλογισμού των διαπιστωθέντων ελλειμμάτων. Επιπλέον, σε περίπτωση α) διαπίστωσης τυχόν απώλειας από τον δημόσιο υπόλογο δικαιολογητικών πληρωμής δημόσιας δαπάνης, πριν την έκδοση τίτλου πληρωμής, σε οιοδήποτε στάδιο της προβλεπομένης δημοσιονομικής διαδικασίας, β) ύπαρξης αντικειμενικής αδυναμίας απόδοσης λογαριασμού χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, συμφώνως προς τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 177 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143), σε συνδυασμό με εκείνες του άρθρου 31 του ν. 3871/2010 «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» (Α’ 141) ή/και γ) τυχόν ενδείξεων φερόμενης παράτυπης συμπεριφοράς, απάτης, έλλειψης ακεραιότητας ή διαφθοράς, η ανωτέρω Έκθεση συμπεριλαμβάνει εισηγητική πρόταση προς τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης για έκδοση εντολής διενέργειας εγκληματολογικού ελέγχου, προκειμένου για την διαπίστωση των συνθηκών απώλειας των ανωτέρω δικαιολογητικών, την ύπαρξη οιασδήποτε μορφής κακοδιαχείρισης εκ μέρους των ελεγχόμενων δημοσίων υπολόγων, καθώς και την διερεύνηση των τυχόν πειθαρχικών και ποινικών πτυχών της υπόθεσης.

3. Κατόπιν των ανωτέρω, ο Προϊστάμενος της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου υποβάλλει αμελλητί με διαβιβαστικό έγγραφο, το οποίο έχει λάβει εμπιστευτικό πρωτόκολλο, την ανωτέρω Έκθεση Οικονομικού Διαχειριστικού Ελέγχου (δημοσίων υπολόγων και δημοσίων διαχειρίσεων) στον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ως ανώτατο πειθαρχικό προϊστάμενο των υπαλλήλων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, για έκδοση Εντολής είτε Καταλογισμού ελλειμμάτων, εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, είτε Διενέργειας Εγκληματολογικού Ελέγχου, εφόσον έχουν προκύψει τα αναφερόμενα στις διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου ευρήματα, είτε απευθείας διενέργειας της κατ’ άρθρο 126 του Υπαλληλικού Κώδικα Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (Ε.Δ.Ε.), προκειμένου για την περαιτέρω διερεύνηση των τυχόν πειθαρχικών και ποινικών πτυχών της υπόθεσης, άλλως αρχειοθέτησης της υπόθεσης.

4. Τέλος, ο Προϊστάμενος της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου κοινοποιεί αμελλητί την ανωτέρω Έκθεση στον Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, καθώς και στην Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων του Υπουργείου Οικονομικών.

Άρθρο 33
Ετήσια Έκθεση με Γνώμη

1. Στο πλαίσιο της Λειτουργικής Σχέσης Αναφοράς, ο Προϊστάμενος της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του Υπουργείου υποβάλλει στον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης:
α) Την Ετήσια Έκθεση, η οποία περιλαμβάνει, κατ’ ελάχιστο:
αα) Την επιβεβαίωση της ανεξαρτησίας του έργου της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου.
ββ) Τη συμμόρφωση προς τον παρόντα Κανονισμό και τον Κώδικα Δεοντολογίας.
γγ) Θέματα σχετικά με τους σκοπούς, τη λειτουργία και τον τρόπο άσκησης των αρμοδιοτήτων της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, καθώς και οποιοδήποτε άλλο θέμα άπτεται του παρόντος Κανονισμού Λειτουργίας της.
δδ) Όσον αφορά το παραχθέν κατά το προηγούμενο έτος έργο του Γραφείου Σχεδιασμού και Διενέργειας Εσωτερικών Ελέγχων:
ααα) Την αξιολόγηση της λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου σε σχέση με το Ετήσιο Πρόγραμμα Εσωτερικών Ελέγχων, Συμβουλευτικών Υπηρεσιών και Στοχευμένων Οικονομικών Διαχειριστικών Ελέγχων (δημοσίων υπολόγων και δημοσίων διαχειρίσεων) και την πρόοδο που έχει επιτευχθεί σε σχέση με αυτό.
βββ) Τα αποτελέσματα των ελεγκτικών (διαβεβαιωτικών) δραστηριοτήτων, με έμφαση στα ευρήματα που είναι ενδεικτικά καταστάσεων που θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά την επίτευξη των στρατηγικών στόχων του Υπουργείου.
γγγ) Την πρόοδο υλοποίησης των συμφωνηθεισών ενεργειών.
δδδ) Την συνοπτική περιγραφή των αποτελεσμάτων των παρασχεθεισών συμβουλευτικών υπηρεσιών.
εεε) Τις δυσκολίες και τα προβλήματα που προέκυψαν κατά τη διεξαγωγή των εσωτερικών ελέγχων/συμβουλευτικών υπηρεσιών, καθώς και κατά την παρακολούθηση υλοποίησης των συμφωνηθεισών ενεργειών και προτάσεις για την αποτελεσματική αντιμετώπιση αυτών, και στστστ) Τις απαιτήσεις σε πόρους (υλικούς και ανθρώπινους) για την υλοποίηση του ελεγκτικού έργου και των
συμβουλευτικών υπηρεσιών της Μονάδας.
εε) Όσον αφορά το παραχθέν κατά το προηγούμενο έτος έργο του Γραφείου Εσωτερικών Ερευνών και Διερεύνησης Καταγγελιών:
ααα) μία αποτίμηση της συνολικής δράσης αυτού, βάσει των αρχών της νομιμότητας, της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας,
βββ) Την συνοπτική περιγραφή και αποτίμηση των αποτελεσμάτων των διενεργηθέντων εγκληματολογικών ελέγχων.
γγγ) Την συνοπτική περιγραφή και αποτίμηση των αποτελεσμάτων των διενεργηθέντων στοχευμένων οικονομικών δημοσιονομικών ελέγχων επί δημοσίων υπολόγων και δημοσίων διαχειρίσεων.
δδδ) Την κατά τη διενέργεια των εγκληματολογικών ελέγχων συμμόρφωση των στελεχών του Γραφείου προς τον Υπαλληλικό Κώδικα, τον Ποινικό Κώδικα και τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.
εεε) Την κατά τη διενέργεια των στοχευμένων οικονομικών διαχειριστικών ελέγχων συμμόρφωση των στελεχών του Γραφείου προς το θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει το Δημόσιο Λογιστικό.
στστστ) Τις δυσκολίες και τα προβλήματα που προέκυψαν κατά τη διεξαγωγή τυχόν εγκληματολογικών ελέγχων ή/και στοχευμένων οικονομικών δημοσιονομικών ελέγχων επί δημοσίων υπολόγων και δημοσίων διαχειρίσεων, καθώς και προτάσεις για την αποτελεσματική αντιμετώπιση αυτών.
β) Γνώμη του Προϊσταμένου της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου για θέματα που αφορούν στη λειτουργία του Φορέα, η οποία συνοδεύει την Ετήσια Έκθεση αποκλειστικά και μόνον, όταν αυτή υποβάλλεται στον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, και περιλαμβάνει:
αα) Τους σημαντικούς κινδύνους που απειλούν τη λειτουργία του Υπουργείου, αναφερομένων, ιδιαίτερα, των κινδύνων απάτης, που αφορούν στο σύστημα εσωτερικού ελέγχου και στη διακυβέρνηση.
ββ) Τον βαθμό ανταπόκρισης των Υπηρεσιών του Υπουργείου στους κινδύνους, καθώς και θέματα που μπορεί να ανακύψουν από τη μη αποδοχή αυτών. Σε περίπτωση που στη Γνώμη διατυπώνονται αρνητικές απόψεις, πρέπει να αιτιολογούνται επαρκώς.

2. Η Ετήσια Έκθεση, η οποία συντάσσεται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα για την Επαγγελματική Εφαρμογή του Εσωτερικού Ελέγχου, υποβάλλεται έως την 31 Μαρτίου εκάστου έτους προς τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθώς και την Επιτροπή Ελέγχου του Υπουργείου, ενώ κοινοποιείται αμελλητί στο Ελεγκτικό Συνέδριο, την Εθνική Αρχή Διαφάνειας και τη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων του Υπουργείου Οικονομικών.

Άρθρο 34
Ηλεκτρονικές Εφαρμογές Υποστήριξης του Εσωτερικού Ελέγχου

Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης κατά την άσκηση των καθηκόντων της, μπορεί να υποστηρίζεται από ηλεκτρονικές ελεγκτικές εφαρμογές και προγράμματα.

Άρθρο 35
Αρχείο Εσωτερικών Ελέγχων, Συμβουλευτικών Υπηρεσιών, Εγκληματολογικών Ελέγχων και Στοχευμένων Οικονομικών Διαχειριστικών Ελέγχων (δημοσίων υπολόγων και δημοσίων διαχειρίσεων)

Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης τηρεί τα αρχεία του συνόλου των έργων, σε φυσική και σε ηλεκτρονική μορφή. Ο Προϊστάμενος της Μονάδας ορίζει τον υπάλληλο, με τον αναπληρωτή του, που θα είναι αρμόδιοι για την τήρηση των αρχείων αυτών.

Άρθρο 36
Τροποποίηση/επικαιροποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας

Ο παρών Κανονισμός Λειτουργίας δύναται να αναθεωρείται μετά από πρόταση του Προϊσταμένου/-ης της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου και την έκδοση σχετικής υπουργικής απόφασης.

Άρθρο 37
Έναρξη ισχύος


Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Καλλιθέα, 26 Οκτωβρίου 2021

Ο Υπουργός
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης