80695/19-10-2021

Προσθήκη αρμοδιοτήτων σε οργανικές μονάδες του e-ΕΦΚΑ

19 Οκτ 2021

Taxheaven.gr
Αριθμ. 80695/2021

(ΦΕΚ Β' 4952/26-10-2021)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις
α. του άρθρου 162 του ν. 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (Α’ 167),
β. των παρ. 1β, 1γ, 1δ, 1στ, 1ε, 3α, 3β, 3γ, 3δ, 10α και 10γ του άρθρου 34 του π.δ. 8/2019 «Οργανισμός Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)» (Α’ 8),
γ. της παρ. 2 του άρθρου 85 του ν. 4670/2020 «Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και ψηφιακός μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και άλλες διατάξεις» (Α’ 43),
δ. του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων της Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ των Υπουργείων» (Α’ 119),
ε. του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2),
στ. την υπ’ αρ. 55298/27-7-2021 απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Έναρξη λειτουργίας Τοπικών Διευθύνσεων e-ΕΦΚΑ και κατάργηση Υπηρεσιών πρώην Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης» (Β’ 3476),
ζ. την υπ’ αρ. 17391/9-4-2021 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Έναρξη λειτουργίας Τοπικών Διευθύνσεων e-ΕΦΚΑ και κατάργηση Υπηρεσιών πρώην Φορέων Κοινωνικής Ασφάλιση» (Β’ 1485),
η. την υπ’ αρ. 47557/6-7-2021 απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Έναρξη λειτουργίας Τοπικών Διευθύνσεων e-ΕΦΚΑ και κατάργηση Υπηρεσιών πρώην Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης» (Β’ 3052),
θ. την υπ’ αρ. 28303/12-5-2021 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Έναρξη λειτουργίας Τοπικών Διευθύνσεων e-ΕΦΚΑ και κατάργηση Υπηρεσιών πρώην Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης» (Β’ 1977),
ι. την υπ’ αρ. 28307/12-5-2021 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Έναρξη λειτουργίας Τοπικών Διευθύνσεων e-ΕΦΚΑ και κατάργηση Υπηρεσιών πρώην Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης» (Β’ 1977),
ια. την υπ’ αρ. 62671/26-8-2021 απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Έναρξη λειτουργίας Τοπικών Διευθύνσεων e-ΕΦΚΑ, Περιφερειακής Διεύθυνσης ΚΕΑΟ και Αποκεντρωμένου Τμήματος ΚΕΑΟ και κατάργηση Υπηρεσιών πρώην Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης» (Β’ 4010),
ιβ. την υπ’ αρ. 54301/23-7-2021 απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Έναρξη λειτουργίας Τοπικών Διευθύνσεων e-ΕΦΚΑ και Περιφερειακών Διευθύνσεων ΚΕΑΟ και κατάργηση Υπηρεσιών πρώην Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης» (Β’ 3494).

2. Την υπό στοιχεία 71672/27-9-2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Παναγιώτη Τσακλόγλου» (Β’ 4443).

3. Την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ.

4. Την υπ’ αρ. 390038/5-10-2021 πρόταση του Διοικητή του e-ΕΦΚΑ.

5. Το γεγονός ότι από της διατάξεις της απόφασης της δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του e-ΕΦΚΑ,

αποφασίζουμε:
 
1. Την προσθήκη αρμοδιότητας απονομής συντάξεων στα Τμήματα Συντάξεων και Τμήματα Συντάξεων και Παροχών των παρακάτω Τοπικών Διευθύνσεων, ως εξής:
α. Μισθωτών και Μη Μισθωτών στο Τμήμα Συντάξεων της Τοπικής Διεύθυνσης Α Έβρου με έδρα την Αλεξανδρούπολη για την περιοχή αρμοδιότητας της Τοπικής Διεύθυνσης Β’ Έβρου με έδρα το Διδυμότειχο.
β. Αγροτών στο Τμήμα Συντάξεων της Τοπικής Διεύθυνσης Β’ Έβρου με έδρα το Διδυμότειχο για την περιοχή αρμοδιότητάς της.
γ. Μισθωτών στα Τμήματα Α’ και Β’ Συντάξεων της Τοπικής Διεύθυνσης Καβάλας για την περιοχή αρμοδιότητας της Τοπικής Διεύθυνσης Ξάνθης.
δ. Μη Μισθωτών και Αγροτών στο Τμήμα Συντάξεων της Τοπικής Διεύθυνσης Ξάνθης για την περιοχή αρμοδιότητάς της.
ε. Μισθωτών και Μη Μισθωτών στο Τμήμα Συντάξεων της Τοπικής Διεύθυνσης Α’ Κοζάνης με έδρα την Κοζάνη για την περιοχή αρμοδιότητας της Τοπικής Διεύθυνσης Β’ Κοζάνης με έδρα την Πτολεμαΐδα και της Τοπικής Διεύθυνσης Γρεβενών.
στ. Αγροτών στο Τμήμα Συντάξεων και Παροχών της Τοπικής Διεύθυνσης Β’ Κοζάνης με έδρα την Πτολεμαΐδα για την περιοχή αρμοδιότητάς της.
ζ. Αγροτών στο Τμήμα Συντάξεων και Παροχών της Τοπικής Διεύθυνσης Γρεβενών για την περιοχή αρμοδιότητάς της.

2. Την προσθήκη αρμοδιότητας έκδοσης καταλογιστικών πράξεων και αποφάσεων παρακράτησης στα Τμήματα συντάξεων των παρακάτω Τοπικών Διευθύνσεων, ως εξής:
α. Στο Τμήμα Συντάξεων της Τοπικής Διεύθυνσης Δράμας.
β. Στο Τμήμα Συντάξεων της Τοπικής Διεύθυνσης Α’ Έβρου με έδρα την Αλεξανδρούπολη.
γ. Στα Τμήμα Συντάξεων της Τοπικής Διεύθυνσης Β’ Έβρου με έδρα το Διδυμότειχο.
δ. Στα Τμήματα Α’ και Β’ Συντάξεων της Τοπικής Διεύθυνσης Καβάλας.
ε. Στο Τμήμα Συντάξεων της Τοπικής Διεύθυνσης Ξάνθης.
στ. Στο Τμήμα Συντάξεων της Τοπικής Διεύθυνσης Α’ Κοζάνης με έδρα την Κοζάνη.
ζ. Στο Τμήμα Συντάξεων και Παροχών της Τοπικής Διεύθυνσης Β’ Κοζάνης με έδρα την Πτολεμαΐδα.
η. Στο Τμήμα Συντάξεων και Παροχών της Τοπικής Διεύθυνσης Γρεβενών.
θ. Στο Τμήμα Συντάξεων και Παροχών της Τοπικής Διεύθυνσης Καστοριάς.
ι. Στο Τμήμα Συντάξεων της Τοπικής Διεύθυνσης Λέσβου με έδρα τη Μυτιλήνη.
κ. Στο Τμήμα Συντάξεων και Παροχών της Τοπικής Διεύθυνσης Χίου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2021

Ο Υφυπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ


Taxheaven.gr