ΠΟΛ.1010/27.1.2004

Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την εισαγωγή στο TAXIS των στοιχείων των αναλυτικών γραμμών των ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών αποκτήσεων - παραδόσεων, από τις Δ.Ο.Υ.

27 Ιαν 2004

Taxheaven.gr
Αθήνα, 27 Ιανουαρίου 2004
Αριθμ.Πρωτ.: 1007560/185/0014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
1) ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ Π.Σ. Δ/ΝΣΗ 30η ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ
2) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ-Δ/ΝΣΗ 14η Φ.Π.Α.
ΤΜΗΜΑ Δ΄ (Διοικητική Συνεργασίας & Ανταλλαγής
Πληροφοριών)
Δ
ΠΟΛ 1010

ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την εισαγωγή στο TAXIS των στοιχείων των αναλυτικών γραμμών των ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών αποκτήσεων - παραδόσεων, από τις Δ.Ο.Υ

ΣΧΕΤ: Η με αριθ. 1064796/4576/2064/0014 Δ' - (Φ.Ε.Κ. 1027 Β'-24.7.2003) Α.Υ.Ο.

Σχετικά με το προαναφερόμενο θέμα, και προκειμένου να αποφευχθούν τα προβλήματα κατά την εισαγωγή στο TAXIS των στοιχείων των αναλυτικών γραμμών των ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών αποκτήσεων - παραδόσεων από τις Δ.Ο.Υ, δεδομένου ότι για πρώτη φορά τίθεται σε εφαρμογή η εν λόγω διαδικασία παρέχουμε αναλυτικότερα τις ακόλουθες οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους:

1. Η εισαγωγή των στοιχείων των αναλυτικών γραμμών των ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών αποκτήσεων-παραδόσεων πρέπει να ολοκληρώνεται από τις Δ.Ο.Υ, με ευθύνη των Προϊσταμένων των Δ.Ο.Υ καθώς και των αρμοδίων Επιθεωρητών, μέχρι το τέλος του μήνα που ακολουθεί τον μήνα υποβολής τους. Από την επόμενη ημέρα, οι πληροφορίες από τους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες ενδοκοινοτικών παραδόσεων θα προωθούνται στις αρμόδιες αρχές των αντίστοιχων κρατών μελών, όπως προβλέπεται στον Κανονισμό (ΕΟΚ) 218/92, γι' αυτό και οι δηλώσεις αυτές δεν μπορούν να διαγραφούν ή να μεταβληθούν.

Για λόγους ομοιόμορφης λειτουργίας του συστήματος μετά την ημερομηνία αυτή, δεν θα μπορούν να διαγραφούν ή να μεταβληθούν ούτε οι πληροφορίες από τους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες ενδοκοινοτικών αποκτήσεων.

2. Στην περίπτωση που κατά την διάρκεια της εισαγωγής στο σύστημα TAXIS των αναλυτικών γραμμών των ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και παραδόσεων (εκπρόθεσμων αρχικών ή συμπληρωματικών-τροποποιητικών), προκύψει λάθος συμπλήρωσης ή ελλειπούς συμπλήρωσης αναλυτικής γραμμής του πίνακα που οφείλεται σε υπαιτιότητα του φορολογούμενου, θα καλείται ο φορολογούμενος να υποβάλλει τροποποιητικό ανακεφαλαιωτικό πίνακα για την διόρθωση του συγκεκριμένου λάθους. Ο πίνακας αυτός θα διορθώνει το συγκεκριμένο λάθος και θα εισάγεται στο σύστημα TAXIS, είτε υποβάλλεται πριν είτε μετά την ημερομηνία διαβίβασης των πληροφοριών στα αντίστοιχα κράτη μέλη.

Εφόσον με την υποβολή του διορθωτικού πίνακα γίνεται διόρθωση λανθασμένου κοινοτικού ΑΦΜ/ΦΠΑ οφείλει ο φορολογούμενος να προσκομίσει πρόσφατη έγγραφη επιβεβαίωση της εγκυρότητας του συγκεκριμένου ΑΦΜ/ΦΠΑ, από το Δ' Τμήμα της Δ/νσης Φ.Π.Α,

Στην περίπτωση που κατά την διάρκεια της εισαγωγής στο TAXIS των αναλυτικών γραμμών των ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και παραδόσεων (εκπρόθεσμων αρχικών ή συμπληρωματικών-τροποποιητικών), προκύψει λάθος συμπλήρωσης ή ελλιπούς συμπλήρωσης αναλυτικής γραμμής του πίνακα που οφείλεται σε υπαιτιότητα του υπαλλήλου, μπορούν τα δεδομένα των αναλυτικών γραμμών να μεταβληθούν - διορθωθούν έως την τελευταία ημέρα πριν την διαβίβαση των πληροφοριών στα αντίστοιχα κράτη μέλη. Από την επόμενη ημέρα οι δηλώσεις αυτές, δεν θα επιδέχονται μεταβολή - διόρθωση - διαγραφή. Η διόρθωση - μεταβολή θα μπορεί να γίνει μόνο με διορθωτική εγγραφή, σύμφωνα με την υφιστάμενη διαδικασία του συστήματος TAXIS, για την οποία όμως δεν θα καλείται ο φορολογούμενος, διότι δεν υπάρχει λάθος στην δήλωση του.

3. Η παρακολούθηση της πληρότητας της καταχώρησης των αναλυτικών γραμμών των ανακεφαλαιωτικών πινάκων θα διενεργείται και σε κεντρικό επίπεδο.

4. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. 1064796/4576/2064/0014 Δ' - (Φ.Ε.Κ. 1027 Β'-24.7.2003) Απόφαση μας.Taxheaven.gr