Αποτελέσματα live αναζήτησης

423361/Σ.134195/22.10.2021 Εφαρμογή του υπ' αρ. 8/2019 Π.Δ. σχετικά με τη νέα οργανωτική δομή ΕΦΚΑ στις διαδικασίες της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΚΕΑΟ Κεντρικής Μακεδονίας


Δημοσιεύθηκε στις : [ 22-10-2021 ]
Κατηγορία: Ασφαλιστικά ΕΦΚΑ

423361/Σ.134195/22.10.2021
Εφαρμογή του υπ' αρ. 8/2019 Π.Δ. σχετικά με τη νέα οργανωτική δομή ΕΦΚΑ στις διαδικασίες της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΚΕΑΟ Κεντρικής Μακεδονίας


Αθήνα, 21 Οκτωβρίου 2021
Αρ. Πρωτ.: 423361/Σ.134195/22-10-21

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
(e-Ε.Φ.Κ.Α.)
ΚΕΑΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΟΦΕΙΛΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ και ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Πατησίων 12,
ΤΚ.10677, Αθήνα
Τηλ.:
210 52 91 778
210 52 91 770
210 52 91 756
Πληροφορίες: Σώχου Αναστασία
Γανωτίδου Ελευθερία
Καραμήτρου Βάγια

Θέμα: «Εφαρμογή του υπ' αρ. 8/2019 Π.Δ. σχετικά με τη νέα οργανωτική δομή ΕΦΚΑ στις διαδικασίες της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΚΕΑΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.»

ΣΧΕΤ: Το με Α/Π: 249057/Σ.412/2-7-2021 Γενικό Έγγραφο του Κ.Ε.Α.Ο.

Εν όψει της επικείμενης έναρξης λειτουργίας στις 25/10/2021 της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΚΕΑΟ Κεντρικής Μακεδονίας, σας κοινοποιούμε το υπ' αρ. 8/2019 Π.Δ. (ΦΕΚ Α' 8/23-1-2019) με το οποίο θεσπίστηκε η νέα οργανωτική δομή του Ε.Φ.Κ.Α.

I. ΓΕΝΙΚΑ:

Στο Προεδρικό Διάταγμα για τον νέο Οργανισμό του Ε.Φ.Κ.Α., προβλέπονται αλλαγές στην διάρθρωση των Υπηρεσιών του Κ.Ε.Α.Ο. σε σχέση με την προγενέστερη οργανωτική δομή. Η νέα διάρθρωση ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες του Κ.Ε.Α.Ο. ανά την Επικράτεια και, όσον αφορά τις Περιφερειακές Υπηρεσίες Κ.Ε.Α.Ο., προβλέπονται οι ακόλουθες αλλαγές:

• Δημιουργία μονάδων επίπεδου Διεύθυνσης στην περιφέρεια, στη θέση των Περιφερειακών Τμημάτων Κ.Ε.Α.Ο. 

Η νέα οργανωτική δομή αποτελείται από 11 Περιφερειακές Διευθύνσεις και 10 Αποκεντρωμένα Τμήματα.

• Νέα εσωτερική διάρθρωση των Περιφερειακών Δ/νσεων

Η νέα εσωτερική διάρθρωση αποσκοπεί στην ανάγκη αποτελεσματικής διαχείρισης του μεγάλου πλήθους οφειλετών που έχουν μεταφερθεί στο Κ.Ε.Α.Ο.. Η ανάγκη αυτή υπαγορεύει την διαφορετική αντιμετώπιση των οφειλετών βάσει του ύψους της οφειλής. Στο πνεύμα αυτό, η νέα εσωτερική διάρθρωση των Περιφερειακών Υπηρεσιών επικεντρώνεται στον οφειλέτη και όχι στις διαδικασίες, όπως η μέχρι σήμερα υφιστάμενη (που προέβλεπε π.χ. τμήμα εσόδων, τμήμα διοικητικής εκτέλεσης κλπ.).

• Δημιουργία Αποκεντρωμένων Τμημάτων ΚΕΑΟ - Αρμοδιότητες

Στις περιοχές όπου με την υφιστάμενη οργανωτική δομή, υπάρχει ήδη παρουσία του ΚΕΑΟ, αλλά δεν προβλέπεται η σύσταση Περιφερειακής Διεύθυνσης θα λειτουργούν Αποκεντρωμένα Τμήματα ενταγμένα στην οργανωτική δομή της εγγύτερης Περιφερειακής Διεύθυνσης ΚΕΑΟ. Με τη δημιουργία των Αποκεντρωμένων Τμημάτων ΚΕΑΟ αποκαθίσταται μια βασική αδυναμία της μέχρι σήμερα υφιστάμενης οργανωτικής δομής που αφορούσε τα Περιφερειακά ΚΕΑΟ επιπέδου Τμήματος, τα οποία αρχικά είχαν ενταχθεί στην οργανωτική δομή των Περιφερειακών Υποκαταστημάτων του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και εν συνεχεία λειτουργούσαν ως Τμήματα των Περιφερειακών Υποκαταστημάτων Μισθωτών του ΕΦΚΑ.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την παρ. 1ζ του άρθρου 67 του ως άνω Π.Δ, η κατ' αντικείμενο αρμοδιότητα των Αποκεντρωμένων Τμημάτων ΚΕΑΟ περιλαμβάνει την άσκηση του συνόλου των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων των Τμημάτων Εξυπηρέτησης Οφειλετών, Διαχείρισης Οφειλετών και Διαχείρισης Μεγάλων Οφειλετών των Περιφερειακών Δ/νσεων Κ.Ε.Α.Ο. - οι οποίες αναλύονται ειδικότερα στη συνέχεια - για τους οφειλέτες που υπάγονται στη χωρική τους αρμοδιότητα.

Κατά γενική αρχή του διοικητικού δικαίου, όσες φορές ο νόμος αναθέτει την αποφασιστική αρμοδιότητα σε ορισμένη υπηρεσία, ως αρμόδιο για την έκδοση των σχετικών προς την αρμοδιότητα αυτή πράξεων νοεί τον επικεφαλής της υπηρεσίας.

Ως εκ τούτου, αρμόδιος να υπογράφει τις πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης, τις αναγγελίες σε πλειστηριασμούς τρίτων/πτωχεύσεις κλπ οι οποίες εκδίδονται από τα Αποκεντρωμένα Τμήματα Κ.Ε.Α.Ο. κατά οφειλετών εντός της χωρικής τους αρμοδιότητας, είναι ο Προϊστάμενος του Αποκεντρωμένου Τμήματος Κ.Ε.Α.Ο.. Πράξεις της υπηρεσίας οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στις αρμοδιότητες των προαναφερόμενων Τμημάτων, όπως ενδεικτικά η έγκριση αδειών προσωπικού, η αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης, κλπ αυτές υπογράφονται από τον Προϊστάμενο των Περιφερειακών Διευθύνσεων ΚΕΑΟ.

• Συγκέντρωση των εργασιών οικονομικής διαχείρισης στις ΠΥΣΥ

Σημαντική οργανωτική αλλαγή αποτελεί, σύμφωνα με τα άρθρα 33 και 34 του εν λόγω Π.Δ., η λειτουργία, υπό τη Γενική Δ/νση Υπηρεσιών και Διαχείρισης Λειτουργίας, δώδεκα (12) Περιφερειακών Υπηρεσιών Συντονισμού και Υποστήριξης (ΠΥΣΥ) στις οποίες υπάγονται πλέον οι Τοπικές Μονάδες ΕΦΚΑ συμπεριλαμβανομένων και των ΚΕΑΟ.

Με την εξάπλωση των ΠΥΣΥ σε πλήρη λειτουργική ανάπτυξη και την έναρξη λειτουργίας Τοπικών Δ/νσεων του ΕΦΚΑ, οι Τοπικές Διευθύνσεις δεν θα πραγματοποιούν καμία ταμειακή συναλλαγή και η είσπραξη των εσόδων θα διενεργείται στις ΠΥΣΥ.

Σε αυτή τη περίπτωση, η είσπραξη των εσόδων θα πραγματοποιείται με τους εξής τρόπους:

- με σχετική πληρωμή από τον οφειλέτη είτε μέσω Διαδικτύου (Internet Banking) είτε μέσω Τραπέζης (διαδικασία ΔΙΑΣ) με τη χρήση ταυτότητας οφειλέτη.
- κατ' εξαίρεση, με την προσέλευση του οφειλέτη στο ΚΕΑΟ (Περιφερειακή Δ/νση ή Αποκεντρωμένο Τμήμα), θα εκδίδεται παραστατικό σειράς ΔΣ, το οποίο θα φέρει σχετικό αριθμό RF, με το οποίο ο οφειλέτης θα προσέρχεται στην Τράπεζα και θα πραγματοποιεί την καταβολή.

Αναφορικά με την είσπραξη παρακρατηθέντων ποσών από μεταβιβάσεις ακινήτων τα οποία αποδίδουν οι συμβολαιογράφοι καθώς και τους δυνατούς τρόπους καταβολής των εν λόγω ποσών, ισχύουν ειδικώς οι παρασχεθείσες οδηγίες με το υπ' αρ. 249057/Σ.412/2-7-2021 άνωθεν σχετικό Γενικό Έγγραφο ΚΕΑΟ.

II. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΑΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 66 του εν λόγω Π.Δ., η Περιφερειακή Διεύθυνση Κ.Ε.Α.Ο. Κεντρικής Μακεδονίας, λειτουργεί με την ακόλουθη χωρική αρμοδιότητα και οργανωτική δομή:

Χωρική αρμοδιότητα:

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 34, οι εντός της χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Κ.Ε.Α.Ο. Κεντρικής Μακεδονίας Τοπικές Δ/νσεις e-ΕΦΚΑ, είναι οι εξής:

α. Τοπική Διεύθυνση Α' Θεσσαλονίκης με έδρα τη Θεσσαλονίκη με χωρική αρμοδιότητα εντός του 1ου, 3ου Δημοτικού διαμερίσματος Θεσσαλονίκης και της Δημοτικής Ενότητας Τριανδρίας του Δήμου Θεσσαλονίκης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης.
β. Τοπική Διεύθυνση Β' Θεσσαλονίκης με έδρα τη Θεσσαλονίκη με χωρική αρμοδιότητα εντός των ορίων του 2ου Δημοτικού Διαμερίσματος του Δήμου Θεσσαλονίκης και του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης.
γ. Τοπική Διεύθυνση Γ' Θεσσαλονίκης με έδρα τη Θεσσαλονίκη με χωρική αρμοδιότητα εντός των ορίων του 4ου Δημοτικού Διαμερίσματος του Δήμου Θεσσαλονίκης και του Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης.
δ. Τοπική Διεύθυνση Δ' Θεσσαλονίκης με έδρα τη Θεσσαλονίκη με χωρική αρμοδιότητα εντός των ορίων του 5ου Δημοτικού Διαμερίσματος του Δήμου Θεσσαλονίκης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης.
ε. Τοπική Διεύθυνση Ε' Θεσσαλονίκης με έδρα τη Θέρμη με χωρική αρμοδιότητα εντός των ορίων των Δήμων Θερμαϊκού και Θέρμης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης.
στ. Τοπική Διεύθυνση ΣΤ' Θεσσαλονίκης με έδρα την Καλαμαριά με χωρική αρμοδιότητα εντός των ορίων του Δήμου Καλαμαριάς της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης.
ζ. Τοπική Διεύθυνση Ζ' Θεσσαλονίκης με έδρα τη Σταυρούπολη με χωρική αρμοδιότητα εντός των ορίων των Δήμων Παύλου Μελά και Ωραιοκάστρου της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης.
η. Τοπική Διεύθυνση Η' Θεσσαλονίκης με έδρα τον Εύοσμο με χωρική αρμοδιότητα εντός των ορίων του Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης.
θ. Τοπική Διεύθυνση Θ' Θεσσαλονίκης με έδρα τη Νεάπολη με χωρική αρμοδιότητα εντός των ορίων των Δήμων Νεάπολης - Συκεών, Λαγκαδά και Βόλβης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης.
ι. Τοπική Διεύθυνση Ι' Θεσσαλονίκης με έδρα την Ιωνία Θεσσαλονίκης με χωρική αρμοδιότητα εντός των ορίων των Δήμων Δέλτα και Χαλκηδόνος της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης.
ια. Τοπική Διεύθυνση Α' Ημαθίας με έδρα τη Βέροια με χωρική αρμοδιότητα εντός των ορίων των Δήμων Βέροιας και Νάουσας της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας.
ιβ. Τοπική Διεύθυνση Β' Ημαθίας με έδρα την Αλεξάνδρεια με χωρική αρμοδιότητα εντός των ορίων του Δήμου Αλεξάνδρειας της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας.
ιγ. Τοπική Διεύθυνση Κιλκίς με έδρα το Κιλκίς με χωρική αρμοδιότητα εντός των ορίων της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς.
ιδ. Τοπική Διεύθυνση Α' Πέλλας με έδρα την Έδεσσα με χωρική αρμοδιότητα εντός των ορίων των Δήμων Έδεσσας, Αλμωπίας και Σκύδρας της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας.
ιε. Τοπική Διεύθυνση Β' Πέλλας με έδρα τα Γιαννιτσά με χωρική αρμοδιότητα εντός των ορίων του Δήμου Πέλλας της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας.
ιστ. Τοπική Διεύθυνση Πιερίας με έδρα την Κατερίνη με χωρική αρμοδιότητα εντός των ορίων της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας.
ιζ. Τοπική Διεύθυνση Σερρών με έδρα τις Σέρρες με χωρική αρμοδιότητα εντός των ορίων της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών.
ιη. Τοπική Διεύθυνση Χαλκιδικής με έδρα τον Πολύγυρο με χωρική αρμοδιότητα εντός των ορίων της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής και των ορίων του Αγίου Όρους.

Οργανωτική δομή:

Η Περιφερειακή Διεύθυνση ΚΕΑΟ Κεντρικής Μακεδονίας, περιλαμβάνει τα ακόλουθα Τμήματα:

1) Τμήμα Εξυπηρέτησης Οφειλετών
2) Τμήμα Α' Διαχείρισης Οφειλετών
3) Τμήμα Β' Διαχείρισης Οφειλετών
4) Τμήμα Διαχείρισης Μεγάλων Οφειλετών
5) Τμήμα Διαχείρισης Ποινικής Διαδικασίας
6) Τμήμα Οικονομικού και Γραμματείας

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του εν λόγω ΠΔ οι αρμοδιότητες των Τμημάτων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Κ.Ε.Α.Ο. Κεντρικής Μακεδονίας είναι οι ακόλουθες:

Αρμοδιότητες Τμημάτων:

1) Τμήμα Εξυπηρέτησης Οφειλετών:

• Η έκδοση γραμματίων είσπραξης.
• Η έκδοση αποφάσεων ρύθμισης οφειλών.
• Η χορήγηση άρσης κατασχέσεων.
• Η διαχείριση αιτημάτων οφειλετών.
• Η διενέργεια όλων των συναλλαγών που διεκπεραιώνονται με φυσική παρουσία (ή απομακρυσμένα) του οφειλέτη.

2) Τμήματα Α' και Β' Διαχείρισης Οφειλετών:

2α: Η διενέργεια όλων των πράξεων διοικητικής εκτέλεσης κατά οφειλετών Κ.Ε.Α.Ο. εντός της χωρικής τους αρμοδιότητας.

Ενδεικτικά, αναφέρονται οι ακόλουθες:

- Έκδοση και αποστολή Ατομικών Ειδοποιήσεων σε όσους οφειλέτες ΚΕΑΟ δεν παρέλαβαν ηλεκτρονικά τη σχετική ειδοποίηση ή δεν εκδόθηκε για αυτούς κεντρικά.
- Διεκπεραίωση των εντολών της κεντρικής υπηρεσίας (αρχεία στόχου) για λήψη αναγκαστικών μέτρων και ενημέρωση του συστήματος ΟΠΣ με τα αντίστοιχα αποτελέσματα.
- Λήψη και περαιτέρω διεκπεραίωση των πράξεων αναγκαστικής είσπραξης με πρωτοβουλία της υπηρεσίας για όσους οφειλέτες συντρέχουν εις βάρος τους οι σχετικές προϋποθέσεις (παραλαβή ατομικής ειδοποίησης, νέο χρέος, απώλεια ρύθμισης, κλπ), όπως:

‣ Έκδοση Παραγγελιών Κατάσχεσης, χρέωση και παράδοσή τους σε συνεργαζόμενους δικαστικούς επιμελητές.
‣ Διαβίβαση της παραγγελίας κατάσχεσης σε υπηρεσία εκτός της χωρικής της αρμοδιότητας για έρευνα και εκτέλεση (για οφειλέτες με έδρα/δραστηριότητα, κατοικία ή περιουσιακά στοιχεία, σε τόπο άλλου τοπ. υποκ/τος ή περιφερ. ΚΕΑΟ).
‣ Παραλαβή κι έλεγχος έγκαιρης επιστροφής των αποτελεσμάτων των Παραγγελιών Κατάσχεσης και καταχώρηση αυτών στο σύστημα Ο.Π.Σ.
‣ Έκδοση και (ηλεκτρονική) αποστολή κατασχέσεων εις χείρας Πιστ/κών Ιδρυμάτων, και, λοιπών Τρίτων (χειρόγραφη επίδοση).
‣ Σύνταξη περιλήψεων υποθηκών, χρέωση και παράδοσή τους σε συνεργαζόμενους δικαστικούς επιμελητές για την εγγραφή τους. Επιστροφή και καταχώρηση της εγγραφής στις σχετικές οθόνες του ΟΠΣ
‣ Έλεγχος ορθού υπολογισμού δικαιωμάτων και εξόδων των συνεργαζόμενων δικαστικών επιμελητών, καταχώρηση αυτών στο σύστημα ΟΠΣ.
‣ Έκδοση, καταχώρηση, προσδιορισμός και διενέργεια Προγραμμάτων Πλειστηριασμών. Ενημέρωση των σχετικών οθονών του ΟΠΣ με το αποτέλεσμα των πλειστηριασμών.

- Καταχώρηση στο σύστημα Ο.Π.Σ. Προγραμμάτων Πλειστηριασμών Τρίτων, έκδοση κι επίδοση αναγγελιών των απαιτήσεων του Ε.Φ.Κ.Α.-Κ.Ε.Α.Ο. εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας.
- Καταχώρηση στο σύστημα Ο.Π.Σ. των Αποφάσεων Πτώχευσης, Εκκαθάρισης, Ειδικής Διαχείρισης, έκδοση και έγκαιρη επίδοση αναγγελιών των απαιτήσεων του Ε.Φ.Κ.Α.-Κ.Ε.Α.Ο. για οφειλές μέχρι 200.000€.

2β: Η διαχείριση ενδίκων μέσων και βοηθημάτων κατά πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης που ασκούνται στα αρμόδια Δικαστήρια.
2γ: Η εκτέλεση των απαιτούμενων ενεργειών για την αναστολή ή τη διακοπή της παραγραφής των απαιτήσεων του Κ.Ε.Α.Ο., κατ' έτος.
2δ: Διαχείριση υποθέσεων πτώχευσης, εξυγίανσης οφειλετών έως 200.000€.
2ε: Διαχείριση υποθέσεων αναδιάρθρωσης χρέους οφειλετών μέχρι 200.000€ μέσω του παλαιού εξωδικαστικού μηχανισμού του ν. 4469/2017 και του νέου εξωδικαστικού μηχανισμού του ν. 4738/2020.
2στ: Διαχείριση υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων (ν. 3869/2010) και τυχόν λοιπών ειδικών ρυθμίσεων.
Οι προαναφερθείσες αρμοδιότητες ασκούνται από κοινού από τα Τμήματα Α' και Β' Διαχείρισης Οφειλετών για διαφορετικές ωστόσο κατηγορίες οφειλετών. Το μεν Α' Τμήμα Διαχείρισης Οφειλετών ασκεί τις εν λόγω αρμοδιότητες αποκλειστικά για οφειλές ασφαλισμένων e-ΕΦΚΑ ενώ το Τμήμα Β' Διαχείρισης Οφειλετών ασκεί τις εν λόγω αρμοδιότητες για οφειλές εργοδοτών.

3) Τμήμα Διαχείρισης Μεγάλων Οφειλετών
3.α: Ασκεί το σύνολο των προαναφερόμενων αρμοδιοτήτων των Α' και Β' Τμημάτων Διαχείρισης Οφειλετών για οφειλές ύψους άνω των 200.000€.
3.β: Διεκπεραιώνει τις εντολές της κεντρικής υπηρεσίας (αρχεία στόχου) ειδικού ενδιαφέροντος (π.χ. οφειλέτες με πολλαπλές απώλειες πάγιας ρύθμισης) και μεριμνά για τη λήψη πρόσθετων μέτρων για τη διασφάλιση της οφειλής, όπως π.χ. κατάσχεση
εμπορικού σήματος, άνοιγμα θυρίδας, εκποίηση μετοχών και αγωγή διάρρηξης καταδολιευτικών μεταβιβάσεων κατά επισφαλών οφειλετών-νομικών προσώπων κλπ υπό τον συντονισμό και τη σύμφωνη γνώμη της κεντρικής υπηρεσίας ΚΕΑΟ. 3.γ: Διενεργεί τον έλεγχο της εισπραξιμότητας και μεριμνά για την εφαρμογή της διαδικασίας χαρακτηρισμού οφειλών ως ανεπίδεκτων είσπραξης στις περιπτώσεις που συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου.

Επισημαίνεται ότι, βάσει του Προεδρικού Διατάγματος η εν λόγω αρμοδιότητα ασκείται από κοινού και από τα Τμήματα Α' και Β' Διαχείρισης Οφειλετών και από το Τμήμα Διαχείρισης Μεγάλων Οφειλετών. Αποφασίστηκε ωστόσο για το πρώτο τουλάχιστον χρονικό διάστημα λειτουργίας της υπηρεσίας υπό τη νέα οργανωτική δομή η εν λόγω αρμοδιότητα να ασκείται αποκλειστικά από το Τμήμα Διαχείρισης Μεγάλων Οφειλετών.

4) Τμήμα Διαχείρισης Ποινικής Διαδικασίας

Κύρια αρμοδιότητα του τμήματος αποτελεί η παραγωγή, έκδοση, παρακολούθηση, διαχείριση και υποστήριξη της ποινικής διαδικασίας κατά των οφειλετών οι οποίοι υπάγονται στην τοπική αρμοδιότητα των εισαγγελιών που εδρεύουν στην περιφέρεια του Κ.Ε.Α.Ο. και διαπράττουν τα αδικήματα του Α.Ν. 86/1967 και το αδίκημα της παραβίασης κατάσχεσης (άρθρο 177 ΠΚ). Η ποινική δίωξη ασκείται από τους κατά τόπο Εισαγγελείς Πλημμελειοδικών κατόπιν υποβολής σχετικής μηνυτήριας αναφοράς.

Παραγωγή Μηνύσεων μέσω Ο.Π.Σ.

Η εκτέλεση της ροής παραγωγής των μηνυτήριων αναφορών μέσω Ο.Π.Σ. θα πραγματοποιείται εφεξής (κάθε 10 εκάστου μήνα), από το εν λόγω τμήμα με ευθύνη του αρμοδίου προϊσταμένου για όλους τους οφειλέτες εντός της χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Κ.Ε.Α.Ο. Κεντρικής Μακεδονίας.

Εκτύπωση Μηνύσεων και Παράδοση στην Εισαγγελία.

Οι παραχθείσες από τη ροή μηνυτήριες αναφορές εν συνεχεία θα εκτυπώνονται (κάθε 11-12 κάθε μήνα) από τις πλησιέστερες στην αρμόδια εισαγγελία υπηρεσίες ΚΕΑΟ ή Τοπικές Διευθύνσεις e-ΕΦΚΑ και θα παραδίδονται σε αυτήν.

Συγκεκριμένα, για τους οφειλέτες εντός της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης οι παραχθείσες μηνυτήριες αναφορές θα εκτυπώνονται από το Τμήμα Διαχείρισης Ποινικής Διαδικασίας της Περιφερειακής Δ/νσης Κ.Ε.Α.Ο. Κεντρικής Μακεδονίας, διότι αποτελεί την πλησιέστερη στην Εισαγγελία Θεσσαλονίκης υπηρεσία. Αντίθετα, για τους οφειλέτες εντός των Περιφερειακών Ενοτήτων Ημαθίας, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών και Χαλκιδικής οι παραχθείσες μηνυτήριες αναφορές θα εκτυπώνονται και θα παραδίδονται στις αντίστοιχες Εισαγγελίες από τις πλησιέστερες Τοπικές Διευθύνσεις e-ΕΦΚΑ σύμφωνα με τον Πίνακα αντιστοίχησης στο Παράρτημα.

Διευκρινίζεται ότι η μέχρι σήμερα ακολουθούμενη διαδικασία, δηλαδή η παράσταση μαρτύρων κατηγορητηρίου - υπαλλήλων e- ΕΦΚΑ στα αρμόδια κατά τόπο ποινικά δικαστήρια, η παρακολούθηση της εξελικτικής πορείας των υποθέσεων μέχρι τη οριστική διεκπεραίωση αυτών, καθώς και η υποχρεωτική ενημέρωση του συστήματος (Πρωτόκολλο Μηνύσεων), θα εξακολουθήσει να εφαρμόζεται όπως μέχρι σήμερα από τις αρμόδιες Τοπικές Διευθύνσεις e-ΕΦΚΑ (μόνο νια τους μηνυόμενους οφειλέτες - υπευθύνους εκτός της τοπικής αρμοδιότητας της Εισαγγελίας Θεσσαλονίκης) μέσα στο πλαίσιο της προβλεπόμενης από το ΠΔ 8/2019 παροχής συνδρομής των Τοπικών Διευθύνσεων e-ΕΦΚΑ στις υπηρεσίες ΚΕΑΟ.

Η τήρηση της εν λόγω διαδικασίας, θα παρακολουθείται από το αρμόδιο Τμήμα Διαχείρισης Ποινικής Διαδικασίας της Περιφερειακής Δ/νσης ΚΕΑΟ Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και από τη Δ/νση Αναγκαστικών Μέτρων Είσπραξης & Νομικής Υποστήριξης της Κεντρικής Υπηρεσίας ΚΕΑΟ, λόγω αρμοδιότητας.

Τέλος, προκειμένου οι υπάλληλοι οι οποίοι παρίστανται ως μάρτυρες κατηγορητηρίου να προετοιμάζονται κατάλληλα για να αντικρούσουν τους (αβάσιμους πολλές φορές) νομικούς ισχυρισμούς των μηνυομένων προσώπων, κρίθηκε σκόπιμο στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ του παρόντος να παρασχεθούν κάποιες σχετικές διευκρινίσεις επί της ποινικής διαδικασίας συνολικά.

5) Τμήμα Οικονομικού και Γραμματείας

Όπως προαναφέρθηκε στην εισαγωγή, δομικό στοιχείο των αλλαγών που επιφέρει το νέο οργανόγραμμα του ΕΦΚΑ, σύμφωνα με το Π.Δ. 8/2019, είναι η συγκέντρωση της οικονομικής διαχείρισης στις ΠΥΣΥ και η υποχρέωση των πληρωμών μέσω του διατραπεζικού συστήματος. Με την έναρξη λειτουργίας της Περιφερειακής Δ/νσης ΚΕΑΟ Κεντρικής Μακεδονίας, οι οικονομικές συναλλαγές που αφορούν τους οφειλέτες που υπάγονται στη χωρική του αρμοδιότητα, θα διενεργούνται ως εξής :

- με σχετική πληρωμή από τον οφειλέτη είτε μέσω Διαδικτύου (Internet Banking) είτε μέσω Τραπέζης (διαδικασία ΔΙΑΣ) με τη χρήση ταυτότητας οφειλέτη.
- με την προσέλευση του οφειλέτη στο KEAO - Τμήμα Εξυπηρέτησης Οφειλετών, θα εκδίδεται παραστατικό σειράς ΔΣ που φέρει αριθμό RF, το οποίο στη συνέχεια θα εκτελείται αυθημερόν είτε μέσω Πιστωτικού Ιδρύματος είτε μέσω Internet Banking (τραπεζικό προϊόν : e - ΕΦΚΑ - παραστατικά υποκαταστημάτων)

Επομένως μετά τη δημιουργία των νέων Μονάδων ΚΕΑΟ και ΠΥΣΥ, σύμφωνα με το Π.Δ. 8/2019, οι εισπράξεις θα πραγματοποιούνται κατά κανόνα μέσω του τραπεζικού συστήματος και κατ' εξαίρεση στις ΠΥΣΥ, ενώ οι δαπάνες θα ελέγχονται από το ΚΕΑΟ αλλά θα καταβάλλονται στους δικαιούχους από τις ΠΥΣΥ.

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος είναι οι εξής:

- Η διαχείριση δαπανών διοίκησης.
- Η διαχείριση δικαστικών εξόδων, εξόδων διοικητικής εκτέλεσης, καθώς και η διαχείριση πληρωμών δικαστικών επιμελητών.
- Η γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη της Διεύθυνσης.
- Η διαχείριση θεμάτων προσωπικού και η τήρηση βοηθητικού ατομικού φακέλου υπαλλήλων της Διεύθυνσης.
- Ο χειρισμός των θεμάτων που αφορούν στις αποζημιώσεις υπερωριακής και πρόσθετης απασχόλησης, στις διαδικασίες έγκρισης και τα έξοδα κίνησης για τις μετακινήσεις εντός και εκτός έδρας του προσωπικού της Διεύθυνσης.
- Η επιμέλεια για τη σωστή και αδιάλειπτη λειτουργία των υποδομών, τη συντήρησή τους και την προσβασιμότητα των ΑμεΑ.
- Η φροντίδα για τη λειτουργική και εργονομική αξιοποίηση των κτηριακών υποδομών, των χώρων εργασίας και των χώρων υποδοχής των πολιτών καθώς και η επιμέλεια για την τήρηση του προγράμματος συντήρησης των κτηριακών υποδομών.
- Η τήρηση βιβλίου συντηρήσεως για κτηριακές, ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και εξοπλισμό και η διαβίβαση αντιγράφων του στις αρμόδιες Διευθύνσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ε.Φ.Κ.Α..
- Ο προσδιορισμός των παγίων και λειτουργικών δαπανών και η έγκαιρη ενημέρωση της ΠΥΣΥ για την έγκριση, πληρωμή και εκκαθάριση.
- Ο προσδιορισμός των αναγκών σε αναλώσιμα υλικά και η παραλαβή τους από την ΠΥΣΥ, καθώς και η διαχείριση αυτών.
- Η διακίνηση της αλληλογραφίας, καθώς και η τήρηση του πρωτοκόλλου και του αρχείου της Διεύθυνσης.
- Η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής και η επικύρωση αντιγράφων όπου αυτό προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.
- Η μέριμνα για τον καθαρισμό, τη συντήρηση, τη φύλαξη και την ασφάλεια των κτηρίων και των εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης.

ΙΙΙ. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΠΙΚΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ e-ΕΦΚΑ - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΕΑΟ

Η επικοινωνία των υπηρεσιών ΚΕΑΟ με τις Τοπικές Δ/νσεις e-ΕΦΚΑ της περιοχής τους θα εξακολουθήσει να γίνεται όπως ίσχυε και με τα Τοπικά Υποκαταστήματα Μισθωτών και μη Μισθωτών e-ΕΦΚΑ.

Επισημαίνεται ότι, κατ' εφαρμογή των διατάξεων των υποπερ. ιβ' της περ. α' και ια', της περ. γ' της παρ. 13 του άρθρου 34, τα Τμήματα α) Διοικητικού και Πληροφόρησης Πολιτών και β) Ασφάλισης και Εισφορών κάθε Τοπικής Διεύθυνσης e- Ε.Φ.Κ.Α., θα εξακολουθήσουν να υποστηρίζουν τις εργασίες του Κ.Ε.Α.Ο., όπως παραλαβή και διεκπεραίωση εγγράφων καθώς και συγκεκριμένων εργασιών αναγκαστικής είσπραξης κατά οφειλετών που υπάγονται στην τοπική τους αρμοδιότητα, μετά από σχετική παραγγελία των υπηρεσιών του Κ.Ε.Α.Ο.

Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθες ενέργειες:

1) Παραλαβή Παραγγελιών Κατάσχεσης και Περιλήψεων Εγγραφής Υποθήκης προς εκτέλεση εντός της χωρικής τους αρμοδιότητας, χρέωση σε δικαστικούς επιμελητές, παραλαβή αποτελέσματος παραγγελιών και παράδοση του πλήρους φακέλου στην αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση ΚΕΑΟ Κεντρικής Μακεδονίας.

2) Παραλαβή Πινάκων Εξόδων και Δικαιωμάτων των δικαστικών επιμελητών για εκτελεσθείσες πράξεις εντός της χωρικής τους αρμοδιότητας και διαβίβαση στην αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση ΚΕΑΟ Κεντρικής Μακεδονίας, για έλεγχο, προσαρμογή και καταχώρηση στο ΟΠΣ.

3) Παραλαβή επιδοτέων εγγράφων, π.χ. αναγγελιών απαιτήσεων e-ΕΦΚΑ, κι επίδοσή τους στα κατά τόπο αρμόδια όργανα, πχ. Συμβολαιογράφοι, σύνδικοι, Πολ. Πρωτοδικεία, κλπ εντός της χωρικής τους αρμοδιότητας.

4) Παραλαβή φακέλου και χρέωση σε συνεργαζόμενο δικηγόρο για την εκπροσώπηση του ΕΦΚΑ κατά τη δικάσιμο (αιτήσεις ανακοπών, αναστολών, εξυγίανσης, Ν.3869/2010, κλπ...).

IV. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

• Αρχειοθέτηση έγχαρτου υλικού - Τήρηση φυσικού αρχείου.

Κρίνεται σκόπιμο, λόγω της νέας οργανωτικής δομής των υπηρεσιών Κ.Ε.Α.Ο., το φυσικό αρχείο της υπηρεσίας να αναδιοργανωθεί και να τηρείται εφεξής κατά οφειλέτη (ΑΜΟ) και όχι κατά θεματική κατηγορία (κατασχέσεις, πλειστηριασμοί, ανακοπές, πτωχεύσεις, κλπ). Η εν λόγω αναδιοργάνωση θα πρέπει να εκκινήσει κατά προτεραιότητα για τους μεγάλους οφειλέτες (άνω των 200.000€), ενώ παράλληλα, με αφορμή νέα συμβάντα (εγγραφή κατάσχεσης, πτώχευση, ανακοπή, κλπ), ή, αναδιοργάνωση, θα πραγματοποιείται και για κάθε άλλον οφειλέτη στον οποίον αφορούν.

Η ολοκλήρωση της διαδικασίας θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί άμεσα για όλους τους οφειλέτες, ανεξαρτήτως ύψους οφειλής, στο συντομότερο - εύλογο - χρονικό διάστημα.

• Ψηφιακή Υπογραφή Κατασχετηρίων εις χείρας Πιστ/κών Ιδρυμάτων.

Τα αρμόδια όργανα της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΚΕΑΟ Κεντρικής Μακεδονίας, πρέπει σε συνεννόηση με την Δ/νση Πληροφορικής Κ.Ε.Α.Ο. και την Δ/νση Αναγκ. Μέτρων Είσπραξης & Νομικής Υποστήριξης Κ.Ε.Α.Ο., κατ' εφαρμογή της υπ' αρ. 50/2015 εγκυκλίου ΚΕΑΟ, να μεριμνήσουν για την απόκτηση των απαιτούμενων ψηφιακών πιστοποιητικών (USB memory stick) προκειμένου να τους δοθεί η δυνατότητα να υπογράφουν ψηφιακά τα ηλεκτρονικά κατασχετήρια εις χείρας Πιστωτικών Ιδρυμάτων.

Εφόσον στο παρελθόν έχουν ολοκληρώσει την προαναφερθείσα διαδικασία και διαθέτουν τα εν λόγω πιστοποιητικά, δεν απαιτείται η επανάληψη της διαδικασίας κι η ψηφιακή υπογραφή μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς άλλη ενέργεια.


Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ Κ.Ε.Α.Ο.
ΧΑΤΖΗΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Πίνακας αντιστοίχισης τοπικών μονάδων e-ΕΦΚΑ, υπηρεσιών ΚΕΑΟ και Εισαγγελιών (ποινική δίωξη).

 

ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΕΑΟ ΤΟΠΙΚΕΣ Δ/ΝΣΕΙΣ ΕΦΚΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩ ΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΙ
Περ. Δ/νση
ΚΕΑΟ Κεντρικής Μακεδονίας
(έδρα Θεσσαλονίκη)
(996)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τοπική Διεύθυνση Α' Θεσσαλονίκης
(έδρα Θεσσαλονίκη)
(501)
  Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκης Δήμος Θεσσαλονίκης
(μόνο η Δημοτική Ενότητα Τριανδρίας και το 1ο και 3ο Δημοτικό Διαμέρισμα)
Τοπική Διεύθυνση Β' Θεσσαλονίκης
(έδρα Θεσσαλονίκη)
(533)
  Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκης Δήμος Θεσσαλονίκης
(μόνο το 2ο Δημοτικό Διαμέρισμα),
Δήμος Αμπελοκήπων- Μενεμένης
Τοπική Διεύθυνση Γ' Θεσσαλονίκης
(έδρα Θεσσαλονίκη)
(502)
  Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκης Δήμος Θεσσαλονίκης
(μόνο το 4ο Δημοτικό Διαμέρισμα),
Δήμος Πυλαίας
Τοπική Διεύθυνση Δ' Θεσσαλονίκης
(έδρα Θεσσαλονίκη) (···)
  Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκης Δήμος Θεσσαλονίκης
(μόνο το 5ο Δημοτικό Διαμέρισμα)
Τοπική Διεύθυνση Ε' Θεσσαλονίκης
(έδρα Θέρμη)
(531)
  Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκης Δήμος Θερμαϊκού Δήμος Θέρμης
Τοπική Διεύθυνση ΣΤ' Θεσσαλονίκης
(έδρα Καλαμαριά)
(503)
  Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκης Δήμος Καλαμαριάς
Τοπική Διεύθυνση Ζ' Θεσσαλονίκης
(έδρα Σταυρούπολη)
(506)
  Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκης Δήμος Παύλου Μελά
Δήμος Ωραιοκάστρου
Τοπική Διεύθυνση Η' Θεσσαλονίκης
(έδρα Εύοσμο)
(504)
  Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκης Δήμος Κορδελιού-Ευόσμου
Τοπική Διεύθυνση Θ' Θεσσαλονίκης
(έδρα Νεάπολη)
(556)
  Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκης Δήμος Νεάπολης- Συκεών
Δήμος Λαγκαδά
Δήμος Βόλβης
Τοπική Διεύθυνση Ι' Θεσσαλονίκης
(έδρα Ιωνία Θεσ/κης)
(505)
  Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκης Δήμος Δέλτα Δήμος Χαλκηδόνος
Τοπική Διεύθυνση Α' Ημαθίας
(έδρα Βέροια)
(511)
Νάουσας Βέροιας Ημαθίας Δήμος Βέροιας Δήμος Νάουσας
Τοπική Διεύθυνση Β' Ημαθίας
(έδρα Αλεξάνδρεια)
(525)
  Βέροιας Ημαθίας Δήμος Αλεξάνδρειας
Τοπική Διεύθυνση Κιλκίς
(έδρα Κιλκίς)
(519)
Αξιούπολης Κιλκίς Κιλκίς Όλοι οι Δήμοι
Τοπική Διεύθυνση Α' Πέλλας
(έδρα Έδεσσα)
(513)
Αριδαίας Έδεσσας Πέλλας Δήμος Έδεσσας
Δήμος Αλμωπίας
Δήμος Σκύδρας
Τοπική Διεύθυνση Β' Πέλλας
(έδρα Γιαννιτσά)
(535)
  Γιαννιτσών Πέλλας Δήμος Πέλλας
Τοπική Διεύθυνση Πιερίας
(έδρα Κατερίνη)
(518)
  Κατερίνης Πιερίας Όλοι οι Δήμοι
Τοπική Διεύθυνση Σερρών
(έδρα Σέρρες)
(515)
Νιγρίτας
Σιδηροκάστρου
Σερρών Σερρών Όλοι οι Δήμοι
Τοπική Διεύθυνση Χαλκιδικής
(έδρα Πολύγυρος)
(530)
Νέων Μουδανιών Χαλκιδικής Χαλκιδικής Όλοι οι Δήμοι

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης