Αποτελέσματα live αναζήτησης

Α.1230/2021 Διαδικασίες και προδιαγραφές ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης εισροών-εκροών στις φορολογικές αποθήκες και στις αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης ενεργειακών προϊόντων. Απαιτήσεις συμμόρφωσης, λειτουργίας και καταγραφής των μετρήσεων και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων. Είδος και περιεχόμενο των στοιχείων που παρέχονται από το σύστημα αυτό


Δημοσιεύθηκε στις : [ 22-10-2021 ]
Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικοί φόροι

Α.1230/2021
Διαδικασίες και προδιαγραφές ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης εισροών-εκροών στις φορολογικές αποθήκες και στις αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης ενεργειακών προϊόντων. Απαιτήσεις συμμόρφωσης, λειτουργίας και καταγραφής των μετρήσεων και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων. Είδος και περιεχόμενο των στοιχείων που παρέχονται από το σύστημα αυτό


Αθήνα, 14/10/2021
Αριθ. Πρωτ.: Α.1230/14.10.2021

Αριθ. ΦΕΚ: 4904 Β'/22-10-2021
5000Β'/27-10-2021


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ

2.

Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ Α'
Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ Δ'
ΙΙ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ - ΤΜΗΜΑ Α'
ΙΙΙ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
1. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ, ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ - ΤΜΗΜΑ Α'
2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ - ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β' ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Η'
3. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Δ'
4. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Θέμα: «Διαδικασίες και προδιαγραφές ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης εισροών- εκροών στις φορολογικές αποθήκες και στις αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης ενεργειακών προϊόντων. Απαιτήσεις συμμόρφωσης, λειτουργίας και καταγραφής των μετρήσεων και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων. Είδος και περιεχόμενο των στοιχείων που παρέχονται από το σύστημα αυτό».

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΑΔΕ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 33 του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (Α’ 265), και ειδικότερα της παρ. 5 αυτού,
β) του άρθρου 63 του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (Α’ 265), και ειδικότερα της παρ. 3 αυτού,
γ) του Κεφαλαίου Α’ του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 94) και ειδικότερα του άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού,
δ) του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184),
ε) του άρθρου 47 του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την Ψηφιακή Διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» (Α’ 134),
στ) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),
ζ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121 και διόρθωση σφάλματος Α’126),
η) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181),
θ) του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192),
ι) του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85),
ια) του άρθρου 90 Κώδικα της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

2. Την υπό στοιχεία Υ2/09-07-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β’ 2901).

3. Την υπ’ αρ. 339/18-07-2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051).

4. Την υπό στοιχεία Υ6/09-07-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας (Β’ 2902).

5. Την υπό στοιχεία 3981 ΕΞ 25-02-2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Παροχή Υπηρεσίας Αυθεντικοποίησης Χρηστών oAuth2.0 σε Πληροφοριακά Συστήματα τρίτων Φορέων» (Β’ 762).

6. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 23-10-2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738).

7. Την υπ’ αρ. 1/20.01.2016 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και την υπ’ αρ. 39/3/30-112017 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689), καθώς και την υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 17-01-2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

8. Την υπό στοιχεία ΔΕΦΚΦ 1116601 ΕΞ 2017/31.7.2017 απόφαση της Υφυπουργού Οικονομικών «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή προϊόντων υποκειμένων σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης» (Β’ 2744).
 
9. Την υπό στοιχεία ΔΕΦΚΦ 1116596 ΕΞ 2017/02-08-2017 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης, την παρακολούθηση και τη λειτουργία αυτής» (Β’ 2745).

10. Την υπό στοιχεία ΔΔΘΤΟΚ Δ 1026126 ΕΞ 2017/27.1.2017 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Εφαρμογή του ειδικού καθεστώτος τελωνειακής αποταμίευσης» (Β’ 810).

11. Την ανάγκη αναθεώρησης της υπό στοιχεία Α.1249/2020 (Β’ 5106) κοινής υπουργικής απόφασης, με στόχο τον εκσυγχρονισμό και την επικαιροποίηση των διαδικασιών και προδιαγραφών εγκατάστασης και ελέγχου ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης εισροών-εκροών στις φορολογικές αποθήκες και στις αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης ενεργειακών προϊόντων, καθώς και των απαιτήσεων συμμόρφωσης, καταγραφής, λειτουργίας και διασφάλισης των μετρήσεων και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων και του είδους και περιεχομένου των στοιχείων που παρέχονται από το σύστημα αυτό, για την κάλυψη των αναγκών της αγοράς και την εναρμόνιση με τις διαδικασίες που εφαρμόζονται στις εν λόγω εγκαταστάσεις.

12. Ότι με τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού πέραν αυτής που έχει προβλεφθεί στον Προϋπολογισμό για την εκτέλεση της υπ’ αρ. 286/02.12.2020 Σύμβασης της ΑΑΔΕ,

αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τις διαδικασίες και προδιαγραφές των ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης εισροών-εκροών στις φορολογικές αποθήκες και στις αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης ενεργειακών προϊόντων, τις απαιτήσεις συμμόρφωσης, λειτουργίας, καταγραφής και διασφάλισης των μετρήσεων και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων καθώς και το είδος και το περιεχόμενο των στοιχείων που παρέχονται από το σύστημα αυτό, ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Περιγραφή-Γενικές Απαιτήσεις-Πεδίο Εφαρμογής


1. Ως ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης εισροών εκροών, νοείται το σύστημα το οποίο απαρτίζεται από:
α) υποσύστημα μέτρησης στάθμης, θερμοκρασίας και πυκνότητας περιεχομένου καυσίμου δεξαμενής και παρεπόμενα μέρη αυτού,
β) υποσύστημα μέτρησης ποσότητας καυσίμων (μετρητές εκροής), σε κάθε σημείο παράδοσης καυσίμου και παρεπόμενα μέρη αυτού, με την επιφύλαξη των παρ. 2 και 3,
γ) κεντρική μονάδα ελέγχου και επεξεργασίας δεδομένων και
δ) υποσύστημα συγκέντρωσης και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων για ενημέρωση των δημόσιων αρχών.

2. Ειδικά για εξαγωγές, πωλήσεις σε ένοπλες δυνάμεις ή για μεταφορά από φορολογική αποθήκη σε φορολογική αποθήκη, μεγάλων φορτίων ενεργειακών προϊόντων από τα Διυλιστήρια όπου υπάρχει τεχνική αδυναμία χρήσης μετρητών εκροής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 2, η ποσότητα δύναται να υπολογίζεται με προμέτρηση-επιμέτρηση της δεξαμενής παρουσία της αρμόδιας Τελωνειακής Αρχής.

3. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μη εγκατάστασης μετρητή εκροής, δύναται να χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση των εξερχομένων ποσοτήτων καυσίμων μέσω του υποσυστήματος παρακολούθησης εκροών, όργανα ζύγισης (γεφυροπλάστιγγες) με την επιφύλαξη της παρ. 5 του άρθρου 14.

4. α) Κάθε σύστημα παρακολούθησης εισροών-εκροών που εγκαθίσταται στις φορολογικές αποθήκες και στις αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης ενεργειακών προϊόντων:
i. Υπολογίζει τον όγκο του περιεχομένου καυσίμου εντός εκάστης δεξαμενής, μέσω διαδοχικής μέτρησης της στάθμης και της θερμοκρασίας του καυσίμου εντός αυτής. Για τον υπολογισμό του όγκου λαμβάνεται επίσης υπόψη η πυκνότητα που προσδιορίζεται από την αρμόδια Υπηρεσία του Γενικού Χημείου του Κράτους (ΓΧΚ) σύμφωνα με την ακρίβεια που απαιτείται από τους πίνακες 53Β του ASTM D1250 ή τους οικείους πίνακες που αφορούν το εκάστοτε μετρούμενο ενεργειακό προϊόν με βάση τα προβλεπόμενα στο πρότυπο API MPMS Κεφάλαιο 11.1 και εισάγεται χειροκίνητα στο σύστημα μετά από κάθε νέα εισροή των ενεργειακών προϊόντων του παρόντος άρθρου. Εφόσον δεν υπάρχει διαθεσιμότητα υπαλλήλου από την αρμόδια υπηρεσία του ΓΧΚ, η πυκνότητα προσδιορίζεται σύμφωνα με την ακρίβεια που απαιτείται από τους πίνακες 53Β του ASTΜ D1250 ή τους οικείους πίνακες που αφορούν το εκάστοτε μετρούμενο ενεργειακό προϊόν με βάση τα προβλεπόμενα στο πρότυπο API MPMS Κεφάλαιο 11.1. Η ευρεθείσα πυκνότητα εισάγεται με ευθύνη, κατά περίπτωση, του φορέα της άδειας λειτουργίας ή/και του εγκεκριμένου αποθηκευτή ή διαχειριστή της αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης. Παράλληλα λαμβάνεται αντιπροσωπευτικό δείγμα από το προϊόν της δεξαμενής παρουσία της αρμόδιας Τελωνειακής Αρχής το οποίο αποστέλλεται στην αρμόδια υπηρεσία του ΓΧΚ για την επαλήθευση της τιμής της πυκνότητας. Σε περίπτωση απόκλισης των μετρούμενων τιμών της πυκνότητας πέραν των ανεκτών ορίων, όπως καθορίζονται από τα δεδομένα ακρίβειας της εκάστοτε ισχύουσας έκδοσης του προτύπου που περιγράφει τη μέθοδο που εφάρμοσαν τα εργαστήρια, λαμβάνεται υπόψη η προσδιορισθείσα πυκνότητα από την υπηρεσία του ΓΧΚ.
ii. Συλλέγει, καταγράφει, επεξεργάζεται, διασφαλίζει και αποθηκεύει ηλεκτρονικά όλα τα δεδομένα που αφορούν τις εισροές και εκροές από τις δεξαμενές των καυσίμων, καθώς και αποστέλλει αυτά ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης Εισροών Εκροών της ΑΑΔΕ.
iii. Πληροί τις προϋποθέσεις που προβλέπονται αναλυτικά στην παρούσα απόφαση.
iv. Λειτουργεί σε 24ωρη βάση.
β) Ο τρόπος αποστολής και η γραμμογράφηση όλων των στοιχείων που θα αποστέλλονται στο Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης Εισροών Εκροών της Α.Α.Δ.Ε. καθορίζεται από την Α.Α.Δ.Ε.

5. Τα ως άνω συστήματα εισροών-εκροών εγκαθίστανται στις δεξαμενές των φορολογικών αποθηκών και των αποθηκών τελωνειακής αποταμίευσης, στις οποίες κατέχονται υπό καθεστώς αναστολής των δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων, ενεργειακά προϊόντα της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001, πλην των περιπτώσεων ενεργειακών προϊόντων τα οποία δεν προορίζονται για τελική χρήση σε κατανάλωση και με την επιφύλαξη της παρ. 7.

6. Ειδικά στα πλωτά αποθηκευτικά μέσα, τα οποία είναι μόνιμα αγκυροβολημένα και έχουν αναγνωρισθεί ως ειδικές φορολογικές αποθήκες ή αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης εγκαθίστανται συστήματα εισροών εκροών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα για την εγκατάσταση συστημάτων εισροών εκροών στα πλωτά εφοδιαστικά μεταφορικά μέσα ναυτιλιακού καυσίμου.

7. Η απόφαση αυτή δεν εφαρμόζεται στις φορολογικές αποθήκες, οι οποίες ευρίσκονται μέσα στον υποκείμενο χώρο των αεροδρομίων, καθώς και στις φορολογικές αποθήκες ενεργειακών προϊόντων των περ. ιγ), ιδ) και ιε) της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001.

8. Ειδικά για την παρακολούθηση του ενεργειακού προϊόντος της περ. θ’ της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001 (μαζούτ) στις εγκαταστάσεις των διυλιστηρίων εκδίδεται και αποστέλλεται στο Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης Εισροών Εκροών της ΑΑΔΕ μόνο το προβλεπόμενο δελτίο εκροής της παρ. 2 του άρθρου 11 και, κατά περίπτωση, τα ηχητικά προειδοποιητικά σήματα συναγερμού (alarms) της παρ. 2ι) του άρθρου 7 με Κωδικούς Συναγερμού HW01, HW06, Hw07, D01, D06 και D07.

Άρθρο 2
Συμμόρφωση με ευρωπαϊκή νομοθεσία, διεθνή πρότυπα και συστάσεις


1. Κάθε επί μέρους στοιχείο του συστήματος παρακολούθησης εισροών-εκροών (μηχανισμοί μέτρησης στάθμης, μετρητές εκροής, όργανα ζύγισης, αισθητήρες, τροφοδοτικά, κάρτες επικοινωνίας κ.λπ.) φέρει σήμανση CE, σε συμμόρφωση με κάθε σχετική Οδηγία ή Κανονισμό [ενδεικτικά οι Οδηγίες: 2014/32/ΕΕ (MID) (Β’ 1231/2016), 2014/30/ΕΕ (EMC) (Β’ 1602/2016), 2014/35/ΕΕ (LVD) (Β’ 1425/2016), 2014/34/ΕΕ (ΑTEX) (Β’ 1426/2016), 1999/92/EΕ (Α’ 44/2003)] και συνοδεύεται από σχετική δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή.

2. Οι μηχανισμοί μέτρησης στάθμης των δεξαμενών πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της Σύστασης R-85 1 και 2 (2008) του Διεθνούς Οργανισμού Νομικής Μετρολογίας (OIML), τούτου πιστοποιούμενου από Κοινοποιημένο Φορέα ή Εθνικό Μετρολογικό Φορέα, ή/και των αντίστοιχων διεθνών προτύπων ISO 42661/2002 έως 4266-6/2002, τούτου πιστοποιούμενου από διαπιστευμένο φορέα ή Εθνικό Μετρολογικό Φορέα.

3. Οι μετρητές εκροής πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2014/32/ΕΕ (MID), όπως ενσωματώθηκε με την υπό στοιχεία ΔΠΠ 1418/22-10-2016 (Β’ 1231) κοινή απόφαση του Υπουργού και Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού ή να διαθέτουν Εθνική Έγκριση, να εμπίπτουν στην κατηγορία ακριβείας 0,3 σύμφωνα με τον Πίνακα 2 της παρ. 2.1 του Παραρτήματος VII (ΜΙ-005) της ανωτέρω Οδηγίας, καθώς επίσης να διαθέτουν σύστημα αυτόματης αντιστάθμισης θερμοκρασίας (ΑTC).

4. Τα όργανα ζύγισης (γεφυροπλάστιγγες) πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2014/31/ΕΕ (NAWI), όπως ενσωματώθηκε με την υπό στοιχεία ΔΠΠ1417/2016 (Β’ 1230) κοινή απόφαση του Υπουργού και Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, ή να διαθέτουν Εθνική Έγκριση και να εμπίπτουν στην κατηγορία ακριβείας ΙΙΙ ή ΙΙΙΙ σύμφωνα με την παρ. Β.2.2.1 του Παραρτήματος Ι της ανωτέρω Οδηγίας.

Άρθρο 3
Ογκομέτρηση δεξαμενών


Οι δεξαμενές των φορολογικών αποθηκών και των αποθηκών τελωνειακής αποταμίευσης των ενεργειακών προϊόντων ογκομετρώνται, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται με την υπ’ αρ. 30/005/648/19-09-2013 (Β’ 2406) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών.

Άρθρο 4
Υποσύστημα εισροών/εκροών δεξαμενής


1. Το σύστημα παρακολούθησης εισροών εκροών αναγνωρίζει την εισροή καυσίμου στις δεξαμενές και κατά την παραλαβή καυσίμου εισέρχεται χειροκίνητα σε κατάσταση λειτουργίας «Εισροής». Η εισροή ολοκληρώνεται χειροκίνητα μετά την παρέλευση ικανού χρόνου προς οριστικοποίηση της στάθμης και αφού έχουν πραγματοποιηθεί όλες οι απαιτούμενες διαδικασίες παραλαβής και έχουν εισαχθεί τα στοιχεία που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 11.

2. Ο μηχανισμός μέτρησης του υποσυστήματος μετρά τη στάθμη, τη θερμοκρασία και την πυκνότητα του καυσίμου εντός της δεξαμενής. Ο προσδιορισμός του όγκου του καυσίμου εντός της δεξαμενής, καθώς και των μεταβολών αυτού (εισερχόμενες εξερχόμενες ποσότητες) γίνεται από τα υποσυστήματα εισροών/ εκροών της δεξαμενής, με χρήση των δεδομένων του ογκομετρικού πίνακα της δεξαμενής και των δεδομένων μέτρησης της στάθμης, της θερμοκρασίας και της πυκνότητας του καυσίμου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υποπερ. i της περ. α) της παρ. 4 του άρθρου 1. Ο μηχανισμός μέτρησης στάθμης είναι σε διαρκή επικοινωνία με την κεντρική μονάδα ελέγχου και επεξεργασίας δεδομένων, μέσω κατάλληλου ελεγκτή συλλογής και επεξεργασίας των δεδομένων μετρήσεων και διαθέτει κατάλληλους αισθητήρες για τη μέτρηση της στάθμης (διάφορες τεχνολογικές μέθοδοι, όπως servo ή radar ή magnetostrictive probes), καθώς και αισθητήρες μέτρησης πυκνότητας και μέσου όρου θερμοκρασίας. Το μέγιστο επιτρεπόμενο σφάλμα της μέτρησης της στάθμης είναι μικρότερο ή ίσο από ± 1 χιλιοστό (mm), της μέτρησης θερμοκρασίας είναι μικρότερο ή ίσο από ± 0,2οC και της μέτρησης της πυκνότητας είναι μικρότερο ή ίσο από ± 5 kg/m3.
3. Η παραλαβή καυσίμων υπολογίζεται για κάθε δεξαμενή.
 
4. Κατά την εισροή καυσίμου, η δεξαμενή εισέρχεται σε κατάσταση λειτουργίας «Εισροής», και δεν επιτρέπεται η ταυτόχρονη εκροή καυσίμου από τη συγκεκριμένη δεξαμενή, άλλως εκδίδεται σχετικός συναγερμός (D09). Με την ολοκλήρωση της εισροής και την καταχώριση των απαιτούμενων δεδομένων, τα διαθέσιμα στοιχεία οριστικοποιούνται και το σύστημα παρακολούθησης εισροών εκροών εκδίδει το αντίστοιχο Δελτίο «Εισροής».

5. Το σύστημα επιτρέπει την εκροή καυσίμου από μία δεξαμενή με χρήση μετρητών εκροής ή οργάνων ζύγισης (γεφυροπλάστιγγες) ενώ παράλληλα διενεργούνται λοιπές κινήσεις ή/και βαθμονόμηση μετρητών. Επίσης η εισροή καυσίμου σε μία δεξαμενή δύναται να είναι συνδυασμός παράλληλων εισροών από παραγωγή και εισροή λοιπής κίνησης ή βαθμονόμησης μετρητή. Σε κάθε περίπτωση θα εκδίδονται τα προβλεπόμενα δελτία των παρ. 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 11 με τις επιμέρους ποσότητες.

6. Σε περίπτωση που ολοκληρωθεί η εισροή/εκροή/ λοιπή κίνηση καυσίμου ή βαθμονόμηση μετρητή σε μη εργάσιμη ημέρα ή εκτός ωραρίου εργασίας και δεν έχει εκδοθεί το προβλεπόμενο δελτίο των παρ. 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 11, λόγω μη δυνατότητας της χειροκίνητης εισαγωγής δεδομένων, είναι δυνατή η χρήση της δεξαμενής για νέα κίνηση με την προϋπόθεση ότι έχουν καταγραφεί στο Σύστημα παρακολούθησης εισροών εκροών όλα τα αυτόματα μετρητικά δεδομένα και έχει καταχωριστεί η πυκνότητα της υποπερ. i της περ. α) της παρ. 4 του άρθρου 1 και η τυχόν χειροκίνητη προμέτρηση επιμέτρηση.

Άρθρο 5
Υποσύστημα εκροών


1. Η παρακολούθηση των εξερχομένων ποσοτήτων καυσίμων από τις δεξαμενές, γίνεται από κατάλληλο μηχανισμό (υποσύστημα) παρακολούθησης των εκροών, το οποίο αποτελείται από μετρητές εκροής καυσίμων ή όργανα ζύγισης (γεφυροπλάστιγγες), ελεγκτές επικοινωνίας και συλλογής στοιχείων, που παράγονται από τις ηλεκτρονικές διατάξεις μέτρησης και μεταφοράς της πληροφορίας μέσω κατάλληλης διασύνδεσης (ενσύρματης ή ασύρματης) σε κεντρική μονάδα ελέγχου και επεξεργασίας δεδομένων.

2. Το υποσύστημα παρακολούθησης εκροών των μετρητών εκροής καυσίμου ή των οργάνων ζύγισης, παρακολουθεί και ελέγχει αδιάλειπτα την κάθε μεμονωμένη παράδοση και καταγράφει τις εκροές ανά μετρητή ή τις παραδόσεις ανά όργανο ζύγισης και ανά είδος καυσίμου.

3. Κατά την εγκατάσταση του υποσυστήματος εκροών, ελέγχεται από τον εγκαταστάτη η συμμόρφωση των μετρητών εκροής και των οργάνων ζύγισης (γεφυροπλαστίγγων), βάσει των Πιστοποιητικών Συμμόρφωσής τους ή της Εθνικής Έγκρισής τους και ρυθμίζονται στο μηδέν 0,00%.
Επιπλέον, ο εγκαταστάτης εντοπίζει τα κρίσιμα μετρολογικά σημεία σφράγισης των μετρητών εκροής (μηχανικές ή/και ηλεκτρονικές διατάξεις ρύθμισης της ποσότητας και λοιπά σημεία σφράγισης, που δεν σχετίζονται άμεσα με τη ρύθμιση της παρεχόμενης ποσότητας), σύμφωνα με το Πιστοποιητικό Εξέτασης Τύπου ΕΕ και τυχόν συνοδευτικών Πιστοποιητικών αξιολόγησης αυτών ή σύμφωνα με την Εθνική Έγκριση, καθώς επίσης και με τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Νομικής Μετρολογίας (WELMEC).
Τα ανωτέρω σημεία σφράγισης υποδεικνύονται από τον εγκαταστάτη στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή Ελέγχου, η οποία τα σφραγίζει με αριθμημένες σφραγίδες της και συντάσσει σχετικό πρακτικό σφράγισης.

4. Οι μετρητές εκροής, διαθέτουν υποχρεωτικά ηλεκτρονικούς αθροιστές, οι δε γεφυροπλάστιγγες διαθέτουν υποχρεωτικά ηλεκτρονικούς ενδείκτες.

5. Σε περίπτωση κοινού μετρητή εκροών για παραπάνω από μία δεξαμενές, πριν την αλλαγή δεξαμενής, ενημερώνεται το λογισμικό του συστήματος εισροών-εκροών με τα στοιχεία της νέας δεξαμενής μέσω κατάλληλων χειρισμών, ώστε το σύστημα να καταγράφει σωστά τα δεδομένα εκροών.

Άρθρο 6
Μέτρα προστασίας κατά ενδεχόμενης προσπάθειας παραποίησης του συστήματος


1. Ο εγκαταστάτης του συστήματος εισροών εκροών προσδιορίζει και τεκμηριώνει αναλυτικά τον τρόπο προστασίας του συστήματος και λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας κατά ενδεχόμενης προσπάθειας παραποίησής του.

2. Πέραν των σφραγίσεων των μετρητών εκροών και των οργάνων ζύγισης του άρθρου 5 από την αρμόδια Τελωνειακή Αρχή, ο εγκαταστάτης του συστήματος εισροών εκροών σφραγίζει κατά την κρίση του, με αριθμημένες πλαστικές σφραγίδες που φέρουν το λογότυπο του, περαιτέρω σημεία του συστήματος για την προστασία κατά ενδεχόμενης προσπάθειας παραποίησής του. Για τη σφράγιση των σημείων αυτών συντάσσει δελτίο σφράγισης το οποίο τηρείται στο χώρο της εγκατάστασης με ευθύνη του φορέα της άδειας λειτουργίας ή του διαχειριστή της αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης κατά περίπτωση και είναι διαθέσιμο στις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές.

3. Για το λογισμικό επεξεργασίας των δεδομένων του συστήματος λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των ευαίσθητων δεδομένων του συστήματος. To εγκατασταθέν λογισμικό ταυτοποιείται με μοναδιαία αριθμοσειρά ελέγχου (checksum CRC 32) ο τύπος της οποίας θα πρέπει να εφαρμόζεται σε οποιαδήποτε εκτελέσιμη μονάδα (.dll,.exe,.ocx κ.λπ.). Κάθε εκτελέσιμη μονάδα θα δίνει το δικό της checksum και στην συνέχεια θα βγαίνει το τελικό checksum επί όλων των προηγούμενων checksums.

4. Τα δεδομένα των πινάκων αναγωγής στους 15οC ή σε θερμοκρασία αναφοράς που καθορίζεται για το εκάστοτε μετρούμενο ενεργειακό προϊόν στους αντίστοιχους πίνακες του προτύπου API MPMS Κεφάλαιο 11.1, καθώς και το λογισμικό αναγωγής, είναι κλειδωμένα και μη προσβάσιμα στο χρήστη του συστήματος.
 
5. Κάθε επέμβαση στο σύστημα για αλλαγή ή αναβάθμιση λογισμικού, μεταβολή παραμέτρων, δεδομένων, αλγορίθμων υπολογισμού ή οτιδήποτε άλλο επηρεάζει άμεσα ή έμμεσα τα παραγόμενα αποτελέσματα, γίνεται με ευθύνη του εγκαταστάτη του συστήματος. Η αλλαγή ή αναβάθμιση λογισμικού, δηλώνεται σύμφωνα με την παρ. 8, εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από την εγκατάστασή της.

6. Για όλες τις περιπτώσεις της παρ. 5, καταγράφονται στο αρχείο καταγραφής και στη βάση δεδομένων τα στοιχεία των εκδόσεων (όνομα και αριθμός παλαιάς και νέας) του λογισμικού που αναβαθμίστηκε, η μοναδιαία αριθμοσειρά ελέγχου (checksum) στο σύνολο του εκτελέσιμου κώδικα, η ημερομηνία, η ώρα καθώς και όλες οι πραγματοποιηθείσες μεταβολές με τρόπο μη προσπελάσιμο και μη αλλοιώσιμο από τον χρήστη. Το σύστημα διατηρεί αναλυτικό ημερολόγιο όλων των αλλαγών και αναβαθμίσεων, εκτυπώσιμο και διαθέσιμο στις ελεγκτικές αρχές.

7. Τα δεδομένα επέμβασης που προδιαγράφονται στο παρόν πρέπει εύκολα να ανασύρονται προς επιβεβαίωση κατά τους επιτόπιους ελέγχους από τις ελεγκτικές αρχές και παραμένουν διαθέσιμα στο σύστημα για διάστημα δέκα (10) ετών για επιτόπιο έλεγχο, εκτός των περιπτώσεων που συνδέονται με παραβάσεις οπότε και διατηρούνται για το χρονικό διάστημα που προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις.

8. Για κάθε αλλαγή ή αναβάθμιση λογισμικού, υποβάλλεται στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή παρακολούθησης και ελέγχου της φορολογικής αποθήκης/αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης υπεύθυνη δήλωση του εγκαταστάτη του συστήματος, όπου αναγράφονται τα στοιχεία των εκδόσεων (όνομα και αριθμός παλαιάς και νέας) του λογισμικού που άλλαξε ή αναβαθμίστηκε, η μοναδιαία αριθμοσειρά ελέγχου (checksum) στο σύνολο του εκτελέσιμου κώδικα καθώς και η περιγραφή των μεταβολών που έχουν επέλθει στο λογισμικό, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας. Η υπεύθυνη δήλωση κοινοποιείται στο διαχειριστή της εγκατάστασης προκειμένου να την αναρτήσει στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Μητρώου Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων. Αντίγραφο της υπεύθυνης δήλωσης τηρείται στο χώρο της εγκατάστασης και τίθεται στη διάθεση των αρμοδίων ελεγκτικών αρχών.

Άρθρο 7
Κεντρική μονάδα ελέγχου και επεξεργασίας δεδομένων


1. Η κεντρική μονάδα ελέγχου και επεξεργασίας δεδομένων συγκεντρώνει, επεξεργάζεται και αποθηκεύει όλα τα δεδομένα εισροών εκροών και παρέχει κατάλληλη διεπαφή με τον χρήστη. Το σύστημα διαθέτει διάταξη υψηλής διαθεσιμότητας (ύπαρξη εφεδρικών διατάξεων) προκειμένου να εξασφαλίζεται η συνεχής ηλεκτρονική καταγραφή των στοιχείων.

2. Η κεντρική μονάδα ελέγχου και επεξεργασίας δεδομένων παρέχει τις εξής λειτουργίες:
α) Υπολογίζει τον όγκο καυσίμου εντός εκάστης δεξαμενής από τα δεδομένα στάθμης στην φυσική θερμοκρασία μέτρησης και από την πυκνότητα η οποία έχει προσδιορισθεί και εισαχθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υποπερ. i της περ. α) της παρ. 4 του άρθρου 1, καθώς από και τα δεδομένα του ογκομετρικού πίνακα.
β) Ανάγει τον όγκο καυσίμου σε θερμοκρασία 15οC ή σε θερμοκρασία αναφοράς που καθορίζεται για το εκάστοτε μετρούμενο ενεργειακό προϊόν στους αντίστοιχους πίνακες του προτύπου API MPMS Κεφάλαιο 11.1.
γ) Η συνδυασμένη αβεβαιότητα του όγκου καυσίμου εντός εκάστης δεξαμενής, προκύπτει λαμβάνοντας υπόψη τις επιμέρους αβεβαιότητες στάθμης, θερμοκρασίας, πυκνότητας η οποία έχει προσδιορισθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υποπερ. i της περ. α) της παρ. 4 του άρθρου 1, καθώς και την αβεβαιότητα του ογκομετρικού πίνακα της δεξαμενής.
δ) Παρακολουθεί και καταγράφει τις εκροές καυσίμου, σε μεμονωμένη και αθροιστική βάση, ανά μετρητή εκροής καυσίμου ή ανά όργανο ζύγισης (γεφυροπλάστιγγα) και ανά είδος καυσίμου στη φυσική θερμοκρασία μέτρησης, καθώς και σε θερμοκρασία 15οC ή σε θερμοκρασία αναφοράς που καθορίζεται για το εκάστοτε μετρούμενο ενεργειακό προϊόν στους αντίστοιχους πίνακες του προτύπου API MPMS Κεφάλαιο 11.1, διατηρώντας τα στοιχεία αυτά σε μνήμη, κατά τρόπο μη προσπελάσιμο και μη αλλοιώσιμο από το χρήστη.
ε) Εκδίδει και αποστέλλει Δελτίο ισοζυγίου δεξαμενής πριν την έναρξη κάθε εισροής και Δελτίο ισοζυγίου δεξαμενής μηνός στην τελευταία κίνηση (εισροή/ εκροή) του μήνα στο οποίο εμφανίζονται οι διαφορές μεταξύ ποσοτήτων που παραδόθηκαν μέσω μετρητών εκροής καυσίμου ή οργάνων ζύγισης και αντίστοιχων μεταβολών ποσοτήτων στις δεξαμενές, σε θερμοκρασία αναγωγής 15οC ή σε θερμοκρασία αναφοράς που καθορίζεται, για το εκάστοτε μετρούμενο ενεργειακό προϊόν στους αντίστοιχους πίνακες του προτύπου API MPMS Κεφάλαιο 11.1, σε μονάδες όγκου και ως ποσοστό με βάση αναφοράς τη μεταβολή ποσότητας στη δεξαμενή.
στ) Τα ισοζύγια μηνός, υπολογίζονται και ανά είδος καυσίμου για το σύνολο των δεξαμενών του συγκεκριμένου καυσίμου στην εγκατάσταση.
ζ) Τα Δελτία ισοζυγίου μηνός ανά δεξαμενή και είδος καυσίμου εκδίδονται αυτόματα από το σύστημα μετά το κλείσιμο της τελευταίας ημέρας του μήνα και μετά το πέρας της τελευταίας ολοκληρωμένης κίνησης της ημέρας αυτής.
η) Κατά τη διάρκεια της έκδοσης του ισοζυγίου, δεν επιτρέπεται η εισροή ή εκροή καυσίμου στις συμμετέχουσες δεξαμενές.
θ) Διαθέτει δυνατότητα παροχής οπτικών και ηχητικών προειδοποιητικών σημάτων συναγερμού (alarms) για όλες τις κρίσιμες λειτουργίες του συστήματος. Τα γεγονότα συναγερμών, περιλαμβάνουν τις ακόλουθες περιπτώσεις:

Κωδικός Συναγερμού

Κωδική Ονομασία Συναγερμού

Περιγραφή Συναγερμού

S01

Έναρξη ΣΕΕ

Έναρξη λειτουργίας εφαρμογής Εισροών- Εκροών

S02

Κλείσιμο ΣΕΕ

Κλείσιμο εφαρμογής Εισροών - Εκροών από χρήστη

S03

Διακοπή λειτουργίας ΣΕΕ

Διακοπή λειτουργίας εφαρμογής Εισροών - Εκροών

HW01

Απώλεια επικοινωνίας με δεξαμενή

Απώλεια επικοινωνίας υποσυστήματος εισροών/εκροών δεξαμενών

HW02

Απώλεια επικοινωνίας ΜΕΚ

Απώλεια επικοινωνίας μετρητή εκροής καυσίμου

HW03

ΜΕΚ εκτός λειτουργίας

Μετρητής Εκροών Καυσίμου εκτός λειτουργίας

HW04

Απώλεια επικοινωνίας οργάνου ζύγισης (γεφυροπλάστιγγες)

Απώλεια επικοινωνίας οργάνου ζύγισης (γεφυροπλάστιγγας)

HW05

Όργανο ζύγισης (γεφυροπλάστιγγα) εκτός λειτουργίας

Όργανο ζύγισης (γεφυροπλάστιγγα) εκτός λειτουργίας

HW06

Βλάβη μέτρησης στάθμης δεξαμενής

Βλάβη/δυσλειτουργία του μηχανισμού μέτρησης στάθμης δεξαμενής

HW07

Βλάβη μέτρησης θερμοκρασίας δεξαμενής

Βλάβη/δυσλειτουργία του μηχανισμού μέτρησης θερμοκρασίας δεξαμενής

HW08

Βλάβη μέτρησης πυκνότητας δεξαμενής

Βλάβη/δυσλειτουργία του μηχανισμού μέτρησης πυκνότητας δεξαμενής

D01

Μεταβολή Ογκομετρικού Πίνακα

Μεταβολή των στοιχείων του ογκομετρικού πίνακα

D02

Μη εξουσιοδοτημένη Αύξηση Στάθμης Δεξαμενής (όγκος στους 15 0C ή σε θερμοκρασία αναφοράς του εκάστοτε μετρούμενου ενεργειακού προϊόντος)

Ο συναγερμός εκδίδεται όταν η μεταβολή της στάθμης υπερβαίνει το διπλάσιο της συνδυασμένης αβεβαιότητας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. γ της παρ. 2 του άρθρου 7, χωρίς εξουσιοδοτημένη εισροή καυσίμου στη δεξαμενή

D03

Μη εξουσιοδοτημένη Μείωση Στάθμης Δεξαμενής (όγκος στους 15 0C ή σε θερμοκρασία αναφοράς του εκάστοτε μετρούμενου ενεργειακού προϊόντος)

Ο συναγερμός εκδίδεται όταν η μεταβολή της στάθμης υπερβαίνει το διπλάσιο της συνδυασμένης αβεβαιότητας σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. γ της παρ. 2 του άρθρου 7 χωρίς εξουσιοδοτημένη εκροή καυσίμου από τη δεξαμενή.

D04

Απόκλιση Ισοζυγίου μεγαλύτερη από ± 0,5%

Απόκλιση Δελτίου Ισοζυγίου Δεξαμενής πέραν του ± 0,5% με βάση αναφοράς τη μεταβολή του όγκου στη δεξαμενή.

D05

Απόκλιση Ισοζυγίου Μηνός μεγαλύτερη από ± 0,5%

Απόκλιση Δελτίου Ισοζυγίου Δεξαμενής Μηνός πέραν του ± 0,5% με βάση αναφοράς τη μεταβολή του όγκου στη δεξαμενή.

D06

Απόκλιση όγκου καυσίμου στη δεξαμενή μετά από διακοπή λειτουργίας (όγκος στους 15 0C ή σε θερμοκρασία αναφοράς του εκάστοτε μετρούμενου ενεργειακού προϊόντος)

Απόκλιση του όγκου περιεχομένου καυσίμου στη δεξαμενή κατά την εκκίνηση του υποσυστήματος εισροών/εκροών δεξαμενής μετά από διακοπή λειτουργίας, σε σύγκριση με την τελευταία καταγραφή του όγκου περιεχομένου καυσίμου πριν τη διακοπή.
Ο συναγερμός εκδίδεται όταν η απόκλιση υπερβαίνει το διπλάσιο της συνδυασμένης αβεβαιότητας σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. γ της παρ. 2 του άρθρου 7.

D07

Απόκλιση όγκου καυσίμου στη δεξαμενή μετά από συντήρηση (όγκος στους 15 0C ή σε θερμοκρασία αναφοράς του εκάστοτε μετρούμενου ενεργειακού προϊόντος)

Απόκλιση του όγκου περιεχομένου καυσίμου στη δεξαμενή κατά την εκκίνηση του υποσυστήματος εισροών/εκροών δεξαμενής μετά από διακοπή λειτουργίας λόγω συντήρησης/επισκευής της δεξαμενής, σε σύγκριση με την τελευταία καταγραφή του όγκου περιεχομένου καυσίμου πριν τη διακοπή. Ο συναγερμός εκδίδεται όταν η απόκλιση υπερβαίνει το διπλάσιο της συνδυασμένης αβεβαιότητας σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. γ της παρ. 2 του άρθρου 7.


D08

Απόκλιση αθροιστή μετά από διακοπή λειτουργίας

Απόκλιση της ένδειξης του μη μηδενιζόμενου ηλεκτρονικού αθροιστή (totalizer) του μετρητή εκροής καυσίμου κατά την εκκίνηση του υποσυστήματος εκροών μετρητή μετά από διακοπή λειτουργίας, σε σύγκριση με την τελευταία καταγραφή πριν τη διακοπή.

D09

Μη εξουσιοδοτημένη κίνηση μετρητή εκροής καυσίμου από δεξαμενή που βρίσκεται σε λειτουργία «εισροής»

Μη εξουσιοδοτημένη κίνηση μετρητή εκροής καυσίμου από δεξαμενή που βρίσκεται σε λειτουργίας «εισροής». Ο συναγερμός εκδίδεται όταν καταγράφεται εκροή καυσίμου από μετρητή που έχει ανατεθεί σε δεξαμενή η οποία βρίσκεται σε κατάσταση λειτουργίας «εισροής».

D10

Ανακριβής μέτρηση στάθμης της δεξαμενής

Ανακριβής μέτρηση στάθμης της δεξαμενής. Ο συναγερμός εκδίδεται όταν παράγονται από το σύστημα δελτία στα οποία το τρέχον ύψος στάθμης δεν μπορεί να υπολογισθεί με ακρίβεια σε δεξαμενές πλωτής οροφής σύμφωνα με τον ογκομετρικό τους πίνακα.

D11

Αλλαγή/ αναβάθμιση λογισμικού

Ο συναγερμός εκδίδεται για κάθε επέμβαση στο σύστημα για αλλαγή ή αναβάθμιση λογισμικού, μεταβολή παραμέτρων, δεδομένων, αλγορίθμων υπολογισμού ή ο,τιδήποτε άλλο επηρεάζει άμεσα ή έμμεσα τα παραγόμενα αποτελέσματα.


ι) Για κάθε έναν από τους εγειρόμενους συναγερμούς του πίνακα της περ. θ, καταγράφει τα παρακάτω δεδομένα:
1. Αριθμό μητρώου Εγκατάστασης.
2. Αριθμό μητρώου δεξαμενής, εάν ο συναγερμός αφορά σε δεξαμενή.
3. Αριθμό μητρώου Μετρητή Εκροής Καυσίμου ή οργάνου ζύγισης, εάν ο συναγερμός αφορά σε Μετρητή Εκροής Καυσίμου ή όργανο ζύγισης.
4. Κωδικό Συναγερμού, όπως αναφέρεται στον πίνακα της περ. θ.
5. Κωδική Ονομασία Συναγερμού, όπως αναφέρεται στον πίνακα της περ. θ.
6. Ημερομηνία και ώρα έναρξης εμφάνισης συναγερμού.
7. Κατάσταση Συναγερμού (Έναρξη).
8. Παρατηρήσεις/Πρόσθετες πληροφορίες.
ια) Μετά την αποκατάσταση των αιτιών εμφάνισης των συναγερμών HW01, HW02, HW03, HW04, HW05, HW06, HW07, HW08, καταγράφει εντός 3 εργάσιμων ημερών, τα παρακάτω δεδομένα:
1. Αριθμό μητρώου Εγκατάστασης.
2. Αριθμό μητρώου δεξαμενής, εάν ο συναγερμός αφορά σε δεξαμενή.
3. Αριθμό μητρώου Μετρητή Εκροής Καυσίμου ή οργάνου ζύγισης, εάν ο συναγερμός αφορά σε Μετρητή Εκροής Καυσίμου ή όργανο ζύγισης.
4. Κωδικό Συναγερμού, όπως αναφέρεται στον πίνακα της περ. θ.
5. Κωδική Ονομασία Συναγερμού, όπως αναφέρεται στον πίνακα της περ. θ.
6. Ημερομηνία και ώρα έκδοσης συναγερμού.
7. Κατάσταση Συναγερμού (Λήξη).
8. Ημερομηνία και ώρα αποκατάστασης Συναγερμού.
9. Κωδικός Αιτίας εμφάνισης/αποκατάστασης του Συναγερμού σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.
10. Κωδική Ονομασία σύμφωνα με τον πίνακα της παρούσας περίπτωσης.
11. Παρατηρήσεις/Πρόσθετες πληροφορίες.

Κωδικός Αιτίας Εμφάνισης/ Αποκατάστασης Συναγερμού

Κωδική Ονομασία

R01

Αλλαγή εξοπλισμού

R02

Βλάβη Κεντρικής Υπολογιστικής Μονάδας

R03

Βλάβη Δικτύου

R04

Διακοπή τροφοδοσίας

R05

Συντήρηση

R06

Λάθος Χειρισμού

R07

Περιγραφή άλλης αιτιολογίας (εκτός των R01 - R06) από τον χρήστη του συστήματος


ιβ) Όλα τα δελτία και τα δεδομένα των περ. (θ), (ι) και (ια) αποθηκεύονται ηλεκτρονικά κατά τρόπο μη προσπελάσιμο και μη αλλοιώσιμο από τον χρήστη, με δυνατότητα άμεσης ανάκτησης και εκτύπωσης όταν ζητείται από τις αρμόδιες αρχές σε επιτόπιο έλεγχο, διατηρούνται δε για δέκα (10) χρόνια, εκτός των περιπτώσεων που συνδέονται με παραβάσεις οπότε και διατηρούνται για το χρονικό διάστημα που προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 8
Διαδικασίες εγκατάστασης


1. Ως εγκαταστάτης του συστήματος παρακολούθησης εισροών εκροών ορίζεται η οντότητα που φέρει την ευθύνη της εγκατάστασης του συνόλου του εξοπλισμού, της διασύνδεσης των επί μέρους εξαρτημάτων αυτού μεταξύ τους, της θέσης και παράδοσης σε λειτουργία, της εγκατάστασης του λογισμικού ελέγχου εισροών εκροών και του ελέγχου του όλου συστήματος. Εγκαταστάτης δύναται να είναι και ο φορέας της άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης.

2. Με την έναρξη παραγωγικής λειτουργίας των ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης εισροών εκροών κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 14, ο εγκαταστάτης υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση εγκατάστασης με τα συνημμένα δικαιολογητικά νόμιμης εκπροσώπησης, στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή παρακολούθησης και ελέγχου της φορολογικής αποθήκης/αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης αναφορικά, με την ορθή και νόμιμη λειτουργία του εγκατεστημένου συστήματος, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Ι της παρούσας. Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση κοινοποιείται στον διαχειριστή της εγκατάστασης προκειμένου να την αναρτήσει, στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Μητρώου Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων. Αντίγραφο της υπεύθυνης δήλωσης διατηρείται στο χώρο της εγκατάστασης και τίθεται στη διάθεση των αρμοδίων ελεγκτικών αρχών.

3. Σε περίπτωση που μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης του συστήματος εισροών εκροών αναλάβει την συντήρηση ή/και αναβάθμιση του συστήματος άλλος εγκαταστάτης από τον εγκαταστάτη που υπέβαλε την ως άνω υπεύθυνη δήλωση, ο νέος εγκαταστάτης υποχρεούται εντός δέκα (10) ημερών από την αλλαγή να υποβάλλει νέα υπεύθυνη δήλωση εγκατάστασης και να κοινοποιήσει αυτή σύμφωνα με τα ανωτέρω. Ο διαχειριστής της εγκατάστασης δηλώνει την αλλαγή του εγκαταστάτη και αναρτά την νέα υπεύθυνη δήλωση εγκατάστασης, στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Μητρώου Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων. Στην περίπτωση αλλαγής του εγκαταστάτη, παραδίδονται υποχρεωτικά όλα τα πρωτόκολλα επικοινωνίας και λειτουργίας του συστήματος από τον προηγούμενο στο νέο εγκαταστάτη.

Άρθρο 9
Βλάβες του συστήματος


1. Κάθε δυσλειτουργία βλάβη του συστήματος, αποκαθίσταται από τον εγκαταστάτη του συστήματος εισροών-εκροών άμεσα και το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών εκτός εάν αποδεικνύεται ότι η καθυστέρηση αποκατάστασης είναι δικαιολογημένη.

2. Υπεύθυνος για την παρακολούθηση της ορθής και συνεχούς λειτουργίας ολόκληρου του εγκατεστημένου συστήματος είναι ο φορέας της άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης ή ο διαχειριστής της αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης. Στις περιπτώσεις δυσλειτουργίας/ βλάβης, ο φορέας της άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης ή ο διαχειριστής της αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης, καλεί άμεσα και το αργότερο εντός 24 ωρών τον εγκαταστάτη του συστήματος για την παροχή τεχνικής υποστήριξης και την αποκατάστασή της. Η κλήση του εγκαταστάτη από τον παραπάνω κάτοχο για την αποκατάσταση της δυσλειτουργίας/βλάβης αποδεικνύεται από σχετικό αποδεικτικό (π.χ. e-mail κ.λπ.). Σε περίπτωση δυσλειτουργίας/βλάβης του μηχανολογικού εξοπλισμού δύναται να επιτρέπεται κατόπιν έγκρισης της αρμόδιας Τελωνειακής Αρχής η παράδοση ή/και παραλαβή καυσίμου με προμέτρηση επιμέτρηση ή με χρήση γεφυροπλάστιγγας.

3. Σε περίπτωση δυσλειτουργίας/βλάβης και αποκατάστασής της, καταγράφονται και αποστέλλονται τα δεδομένα, όπως ορίζονται στις περ. θ’, ι’και ια’ της παρ. 2 του άρθρου 7.

4. Τα δεδομένα τεχνικών επεμβάσεων που επηρεάζουν τη λειτουργία του συστήματος, όπως αντικατάσταση εξοπλισμού κ.λπ. καταγράφονται από τον εγκαταστάτη του συστήματος σε δελτίο τεχνικών επεμβάσεων το οποίο διατηρείται στο χώρο της εγκατάστασης με ευθύνη του φορέα της άδειας λειτουργίας ή του διαχειριστή της αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης και είναι διαθέσιμο στις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές.

Άρθρο 10
Ηλεκτρονική αποστολή δεδομένων


1. Το σύστημα αποστέλλει τα ακόλουθα στοιχεία στο Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης Εισροών Εκροών της ΑΑΔΕ:
α) Τα δεδομένα των δελτίων εισροής, εκροής, βαθμονόμησης, λοιπών κινήσεων και ισοζυγίων, όπως ορίζονται στο άρθρο 11, αμέσως μετά την έκδοση των αντίστοιχων δελτίων.
β) Τα δεδομένα βλαβών και συναγερμών καθώς και των ενεργειών αποκατάστασής τους, όπως ορίζονται στις περ. θ), ι) και ια) της παρ. 2 του άρθρου 7, αμέσως μετά την καταγραφή τους.
γ) Τα στοιχεία της παρ. 6 του άρθρου 6. Ειδικά ως προς τις πραγματοποιηθείσες μεταβολές αποστέλλεται μια σύντομη περιγραφή αυτών.
δ) Τις εγγραφές με τα δεδομένα για τις Αιτήσεις Μετάγγισης Προϊόντος, Βαθμονόμησης μετρητών, Εκκένωσης Αγωγού, Εισροής μη παρακολουθούμενου προϊόντος, Εκκένωσης Δεξαμενής, Πλήρωσης/Εκτοπίσματος Αγωγού, Εξυδάτωσης και Επαναδιύλισης/Επανεπεξεργασίας/Επιστροφής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις υποπερ. 1.5.2.1, 3.8 και 4.5.2.1 του άρθρου 11, αμέσως μετά την έκδοση τους από το σύστημα.

2. Σε περίπτωση αδυναμίας αποστολής των ανωτέρω δεδομένων λόγω απώλειας επικοινωνίας με το διαδίκτυο, αυτά αποστέλλονται αμέσως μετά την αποκατάστασή της.

Άρθρο 11
Είδος και περιεχόμενο των στοιχείων που παρέχονται από το σύστημα εισροών-εκροών στις φορολογικές αποθήκες και στις αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης


Από το Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης Εισροών-Εκροών εκδίδονται τα ακόλουθα δελτία:
1. Δελτίο εισροής
Το δελτίο αυτό εκδίδεται άμεσα με την ολοκλήρωση της εισροής καυσίμου στις δεξαμενές της φορολογικής αποθήκης ή της αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης και αφού έχει ολοκληρωθεί η χειροκίνητη εισαγωγή δεδομένων. Εφόσον η ολοκλήρωση της εισροής καυσίμου πραγματοποιείται σε μη εργάσιμη ημέρα ή εκτός ωραρίου εργασίας, η χειροκίνητη εισαγωγή δεδομένων και η έκδοση του δελτίου πραγματοποιείται το αργότερο την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα.
Στο δελτίο αυτό καταγράφονται για κάθε δεξαμενή στην οποία πραγματοποιήθηκε εισροή, τα εξής δεδομένα:
1.1. Ο αριθμός μητρώου της δεξαμενής, όπως έχει ορισθεί στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του Μητρώου δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων.
1.2. Το είδος του καυσίμου (κωδικός TARIC και περιγραφή και όπου υπάρχει κωδικός προϊόντος Π.Σ.Τ.).
1.3. Η ημερομηνία (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕ) και η ώρα (ΩΩ:ΛΛ) καταγραφής των στοιχείων μέτρησης στάθμης θερμοκρασίας και πυκνότητας:
1.3.1. Πριν την εισροή του καυσίμου.
1.3.2. Μετά την εισροή του καυσίμου.
1.4. Τα παρακάτω στοιχεία πριν από την εισροή του καυσίμου:
1.4.1. Το τρέχον ύψος της στάθμης της δεξαμενής, σε χιλιοστά (mm).
1.4.2. Ο όγκος καυσίμου της δεξαμενής σε φυσική θερμοκρασία καθώς και η φυσική θερμοκρασία του καυσίμου εντός αυτής.
1.4.3. Η ανηγμένη πυκνότητα που είχε προσδιορισθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υποπερ. i της περ. α της παρ. 4 του άρθρου 1.
1.4.4. Ο ανηγμένος όγκος καυσίμου της δεξαμενής στους 15οC ή σε θερμοκρασία αναφοράς του εκάστοτε μετρούμενου ενεργειακού προϊόντος.
1.4.5. Η αυτόματα μετρούμενη πυκνότητα ανηγμένη στους 15οC ή σε θερμοκρασία αναφοράς του εκάστοτε μετρούμενου ενεργειακού προϊόντος.
1.5. Τα παρακάτω στοιχεία μετά την εισροή του καυσίμου:
1.5.1. Ένδειξη για το εάν πρόκειται για Φορολογική Αποθήκη ή Αποθήκη Τελωνειακής Αποταμίευσης, ο αριθμός Ε.Φ.Κ. της φορολογικής αποθήκης της εγκατάστασης ή ο αριθμός άδειας λειτουργίας της αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης της εγκατάστασης, αντίστοιχα.
1.5.2. Κατά περίπτωση θα καταγράφονται επίσης οι παρακάτω πληροφορίες για κάθε ένα από τα ακόλουθα έγγραφα:
1.5.2.1 Ο τύπος του εγγράφου:
1.5.2.1.1 του Δελτίου Παραγωγής
1.5.2.1.2 του Ηλεκτρονικού Διοικητικού Εγγράφου (e-Δ.Ε.)
1.5.2.1.3 της Τελωνειακής Διασάφησης
1.5.2.1.4 της Αίτησης Επανεισαγωγής
1.5.2.1.5 της Αίτησης Μεταβολής Προϊόντων
1.5.2.1.6 της Αίτησης Μετάγγισης Προϊόντος
1.5.2.1.7 της Αίτησης Βαθμονόμησης μετρητών
1.5.2.1.8 της Αίτησης Εκκένωσης/Εκτοπίσματος Αγωγού
1.5.2.1.9 της Αίτησης Εισροής μη παρακολουθούμενου προϊόντος
1.5.2.1.10 της Αίτησης Εκκένωσης Δεξαμενής
1.5.2.1.11 της Αίτησης Προσωρινής Εναπόθεσης Προϊόντος
Για τις περ. 1.5.2.1.6, 1.5.2.1.7, 1.5.2.1.8, 1.5.2.1.9 και 1.5.2.1.10 το σύστημα παρακολούθησης εισροών εκροών παράγει μία εγγραφή με στοιχεία καθώς και έναν αριθμό αναφοράς σε μορφότυπο που καθορίζονται από την ΑΑΔΕ.
1.5.2.2 Ο αριθμός αναφοράς των εγγράφων της παρ. 1.5.2.1
Για τις περ. 1.5.2.1.1, 1.5.2.1.2., 1.5.2.1.3, 1.5.2.1.4, 1.5.2.1.5, 1.5.2.1.11 αναγράφεται ο αριθμός αναφοράς των παραστατικών που υποβάλλονται στο πληροφοριακό σύστημα τελωνείων Icisnet, ενώ για τις περ. 1.5.2.1.6, 1.5.2.1.7, 1.5.2.1.8, 1.5.2.1.9, 1.5.2.1.10, αναγράφεται ο αριθμός αναφοράς που παράγεται από το σύστημα παρακολούθησης εισροών εκροών.
1.5.2.3. Το όνομα του πλοίου καθώς και ο αριθμός ΙΜΟ (International Maritime Organization) αυτού, είτε η ταυτότητα του αγωγού είτε ο αριθμός κυκλοφορίας του βυτιοφόρου οχήματος που εκφορτώνει τα καύσιμα ή τα στοιχεία οποιουδήποτε άλλου μεταφορικού μέσου. Σε περίπτωση μετάγγισης προϊόντος ή μεταβολής προϊόντων ή εκκένωσης/επαναπλήρωσης δεξαμενής καταγράφεται ο αριθμός μητρώου της συμμετέχουσας δεξαμενής (ή δεξαμενών) εκροής, όπως έχει ορισθεί στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του Μητρώου Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων.
1.5.2.4. Η ποσότητα του καυσίμου που αναγράφεται στο έγγραφο των περ. 1.5.2.1.1, 1.5.2.1.2, 1.5.2.1.3, 1.5.2.1.4, 1.5.2.1.5, 1.5.2.1.11.
1.5.2.5 Στην περίπτωση παραλαβής καυσίμου με γεφυροπλάστιγγα η εισερχόμενη ποσότητα καυσίμου στη δεξαμενή σε λίτρα στους 15οC ή στη θερμοκρασία αναφοράς του μετρούμενου ενεργειακού προϊόντος, που υπολογίζεται από τα όργανα ζύγισης, ανά έγγραφο της περ. 1.5.2.1.2.
1.5.3. Το τρέχον ύψος της στάθμης της δεξαμενής σε χιλιοστά (mm), μετά την παρέλευση του εκάστοτε απαιτούμενου χρόνου ηρεμίας.
1.5.4. Ο όγκος καυσίμου της δεξαμενής σε φυσική θερμοκρασία καθώς και η φυσική θερμοκρασία του καυσίμου εντός αυτής.
1.5.5. Η ανηγμένη πυκνότητα που είχε προσδιορισθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υποπερ. i της περ. α της παρ. 4 του άρθρου 1.
1.5.6. Η αυτόματα μετρούμενη πυκνότητα ανηγμένη στους 15οC ή σε θερμοκρασία αναφοράς του εκάστοτε μετρούμενου ενεργειακού προϊόντος.
1.5.7. Ο ανηγμένος όγκος του καυσίμου της δεξαμενής στους 15οC ή σε θερμοκρασία αναφοράς του εκάστοτε μετρούμενου ενεργειακού προϊόντος.
1.6. Η συνολικώς παραληφθείσα ποσότητα στους 15οC ή σε θερμοκρασία αναφοράς του εκάστοτε μετρούμενου ενεργειακού προϊόντος (1.5.7 1.4.4).
1.7. Η ημερομηνία (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕ) και η ώρα (ΩΩ:ΛΛ) έκδοσης του δελτίου.
1.8. Παρατηρήσεις: Καταγραφή τυχόν επιπρόσθετων πληροφοριών.
Όλα τα ανωτέρω δεδομένα καταγράφονται αυτόματα από το σύστημα, εκτός από τα δεδομένα των περ. 1.5.1, 1.5.2, 1.5.5 και 1.8, τα οποία εισάγονται χειροκίνητα στο σύστημα.
Σε περίπτωση βλάβης του μηχανισμού μέτρησης στάθμης όπου για τον προσδιορισμό της παραληφθείσας ποσότητας πραγματοποιείται προμέτρηση επιμέτρηση του καυσίμου, επιπρόσθετα των ανωτέρω εισάγονται χειροκίνητα τα δεδομένα των περ. 1.3, 1.4.1, 1.4.2, 1.5.3 και 1.5.4.
Για τα προϊόντα για τα οποία η φορολογητέα μονάδα δεν είναι εκφρασμένη σε όγκο αλλά σε μάζα, γίνεται μετατροπή των δεδομένων από μάζα σε όγκο ή αντίστροφα με βάση την αντίστοιχη θερμοκρασία και πυκνότητα.
2. Δελτίο εκροής
Το δελτίο αυτό εκδίδεται άμεσα με την ολοκλήρωση της εκροής καυσίμου από τις δεξαμενές της φορολογικής αποθήκης ή της αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης και αφού έχει ολοκληρωθεί η χειροκίνητη εισαγωγή δεδομένων. Εφόσον η ολοκλήρωση της εκροής καυσίμου πραγματοποιείται σε μη εργάσιμη ημέρα ή εκτός ωραρίου εργασίας, η χειροκίνητη εισαγωγή δεδομένων και η έκδοση του δελτίου πραγματοποιείται το αργότερο την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα.
Στο δελτίο αυτό καταγράφονται τα εξής δεδομένα:
2.1. Ο αριθμός μητρώου της δεξαμενής, όπως έχει ορισθεί στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του Μητρώου δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων.
2.2. Ο αριθμός μητρώου του μετρητή εκροής καυσίμου ή του οργάνου ζύγισης (γεφυροπλάστιγγας), όπως έχει ορισθεί στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του Μητρώου δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων.
2.3. Το είδος του καυσίμου (κωδικός TARIC και περιγραφή και όπου υπάρχει κωδικός προϊόντος Π.Σ.Τ.).
2.4. Η ημερομηνία (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕ) και η ώρα (ΩΩ:ΛΛ) καταγραφής, κατά περίπτωση, των ενδείξεων των μετρητών εκροής, των οργάνων ζύγισης (γεφυροπλάστιγγες), των στοιχείων μέτρησης στάθμης και θερμοκρασίας:
2.4.1. Πριν την εκροή του καυσίμου.
2.4.2. Μετά την εκροή του καυσίμου.
2.5. Τα παρακάτω στοιχεία που αφορούν τον όγκο του καυσίμου που εξήλθε από τον μετρητή εκροής καυσίμου.
2.5.1. Η ένδειξη του μη μηδενιζόμενου ηλεκτρονικού αθροιστή (totalizer) πριν την εκροή.
2.5.2. Η ένδειξη του μη μηδενιζόμενου ηλεκτρονικού αθροιστή (totalizer) μετά την εκροή.
2.5.3. Ο όγκος καυσίμου που εξήλθε από τον μετρητή σε φυσική θερμοκρασία (2.5.2-2.5.1).
2.5.4. Η φυσική θερμοκρασία του καυσίμου στον μετρητή εκροής.
2.5.5. Ο ανηγμένος όγκος του καυσίμου (2.5.3) στο μετρητή εκροής στους 15οC ή σε θερμοκρασία αναφοράς του εκάστοτε μετρούμενου ενεργειακού προϊόντος.
2.5.6. Η ανηγμένη πυκνότητα του καυσίμου της δεξαμενής που είχε προσδιορισθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υποπερ. i της περ. α της παρ. 4 του άρθρου 1 και έχει καταχωριστεί στον μετρητή.
2.6. Τα παρακάτω στοιχεία που αφορούν την εξερχόμενη ποσότητα του καυσίμου σε περίπτωση παράδοσης με γεφυροπλάστιγγα.
2.6.1. Η ένδειξη γεφυροπλάστιγγας πριν την εκροή.
2.6.2. Η ένδειξη γεφυροπλάστιγγας μετά την εκροή.
2.6.3. Η εξερχόμενη ποσότητα του καυσίμου (2.6.22.6.1).
2.6.4. Η ανηγμένη πυκνότητα του καυσίμου της δεξαμενής που είχε προσδιορισθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υποπερ. i της περ. α της παρ. 4 του άρθρου 1.
2.6.5. Ο ανηγμένος όγκος στους 15οC ή σε θερμοκρασία αναφοράς του εκάστοτε μετρούμενου ενεργειακού προϊόντος της φορτωθείσας στο μεταφορικό μέσο ποσότητας.
2.7. Τα παρακάτω στοιχεία που αφορούν τον όγκο του καυσίμου στη δεξαμενή, σε περίπτωση προμέτρησης/ επιμέτρησης.
2.7.1. Η ανηγμένη πυκνότητα που είχε προσδιορισθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υποπερ. i της περ. α της παρ. 4 του άρθρου 1.
2.7.2. Το ύψος της στάθμης της δεξαμενής σε χιλιοστά (mm) κατά την έναρξη της εκροής.
2.7.3. Ο όγκος του καυσίμου της δεξαμενής κατά την έναρξη της εκροής.
2.7.4. Η φυσική θερμοκρασία του καυσίμου κατά την έναρξη της εκροής.
2.7.5. Ο ανωτέρω όγκος (2.7.3.) ανηγμένος στους 15οC ή σε θερμοκρασία αναφοράς του εκάστοτε μετρούμενου ενεργειακού προϊόντος.
2.7.6. Το ύψος της στάθμης σε χιλιοστά (mm) μετά την ολοκλήρωση της εκροής και μετά την παρέλευση του εκάστοτε απαιτούμενου χρόνου ηρεμίας,
2.7.7. Ο όγκος του καυσίμου της δεξαμενής μετά την ολοκλήρωση της εκροής και μετά την παρέλευση του εκάστοτε απαιτούμενου χρόνου ηρεμίας
2.7.8. Η φυσική θερμοκρασία του καυσίμου μετά την ολοκλήρωση της εκροής και μετά την παρέλευση του εκάστοτε απαιτούμενου χρόνου ηρεμίας.
2.7.9. Ο όγκος της υποπερ. 2.7.7. ανηγμένος στους 15οC ή σε θερμοκρασία αναφοράς του εκάστοτε μετρούμενου ενεργειακού προϊόντος.
2.7.10. Η μεταβολή του όγκου της δεξαμενής μετά από αναγωγή στους 15οC ή σε θερμοκρασία αναφοράς του εκάστοτε μετρούμενου ενεργειακού προϊόντος (2.7.5 2.7.9).
2.8. Ένδειξη για το εάν πρόκειται για Φορολογική Αποθήκη ή Αποθήκη Τελωνειακής Αποταμίευσης, ο αριθμός Ε.Φ.Κ. της φορολογικής αποθήκης της εγκατάστασης ή ο αριθμός άδειας λειτουργίας της αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης της εγκατάστασης, αντίστοιχα.
2.9. Κατά περίπτωση θα καταγράφονται επίσης οι παρακάτω πληροφορίες για κάθε ένα από τα ακόλουθα έγγραφα:
2.9.1. Ο τύπος του εγγράφου
2.9.1.1. Του Ηλεκτρονικού Διοικητικού Εγγράφου (e-Δ.Ε.)
2.9.1.2. Της δήλωσης Ε.Φ.Κ. (Δ.Ε.Φ.Κ.)
2.9.1.3. Της Τελωνειακής Διασάφησης
2.9.2. Ο αριθμός αναφοράς των εγγράφων της υποπερ. 2.9.1.
2.9.3. Το όνομα του πλοίου καθώς και ο αριθμός ΙΜΟ (International Maritime Organization) αυτού, είτε η ταυτότητα του αγωγού, είτε ο αριθμός κυκλοφορίας του βυτιοφόρου οχήματος που παραλαμβάνει τα καύσιμα ή τα στοιχεία οποιουδήποτε άλλου μεταφορικού μέσου. Σε περίπτωση μετάγγισης προϊόντος ή μεταβολής προϊόντων ή εκκένωσης/επαναπλήρωσης δεξαμενής καταγράφεται ο αριθμός μητρώου της συμμετέχουσας δεξαμενής (ή δεξαμενών) εισροής, όπως έχει ορισθεί στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του Μητρώου δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων.
2.9.4. Η ποσότητα του καυσίμου που αναγράφεται στο έγγραφο της υποπερ. 2.9.1.
2.9.5. Η εξερχόμενη ποσότητα καυσίμου στους 15οC ή σε θερμοκρασία αναφοράς του εκάστοτε μετρούμενου ενεργειακού προϊόντος που σχετίζεται με το έγγραφο της υποπερ. 2.9.1.
2.9.6. Κατά περίπτωση θα καταγράφονται επίσης οι παρακάτω πληροφορίες για τους τελικούς αποδέκτες του παραδιδόμενου καυσίμου.:
2.9.6.1. Σε περίπτωση που τα στοιχεία του τελικού/ών αποδέκτη/ών είναι γνωστά καταγράφονται ο ΑΦΜ, και η ταχυδρομική διεύθυνση (οδός, αριθμός, περιοχή, Τ.Κ.) αυτού/ών. Σε περίπτωση που ο/οι τελικός/οί αποδέκτης/ ες έχουν λάβει ΑΜΔΙΚΑ καταγράφεται μόνο ο/οι ΑΡΙΘΜΟΣ/ΟΙ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΙΑΝΟΜΕΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΑΜΔΙΚΑ).
2.9.6.2. Σε περίπτωση που τα στοιχεία του τελικού/ ών αποδέκτη/ών δεν είναι γνωστά στον διαχειριστή της εγκατάστασης καταγράφεται ο μοναδικός αριθμός αναφοράς του εσωτερικού δελτίου διακίνησης εντός της εγκατάστασης.
2.10. Η ημερομηνία (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕ) και η ώρα (ΩΩ:ΛΛ) έκδοσης του δελτίου.
2.11. Παρατηρήσεις: Καταγραφή τυχόν επιπρόσθετων πληροφοριών.
Όλα τα ανωτέρω δεδομένα καταγράφονται αυτόματα από το σύστημα, εκτός από τα δεδομένα των περ. 2.8, 2.9 και 2.11 τα οποία εισάγονται χειροκίνητα στο σύστημα. Σε περίπτωση βλάβης του μηχανισμού μέτρησης στάθμης και όπου για τον προσδιορισμό της παραδοθείσας ποσότητας πραγματοποιείται προμέτρηση επιμέτρηση του καυσίμου, επιπρόσθετα των ανωτέρω, εισάγονται χειροκίνητα τα δεδομένα των περ. 2.4, 2.7.2,
2.7.4, 2.7.6 και 2.7.8.
Στις περιπτώσεις όπου σύμφωνα με την παρούσα απόφαση πραγματοποιείται προμέτρηση επιμέτρηση, δεν επιτρέπονται παράλληλες κινήσεις εκροής καυσίμου από την ίδια δεξαμενή.
Για τα προϊόντα για τα οποία η φορολογητέα μονάδα δεν είναι εκφρασμένη σε όγκο αλλά σε μάζα, γίνεται μετατροπή των δεδομένων από μάζα σε όγκο ή αντίστροφα με βάση την αντίστοιχη θερμοκρασία και πυκνότητα.
3. Δελτίο Βαθμονόμησης μετρητή
Το δελτίο αυτό εκδίδεται άμεσα από το σύστημα με την ολοκλήρωση της βαθμονόμησης μετρητή, και αφού έχει ολοκληρωθεί η χειροκίνητη εισαγωγή δεδομένων. Εφόσον η ολοκλήρωση της βαθμονόμησης μετρητή πραγματοποιείται σε μη εργάσιμη ημέρα ή εκτός ωραρίου εργασίας, η χειροκίνητη εισαγωγή δεδομένων και η έκδοση του δελτίου πραγματοποιείται το αργότερο την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα.
Ο μετρητής εκροής εισέρχεται σε κατάσταση βαθμονόμησης και δημιουργείται το αντίστοιχο δελτίο. Σε περίπτωση μεταφοράς του καυσίμου, κατά τη διάρκεια της βαθμονόμησης, σε άλλη δεξαμενή, η δεξαμενή εισροής εισέρχεται σε κατάσταση εισροής και δημιουργείται το αντίστοιχο δελτίο εισροής, όπως περιγράφεται στην παρ. 1. Σε περίπτωση ταυτόχρονης βαθμονόμησης και εκροής του καυσίμου από τον ίδιο μετρητή, εκδίδεται μόνο το δελτίο εκροής, όπως περιγράφεται στην παρ. 2.
Στο δελτίο βαθμονόμησης μετρητή καταγράφονται τα εξής δεδομένα:
3.1. Ο αριθμός μητρώου της δεξαμενής εκροής, όπως έχει ορισθεί στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του Μητρώου δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων.
3.2. Ο αριθμός μητρώου του μετρητή εκροής καυσίμου που θα βαθμονομηθεί, όπως έχει ορισθεί στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του Μητρώου δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων.
3.3. Το είδος του καυσίμου της δεξαμενής εκροής (κωδικός TARIC και περιγραφή και όπου υπάρχει κωδικός προϊόντος Π.Σ.Τ.).
3.4. Η ημερομηνία (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕ) και η ώρα (ΩΩ:ΛΛ) καταγραφής, των ενδείξεων του μετρητή εκροής:
3.4.1. Πριν την εκροή του καυσίμου.
3.4.2. Μετά την εκροή καυσίμου.
3.5. Τα παρακάτω στοιχεία πριν από την εκροή του καυσίμου:
3.5.1. Η ένδειξη του μη μηδενιζόμενου ηλεκτρονικού αθροιστή του πρότυπου μετρητή (totalizer mastermeter).
3.5.2 Η ένδειξη του μη μηδενιζόμενου ηλεκτρονικού αθροιστή του μετρητή εκροής καυσίμου που θα βαθμονομηθεί (totalizer).
3.6. Τα παρακάτω στοιχεία μετά την εκροή του καυσίμου:
3.6.1. Η ένδειξη του μη μηδενιζόμενου ηλεκτρονικού αθροιστή του πρότυπου μετρητή (totalizer mastermeter).
3.6.2. Ο ανηγμένος όγκος του καυσίμου στον πρότυπο μετρητή στους 15οC ή σε θερμοκρασία αναφοράς του εκάστοτε μετρούμενου ενεργειακού προϊόντος.
3.6.3. Η ένδειξη του μη μηδενιζόμενου ηλεκτρονικού αθροιστή στον μετρητή εκροής καυσίμου που βαθμονομήθηκε (totalizer).
3.6.4. Ο όγκος καυσίμου που εξήλθε από τον μετρητή εκροής καυσίμου που βαθμονομήθηκε (3.6.3-3.5.2).
3.6.5. Η φυσική θερμοκρασία του καυσίμου στον μετρητή εκροής καυσίμου που βαθμονομήθηκε.
3.6.6. Ο ανηγμένος όγκος του καυσίμου (3.6.4) στον μετρητή εκροής καυσίμου που βαθμονομήθηκε στους 15οC ή σε θερμοκρασία αναφοράς του εκάστοτε μετρούμενου ενεργειακού προϊόντος.
3.6.7. Η ανηγμένη πυκνότητα του καυσίμου της δεξαμενής που είχε προσδιορισθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υποπερ. i της περ. α της παρ. 4 του άρθρου 1 και έχει καταχωριστεί στον μετρητή εκροής καυσίμου που βαθμονομήθηκε.
3.7. Ένδειξη για το εάν πρόκειται για Φορολογική Αποθήκη ή Αποθήκη Τελωνειακής Αποταμίευσης, ο αριθμός Ε.Φ.Κ. της φορολογικής αποθήκης της εγκατάστασης ή ο αριθμός άδειας λειτουργίας της αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης της εγκατάστασης, αντίστοιχα.
3.8. Ο αριθμός αναφοράς της αίτησης βαθμονόμησης που παράγεται από το σύστημα εισροών εκροών.
3.9. Ένδειξη σε περίπτωση που το καύσιμο προορίζεται για επαναδιύλιση/επανεπεξεργασία.
3.10. Σε περίπτωση εισροής σε συμμετέχουσες δεξαμενές καταγράφεται ο αριθμός μητρώου της συμμετέχουσας δεξαμενής (ή δεξαμενών) εισροής, όπως έχει ορισθεί στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του Μητρώου δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων. Σε περίπτωση πλήρωσης αγωγού (Λοιπή κίνηση Z’ της παρ. 4) καταγράφεται η ταυτότητα του αγωγού.
3.11. Η ημερομηνία (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕ) και η ώρα (ΩΩ:ΛΛ) έκδοσης του δελτίου.
3.12. Παρατηρήσεις: Καταγραφή τυχόν επιπρόσθετων πληροφοριών.
Όλα τα ανωτέρω δεδομένα καταγράφονται αυτόματα από το σύστημα, εκτός από τα δεδομένα των περ. 3.5.1, 3.6.1, 3.6.2, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10 και 3.12 τα οποία εισάγονται χειροκίνητα στο σύστημα. Σε περίπτωση που η βαθμονόμηση του μετρητή γίνεται με πρότυπο δοχείο, εισάγεται χειροκίνητα το στοιχείο 3.6.2 με τον ανηγμένο όγκο του καυσίμου, στους 15οC ή σε θερμοκρασία αναφοράς του εκάστοτε μετρούμενου ενεργειακού προϊόντος, που εξήλθε από το πρότυπο δοχείο.
Σε περίπτωση ανακυκλοφορίας του καυσίμου (επιστροφής στην ίδια δεξαμενή), ο όγκος του καυσίμου που εξήλθε από το πρότυπο μετρητή ή το πρότυπο δοχείο (3.6.2) δεν συμπεριλαμβάνεται στα δελτία ισοζυγίου δεξαμενής της παρ. 5, ισοζυγίου δεξαμενής μηνός της παρ. 6 και ισοζυγίου μηνός ανά είδος καυσίμου της παρ. 7.
Σε περίπτωση ταυτόχρονης βαθμονόμησης και εκροής του καυσίμου από τον ίδιο μετρητή, ο όγκος του καυσίμου που εξήλθε από το πρότυπο μετρητή ή το πρότυπο δοχείο (3.6.2) δεν συμπεριλαμβάνεται στα δελτία ισοζυγίου δεξαμενής της παρ. 5, ισοζυγίου δεξαμενής μηνός της παρ. 6 και ισοζυγίου μηνός ανά είδος καυσίμου της παρ. 7, λαμβάνοντας υπόψη ότι θα προσμετρηθεί σε αυτά ο όγκος του καυσίμου του αντίστοιχου δελτίου εκροής.
4. Δελτίο Λοιπών Κινήσεων
Το δελτίο αυτό εκδίδεται άμεσα από το σύστημα με την ολοκλήρωση μίας εκ των ‘Λοιπών Κινήσεων’ εκροής, και αφού έχει ολοκληρωθεί η χειροκίνητη εισαγωγή δεδομένων. Εφόσον η ολοκλήρωση της λοιπής κίνησης καυσίμου πραγματοποιείται σε μη εργάσιμη ημέρα ή εκτός ωραρίου εργασίας, η χειροκίνητη εισαγωγή δεδομένων και η έκδοση του δελτίου πραγματοποιείται το αργότερο την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα.
Οι «Λοιπές Κινήσεις» εκροής είναι οι ακόλουθες:
Α) Κίνηση μετάγγισης προϊόντος. Η δεξαμενή εκροής εισέρχεται σε κατάσταση μετάγγισης και δημιουργείται το αντίστοιχο Δελτίο με τον αρχικό και τον τελικό όγκο της δεξαμενής. Η/Οι δεξαμενή/ες εισροής εισέρχεται/ονται σε κατάσταση εισροής και δημιουργείται το αντίστοιχο Δελτίο εισροής, όπως περιγράφεται στην παρ. 1.
Β) Κίνηση μεταβολής προϊόντων. Η δεξαμενή εκροής εισέρχεται σε κατάσταση μεταβολής και δημιουργείται το αντίστοιχο δελτίο με τον αρχικό και τον τελικό όγκο της δεξαμενής. Η/Οι δεξαμενή/ες εισροής εισέρχεται/ονται σε κατάσταση εισροής και δημιουργείται το αντίστοιχο Δελτίο εισροής, όπως περιγράφεται στην παρ. 1.
Γ) Κίνηση εξυδάτωσης (πέραν αυτής που πραγματοποιείται σε κάθε αρχική εισροή). Η δεξαμενή εισέρχεται σε κατάσταση εξυδάτωσης και δημιουργείται το αντίστοιχο Δελτίο με τον αρχικό και τον τελικό όγκο της
δεξαμενής.
Δ) Κίνηση επαναδιύλισης/επανεπεξεργασίας/επιστροφής. Η δεξαμενή εισέρχεται σε κατάσταση επαναδιύλισης/επανεπεξεργασίας/επιστροφής και δημιουργείται το αντίστοιχο Δελτίο με τον αρχικό και τον τελικό όγκο της δεξαμενής.
Ε) Κίνηση εκκένωσης δεξαμενής: Η δεξαμενή εκροής εισέρχεται σε κατάσταση εκκένωσης και δημιουργείται το αντίστοιχο δελτίο με τον αρχικό και τον τελικό όγκο της δεξαμενής. Η/Οι δεξαμενή/ές εισροής εισέρχεται/ονται σε κατάσταση εισροής και δημιουργείται το αντίστοιχο Δελτίο εισροής, όπως περιγράφεται στην παρ. 1.
ΣΤ) Κίνηση εκκένωσης/εκτοπίσματος αγωγού: Ο αγωγός εκκενώνεται ή μετατοπίζεται το καύσιμο του αγωγού και δημιουργείται το αντίστοιχο δελτίο με την ποσότητα του καυσίμου που περιείχε ο αγωγός. Η/Οι δεξαμενή/ ές εισροής εισέρχεται/ονται σε κατάσταση εισροής και δημιουργείται το αντίστοιχο δελτίο εισροής, όπως περιγράφεται στην παρ. 1.
Ζ) Κίνηση πλήρωσης/εκτοπίσματος αγωγού: Η δεξαμενή εκροής εισέρχεται σε κατάσταση πλήρωσης/εκτοπίσματος αγωγού και δημιουργείται το αντίστοιχο δελτίο με τον αρχικό και τον τελικό όγκο της δεξαμενής.
Στο δελτίο αυτό καταγράφονται για την δεξαμενή εκροής/αγωγό τα εξής δεδομένα:
4.1. Ο αριθμός μητρώου της δεξαμενής, όπως έχει ορισθεί στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του Μητρώου δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων ή η ταυτότητα του αγωγού για τις κινήσεις ΣΤ’ και Ζ’.
4.2. Το είδος του καυσίμου (κωδικός TARIC και περιγραφή και όπου υπάρχει κωδικός προϊόντος Π.Σ.Τ.). Σε περίπτωση κίνησης μεταβολής προϊόντων (περ. Β’) τα στοιχεία αυτά καταγράφονται και για το νέο προϊόν.
4.3. Η ημερομηνία (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕ) και η ώρα (ΩΩ:ΛΛ) καταγραφής, των στοιχείων μέτρησης στάθμης και θερμοκρασίας:
4.3.1. Πριν την εκροή του καυσίμου.
4.3.2. Μετά την εκροή του καυσίμου.
4.4. Τα παρακάτω στοιχεία πριν από την εκροή του καυσίμου:
4.4.1. Το τρέχον ύψος της στάθμης της δεξαμενής, σε χιλιοστά (mm).
4.4.2. Ο όγκος καυσίμου της δεξαμενής σε φυσική θερμοκρασία καθώς και η φυσική θερμοκρασία του καυσίμου εντός αυτής.
4.4.3. Η ανηγμένη πυκνότητα που είχε προσδιορισθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υποπερ. i της περ. α της παρ. 4 του άρθρου 1.
4.4.4. Ο ανηγμένος όγκος καυσίμου της δεξαμενής στους 15οC ή σε θερμοκρασία αναφοράς του εκάστοτε μετρούμενου ενεργειακού προϊόντος.
4.5. Τα παρακάτω στοιχεία μετά την εκροή του καυσίμου:
4.5.1. Ένδειξη για το εάν πρόκειται για Φορολογική Αποθήκη ή Αποθήκη Τελωνειακής Αποταμίευσης, ο αριθμός Ε.Φ.Κ. της φορολογικής αποθήκης της εγκατάστασης ή ο αριθμός άδειας λειτουργίας της αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης της εγκατάστασης, αντίστοιχα.
4.5.2. Κατά περίπτωση θα καταγράφονται επίσης οι παρακάτω πληροφορίες για κάθε ένα από τα ακόλουθα έγγραφα:
4.5.2.1. Ο τύπος του εγγράφου:
4.5.2.1.1. Της Αίτησης Μετάγγισης Προϊόντων
4.5.2.1.2. Της Αίτησης Μεταβολής Προϊόντος
4.5.2.1.3. Της Αίτησης Εξυδάτωσης
4.5.2.1.4. Της Αίτησης Επαναδιύλισης/Επανεπεξεργασίας/Επιστροφής
4.5.2.1.5. Της Αίτησης Εκκένωσης δεξαμενής
4.5.2.1.6. Της Αίτησης Εκκένωσης/Εκτοπίσματος Αγωγού
4.5.2.1.7. Της Αίτησης Πλήρωσης/Εκτοπίσματος Αγωγού
Για τις περ. 4.5.2.1.1., 4.5.2.1.3., 4.5.2.1.4, 4.5.2.1.5.,
4.5.2.1.6. και 4.5.2.1.7, το σύστημα παρακολούθησης εισροών εκροών παράγει μία εγγραφή με στοιχεία καθώς και έναν αριθμό αναφοράς σε μορφότυπο που καθορίζονται από την ΑΑΔΕ.
4.5.2.2. Ο αριθμός αναφοράς των εγγράφων της παρ. 4.5.2.1
Για την περ. 4.5.2.1.2. αναγράφεται ο αριθμός αναφοράς του παραστατικού που υποβάλλεται στο πληροφοριακό σύστημα τελωνείων Icisnet, ενώ για τις περ. 4.5.2.1.1., 4.5.2.1.3., 4.5.2.1.4, 4.5.2.1.5., 4.5.2.1.6. και 4.5.2.1.7, αναγράφεται ο αριθμός αναφοράς που παράγεται από το σύστημα παρακολούθησης εισροών εκροών.
4.5.2.3. Ένδειξη σε περίπτωση που το καύσιμο προορίζεται για καταστροφή.
4.5.3. Σε περίπτωση εισροής σε συμμετέχουσες δεξαμενές καταγράφεται ο αριθμός μητρώου της συμμετέχουσας δεξαμενής (ή δεξαμενών) εισροής, όπως έχει ορισθεί στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του Μητρώου Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων. Σε περίπτωση πλήρωσης αγωγού (Ζ’) καταγράφεται η ταυτότητα του αγωγού.
4.5.4. Το τρέχον ύψος της στάθμης της δεξαμενής, σε χιλιοστά (mm), μετά την παρέλευση του εκάστοτε απαιτούμενου χρόνου ηρεμίας.
4.5.5. Ο όγκος καυσίμου της δεξαμενής σε φυσική θερμοκρασία καθώς και η φυσική θερμοκρασία καυσίμου εντός αυτής.
4.5.6. Η ανηγμένη πυκνότητα που είχε προσδιορισθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υποπερ. i της περ. α της παρ. 4 του άρθρου 1.
4.5.7. Ο ανηγμένος όγκος καυσίμου της δεξαμενής στους 15οC ή σε θερμοκρασία αναφοράς του εκάστοτε μετρούμενου ενεργειακού προϊόντος.
4.6. Η συνολικώς εξαχθείσα ποσότητα (4.4.4 4.5.7) στους 15οC ή σε θερμοκρασία αναφοράς του εκάστοτε μετρούμενου ενεργειακού προϊόντος.
4.7. Η ημερομηνία (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕ) και η ώρα (ΩΩ:ΛΛ) έκδοσης του δελτίου.
4.8. Παρατηρήσεις: Καταγραφή τυχόν επιπρόσθετων πληροφοριών.
Όλα τα ανωτέρω δεδομένα καταγράφονται αυτόματα από το σύστημα, εκτός από τα δεδομένα των περ. 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.6. (μόνο για την περίπτωση Β’ μεταβολής προϊόντος) και 4.8, τα οποία εισάγονται στο σύστημα χειροκίνητα.
5. Δελτίο Ισοζυγίου Δεξαμενής
Το Δελτίο Ισοζυγίου δεξαμενής εκδίδεται άμεσα από το σύστημα για κάθε δεξαμενή πριν την έναρξη κάθε εισροής. Στο Δελτίο Ισοζυγίου δεξαμενής πριν την έναρξη κάθε εισροής καταγράφονται τα εξής δεδομένα:
5.1. Η ημερομηνία (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕ) και η ώρα (ΩΩ:ΛΛ) έκδοσης του δελτίου.
5.2 Οι ημερομηνίες, η ώρα έναρξης και η ώρα λήξης της χρονικής περιόδου για την οποία εκδίδεται το ισοζύγιο. Η χρονική περίοδος αφορά το διάστημα από το τέλος της προηγούμενης εισροής μέχρι την έναρξη της νέας εισροής.
5.3. Τα παρακάτω στοιχεία ανά δεξαμενή:
5.3.1. Ο αριθμός μητρώου της δεξαμενής, όπως έχει ορισθεί στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του Μητρώου δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων.
5.3.2. Το είδος του καυσίμου (κωδικός TARIC και περιγραφή και όπου υπάρχει κωδικός προϊόντος Π.Σ.Τ.).
5.3.3. Η ανηγμένη πυκνότητα που είχε προσδιορισθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υποπερ. i της περ. α της παρ. 4 του άρθρου 1.
5.3.4. Το ύψος της στάθμης και ο όγκος του καυσίμου σε φυσική θερμοκρασία κατά την έναρξη της περιόδου και η αντίστοιχη φυσική θερμοκρασία στη δεξαμενή.
5.3.5. Ο όγκος της υποπερ. 5.3.4 ανηγμένος στους 15οC ή σε θερμοκρασία αναφοράς του εκάστοτε μετρούμενου ενεργειακού προϊόντος, κατά την έναρξη της περιόδου.
5.3.6. Το ύψος της στάθμης, ο όγκος του καυσίμου σε φυσική θερμοκρασία και η αντίστοιχη φυσική θερμοκρασία στη δεξαμενή κατά το πέρας της περιόδου.
5.3.7. Ο όγκος της υποπερ. 5.3.6 ανηγμένος στους 15οC ή σε θερμοκρασία αναφοράς του εκάστοτε μετρούμενου ενεργειακού προϊόντος, κατά το πέρας της περιόδου.
5.3.8. Η μεταβολή του όγκου της δεξαμενής μετά από αναγωγή στους 15οC ή σε θερμοκρασία αναφοράς του εκάστοτε μετρούμενου ενεργειακού προϊόντος (5.3.5 5.3.7).
5.3.9. Η συνολικώς εξαχθείσα ποσότητα από τη δεξαμενή λόγω λοιπών κινήσεων (άθροισμα των ποσοτήτων του σημείου 4.6) και, κατά περίπτωση, λόγω βαθμονόμησης μετρητή (άθροισμα των ποσοτήτων του σημείου 3.6.2).
5.4. Τα παρακάτω στοιχεία ανά μετρητή εκροής καυσίμου:
5.4.1. Ο αριθμός μητρώου του μετρητή εκροής καυσίμου, όπως έχει ορισθεί στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του Μητρώου Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων.
5.4.2. Το είδος του καυσίμου (κωδικός TARIC και περιγραφή και όπου υπάρχει κωδικός προϊόντος Π.Σ.Τ.).
5.4.3. Το άθροισμα των ανηγμένων στους 15οC ή σε θερμοκρασία αναφοράς του εκάστοτε μετρούμενου ενεργειακού προϊόντος εκροών του μετρητή για τη συγκεκριμένη δεξαμενή μέσα στη χρονική περίοδο αναφοράς (αθροίσματα αντίστοιχων 2.5.5).
Οι αναγωγές των εκροών για κάθε μεμονωμένη εκροή, γίνονται με βάση την αντίστοιχη θερμοκρασία του μετρητή κατά την εκροή αυτή.
5.5. Ο ανηγμένος στους 15οC ή σε θερμοκρασία αναφοράς του εκάστοτε μετρούμενου ενεργειακού προϊόντος όγκος των εκροών κατά την χρονική περίοδο αναφοράς, για το σύνολο των ανωτέρω μετρητών εκροής καυσίμου (αθροίσματα αντίστοιχων 5.4.3).
5.6. Τα παρακάτω στοιχεία παράδοσης καυσίμου από δεξαμενή με ζύγιση ανά γεφυροπλάστιγγα:
5.6.1. Ο αριθμός μητρώου της γεφυροπλάστιγγας, όπως έχει ορισθεί στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του Μητρώου Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων.
5.6.2. Το είδος του καυσίμου (κωδικός TARIC και περιγραφή και όπου υπάρχει κωδικός προϊόντος Π.Σ.Τ.).
5.6.3. Το άθροισμα των ανηγμένων στους 15οC ή σε θερμοκρασία αναφοράς του εκάστοτε μετρούμενου ενεργειακού προϊόντος παραδόσεων της γεφυροπλάστιγγας από τη συγκεκριμένη δεξαμενή μέσα στη χρονική περίοδο αναφοράς (αθροίσματα αντίστοιχων 2.6.5).
5.7. Ο ανηγμένος στους 15οC ή σε θερμοκρασία αναφοράς του εκάστοτε μετρούμενου ενεργειακού προϊόντος όγκος των ποσοτήτων που φορτώθηκαν από τη συγκεκριμένη δεξαμενή, κατά την χρονική περίοδο αναφοράς, από όλες τις γεφυροπλάστιγγες (αθροίσματα αντίστοιχων 5.6.3).
5.8. Ο ανηγμένος στους 15οC ή σε θερμοκρασία αναφοράς του εκάστοτε μετρούμενου ενεργειακού προϊόντος όγκος των εκροών, στις περιπτώσεις προμέτρησης επιμέτρησης, κατά την χρονική περίοδο αναφοράς (άθροισμα αντίστοιχων 2.7.10).
5.9. Οι αποκλίσεις του ισοζυγίου ως εξής:
5.9.1. Απόκλιση του όγκου εισροών-εκροών (5.3.8 5.3.9. 5.5 5.7 5.8)
5.9.2. Η απόκλιση εισροών-εκροών εκφρασμένη ως ποσοστό με βάση αναφοράς τη μεταβολή του όγκου στη δεξαμενή (5.9.1/5.3.8).
5.10. Παρατηρήσεις: Καταγραφή τυχόν επιπρόσθετων πληροφοριών.
Όλα τα ανωτέρω δεδομένα καταγράφονται αυτόματα από το σύστημα, εκτός από τα δεδομένα της περ. 5.10. τα οποία εισάγονται στο σύστημα χειροκίνητα.
6. Δελτίο Ισοζυγίου Δεξαμενής Μηνός
Το Δελτίο Ισοζυγίου δεξαμενής μηνός εκδίδεται άμεσα από το σύστημα για κάθε δεξαμενή και εφάπαξ,την τελευταία ημέρα κάθε μήνα και μετά το πέρας της τελευταίας ολοκληρωμένης κίνησης της ημέρας αυτής. Οι μέγιστες επιτρεπόμενες αποκλίσεις της παρ. 6.9.2 του παρόντος άρθρου, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν το +/0,5 %.
Στο Δελτίο Ισοζυγίου δεξαμενής μηνός καταγράφονται τα εξής δεδομένα:
6.1. Η ημερομηνία (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕ) και η ώρα (ΩΩ:ΛΛ) έκδοσης του δελτίου.
6.2. Οι ημερομηνίες, η ώρα έναρξης και η ώρα λήξης της χρονικής περιόδου για την οποία εκδίδεται το ισοζύγιο.
6.3. Τα παρακάτω στοιχεία ανά δεξαμενή:
6.3.1. Ο αριθμός μητρώου της δεξαμενής, όπως έχει ορισθεί στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του Μητρώου δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων.
6.3.2. Το είδος του καυσίμου (κωδικός TARIC και περιγραφή και όπου υπάρχει κωδικός προϊόντος Π.Σ.Τ.).
6.3.2.1. Κατά την έναρξη της περιόδου
6.3.2.2. Κατά τη λήξη της περιόδου
6.3.3. Ο ανηγμένος στους 15οC ή σε θερμοκρασία αναφοράς του εκάστοτε μετρούμενου ενεργειακού προϊόντος, όγκος του καυσίμου κατά την έναρξη της περιόδου.
6.3.4. Τα παρακάτω στοιχεία εισροών καυσίμου στη δεξαμενή:
6.3.4.1 Το είδος του καυσίμου (κωδικός TARIC και περιγραφή και όπου υπάρχει κωδικός προϊόντος Π.Σ.Τ.)
6.3.4.2. Το άθροισμα των ανηγμένων στους 15οC ή σε θερμοκρασία αναφοράς του εκάστοτε μετρούμενου ενεργειακού προϊόντος, όγκων των εισροών στη δεξαμενή μέσα στη χρονική περίοδο αναφοράς (άθροισμα των 1.6 ανά είδος καυσίμου).
6.3.5. Ο ανηγμένος στους 15οC ή σε θερμοκρασία αναφοράς του εκάστοτε μετρούμενου ενεργειακού προϊόντος, όγκος για το σύνολο των εισροών στη δεξαμενή μέσα στη χρονική περίοδο αναφοράς (άθροισμα των 6.3.4.2)
6.3.6. Ο ανηγμένος στους 15οC ή σε θερμοκρασία αναφοράς του εκάστοτε μετρούμενου ενεργειακού προϊόντος, όγκος του καυσίμου κατά το πέρας της περιόδου.
6.3.7. Η μεταβολή του όγκου της δεξαμενής μετά από αναγωγή στους 15οC ή σε θερμοκρασία αναφοράς του εκάστοτε μετρούμενου ενεργειακού προϊόντος (6.3.3 + 6.3.5 6.3.6).
6.3.8. Τα παρακάτω στοιχεία λοιπών κινήσεων και βαθμονόμησης μετρητών:
6.3.8.1. Το είδος του καυσίμου (κωδικός TARIC και περιγραφή και όπου υπάρχει κωδικός προϊόντος Π.Σ.Τ.)
6.3.8.2. Η εξαχθείσα ποσότητα από τη δεξαμενή λόγω λοιπών κινήσεων και, κατά περίπτωση, λόγω βαθμονόμησης μετρητή (άθροισμα αντίστοιχων 4.6 + 3.6.2 ανά είδος καυσίμου).
6.3.9. Η εξαχθείσα ποσότητα από τη δεξαμενή για το σύνολο των λοιπών κινήσεων και βαθμονόμησης μετρητών μέσα στη χρονική περίοδο αναφοράς (άθροισμα των 6.3.8.2.).
6.4. Τα παρακάτω στοιχεία ανά μετρητή εκροής καυσίμου:
6.4.1. Ο αριθμός μητρώου του μετρητή εκροής καυσίμου, όπως έχει ορισθεί στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του Μητρώου δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων.
6.4.2. Το είδος του καυσίμου (κωδικός TARIC και περιγραφή και όπου υπάρχει κωδικός προϊόντος Π.Σ.Τ.).
6.4.3. Το άθροισμα των ανηγμένων στους 15οC ή σε θερμοκρασία αναφοράς του εκάστοτε μετρούμενου ενεργειακού προϊόντος εκροών του μετρητή για τη συγκεκριμένη δεξαμενή μέσα στη χρονική περίοδο αναφοράς (αθροίσματα αντίστοιχων 2.5.5.).
Οι αναγωγές των εκροών για κάθε μεμονωμένη εκροή, γίνονται με βάση την αντίστοιχη θερμοκρασία του μετρητή κατά την εκροή αυτή.
6.5. Ο ανηγμένος στους 15οC ή σε θερμοκρασία αναφοράς του εκάστοτε μετρούμενου ενεργειακού προϊόντος όγκος των εκροών κατά την χρονική περίοδο αναφοράς, για το σύνολο των ανωτέρω μετρητών εκροής καυσίμου (αθροίσματα αντίστοιχων 6.4.3).
6.6. Τα παρακάτω στοιχεία παράδοσης καυσίμου από δεξαμενή με ζύγιση ανά γεφυροπλάστιγγα:
6.6.1. Ο αριθμός μητρώου της γεφυροπλάστιγγας όπως έχει ορισθεί στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του Μητρώου δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων.
6.6.2. Το είδος του καυσίμου (κωδικός TARIC και περιγραφή και όπου υπάρχει κωδικός προϊόντος Π.Σ.Τ.).
6.6.3. Το άθροισμα των ανηγμένων στους 15οC ή σε θερμοκρασία αναφοράς του εκάστοτε μετρούμενου ενεργειακού προϊόντος παραδόσεων της γεφυροπλάστιγγας από τη συγκεκριμένη δεξαμενή μέσα στη χρονική περίοδο αναφοράς (αθροίσματα αντίστοιχων 2.6.5).
6.7. Ο ανηγμένος στους 15οC ή σε θερμοκρασία αναφοράς του εκάστοτε μετρούμενου ενεργειακού προϊόντος όγκος των ποσοτήτων που φορτώθηκαν από τη συγκεκριμένη δεξαμενή, κατά την χρονική περίοδο αναφοράς, από όλες τις γεφυροπλάστιγγες (αθροίσματα αντίστοιχων 6.6.3).
6.8. Τα παρακάτω στοιχεία παράδοσης καυσίμου, σε περίπτωση προμέτρησης/επιμέτρησης:
6.8.1. Το είδος του καυσίμου (κωδικός TARIC και περιγραφή και όπου υπάρχει κωδικός προϊόντος Π.Σ.Τ.)
6.8.2. Το άθροισμα των ανηγμένων στους 15οC ή σε θερμοκρασία αναφοράς του εκάστοτε μετρούμενου ενεργειακού προϊόντος παραδόσεων με προμέτρηση επιμέτρηση από τη συγκεκριμένη δεξαμενή μέσα στη χρονική περίοδο αναφοράς (αθροίσματα αντίστοιχων
2.7.10. ανά είδος καυσίμου)
6.9. Ο ανηγμένος στους 15οC ή σε θερμοκρασία αναφοράς του εκάστοτε μετρούμενου ενεργειακού προϊόντος συνολικός όγκος των εκροών με προμέτρηση επιμέτρηση, κατά την χρονική περίοδο αναφοράς (άθροισμα αντίστοιχων 6.8.2.).
6.10. Οι αποκλίσεις του ισοζυγίου ως εξής:
6.10.1. Απόκλιση του όγκου εισροών-εκροών (6.3.7 6.3.9 6.5 6.76.9)
6.10.2. Η απόκλιση εισροών-εκροών εκφρασμένη ως ποσοστό με βάση αναφοράς τη μεταβολή του όγκου στη δεξαμενή (6.10.1/6.3.7).
6.11. Παρατηρήσεις: Καταγραφή τυχόν επιπρόσθετων πληροφοριών.
Όλα τα ανωτέρω δεδομένα καταγράφονται αυτόματα από το σύστημα, εκτός από τα δεδομένα περ. 6.11 τα οποία εισάγονται στο σύστημα χειροκίνητα.
7. Δελτίο ισοζυγίου μηνός ανά είδος καυσίμου
Το Δελτίο Ισοζυγίου μηνός ανά είδος καυσίμου εκδίδεται άμεσα από το σύστημα για το σύνολο των δεξαμενών της εγκατάστασης ανά είδος καυσίμου. Το Δελτίο αυτό εκδίδεται εφάπαξ την τελευταία ημέρα κάθε μήνα και μετά το πέρας της τελευταίας ολοκληρωμένης κίνησης της ημέρας αυτής για τις συμμετέχουσες στο ισοζύγιο δεξαμενές.
Στο Δελτίο Ισοζυγίου δεξαμενής μηνός ανά είδος καυσίμου καταγράφονται τα εξής δεδομένα:
7.1. Η ημερομηνία (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕ) και η ώρα (ΩΩ:ΛΛ) έκδοσης του δελτίου.
7.2. Οι ημερομηνίες, η ώρα έναρξης και η ώρα λήξης της χρονικής περιόδου για την οποία εκδίδεται το ισοζύγιο.
7.3. Το είδος του καυσίμου (κωδικός TARIC και περιγραφή και όπου υπάρχει κωδικός προϊόντος Π.Σ.Τ.).
7.4 Οι αριθμοί μητρώου των δεξαμενών του καυσίμου, όπως έχουν ορισθεί στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του Μητρώου Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων.
7.5. Ο ανηγμένος στους 15οC ή σε θερμοκρασία αναφοράς του εκάστοτε μετρούμενου ενεργειακού προϊόντος, όγκος του καυσίμου κατά την έναρξη της περιόδου (άθροισμα αντίστοιχων 6.3.3 για τις συμμετέχουσες στο ισοζύγιο δεξαμενές).
7.6. Το άθροισμα των ανηγμένων στους 15οC ή σε θερμοκρασία αναφοράς του εκάστοτε μετρούμενου ενεργειακού προϊόντος, όγκων του καυσίμου των εισροών σε δεξαμενές μέσα στη χρονική περίοδο αναφοράς (άθροισμα αντίστοιχων 6.3.5. για τις συμμετέχουσες στο ισοζύγιο δεξαμενές).
7.7. Το άθροισμα των ανηγμένων στους 15οC ή σε θερμοκρασία αναφοράς του εκάστοτε μετρούμενου ενεργειακού προϊόντος, όγκων του καυσίμου των λοιπών κινήσεων και, κατά περίπτωση, βαθμονόμησης μετρητών σε δεξαμενές μέσα στη χρονική περίοδο αναφοράς (άθροισμα αντίστοιχων 6.3.9. για τις συμμετέχουσες στο ισοζύγιο δεξαμενές).
7.8. Το άθροισμα των ανηγμένων στους 15οC ή σε θερμοκρασία αναφοράς του εκάστοτε μετρούμενου ενεργειακού προϊόντος, όγκων του καυσίμου που εξήλθε από τους μετρητές εκροής μέσα στη χρονική περίοδο αναφοράς (άθροισμα αντίστοιχων 6.5 για τις συμμετέχουσες στο ισοζύγιο δεξαμενές).
7.9. Το άθροισμα των ανηγμένων στους 15οC ή σε θερμοκρασία αναφοράς του εκάστοτε μετρούμενου ενεργειακού προϊόντος, όγκων των ποσοτήτων του καυσίμου που φορτώθηκαν με γεφυροπλάστιγγα, μέσα στην χρονική περίοδο αναφοράς (άθροισμα αντίστοιχων 6.7. για τις συμμετέχουσες στο ισοζύγιο δεξαμενές).
7.10. Το άθροισμα των ανηγμένων στους 15οC ή σε θερμοκρασία αναφοράς του εκάστοτε μετρούμενου ενεργειακού προϊόντος, όγκων των εκροών του καυσίμου, με προμέτρηση-επιμέτρηση, κατά την χρονική περίοδο αναφοράς, (άθροισμα αντίστοιχων 6.9. για τις συμμετέχουσες στο ισοζύγιο δεξαμενές)
7.11. Ο ανηγμένος στους 15οC ή σε θερμοκρασία αναφοράς του εκάστοτε μετρούμενου ενεργειακού προϊόντος, όγκος του καυσίμου κατά το πέρας της περιόδου (άθροισμα αντίστοιχων 6.3.6 για τις συμμετέχουσες στο ισοζύγιο δεξαμενές).
7.12. Οι αποκλίσεις του ισοζυγίου, ως εξής:
7.12.1. Απόκλιση του ανηγμένου στους 15οC ή σε θερμοκρασία αναφοράς του εκάστοτε μετρούμενου ενεργειακού προϊόντος, όγκου εισροών-εκροών (7.5+7.6-7.77.8-7.9-7.10-7.11).
7.12.2. Η απόκλιση εισροών-εκροών εκφρασμένη ως ποσοστό με βάση αναφοράς τη μεταβολή του όγκου στη δεξαμενή [7.12.1/(7.5+7.6 -7.11)].
7.13. Παρατηρήσεις: Καταγραφή τυχόν επιπρόσθετων πληροφοριών.
Όλα τα ανωτέρω δεδομένα καταγράφονται αυτόματα από το σύστημα, εκτός από τα δεδομένα της περ. 7.13 τα οποία εισάγονται στο σύστημα χειροκίνητα.
Σε περίπτωση που διαπιστώνεται εκ των υστέρων λανθασμένη καταχώριση των στοιχείων που εισάγονται χειροκίνητα στα δελτία του άρθρου 11, τα οποία έχουν αποσταλεί στο Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης Εισροών Εκροών της ΑΑΔΕ, αυτά αποστέλλονται εκ νέου διορθωμένα άμεσα μετά τον εντοπισμό των λανθασμένων καταχωρήσεων. Στα διορθωμένα δελτία θα απεικονίζονται τα στοιχεία που τροποποιήθηκαν σε σύγκριση με τις αρχικές καταχωρήσεις.

Άρθρο 12
Ακεραιότητα/Αυθεντικότητα Δεδομένων και Αυθεντικοποίηση Διαδικτυακών Υπηρεσιών (WEB Services)


Η επαλήθευση της ακεραιότητας/αυθεντικότητας των αποστελλομένων δεδομένων της παρ. 1 του άρθρου 10 θα γίνεται μέσω hash code (SHA256), το οποίο θα παράγεται από τα υποσυστήματα συγκέντρωσης και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων και θα αποστέλλεται μαζί με τα δεδομένα στο Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης Εισροών Εκροών της Α.Α.Δ.Ε..
Κατά την επιτυχή παραλαβή των δεδομένων θα παράγεται μοναδικό αναγνωριστικό για κάθε παραληφθέν στοιχείο, το οποίο θα αποστέλλεται στο σύστημα αποστολής δεδομένων της Φορολογικής Αποθήκης/Αποθήκης Τελωνειακής Αποταμίευσης. Τα μοναδικά αναγνωριστικά των παραληφθέντων στοιχείων θα αποθηκεύονται στο Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης Εισροών Εκροών της Α.Α.Δ.Ε. καθώς και στα συστήματα αποστολής δεδομένων των Φορολογικών Αποθηκών/Αποθηκών Τελωνειακής Αποταμίευσης, και θα αξιοποιούνται για αντιπαραβολή από τις ελεγκτικές αρχές.
Η κλήση των διαδικτυακών υπηρεσιών (WEB Services) για την αποστολή των δεδομένων της παρ. 1 του άρθρου 10, θα γίνεται κατόπιν αυθεντικοποίησης των συστημάτων αποστολής δεδομένων με χρήση λογαριασμών πρόσβασης (accounts) που θα διατεθούν στους διαχειριστές των Εγκαταστάσεων Φορολογικών Αποθηκών/ Αποθηκών Τελωνειακής Αποταμίευσης, από την Α.Α.Δ.Ε..

Άρθρο 13
Έλεγχοι


Τα στοιχεία που παρέχονται από το σύστημα εισροών-εκροών είναι διαθέσιμα στις ελεγκτικές αρχές της παρ. 1 του άρθρου 119Γ του ν. 2960/2001 και αξιοποιούνται στα πλαίσια των διενεργούμενων ελέγχων.

Άρθρο 14
Μεταβατικές-Καταργούμενες διατάξεις


1. Για τις φορολογικές αποθήκες και τις αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης, στις οποίες κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας έχουν εγκατασταθεί ολοκληρωμένα συστήματα παρακολούθησης εισροών-εκροών βάσει: α) της υπό στοιχεία ΔΕΦΚ Α 5010479 ΕΞ 2014 (Β’ 1156) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε από την υπό στοιχεία ΔΕΦΚΦ Α 5025506 ΕΞ 2015 (Β’ 2692) κοινή υπουργική απόφαση και την υπό στοιχεία ΔΕΦΚΦ Α 1177187 ΕΞ 2017 (Β’ 4158) κοινή υπουργική απόφαση ή β) της υπό στοιχεία Α.1249/2020 (Β’ 5106) κοινής υπουργικής απόφασης, παρέχεται προθεσμία τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας, για την προσαρμογή αυτών σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσας.

2. Για τις φορολογικές αποθήκες και τις αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης, στις οποίες έχουν εγκατασταθεί ολοκληρωμένα συστήματα παρακολούθησης εισροών-εκροών μέχρι την ημερομηνία ανακοίνωσης της διαθεσιμότητας της κεντρικής βάσης δεδομένων, ξεκινά περίοδος δοκιμαστικής λειτουργίας διάρκειας έξι (6) μηνών, από την ως άνω ημερομηνία ανακοίνωσης της διαθεσιμότητας, κατά την οποία αποστέλλονται τα δεδομένα του άρθρου 10. Με τη λήξη της ως άνω δοκιμαστικής λειτουργίας, άρχεται η παραγωγική λειτουργία της αποστολής δεδομένων από τα συστήματα αυτά.

3. Για τα ολοκληρωμένα συστήματα παρακολούθησης εισροών-εκροών που εγκαθίστανται σε φορολογικές αποθήκες και σε αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης, μετά την ημερομηνία ανακοίνωσης της διαθεσιμότητας της κεντρικής βάσης δεδομένων, ξεκινά περίοδος δοκιμαστικής λειτουργίας διάρκειας έξι (6) μηνών, από την ημερομηνία έναρξης της άδειας λειτουργίας φορολογικής αποθήκης ή αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης, κατά την οποία αποστέλλονται τα δεδομένα του άρθρου 10. Με τη λήξη της ως άνω δοκιμαστικής λειτουργίας άρχεται η παραγωγική λειτουργία της αποστολής δεδομένων από τα συστήματα αυτά.

4. Σε ογκομετρικούς πίνακες, όπου δεν αναγράφεται η τιμή της αβεβαιότητας και έως ότου οι δεξαμενές επαναγκομετρηθούν σύμφωνα με την υπ’ αρ. 30/005/648/19.9.2013 (Β’ 2406) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών, ορίζεται ως αβεβαιότητα 0,2 % της ενδεικνυόμενης τιμής όγκου για κατακόρυφες δεξαμενές, 0,3% της ενδεικνυόμενες τιμής όγκου για οριζόντιες ή κεκλιμένες κυλινδρικές δεξαμενές και 0,5% της ενδεικνυόμενης τιμής του όγκου για άλλες δεξαμενές.

5. Η χρήση εγκατεστημένων οργάνων ζύγισης (γεφυροπλάστιγγες) για την παρακολούθηση των εξερχομένων ποσοτήτων καυσίμων μέσω του υποσυστήματος παρακολούθησης εκροών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 1, επιτρέπεται έως 2 έτη μετά τη δημοσίευση της παρούσας, με την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 9. Μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας η παρακολούθηση των εξερχομένων ποσοτήτων καυσίμων θα πραγματοποιείται μέσω μετρητών εκροής καυσίμου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. β της παρ. 1 του άρθρου 1.

6. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται η υπό στοιχεία Α.1249/2020 (Β’ 5106) κοινή υπουργική απόφαση.
 
Άρθρο 15
Έναρξη ισχύος

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Συνημμένα:

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης