Αποτελέσματα live αναζήτησης

30/003/000/4171/20-10-2021 Κοινοποίηση των Κ.Υ.Α. υπ αριθ. 1903/194939/22-7-2021 (Β' 3275), 2413/260546/23-9-2021 (Β' 4403) και 2482/272866/04-10-2021 (Β' 4580) για την απόσταξη οίνων λόγω κρίσης, για το έτος 2021


Δημοσιεύθηκε στις : [ 22-10-2021 ]
Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικ. φόροι
Αφορά : Απόσταξη οίνων λόγω κρίσης για το έτος 2021 - Ενημέρωση των Χημικών και Τελωνειακών υπηρεσιών, καθώς και των οινοπνευματοποιών Β' κατηγορίας και αποσταγματοποιών

30/003/000/4171/20-10-2021
Κοινοποίηση των Κ.Υ.Α. υπ αριθ. 1903/194939/22-7-2021 (Β' 3275), 2413/260546/23-9-2021 (Β' 4403) και 2482/272866/04-10-2021 (Β' 4580) για την απόσταξη οίνων λόγω κρίσης, για το έτος 2021


Αθήνα, 20/10/2021
Αριθ. πρωτ.: 30/003/000/4171
 

1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΚΟΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α'

Ταχ. Δ/νση:Αν. Τσόχα 16
Ταχ. Κώδικας:11521- Αθήνα
Πληροφορίες:Στ. Καραγιάννης
Τηλέφωνο:210 6479231
e-mail:[email protected]
Url:www.aade.gr

2. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ Β

Ταχ. Δ/νση:Καραγεώργη Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας:10184, Αθήνα
Πληροφορίες:Μ. Ανδρούτσου
Τηλέφωνο:210 6987413
e-mail:[email protected]
Url:www.aade.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
 
ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση των Κ.Υ.Α. υπ αριθ. 1903/194939/22-7-2021 (Β 3275), 2413/260546/23-9-2021 (Β' 4403) και 2482/272866/04-10-2021 (Β 4580) για την απόσταξη οίνων λόγω κρίσης, για το έτος 2021».


ΣΧΕΤ: Η υπό στοιχεία Ε.2121/2020 εγκύκλιος των Υπηρεσιών μας.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Εγκύκλιος που αφορά στην κοινοποίηση της Κ.Υ.Α. υπ' αριθ. 1903/194939/22-07-2021 με τίτλο «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του μέτρου της απόσταξης οίνου σε περίπτωση κρίσης για το έτος 2021, που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του άρθρου 3 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/592, όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΕ) 2021/95» (Β'3275) καθώς και υπ' αρ. 2413/260546/23-09-2021 (Β'4403) και 2482/272866/04-10-2021 (Β'4580) όμοιων με τις οποίες τροποποιήθηκε η εν λόγω Κ.Υ.Α. 

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Με τις κοινοποιούμενες Κ.Υ.Α. καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες για την υλοποίηση του μέτρου στήριξης που αφορά την απόσταξη οίνων σε περίπτωση κρίσης (εν προκειμένω, λόγω της πανδημίας Covid-19), για το έτος 2021, σύμφωνα με τα άρθρα 2 και 3 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/592 της Επιτροπής, όπως τροποποιήθηκε με τον κοινοποιούμενο κανονισμό (ΕΕ) 2021/95.

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Η παρούσα εγκύκλιος εφαρμόζεται από τις κατά τόπους αρμόδιες Χημικές και Τελωνειακές Υπηρεσίες κατά τη διενέργεια των ελέγχων στις μονάδες όπου παράγεται η (ουδέτερη ή ακατέργαστη) αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης - ήτοι στα οινοπνευματοποιεία Β' κατηγορίας και τα αποσταγματοποιεία - όπως αυτοί προκύπτουν από τις κοινοποιούμενες Κ.Υ.Α., στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος απόσταξης οίνων λόγω κρίσης.
Σκοπός της έκδοσης της παρούσας εγκυκλίου είναι η ενημέρωση των Χημικών και Τελωνειακών υπηρεσιών, καθώς και των οινοπνευματοποιών Β' κατηγορίας και αποσταγματοποιών, για την έκδοση της Κ.Υ.Α. υπ' αριθ. 1903/194939/22-07-2021 (Β 3275) όπως ισχύει, σχετικά με την απόσταξη οίνων, σε περίπτωση κρίσης για το έτος 2021.

Σας κοινοποιούμε, για ενημέρωση και εφαρμογή, την υπ' αρ. 1903/194939/22-07-2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με θέμα «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του μέτρου της απόσταξης οίνου σε περίπτωση κρίσης για το έτος 2021, που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του άρθρου 3 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/592, όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΕ) 2021/95» η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ. Β' 3275/23-7-2021 και ισχύει από τη δημοσίευσή της (22-7-2021), το διορθωτικό αυτής (Β 3496), καθώς και τις υπ'αρ. 2413/260546/23-09-2021 (Β' 4403) και 2482/272866/04-10-2021 (Β'4580) όμοιες με τις οποίες τροποποιήθηκε η εν λόγω Κ.Υ.Α.

Α. Με τα άρθρα 2 και 3 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/592 της Επιτροπής είχε προβλεφθεί ως μέτρο στήριξης, για το οικονομικό έτος 2020, η απόσταξη οίνων λόγω κρίσης (διαταραχές στην αγορά του αμπελοοινικού τομέα από την πανδημία Covid-19), με την προϋπόθεση της χρησιμοποίησης της παραγόμενης, από την απόσταξη, αιθυλικής αλκοόλης αποκλειστικά για βιομηχανικούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης της απολύμανσης ή της φαρμακευτικής χρήσης ή για ενεργειακούς σκοπούς. Οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή του μέτρου της απόσταξης κρίσης που πραγματοποιήθηκε σε εθνικό επίπεδο για το έτος 2020 είχαν καθορισθεί με την Κ.Υ.Α. υπ' αριθ. 1723/179088/03-07-2020 (Β' 2764), η οποία σας κοινοποιήθηκε με την ανωτέρω σχετική εγκύκλιο.

Β. Με το άρθρο 1 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2021/95 της Επιτροπής τροποποιήθηκε το άρθρο 2 του καν. (ΕΕ) 2020/592 και, μεταξύ άλλων, επεκτάθηκε η εφαρμογή του μέτρου της απόσταξης οίνων σε περίπτωση κρίσης και για το έτος 2021. Κατόπιν αυτού, με την κοινοποιούμενη Κ.Υ.Α. υπ' αριθ. 1903/194939/22-07-2021 καθορίζονται οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή του μέτρου της απόσταξης κρίσης σε εθνικό
επίπεδο για το έτος 2021 στο πλαίσιο του προαναφερόμενου καν. (ΕΕ) 2020/592, όπως τροποποιήθηκε από τον καν. (ΕΕ) 2021/95.

Στις ρυθμίσεις της κοινοποιούμενης υπ' αριθ. 1903/194939/22-07-2021 Κ.Υ.Α. σε σχέση με αυτές της ισχύσασας κατά το έτος 2020 όμοιας (υπ' αριθ. 1723/179088/3-7-2020) - για την εφαρμογή της οποίας δόθηκαν οδηγίες με την ανωτέρω σχετική εγκύκλιο - υφίστανται ορισμένες διαφοροποιήσεις οι οποίες, κατά το μέρος που αφορούν τα αντικείμενα αρμοδιότητας των υπηρεσιών μας, είναι οι παρακάτω:

1. Το κάθε συμφωνητικό απόσταξης (που συνάπτει ο οινοπαραγωγός με το νομίμως λειτουργούν οινοπνευματοποιείο Β' κατηγορίας ή/και αποσταγματοποιείο για την παράδοση ποσότητας οίνου παραγωγής του προς απόσταξη) συνοδεύεται από δελτίο ανάλυσης το οποίο εκδίδεται από νομίμως λειτουργούν οινολογικό εργαστήριο και αφορά στην ποσότητα του οίνου, τον αποκτημένο αλκοολικό τίτλο, την ολική και την πτητική οξύτητα αυτού (αρθ. 3 παρ. 3 της εν λόγω Κ.Υ.Α.)

2. Κατά την είσοδο του οίνου στο οινοπνευματοποιείο Β' κατηγορίας ή στο αποσταγματοποιείο, κατόπιν της διενέργειας του προβλεπόμενου ελέγχου από τους αρμόδιους υπαλλήλους της Χημικής και της Τελωνειακής Υπηρεσίας, λαμβάνεται δείγμα του προς απόσταξη οίνου, ανά συναφθέν συμφωνητικό απόσταξης [αρθ. 15 παρ. 3(α) της εν λόγω Κ.Υ.Α.].

3. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες διαπιστώνεται από τα Π.Κ.Π.Φ.Π. & Φ.Ε. του Υπ.Α.Α.Τ. ότι ο παραλαμβανόμενος - στο οινοπνευματοποιείο Β' κατηγορίας ή στο αποσταγματοποιείο - οίνος δεν ανταποκρίνεται στα κριτήρια που ορίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία για το εν λόγω προϊόν ή ότι αυτό δεν είναι σε συμφωνία με το σχετικό συμφωνητικό απόσταξης που έχει υποβληθεί, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 19 της εν λόγω απόφασης και ενημερώνεται αμελλητί και η κατά τόπον αρμόδια Χημική Υπηρεσία, στην εποπτεία της οποίας βρίσκεται το οινοπνευματοποιείο Β' κατηγορίας ή το αποσταγματοποιείο [αρθ. 15 παρ. 3 (β) της εν λόγω Κ.Υ.Α.].

4. Η επαναπόσταξη ακατέργαστης αιθυλικής αλκοόλης που παράγεται σε αποσταγματοποιείο, στην περίπτωση που θα πραγματοποιηθεί με σκοπό την αύξηση του αλκοολικού τίτλου αυτής - κατά περίπτωση για τη χρήση της, είτε προς παραγωγή πλήρως μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης, είτε προς παραγωγή (μερικώς) μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης, προκειμένου να κατευθυνθεί για βιομηχανική χρήση - μπορεί να γίνεται μόνο σε οινοπνευματοποιείο Β' κατηγορίας [αρθ. 15 παρ. 7(α i) της εν λόγω Κ.Υ.Α.].

5. Η ανώτατη επιτρεπόμενη ανοχή μεταξύ του αποκτημένου αλκοολικού τίτλου του οίνου που εισέρχεται στο οινοπνευματοποιείο Β' κατηγορίας ή στο αποσταγματοποιείο (κατόπιν της εξέτασης του σχετικού δείγματος από την αρμόδια Χ.Υ.) και του αποκτημένου αλκοολικού τίτλου που αναγράφεται στο δελτίο ανάλυσης που εκδίδεται από το οινολογικό εργαστήριο, είναι 0.8% vol. συμπεριλαμβανομένων των ανοχών που προκύπτουν από τις αβεβαιότητες των μεθόδων ανάλυσης των εν λόγω εμπλεκομένων εργαστηρίων (αρθ. 19 παρ. 7 της εν λόγω Κ.Υ.Α.) [δηλαδή στην πράξη δεν χρησιμοποιείται η αβεβαιότητα της μεθόδου].

6. To υπόδειγμα που χρησιμοποιείται για την έκδοση του πρακτικού ελέγχου του οίνου προς απόσταξη (το οποίο συντάσσεται από τους αρμόδιους υπαλλήλους της Χημικής Υπηρεσίας και της Τελωνειακής Υπηρεσίας που εποπτεύουν το οινοπνευματοποιείο Β' κατηγορίας ή το αποσταγματοποιείο) έχει υποστεί ορισμένες τροποποιήσεις για την ορθότερη καταγραφή του σχετικού ελέγχου (παράρτημα ΙΙ, υπόδειγμα 2 της εν λόγω Κ.Υ.Α.).

Γ. Κατά τα λοιπά, για τους διενεργούμενους από τις υπηρεσίες μας ελέγχους στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος απόσταξης οίνων λόγω κρίσης έτους 2021 ισχύουν οι οδηγίες που δόθηκαν με την ανωτέρω σχετική εγκύκλιο των υπηρεσιών μας. Παρακαλούνται οι Χημικές και Τελωνειακές υπηρεσίες για τις κατά λόγο αρμοδιότητας ενέργειες τους, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο κατά τα ανωτέρω κανονιστικό πλαίσιο, διασφαλίζοντας την ορθή τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΑΔΕ
ΓΕΩΡΓ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης