Αποτελέσματα live αναζήτησης

36595 ΕΞ 2021 Ρυθμίσεις για την οργάνωση και τη λειτουργία του Παρατηρητηρίου Γραφειοκρατίας


Δημοσιεύθηκε στις : [ 19-10-2021 ]
Κατηγορία: Λοιπά

36595 ΕΞ 2021
Ρυθμίσεις για την οργάνωση και τη λειτουργία του Παρατηρητηρίου Γραφειοκρατίας


Αριθμ. 36595 ΕΞ 2021

(ΦΕΚ Β' 4813/19-10-2021)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

Α. Τις διατάξεις:

1. Των άρθρων 45 και 47 του ν. 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (Α'167), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 80 του Κεφαλαίου Α΄ του Μέρους Β΄ του ν. 4674/2020 «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» (Α' 53).

2. Της υπό στοιχεία 15660 ΕΞ 2020/15.06.2020 απόφασης του Υπουργού Επικρατείας «Εφαρμοστική απόφαση του Εθνικού Προγράμματος Απλούστευσης Διαδικασιών, βάσει του άρθρου 45 του ν. 4635/2019 (Α΄167)» (Β΄2747).

3. Της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄143).

4. Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄133) και ιδίως των άρθρων 65-67 και του άρθρου 116 «Μεταβατικές διατάξεις Μέρους Β'» αυτού.

5. Του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α'184).

6. Του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (άρθρο πρώτο του Π.Δ.63/2005, Α' 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α' 133).

7. Του άρθρου 1 του Π.Δ.81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α'119).

8. Του Π.Δ.83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α'121).

9. Του άρθρου 13 του Π.Δ.84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/ Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α'123).

10. Του Π.Δ.40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α'85).

11. Της υπό στοιχεία Υ6/2019 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β'2902).

12. Της υπ’ αρ. 4251/30.08.2021 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Επικρατείας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Γεώργιο Γεωργαντά» (Β΄3996).

13. Της υπ’ αρ. 187/29-7-2019 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Επικρατείας «Ανάθεση καθηκόντων σε θέση μετακλητού Γενικού Γραμματέα Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Υ.Ο.Δ.Δ. 524).

14. Την υπ’ αρ. 404/16.03.2021 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Ένταξη της Πράξης "Εθνικό Πρόγραμμα Απλούστευσης Διαδικασιών (ΕΠΑΔ)" με Κωδικό ΟΠΣ 5074446 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020» (ΑΔΑ: 6ΡΣΟ46ΜΠΥΓ-ΗΔΥ). Β. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός, ορισμοί και πεδίο εφαρμογής


1. Σκοπός της παρούσας είναι η ρύθμιση ζητημάτων που αφορούν στην οργάνωση και λειτουργία, καθώς και τις ειδικότερες αρμοδιότητες, το σύστημα διακυβέρνησης, τη μεθοδολογία μέτρησης, τον τρόπο σύνταξης των αναφορών και τα ζητήματα χρηματοδότησης των δράσεων του Παρατηρητηρίου για τη Γραφειοκρατία, το οποίο συστάθηκε βάσει του άρθρου 47 του ν. 4635/2019 (Α' 167), στη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και το οποίο αποτελεί συστατικό μέρος μιας συνεκτικής εθνικής πολιτικής για τις διοικητικές διαδικασίες που συναποτελείται από το Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών του άρθρου 90 του ν. 4727/2020 (Α'184) και από το Εθνικό Πρόγραμμα Απλούστευσης των Διαδικασιών του άρθρου 45 του ν. 4635/2019 (Α' 167).

2. Για τους σκοπούς της παρούσας, ορίζονται τα ακόλουθα:
α) «Διοικητική διαδικασία» αποτελεί ένα σύνθετο σύστημα ενεργειών, κύριων και δευτερευουσών, προπαρασκευαστικών ή και εκτελεστικών της παραγωγής της διοικητικής πράξης. Συγκεκριμένα, πρόκειται για τη διαδοχή ή αλληλουχία πράξεων και λειτουργιών, που εκτελούνται από τη δημόσια διοίκηση αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν αιτήματος, προκειμένου αυτή να αποφανθεί επί δικαιωμάτων, συμφερόντων και υποχρεώσεων των πολιτών ή να κρίνει με βάση το δημόσιο συμφέρον, κατ’ εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.
β) «Υποχρεώσεις πληροφόρησης» είναι οι υποχρεώσεις που προκύπτουν από τη νομοθεσία και τις κανονιστικές πράξεις και αφορούν στην υποχρέωση συμμόρφωσης με αυτές, μέσω της παροχής δεδομένων και στοιχείων προς το δημόσιο τομέα ή προς τρίτους ή/και μέσω της εκτέλεσης συγκεκριμένων δραστηριοτήτων.
γ) «Απλούστευση Διοικητικής Διαδικασίας» είναι η μεθοδολογία ανασχεδιασμού της διοικητικής διαδικασίας που έχει ως αντικείμενο τη μείωση της πολυπλοκότητας της αλληλουχίας πράξεων και λειτουργιών και τη διατήρηση μόνο των απολύτως αναγκαίων, προκειμένου να εξασφαλιστεί η μέγιστη προστασία του δημοσίου συμφέροντος με το ελάχιστο δυνατό βάρος ή συναλλακτικό κόστος διεκπεραίωσης προς τα υποκείμενα της ρύθμισης.
δ) «Διοικητικό βάρος» είναι το κόστος που προκαλείται από διοικητικές διαδικασίες και πράξεις εν γένει, όπως η έκδοση αδειών, συμπλήρωση εντύπων, υποχρέωση αναφοράς ή πληροφόρησης προς δημόσιες υπηρεσίες, που βαρύνουν τον πολίτη ή την επιχείρηση. Αποτελούν τμήμα του συνολικού «κόστους συμμόρφωσης», ήτοι το επιπλέον κόστος που βαρύνει τα υποκείμενα ρύθμισης και αφορά την ικανοποίηση των απαιτήσεων εκ του νομοθετικού/κανονιστικού πλαισίου, με την ανάληψη των αναγκαίων πράξεων για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις, καθώς και το κόστος της κανονιστικής διοίκησης και εκτέλεσης.
ε) «Ενδοδιοικητικό βάρος» είναι το κόστος συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις πληροφόρησης που προκύπτει για τον πάροχο μίας δημόσιας υπηρεσίας, ήτοι τη δημόσια διοίκηση από το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την παροχή της υπηρεσίας. Τα ενδοδιοικητικά βάρη αποτελούν μέρος των διοικητικών βαρών.
στ) «Τυποποιημένο Μοντέλο Κόστους» (Standard Cost Model) είναι η κοινώς αποδεκτή επιστημονική μέθοδος, που εφαρμόζεται διεθνώς για τη μέτρηση των διοικητικών βαρών, η οποία χρησιμοποιείται κατά την εισαγωγή νέου νομοθετικού πλαισίου, οπότε γίνεται ανάλυση των εκτιμώμενων συνεπειών (εκ των προτέρων Αξιολόγηση Κανονιστικών Επιπτώσεων) ή επί υφιστάμενου νομοθετικού/κανονιστικού πλαισίου, οπότε αποτιμώνται τα διοικητικά βάρη που επωμίζονται οι πολίτες ή οι επιχειρήσεις κατά τη συμμόρφωσή τους με αυτό (εκ των υστέρων Αξιολόγηση Κανονιστικών Επιπτώσεων).
ζ) «Εθνικό Πρόγραμμα Απλούστευσης των Διαδικασιών» (ΕΠΑΔ) είναι η κεντρική δημόσια πολιτική οριζόντιας εμβέλειας, με σκοπό την ολιστική βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του Δημοσίου προς τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τους δημοσίους υπαλλήλους και λειτουργούς, καθώς και την καταπολέμηση της περιττής γραφειοκρατίας, κατά τις συναλλαγές τους ή την εν γένει σχέση τους με το Κράτος και τις δημόσιες υπηρεσίες.

3. Η μέτρηση των διοικητικών βαρών του Παρατηρητηρίου δύναται να πραγματοποιείται επί διοικητικών διαδικασιών, απλουστευμένων ή μη, ή ρυθμιστικών κειμένων όλων των φορέων του Δημόσιου Τομέα, όπως αυτός καθορίζεται από την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α' 143).

Άρθρο 2
Αποστολή και ειδικές αρμοδιότητες

1. Αποστολή του Παρατηρητηρίου είναι η τεκμηρίωση και η υποστήριξη του Εθνικού Προγράμματος Απλούστευσης Διαδικασιών και της εν γένει εθνικής πολιτικής για τις διοικητικές διαδικασίες, μέσα από τη διενέργεια κυλιόμενων μετρήσεων για την αποτύπωση των διοικητικών και ενδοδιοικητικών βαρών, τα οποία προκύπτουν από υποχρεώσεις πληροφόρησης της νομοθεσίας, των κανονιστικών πράξεων και των διοικητικών και ενδοδιοικητικών διαδικασιών της Διοίκησης και αφορούν στη συμμόρφωση των φυσικών ή νομικών προσώπων καθώς και των δημοσίων υπαλλήλων και λειτουργών προς αυτές.

2. Στο πλαίσιο της ανωτέρω αποστολής, το Παρατηρητήριο:
(α) πραγματοποιεί μετρήσεις διοικητικών και ενδοδιοικητικών βαρών σε ρυθμίσεις και διοικητικές διαδικασίες ενταγμένες στο Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών, καθώς και σε διοικητικές διαδικασίες που έχουν απλουστευθεί ή απλουστεύονται στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Απλούστευσης Διαδικασιών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της υπό στοιχεία 15660 ΕΞ 2020/15.06.2020 (Β' 2747) απόφασης του Υπουργού Επικρατείας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
(β) διενεργεί μετρήσεις για Υπουργεία ή άλλους εποπτευόμενους δημόσιους φορείς ή ανεξάρτητες αρχές, εφόσον του ζητηθεί και εγκριθεί στο σχεδιασμό ενεργειών του Παρατηρητηρίου,
(γ) υποστηρίζει τη διαδικασία κατάρτισης των Αναλύσεων Συνεπειών Ρυθμίσεων νομοσχεδίων ή την αξιολόγηση αποτελεσμάτων εφαρμογής ρυθμίσεων που διενεργεί η Προεδρία της Κυβέρνησης, μέσω της παροχής στοιχείων από τις μετρήσεις διοικητικών βαρών που πραγματοποιεί, εφόσον του ζητηθεί, (δ) συντάσσει και εκδίδει ετήσιες αναφορές για τις τάσεις της γραφειοκρατίας στην Ελλάδα και τις κύριες παρεμβάσεις του Εθνικού Προγράμματος Απλούστευσης Διαδικασιών, με ποσοτικούς και ποιοτικούς όρους,
(ε) διενεργεί έρευνες, ποιοτικές ή ποσοτικές για ζητήματα που άπτονται της λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης καθώς και της ποιότητας παροχής δημοσίων υπηρεσιών σε πολίτες και
(στ) διενεργεί δράσεις ενημέρωσης, κατάρτισης και ευαισθητοποίησης στα σχετικά θέματα.

Άρθρο 3
Διακυβέρνηση του Παρατηρητηρίου


1. Το Παρατηρητήριο για τη Γραφειοκρατία οργανώνεται σε τρία επίπεδαμηχανισμούς:
(α) Συντονιστικός Μηχανισμός Παρατηρητηρίου, στη Διεύθυνση Διοικητικών Διαδικασιών Δημοσίου της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
(β) Εκτελεστικός Μηχανισμός του Παρατηρητηρίου, στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου, εποπτευόμενο ΝΠΙΔ του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και
(γ) Δίκτυο Συνεργατών Παρατηρητηρίου, που αποτελείται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα, τα οποία συμβάλλονται με το Συντονιστικό ή τον Εκτελεστικό Μηχανισμό για την υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων του Παρατηρητηρίου ή για την εν γένει υποστήριξή του.

2. Ο Συντονιστικός Μηχανισμός έχει ως αποστολή τον εν γένει συντονισμό των δράσεων του Παρατηρητηρίου και πιο συγκεκριμένα:
(α) οργανώνει και συντονίζει τις μετρήσεις και παρέχει τις κατάλληλες κατευθύνσεις και οδηγίες προς τον Εκτελεστικό Μηχανισμό και το Δίκτυο Συνεργατών,
(β) εγκρίνει την τροποποίηση ή την ανάπτυξη νέων μεθοδολογιών μέτρησης της γραφειοκρατίας,
(γ) διενεργεί δικές του μετρήσεις ή έρευνες σχετιζόμενες με τα διοικητικά βάρη και την ποιότητα των υπηρεσιών της δημόσιας διοίκησης ευρύτερα,
(δ) συνεργάζεται με όλους τους φορείς της δημόσιας διοίκησης για αιτήματα μετρήσεων που ενδέχεται να έχουν και διευκολύνει τη συνεργασία τους με τον Εκτελεστικό Μηχανισμό,
(ε) εκδίδει τις κανονιστικές πράξεις και εγκυκλίους για την οργάνωση και λειτουργία του Παρατηρητηρίου,
(στ) εποπτεύει τη λειτουργία της πλατφόρμας του Παρατηρητηρίου σε συνεργασία με τον Εκτελεστικό Μηχανισμό,
(ζ) εγκρίνει την Ετήσια Έκθεση του Παρατηρητηρίου,
(η) διενεργεί αναθέσεις έργων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και
(θ) εγκρίνει οποιαδήποτε ενέργεια σχεδιάζεται προς υλοποίηση από τον Εκτελεστικό Μηχανισμό είτε αφορά στις μετρήσεις και τις έρευνες είτε σε συνοδευτικές ενέργειες, όπως ενδεικτικά δράσεις επικοινωνίας, κατάρτισης, ευαισθητοποίησης.

3. Ο Εκτελεστικός Μηχανισμός έχει ως αποστολή την εκτέλεση των δράσεων του Παρατηρητηρίου, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις και τις οδηγίες του Συντονιστικού Μηχανισμού και πιο συγκεκριμένα:
(α) διενεργεί εσωτερικά μετρήσεις διοικητικών και ενδοδιοικητικών βαρών,
(β) μεριμνά για την ανάθεση των έργων μέτρησης σε αντίστοιχους αναδόχους μετά από συνεννόηση με τον Συντονιστικό Μηχανισμό,
(γ) εποπτεύει την Πλατφόρμα του Παρατηρητηρίου για τη Γραφειοκρατία κατά το μέρος αρμοδιότητάς του,
(δ) υποστηρίζει τον Συντονιστικό Μηχανισμό σε κάθε ενέργεια που του ζητηθεί,
(ε) υποβάλει προς έγκριση στον Συντονιστικό Μηχανισμό μελέτες και αναφορές, καθώς και την Ετήσια Έκθεση του Παρατηρητηρίου, την οποία και προετοιμάζει,
(στ) διενεργεί ημερίδες ευαισθητοποίησης, επικοινωνίας και λοιπές δράσεις ενημέρωσης για το Παρατηρητήριο,
(ζ) παρακολουθεί τις διεθνείς και ευρωπαϊκές εξελίξεις στο ζήτημα της μέτρησης διοικητικών βαρών και
(η) μεριμνά για τη συνεχή βελτίωση των μεθοδολογιών και εργαλείων μέτρησης και αξιολόγησης διοικητικών βαρών ή αναπτύσσει μεθοδολογίες για την αξιολόγηση άλλων παραμέτρων της διοικητικής ενέργειας.

4. Το Δίκτυο Συνεργατών του Παρατηρητηρίου αποτελεί ένα δίκτυο φορέων, οι οποίοι συνεπικουρούν το Παρατηρητήριο στην επίτευξη της αποστολής του μέσω της παροχής στοιχείων, της διεξαγωγής μετρήσεων, της παροχής πόρων ή της πιστοποίησης των μετρήσεων ανά τομέα παρέμβασης και πεδίο δημόσιας πολιτικής. Κάθε δημόσιος φορέας που συμμετέχει στο Δίκτυο και ασκεί δημόσια πολιτική ορίζει έναν «Υπεύθυνο για τη Μέτρηση Διοικητικών Βαρών», προερχόμενο, κατά προτίμηση, από οργανική μονάδα Πληροφορικής, Εξαγωγής Στατιστικών Δεδομένων ή άλλη μονάδα σχετική με την αξιολόγηση διαδικασιών του φορέα. Ο «Υπεύθυνος για τη Μέτρηση Διοικητικών Βαρών» έκαστου δημοσίου φορέα υποδέχεται τα αιτήματα του Παρατηρητηρίου για παροχή δεδομένων και στοιχείων που αφορούν σε επιλεγμένες διαδικασίες, αρμοδιότητας του φορέα ευθύνης του και συντονίζει εσωτερικά στον φορέα όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την αναζήτηση, συγκέντρωση, επεξεργασία και παροχή των απαιτούμενων δεδομένων και στοιχείων.

5. Η βέλτιστη λειτουργία και επικοινωνία των τριών μηχανισμών, διασφαλίζεται μέσα από τριμελή Επιτροπή Εποπτείας που αποτελείται από:
(α) τον Γενικό Γραμματέα Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών, ως Πρόεδρο,
(β) τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών Διαδικασιών Δημοσίου Τομέα της ΓΓΨΔΑΔ ή τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Διοικητικών Διαδικασιών Δημοσίου Τομέα της ΓΓΨΔΑΔ,
(γ) τον Πρόεδρο του ΔΣ του ΕΚΤ ή τον Διευθυντή του Οργανισμού. Η Επιτροπή μπορεί να συνεδριάσει ανά πάσα στιγμή, εφόσον κριθεί αναγκαίο για την επιτυχή υλοποίηση των δραστηριοτήτων του Παρατηρητηρίου.

Άρθρο 4
Χρηματοδότηση δράσεων Παρατηρητηρίου

1. Το Παρατηρητήριο δύναται να χρηματοδοτείται για τις δράσεις του από εθνικούς ή ευρωπαϊκούς πόρους και συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα. Η διαδικασία έγκρισης, ανάθεσης, παρακολούθησης και παραλαβής των εν λόγω έργων ακολουθεί τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων και χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.

2. Μπορούν να χρηματοδοτηθούν, ενδεικτικά, οι κάτωθι ενέργειες:
α) υποστήριξη από τεχνικούς συμβούλους,
β) μελέτες και εμπειρογνωμοσύνες,
γ) σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών έργων και ωρίμανσης έργων,
δ) ανάπτυξη κατάλληλων τεχνολογικών εργαλείων για δράσεις διαλειτουργικότητας,
ε) συντήρηση και αναβάθμιση λογισμικού, πλατφορμών και εξοπλισμού,
στ) δράσεις ενημέρωσης, εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης,
ζ) καινοτόμες δράσεις πάνω σε εργαλεία και μεθοδολογίες απλούστευσης διαδικασιών και
η) αυτεπιστασίες.

3. Σε περιπτώσεις που απαιτείται υψηλή τεχνογνωσία, οι δράσεις του Παρατηρητηρίου δύνανται να ενταχθούν στους άξονες της Τεχνικής Βοήθειας με τη χρηματοδότηση άλλων ενωσιακών πόρων. Στην περίπτωση αυτή, η Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών μεριμνά για την ένταξη των δράσεων στα Προγράμματα Τεχνικής Βοήθειας και είναι υπεύθυνη, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες, για την παρακολούθηση και παραλαβή των παραδοτέων τους.

Άρθρο 5
Διαδικασία Μέτρησης Διοικητικών Βαρών


1. Οι μετρήσεις διοικητικών και ενδοδιοικητικών βαρών πραγματοποιούνται βάσει των κατευθυντήριων αρχών και οδηγιών του Συντονιστικού Μηχανισμού. Ο Συντονιστικός Μηχανισμός επιλέγει τις ρυθμίσεις ή διαδικασίες προς μέτρηση, προκειμένου αυτές να υλοποιηθούν. Δημόσιοι φορείς δύνανται να ζητήσουν προς το Συντονιστικό Μηχανισμό τη διενέργεια μετρήσεων σε ρυθμίσεις ή διαδικασίες αρμοδιότητάς τους.

2. Οι μετρήσεις διοικητικών και ενδοδιοικητικών βαρών μπορούν να έχουν διπλή μορφή:
(α) μετρήσεις που αποτυπώνουν την αλλαγή των διοικητικών βαρών από μια δράση απλούστευσης ή εν γένει τροποποίησης της διοικητικής διαδικασίας, η οποία έχει υλοποιηθεί στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Απλούστευσης Διαδικασιών και
(β) μετρήσεις διοικητικών βαρών υφιστάμενης διαδικασίας που έχει ενταχθεί στο Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών Δίαυλος και βάσει των οποίων προκύπτουν συστάσεις απλούστευσης της διαδικασίας.

3. Οι Δημόσιοι Φορείς οφείλουν να παρέχουν κάθε απαιτούμενο στοιχείο, να προβαίνουν στις απαραίτητες ενέργειες και να διευκολύνουν τους μηχανισμούς τους άρθρου 3 της παρούσας, κατά τη διεξαγωγή μετρήσεων διοικητικών βαρών νομοθεσίας ή διαδικασιών που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά τους.

Άρθρο 6
Μεθοδολογία Μέτρησης Διοικητικών Βαρών


1. Η μεθοδολογία μέτρησης διοικητικών βαρών που χρησιμοποιεί το Παρατηρητήριο είναι το Τυποποιημένο Μοντέλο Κόστους (Standard Cost Model), κατάλληλα προσαρμοσμένο στα ελληνικά δεδομένα. Η εφαρμογή του Τυποποιημένου Μοντέλου Κόστους αναλύεται στον Οδηγό Απλούστευσης του άρθρου 45 του ν. 4635/2019, καθώς και στην Πλατφόρμα του Παρατηρητηρίου της παραγράφου 5 του παρόντος.

2. Το Παρατηρητήριο της Γραφειοκρατίας μπορεί να διεξάγει μετρήσεις διοικητικών βαρών ή εν γένει ποσοτικής αποτίμησης της γραφειοκρατίας και με άλλες διεθνώς αναγνωρισμένες μεθοδολογίες ή μεθοδολογίες τις οποίες αναπτύσσει το ίδιο ή άλλοι δημόσιοι φορείς με τους οποίους μπορεί να συνεργαστεί. Η διενέργεια τέτοιων μετρήσεων από τον Εκτελεστικό Μηχανισμό ή από φορείς του Δικτύου Συνεργατών, απαιτεί την έγκριση του Συντονιστικού Μηχανισμού.

3. Το Τυποποιημένο Μοντέλο Κόστους αποτελεί μια απλοποιημένη μέθοδο εκτίμησης των διοικητικών βαρών που επιβαρύνουν επιχειρήσεις και πολίτες, μέσα από μια οικονομική προσέγγιση του ρυθμιστικού πλαισίου. Η μεθοδολογία βασίζεται στην ποσοτικοποίηση διοικητικών διαδικασιών, στην αναγνώριση των Υποχρεώσεων Πληροφόρησης που προκύπτουν από αυτές και στην περαιτέρω ανάλυσή τους στις απαιτούμενες ενέργειες της επιχείρησης ή του πολίτη (Διοικητικές Δραστηριότητες). Η μέτρηση του κόστους, κάθε μίας από αυτές γίνεται, σύμφωνα με την ακόλουθη εξίσωση:
Κόστος Διοικητικής Δραστηριότητας = Τιμή (P) x Ποσότητα (Q)
Όπου:
Τιμή (P) = Κόστος εργατοώρας x Χρόνος διεκπεραίωσης της διοικητικής δραστηριότητας αθροιζομένων των άμεσων δαπανών (π.χ. αναγκαία παράβολα ή τέλη κ.λπ.). Ποσότητα (Q)= Πλήθος υποκείμενων σε υποχρέωση πληροφόρησης επιχειρήσεων ή πολιτών ή δημόσιων λειτουργών x Συχνότητα εκπλήρωσης της υποχρέωσης πληροφόρησης εντός της χρονικής περιόδου που γίνεται η μέτρηση.
Ο προσδιορισμός των παραγόντων της εξίσωσης γίνεται με αναζήτηση και μελέτη των σχετικών στοιχείων και τη διεξαγωγή συνεντεύξεων, καθώς και τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων από κατάλληλα επιλεγμένο δείγμα επιχειρήσεων.
Το Διοικητικό Βάρος μιας διοικητικής διαδικασίας, προκύπτει από το άθροισμα κόστους των επιμέρους Υποχρεώσεων Πληροφόρησης, που με τη σειρά του συντίθεται από το κόστος των αντίστοιχων Διοικητικών Δραστηριοτήτων.

4. Όλες οι μετρήσεις διοικητικών βαρών με τη χρήση της μεθοδολογίας του Τυποποιημένου Μοντέλου Κόστους πραγματοποιούνται με τη χρήση ειδικού εργαλείου μέτρησης που είναι ενσωματωμένο στην Πλατφόρμα του Παρατηρητηρίου Γραφειοκρατίας της επόμενης παραγράφου.

5. Το Παρατηρητήριο και οι τρείς (3) Μηχανισμοί του, χρησιμοποιούν για τη λειτουργία τους, Πλατφόρμα που αναπτύσσεται και λειτουργεί για τον σκοπό αυτό στη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Η πλατφόρμα είναι δομημένη ώστε:
(α) να αποτελεί εργαλείο μέτρησης για κάθε επίπεδο Μηχανισμό. Στις περιπτώσεις που νομικό πρόσωπο του ιδιωτικού τομέα γίνει ανάδοχος έργου μέτρησης, ο Συντονιστικός Μηχανισμός οφείλει να του δώσει πρόσβαση στο εργαλείο για να διενεργήσει τη μέτρηση,
(β) να αποτελεί μέσο πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης των πολιτών, καθώς και εργαλείο διάχυσης των αποτελεσμάτων των μετρήσεων και δημοσιοποίησης των δεδομένων σε ετήσια βάση. Η Πλατφόρμα Παρατηρητηρίου Γραφειοκρατίας περιλαμβάνει τα ακόλουθα βασικά δομικά στοιχεία, ήτοι:
α) Μηχανισμό Εκτέλεσης του Τυποποιημένου Μοντέλου Κόστους για τη μέτρηση των διοικητικών βαρών νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων,
β) Μηχανισμό διαλειτουργικότητας με τρίτα συστήματα,
γ) Μηχανισμό και εργαλεία οπτικοποίησης δεδομένων και παραγωγής αναφορών,
δ) Μηχανισμό εξωστρέφειας και ανάδρασης και
ε) Μηχανισμό διαχείρισης παραμετροποίησης περιεχομένου.

Άρθρο 7
Αναφορές και Εκθέσεις Παρατηρητηρίου


1. Τον Φεβρουάριο κάθε έτους δημοσιεύεται, με μέριμνα του Εκτελεστικού Μηχανισμού και έγκριση του Συντονιστικού Μηχανισμού ετήσια αναφορά, η οποία αναφέρεται στο προηγούμενο από το έτος δημοσίευσης έτος και η οποία συμπεριλαμβάνει:
(α) τις βασικές δράσεις που υλοποιήθηκαν από τους αρμόδιους φορείς στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Απλούστευσης Διαδικασιών μαζί με την επίπτωση που είχαν στα μεγέθη των διοικητικών βαρών και
(β) τις γενικότερες τάσεις της γραφειοκρατίας στην Ελλάδα με ποσοτικούς και ποιοτικούς όρους και
(γ) κάθε άλλη χρήσιμη πληροφορία.

2. Οι δράσεις που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του ΕΠΑΔ, σε εκτέλεση των Προγραμματικών Συμφωνιών ή Μνημονίων Συνεργασίας με τους κατά περίπτωση αρμόδιους φορείς πολιτικής, αποτυπώνονται στην αναφορά του Παρατηρητηρίου βάσει των πεδίων δημόσιας πολιτικής, στα οποία εμπίπτουν, σύμφωνα με το Παράρτημα 2 της υπό στοιχεία 15660ΕΞ2020/15.06.2020 (Β' 2747) απόφασης του Υπουργού Επικρατείας όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, προκειμένου να είναι δυνατός ο υπολογισμός και η αποτύπωση των διοικητικών βαρών.

3. Το Παρατηρητήριο για τη Γραφειοκρατία δύναται να διενεργεί κάθε είδους μελέτη, έρευνα ή αναφορά σχετικά με την ποιότητα της παροχής δημοσίων υπηρεσιών από το Ελληνικό Δημόσιο προς πολίτες, επιχειρήσεις ή δημοσίους υπαλλήλους. Οι μελέτες, εκθέσεις, αναφορές που διενεργούνται με πρωτοβουλία του Εκτελεστικού Μηχανισμού εγκρίνονται από το Συντονιστικό Μηχανισμό, ως προς την αρχική τους σύλληψη για διενέργεια.

4. Κάθε μελέτη, έρευνα ή αναφορά αναρτάται στην πλατφόρμα του Παρατηρητηρίου, προκειμένου να είναι προσβάσιμη από όλους τους πολίτες.

Άρθρο 8
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2021

Ο Υφυπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης