Αποτελέσματα live αναζήτησης

129480/Ζ1/12-10-2021 Ρύθμιση θεμάτων φοιτητών πληγέντων κατά τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν από την 1η Μαΐου 2021 έως και τη 2α Σεπτεμβρίου 2021


Δημοσιεύθηκε στις : [ 19-10-2021 ]
Κατηγορία: Κοινωνική Αλληλεγγύη - Πρόνοια, Λοιπά

129480/Ζ1/12-10-2021
Ρύθμιση θεμάτων φοιτητών πληγέντων κατά τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν από την 1η Μαΐου 2021 έως και τη 2α Σεπτεμβρίου 2021


Αριθμ. 129480/Ζ1/2021

(ΦΕΚ Β' 4801/18-10-2021)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τα άρθρα 72 και 79 του ν. 4692/2020 «Αναβάθμιση του σχολείου και άλλες διατάξεις» (Α’ 111).

2. Το άρθρο εικοστό δεύτερο της από 13.8.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έκτακτα μέτρα για την αποτελεσματική προστασία και την ταχεία αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, την άμεση στήριξη των πληγέντων από τις πυρκαγιές του Ιουλίου/ Αυγούστου 2021 και συναφείς διατάξεις» (Α’ 143), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4824/2021 (Α’ 156), καθώς και το άρθρο 3 «Επέκταση πεδίου εφαρμογής» του ν. 4824/2021 (Α’ 156).

3. Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31).

4. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
 
5. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

6. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείου» (Α’ 123).

7. Την υπό στοιχεία 169/Υ1/08.1.2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ευάγγελο Συρίγο» (Β’ 33).

8. Τις αποφάσεις κήρυξης περιοχών σε κατάσταση έκτακτη ανάγκης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας:
Αριθμ. 4437 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΗΡΥΞΗΣ ΔΕ Λουτρακίου Περαχώρας Δήμου Λουτρακίου Παραχώρας Αγίων Θεοδώρων (9ΝΖ046ΜΤΛΒ-ΓΒ9)
Αριθμ. 6802 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΗΡΥΞΗΣ Δήμου Διονύσου (6Σ9446ΜΤΛΒ-52Ε)
Αριθμ. 6883 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΗΡΥΞΗΣ περιοχών Δήμου Ρόδου (Ψ78446ΜΤΛΒ-5ΩΥ)
Αριθμ. 7076 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΗΡΥΞΗΣ ΔΕ Ελυμνίων Δήμου Λίμνης Μαντουδίου Αγ. Άννας (Ψ23Μ46ΜΤΛΒΔΙΜ)
Αριθμ. 7089 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΗΡΥΞΗΣ περιοχών Δήμου Αιγιαλείας (ΡΨΕΒ46ΜΤΛΒ-ΔΗΜ)
Αριθμ. 7090 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΗΡΥΞΗΣ περιοχών Δήμου Ερυμάνθου (96ΨΔ46ΜΤΛΒ-ΟΥΑ)
Αριθμ. 7092 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΗΡΥΞΗΣ περιοχών Δήμου Πατρέων (Ψ42Δ46ΜΤΛΒ-7ΛΚ)
Αριθμ. 7169 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΗΡΥΞΗΣ Δήμου Αχαρνών (9ΧΑΣ46ΜΤΛΒ-4ΘΜ)
Αριθμ. 7248 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΗΡΥΞΗΣ όλες οι ΔΕ Δήμου Ιστιαίας Αιδηψού (ΩΑ7Μ46ΜΤΛΒ-ΘΒΣ)
Αριθμ. 7290 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΗΡΥΞΗΣ ΔΕ Ωλένης και Πύργου Δήμου Πύργου (ΕΟ4Δ46ΜΤΛΒ-Θ2Χ)
Αριθμ. 7294_21 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΗΡΥΞΗΣ Κοιν. Δήμου Δωρίδας (ΨΙΦ946ΜΤΛΒ-1ΨΨ)
Αριθμ. 7403 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΗΡΥΞΗΣ ΔΕ Δήμου Ωρωπού (65Χ846ΜΤΛΒ-4ΕΕ)
Αριθμ. 7413 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΗΡΥΞΗΣ Κοιν. Θυρείου και Δρυμού Δήμου Άκτιου Βόνιτσας (9ΕΣΚ46ΜΤΛΒ-5ΤΟ)
Αριθμ. 7489 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΗΡΥΞΗΣ περιοχών Δήμου Οιχαλίας (ΨΚΒΑ46ΜΤΛΒ-ΣΔΧ)
Αριθμ. 7490 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΗΡΥΞΗΣ περιοχών Δήμου Πύλου Νέστορος (ΨΞ3Μ46ΜΤΛΒ-1Δ0)
Αριθμ. 7491 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΗΡΥΞΗΣ Περιοχών Δήμου Μεγαλόπολης (ΨΝ0Α46ΜΤΛΒ-9Ψ4)
Αριθμ. 7492 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΗΡΥΞΗΣ Δήμου Ανατολικής Μάνης (9ΓΜΡ46ΜΤΛΒ-Χ77)
Αριθμ. 7494 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΗΡΥΞΗΣ ΔΕ Δήμου Γορτυνίας (93ΦΥ46ΜΤΛΒ-Ε43)
Αριθμ. 7702 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΗΡΥΞΗΣ ΔΕ Δήμου Λαυρεωτικής (ΩΤ0Ω46ΜΤΛΒ-ΠΔ8)
Αριθμ. 7704 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΗΡΥΞΗΣ ΔΕ Δήμου Μάνδρας Ειδυλλίας (ΩΗ6Ξ46ΜΤΛΒ-25Λ)
Αριθμ. 7826 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΗΡΥΞΗΣ Κοιν. Μαλεσίνας Δήμου Λοκρών (95ΩΥ46ΜΤΛΒ-Χ67)
Αριθμ. 7830 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΗΡΥΞΗΣ ΔΕ Μαρμαρίου Δήμου Καρύστου (ΨΤΘ046ΜΤΛΒ-ΒΗΟ)
Αριθμ. 7990 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΗΡΥΞΗΣ Άνω Μέλπειας Δήμου Οιχαλίας (ΨΡΞΜ46ΜΤΛΒ-Ψ3Σ)
Αριθμ. 8135 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΗΡΥΞΗΣ Κοιν Χωσιαρίου Δήμου Ανατολικής Μάνης (ΨΦΓ746ΜΤΛΒ-8ΗΞ)
Αριθμ. ΓΓ 13373 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΗΡΥΞΗΣ ΔΕ Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας (6Σ5646ΜΤΛΒ-ΞΗΧ)
Αριθμ. ΓΓ 13374 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΗΡΥΞΗΣ ΔΕ Νηλέως και Κηρέως Δήμου Λίμνης Μαντουδίου Αγ. Άννας (ΡΥΟΒ46ΜΤΛΒ-19Λ)
Αριθμ. ΓΓ13370 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΗΡΥΞΗΣ ΔΕ Κηφισιάς Δήμου Κηφισιάς (ΩΖΜΑ46ΜΤΛΒ-5ΓΧ)
Αριθμ. 6138 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΚΗΡΥΞΗΣ Δήμου Μεγαρέων (ΨΧ6Τ46ΜΤΛΒ-Ψ55)

9. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, όπως βεβαιώνεται με την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/621/119123/Β1/22-9-2021 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής


Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης εφαρμόζονται για όσους επλήγησαν από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σε περιοχές της ελληνικής επικράτειας από την 1η Μαΐου 2021 έως και τη 2α Σεπτεμβρίου 2021 και περιήλθαν εξ αυτού του λόγου σε κατάσταση αδυναμίας και των οποίων η μόνιμη (1η) κατοικία έχει καταστραφεί ολοσχερώς ή έχει υποστεί τέτοιας έκτασης λειτουργικές ζημιές που την καθιστούν μη κατοικήσιμη, ή η επιχείρηση γονέα ή του αιτούντα μετεγγραφή/μετακίνηση (αγροτική, κτηνοτροφική ή άλλου είδους επιχείρηση) έχει καταστραφεί ολοσχερώς, εξαιτίας του συμβάντος των πυρκαγιών, σύμφωνα με το άρθρο 22 της από 13.8.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έκτακτα μέτρα για την αποτελεσματική προστασία και την ταχεία αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, την άμεση στήριξη των πληγέντων από τις πυρκαγιές του Ιουλίου/ Αυγούστου 2021 και συναφείς διατάξεις» (Α’ 143), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4824/2021 (Α’ 156).

Ως περιοχές που υπέστησαν ζημιές από τις εν λόγω πυρκαγιές θεωρούνται οι πληγείσες Δημοτικές ενότητες των Δήμων:
- Αιγιαλείας της περιφερειακής ενότητας Αχαΐας
- Άκτιου Βόνιτσας της περιφερειακής ενότητας Αιτωλ/ νίας
- Ανατολικής Μάνης της περιφερειακής ενότητας Λακωνίας
- Αρχαίας Ολυμπίας της περιφερειακής ενότητας Ηλείας
- Αχαρνών της περιφερειακής ενότητας Αν. Αττικής
- Γορτυνίας της περιφερειακής ενότητας Αρκαδίας
- Διονύσου της περιφερειακής ενότητας Αν. Αττικής
- Δωρίδος της περιφερειακής ενότητας Φωκίδας
- Ερυμάνθου της περιφερειακής ενότητας Αχαΐας
- Ιστιαίας-Αιδηψού της περιφερειακής ενότητας Ευβοίας
- Καρύστου της περιφερειακής ενότητας Ευβοίας
- Κηφισιάς της περιφερειακής ενότητας Βορείου τομέα Αθήνας
- Λαυρεωτικής της περιφερειακής ενότητας Αν. Αττικής
- Λοκρών της περιφερειακής ενότητας Φθιώτιδας
- Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδώρων της περιφερειακής ενότητας Κορινθίας
- Μάνδρας Ειδυλλίας της περιφερειακής ενότητας Δυτικής Αττικής
- Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας της περιφερειακής ενότητας Ευβοίας
- Μεγαλουπόλεως της περιφερειακής ενότητας Αρκαδίας
- Μεγαρέων της περιφερειακής ενότητας Δυτικής Αττικής
- Οιχαλίας της περιφερειακής ενότητας Μεσσηνίας
- Πατρέων της περιφερειακής ενότητας Αχαΐας
- Πύλου Νέστορος της περιφερειακής ενότητας Μεσσηνίας
- Πύργου της περιφερειακής ενότητας Ηλείας
- Ρόδου της περιφερειακής ενότητας Ρόδου
- Ωρωπού της περιφερειακής ενότητας Αττικής

Άρθρο 2
Στέγαση και σίτιση δικαιούχων φοιτητών


Στις αιτήσεις που υποβάλλουν οι δικαιούχοι του άρθρου 1 της παρούσας απόφασης για στέγαση σε φοιτητικές εστίες και σίτιση στις λέσχες των Α.Ε.Ι. που φοιτούν, λαμβάνεται υπόψη η ιδιότητα του πληγέντος, παράλληλα με τις άλλες κατηγορίες δικαιούχων.
Τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται στο οικείο Α.Ε.Ι.-Λέσχη και είναι τα ακόλουθα:
1. Αίτηση.
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
3. Υπεύθυνη δήλωση ότι:
α) Η μόνιμη κατοικία (1η κατοικία) έχει καταστραφεί ολοσχερώς ή έχει υποστεί τέτοιας έκτασης λειτουργικές ζημιές που την καθιστούν μη κατοικήσιμη ή ότι η επιχείρηση γονέα ή του αιτούντα μετεγγραφή/μετακίνηση (αγροτική, κτηνοτροφική ή άλλου είδους επιχείρηση) έχει καταστραφεί ολοσχερώς, εξαιτίας του συμβάντος των πυρκαγιών.
Σε αποκλειστική προθεσμία έξι (6) μηνών από την κατάθεση της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης, οφείλει ο δικαιούχος να προσκομίσει και σχετική βεβαίωση του οικείου Δήμου από την οποία να αποδεικνύονται οι ως άνω υλικές καταστροφές, άλλως χάνει το χορηγηθέν δικαίωμα.
β) Δήλωση Ε1 του γονέα, στη δήλωση του οποίου φαίνεται το τέκνο ως προστατευόμενο μέλος ή του ιδίου του τέκνου αν κάνει αυτοτελή δήλωση, προς απόδειξη της μόνιμης κατοικίας, ή βεβαίωση από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. από την οποία να προκύπτει η έδρα της επιχείρησης, αν επικαλείται καταστροφή επιχείρησης, ανεξαρτήτως του αν η επιχείρηση ανήκει στον γονέα στη δήλωση του οποίου το τέκνο εμφανίζεται ως προστατευόμενο μέλος ή στον έτερο γονέα.
Ειδικά για τις λέσχες δεν απαιτούνται τα δικαιολογητικά της περ. β’ (Ε1 και βεβαίωση Δ.Ο.Υ.), αλλά αρκεί η υπεύθυνη δήλωση της περ. α’.

Άρθρο 3
Μετεγγραφές δικαιούχων φοιτητών


Α. Οι δικαιούχοι του άρθρου 1 της παρούσας απόφασης μπορούν να υποβάλουν αίτηση μετεγγραφής/μετακίνησης ηλεκτρονικά, εφόσον φοιτούν και δεν έχουν υπερβεί τα υποχρεωτικά εξάμηνα φοίτησης για τη λήψη πτυχίου ή εφόσον εισαχθούν το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 σε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι.) της χώρας, στην πλησιέστερη στην κύρια κατοικία των ιδίων ή συγγενούς έως και δεύτερου βαθμού ή του κηδεμόνα τους, αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα Α.Ε.Ι., εφόσον πληρούν τη βάση μετεγγραφής της περ. δ’ του άρθρου 72 του ν. 4692/2020 (Α’ 111). Σε περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρχει αντίστοιχο Τμήμα Α.Ε.Ι. στην Περιφερειακή Ενότητα, με εκείνο του Τμήματος εισαγωγής ή φοίτησής τους ή δεν πληρούν τη βάση μετεγγραφής της περ. δ’ του άρθρου 72 του ν. 4692/2020 τότε οι φοιτητές αυτού δύνανται να υποβάλλουν αίτηση μετακίνησης σε Τμήμα του ίδιου επιστημονικού πεδίου για το οποίο συγκεντρώνουν τα μόρια της βάσης εισαγωγής κατά το έτος εγγραφής του στο Τμήμα προέλευσης.
Η μετεγγραφή ή μετακίνηση γίνεται καθ’ υπέρβαση του εκάστοτε προβλεπόμενου αριθμού μετεγγραφόμενων ή μετακινούμενων. Αρμόδια για την εξέταση των αιτήσεων μετεγγραφής ή μετακίνησης είναι η Επιτροπή της παρ. 5 του άρθρου 79 του ν. 4692/2020.

Β. Υποβολή δικαιολογητικών

Οι αιτήσεις για χορήγηση μετεγγραφής σε όσους επλήγησαν κατά τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν από την 1η Μαΐου 2021 έως και τη 2α Σεπτεμβρίου 2021, υποβάλλονται στην αρμόδια σύμφωνα με τα ανωτέρω Επιτροπή, σε ημερομηνίες και διαδικασία που θα ανακοινωθούν με δελτίο τύπου στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, μαζί με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1) Τα έντυπα Ε1 και Ε9 έτους 2020 του ιδίου εφόσον ο αιτών/ούσα είναι έγγαμος/η ή άγαμος/η άνω των 25 ετών ή του γονέα προς απόδειξη της μόνιμης κατοικίας, του προστατευόμενου μέλους και της περιουσιακής κατάστασης.
2) Βεβαίωση από τον αρμόδιο φορέα (Υπουργείο και περιφέρεια) για την πιστοποίηση της καταστροφής της οικίας ή της επιχείρησης στην οποία να αναγράφεται και η ημερομηνία της πυρκαγιάς.
3) Βεβαίωση εγγραφής στη Σχολή ή στο Τμήμα Προέλευσης.
4) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
5) Πιστοποιητικό απόδειξης της συγγένειας εφόσον η αίτηση για μετεγγραφή αφορά στον τόπο της κύριας κατοικίας συγγενούς έως και β’ βαθμού καθώς και το έντυπο Ε1 έτους 2020 του συγγενούς συνοδευόμενο από υπεύθυνη δήλωση αποδοχής της φιλοξενίας.
Μετά την εξέταση των αιτήσεων από την αρμόδια Επιτροπή τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στους ενδιαφερόμενους με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και μέσω της πλατφόρμας που υπέβαλαν την αίτηση.

Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 12 Οκτωβρίου 2021

Ο Υφυπουργός
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΡΙΓΟΣ


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης